Anda di halaman 1dari 16

Iterkonversi Gula Pati

LAPORAN PRAKTIKUM
Oleh :
Kelompok 2
1. Urifa 1!1"1#"#12#$%
2. Ratih Ajeng (131510501221)
!. Rizky Maulidita P.H (131510501236)
$. ildan !uk"#n (131510501205)
". $ly Hidayatu" R (13151050121%)
&. &ulik 'u"nia H. (131510501216)
'. Handika ()i A (131510501226)
(. *a+illa Hik,ah (131510501231)
). (e-i .uliana (13151050123/)
1#. *u"ul Ma"tha (1315105012%%)
11. indy P"i,a"ta (1315105012%0)
PROGRAM *TU+I AGROT,KNOLOGI
LA-ORATORIUM .I*IOLOGI TUM-U/AN
.AKULTA* P,RTANIAN
UNI0,R*ITA* 1,M-,R
2#1$
-A- 1. P,N+A/ULUAN
1.1 Latar -elakan2
1#t#2inte2i2 adalah 3"#2e2 yang te"jadi 3ada tu,+uhan yang ,e,iliki
kl#"#4il yang ,e,an4aatkan ene"gi ,ataha"i dala, +entuk 4#t#n. Menangka3 lalu
,engu+ahnya ,enjadi ene"gi ki,ia. $ne"gi yang diha2ilkan digunakan tu,+uhan
untuk ,elakukan 3"#2e2 4#t#2inte2i2. P"#2e2 ini ,e,+utuhkan ai"5 6O
2
dan #leh
kl#"#4il dengan +antuan 2ina" ,ataha"i diu+ah ,enjadi O
2
5 ka"+#hid"at atau gula
3ati dan ene"gi yang digunakan dala, 3"#2e2 "e23i"a2i.
Pati ,e"u3akan ha2il da"i 2inte2i2 tana,an hijau yang dilakukan ,elalui
3"#2e2 4#t#2inte2i2. Pati +e"+entuk g"anula yang tidak +i2a te"la"ut dala, ai". Pati
ini +ia2anya digunakan 2e+agai 3en2ta+il dan 3engental dala, ,akanan.
'#,3#nen uta,a yang ,enyu2un 3ati 2etidaknya te"di"i #leh tiga k#,3#nen
yaitu a,il#2a5 a,il#3ektin. !ekita" 15 7 308 a,il#2a dan /0 9 058 a,il#3ektin
te"kadung di dala, 3ati.
Pati ,e"u3akan +entuk 3#li,e" gluk#2a dengan ikatan :7glik#2idik. Pati
ini +anyak dite,ukan dala, tu,+uahn te"uta,a 3ada +iji7+ijian dan u,+i7
u,+ian. !i4at 2etia3 jeni2 3ati +e"+eda anta"a yang 2atu dengan yang lain. Hal ini
te"gantung da"i 3anjang "antai at#, ka"+#n dan +e";a+ang atau lu"u2 gaknya da"i
at#, ka"+#n te"2e+ut.
Pati ala,i ,enye+a+kan 3e",a2alahan yang +e"hu+ungan dengan
"et"#g"ada2i5 ke2ta+ilan "endah5 dan ketahanan 3a2ta yang "endah. Hal te"2e+ut
,enjadi ala2an dilakukannya ,#di4ika2i 3ati. Pati ala,i da3at di,#di4ika2i
dengan ;a"a ki,ia atau 4i2ika. M#di4ika2i 3ati 2e;a"a ki,ia da3at dilakukan
dengan ;a"a ,ena,+ahkan a2a,5 2ta";h e2te"25 #<ida2i5 2ta;"h ethe"25 cross-
linking dan kati#nik. M#di4ika2i 3ati 2e;a"a ki,ia da3at ,enye+a+kan te"jadinya
cross-linking 2ehingga da3at ,e,3e"kuat ikatan hid"#gen dala, ,#lekul 3ati
Pati dan glik#gen dihid"#li2a di dala, 2alu"an 3en;e"naan #leh a,ila2e5
2edangkan 2elul#2a tidak da3at di;e"na. *a,un5 2elul#2a ,e,3unyai 3e"an
3enting +agi ,anu2ia ka"ena ,e"u3akan 2u,+e" 2e"at dala, ,akanan ,anu2ia.
