Anda di halaman 1dari 176

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nR, Dgiv I whqviZ MvBW
MelYv
W. gbRyi Gjvnx
Avyj- vn knx` Avyi ingvb
bvgvb Aveyj evkvi
KvDmvi web Lvj`
BKevj nvmvBb gvmyg
Aveyj Kvjvg AvRv`
RvKij- vn Aveyj Lvqi
gynv` AvLZvivgvb

kic
gynv` kvgmyj nK wmwK

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

m~wPc
c~eK_v

nRi dwRjZ I Zvrch


nRi Zvrch

11
12

nRKgmg~ni msw BwZnvm


ZvIqvd
ivgj
hghgi cvwb I mvdv gviIqvi mvC
DKzd Avivdv

16
16
16
17
18

nR cvjbi cwe vbmg~ni cwiwPwZ


cwe Kvev
cwe Kvevi DPZv I `N-c
nvRi AvmIqv` (Kvjv cv_i)
iKb qvgvwb
gyjZvhvg
gvKvg Bevnxg
gvZvd
mvdv
gviIqv
gvmAv
gmwR`yj nvivg

19
19
19
20
20
21
21
22
23
23
23
23

nRi cwZ
gvbwmK cwZ
Avw_K cwZ

25
25
29

nR wZb cKvi
Zvgvz nR
Zvgvz nR wZbfve Av`vq Kiv hvq

35
31
31

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Kivb nR
Bdiv` nR
e`wj-nR

32
32
33

evsjv`k _K nRhvv : wKQy w`Kwb`kbv


nR hvx`i KiYxq
Abvb KiYxq t XvKv nR Kv
Rv wegvb e`i
gvq I gw`bvq
wgbvq-Avivdvq

36
37
37
38
39
40

nRi mdi i

41

gxKvZ I Gnivg
gxKvZ
vb welqK gxKvZ (gxKvZ gvKvwb)
gv _K gxKvZmg~ni `~iZ
gxKvZ gvKvwb welq wKQy mgmvi mgvavb
Kvj welqK gxKvZ (gxKvZ hvgvwb)
Gnivg
Gnivg evavi mgq
Gnivg evavi wbqg
c_g Gnivg: Dgivi wbqZ gxKvZ _K
wZxq Gnivg: nRi wbqZ gv _K
Gnivg Aevq KiYxq
Gnivg I Zvjweqv
Zvjweqv cvVi Kzg

47
47
47
47
48
49
49
49
50
50
52
52
53
55

Gnivg Aevq wbwl welqmg~n


wd`qv wnme wbwl welqi cKvif`
`w AvKlY

57
70
70

cwe gvq ceki weeiY


Dgiv Av`vqi cwZ
Dgivi ZvIqvd i

70
71
73

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

hghgi cvwb cvbi dwRjZ


hghgi cvwb cvb Kivi Av`e

75
75

mvC hvZ h_v_fve Av`vq nq mRb wbewYZ


welqmg~n weePbvq ivLyb
mvC i
Dgiv welq Aviv wKQy Z_
Dgivi dwRjZ
nRi mdi GKvwaK Dgiv
Abvb mgq GKvwaK evi Dgiv Kiv cm
Dgiv Kiv mybZ bv IqvwRe
Dgiv KLb Kiv hvq
Dgivi gxKvZ

77
77
80
81
81
81
82
83
83

ZvIqvd I mvC : wevwiZ AvjvPbv


ZvIqvdi msv
ZvIqvdi dwRjZ
ZvIqvdi cKvif`
1. ZvIqvd Kz`yg
2. ZvIqvd Gdv`v ev whqviZ
3. ZvIqvd we`v ev we`vwq ZvIqvd
4. ZvIqvd Dgiv :
5. ZvIqvd bhi :
6. ZvIqvd Zvwnqv :
7. bdj ZvIqvd :
ZvIqvd welqK wKQy Riwi gvmvqj
ZvIqvd Kiv mgq ivgj I BhwZev
bvixi ZvIqvd
mvdv gviIqvi gvS mvC
mvZ Pi Kxfve wnmve Kieb?
mvC Kivi iZ I Kzg
msc Dgiv Av`vqi wbqg
wRjnR gvmi c_g `kw`bi ghv`v

84
84
84
84
84
85
85
86
86
86
86
86
87
88
88
88
89
89
89

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

wRjnR gvmi c_g `kK bK Avgji dwRjZ


wRjnRi c_g `kK h mKj Avgj Kiv hZ cvi
1. HKvwKfve ZvIev Kiv
2. nR I Dgiv Av`vq Kiv
3. ewk Ki bK-Avgj Kiv
4. wRwKi-AvhKvi wbgM mgq hvcb
5. DP^i ZvKwei cvV Kiv
ZvkixK Gi w`bmg~n KiYxq
AvBqvgyZ ZvkixKi dwRjZ
G w`bjvZ KiYxq

92
93
93
94
94
95
95
96
96
96

9 wRjnR : DKzd Avivdv


Avivdv w`emi dwRjZ
DKzd Avivdv
Avivdvi gq`vb cek
Rvni-Avmi GK mv_ Av`vq cm
Avivdv w`emi g~j Avgj `vqv
Avivdv w`emi Dg `vqv
msc DKzd Avivdvi wbqg
gyh`vjdvi c_ iIqvbv
gyh`vwjdvq KiYxq
gyh`vwjdvq Aevbi dwRjZ
wgbvq cuQ KiYxq

99
99
102
102
102
102
109
109
111
111
114
115

10 wRjnRi Avgjmg~n
c_g Avgj: Ki wbc
Ki wbci mgqmxgv
Ki wbci cwZ
Ki wbci dwRjZ
`yej I bvix`i Ki wbc
wZxq Avgj : nv`x Ren Kiv
Kv_vq cveb nv`x
ARvbv fyji Rb `g `qv

116
116
116
117
117
117
118
118
119

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nRi nv`x eZxZ Ab Kvbv Kvievwb KiZ ne wK- bv?


nv`x Ren Kivi c~e gv_v gyb cm
ZZxq Avgj: gv_v gyb ev Pzj QvU Kiv
gv_v gybi dwRjZ
gv_v gyb A_ev Pzj QvU Kivi cwZ
PZz_ Avgj: ZvIqvd whqviZ
gvwmK mve-M gwnjvi KiYxq
mvC AwMg Ki bqv cm
wgbvq ivwhvcb
11, 12, I 13 wRjnR Ki wbc cm
12 ZvwiLi Ki wbc
13 ZvwiL Ki wbc
gvq wdi hvIqv
we`vwq ZvIqvd
we`vwq ZvIqvdi wbqg
nRi fyjwUi wZc~iY cm
nRKgmg~n KqK cKvi fyj nZ cvi

120
120
122
122
122
124
124
124
127
128
128
130
130
130
130
131
131

whqviZ gw`bv
gw`bvi c_ iIqvbv
gmwR` beweZ cek
ivm~jyj- vn ( )I Zuvi `yB mvw_i Kei whqviZi Av`e
ivm~jyj- vn ( )Gi cwe Kei whqviZi mgq wbwl welqmg~n
gw`bv kixd Abvb whqviZi vb : RvbvZzj evwK
gmwR` Kzevq mvjvZ Av`vq
gmwR` Kvevq mvjvZ Av`vqi wbqg
whqviZ nv`vq D`
evwo cZveZbi Av`e cm
GjvKvemxi KiYxq

132
134
134
135
138
141
142
144
144
144
145

nR cvjbKvj hme bvix, cyil _K wfb


nR Aevq bvixi cvkvK cwiQ`
nRi mdi bvixi mv_ gvnivg cyil _vKv cm

146
146
146

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

bvixi Zvjweqv cvV


nR cvjbKvj nvqhiZv bvixi KiYxq
bvixi ZvIqvd-mvC

146
146
148

nRKvixi fyjwU
K. gxKvZ I Gnivg welqK fyj
L. Zvjweqv cvVi fyjwU
M. nig kixd ceki mgq fyjwU
N. ZvIqvdi mgq fyjwU
mvC Kivi mgq fyjwU
O. njK wKsev Kmii mgq fyjwU
P. 8 wRjnR nvwR`i fyjwU
Q. Avivdv w`emi fyjwU
R. DKzd gyh`vjdvi fyjwU
S. Ki wbci fyj-wU
Abvb fyjwU
gw`bv gybvIqviv whqviZKvj fyjwU

149
149
149
150
150
151
151
152
152
152
152
159
159

nR Keyj nIqvi AvjvgZ

155

Avj-KziAvbi wbevwPZ `vqv

157

nvw`mi wbevwPZ `vqv

162

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

c~eK_v
cvq 5000 eQi c~e gv bMixZ cwe Kvev Ni cybwbgvYi
wb`k cjb Bevnxg ()| wbgvY kl mgM
gvbeMvxK j Ki nR Avmvi Avnvb Rvwbq NvlYv
DPviY KiviI Av`k cjb wZwb| wb`k gZv NvlYv
DPviY Kijb Bevnxg ()| m Bevnxwg NvlYvq mvov
w`q eZgvb wek jvwaK agcvY gymjgvb cwZ eQi cwe
bMix gvq Mgb Ki _vK nR cvjbi Dk|
nR, nvZ-Mvbv wbavwiZ KqKwU w`b cvwjZ nIqvi welq
njI, GKRb gvbyli RxebK Xj mvRvZ mvnvh Ki
bZzb Ki| KD hLb nR cvjbi Dk Nimsmvi Qo
iIqvbv nq gvi c_| gb gb m fveZ jvM h AvZxqcwiRb, Rxebi gvqv-gvn, wbZw`bi eZv-`oSuvc
BZvw`i kKj wQuo m KejB avegvb nQ Avj- vni
cvb| wbRi GKv cwiwPZ Rxeb _K Avjv`v nq cek
KiZ hvQ m Avj- vni wRwKi-iYi wfbZi GK
RMZ| m wbRK Ggb RvqMvq wbq hvQ hLvb AvQ
evqZzj- vn Avj- vni Ni| hLvb AvQ ivm~jyj- vn ( )I
Zuvi mvnvev`i ZvM I ARbi mvbvwj BwZnvm| hLvb
AvQ IBme gvbyli ZvMi BwZnvm hv`i cwZwU wbkvm
cevn cqQ Avj- vni iY-fw-fvjvevmv| hv`i RxebgZz wbew`Z nqQ GKgv Avj- vni Dk| nR
cvjbKvixi `q G aibi fveI Dw`Z nq h, Ggb GK
cwe f~wgi w`K m cv evovQ, Avj- vn hUvK Pqb
KiQb Zuvi kl n`vqZ cKvki RvqMv wnme| Gfve
nRi mdi gvbyli `q i _KB mw Ki Avj- vn-

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

gyLx GK cwe PZbv hv nRi cwZwU KvRK Ki `q


BLjvmc~Y|
nR GK A_ Avj- vni cvb mdi| nR Avj- vni ingZeiKZ ki GK DbZZi AwfZv ARb KiZ cvi
GKRb gvbyl| nR Ggb GKwU Bev`Z hLvb GKwZ nq
Avj- vni wRwKi, kixii Kk-Kvw-kg| hLvb eq nq
DcvwRZ A_| m wnme nRK Abvb Bev`Zi wbhvm
ejjI fyj nevi K_v bq|
gveii nRi cwZ`vb RvbvZ wfb Ab wKQy bq ej nvw`m
GmQ| kwiqZi mxgv-jNb I Akvjxb AvPiYgy nRKvix
beRvZK wki Zzj nq wdi Avm ^`k, G K_vI e
nqQ nvw`m fvlvq| Ze G aibi nR Kej cwe
f~wg chUb Ki Pj GjB ne bv, eis Zvi Rb cqvRb
cwZwU nRKg ivm~jyj- vn ( )Gi AbymiY-AbyKiYBev| nRcvjbi cwZwU c`c Kxfve Avgiv wcq bexi
c`v AbymiY KiZ cvwi m ciYv _KB GB cy K
iPbvq nvZ `qv|
ek KqKRb we Avjg xb I kixqZwe`i mgw^Z
cPvi dmj GB cyK| chv cwigvY wUKv-wUwb mieivn
Ki eBwUK mg Kivi Pv Kiv nqQ| cwZwU nRKgi
cQb ivm~jyj- vn ( )I mvnvev`i () Av`k Kx, Zv
Abymvbi Pv Kiv nqQ h_ kg w`q| Avgv`i `k
nR welqK cKvkbv AXj| Ze Gi AwaKvskB
idviwenxb| Avevi wKQy wKQy GgbI iqQ hjvq
gvivZK aibi fyj Z_ mieivn Kiv nqQ| nvw`mKziAvbi AKvU `wjji wfwZ wjwLZ cyK Lye KgB
bRi co| m `wZ Avgv`i GB cPv cvVKi mgv`i
cve ej wekvm|

10

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

MelKe`i AKv cwikg cksmvi `vwe ivL| vR


PwiUvej mvmvBwU I BmjvgnvDm WU Kg evsjv wefvMi
c _K Zuv`i mevi cwZ iBj AmsL abev` I `vqv|
bvgvb web Aveyj evkvi, KvDmvi web Lvj` I Avng`yj- vn
web Avnmvbyj- vn eBwUi cwigvRb I m`h eb h_
kg w`qQb| Avj- vn Zuv`i mevBK Rvhvq Lvqi `vb
Kib|
cwikl Avj- vni `ievi AvKzwZ wZwb hb Avgv`i GB
gnbZ-kg Keyj Kib I ciKvj Avgv`i bvRvZi Dwmjv
evbvb| Avwgb
gynv` kvgmyj nK wmwK
Pqvigvb
vR PwiUvej mvmvBwU
cwiPvjK : evsjv wefvM
www.islamhouse.com

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

11

nRi dwRjZ I Zvrch


gveii nRi cwZ`vb RvbvZ wfb Ab wKQy bq| 1 h nR Kij I kwiqZ
AbygwZ `q bv Ggb KvR _K weiZ iBj, hb-k iqQ Ggb KvR I
K_v _K weiZ _vKj, m Zvi gvZ-Mf nZ f~wg nIqvi w`bi gZv
cwe nq wdi Gj|2 Avivdvi w`b GZv msLK gvbylK Rvnvbvg _K
gyw `b hv Ab Kvbv w`b `b bv| Gw`b Avj- vn ZvAvjv wbKUeZx nb I
Avivdvi gq`vb AevbiZ nvwR`iK wbq wZwb dikZv`i mv_ Me
Kib, I ejb Iiv Kx Pvq?|3
mevg Avgj Kx G evcvi GK ew ivm~jyj - vn ( )K wRvmv
Kijb| Di ejjb, AwZxq Avj- vni cwZ Cgvb, I Zvici gveii
nR hv mKj Avgj _K k| m~h D`q I Ai ga h cv_K wVK ZviB
gZ|4 Ab GK nvw`m GmQ, Dg Avgj wK GB gg ivm~jyj - vn ()K wRvmv Kiv nj| Di wZwb ejjb, Avj- vn I Zuvi ivm~ji cwZ
Cgvb| ejv nj, Zvici Kx? wZwb ejjb, Avj- vni c_ wRnv`| ejv nj
Zvici KvbwU? wZwb ejjb, gveii nR|5 GK`v ivm~jyj- vn ()-K ck
Ki Avqkv () ejb, Bqv ivm~jyj- vn! Avgiv wK Avcbv`i mv_ wRnv`
I Awfhvb hve bv? wZwb ejjb, Zvgv`i Rb Dg I my`iZg wRnv` nj

