Anda di halaman 1dari 6

Ulum al-quran…

29)APAKAH MAKSUD ULUM AL-QURAN?

-Satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang AL-QURAN dan perkara-perkara yang
berkaitan dengannya.

30)BAGAIMANAKAH SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PENGUMPULAN AL-


QURAN?

-ZAMAN NABI MUHAMAD-


*RASULLAH DAN PARA SAHABAT*
-Penurunan.penulisan pengajian dan penghayatan AL-QURAN menghasilkan ilmu
tentang konsep wahyu,nuzul AL-QURAN,ulum tafsir bilmaksur dan kaedah
penulisan,penghasilan dan pengajian AL-QURAN.

-ZAMAN ABU BAKAR AS-SIDIQ-


*PARA SAHABAT DAN TABI`IN*
Pengumpulan AL-QURAN disebabkan kematian ramai hafiz dalam perang riddah
menghasilkan ilmu JAM UL-QURAN.

-ZAMAN USMAN BIN AFAN-


*PARA SAHABAT AN TABI`IN*
Penyatuan AL-QURAN kedalam satu mashaf sebagai MASHAF USMANI menghasilkan
ilmu resam AL-QURAN.

-ZAMAN ALI BIN ABI TALIB-


*PARA SAHABAT DAN TABI`IN*
Pembukuan nahu bahasa arab oleh ASWADUALI( ),YAHYA BIN
YAKMUR( ),dan KHALIL BIN AHMAD( )
menghasilkan ilmu ibrabAL-QURAN.

-ZAMAN AMWI( )
*PARA TABI`IN*
Penandaan titik dan huruf AL-QURAN oleh HIJJAZ BIN YUSUF ASSAQAFI
( ),memperkemaskan ilmu resam AL-QURAN.

-ZAMAN ABASI( )
*PARA TABIK TABI`I*
Perkembangan ilmu tafsir dan pembukuan ilmu bidang AL-QURAN.
31)APAKAH FAEDAH MEMPELAJARI ULUM AL-QURAN?

-Dapat menolak kekeliruan tentang AL-QURAN.


-Dapat mengamaldan menghayati AL-QURAN.
-Dapat memahami AL-QURAN dengan betul.

32)BERIKAN BIDANG KAJIAN ULUM QURAN.

-Aqsam AL-QURAN. -Ulum resam AL-QURAN.


-Amsal AL-QURAN. -LUOH AL-QURAN.
-Balaroh AL-QURAN. -Tajwid AL-QURAN.
-Itjaz AL-QURAN. -Ulum qaraat.
-Konsep wahyu. -Asbab nuzul ayat.
-Nasakh walmansukh. -Al`am walkhos.

33)APAKAH KESAN PERKEMBANGAN ULUM AL-QURAN?

-Menguatkan jati diri dan pegangan agama melalui kyakinan terhadap AL-QURAN.
-Melatih kekuatan daya ingatan mellalui penghafalan AL-QURAN.
-Melatih beriltizam dengan berdisiplin dan etika pembelajaran
-Melatih minat membaca dan mengkaji ilmu islam berdasarkan AL-QURAN.
-Melatih berfikir secara kreatif dan kritis melalui pemerhatian perbahasan AL-QURAN.

34)BERIKAN DEFINASI AL-QURAN.

-Bahasa:Bacaan atau himpunan huruf dan kalimah.


-Istilah:Kalam ALLAH yang bermukjizat,diturunkan kepada nabi MUHAMMAD
melalui malaikat jibril dalam bahasa arab,diriwayatkan secara mutawatir dan membaca
setiap hurufnya adalah ibadah,bermula dari surah AL-FATIHAH dan berakhir dengan
surah AN-NAS.

35)APAKAH PERBEZAAN AL-QURAN DENGAN KITAB LAIN?