1.2 Tu3uan
=ntuk ,e,+uktikan +ah)a di dala, daun da3at te"jadi inte"k#n-e"2i gula 3ati
1.! Manfaat
=ntuk ,engetahui +ah)a di dala, daun te"jadi inte"k#n-e"2i gula 3ati
-A- 2. TIN1AUAN PU*TAKA
>ana,an dala, 3e"jalanan hidu3nya 3a2ti ,engala,i yang na,anya
3e"tu,+uhan dan 3e"ke,+angan. Pe"tu,+uhan dan 3e"ke,+angan ,e,iliki 2i4at
irreversible (tidak da3at ke,+ali) dan reversible (da3at ke,+ali). >ana,an dala,
,elakukan 3e"tu,+uhannya ,ele)ati +e+e"a3a taha3an7taha3an 3e"tu,+uhan
yang +e"+eda. >aha3an te"2e+ut di,ulai da"i 3e"ke;a,+ahan5 3e"ke,+angan
daun5 3e,anjangan +atang5 2a,3ai +e"+unga dan 3e,+uahan5 2e+elu, akhi"nya
,enuai dan ,ati (?eathe"5 2010).
Pe"tu,+uhannya di3enga"uhi #leh dua 4akt#" yaitu 4akt#" inte"nal dan
ek2te"nal. 1akt#" inte"nal +e"a2al da"i dala, tu,+uhan te"2e+ut 2e3e"ti h#",#n5
,#"4#l#gi #"gan5 gen5 2t"uktu" anat#,i dan kandungan kl#"#4il. 1akt#" ek2te"nal
adalah 4akt#" yang +e"a2al da"i lua"5 2e3e"ti ;ahaya5 ai"5 kele,+a+an dan tanah
(!u,enda5 2011).
>u,+uhan dala, akti4ita2nya ,elakukan 3"#2e2 4#t#2inte2i2. Ha2il da"i
3"#2e2 4#t#2inte2i2 ini +ia2anya di2e+ut dengan 3ati. '#,3#2i2i 3ati di d#,ina2i
#leh a,il#3ektin. !i2a k#,3#2i2inya +e"u3a a,il#2a5 yang ,e,iliki 2i4at ala,i
+e"+eda7+eda yaitu 10720 8 a,il#2a dan 007@08 a,il#3ektin (*iken dkk5 2013).
Menu"ut &a,e2 (2000)5 Pati ,e"u3akan 3#li2aka"ida nut"ient yang
dite,ukan dala, 2el tana,an dan +e+e"a3a ,ik"##"gani2,e. Pati dala,
tu,+uhan +e"+entuk g"anula yang +e"dia,ete" +e+e"a3a ,ik"#n. A"anula 3ati
,engandung ;a,3u"an da"i dua jeni2 3#li2aka"ida yang +e"+eda5 a,il#2a dan
a,il#3e3tin. A"anula 3ati yang te"lihat di dala, 2el tu,+uhan dala, +entuk
g"anul 3ati. A,il#2a yang te"+entuk 157258 da"i 3ati. A,il#2a ini te"di"i da"i
"antai linea" 3anjang5 "e2idu gluk#2a te"kait (15%) ikatan glik#2idik 2ekita" 0518
da"i (156) glik#2idik 3#in ;a+ang ('elly et. al5 200@).
Pati ,e"u3akan 3#li,e" gluk#2a yang te"di"i da"i a,il#2a dan a,il#3ektin
Pati ini te"da3at di u,+i7u,+ian5 +iji7+ijian5 +uah7+uahan5 ,au3un 2ayu"an. Pati
+anyak te"da3at di 2u,+e" ala,inya yaitu la+u5 jagung5 u+i jala"5 kentang5 3i2ang5
gandul5 u+i kayu5 +e"a25 barley5 2agu5 amaranth5 gany#ng5 dan 2#"gu, (He"a)ati5
2011).