- ( evLvwi : nvw`m bs 1650 )


-( evLvwi: nvw`m bs 1424)
3
-gymwjg : 2/983
4
- ::
( Avng` : 4/342)
5
- ::
( evLvwi : 1422)
2

12

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nR, Z_v gveii nR| 1 nR I Dgiv cvjbKvixMY Avj- vni Ad`gngvb| Zviv hw` Avj- vnK WvK Avj- vn Zv`i WvK mvov `b| Zviv
hw` bvn gvd Pvq Avj- vn Zv`i bvn gvd Ki `b| 2 Avey ivqiv _K
ewYZ GK nvw`m GmQ, ivm~jyj- vn ( )ejQb, GK Dgiv nZ Ab
Dgiv, G `yqi gvS hv wKQy (cvc) NUe Zvi Rb Kvddviv| Avi gveii
nRi wewbgq RvbvZ wfb Ab wKQy bq| 3 nvw`m Aviv GmQ, ivm~jyj- vn
( )ejQb, Kviv Bmjvg-MnY c~eKZ mKj cvcK gyQ `q| wnRiZ
Zvi c~ei mKj bvn gyQ `q, I nR Zvi c~ei mKj cvc gyQ `q| 4
Beb gvmD` nZ ewYZ GK nvw`m GmQ, Zvgiv ci ci nR I Dgiv
Av`vq Kiv| Kbbv Zv `vwi` I cvcK mwiq `q hgb mwiq `q
Kvgvii nvci jvnv-^Y-icvi gqjvK| Avi n gveiii Qvqve Zv
RvbvZ wfb Ab wKQy bq| 5
Dci Dj- wLZ nvw`mmg~ni ee AZ | ZvB nR cvjbQy
cwZwU ewiB DwPZ cwe nRi GB dwRjZmg~n ficyifve cvIqvi Rb
gwiqv nq Pv Ki hvIqv| nR Keyj nIqvi mKj kZ c~Y Ki mg cvc
I bvn _K gy _K KwVbfve wbRK wbqY Kiv|
nRi Zvrch
Bmjvwg Bev`Zmg~ni ga nRi iZ Acwimxg| GK nvw`m Abyhvqx
nRK eis mevg Bev`Z ejv nqQ| 6 Ze nRi G iZ evwnK AvPvi1

- : :
(evLvwii evLv dvZj evwi : 4/1861)
2
- : Beb gvhvn
: nvw`m bs 2883 )
3
-:
( evLvwi : nvw`m bs 1650)
4
- ( gymwjg : nvw`m bs173)
5
-
( Avjevwb : mwnbvmvwq : 2/558)
6
-`Lyb : evLvwi : nvw`m bs 25

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

13

AvPvi- Abyvb _K ewk mKhy nRi in ev nvKxKZi mv_| nRi


G in ev nvKxKZ wbewYZ cqUmg~n _K Abyaveb Kiv me
1. Gnivgi Kvco Mvq Rwoq AvZxq-^Rb Qo nRi mdi iIqvbv
nIqv Kvdb ci AvZxq-^Rb Qo AvLivZi c_ iIqvbv nIqvK iY
Kwiq `q|
2. nRi mdi cv_q m bqv AvLivZi mdi cv_q m bqvi
cqvRbqxZvK iY Kwiq `q|
3. Gnivg cwiavb Ki cyZ-cwe nq Avj- vni `ievi nvwRiv `qvi
Rb jvevBK ejv mg bvn-cvc _K cwe nq ciKvj Avj- vni
KvQ nvwRiv `qvi cqvRbxqZvK iY Kwiq `q| Aviv iY Kwiq `q
h Gnivgi Kvcoi gZv ^Q-mv`v `q wbqB Avj- vni `ievi hZ
ne|
4. jvevBKv Avj- vv jvevBK ej ev`v nR welq Avj- vni
WvK mvov w`q Avj- vni h Kvbv WvK mvov `qvi evcvi m`v cZ
_vKvi K_v NvlYv `q| Ges evavweN wec`-Avc` K-hvZbv cwiq h
Kvbv Me cuQZ m GK cvq `uvwoq AvQ, G K_v e Ki|
5. Gnivg Aevq mKj wewa-wbla gb Pjv BwZ enb Ki h
gywgbi Rxeb evnxb bq| gywgbi Rxeb Avj- vni iwkZ euvav| Avj- vn
hw`K Uvb `b m mw`K hZ cZ| GgbKx hw` wZwb ^vfvweK cvkvKAvkvK _K eviY Kib, cmvabx AvZi mv eenvi, ^vgx-xi mv_ webv`b
wbla Ki `b, Ze m ZrYvr weiZ nq hvq Gme _K| Avj- vni
BQvi mvgb ea GgbKx AwZ cqvRbxq wRwbmKI Qo w`Z m BZZ
eva Ki bv we`ygv|
6. Gnivg Aevq SMov Kiv wbla| Gi A_ gywgb SMovU gRvRi
nq bv| gywgb gv I ahi D`vniY vcb Ki Rxebi cwZwU Aavq|
gywgb kvwwcq| SMov-weev`i Ea DV m cwe I mnbkxj Rxeb hvcb
Af|

14

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

7. evqZzj- vni mvwba wMq gywgb wbivcv Abyfe Ki| Kbbv


evqZzj- vnK wbivcvi wb`kb wnme vcb KiQb Avj- vn ZvAvjv|1
mdii K-hvZbv mn Ki evqZzj- vni Avkq wMq gywgb Abyfe Ki GK
AKwZ wbivcv| Z`cfve wkiKgy Cgvwb Rxehvcbi `xN Pv-mvabvi
ci gywgb Avj- vni KvQ wMq h wbivcv cve Zvi cv_wgK D`vniY GwU| 2
8. nvRi AvmIqv` Pz^b-k gywgbi `q mybZi ZvwRg-mvb
welq PZbv mw Ki| Kbbv wbQK cv_iK Pz^b Kivi gvnvZ Kx Zv
Avgv`i eySi AvIZvi evBi| ZeyI Avgiv Pz^b Kwi, hnZz ivm~jyj - vn
( )KiQb| eyS AvmyK bv AvmyK Kej ivm~jyj- vn ( )Gi AbymiYi
RbB Avgiv Pz^b Ki _vwK nvRi AvmIqv`| G Pz^b webv-kZ ivm~jyj- vn
( )Gi AvbyMZ wbRK AvivwcZ Kivi GKwU AvjvgZ| Igi ()
nvRi AvmIqv`K Pz^b Kivi c~e ejQb, Avwg Rvwb wbqB Zzwg GKwU
cv_i| wZ-DcKvi KvbvUviB Zvgvi gZv bB| ivm~jyj- vn ( )K
Pz^b KiZ bv `Lj Avwg ZvgvK Pz^b KiZvg bv| 3 nvRi AvmIqv`i
Pz^b, ZvB, hywi cQb bv Nyi, Avj- vn I ivm~ji wbtkZ AvbyMZi PZbv
kLvq hv agxq bxwZ-Av`ki AvIZvq RxebhvcbK Ki `q mnR,
mvejxj|
9. ZvIqvd Avj- vn-Kw`K Rxebi wbii mvabvK eySvq| A_vr
GKRb gywgbi Rxeb Avj- vni Av`k-wblaK K` Ki Nvi| GK
Avj- vnK mKj KvRi K` evwbq hvwcZ nq gywgbi mgM Rxeb|
evqZzj- vni Pvi cvk Nviv Avj- vni gnvb wb`kbi Pvi cvk Nviv|
ZvInx`i AvRvwZK K`i Pvi cvk Nviv| ZvInx`wbfi Rxebhvcbi
Mfxi AxKvi e Kiv| Avi mvZ Pi P~ov chvqK eySvq| A_vr gywgb
Zvi Rxebi GKvsk ZvInx`i Pvi cvk N~Yvqgvb ivLe Avi evwK Ask
( m~iv Avj evKviv : 125)
-
A_vr hviv Cgvb Avbj, I Zv`i
- )81: (
CgvbK wgwkZ Kijbv wkiK-Ryjygi mv_ Zv`i Rb AvQ wbivcv Ges ZvivB nj c_cv|
3
- ( evLvwi : nvw`m bs
1520)
1

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

15

Nvive Ab giK K` Ki, Gic bq| gywgbi kixi I AvZv, Aiewni mgMUvB Nvi GKgv Avj- vnK K` Ki hv cwe KziAvb
cwic~Yfve Bmjvg cek Kiv1 ej e Kiv nqQ|
10. Avj- vn ZvAvjv bvixK KiQb mvwbZv| mvdv gviIqvi gvS
mvZ Pi, Avj- vni ingZ-g`` Kvgbvq GKRb bvixi mxgvnxb gnbZ,
`oSuvcK iY Kwiq `q| h kg-gnbZi ci cevn cqwQj ingZi
dvqviv hghg| mvZ Pi m~Y KiZ nq mvC hv, iY Kwiq `q h
Avj- vni ingZ-mvnvh cZ nj mvZ Pi A_vr cPzi Pv gnbZi
cqvRb iqQ| gv nvRivi gZv wU wU cv_i weQvbv c_ mvdv _K
gviIqv, gviIqv _K mvdvq `oSuvci cqvRb AvQ| cv_yi c_ mvZ
Pi, Z_v cPzi gnbZ eZxZ `ywbqv- AvLivZi Kvbv wKQyB jvf nevi
gZv bq G weavbwU Avgv`iK eywSq `q cwivifve|
11. DKzd Avivdv wKqvgZi gq`vbi K_v iY Kwiq `q hLvb
mgM gvbeRvwZ GKwZ ne myweZ GK gq`vb| hLvb enxb Aevq
`xN mgq `uvwoq YZ ne Acvi cni| mwVK Cgvb I Avgji AwaKvix
ewiv cvi cq hve Avj- vni KiYvq| Avi Bgvbnxb-wUc~Y Cgvb I
AvgjIqvjv ew`iK Ab Avhve fvM KivZ kKj cwiq aq bqv
ne Rvnvbvgi c_|

(m~iv Avjv evKviv : 208)

16

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nRKgmg~ni msw BwZnvm


ZvIqvd
cwe KziAvb GmQ : Ges Avwg Bevnxg I BmgvBjK () `vwqZ w`jvg
h Zvgiv Avgvi Ni cwe Kiv ZvIqvdKvix I BwZKvdKvix`i Rb|1 G
AvqvZ _K eySv hvq ZvIqvd Kvev wbgvYi ci _KB i nqQ|
ivgj
ivgj i nq mg wnRixZ| ivm~jyj- vn ( )l wnRixZ `vqweqv
_K wdi hvb Dgiv Av`vq bv KiB| `vqweqvi Pzw Abyhvqx cieZx eQi
wZwb wdi Avmb Dgiv cvjbi Dk| mgqwU wQj whjK` gvm|
mvnvev`i KD KD Rivv nqwQjb G eQi| ZvB gvi gykwiKiv
gymjgvb`iK wbq e Ki cii ejvewj KiZ jvMj, Ggb GK
m`vq Zvgv`i KvQ AvmQ qvQwiei (gw`bvi) Ri hv`iK `yej Ki
w`qQ|2 b ivm~jyj- vn ( )mvnvev`iK () ivgj A_vr Avgv`i
hyMi mvgwiK evwnbxi Kvq`vq QvU QvU K`g Mv nwjq eyK Uvb Ki
`ovZ ejjb| Dk, gywgb KLbv `yej nq bv G K_v gykwiK`iK
eywSq `qv| GKB Dk ivgji mv_ mv_ BhwZev A_vr Pv`i Wvb
eMji bxP iL Wvb Kuva Dby ivLviI wb`k Kijb wZwb| mB _K
igj I BhwZevi weavb Pvjy nqQ|


( m~iv Avj evKviv : 125)
2
: : -
1

:..
.2101:2061:

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

17

hghgi cvwb I mvdv gviIqvi mvC


Beb Avevm () Gi GK eYbvq GmQ, Bevnxg () nvwR I Zuvi
`ycvqx mvb BmgvBjK wbq Gjb I evqZzj- vni KvQ hghgi Dci
GKwU MvQi KvQ iL w`jb| gvq m mgq gvbyl ejZ Ab KD wQj
bv| cvwbiI Kvbv eev wQj bv ZLb mLvb| GK cv LRyi I AbwUZ
cvwb iL wdi hvIqvi Rb iIqvbv njb Bevnxg ()| BmgvBj ()
Gi gv Zvi wcQy wbjb| ejjb, GB Rbgvbek~b ZY-jZv-nxb f~wgZ
Avgv`iK Qo Avcwb Kv_vq hvQb? wZwb GKvwaKevi Bevnxg () K
K_vUv ejjb| Bevnxg Zvi w`K bv ZvwKqB mvgbi w`K GwMq Pjjb|
AZtci wZwb ejjb, Avj- vn wK AvcbvK wb`k KiQb? nuv, Bevnxg
() Di Kijb| Zvnj Avj- vn Avgv`iK asm Kieb bv| nvwR wdi
Gjb| Bevnxg GwMq Pjjb| wZwb hLb `ycvnvoi ga Lvb mi c_
cek Kijb, hLvb KD ZuvK `LQ bv, wZwb evqZzj - vni cvb gyL Ki
`uvovjb! nvZ DwVq GB ej `vqv Kijb, n Avj- vn! Avwg Avgvi
eskaiK kmwenxb GK DcZKvq emevm KiZ iL w`jvg, Zvgvi cwe
Nii mwbKU| n Avj- vn hvZ Zviv mvjvZ Kvqg Ki| AZtci gvbyli
`q Zv`i cwZ AvK Ki `vI, Ges Zv`i wiwRK `vI dji, nqZv Zviv
Kwiqv Av`vq Kie|1 BmgvBj () Gi gv ZvK `ya cvb KivZ
_vKjb| wbR IB cvwb _K cvb Ki Mjb| cvi cvwb kl nq Mj
wZwb wccvmvZ njb| wccvmv cj mvbKI| mvbK wZwb Zvq
KvZivZ `L mi Mjb `~i hvZ G Aevq mvbK `L K cZ bv
nq| cvnvomg~ni ga mvdvK wZwb cjb mePq KvQ| wZwb mvdvq
AvivnY Ki KvDK `Lv hvq wK-bv Rvbvi Rb DcZKvi w`K gyL Ki
`uvovjb| KvDK `LZ bv cq mvdv _K bg Gjb| DcZKvq
cuQvj wZwb Zuvi KvwgR Ub ai cwikv ewi gZv `Z Pjjb|
DcZKv AwZg Kijb| AZtci gviIqvq AvivnY Kijb| gviIqvq
`uvwoq ZvwKq `Ljb KvDK `Lv hvq wK-bv| KvDK `LZ bv cq
1