AL-QURAN KITAB SAMAWI


-Isi kandungan meliputi seluruh -Tidak meliputi seluruh aspek
aspek akidah,syariat dan akhlak. kehidupan.
-Diriwayat mutawatir. -Diturunkan sekali gus.
-Selamat daripada kesilapan. -Terdedah kpada penyelewengan&kesilapan
-Sesuai sehingga kiamat. -Sesuai pada masa dan kawasan tertentu.
-Digunakan seluruh umat islam. -Digunakan umat tertentu.
-Dijamin kekal dan terpelihara. -Tidak dijamin kekal dan selamat.
36)APAKAH NAMA-NAMA AL-QURAN?

-Al-kitab(sebuah kitab).
-Al-furqan(pemisah antara hak dan batil).
-Az-zikru(peringatan).
-At-tanzil(penurunan).

37)BERIKAN SIFAT-SIFAT AL-QURAN.

-An-nur(cahaya yang menerangi kegelapan).


-Al-mubin(yang menerangkan sesuatu).
-Al-huda(petunjuk).
-Al-rahmah(kerahmatan).

38)APAKAH YANG DIAKSUDKAN DENGAN MUKJIZAT?

-Bahasa:Melemahkan.
-Istilah:Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh ALLAH kepada seseorang rasul
sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka kepada umat manusia.

39)BERIKAN JENIS-JENIS MUKJIZAT BESERTA MAKSUDNYA.

-HISSI( ):Mukjizat yang dapat dikesan dan dilihat dengan pancaindera.


-MAKNAWI( ):Mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda dan
mata hati.

40)APAKAH PERKARA LUAR BIASA YANG BUKAN MUKJIZAT BESERTA


MAKSUDNYA?

-Sihir:Perkara yang dilakukan oleh manusia dengan pertolongan syaitan untuk


menyesatkan manusia.
-Silap mata:Sesuatu tipu muslihat yang dilakukan oleh manusia melalui kepantasan
tangan dan teknikal.
-Ilham:Perolehan sesuatu idea oleh manusia sama ada secara spontan,melalui mimpi atau
proses berfikir.
-IRHAS( ):Perkara yang berlaku pada para nabi sebelum mereka diutus menjadi
rasul.
-ISTIDRAJ( ):Sesuatu kelebihan yang diberikan oleh ALLAH kepada manusia
untuk menambahkan lagi kesesatan mereka.
-MAUNAH( ):Pertolongan ALLAH kepada manusia biasa untuk
meyelamatkan mereka dari sesuatu malapetaka atau bencana.
-KARAMAH( ):Sesuatu kelebihan yang diberi oleh ALLAH kepada hamba
yang beriman dan bertaqwa.

40)APAKAH ASPEK-ASPEK AL-QURAN?

-BAHASA: Mempunyai bahasa yang tinggi dan indah dari segi huruf,susunan kalimah
dan struktur yang tidak dapat ditandingi manusia.
-ISI KANDUNGAN: Menceritakan sejarah nabi dan rasul dan menghuraikan syariat.
-ILMU PENGETAHUAN: Penemuan sains-Kejadian makhluk berpasangan.
-Kejadian siang dan malam.
-Kejadian dan peranan air.

42)BERIKAN DALIL NAQLI TENTANG MUKJIZAT.

-Ketinggian bahasa Al-QURAN hingga mengalahkan pakar bahasa.


-Perkhabaran AL-QURAN tentang perkara ghaib,peristiwa lampau,akan dating dan
syariat yang tidak boleh difikir dan direka melalui akal.
-Isyarat AL-QURAN kepada beberapa fakta sains melalui kajian.

43)APAKAH MAKSUD WAHYU?

Dari segi bahasa:


-Ilhamu fitri( ): Diberi oleh ALLAH kepada manusia biasa seperti
kepada ibu nabi MUSA.
-Ilhamu gharizi( ): Diberi ALLAH kepada haiwan seperti kepada lebah.
-Isyarat pantas: Diberikan kepada nabi ZAKARIA kepada kaumnya.
-Bisikan dan godaan syaitan: Kepada manusia.
-Perintah ALLAH kepada para malaikat: Untuk melakukan sesuatu perkara.