Menu"ut Ri2n#yatining2ih (2011)5 2etia3 jeni2 3ati ,e,iliki 2i4at yang
+e"+eda anta"a jeni2 yang 2atu dengan yang yang lain. Hal ini di3enga"uhi #leh
3anjang "antai 6 2e"ta +e";a+ang atau lu"u2 tidaknya "antai ,#lekul 67nya. Pati
,e,iliki g"anula yang +e"+eda7+eda dala, tu,+uhan. A"anula 3ati +ia2anya
,e,+engkak di dala, tu,+uhan teta3i tidak ,a,3u ke,+ali ke k#ndi2i 2e,ula.
Pati juga da3at dikatakan 2e+agai ikatan a7glik#2idik dengan h#,#3#li,e"
gluk#2a.
Menu"ut at2#n (2002)5 Aula dan zat 3ati adalah dua zat yang +e"+eda
di,ana gula da3at la"ut di dala, ai" 2edangkan zat 3ati tidak da3at la"ut dala, ai".
>u,+uhan ,enyi,3an ha2il 4#t#2inte2i2nya dala, +entuk zat 3ati. Hal ini
dilakukan untuk ,en;egah la"utnya gula dala, ai" di te,3at tana,an hidu3.
1#",ula untuk zat 3ati n(6
6
H
10
O
5
)5 di,ana ini +e"+entuk 2enya)a 3#li2aka"ida
dan n

,e)akili ju,lah

zat 3ati yang +e"+eda da"i +e"+agai jeni2 tu,+uhan.
Bat 3ati te"di"i da"i 2ali-a5 3ank"ea2 dan a,il#2a. !ali-a dan 3an;"ea2
,engandung a,ila2e7 yang ,a,3u ,engkatali2 end#7hid"#li2i2 715%7
gluk#2idik dan ,ele3a2kan ,alt#2a5 ,alt#t"i#2a dan te"kait 1567#lig#,e"7.
A,il#2a ,e"u3akan 3#li,e" gluk#2a 15%7gugu27linea"75 yang ,e,iliki ;a+ang
yaitu a,il#3ektin yang te"di"i da"i "antai gluk#2a 15% gugu27linea"7 dengan "antai
;a+ang 156 gugu27linea"7. (Hanhine-a et. al5 2010).
Hu+ungan yang te"da3at dala, gula 3aati ada dua5 yaitu gugu2 :715% dan
:7156 hu+ungan. A,il#2a 3ati yang tidak +e";a+ang5 "antai 3#li,e"nya +e"i2i 5007
2.000 2u+unit gluk#2a dengan gugu2 :715% glik#2idik. A,il#3ektin adalah 3#li,e"
gluk#2a +e";a+ang yang diha2ilkan #leh :7156 glik#2idik (Ay##la et. al5 2013).
-A- !. M,TO+, PRAKTIKUM
!.1 4aktu 5an Tempat
Pelak2anaan 3"aktiku, inte"k#n-e"2i gula 3ati ini dilakukan 3ada ha"i
2ela2a tanggal 23 !e3te,+e" 201% 3ada ja, 15.15 2a,3ai 2ele2ai +e"te,3at di
?a+#"at#"iu, 1i2i#l#gi >u,+uhan Aedung 2 &u"u2an Ag"#n#,i5 1akulta2
Pe"tanian =ni-e"2ita2 &e,+e".