-m~iv Bevnxg : 37

18

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

bg Gjb gviIqv _K| Avi G fveB `ycvnvoi gvS mvZevi c`wY


Kijb| Beb Avevm () ejb, ivm~jyj- vn ( )ejjb, GUvB nj mvdv
gviIqvi gvS gvbyli mvC (Kivi KviY)| wZwb gviIqvi Ici _vKvKvj
GKwU AvIqvR bZ cq wbRK Ki ejjb, _vgv! wZwb AveviI
AvIqvRwU bZ cq ejjb bZ cqwQ, Ze Zvgvi KvQ Kvbv vY
AvQ wK bv ZvB ejv| wZwb `Ljb, hghgi RvqMvq GKRb dikZv Zuvi
cvqi Mvovwj ev cvLv w`q gvwU LuyoQ| GK chvq cvwb ei nq Gj, wZwb
nvDRi gZv Ki cvwb AvUKvZ jvMjb| Beb Avevm () ejb,
ivm~jyj- vn ( )ejQb, Avj- vn BmgvBji gvZvi Ici ing Kib|
wZwb hghgK Qo w`j, eYbvi-hghgi cvwb bv IVvj, hghg GKwU
Pjgvb Sibvq cwiYZ nZ|
dikZv nvRivK ejjb, nvwiq hvIqvi fq Kiv bv, Kbbv GLvb
evqZzj- vn, hv wbgvY Kie GB Qj I Zvi wcZv| Avi Avj- vn Zvi
AvnvjK asm Kib bv| 1
DKzd Avivdv
Avgiv mywbw` vbi evBi DKzd Avivdv KiwQjvg| Beb giev
Avbmvwi Avgv`i KvQ Gjb Ges ejjb, Avwg Avcbv`i KvQ
ivm~jyj- vni cwZwbwa| wZwb ejQb: nRi gvkvqiRvqMvq Aevb
KibKbbv Avcbviv Avcbv`i wcZv Bevnxgi HwZni Ici iqQb| 2
Gi A_ Bevnxg () DKzd Avivdv KiwQjb, m wnme AvgivI Ki
_vwK|

NUbvwU wevwiZ `Lyb mwnn evLvwi : 1/474-475


- Avey `vD` I wZiwgwh : nvw`m bs (883) Avjevwb G nvw`mwUK mwn Avwe `vD` M we
ejQb (nvw`m bs 1688)
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

19

nR cvjbi cwe vbmg~ni cwiwPwZ


cwe Kvev
1417 wnRixZ ev`kv dvnv` Beb Avyj AvRxR msvi Kib cwe Kvev
Ni| 375 eQi c~e A_vr 1040 wnRixZ myjZvb gvi`vb Avj Dmgvwbi
msvii ci GUvB nj evcK msvi| ev`kv dvnv`i msvii c~e cwe
KvevK AviI 11 evi wbgvY cybwbgvY msvi Kiv nqQ ej KviI KviI
`vwe| bxP wbgvZv, cyb:wbgvZv, I msviKi bvg Dj- L Kiv nj1. dikZv| 2. Av`g|. 3. kxk Beb Av`g| 4.Bevnxg I BmgvBj
(Av) 5. AvgvjKv m`vq| 6. Ryig Mv| 7.KzmvB Beb wKjve| 8
.KzivBk| 9.Avyj- vn Beb hyevqi () [65 wn.] 10. nvvR Beb BDmyd
[74 wn.] 11. myjZvb gvi`vb Avj-Dmgvbx [1040 wn.] ev`kv dvnv` Beb
Avyj AvRxR [1417 wn.]1
cwe Kvevi DPZv I `N-c
DPZv
gyjZvhvgi
nvwZgi
w`K `N
w`K `N

14 wgUvi

12.84 wgUvi 11.28 wgUvi

iKb
qvgvwb I
nvwZgi
gvSLvbKvi
`N
12.11 wgUvi

nvRi
AvmIqv` I
iKb
qvgvwbi
gvSLvbKvi
`N
11.52 wgUvi

-W. gynv` Bjqvm Avyj Mbx : ZvwiLy gvvj gyKviivgv, c : 34 , gvZvweDi ivkx`, gw`bv
gybvIqviv

20

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nvRi AvmIqv` (Kvjv cv_i)


cwe Kvevi `wY KvY, Rwgb _K 1.10 wgUvi DPZvq nvRi
AvmIqv` vwcZ| nvRi AvmIqv` `xN 25 mwUwgUvi I c 17
mwUwgUvi| iZ nvRi AvmIqv` GKUzKiv wQj, KvivwgZv m`vq 319
wnRixZ cv_iwU DwVq wbR`i Aj wbq hvq| mmgq cv_iwU fO 8
UzKivq cwiYZ nq| G UzKivjvi mePq eovwU LRyii gZv|
UzKivjv eZgvb Ab AviKwU cv_i cwZvcb Kiv nqQ hvi Pvi cvk
`qv nqQ icvi eWvi| icvi eWviwewk cv_iwU Pz^b bq eis ZvZ
vwcZ nvRi AvmIqv`i UzKivjv Pz^b ev k KiZ cvijB Kej
nvRi AvmIqv` Pz^b-k Kiv nqQ ej aiv ne|
nvRi AvmIqv` RvbvZ _K bg-Avmv GKwU cv_i1 hvi is
iZGK nvw`m Abyhvqx`yai ev eidi PqI mv`v wQj| ci
Av`g-mvbi cvc ZvK Kvjv Ki `q|2 nvRi AvmIqv` k Kij
bvn gvd nq|3 nvRi AvmIqv`i GKwU wRnv I `ywU VuvU iqQ, h ew
ZvK Pz^b-k Kij, Zvi c m wKqvgZi w`b mvx `e| 4 Ze nvRi
AvmIqv` KejB GKwU cv_i hv KviI KjvY ev AKjvY KvbvUvB KiZ
cvi bv|5
iKb qvgvwb
Kvev kixdi `wY-cwg KvY| ZvIqvdi mgq G KvYK myhvM
cj k KiZ nq| Pz^b Kiv wbla| nvw`m GmQ, Beb Igi ()
1

- ( bvmvwq : 5/226 , Avjvevwb G nvw`mwUK mwnn ejQb: mwn mybvwbb bvmvwq


: 2748 )
2
- ( wZiwgwh : nR Aavq (877)
( Beby LyRvqgv : 4/282)
3
- ( bvmvwq :5/221; Avjvevwb G nvw`mwUK mwnn ejQb, bs 2732 )
4
- ( Avng`: 1/266; Avjevwb G nvw`mwUK mwnn
ejQb| (`t mwnn Beb gvhvn, bs 2381)
5
- Igi (i) ejQb, Avwg wbqB Rvwb Zzwg KjvY AKjvb KvbvUvB
KiZ cvi bv| (evLvwi : 3/462)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

21

ejb, Avwg ivm~jyj- vn ( )K `yB iKb qvgvwb eZxZ Ab Kvbv


RvqMvq k KiZ `wLwb|1
gyjZvhvg
nvRi AvmIqv` _K Kvev kixdi `iRv ch RvqMvUzKzK gyjZvhvg
ej|2 gyjZvhvg ki AvwiK A_ GuU _vKvi RvqMv mvnvevq Kivg
gvq Gm gyjZvhvg hZb I `ynvZi Zvjy, `ynvZ, I Pnviv I e iL
`vqv KiZb| we`vwq ZvIqvdi c~e ev ci A_ev Ab h Kvbv mgq
gyjZvhvg wMq `vqv Kiv hvq| Bgvg Beb ZvBwgqvn (in.) ejb

hw` gyjZvhvg Avmvi BQv Ki gyjZvhvg nj nvRi AvmIqv` I


`iRvi gaeZx vb AZtci mLvb Zvi e, Pnviv, `yB ev I `yB nvZ
ivL I `vqv Ki, Avj- vni KvQ Zvi cqvRbjv mIqvj Ki Ze Gic
Kivi AbygwZ AvQ| we`vwq ZvIqvdi c~eI Gic KiZ cvie| gyjZvhvg
aivi we`vwq Aev I Abvb Aevi ga Kvbv cv_K bB| Avi
mvnveMY hLb gvq cek KiZb ZLb Gic KiZb| 3 Ze eZgvb hyM
j j gvbyli wfo gyjZvhvg wdi hvIqv LyeB Kmva evcvi| ZvB
myhvM cj hveb Ab_vq hvIqvi `iKvi bB| Kbbv gyjZvhvg hvIqv
ZvIqvdi Ask bq|
gvKvg Bevnxg
gvKvg ki AvwfavwbK A_, `vqgvb ewi cv ivLvi RvqMv| Avi
gvKvg Bevnxg ejZ mB cv_iK eySvq hUv Kvev kixd wbgvYi mgq
BmgvBj wbq GmwQjb hvZ wcZv Bevnxg Gi Ici `uvwoq Kvev Ni wbgvY
1

-( gymwjg :2/924)
- Avj gymvbvd wj Avwi ivvK : 5/73
3
- kvqLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvi gRg~Dj dZzIqv : 26/142
2

22

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

KiZ cvib| BmgvBj () cv_i Gb w`Zb, Ges Bevnxg () Zuvi


cwe nvZ Zv Kvevi `qvj ivLZb| Ea DVvi cqvRb nj cv_iwU
AjwKKfve Icii w`K DV hZ|1 Zvdmxi ZvevwiZ m~iv Avj
Bgivbi 97 bs AvqvZi evLvq GmQ

evqZzj- vq Avj- vni Kz`iZi cwivi wb`kb iqQ Ges Lwjjyj- vn


Bevnxg () Gi wb`kbvejx iqQ, hvi ga GKwU nj Zuvi Lwjj Bevnxg
() c`wP IB cv_i hvi Ici wZwb `uvwoqwQjb|2
Bevnxg () Gi c`wPi GKwU 10 mwUwgUvi Mfxi, I AbwU 9
mwUwgUvi| j^vq cwZwU cv 22 mwUwgUvi I c 11 mwUwgUvi|
eZgvb GK wgwjqb wiqj eq Ki gvKvgi ewU wbgvY Kiv nqQ|
wcZj I 10 wgwj wgUvi cyiv M- vm w`q wbgvY Kiv nqQ GwU| fZii
Rvj mvbv Povbv| nvRi AvmIqv` _K gvKvg Bevnxgi `~iZ nj 14.5
wgUvi|3
ZvIqvd kl gvKvg Bevnxgi cQb `yivKvZ mvjvZ Av`vq KiZ
nq| RvqMv bv cj Ab Kv_vI Av`vq Kij mvjvZ nq hvq|
gvZvd
Kvev kixdi Pvi cvk Dby RvqMvK gvZvd ej| gvZvd ki A_,
ZvIqvd Kivi RvqMv| gvZvd mec_g cvKv Kib Avyj- vn Beb hyevqi,
Kvevi Pvi cvk cvq 5 wgUvii gZ| Kvjg gvZvd mmvwiZ Kiv nq|
eZgvb kxZj gviej cv_i w`q wbgvY Kiv nqQ gvZvd hv cP iv`i
ZvcI kxZjZv nvivq bv, dj nRKvixMY Avivgi mv_ cv iL ZvIqvd
mb KiZ cvib|
1

- `Lyb W. gynv` Bjqvm Avyj Mbx : ZvwiLy gv Kvw`gvb Iqv nvw`mvb, c : 71


- Zvdmxi Zvevwi : 4/11
3
- `Lyb W. gynv` Bjqvm Avyj Mbx : cv , c 75-76
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

23

mvdv
Kvev kixd _K `wY-c~e w`K, 130 wgUvi `~i, mvdv cvnvo AewZ|
mvdv GKwU QvU cvnvo hvi Dci eZgvb M^yR wbgvY Kiv nqQ Ges G
cvnvoi GKvsk GLbI Dby ivLv nqQ| Avi evwK Ask cvKv Ki `qv
nqQ| mgZj _K DuPzZ GB cvKv Aski Ici Gj mvdvq DVQb ej
ai bqv ne| mvdv cvnvoi wbw` RvqMv _K GLbI cwe Kvev `LZ
cviv hvq|
gviIqv
k mv`v cv_ii Qv GKwU cvnvo| cwe Kvev _K 300 wgUvi `~i
c~e- Di w`K AewZ| eZgvb gviIqv _K Kvev kixd `Lv hvq bv|
gviIqvi mvgvb Ask Lvjv ivLv nqQ| evwK Ask cvKv Ki XK `qv
nqQ|
gvmAv
mvdv I gviIqvi gaeZx vbK gvmAv ejv nq| gvmAv `xN 394.5
wgUvi I c 20 wgUvi| gvmAvi MvD dvi I c_g Zjv my`ifve mvRvbv|
MvD dvi wfo nj c_g Zjvq wMqI mvC KiZ cvib| cqvRb nj Qv`
wMqI mvC Kiv hve Ze Lqvj ivLZ ne Avcbvi mvC hb gvmAvi gaB
nq| gvmAv _K evBi `~i Kv_vI mvC Kij mvC nq bv|
gmwR`yj nvivg
Kvev kixd, I Zvi Pvi cvki gvZvd, gvZvdi Icvi wews, wewOi
Icvi gviej cv_i weQvbv Dby PZi G mejv wgj eZgvb gmwR`yj
nvivg MwVZ| KviI KviI gZ cyiv nvivg Aj gmwR`yj nvivg wnme


weewPZ| cwe KziAvbi GK AvqvZ GmQ,
1
Zvgiv AekB gmwR`yj nvivg cek Kie| A_vr nvivg Aj cek
Kie| m~iv Bmivq gmwR`yj nvivgi K_v Dj- L nqQ| Gikv` nqQ
1

- m~iv AvjdvZ&n : 27

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

24

cwe mB mv whwb Zuvi ev`vK gmwR`yj nvivg _K gmwR`yj


AvKmvq ivZi ejvq wbq Mjb, hvi Pvi cvk Avwg KiwQ eiKZgq| 1
BwZnvmwe``i gZvbymvi ivm~jyj- vn ( )K D nvbxi Nii GLvb _K
Bmiv I givRi Rb wbq hvIqv nqQ| Avi ZrKvj Kvev kixdi
Pvicvk mvgvb GjvKv Ryo wQj gmwR`yj nvivg, D nvbxi Ni gmwR`yj
nvivg _K wQj `~i| Zv mI IB RvqMvK gmwR`yj nvivg ej Dj- L
Kiv nqQ|

