Anda di halaman 1dari 5

KRISIS MAKANAN GLOBAL

PENGENALAN
Semua hidupan di dunia ini khususnya manusia memerlukan makanan
untuk hidup. Makanan merupakan keperluan asas manusia selain daripada
pakaian dan tempat berlindung. Secara ringkasnya, krisis makanan adalah
merujuk kepada akses manusia terhadap sumber makanan yang kurang
mencukupi atau sumber makanan tidak mampu menampung keperluan
manusia di sesuatu kawasan. Ia juga bermaksud ketidakdapatan
pemakanan yang seimbang, makanan yang tidak selamat dan
ketidakupayaan untuk mendapat makanan disebabkan oleh faktor sosial
dan budaya sesebuah masyarakat. Isu krisis makanan ini bukan sahaja
berlaku di negara-negara miskin, malah turut mengaitkan negara-negara
maju. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor penting serta usaha-
usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan
makanan global ini daripada berterusan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KRISIS MAKANAN GLOBAL
a) Permintaan Bahan Makanan Secara Menaak
Antara salah satu punca berlakunya krisis makanan yang melanda
dunia sejak kebelakangan ini adalah disebabkan oleh !ermintaan
terhaa! "ahan makanan #an$ %emakin menin$kat terutamanya
gandum, beras dan jagung. Keadaan ini mungkin sekali disebabkan
!ertam"ahan &'m(ah !en''k saban tahun sekaligus memerlukan
lebih banyak sumber makanan bagi meneruskan kehidupan.
ianggarkan penduduk dunia akan bertambah sebanyak ! billion
orang menjelang tahun "#$#. %njuran pertambahan ini dikatakan akan
mendesak kepada keperluan bahan makanan yang mendadak yang tidak
mampu ditampung oleh tahap pengeluaran makanan dunia kerana
kek'ran$an %'m"er %eia aa seperti air, tanah ladang dan
sebagainya. Misalnya di India dan &hina, pertambahan penduduk kelas
menengah masing-masing adalah !.'( dan ).*( pada tahun +!!#, namun
kadar pertumbuhan masing-masing telah meningkat sehingga mencapai
,#( dan '#( pada tahun "##). -eningkatan penduduk ini bukan sahaja
menyebabkan permintaan tinggi sumber pertanian malah, menyebabkan
!er'"ahan $a#a hi'! an ta"iat makanan khususnya dalam
permintaan untuk lebih kepelbagaian dan lebih daging dalam diet
pemakanan.
") Kemer)%)tan *a%i( Pen$e(a'ran Bahan Makanan
Sejak awal "##), krisis makanan global mencecah status yang agak
membimbangkan apabila pengeluaran beberapa jenis tanaman komoditi
seperti beras, gandum dan jagung %'%'t menaak di negara-negara
pengeluar utama. ianggarkan ,.* billion orang dari seluruh dunia
menjadikan beras dan produk daripada beras sebagai makanan. Sekurang-
kurangnya ++. buah negara menanam padi dan lebih $# negara
mempunyai pengeluaran tahunan menjangkau +,,-,,, metrik tan atau
lebih. /egara pengeluar utama beras dunia termasuklah .hina /01)-
Inia /+21)- 3ietnam /+41)- Thai(an /5+1)- Paki%tan /+,1)-
Amerika S#arikat /+21) dan diikuti dengan $. negara-negara lain.
/amun, pengeluaran beras ini tidak berupaya menampung keperluan beras
yang diperlukan di negara-negara Asia seperti Ban$(ae%h- Kem")&a-
M#anmar- Thai(an- 3ietnam- In)ne%ia an Ma(a#%ia yang
menjadikan beras sebagai makanan utama yang membekalkan 6, hin$$a
7, !erat'% ka()ri harian /tena$a0 berbanding dengan negara seperti
Me%ir- Ni$eria an Paki%tan8
Kemerosotan pengeluaran hasil pertanian ini sekaligus me()n&akkan
har$a "ahan makanan di pasaran dunia. Misalnya di Amerika Syarikat,
harga "ar(i yang bagi sektor penternakan telah meningkat daripada 6,,
%en !er )(ar AS ke!aa 46, %en per dolar AS. Sementara itu, harga
$an'm pula dijual pada harga 26, )(ar AS !er metrik "er"anin$
+46 )(ar AS sebelumnya. i In)ne%ia pula, kenaikan harga barang
seperti $'(a- $an'm an min#ak masak sejak "##) menyebabkan
rakyatnya merasai tekanannya sehingga ke hari ini. Keadaan yang sama
turut berlaku di rantau Ara" yang terpaksa menghadapi krisis kenaikan
harga barangan keperluan khususnya $an'm.
c) Kenaikan K)% Pen$e('aran Bahan Makanan
Selain itu, kenaikan k)% !en$e('aran bahan makanan juga menjadi
penyumbang kepada peningkatan harga hasil pertanian. Ini kerana
pengeluaran hasil pertanian masa kini lebih banyak menggunakan "ahan
a!i untuk menghasilkan pengeluaran yang lebih produktif. Ianya
terma%'k(ah k)% !en#eiaan tanah- !en$airan- !en$a9a(an
!en#akit an !er)%ak- !em"a&aan an !en'aian yang memerlukan
penggunaan bahan api seperti ie%e( an !etr)(8 Sementara itu, k)%
!en$an$k'tan juga telah meningkat daripada 5,1 hin$$a 6,1 kerana
kos bahan api naik "#( hingga $#( peratus.