!.2 Alat 5an -a6an
3.2.1 Alat
1. Ceake" gla22
2. Alat 3e,ana2
3. 6a)an 3et"i
%. Aela2 uku"
3.2.2 Cahan
1. (aun jagung yang +e"eti#la2i
2. Alk#h#l
3. ?a"utan gluk#2a5 4"ukt#2a dan 2uk"#2a
%. ADuade2
5. E
2
'E
!.! 7ara Ker3a
1. Me,a2ukkan ke dala, % +eake" gla22 ,a2ing7,a2ing 10 ,l la"utan 2uk"#2a 055
MF gluk#2a 055 M dan aDuade2
2. Me,a2ukkan ke dala, +eake" gla22 ,a2ing7,a2ing 2 helai daun jagung yang
+e"eti#la2i
3. Me,#t#ng dala, la"utan +agian 3angkal daun ke,udian 2i,3an 2ela,a %0 ja,
%. Me"e+u2 daun jagung te"2e+ut 2a,3ai +e")a"na 3u;at
5. Meni"i2kan daun7daun te"2e+ut ke,udian ,engujilah dengan E
2
'E
6. Menga,ati dan ,e,+andingkan kualita2 )a"na da"i daun yang di"enda,
la"utan 2uk"#2a5 4"ukt#2a5 gluk#2a dan aDuade2
-A- $. /A*IL +AN P,M-A/A*AN
$.1 /asil
&eni2 Pe"lakuan >ingkat 'e3ekatan
1. ADuade2t G
2. 1"ukt#2a GG
3. Aluk#2a GGGG
%. !uk"#2a GGG
'ete"angan :
G : >idak 3ekat
GG : Agak 3ekat
GGG : Pekat
GGGG : !angat 3ekat
$.2 Pem8a6asan
Ente"k#n-e"2i gula 3ati adalah hu+ungan ti,+al +alik da"i 3ati ,e,+entuk
gluk#2a atau 2e+aliknya da"i gluk#2a ,enjadi 3ati. P"#2e2 ini +e"lang2ung ,elalui
3"#2e2 enzi,atik di,ana gula yang ,engandung 4"ukt#2a5 2uk"#2a5 gluk#2a
+e"+entuk 3ati. P"aktiku, kali ini ,enggunakan tana,an jagung yang telah
dieti#la2i. Hal ini dika"enakan daun yang 2udah dieti#la2i ,e,udahkan dala,
3enga,atan 3ati yang te"da3at didala,nya ka"ena 3ada 2aat dieti#la2i tana,an
keku"angan 2ina" ,ataha"i 2ehingga 3"#2e2 4#t#2intat +e"ku"ang.
P"aktiku, yang dilakukan5 ada % 3e"lakuan yang +e"+eda untuk
,engetahui inte"k#n-e"2i gula 3ati dala, daun jagung yang telah dieti#la2i.
Pe"lakuan yang dilakukan5 yaitu ,e"enda, dala, la"utan aDuade25 4"ukt#2a5
gluk#2a5 dan 2uk"#2a. (aun di"enda, 2ela,a 2% ja,5 ke,udian ,enga,+il daun
dia,+il dan di ,aukkan ke dala, la"utan aalk#h#l ke,udiaan di"e+u2 2a,3ai
+e")a"na 3u;at atau +ening yang ,enandakan +ah)a kl#"#4il da"i daun te"2e+ut
telah te"deg"ada2i. Alk#h#l di2ini +e"4ung2i ,ela"utkan kl#"#4il5 2ehingga yang
te"tinggal hanyalah a,ilu,nya 2aja dan ,e,3e",udahkan untuk dia,ati. (aun
yang 2udah 3u;at atau +ening diti"i2kan dan di ta,+ah dengan la"utan E
2
'E. E
2
'E
ini +e"4ung2i untuk ,elihat tingkatan k#"+#hid"at dan ke3ekatan da"i daun
te"2e+ut. A,ilu, akan ,e"e23#n te"hada3 la"utan E
2
'E yang ditunjukkan dengan
3e"u+ahan )a"na 3ada daun. A,il#2a akan ,enjadi ungu a3a+ila di+e"i la"utan
E#din7'aliu, E#dida (E
2
'E). >ingkat ke3ekatan )a"na 3ada daun ,enunjukkan
k#n2ent"a2i a,ilu, yang ada didala, daun. 'andungan a,ilu, akan tinggi jika
daun 2e,akin 3ekat 2etelah di+e"i la"utan E
2
'E5 2e+aliknya daun dikatakan
,e,iliki kandungan a,ilu, "endah jika ketika diuji daunnya tidak 3ekat.
Ce"da2"kan 3enga,atan yang dilakukan di3e"#leh ha2il +ah)a 3e"lakuan
aDuade2 ,engha2ilkan )a"na yang tidak 3ekat5 2edangkan 4"ukt#2a ,e,ilki
tingkat ke3ekatan agak 3ekat5 2edangkan 2uk"#2a ,e,iliki tingkat ke3ekatan yang
3ekat dan gluk#2a ,e,ilki tingkat ke3ekatan yang 3aling tinggi dianta"a yang
lain dengan tingkatan ke3ekatannya 2angat 3ekat. >ingginya ke3ekatan gluk#2a
di2e+a+kan ka"ena gluk#2a ,endekati 3ati. Hal ini dika"enakan k#,3#nen
3enyu2un 3ati te"2e+ut te"di"i da"i gluk#2a dan a,il#3ektin.