- m~iv Avj Bmiv : 1

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

25

nRi cwZ
gvbwmK cwZ
1.c_g Avcbvi wbqZ cwi Kib| Kbbv wbqZi IciB Avgj
wbfikxj| nvw`m GmQ, wbqB wbqZi Ici Avgj wbfikxj 1| ZvB
jvK-`Lvbv, nR Kij mgvR gvb-ghv`v evoe, bvgi mv_ AvjnvR
jLv hve, wbevPwb jovBq RbZvK AwaK cwigvY cfvweZ Kiv hve
BZvw` fvebv _K wbRK cwe Kib| Gme gbvewK wiqv ejv nq|
wiqv gvivZK Abvq hvK nvw`m QvU wkiK ejv nqQ| 2 QvU wkiK eyK
aviY Ki nR Kij nR Keyj ne bv K_vwU fvjvfve iY ivLyb| ZvB
wiqv _K gy _vKzb I Avj- vni KvQ cv_bv Kib wZwb hb wiqv-gy nR
cvjbi ZvIwdK `vb Kib| ivm~jyj- vn ( )wbRI Gic cv_bv KiZb|
GK eYbvq GmQ, ivm~jyj- vn ( )Avj- vni KvQ cv_bv Ki ejQb,
.
-n Avj- vn! Ggb nRi ZvIwdK `vI hv ne wiqv I mybvg Kzovbvi
gvbwmKZv nZ gy|3
2. h w`b _K nR cvjbi wbqZ KiQb mw`b _KB gb Kieb h
Avcbvi Rxebi bZzb Aavq i nqQ| BZvc~e hw` Avcwb Avj- vni
nK b Ki _vKb, mvjvZ, wmqvg hvKvZ Av`vq BZvw`i KvbvwUZ AevAbxnv-AgbvhvM `wLq _vKb Zvnj gv Pq Avj- vni KvQ wdi
Avmyb| nzj- vn welq mKj Rvbv-ARvbv bvn-cvc _K gyw Kvgbv Ki
1

--

(evLvwi : nvw`m bs 1)
- : : ( Avng` : nvw`m bs
22524)
3
- Beb gvRvn : 890
2

26

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Avj- vni `ievi AvnvRvwi Kib| Kuv`yb| gywKvgbv Kib `q DRvo


Ki, Avj- vn Zvjvi mxgvnxb ingZ I gvkxj nIqvi K_v Lqvj iL|
GLb _K nzj- vn ev Avj- vni AwaKvii AvIZvfy cwZwU welqB
AZ hZi m Av`vq Kib| weMZ cvc-Abvqi Rb ZvIev Kib|
ZvIevi wbqg nj
K. mKj cKvi bvn-cvc _K wdi Avmv, I Zv m~Yic cwiZvM Kiv|

L. c~ei mKj cvc-Abvqi cwZ AbykvPbv e Kiv|


M. Ggb Aciva fwelZ Avi KLbv Roveb bv Ggg `p cwZ nIqv|

3. Aciva hw` nzj Bev` Z_v ev`vi nK mswk- nq, Zvnj ZvIevi
c~e Zv gxgvsmv Ki wbZ ne| wZc~iY w`q nvK ev gv Pq nvK,
mswk- ewi mv_ mgSZvq Avmvi ci ZvIev KiZ ne| Gi Ab_v nj
ZvIevi viv Kvbv dj cvIqv hve bv| gb ivLeb h, wZM ewi
mv_ myivnv bv Kij wKqvgZi w`b Avcbvi mg bK Avgj Zvi Avgjbvgvq wjL `qv ne| bK Avgji AbycwwZZ IB ewi cvci evSv
Avcbvi Nvo Pvwcq `qv ne| ZvB GwelqwU AZ iZi mv_ wbZ
ne| nR KijI nzj Bev` gv nq bv, hZY bv wZc~iY w`q A_ev
gv Pq IB ewK ivwR-Lywk Kiv ne| KvDK Avi Kvbv w`b
Aeafve K `eb bv, KviI A_-Kwo envjvjfve KLbv Lveb bv GB
cwZv Kib| mv_ mv_ hv`i mv_ Avcwb AZxZ Am`vPiY KiQb ev
hv`i A_m` nvivgfve Avcbvi `Lj GmQ Zv`i KvQ gv Pvb|
Zv`i cvc-m` wdwiq w`b| Zv`i fvjv Pq `vqv Kib| wbRi
Abvqi RbI Avj- vni KvQ gv Pvb| BwMdvi Kib|
4. nR cvjb Aevq SMov-weev`, evKweZv wbla|1 ZvB c~e _KB
Avcbvi ga hvZ mwny gRvR Mo DV m evcvi gvbwmKfve
cwZ MnY Kib| cwZv Kib nRi w`bjvq Avcwb Kvbv
AevZB KviI mv_ SMov Kieb bv| GgbKx Avcbvi cvc AwaKvi _K
hw` ewZ nb ZeyI|


-
( m~iv evKviv : 197 )

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

27

5. mdi GKL Avhve ej GKwU K_v AvQ| AZxZ DU-Nvovi


hvMvhvM eevi hyM mdii K eZgvb hyMi Zzjbvq nvRviY ewk wQj,
G K_v wVK| Ze eZgvb K GKeviB nq bv Zv bq| nRi mdi Zv
eis eYbvZxZ K mn KiZ nq wewfb cwiwwZZ| hgb Avivdv _K
gyh`vwjdvq Avmeb, evm AvmQ hvQ wK wfoi KviY DVZ cviQb bv
KvbvUvZB| Nvi ci Nv Acvq _K evm DVvi myhvM cjb wK
_vKZ nj `uvwoq, c_ myLxb njb Ame wfoi| aib Avcbvi MvwowU
kxZvZcwbqwZ bq, ZvB Mig, gvbyli wfo Avcbvi cvY IvMZ|
GgZvevq ahaviY eZxZ Avcbvi wKQyB Kivi bB| Gfve wewfb RvqMvq
Acv, ebv, GgbKx zav Zvi eYbvZxZ Ki myLxb nZ cvib|
Gme cwiwwZi Rb GLb _KB AvcbvK gvbwmKfve cZ _vKZ ne|
nRi mdi Ki mdi| kvixwiK I gvbwmK Dfq cKvi hvZbv GKgv
Avj- vni LvwZi mn Kivi mdi, ZvB Avcwb i _KB ahi evcvi
`pcwZ nq nRi mdii Rb Zwi nvb|
6.Avj- vni wRwKi nRi AweQ` Ask| m~iv evKvivi 198, 200,203
AvqvZ nR wRwKii welq Dj- L nqQ| nRi ZvIqvd-mvC Ki gvivi
weavb Avj- vni wRwKi ev iYi Dk ivLv nqQ ej nvw`m GmQ 1 m
wnme nRi cyiv mgqUv hb Avj- vni wRwKi I iY KvU, Avj- vni
gngvb`vwiZ _vKv Aevq Avj- vni avb, Avj- vni iY m`vme`v wbRi
`qK Av`vwjZ Ki ivL m Rb i _KB gvbwmKfve cwZ wbZ
ne I PPv Abykxjb KiZ ne| Ab_vq nVvr Ki Avj- vni wRwKi I iY
wbRK AvivwcZ Kiv me bq| G KviY nR cvjbi mgq AwaKvsk
nvwR`iK wRwKi _K Mvdj _vKZ `Lv hvq| Nimsmvi, x -mvb,
eemv-evwYR wbq Avv w`q mgq KvUvZ `Lv hvq AbKK| ZvB G
welq AvM _KB gbvhvMx nvb, I Zvmexn-Zvnjxj Afvm Mo Zzjyb|
7. h Kvbv Bev`Z cvjbi mgq, ivm~jyj- vn ( )Gi c_-cwZ
AbymiY AwZ iZc~Y welq| Kbbv ivm~jyj- vni Av`k ev` w`q wbRi
A_ev Ab Kvbv ewi eyw-aviYv Abyhvqx Lqvj-Lywk gZ Bev`Z Kij Zv
1

- ( Avey`vD` : nvw`m bs 1612)

28

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Keyj ne bv| ZvB ivm~jyj- vn ( )Gi Av`k Abyhvqx cwZwU Kg hvZ


mv`b KiZ cvib, nvg` I Qvbv, `vqv-cv_bv BZvw`i gvag Avj- vnK
iY KiZ cvib m Rb Avj- vni mvnvh Kvgbv Kib I gvbwmKfve
cZ _vKzb| Kv_vI Kvbv gvmAvjv wbq mgmv `Lv w`j ivm~jyj - vn
Kxfve KiQb m welqwU Zvjvk Ki ei Kivi Pv Kib| hLb Kvbv
we nvw`m Avcbvi mgmvi mgvavb cq hveb ZLb Zv `pfve AvuKo
aib| we nvw`mi DwZ eZxZ KD wKQy ejj Zv cZvLvb Kib|
gb ivLeb, ew Kvbv idvi bq| ay nR bq, Abvb agxq AvPvi
Abyvbi I G K_vwU mZ|
8. nR cvjbKvj AveMZvwoZ nq Kvbv wKQy bv Kivi Rb
gvbwmKfve cZ _vKzb| KLbv KLbv AveM AvcbvK civwRZ KiZ
cvi m evcvi mRvM _vKzb| Ab_vq Qvqve bq eis bvn wbq Avcwb
`k wdiZ cvib| D`vniYZ ai wbb Avcwb ZvIqvd KiQb|
AveMZvwoZ gvbyl`iK `LZ cjb gvKvg BevnxgK Pz^b KiQ, Uzwcigvj w`q k KiQ| AvcwbI AveMZvwoZ nq eiKZ jvfi Dk
Abyic Ki emjb| GgZvevq Avcwb Bmjvgi Av`k-ewnf~Z GKwU KvR
Kijb| hvZ Qvqvei cwieZ bvn ne wbtm`n| Z`cfve gw`bvq
ivm~jyj- vni iIRvq wMq ivm~jyj- vn ( )Gi KvQ Qj-mvb PvBjb ev
ivMgyw Kvgbv Kijb GgZvevq Avcwb ZvInx`-weivax GKwU KvR
Ki emjb| ZvB AveMK wbqY Kivi Rb AvM _K cwZ MnY
Kib| `pcwZ nvb|
9. nRi g~j - vMvb nj Zvjweqv hvi g~j eeB nvj Avj- vni jvkwiKZ, AvKvk I cw_exi ivRZ cwiPvjbvq wZwb KvDK Askx`vi wnme
bbwb| ev Askx`vi nevi KviI Kvbv hvMZvI bB| ZvB cksmv GKgv
ZviB| wZwbB GKgv Bev`Z cvIqvi DchvMx| m wnme nR cvjbKvj
hb Kvbv wkiKi Quvqv Avcbvi gb-gw, wPv-PZbvq bv jvM m

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

29

evcvi LyeB mZK _vKZ ne| Kbbv wkiK, ewi Cgvb-BmjvgK mg~j
asm Ki `q|1
10. nR wewfb gZv`ki gvbyl mgM cw_ex _K Gm GKwZ nq|
cyili cvk bvix`i mgvMg NU mgvbfve| AwaKvsk bvix Dby Pnvivq
PjvPj Kib, mvjvZ Av`vq KiZ Avmb| G`i AbKiB iqQ bRiKvov ic-jveY| G Avcbvi `wK wbqY Kivi Rb c~e _KB
gvbwmKfve cwZ wbZ ne| Ab_vq Qvqvei cwieZ bvn Ki nR
_K wdi Avmeb|
11. ^vgx-x GKmv_ nR KiZ Mj nRi w`b jvZ ^vgx-x myjf
gjv-gkv _K wbR`iK `~i ivLZ nq| ZvB G welq Dfq Lye KwVb
wmv wbb Ges gvbwmK cwZ MnY Kib| Ab_vq MvUv nRB b nq
hve G K_v gb ivLeb|
Avw_K cwZ
1. Aea cvq DcvwRZ A_ nR KiZ Mj Zv Avj- vni KvQ Keyj
nq bv| G aibi ew jvevBK ejj Avj- vn Zvi jvevBK cZvLvb
Kib| wZwb ejb, Zvgvi Kvbv jvevBK bB, Zvgvi Rb mfvM evZvI
bB| Zvgvi cv_q nvivg, Zvgvi A_-Kwo nvivg, Zvgvi nR Mvqigveii, AMnYhvM|2 m wnme nRi cv_wgK cwZB ne nvjvj iwRivRMvii gvag wbRi I cwiRbi cqvRb gUvbv I m~Y nvjvj
wiwRK-m` _K cvB-cvB Ki GKwZ Kiv| hw` nvjvj wiwRK DcvRb
Ki nR hvIqvi gZv cqmv RvMvo KiZ bv cvib Ze Avcbvi Ici nR
diR ne bv| nR AvcbvK hZB ne, K_v G iKg bq| eis Nimsmvii
Riwi cqvRb wgwUq nR hvIqvi LiPv nvZ Avmj ZeB Kej nR
diR nq| ZvB KLbv nvivg cqmvq nR Kivi cwiKbv Kieb bv| hw`
Ggb nq h Avcbvi mgM m`B nvivg, Zvnj Avcwb ZvIev Kib| nvivg
c_ eRb Ki nvjvj c_ m` DcvRb i Kib| Avi Kvbv w`b nvivg
1
2

- ( m~iv Avh&hygvi : 65)


-

30

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

c_ hveb bv ej cwZv Kib| GK chvq hLb cqvRbxq nvjvj cqmv


RvMvo ne Kej ZLbB nR Kivi wbqZ Kib|
2. Avcbvi Kvbv FY _K _vKj nR Kivi c~eB Zv cwikva Ki
w`b| Ze Avcwb hw` eov eemvqx nb, FY Kiv hvi wbZw`bi Afvm ev
cqvRb, Zvnj Avcbvi MvUv FYi evcvi GKUv Avjv`v AwmqZ bvgv
Zwi Kib| Avcbvi Iqvwik ev DivwaKvi hviv neb Zv`iK G welq
`vwqZ AcY Ki hvb|
3. evjwU ev bbevjwU Dfq h cwigvY UvKv AvcbvK PvR Kiv
nq Zvi _KI wek-wk nvRvi UvKv AwZwi m bqvi Pv Kieb|
cvij Aviv ewk beb| G cqmv cqvRbi mgq eq Kiv hgb Kvbv
fyji KviY wZc~iY wnme `g IqvwRe nq hvIqveZxZI mnhvx
nvwR`i Avcvqb Kiv, Afvex nvwR`iK mvnvh Kiv BZvw`i eq
Kieb| GgbwK zav-wccvmv cj KvcY bv Ki cqvRbxq Lvevi MnY
BZvw`i Rb AvcbvK AwZwi A_ nvZ ivLZ ne| ZvQvov AvZxq
^Rb`i Rb nvw`qv Zvndv q KivI Avcbvi KvQ GKwU cqvRb ej
gb nZ cvi m RbI Avcwb AwZwi cqmv m wbZ cvib|
4. cqmvKwo wbivc` vb ndvRZ Kieb| Kvgii e GKmv_
me cqmv ivLeb bv| Avcbvi evM A_evwek nj nvUji gvwjK
A_ev gyqvwj- gi Awdm wiwm wbq UvKv Rgv ivLZ cvib| wgbv I
AvivdvZI ewk UvKv m wbq hveb bv| Kbbv nRi bvg ai KD KD
gvbyli wfo UvKv nvwZq bqvi av`vq _vK| Zv`i Li _K cqmvKwo
ndvRZ Kib|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