) Per'"ahan Ik(im :'nia
-erubahan iklim dunia akibat daripada akti1iti manusia terhadap alam
juga mempengaruhi kadar pengeluaran bahan makanan khususnya dari
sektor pertanian. -erubahan iklim yang berlaku bukan sahaja
menyebabkan kenaikan %'h' 'nia, malah ia turut men$'nan$ ri"'t
k'at- kemara' #an$ !an&an$ %erta !enin$katan ara% (a't #an$
me(am!a'8 Misalnya R'%ia telah mengambil langkah drastik dengan
men$hentikan ek%!)rt $an'm an "ar(i mereka ke negara luar.
2indakan ini dilakukan ekoran daripada !en#'%'tan ha%i( !ertanian
%ecara menaak aki"at ari!aa ma%a(ah !er'"ahan c'aca #an$
ek%trem8 Suhu di 3usia dikatakan mencecah .# darjah &elsius telah
mengakibatkan lembah pertanian gandum dan barli menjadi kering dan
mudah terbakar.
Sementara itu- pengeluar $an'm an "i&irin di bahagian Asia
Selatan seperti Ka;akh%tan an <kraine juga turut berdepan dengan
masalah perubahan iklim sekaligus men&e&a%kan ha%i( ke('aran bahan
makanan ruji tersebut. Manakala, negara-negara pengeluar seperti
M#anmar- 3ietnam an Paki%tan juga terpaksa berdepan dengan
"encana a(am aki"at !er'"ahan ik(im yang luar biasa. Misalnya,
bencana banjir yang telah menenggelamkan lembah pertanian yang luas di
Paki%tan !aa O$)% 2,+, merupakan bencana alam terburuk dalam
sejarah negara tersebut. Kejadian ini bukan sahaja telah men$)r"ankan
"an#ak n#a9a malah berjuta-juta rakyat -akistan terpaksa hi'! a(am
!e(arian dalam tempoh yang panjang. alam masa yang sama, -akistan
bukan sahaja tiak mam!' men$e('arkan ha%i( !ertanian mereka
malah terpaksa men$hara!kan "ant'an ('ar untuk mendapatkan
keperluan makanan kepada rakyatnya yang diancam kebuluran.
e) Pen$ha%i(an Bahan A!i Bi)='e( :ari!aa *a%i( Pertanian
Krisis kekurangan bekalan makanan menjadi semakin buruk kesan
daripada !en$ha%i(an "ahan a!i "i)='e( di negara-negara maju seperti
Amerika Syarikat dan Australia. 4ijirin seperti $an'm- &a$'n$ an %)#a
digunakan sebagai bahan penyelidikan biofuel bagi men$ha%i(kan
ethan)( 'nt'k men$$antikan min#ak mentah yang semakin mahal.
Misalnya, sebanyak ,#( daripada hasil tuaian jagung Amerika Syarikat
telah digunakan untuk menghasilkan 5thanol dan jumlah ini pastinya
memberi impak yang besar kerana Amerika Syarikat merupakan
penyumbang '#( pasaran jagung dunia. Kesannya, penggunaan bahan
makanan ruji ini sebagai bahan api biofuel bukan sahaja me(am"'n$kan
har$a %'m"er makanan ter%e"'t malah turut men$'ran$kan
&'m(ahn#a dalam pasaran sekaligus men$him!it ne$ara-ne$ara
mi%kin yang memerlukan hasil pertanian tersebut bagi menampung
keperluan makanan mereka. Menurut -ensyarah Kanan 6akulti 5konomi dan
-entadbiran %ni1ersiti Malaya r. Keadaan ini telah mewujudkan satu
kon7ik sehingga menyebabkan krisis makanan dunia berterusan.
KESAN KRISIS MAKANAN GLOBAL KEPA:A MAN<SIA
Kesan langsung daripada krisis makanan global ini telah menyebabkan
beberapa masalah sosial di beberapa wilayah berasingan di dunia.
Misalnya di Maha((a E(-K)"ra di Mesir, ribuan rakyat marah dengan
mer)%akkan harta "ena a9am- mem"akar "an$'nan kera&aan-
menc'ri "aran$an keai- me()ntar "at' ke arah !)(i% bagi
menunjukkan protes mereka terhadap kerajaan yang tiak menaikkan
$a&i mereka di samping terpaksa berhadapan dengan kenaikan har$a
"aran$an secara mendadak. Sementara itu, akhbar juga melaporkan
gerakan m)$)k ka'm !etani i Ar$entina untuk membantah dektri
presiden terhadap kenaikan c'kai ek%!)rt kacan$ %)#a sehingga .$(
serta mengenakan 'ti "ar' ke ata% ek%!)rt lain.