P"#2e2 3e,+entukan 3ati ,eli+atkan 3"#2e2 2u,+angan unit gluk#2a yang
+e"a2al da"i gula nukle#tida yang +e"u3a A(PA (Aden#2in (i4#24#gluuk#2a).
P"#2e2 3e,+entukan A(PA +e"lang2ung dengan 3enggunaan gluk#2a73 dan A>P.
>aha3 a)al 3ada 3e,+entukan 3ati di,ulai dengan te"+entuknya (7gluk#3i"an#2a
yang ,enye+a+kan te"+entuknya ,#lekul yang te"di"i 2 gluk#2a dengan ikatan 6
1 dan %. Reak2i ini +e"lang2ung te"u2 ,ene"u2 hingga ,engha2ilkan 3ati dengan
,#lekul "antai 3anajang. Pati ini te"+entuk di kl#"#3la2 dan te"jadi 2aat ada 2ina"
,ataha"i atau 2iang ha"i di,an laju 4#t#2inte2i2 le+ih tinggi da"i 3ada laju
ga+ungan anta"a "e23i"a2i dan t"an2l#ka2i.
Reak2i 3#23#"ila2i gluk#2a.
(7gluk#3i"an#2a al4a (7gluk#3i"an#2a 6P
Mengu+ah 3ati ,enjadi gluk#2a ,e,+utuhkan 2e+uah enzi, dala,
,elakukan 3"#2e2nya5 enzi, yang digunakan untuk ,engu+ah 3ati ,enjadi
dek2t"in adalah al4a a,ila2e atau +eta a,ila2e5 yang ,enye+a+kan te"+entuknya
3ana2.
Aluk#2a la"ut dala, ai"
Pati
A,il#3ektin tidak la"ut dala, ai"
(ek2t"in Malt#2e Aluk#2a
Malta2e
Mengu+ah gluk#2a ,enjadi 4"ukt#2a ,elalui "eka2i 4#24#"ila2i. Auk#2a 6 P
akan te"+entuk 3ada taha3an a)al yang ke,udian akan +e"u+ah ,enjadi 4"ukt#2a
6 P. 1"ukt#2a 6 P diu+ah lagi 2ehingga ,enjadi 4"ukt#2a yang di2e"tai 3ana2. Hal
ini te"jadi dengan +antuan enzi, 4#24#hek2#i2#,e"a2e. 1"ukt#2a yang dite,ukan
dala, +entuk 2iklik +e"u3a d74"ukt#2e yang ,e"u3akan 4"ukt#2a ala,i.
Penggunaan i#diu, 3ada 3"aktiku, kali ini yaitu ,enete2kannya ke
2a,3el daun jagung yang dieti#la2i. Penggunaan i#diu, ini +"4ung2i untuk
,e,i2ahkan 3#li2aka"ida5 ,#n#2aka"ida dan di2aka"ida 2ehingga )a"na 2a,3el
akan +e")a"na keunguan. Endika2inya +ah)a 2a,3el daun jagung yang telah
dieti#la2i +e")a"na +i"u jika di+e"i i#diu,. Hal te"2e+ut ,enunjukkan +ah)a daun
jagung ,engandung a,ilu,. Alik#gen dan te3ung yang 2udah dihid"#li2i2
2e+agian atau e"it"#dek2t"in akan ,e,+e"ikan )a"na ,e"ah 2a,3ai ;#klat ketika
di+e"i i#diu,.
-A- ". K,*IMPULAN +AN *ARAN
".1 Kesimpulan
1. Ente"k#n-e"2i gula73ati adalah 3e"u+ahan gula atau gluk#2a ,enjadi 3ati
dan 2e+aliknya da"i gluk#2a ,enjadi 3ati yang ,elalui 3"#2e2 enzi,ati2.