31

nR wZb cKvi
Zvgvz Kivb Bdiv`
Zvgvz nR
kvIqvj, whjK` I wRjnR G wZbwU nj nRi gvm| nRi gvmmg~n
c_Kfve c_g Dgiv I ci nR Av`vq KivK Zvgvz nR ej| A_vr 1 jv
kvIqvj _K DKzd Avivdvi c~e (9 wRjnR), hKvbv gynZ Dgiv Av`vq
Ki nvjvj nq hvIqv I DKzd Avivdvi c~e bZzb Ki nRi Gnivg euvav|
Ges nRi hveZxq Kvhg mv`b Kiv| hviv nv`x m Ki gvq Mgb
Ki bveZgvb ewnivMZ nvwR`i KDB nv`xi c m wbq Avm bv
Zv`i Rb Zvgvz nRB Dg| KviI KviI gZ mevevq Zvgvz nR Dg|
Kbbv ivm~jyj- vn ( )we`vq nRi mgq Zuvi m _vKv mvnvev`i ga
hviv nv`xi R m wbq Avmbwb Zv`i mevBK Zvgvz Kivi civgk
w`qQb, Ges wbRI GB ej Kvgbv e KiQb h, hw` G welqwU c~e
cZxqgvb nZ Zvnj nv`xi R m AvbZvg bv, Avi hw` nv`x Avgvi mv_
bv _vKZ, Ze nvjvj nq hZvg|1
Zvgvz nR wZbfve Av`vq Kiv hvq
K) gxKvZ _K Dgivi Rb Gnivg eua gvq wMq ZvIqvd mvC Ki
gv_vi Pzj njK A_ev Kmi Ki nvjvj nq hvIqv I nR ch gvZB
Aevb Kiv| 8 wRjnR bZzbfve nRi Gnivg eua nRi Kvhg mv`b
Kiv|

- ( evLvwi : nvw`m bs 1660) GB nvw`mi


evLvq ejv nqQ : - A_vr GLb h
AwfgZ e Kijvg Zv hw` c~e cZxqgvb nZ, Zvnj Avwg iZB hvv Avi Kivi mgq
Zvgv`iK Gic Kivi wb`k w`Zvg|

32

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

L) gxKvZ _K Dgivi wbqZ Gnivg eua gv Mgb Kiv I Dgivi


KvhgZvIqvd, mvC njK-Kmimv`b Ki nvjvj nq hvIqv| nRi
c~eB whqviZ gw`bv mi bqv I gw`bv _K gvq Avmvi c_ Aveqvi
Avjx bvgK RvqMv _K Dgivi wbqZ Gnivg eua gvq Avmv| Dgiv Av`vq
Ki nvjvj nq hvIqv, 8 wRjnR nRi Rb bZzbfve Gnivg eua nR
Av`vq Kiv|
M) Gnivg bv eua mivmwi gw`bv Mgb Kiv| whqviZ gw`bv kl Ki
gvq Avmvi c_ Aveqvi Avjx bvgK RvqMv _K Dgivi wbqZ Gnivg
euvav I gvq Gm ZvIqvd mvC njK-Kmi Ki nvjvj nq hvIqv, I 8
wRjnR nRi Rb bZzb Ki Gnivg euvav|
Kivb nR
Dgivi mv_ hy Ki GKB Gnivg Dgiv I nR Av`vq KivK Kivb
nR ej| Kivb nR `yfve Av`vq Kiv hvq|
K) gxKvZ _K Gnivg evavi mgq nR I Dgiv DfqUvi wbqZ Ki
Gnivg euvav| gvq cuQ c_g Dgiv Av`vq Kiv I Gnivg Aevq gvq
Aevb Kiv| nRi mgq nj GKB Gnivg wgbv-Avivdvq Mgb I nRi
hveZxq KvR mv`b Kiv|
L) gxKvZ _K ay Dgivi wbqZ Gnivg euvav| cwe gvq cuQvi ci
Dgivi ZvIqvd i Kivi c~e nRi wbqZ Dgivi mv_ hy Ki bqv|
Dgivi ZvIqvd-mvC kl Ki, Gnivg Aevq nRi Acvq _vKv I 8
wRjnR GKB Gnivg wgbvq Mgb I cieZx Kvhg mv`b Kiv|
Bdiv` nR
nRi gvmjvq Dgiv bv Ki ay nR KivK Bdiv` nR ej| G
gxKvZ _K ay nRi wbqZ Gnivg euvaZ nq| gvq cuQ ZvIqvd Kz`yg
(AvMgwb ZvIqvd) Kiv| BQv nj G ZvIqvdi ci mvCI Kiv hvq| m
nRi diR-ZvIqvdi ci Avi mvC KiZ ne bv| ZvIqvd Kz`ygi
ci Gnivg Aevq gvq Aevb Kiv| 8 wRjnR GKB Gnivg nRi
Kvhg mv`bi Dk wgbvi w`K iIqvbv nIqv| Bdiv` nRKvixK

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

33

nv`x Ren KiZ nq bv| ZvB 10 wRjnR Ki wbci ci gv_v gyb Ki


Bdiv` nRKvix cv_wgKfve nvjvj nq hZ cvi|
e`wj-nR
hw` Kvbv ew diR nR Av`vq KiZ Ag nq Zvnj Zvi c _K
`vwqZ wbq Ab Kvbv ewi nR cvjbK e`wj nR ej| KqKwU nvw`m
_K e`wj nRi weavb cvIqv hvq| bxP nvw`mjv Dj- L Kiv nj|
1.LvQAvg Mvi RbKv gwnjv ivm~jyj- vn ( )K ejjb, Bqv
ivm~jyj- vn ( )Avj- vn Zvi ev`v`i Ici h diR Avivc KiQb Zv
Avgvi wcZvK Lye e Aevq cqQ| wZwb evnbi Ici wi nq emZ
cvib bv| Ze wK Avwg Zvi c _K nR Av`vq Ki `e? wZwb ejjb,
nuv| NUbvwU wQj we`vq nRi mgqKvi| 1
2. Avey ivwhb Avj AvwKwj _K ewYZ| wZwb Gm, ivm~jyj - vn ( )K
wRvmv Ki ejjb, Avgvi wcZv Lye e, wZwb nR I Dgiv cvjb KiZ
cvib bv| mIqvwii Ici DV PjZI cvib bv| ivm~jyj - vn ( )ejjb,
Zvgvi wcZvi c _K nR I Dgiv Kiv|2
3. ivm~jyj- vn ( )GK ewK ejZ bjb,eivgvi c _K jvevBK| wZwb ejjb, eivgv K? jvKwU ejjb,
Avgvi fvB ev AvZxq| wZwb ejjb, Zzwg wK wbRi nR KiQ? jvKwU
ejjb, bv| wZwb ejjb, AvM wbRi nR Kiv| Zvici eivgvi nR| 3
wZb cKvi nRi ga e`wj nR Kvb cKvi ne Zv, h ewi c
_K nR Kiv nQ ( ) wZwb wbaviY Ki `eb| hw` Bdiv`
KiZ ejb Zvnj Bdiv` KiZ ne, hw` Kivb KiZ ejb Zvnj Kivb
KiZ ne, Avi hw` Zvgvz KiZ ejb Zvnj Zvgvz KiZ ne| Gi
1

- :
(evLvwi : nvw`m bs 1417)
2
( wZiwghx : nvw`m bs 852)
3
- :.
( Avey`vD` : nvw`m bs 1424)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

34

Ab_v nj ne bv| e`wj-nR, Bdiv` nR nZ ne, Ggb Kvbv K_v bB|


eis Ici Dj- wLZ wZxq nvw`m nR I Dgiv DfqUvi K_vB AvQ| GZ,
e`wj nRKvix Zvgvz nR KiZ cvie, Gi w`K Bkviv iqQ|
e`wj nRKvix Bdiv` wfb Ab Kvbv nR Kij Zvi nR ne bv, nvw`m
Ggb Kvbv eva-evaKZv LuvR cvIqv hvq bv| nR k DPviY Kij
ayB Bdiv` evSve, Gi cQbI Kvbv k cgvY bB| Kbbv nRi mv_
Dgiv IZcvZfve RwoZ nq wMqQ ej GK nvw`m GmQ|


( nR Dgiv cwe nqQ)1 ZvB ivm~jyj- vn ( )LvQqvg
Mvi gwnjvK Zuvi wcZvi e`wj-nR Kivi AbygwZ `qvi mgq h ejQb,Zvgvi wcZvi c _K nR Kiv, Gi viv wZwb Dgivwenxb nR
eywSqQb, G K_vi cQb Av` Kvbv hyw bB|
e`wj-nR KejB Bdiv` nR nZ ne, dKvnkvi wbfihvM Kvbv
wKZveI G K_v jLv bB| dKvnkvi wKZve hv jLv AvQ, Zv nj,
e`wj-nR hvi c _K Kiv nQ wZwb h aibi wb`k `eb m aibi
nRB KiZ ne| GLvb Avwg cwm wKZve ev`vqDm&mvbvqi ()
wKQy GeviZ Zzj w`wQ

---

- gymwjg : nvw`m bs 1218

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

35

A_vr, (whwb e`wj-nR KivQb) wZwb hw` ay nR Kivi wb`k `b


A_ev ay Igiv Kivi wb`k `b, Avi e`wj-nRKvix Kivb nR Kij Ze
e`wj-nRKvixKBgvg Avey nvwbdv (in.) Gi K_v AbymviwZc~iY
w`Z ne| Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv` (i.) Gi wbKU, wb`kKvixi
c _K Zv Av`vq nq hve| GUvK eis Gnmvb gb Kwi I G evcvi
wKqvm Qo w`B| whwb e`wj nR KivQ, wZwb hw` nR Kivi wb`k `q Avi
e`wj-nRKvix Dgiv Ki, Ze ZvK wZc~iY w`Z ne| Kbbv m wb`k
gvZveK KvR Kiwb| Avi hw` m Dgiv Ki, I cieZxZ gv _K nR
Ki Zv nj mKji gZ wZc~iY w`Z ne| Kbbv e`wj-nRKvixi cwZ,
whwb nR Kivjb, Zvi wb`k wQj mdiUv nRi Rb Kivi, cvi m
mdi eZxZB KiQ| KviY c_g mdiUv m Dgivi Rb eenvi KiQ|
ZvB wb`ki Dv KvR KiQ, m RbB ZvK wZc~iY w`Z ne| hw`
wb`k`vZv nR I Dgiv DfqUv GK Gnivg GKwZ Ki Av`vq KiZ
ejb, Avi e`wj-nRKvix wb`k`vZvi Rb ay nR Kij, wK Dgiv Kij
wbRi Rb, Ze mBgvg Avey nvwbdv (in.) Gi GK AvcvZ eYbv
Abymviwb`ki Dv Kij|1
Icii DwZ GUv h e`wj-nR whwb KivQb Zuvi K_v gZv nR
mv`b KiZ ne| wZwb h aibi wb`k `eb m aibi nR KiZ
ne| wb`k gvZveK nR bv Kij Kv_vq Kv_vq wZc~iY w`Z ne Zv
wbq gZvbK iqQ| e`wj-nRKvixK, mevevq Bdiv` nR KiZ ne, G
K_v Bgvg Avey nvwbdv, Bgvg gynv` I Bgvg Avey BDmyd KDB ejbwb|

- ev`vqDm& mvbvq : L 2, c: 213-214

36

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

evsjv`k _K nRhvv: wKQy w`Kwb`kbv


evsjv`k _K `fve nRi mdi mb KiZ cvib| miKvix eevcbvq
I cvBfU nR-GRwi gvag| miKvix eevcbvi AvIZvq `ywU KvUvMwi
iqQ meyR I bxj| G `yUvi h Kvbv GKUvi AvIZvfy nq nRi mdi
mb KiZ cvib| meyR KvUvMwii nvwR`i Rb gv-gw`bvq cvq Avav
wKjvwgUvi Ges bxj KvUvMwii nvwR`i Rb GK wKjvwgUvi ev Zvi _KI
ewk `~iZ evmv eiv Kiv nq|
evmv-nvUj KvQ `~i, DbZ-AbybZ nIqvi Dci wfw KiB meyR I
bxj KvUvMwi wbYq Kiv nq; Kbbv Abvb LiP Dfq KvUvMwii
Awfb| Avcwb miKvix eevcbvq nR-Mgb welq gbwi Kij aggYvjqi eua `qv mgq I wbqg Abyhvqx UvKv Rgv w`b| ag -gYvjq
KZK mieivnKZ dig c~iY Ki h Kvbv Abygvw`Z evsK UvKv Rgv w`q
c`Z iwm` wbq Rjv ckvmKi Awdm wicvU Kib| UvKv Rgv `qvi
iwm` I Abvb KvMR c ivLZ ne hZ mnKvi I Zv `wLq Awdm _K
ej `Iqv mgq DcwZ nq wegvbi wUwKU I wcjwMg cvm msMn KiZ
ne nR Kv _K| Avcbvi Rgv `qv UvKv h me LvZ eq Kiv nq Zv
nj wbic:
1. wegvb fvov| 2. G^viKkb wd| 3. gY Ki| 4. Bbmyi I
mviPvR (evR KvW, cywKv, KewR-e, AvB,wU mvwfm, wcjwMg cvm
BZvw`) 6. gyqvwj- g - mw` Aviei nR KbUvvi wd 7. gv I gw`bv
kixdi evwo fvov 8. mw` Avie AevbKvjxb LvIqv-`vIqv I Kvievwb
LiP hv nvwR`iK evsjv`kB wdwiq `qv nq|
emiKvwi eevcbvi AvIZvq G+ G we wm BZvw` KvUvMwi
iqQ| Avcbvi kw-mvg_ Abyhvqx KvUvMwi wbevPb Kib| hme
GRwi mybvg, `xN AwfZv I miKvii Abygv`b iqQ m jvi ga
Kvbv GKwU Zvjvk Ki ei Kib| Zv`i wbavwiZ UvKv Pzw gvwdK