44)NYATAKAN CARA PENURUNAN WAHYU.

MELALUI MALAIKAT PERANTARAAN MALAIKAT


-Dalam bentuk asal dalam bunyi yang -Mimpi yang baik.
nyaring supaya menarik perhatian penerima
wahyu.Cara paling berat dan
membebankan baginda.

-Rupa lelaki dewasa.Cara lebih ringan -Percakapan disebalik hijab seperti pada
kerana terasa seolah-olah berinteraksi malam israk dan mikraj.
dengan manusia.
45)BERIKAN JENIS-JENIS WAHYU.

WAHYU AL-QURAN WAHYU HADIS


-Diturunkan melauli malaikat JIBRIL. -Diturunkan melalui ilham,mimpi,bicara
sebalik hijab.
-Lafaz dan makna daripada ALLAH. -Makna daripda ALLAH lafaz daripada
baginda.
-Secara mutawatir. -Melalui riwayat ahad.

46)APAKAH PERANAN WAHYU?

-Supaya manusia memahami agama kerana akal fikiran manusia terbatas seperti perkara
ghaib.
-Membentuk manusia supaya menyembah ALLAH semata-mata.
-Memandu akal manusia berfikir berlandas AL-QURAN.

47)BERIKAN SECARA RINGKAS SEJARAH PENURUNAN WAHYU.


48)NYATAKAN WAHYU PERTAMA.
49)NYATAKAN WAHYU TERAKHIR.

PENDAPAT WAHYU PERTAMA:


Ayat 1-5 Surah AL-ALAK,96
Ayat 1-56 Surah AL-MUDASIR,74
Ayat BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
Ayat1-7 Surah AL-FATIHAH
PENDAPAT PERTAMA IAITU SURAH AL-ALAK DKATAKAN WAHYU
PERTAMA BERDASARKAN RIWAYAT AISHAH.

PENDAPAT WAHYU TERAKHIR:


Ayat 281(AL-BAQARAH) Hari kematian dan pembalasan.
Ayat 287(AL-BAQARAH) Riba.
Ayat 282(AL-BAQARAH) Hutang pemiutang.
Ayat 195(IMRAN)
Ayat 176(AN-NISA)
Ayat 128-129(TAUBAT)
PENDAPAT MENGATAKAN WAHYU TERAKHIR AYAT 281(AL-BAQARAH).
50)BERIKAN TAKRIF NUZUL AL-QURAN

-Proses penurunan wahyu AL-QURAN mengikut cara tertentu.

51)APAKAH PERINGKAT PENURUNAN WAHYU AL-QURAN?

PERINGKAT PERTAMA PERINGKAT KEDUA PERINGKAT KETIGA


Berada di LUH-MAHFUZ Diturunkan ke BAITUL- Diturunkan secara beransur
IZZAH di langit dunia kepada baginda melalui
sekali gus. JIBRIL.

52)BERIKAN HIKMAH PENURUNAN AL-QURAN SECARA BERPERINGKAT.

-Untuk membezakan AL-QURAN dan nabi MUHAMMAD dengan kitab-kitab dan para
nabi terdahulu.
-Untuk menguji keimanan manusia terhadap peristiwa yang berlaku dia lam ghaib.
-Untuk menguji keimanan manusia terhadap kebenaran AL-QURAN.
-Untuk menguji keimanan manusia terhadap kerasulan nabi MUHAMMAD.

53)NYATAKAN HIKMAH PENURUNAN AL-QURAN SECARA BERANSUR-


ANSUR.

-Sebagai bukti AL-QURAN itu daripada ALLAH.


-Untuk menetapkan hati baginda yang terpaksa menempuh berbagai rintangan dalam
menyampaikan dakwahkepada umatnya.
-Sebagai menjawab persoalan yang dikemukakan kepada baginda.