2. Penggunaan daun jagung eti#la2i5 ,e,udahkan 3enga,atan kandungan
3ati.
3. Met#de uji i#diu, ,e,iliki tujuan ,e,i2ahkan 2e"ta ,e,+edakan anta"a
,#n#2aka"ida dan di2aka"ida 2e"ta 3#li2aka"ida.
%. Aluk#2a ,endekati 3ati di2e+a+kan k#,3#nen 3enyu2un 3ati adalah
gluk#2a dan a,il#3ektin.
".2 *aran
!e+aiknya ketika 3"aktiku, alat yang akan digunakan di la+#"at#"iu, di
2i3kan te"le+ih dahulu dan ,e,+e"itahu 3"aktikan letak7ketak alat yang
akan digunakan 2ehingga 3aktikan tidak +anyak +e"tanya letak alat dan
3"aktiku, +i2a +e"jalan dengan k#ndu2i4.

+A.TAR PU*TAKA
Ay##la5 A. Ay#deji5 A. O3eye,i Adeey#5 6. Hin;ent $4e#-+#khan5 (. Ade#la
Ola2i,+#. 2013. O3ti,u, Hyd"#ly2i2 6#nditi#n2 O4 6a22a-a !ta";h 1#"
Alu;#2e P"#du;ti#n. Advanced Research in IT and Engineering, 2 (1) : @37
101
Hanhine-a5 'ati5 Riitta >I""Inen5 E2a+el C#ndia7P#n25 &enna Pekkinen5 Ma"jukka
'#leh,aine5 Hannu MykkJnen and 'ai2a P#utanen. 2010. E,3a;t #4
(ieta"y P#ly3hen#l2 #n 6a"+#hyd"ate Meta+#li2,. Molecular Sciences,
11: 136571%02
Heny He"a)ati. 2011. P#ten2i Penge,+angan P"#duk Pati >ahan 6e"na !e+agai
Pangan 1ung2i#nal. Litbang ertanian5 30(1) : 3173@
&a,e25 &#y;e5 6#lin Cake" dan Helen !)ain. 2002. P"in2i37P"in2i3 !ain2 untuk
ke3e"a)atan. &aka"ta : $"langga
'elly5 R#nan M.5 ?u++e"t (ijkhuizen5 Han2 ?ee,hui2. 200@. !ta";h And Alu;an
A;ting $nzy,e25 M#dulating >hei" P"#3e"tie2 Cy (i"e;ted $-#luti#n.
!iotechnology, 1%0 : 10%91@3
?eathe"5 !.R.. 2010. P"e;i2e kn#)ledge #4 3lant g"#)th 2tage2 enhan;e2 a33lied
and 3u"e "e2ea";h. Annals o" A##lied !iology, (15/): 15@7161
*iken5 Ayuk dan (i;ky Ade3"i2tian .. 2013. E2#la2i A,il#2a dan A,il#3ektin da"i
Pati 'entang. Teknologi $imia dan Industri5 2 (3) : 5/762
Ri2n#yatining2ih5 !"i. 2011. Hyd"#ly2i2 O4 !ta";h !a;;ha"ide2 1"#, !)eet
P#tat#e2 =2ing $nzy,e. Teknik $imia 5 (2) : %1/7%2%
!u,enda5 ?u2ia5 Henny ?. Ra,3e5 1eky R. Manti"i. 2011. Anali2i2 'andungan
'l#"#4il (aun Mangga (Mangi"era indica ?.) 3ada >ingkat Pe"ke,+angan
(aun yang Ce"+eda. !I%SL%&%S5 1 (1) : 2072%
at2#n5 R#ge". 2002. Anatomy ' (isiologi untuk Pe"a)at. &aka"ta : $A6
LAMPIRAN
Aa,+a" 1. Penguku"an Alk#h#l Aa,+a" 2. Penga,+ilan daun
Aa,a+" 3. Pe,aindahan daun ke Aa,+a" %. (aun yang 2ia3 di3ana2i
ta+ung "eak2i
Aa,+a" 5. >a+ung yang di3ana2i Aa,+a" 6. ?a"utan E
2
'E
Aa,+a" /. Pe,+e"ian E
2
'E Aa,+a" 0. Ha2il