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

37

cwikva Kib| cvKv iwm` eZxZ Kej wekvmi Ici UvKv `eb bv
KLbv| LiPi wnmve Ges Kx-Kx myweav Avcwb Zv`i KvQ _K cveb, G
evcvi gwLK bq, eis wjwLZ Pzw Kib| hw`I Avcwb GRw KZK
NvwlZ myweavmg~ni AbKjv _K Lye KiYfve ewZ neb ZeyI|
miKvi KZK Abygvw`Z bq, Ggb Kvdjv ev GRwK KLbv UvKv `eb
bv|
nR hvx`i KiYxq
1. ^v cixv: cwZ Rjvq wmwfj mvRbi bZZ gwWKj evW MVb
Kiv nq| G evWi gvagB eev Kiv nq webvg~j ^v cixvi| ^v
cixv I gwbbRvBwUm cwZivaK wUKv, hv evaZvg~jK, G evWi gvagB
c`vb Kiv nq| ^v cixv I wUKv wbq G evW _K AvcbvK gwWKj
mvwUwdKU msMn KiZ ne| Rjv chvq G KvRwU m~Y Kiv me bv nj
cieZxZ XvKvq nR Kv Gm m~Y Kieb| G mb` eZxZ nR hvIqv
me ne bv|
2. cywjk Qvoc: miKvix eevcbvi nvwR`i Rb Rjv ckvmKMY
cywjk mycvii wbKU Qvoci Rb nRhvx`i ZvwjKv ciY Kib| cywjk
KZc cqvRbxq Kvhg mi nR Awdm Qvoc mieivni eev wbq
_vKb|
3. nR cwkY: miKvwi eevcbvq nR cvjbQy`i Rb BmjvwgK
dvDkbi AvwjK Kvhvjqmg~n myweav gZ mgq cwkYi AvqvRb Kiv
nq| wZxq chvq nR hvvi 3 w`b c~e nR Kv Aevbi mgq
cwkYi eev Kiv nq| emiKvwi nR GRwjvi Kvbv-KvbvUv
ewMZ D`vM mw` Avie Mgbi c~eB GKw`b evcx cwkYi eev
Ki _vK| Gme cwkY cvMvg gbvhvMi mv_ AskMnY Kiv DwPZ| G
QvovI Kvbv Kvbv we Avjg A_ev gmwR` KZc nR cwkYi eev
Ki _vK mLvbI Ask MnY Kiv DwPZ| vR PwiUvej mvmvBwU wewfb
RvqMvq G aiYi cwkYi eev Ki _vK|
Abvb KiYxq t XvKv nR Kv

38

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nR Awdm _K cwiZ AbygwZc wbavwiZ h ZvwiL _vKe, m ZvwiL


mKvj 10Uvi ga nR Kv wMq wicvU Kieb| emiKvwi eevcbvq
nRhvxMb GRwi civgk Abyhvqx cieZx c`c MnY Kieb| nR
Kv wicvU Kivi mgq miKvix eevcbvi nvwRMY mv_ Ki Avbeb
AbygwZc, evsK UvKv Rgv-`qvi Wywc- KU iwm`mg~n, gwWKj
mvwUwdKU I Abvb KvMRc mswk- GRwi civgk Abyhvqx m AvbZ
ne|
nR Kv WiwgUwiZ aygv nRhvx`i AbygwZ `qv nq| ZvB AvZxq
^Rb mv_ Avbv DwPZ bq| Ze bxP Zjvq AvZxq ^RbMY Zv`i nRhvxK
bvbvwea `vwiK KvR mnvqZv w`Z cvib| nR Kv cvb LvIqv ev
a~gcvb Kiv wbwl| cqvRbxq Lvevi mieivni Rb iqQ 3 wU KvwUb hv
Lvjv _vK ivZ w`b 24 Nv| ZvB evBi _K Lvevi wbq Avmvi Kvbv
cqvRb bB| wUwKU, wcjwMg cvm, e`wkK gy`v I Abvb KvMRc LyeB
hZi mwnZ msiY Kieb| G jv nvwiq Mj nR hvIqv me ne bv|
gvjvgvj enbi Rb h jvMR enb Kieb Zvi Mvq bvg, wcjwMg cvm bs
I wVKvbv wjL beb| Kgc 2mU Gnivg, 2mU cvqRvgv-cvvwe, 2wU
jyw, 2wU Uzwc, 2wU Mw, GKwU Zvqvj, 2wU MvgQv m beb| kxZ gmyg
nj `y GKwU Mig Kvco wekl Ki Pv`i m beb| Avcbvi Kvb AmyL
_K _vKj Wvvii eevc Abyhvqx chv cwigvY Ilya m beb|
evsjv`k nR wgkb RwUj Kvbv ivMi wPwKrmv `q bv| mw` Avie
Ilyai `vgI cPzi| ZvB G evcvi weklfve hZevb neb|
Rv wegvb e`i
Rv wegvb e`i wegvb _K wekvg K wMq Acv Kib| wekv g
K nZ ewnMgb wefvM wMq wcjwMg cvm wmjgvni jvMvZ ne| GLvb
AvcbvK jvBb eua emZ ne| wcjwMg cvm wmj jvMvbv m~Y nj
Avcbvi evM msMn Kieb| evM gwkb vb Kwiq g~j wews _K ei
nq hveb| ei nIqvi MUB UvcvU KZc Avcbvi KvQ _K evM
wbq be hv Avcwb RvqMv gZv cq hveb|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

39

GKUz mvgb GMvj wKQy Awdmvi `LZ cveb| Zviv Avcbvi wcjwMg
cvm evmi wUwKU jvwMq `e| Kvbv GKwU wUwKU AeeZ _K Mj
Zvi cqmv `k Avmvi mgq diZ cveb hv Rv wegvb e`i _K msMn
Ki wbZ ne|
evsjv`ki cZvKv Uvbvbv RvqMvq wMq cvmcvU gyqvwj- gi wKvi
jvMveb| Gici evm IVvi Rb jvBb ai `uvoveb| Avcbvi gvj-mvgvbv
MvwoZ IVvbv nj wK-bv m evcvi wbwZ nq wbb| evm IVvi ci WvBfvi
nR hvx`i wcjwMg cvm (cvmcvU) wbq beb, Ges gvq cuQ nR
KUvi (gyAvm&mvZzZ ZvIqvdvi) KvQ mjv nvi Kieb|
gvq I gw`bvq
evm _K bg c_g wbRi gvj-mvgvbv msMn Ki beb| gvj-mvgvbv
wbq miKvi A_ev GRwi fvov-Kiv evmvq Avcbvi Rb wbw` Ki-`qv
K wMq DVeb| c_g gvq Gm _vKj Mvmj Ki LvIqv `vIqv mi
mvgvb wekvg wbq Dgiv Av`vqi cwZ wbb| miKvwi eevcbvi AvIZvaxb
nj Avcbvi dvU A_ev Avcbvi bvMvji ga Kvbv Avjg AvQb wK-bv
Zv Rb wbb| Avjg bv cj nR Dgiv welq hvK ewk vbmb gb
ne Zvi bZZ Dgiv Kivi Dk iIqvbv neb| hvIqvi c_ wKQy
wRwbmK AvjvgZ wnmve wbaviY Kieb hvZ nvwiq Mj mnRB Avcbvi
evmv LyR ei KiZ cvib| Avjg A_ev bZv wbaviYi mgq nKcx wKbv, Zv fvjv Ki hvPvB Ki beb| Ab_vq Avcbvi Dgiv b nIqvi mg~n
mvebv iqQ|
gvq cuQvi ci gyqvwj- g Awdm _K `qv e memgq m ivLeb|
G e gyqvwj- g Awdmi b^i jLv AvQ, hv Avcwb nvwiq Mj KvR
jvMe| Ni nZ evBi hvIqvi mgq ewk UvKv cqmv m ivLeb bv|
Kbbv wfoi ga nvwiq hZ cvi A_ev cKUgvii cvjvq coZ
cvib| Avi memgq `je nq Pjvi Pv Kieb| GKv KLbv Nii evBi
hveb bv hZY bv Avcbvi evmvi jvKkb fvjfve AvqZ KiZ bv
cvib|

40

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

iv`i ga evBi ewk Nviv-div Kieb bv| cPzi dji im I cvwb


cvb Kieb| cqvRb jeY wgwkq cvb Kieb| AbKB GKi ci GK
Dgiv Ki Amy nq cob| G aibi KvR _K weiZ _vKeb| kvixwiK
AmyZv Abyfe Kij evsjv`k nR wgkbi Wvvi A_ev mw` miKvi KZK
vwcZ wPwKrmvK`mg~n wMq cqvRbxq eevc I Ilya msMn Kieb| G
evcvi Kvb AjmZv Kiv DwPZ ne bv| Kbbv nRi Kvhg Amy kixi
wbq mb Kiv LyeB KwVb| nR GRw ev gyqvwj- gi mv_ Kvbv mgmv
`Lv w`j AvjvPbvi gvag Vvv gv_vq mgvavbi Pv Kieb| evsjv`k
nR wgkbi KgKZv`i mvnvhI wbZ cvib, hw` cqvRb gb Kib|
wgbvq-Avivdvq
7 wRjnR w`evMZ ivZ A_ev 8 wRjnR mKvj Gnivg Aevq gyqvwj- g
KZK mieivn-KZ evm wgbvi Dk iIqvbv neb| mv_ nvjKv wKQy
Kvco-Pvco, Kbv Lvevi I mvgvb UvKv cqmv beb| g~jevb wRwbmc
mveavb Ni iL hveb| wbivcvi ^v_ UvKv cqmv gyqvwj- gi Awdmi
KgKZvi wbKU Rgv ivLZ cvib| Ze UvKv AvgvbZ iL iwm` wbZ
fyjeb bv| k-mej Ges gvBji ci gvBj cvq nuU AwZg Kivq
Af bv nj wgbv Avivdvq cvq nuU hvIqvi cwiKbv Kieb bv|
Ki gvivi mgq KLbv cvqi mvj Lyj Mj A_ev nvZ nZ Ki
co Mj Zv DVvZ Pv Kieb bv| wbRiv nv`x Ren Kivi cwiKbv
Kij mevi c _K mej I ZiY 2/3 RbK cwZwbwa Ki nv`x Ren
Kieb| Ze G cwqvwU AZ Kmva nIqvq gv gw`bvq h Kvbv
evsK AwMg UvKv Rgv w`q iwm` msMn Kij mswk- KZc nRhvx`i
c _K nv`x Ren Ki `eb| GB cwqvwU mnR I wbwZ| ZvB AwZ
jvfbxq Abme cve ev` w`q GUvB eQ wbb| wgbvq ev Avivdvq KLbI
wbRi Zuvey nvwiq djj evsjv`k nR wgkbi ZuveyZ cuQvi Pv Kib|
mLvb _K Kvbv bv Kvbv Dcvq wbR ZuveyZ wdi Avmvi eev ne,
A_ev Avcbvi nR cvjb Kvbv mgmv ne bv|
Avivdvi gq`vb Rvevj Avivdvq DVvi Pv Kieb bv GgbwK Zvi
KvQI hvIqvi Pv _KI weiZ _vKzb| Avivdvq nvwiq hvIqv LyeB

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

41

^vfvweK| Ze wbR ZuveyZ wdi Avmv LyeB KwVb| ZvB wbR ZuveyZB Aevb
Kib| UqjU eenvi KiZ njI KvDK m wbq ei nvb|
gyh`vjdvZI UqjU eenvii cqvRb nj GKB cv Aej^b Kib|

nRi mdi i
1.miKvix eevcbvq hveb bv emiKvwi Kvdjv- Uvfj GRwi gvag
hveb Gme evcvi mr-bKKvi I Awf jvK`i civgk wbb, I GLviv
Kib| GLvivi wbqg njc_g fvj Ki IRy Kib| `yivKvZ
mvjvZ Av`vq Kib I gbhvMi mv_ GB `vqvwU cob I ki ci
h welq GLviv KiQb m welqwU Dj- L Kib

2. mdi ei nIqvi c~e gyvnve nj, `bv-cvIbv welq GKwU


AwmqZbvgv jLv2 I D AwmqZbvgvq GKRbK mvx wnme ivLv|
3. Avcbvi KvQ KD Kvbv wRwbm AvgvbZ iL _vKj Zv gvwjKi
KvQ cuwQq w`b|
4. Qj-mvb, cwievi cwiRbK ZvKIqv-cinRMvwii evcvi eySvb,
AwmqZ Kib| Zviv hb Avcbvi AbycwwZZ Aviv ewk GKvMZv wbq
1
2

- evLvwi : nvw`m bs 1096


- Avyj- vn web Igii () GKwU nvw`m cwivifve G K_vwU e nqQ|

42

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

xb-ag gb Pj, Kvbv cvc Kgi avi-KvQ bv hvq G me evcvi


Zv`iK eySvb| G aibi AwmqZ Bmjvwg kwiqZ gyvnve|
5. Kvbv nvwb Avjg ev bKKvi I Awf ewi mdi-mx nvb|
ZvZ nR-Igiv cvjbmn ZvKIqv-cinRMvwii mxgvbvq _K nRi cwe
mdi mb Kiv mnR ne| wekl Ki fyjvw _K euP-_vKv me ne
ej Avkv Kiv hvq|
6. cvov-cwZekx, ez-eve, cwievi-cwiRb, Avjg-Ijvgv I AvZxq
^Rb`i KvQ _K ej-Kq we`vq bqv gyvnve|1
7. hv`iK Qo nRi mdi ei nQb Zv`iK Dk Ki
ejeb, -Avwg Zvgv`iK Avj- vni
ndvhZ iL hvwQ hvi ndvhZ- _vKv KDB wZM nq bv2 bex
AvKivg ( )Zuvi mvw_`i KD mdi ei nIqvi Dcg Kij wZwb
ejZb,
-Avwg Zvgvi xb Zvgvi
AvgvbZ Ges Zvgvi Avgji mgvw chvqK Avj- vni ndvhZ Qo
hvwQ|3 Kvbv gymvwdi ivm~jyj- vn ( )Gi wbKU bwmnZi cv_bv Kij
Avj- vni ivm~j ejZbAvj- vn ZvAvjv ZvgvK ZvKIqv viv f~wlZ Kib| Zvgvi bvn gv


Ki w`b Ges Zzwg hLvbB Aevb Kiv Zvgvi Rb KjvYK mnRjf
Ki w`b|4
8.Ni _K ei nIqvi mgq GB `vqvwU cov gyvnve

n Avj- vn! Avwg Zvgvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ wbR wev nIqv
_K, Ges Aci viv wev nIqv _K, wbR c`wjZ nIqv _K, Ges
1

- `Lyb Beb gvhvn : nvw`m bs 2825


- Avng` : 2/403
3
- Avjevbx : mwn Avwe `vD` :2/493
4
- wZiwghx : nvw`m bs 3366
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

43

Aci viv c`wjZ nIqv _K| Kviv Dci Ryjyg Kiv _K Ges Avwg
Kviv viv wbhvwZZ nIqv _K| Kviv mv_ g~LZvc~Y AvPiY Kiv _K,
Ges Abi g~LZv RwbZ AvPiY Avv nIqv _K|1
9. Mvwo, wegvb ev h Kvb hvbevnb DV `vqv cov gy vnve| m
wnme hvbevnb DV GB `vqvwU cob
.