Keadaan lebih dahsyat berlaku di Inia apabila lebih 26-,,,
!etani mem"'n'h iri kerana kemurungan disebabkan ha%i( !ertaian
#an$ "erk'ra$an %erta !enin$katan h'tan$8 Malah, ramai juga yang
terkorban kerana ke"'('ran an kek'ran$an makanan termasuklah
kanak-kanak. ianggarkan, +*,### kanak-kanak terkorban akibat dari
masalah kebuluran dan kekurangan makanan
Selain itu, !er'"ahan !)(i%i ne$ara-ne$ara !en$e('ar dengan
melaksanakan !en$haraman ek%!)rt an ka9a(an har$a telah
meningkatkan lagi krisis kekurangan makanan negara-negara pengguna.
Misalnya, 3usia mengambil langkah drastik men$hentikan ek%!)rt ha%i(
!ertanian $an'm an "ar(i mereka kerana penyusutan mendadak hasil
pertanian negara itu akibat daripada masalah perubahan cuaca yang
ekstrem. Sementara itu, sekatan keluaran dari negara-negara pengeluar
yang seperti Inia an 3ietnam yang merupakan salah satu !en$e('ar
"era% yang terbesar di dunia ini juga dilakukan kerana kek'ran$an ha%i(
!en$e('aran akibat daripada "encana a(am yang sering melanda
negara mereka. 2indakan mereka ini juga membawa kenaikan harga bahan
makanan sehingga satu atau dua kali ganda berbanding harga sebelumnya
dan secara tidak langsung ia telah menbebankan negara-negara
pengguna.
Sementara itu, krisis makanan global diburukkan lagi dengan i%'
)me%tik yang dicetuskan oleh !em"eka( yang dengan sengaja
mengambil kesempatan men#)r)k "aran$an ke!er('an makanan8
Keadaan ini menyebabkan barangan keperluan seperti gula dan beras
berkurangan dan mendapat permintaan yang sangat tinggi sekali gus
memberi peluang kepada !enia$a 'nt'k menaikkan har$a %e%'ka
hati.
KAE:A* MENG<RANGKAN KRISIS MAKANAN GLOBAL
krisis makanan dunia adalah satu krisis kemanusiaan yang wajib
diselesaikan dengan secepat mungkin. 4agi mengatasi masalah ini, pihak
kerajaan haruslah mengambil inisiatif untuk mem!er('a%kan ka9a%an
tanaman untuk menambah hasil pengeluaran tanaman. Misalnya di
Malaysia, projek untuk menjadikan Sara9ak sebagai >e(a!an$ Pai
Ke'a Ne$ara akan mampu mengurangkan kebergantungan kita kepada
beras import dari negara luar.
Selain itu, usaha kerajaan untuk memarta"atkan !r)=e%i)n !ertanian
serta membuka lebih banyak lagi kawasan yang baru serta menin$katkan
ka&ian a(am "ian$ !ertanian "i)tekn)()$i negara wajar diberikan
tumpuan yang lebih oleh semua pihak. 4ioteknologi harus dilihat sebagai
alat yang boleh dimanfaatkan ketika dunia menghadapi krisis makanan
kerana pemilihan baka atau benih yang dihasilkan menerusi bioteknologi
mempunyai ciri-ciri #an$ (e"ih "aik %ama aa ce!at matan$, hasil
lebih tinggi dan tahan penyakit. 2eknologi kini dapat membantu
pengeluaran makanan khususnya yang asas seperti padi, gandum dan
jagung.
Sementara itu, negara-negara pengeluar yang mempunyai kekuatan
asas seperti tanah yang subur, sumber air yang melimpah ruah, sumber
tenaga manusia yang banyak serta kekayaan sumber alam semula jadi
mampu mempertingkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian dengan
adanya !en$$'naan "a&a an !era(atan m)en %erta !er('a%an
%i%tem !ertanian melalui penerapan nilai proaktif. 8al ini termasuk
menggalakkan !em"'kaan tanah !ertanian "ar' dan !em"erian
tanah %ecara !erc'ma kepada mereka yang mampu mengerjakannya.
S'"%ii !ertanian juga akan diberikan secara meluas bagi
men$$a(akkan akti?iti !ertanian yang berkesan.
i samping itu, negara-negara membangun terutamanya negara-negara
pertanian di seluruh dunia harus mencontohi usaha Malaysia yang telah
mewujudkan beberapa !r)&ek me$a !ertanian %e!erti Taman Keka(
Pen$e('aran Makanan /TKPM) @)n In'%ti Ak'ak'(t'r- Laan$
K)ntrak- Pem"an$'nan <%aha9an In'%tri A%a% Tani an P'%at
Fi()t Na%i)na(8 9angkah lain termasuk mengukuhkan Lem"a$a
Pema%aran Pertanian Per%ek't'an /FAMA) bagi memastikan pasaran
dan pengagihan hasil-hasil pertanian, melaksanakan !r)$ram B'mi *i&a'
dan men$'r'% ka9a%an ter"iar untuk meningkatkan pengeluaran
komoditi sekuriti.

Anda mungkin juga menyukai