Anda di halaman 1dari 2

Mengapa SunYat Sen tidak dilantik sebagai Presiden Republik China selepas berlakunya

Revolusi 1911?
Sun Yat Sen merupakan salah seorang tokoh penting dalam gerakan nasionalisme di China. Kebencian
terhadap pemerintahan Manchu telah mendorong Sun Yat Sen bersama-sama pemimpin China yang
lain bangun menentang untuk menggulingkan Dinasti Manchu. Revolusi 111 men!adi kemuncak
kepada pemberontakan golongan revolusi ekoran daripada satu insiden yang berlaku di landasan
keretapi ibu pe!abat golongan revolusi di "uchang yang berlaku pada #ktober 111. Dalam masa
sebulan setengah saha!a$ golongan revolusi telah ber!aya membebaskan 1% &ilayah China daripada
pemerintahan Manchu. Melihatkan keadaan ini$ kera!aan Ch'ing telah melantik Yuan Shih Kai dengan
kuasa penuh untuk membanteras gerakan revolusi.kempen ketenteraan yang dilancarkan oleh Yuan
Shih Kai telah mencapai kema!uan yang menggalakkan. Rundingan !uga dibuat dengan pihak revolusi
untuk menubuhkan Republik China 111. Dalam rundingan tersebut$ mereka telah bersepakat untuk
melantik Yuan Shih Kai sebagai presiden sementara Republik China. Maka$ Sun Yat Sen telah
meletakkan !a&atan sebagai presiden sementara dan De&an (erhimpunan di )anking dengan
melantik Yuan Shih Kai sebagai penggantinya.
(emberontakan yang berlaku di beberapa buah &ilayah di China telah memaksa kera!aan (eking
memanggil semula *eneral Yuan Shih Kai yang telah diperintahkan bersara. Kera!aan peking
merasakan hanya *eneral Yuan Shih Kai saha!a harapan untuk untuk menyelamatkan Dinasti Manchu.
#leh itu$ pada + )ovember 111$ Yuan Shih Kai telah dilantik men!adi perdana menteri. Dengan
bantuan tentera (eking$ Yuan Shih Kai telah ber!aya menghadapi beberapa serangan pihak revolusi.
)amun$ usaha untuk menyelamatkan Dinasti Manchu dilihat semakin sukar. #leh itu$ Yuan Shih Kai
telah mengadakan rundingan dengan pihak Sun Yat Sen untuk menubuhkan Republik China. Melalui
rundingan tersebut$ pihak revolusi hanya akan bersetu!u sekiranya Mahara!a (u Yi turun dari takhta
kera!aan. #leh kerana desakan maka pada 1, -ebruari 11,$ Mahara!a Manchu telah turun dari takhta
dan berehat di istana Musim (anas. Dalam masa yang sama$ beberapa rundingan telah di!alankan
untuk menyelesaikan beberapa masalah negeri China dan perancangan untuk membentuk sebuah
republik. .ntuk mengelakkan perang saudara yang berpan!angan$ Sun Yat Sen telah bersetu!u untuk
menarik diri sebagai presiden dan memu!uk pengikut-pengikutnya untuk menyokong Yuan Shih Kai.
(ada tanggal 1, Mac 11,$ Yuan Shih Kai telah dilantik men!adi (residen Republik China yang
pertama.
"alaupun$ Yuan Shih Kai dan Sun Yat Sen mempunyai idea dan konsep pemerintahan yang berbe/a
di mana Yuan Shih Kai adalah seorang yang oportunis dan mahukan ke semua kuasa ditangannya$
berbe/a dengan Sun Yat Sen yang lebih kepada 0(arlimentary Republic'. )amun$ Sun Yat Sen telah
menarik diri daripada men!adi (residen Republik China dan memu!uk pengikut-pengikutnya agar
menyokong Yuan untuk mengelakkan pergelutan yang berpan!angan di China.
Sun Yat Sen telah menarik diri daripada !a&atan (residen Republik China dengan melantik Yuan Shih
Kai pada 1, Mac 11, adalah kerana Sun berpendapat Yuan mempunyai pengaruh yang lebih besar
terhadap golongan tentera di utara. 1ni kerana$ sokongan tentera adalah tunggak ke!ayaan kepada
China yang sedang dalam proses pembentukan republik.
Sun Yat Sen tidak dilantik men!adi (residen Republik China kerana pada a&alnya$ Yuan Shih Kai
telah diberi kuasa penuh oleh Mahara!a (eking untuk membanteras gerakan pihak revolusi yang
di&akili oleh Sun Yat Sen. Yuan Shih Kai telah melancarkan ekspedisi perang dan mengadakan
rundingan dengan pihak revolusi untuk menubuhkan Republik China. Setelah beberapa rundingan
yang di!alankan$ Sun Yat Sen akhirnya bersetu!u untuk menarik diri dan memberi !a&atan presiden
sementara China kepada Yuan Shih Kai. Sebagai balasannya$ Yuan Shih Kai bersetu!u untuk
mendesak Mahara!a (u Yi untuk turun daripada takhta.
Selepas berlakunya beberapa pemberontakan$ kera!aan Ch'ing melihat kedudukan mereka semakin
goyah. #leh itu$ Mahara!a (eking telah melantik dan memberi kuasa penuh kepada Yuan Shih Kai
untuk mengetuai tentera darat dan laut bagi menghapuskan Revolusi 111. Ke!ayaan Yuan Shih Kai
mena&an semula &ilayah 2anko& dan 2anyang telah memberi tamparan yang hebat kepada
golongan revolusi. #leh itu$ mereka bersedia untuk bertolak ansur dan bersepakat untuk melantik
Yuan Shih Kai sebagai presiden sementara China. 3tas persetu!uan tersebut$ Sun Yat Sen telah
meletakkan !a&atan presiden sementara dengan melantik Yuan Shih Kai sebagai penggantinya.
Dengan ini$ bermulalah era baru dalam se!arah China dengan tertubuhnya Republik China.
4erdasarkan pembacaan beberapa buah buku mengenai penglibatan Sun Yat Sen dalam Revolusi
111$ saya berpendapat baha&a Sun Yat Sen telah menarik diri daripada !a&atan presiden Republik
China kerana beliau berpendapat Yuan Shih Kai lebih layak memegang !a&atan tersebut. 1ni kerana$
Yuan mempunyai pengaruh besar dan sokongan tentera yang agak kuat melihatkan ke!ayaan mereka
mena&an semula &ilayah-&ilayah yang mengistiharkan kemerdekaan daripada Dinasti Manchu.
Sokongan tentera adalah tonggak kepada ke!ayaan pembentukan republik China yang baru dibentuk.
(ada pendapat saya$ Sun Yat Sen tidak dilantik men!adi presiden Republik China adalah disebabkan
persetu!uan yang telah dicapai melalui rundingan golongan Revolusi dengan Yuan Shih Kai. Melalui
rundingan tersebut$ Sun Yat Sen telah bersetu!u meletakkan !a&atan dan melantik Yuan Shih Kai
sebagai penggantinya. Sebagai balasan$ Yuan Shih Kai telah bersetu!u mendesak kera!aan Dinasti
Ch'ing menyerahkan kuasa pemerintahan kepada pihak revolusi. 3kur dengan tuntutan ini$ maka pada
15 *anuari 11,$ Mahara!a (u Yi telah turun dari takhta. Yuan Shih Kai !uga telah mengangkat
sumpah akan meletakkan !a&atan sebagai presiden sementara apabila parlimen memilih presiden yang
baru.

Anda mungkin juga menyukai