(Avj- vn gnvb| Avj- vn gnvb| Avj- vn gnvb| cwe mB gnvb mv

whwb Avgv`i Rb GK ekxf~Z Ki w`qQb, hw`I Avgiv GK ekxf~Z


KiZ mg wQjvg bv| Avi Avgiv AekB cZveZb Kie Avgv`i
cwZcvjKi wbKU| n Avj- vn! Avgv`i G mdi Avgiv Zvgvi wbKU
cv_bv RvbvB c~Y n`vqZ I ZvKIqvi Ges Ggb Avgji hv Zzwg cQ` Ki|
n Avj- vn! Avgv`i Rb G mdiK mnRmva Ki `vI| n Avj- vn! G
mdi ZzwgB Avgv`i mvw_ Avi (Avgv`i Mn iL Avmv) cwievi cwiRbi
ZzwgB Lwjdv (iYveY Kvix) n Avj- vn Agviv Zvgvi Avkq cv_bv KiwQ
mdii Kk nZ I AevwZ K`vqK `k `kb nZ|2
10. mdi mKj wgj GKRbK Avwgi wbaviY Kiv gy vnve| GZ
Ki h Kvb welq mnR wmv cuQv hvq, Ges HK my`p nq|
ivm~jyj- vn ( )Gikv` Kib, wZbRbi GKwU `j mdi ei nj
GKRbK hb Avwgi evwbq bqv nq| 3
11.c_ Kv_vI Aevbi cqvRb nj `ji mKj GK GKvb
wgk _vKv gyvnve| ivm~jyj- vn ( )Gi KwZcq mvnvwe Kv_vI AeZiY
Kij wewfb DcZKv Ges wMwic_ wew nq hZb| GKevi ivm~jyj - vn

- Avey `vD` : nvw`m bs 4430


- gymwjg : nvw`m bs 1342
3
( Avey `vD`:2241)
2

44

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

(( )G KvRi wb`v Rvwbq) ejb, Zvgv`i G wewZv kqZvbi c


_K|
12. mdi Aevq Kv_vI AeZiY Kij GB `vqvwU coebAvwg Avj- vn ZvAvjvi cwic~Y Kvjgv mg~ni gvag Avkq cv_bv


KiwQ Zuvi m-ei mgy`q Awb _K| 1 hw` Kvb ew bZzb vb wMq G
`vqv co Zvnj mLvb _K diZ Avmv ch Kvb e Zvi we`y cwigvY
wZ KiZ cvie bv|
13. DuPz vb IVvi mgq ejv Ges wbPzvb AeZiYi mgq
-ejv gyvnve| Rvei () ewYZ nvw`m ZvB cgvY Ki|2 Ze nRi
Gnivg Aevq Zvjweqv cvVi mgqmxgvq Dj- wLZ RvqMvmg~n Zvjweqv
cov evbxq|
14. mdi fvii Avjv dzUZ jvMj wbv `vqv cov gyvnve
.


kvZv byK Avgv`i KZK Avj- vni cksmv I Zuvi Dg bqvgZi


eYbv| n Agv`i cwZcvjK, Avgv`i mv_ _vKzb, Avgv`i Dci AbyKv
I wbqvgZ elY Kib| Avkq PvBwQ Avj- vni KvQ Rvnvbvgi Avb
_K|3
15. mdi ewk cwigvY Avj- vni wbKU `vqv Kiv gyvnve; KviY mdi
`vqv Keyj nq _vK Ges KvwZ e c`vb Kiv nq|
16. vb I mvg_ Abyhvqx mr KvRi Av`k I Amr KvR nZ
gvbyl`iK eviY Kieb| G weklfve Riwi nQ, h welq Av`k
ev wbla Kieb, AvM wbR m welq cwic~Y vb ARb Kieb Ges bg
eenvi I gvayhc~Y fvlvi gvag Zv cqvM Kieb|
17. mecKvi Abvq-Aciva I bvn _K `~i _vKeb| KvDK g`
ejeb bv| KvDK kvixwiKfve K `eb bv| Ggb wfo I RUjv cvKveb
1

- gymwjg : 2/2080
- evLvwi : nvw`m bs 2993
3
- gymwjg : nvw`m bs 4895
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

45

bv h Aci nvwR`i K nq| memgq wfo Gwoq Pjeb| mKj cKvi wMeZ
`vlPPv, ciwb`v Kzrmv iUbv gybvdwKmn cviwiK mK b nq, `~iZ mw
nq, kveva jvc cvq Ggb mKj KvR Gwoq Pjeb| wg_v K_v I KvR
_K weiZ _vKeb| Ges bv Rb agxq Kvb welq gyL Lyjeb bv|
gvUK_v hveZxq Abvq I Ak- xj KvR eRb Kieb KwVbfve| Avj- vn
ZvAvjv ejb


nR nq mywew`Z KqKwU gvm| h KD G gvm jvZ nR Kiv wi


Ki, Zvi Rb nR hbZv, Abvq AvPiY I Kjn-weev` weaq bq|1 ZvQvov
nvivg GjvKvi bvq cwe vb Kvbv bvn Kiv Ab vbi gZv bq|
Avj- vn ZvAvjv ejbAvi h ew gmwR`yj nvivg mxgv-jNb Kivi BQv cvlY Ki, Avwg
ZvK hYv`vqK kvw Av^v`b Kive|2
18. AZvekKxqfve cvjbxq mKj diR I IqvwRei cwZ mZK `w
ivLeb hvi kxl iqQ mvjvZ| wekl Ki diR mvjvZmg~n RvgvZi mv_
mgq gZ Av`vq mwekl hZevb _vKeb, cvkv-cvkx Abvb Bev`Z, h_v,
KziAvb wZjvIqvZ, wRwKi-AvhKvi, `vqv, civcKvi, `vb-m`Kv BZvw`
AwaK cwigvY Kivi Pv Kieb|
19. mdi Aevq gvbyli mv_ jb`bi my`i AvPiY eRvq ivLeb|
20. hviv `yej, mdi Aevq Zv`i mnvqZv Kib, cqmv w`q nvK kg w`q
nvK ev civgki gvag nvK h Kvbv Dcvq Zv`iK mnvqZv Kivi Pv
Kib| wbR mvw_e`i cwZI Gic mnggxZvc~Y AvPiY Ki hveb|

21. mdii Kvhg kl nq Mj Lye `Z evwo wdi Avmeb|


AKviY wej^ Kieb bv|
ivm~jyj- vn ( )ejb, mdi Avhvei GKwU UzKiv wekl| Zvgv`iK
^vaxb fve Lvevi, cvbxq I wb`v nZ euvav w`q _vK, myZivs Zvgv`i
mdii KvR mviv nq MjB AwZ `Z cwiRbi wbKU wdi Avme|
1
2

- m~iv Avj evKviv : 197


- m~iv Avj nv : 25

46

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

22. mdi _K divi mgq ivm~jyj- vn (_ )K cgvwYZ `vqv I


wRwKijv cov gyvnve| bex ( )hLb Kvb hy ev nR-Dgivi mdi
_K wdiZb ZLb cZK DuPz vb wZb evi Ki ejZb| AZ:ci
ejZb

Avj- vn eZxZ Kvbv Bjvn bB| wZwb AwZxq| Zvi Kvbv kwiK
bB| ivRZ ZviB| cksmvI Zuvi| wZwb mKj wKQyi Ici gZvevb| Agiv
cZveZb KiwQ mdi _K ZvIev KiZ KiZ, Bev`ZiZ Aevq, Ges
Avgv`i cfyi cksmv Ki Ki| Avj- vn Zuvi AxKvi c~Y KiQb Ges ^xq
ev`vK mvnvh KiQb, mKj MvK GKvB civf~Z KiQb| 1
23. `xN w`bi mdi nj GKv cqvRb bv nj ivwKvj evwo wdiZ
ivm~jyj- vn ( )wbla KiQb|
24. mdi _K divi ci evwo ceki c~e cvki gmwR` wMq `y
ivKvZ mvjvZ Av`vq Kiv gyvnve| ivm~jyj- vn ( )Gic KiZb|2
25. mdi _K divi ci wbR cwievi I Avk cvki wkiv ZvK
BKevj-Af_bv Kij Zv`i mv_ `Zvc~Y eenvi Kiv, Zv`i n
Kiv, gyvnve| Beb Avevm () Gi nvw`mi `vweI ZvB|
26. AciK nvw`qv `qv Ges Acii nvw`qv MnY Kiv gy vnve| Gi
gvag `Zv ew cvq, gbi Kjxb `~i nq| Ges mnvevb mnR nq|
ivm~jy&j- vn ( )Gikv` Kib, Zvgiv cii nvw`qv Av`vb- c`vb Ki
GZ cviwiK fvjvevmv ew cve|
27. gymvwdi mdi _K wdi Gj Zvi mv_ gyAvbvKv Kiv gy vnve|
mvnvevq Kivg Gic KiZb ej nvw`m GmQ, hgb Avbvm () ejb,

1
2

- ezLvix 7/163 gymwjg 2/980


- ( gymwjg : 2428)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

47

Zuviv (mvnvevMY) hLb cii wgwjZ nZb gymvdv KiZb Avi hLb mdi
_K wdi AvmZb gyAvbvKv KiZb| 1
28. mdi _K wdi Gm ^xq mvw_ mx I ez eve`i GKwZ Kiv
Ges Lvevii AvqvRb Kiv gyvnve| bex AvKivg ( )wbRI mdi _K
wdi Ggb eev KiZb| 2

gxKvZ I Gnivg
gxKvZ
vb A_ev Kvji mxgviLvK gxKvZ ej| A_vr Gnivg eZxZ h vb
AwZg Kiv hvq bv, A_ev h mgqi c~e nRi Gnivg euvav hvq bv mUvB
nj gxKvZ|
vb welqK gxKvZ (gxKvZ gvKvwb)
ek `~i _K Gnivg eua iIqvbv nIqv Avj- vni cvb QyU hvIqvi
BQv-AvMnK Aviv gReyZ, Aviv cwicK Ki Zvj| wbRi Cgvwb RvkRhevK kZY evwoq axi axi evqZzj- vn kixdi w`K GwMq hvIqvi
gvag Avj- vni mv_ ev`vi mKK eY `p Ki `q G aibi
cwZ| G RbB, nqZv, nR gxKvZi wbqg ivLv nqQ| gxKvZ mK
nvw`m GmQ, ivm~jyj- vn ( )mxgvbv eua w`qQbgw`bvevmx`i Rb
hyj jvqdv, kvgevmx`i Rb Ryndvn, bvR`evmx`i Rb Kvibyj gvbvwhj,
Bqgbevmx`i Rb qvjvgjvg, Gjv Zv`i Rb Ges hviv Ab _K IB
c_ Avm nR I Dgiv Av`vqi BQv wbq Zv`i Rb| Avi hviv G mxgvi
Afi emevm Kie Zv`i ^vbB Zv`i Gnivgi RvqMv| Z`cfve

- ( wZeivbx : 1/97) Avjevbx G nvw`mwU mwnn


ejQb|
2
- `Lyb evLvwi : nvw`m bs 3089

48

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

gvevmx gv _K|1 Ab GK nvw`m BivKevmx`i gxKvZ hvZz Bi&K wbaviY


Kiv nqQ|2
gv _K gxKvZmg~ni `~iZ
hyj jvqdv: gv _K 420 wKjvwgUvi `~i AewZ| eZgvb Aveqvi
Avjx ej RvqMvwU cwiwPZ| gw`bvevmx Ges IB c_ nq hviv Avmb hyj
jvqdv Zv`i gxKvZ|
Ryndvn: GB RvqMvwU eZgvb cwiZ nIqvq iveM _K gvbyliv
Gnivg euva| gv _K iveMi `~iZ 186 wKjvwgUvi| mw` Aviei
Divjxq GjvKvi jvKRb, cwg I Di AvwdKvi jvKRb, jevbb,
wmwiqv, RWvb I wdwjwbevmxiv GB RvqMv nZ Gnivg euvab|
Kvibyj gvbvhj: GB RvqMvi Ab bvg Avm&mvBjyj Kvwei| gv _K
Gi `~iZ 78 wKjvwgUvi| BivK Bivb I Abvb DcmvMixq Aji
jvK`i gxKvZ nj GB Kvibyj gvbvhj|
qvjvgjvg: gv _K Gi `~iZ 120 wKjvwgUvi| Bqgbevmx I cvKfviZ-evsjvmn cvP I `~i cvP nZ AvMgbKvix`i Rb gxKvZ nj GB
qvjvgjvg|
hvZz BiK: gv _K 100 wKjvwgUvi `~i AewZ| eZgvb GB
gxKvZwU cwiZ| Kbbv IB c_ nq eZgvb Kvbv ivv bB| j c_
Avmv c~evjxq nvwRiv eZgvb mvBj A_ev hyj-jvqdv _K Gnivg euvab|
nvw`m Abyhvqx gxKvZi evBi _K Avmv nvwR`i Rb gxKvZ _K
Gnivg euvav IqvwRe| Ze hviv gxKvZi mxgvbvi Afi emevm Kib
Zv`i Aevbi RvqMvUvB nj Zv`i gxKvZ| A_vr h hLvb AvQ mLvb
_KB nRi Gnivg euvae| Ze gvi nvivg Gwiqvi fZi emevmKvix
ew hw` Dgiv KiZ Pvq Zv nj ZvK nvivg Gwiqvi evBi hgb Zvbqxg
Z_v Avqkv gmwR` wMq Gnivg euvaZ ne|
1

-
(evLvwi
: nvw`m bs 1429)
2
- ( gymwjg : 2/841)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

49

gxKvZ gvKvwb welq wKQy mgmvi mgvavb


hw` KviI c_ `ywU gxKvZ co Zvnj c_g gxKvZ _KB Gnivg euvav
Dg| Ze wZxq gxKvZ _KI Gnivg euvav Pj| evsjv`k _K gw`bv
nq gvq MgbKvix nvwRMY GB gvmAvjvi AvIZvq cob| AZtci Zviv
Rv wegvb e`ii c~e h gxKvZ Avm mLvb _K Gnivg bv eua gw`bv
_K gv hvIqvi c_ h gxKvZ cohyj jvqdvmLvb _K Gnivg
euvab|
hw` Kvbv ew Gnivg bv eua gxKvZ AwZg KiZ: fZi Pj Avm
Zvi DwPZ ne gxKvZ wdi wMq Gnivg euvav| GgZvevq Zvi Ici
wZc~iY wnme `g `qv IqvwRe ne bv| gxKvZ wdi bv wMq hLvb
AvQ mLvb _K Gnivg euvaj nR-Dgiv nq hve eU Ze `g `qv
IqvwRe ne| iY Kwiq `Iqv fvj h, Gnivg bv eua gxKvZ AwZg
Ki djj fZi XyK gmwR` Avqkvq wMq nRi Gnivg euvaj Pje bv,
Kbbv gmwR` Avqkv nig GjvKvi Afi emevmKvix`i Dgivi
gxKvZ|
Kvj welqK gxKvZ (gxKvZ hvgvwb)
cwe KziAvb Gikv` nqQ, nR nq wbw` KqKwU gvm|1
G wbw` gvmjv njkvIqvj, whjK` I wRjnR gvmi 10 ZvwiL
ch| KviI KviI gZ wRjnR gvmi cyivUvB nRi gvm|
kvIqvj gvm _K hnZz nRi gvm i nq ZvB kvIqvj gvmi c~e nRi
Gnivg euvav DwPZ ne bv| Zv eis Ljvd mybZ I gvKin Zvnixwg ne|

Gnivg
Gnivgi gvag nRi AvbyvwbKZv i nq| Gnivg ki AvwfavwbK
A_ nvivg Kiv| nvwR mvneMY nR A_ev Dgiv A_ev DfqUv cvjbi
Dk wbqZ Ki Zvjweqv cvV Kib ZLb Zv`i Dci KwZcq nvjvj I
Rvqh eI nvivg nq hvq| GKviYB G-cwqvwUK Gnivg ejv nq|
1

(m~iv evKviv : 197)


-

50

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Gnivg evavi mgq


nR A_ev Dgivi Dk mw` Avie Mgb Kij Gnivg eZxZ wbw`
mxgviLvgxKvZcvi nIqv hvq bv, G welq AvMB AvjvPbv nqQ
evsjv`k _K nR hvIqvi mgq wegvb _vKv AevZB gxKvZ Gm hvq|
gxKvZ wbKUeZx nj wegvb KZeiZ ewiv nvwR mvne`iK G evcvi
NvlYv w`q Rvwbq `b| m mgqB Gnivgi wbqZ Kiv Dg| Kbbv
ivm~jyj- vn ( )gxKvZi c~e Gnivgi wbqZ Kibwb| 1 Ze wegvb
AvivnYi c~eB Gnivgi hveZxq cwZ mb Ki beb| aygv wbqZUv
evwK ivLeb| wegvb AvivnYi c~eI Gnivgi wbqZ KiZ cvib, Ze
Zv Ljvd mybZ nIqvq KD KD gvKin ejQb| 2 Avcwb hw` c_g
gw`bvq hvIqvi wbqZ Ki _vKb Zvnj Gmgq Gnivgi wbqZ Kivi `iKvi
bB| Kbbv gw`bv _K gvq Avmvi c_ AviKwU gxKvZ coe, mLvb
_K Gnivg euvajB Pje|
Gnivg evavi wbqg
evsjv`k _K hviv nR KiZ hvb Zv`i AwaKvskB Zvgvz nR Ki
_vKb| Zvgvz nRi Rb `yevi Gnivg euvaZ nq| c_gevi ay Dgivi
wbqZ Ki gxKvZ _K| wZxqevi 8 wRjnR ZvwiL gv kixd h RvqMvq
Avcwb AvQb m RvqMv _K| Dfq Gnivg mK wevwiZ wbqg-Kvbyb
bxP Dj- L Kiv nj|
c_g Gnivg: Dgivi wbqZ gxKvZ _K
iZ Avcwb iKg A_vr eMj I bvwfi bxPi Pzj cwivi Kib|
bL KvUzb| gv_vi Pzj QvU bv Ki hfve AvQ mfveB iL w`b, Kbbv
ivm~jyj- vn ( )I mvnvevq Kivg Gnivgi c~e gv_vi Pzj KUQb ev
gv_v gyb KiQb ej Kvbv eYbvq cvIqv hvq bv| ayjv-evwj jM
1
2

- `Lyb, gymwjg : nvw`m bs 1218


- `Lyb : mvBq` mveK : wdKm&mybvn , L 1, c:653

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

51

AwZgvvq DmKvLymKv nIqvi Avkv _vKj eZgvb hyMi h-PvwjZ


mdi G aibi Avkv bB ejjB Pjwekl c`v_ eenvi Ki PzjK
wiKZ AvKvi ivLvi Rb nvw`m Zvjwe` Kivi K_v AvQ| 1 Ze
Gnivgi c~e gv_v gyb Ki djv ev Pzj QvU Ki djvi K_v bB|
iKg mi mvevb gvwLq Mvmj Kib| Mvmj Kiv me bv nj
IRy Kib| IRy-Mvmj KvbUvB hw` Kivi myhvM bv _vK ZvnjI Kvbv
mgmv bB| G Zvqvyg KiZ ne bv| Gici kixi, gv_vq I `uvwoZ
Dg myMw gvLyb|2 ^vfvweK mjvB Kiv Kvco ci Gnivgi Kvco Avjv`v
GKwU evM XywKq nR Kv A_ev wegvb e`i Pj hvb| Avcbvi dvBUi
mgqm~wP Rb cqvRbxq Kvhg mi MvwoZ IVvi AvM Gnivgi Kvco
ci wbb| diR bvgvRi mgq nj Gnivg civi ci bvgvR Av`vq Kib|
Avi diR mvjvZi mgq bv nj ZvwnqvZzj IRyi `yivKvZ mvjvZ Av`vq
Kib| mvjvZi ci Gnivgi wbqZ bv Ki wegvb AvivnY Kib|
hnZz wbqZ Kibwb ZvB Zvjweqv cvV Kiv _KI weiZ _vKzb| Rv wegvb
e`i cuQvi c~e hLb gxKvZi evcvi NvlYv ne ZLb gb gb Dgivi
wbqZ Kib I gyL ejyb ( jvevBKv DgivZvb&), Gici cyiv
Zvjweqv

co wbb| gv_vq Uzwc _vKj wbqZ Kivi c~eB Zv mwiq wbb|


mvjvZi ci Gnivg evav gyvnve| hw` diR mvjvZi ci Gnivg evav
nq, Zvnj ^Z bvgvRi cqvRb bB| Ab mgq Gnivg evaj `y ivKvZ
mvjvZ Av`vq Ki wbe| G Av`vqKZ bvgvR wK Gnivgi bvgvR bv
ZvwnqvZzj IRyiG evcvi Djvgv`i gZf` iqQ| KD KD GK
Gnivgi bvgvR ejQb| Ze weZg gZ nj, GwU ZvwnqvZzj IRy wnme
1

- `Lyb evLvwi : nvw`m bs 1464


- Avqkv (i) _K ewYZ GK nvw`m GmQ, wZwb ejb, ivm~jyj- vn (m) K Avgvi GB `ynvZ
w`q myMwZ KiwQ, hLb wZwb Bnivg euaQb I hLb wZwb nvjvj nqQb
( evLvwi : nvw`m bs 1635)
2

52

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Av`vq Kiv ne| wegvbi fZi Gnivgi wbqZ Kiv hw` Svgjv gb Kib
Zvnj wegvb IVvi c~eB diR mvjvZ A_ev `yivKvZ ZvwnqvZzj IRyi
mvjvZ Av`vq Ki mvjvg divbvi ci gv_vq Uzwc _vKj Zv Lyj Dci
hfve ejv nqQ mfve Dgivi wbqZ Kib I Zvjweqv cvV Kib|
Gnivgi Avjv`v Kvbv mvjvZ bB| ivm~jyj- vn ( )diR mvjvZi ci
Gnivgi wbqZ KiwQjb|
Gnivg ceki ci ewk ewk Zvjweqv cob I wRwKi AvhKvi e
_vKzb| Gnivg Aevq wbwl mKj wRwbm _K weiZ _vKzb hvi wevwiZ
eYbv GKUz ci AvmQ|
wZxq Gnivg: nRi wbqZ gv _K
gv kixd hvIqvi ci Dgiv Av`vqi ci gv_vi Pzj LvUv Ki A_ev
gv_v gyb Ki Gnivg Lyj dj ^vfvweK cvkvK-AvkvK ci Bev`Z
e`wMZ gkj _vKzb I hZ ewk me evqZzj- vni ZvIqvd Kib| 8
wRjnR Avevi AvcbvK Gnivg euvaZ ne| Gevii Gnivg ne nRi
wbqZ| G Gnivgi Rb Kv_vI hZ ne bv| Avcwb h evmvq ev nvUj
AvQb mLvb _KB Gnivg euvayb| 1 c~ei bvq iKg mi wbq Mvmj
Ki wbb| kixi, `vwoZ I gv_vq AvZi gvLyb| Gnivgi Kvco co wbb|
diR mvjvZi mgq nj diR mvjvZ Av`vq Kib| Ab_vq ZvwnqvZzj
IRyi `yivKvZ mvjvZ Av`vq Kib| Gici gb gb nRi wbqZ Kib, I
gyL ejyb ( jvevBKv nvvb) Gici cyiv Zvjweqv co wbb|
Gnivg Aevq KiYxq
Gnivg evavi ci Mfxi gbvwbeki mv_ Avj- vni AvRgZ- eovZ,
ingZ-gvMwdivZ BZvw`i K_v Y Y iY Kib| ewk ewk `vqv`i` cob| Zvjweqv cob|2 Zvjweqv Kvbv DuPz RvqMvq IVvi mgq, wbPz
RvqMvq bvgvi mgq, emv _K DV `uvovbvi mgq, `uvovbv Aev _K emvi
1

- `Lyb evLvwi : nvw`m bs 1429


Dgivi Rb Bnivg nj Dgivi ZvIqvd Avi Kivi c~e Zvjweqv e Ki w`eb| Avi nRi
Bnivgi mgq 10 whjnR eo Rvgivq c_g Ki wbci iZ Zvjweqv e Ki w`eb|
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

53

mgq, KviI KvQ eovZ Mj mk Zvjweqv cob| KziAvb wZjvIqvZ


Kib| nR-Dgiv welqK eB-cyK cob| Kvbv nvwb Avjg AvjvPbv
KiZ _vKj gbvhvM w`q byb|
cuvP Iqv mvjvZ RvgvZi mv_ Av`vq Kib| wegvb AvivnYiZ
Aevq mvjvZi mgq nj GKvKxB mvjvZ Av`vq Ki wbb| IRy bv _vKj
Zvqvyg Kib| mvjvZ KvRv Kivi Acvq _vKeb bv|
8 wRjnR Gnivg evavi ci hnZz g~j nR i ne ZvB Gnivg
Lvjv ch wbRK KwVbfve wbqY KiY| Abvb nvwR`iKI bwmnZ
Kib, hb mevB ZvIev BwMdvii ga mgq KvUvq| hviv nRi Kvhg
mK A Zv`iK Avcwb hZUzKz Rvbb mBUzKz ejyb| nR cvjbi Rb
mwnn- Kvbv eB mv_ _vKj Zv co bvb| Gfve cyiv mgqUvK Cgvwb
fveMvxhi AvIZvq KvUvb|
Gnivg I Zvjweqv
Zvjweqvi gvagB KvhZ nR I Dgivq ceki NvlYv `qv nq| m
wnme ZvjweqvK nRi - vMvb ejv nqQ1 Zvjweqvi kgvjv wbic

Avwg nvwRi, n Avj- vn! Avwg nvwRi| Zvgvi Kvbv kwiK bB|
wbqB cksmv I bqvgZ Zvgvi Ges ivRZI, Zvgvi Kvbv kwiK bB| 2
Beb Igi ejb: ivm~jyj- vn ( )G-kgvjvq Avi wKQy evovZb bv Avey
ivqiv () Gi eYbv gZ Zvjweqvq ivm~jyj- vn ( )ejQb

3
Avwg nvwRi mZ Bjvn Avwg nvwRi|
GK Avj- vni mvwba nvwRiv `qv, I Zuvi jv-kwiK nIqvi NvlYv evi
evi DPvwiZ nq Zvjweqvi kgvjvq| Zvjweqv hb mKj cwjKZv,
cwZgv-c~Rv, A_ev Avj- vn eZxZ Ab Kvb mvi mgxc nxbZv `xbZv
cKvki wei GK AgvN NvlYv hv bex-ivm~j cvVvbvi wcQb cavb
1

- Beby LyhvBgvn : nvw`m bs 2628


- evLvwi : nvw`m bs 5460
3
- Beb gvhvn : nvw`m bs 2920
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

54

Dk wnme weewPZ| h NvlYvi mv_K icvqY NUZ `Lv hvq


ivm~jyj- vni ( )wkiK I gykwiK`i mKj KgKv _K `vq-gyw I
Zv`i mv_ mKQ`i NvlYv co kvbvbvi gvag|
ay Zvjweqv bq eis Abvb nRKgI ZvInx` PPv cPfve `kgvb|
ZvIqvd kl h `yivKvZ mvjvZ Av`vq KiZ nq mLvbI ZvInx` PPvi
welqwU cKvkgvb| ivm~jyj- vn ( )G `y ivKvZ mvjvZ Av`vqi mgq m~iv
BLjvm I m~iv Avj-Kvwdib cvV KiQb,1 G `ywU m~ivZ ZvInx`i evYx
AvKvi DPvwiZ nqQ| Rvei (iv) ejb: wZwb ( )G-`yivKvZ
ZvInx`wfwK m~iv I Kzj qv AvBqynvj Kvwdib wZjvIqvZ Kijb| 2
Ab GK eYbvq wZwb BLjvmi `yB m~iv Kzj qv AvBqynvj Kvwdib I
Kzj Avj- v Avnv`, wZjvIqvZ Kib|3
mvdv I gviIqvq ZvInx`wbfi `vqv GKZev`i mv_ nRi AQ`
mKK wb`k Ki| Rveii () GK eYbvq GmQ, wZwb ejb,
AZtci ivm~jyj- vn ( )mvdvq AvivnY Kijb, Kvev `wMvn nj, wZwb
KejvgyLx nq Avj- vni GKZi K_v ejjb, Zuvi eovZi NvlYv w`jb|
wZwb ejjb

Avj- vn Qvov Kvbv Bjvn bB| wZwb GKK, Zuvi Kvbv kwiK bB|
ivRZ ZuviB| cksmvI Zuvi| wZwb mKj welqi Ici gZvevb| Avj- vn
Qvov Kvbv Bjvn bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kwiK bB| wZwb Zuvi
AxKvi c~iY KiQb, Zuvi ev`vK mvnvh KiQb, I k `jK GKvB
civf~Z KiQb| gviIqvZ wMqI wZwb Abyic Kijb| 4

- Avey `vD` : n`xm bs 1909


- Avey `vD` : nvw`m bs 1919
3
- wZiwghx : nvw`m bs 869
4
- gymwjg : nvw`m bs 1218
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

55

Avivdvi `vqv I wiwRKmg~nI ZvInx`i evYx DPvwiZ nqQ| nvw`m


GmQ, Dg `vqv Avivdv w`emi `vqv, Avi Avwg I Avgvi c~eeZx
bex`i mevg K_vwU njv:
.

Avj- vn eZxZ Kvbv Bjvn bB, wZwb GKK, Zuvi Kvbv kwiK bB|
ivRZ ZuviB| cksmvI Zuvi| wZwb mKj welqi Ici gZvevb|1
nRKvix`iGgb wK evcKv_gymjgvb`i Aevi cwZ `w w`j
`Lv hve wewP aibi e`AvZ, Kzmsvi I wkiKi a~gRvj Rwoq iqQ
AbKB| GB Rb Ijvgv I Avj- vni c_ AvnvqK`i DwPZ Zvjweqvi
fve I Av`k nvwR mvne`iK ewk ewk ejv| Zvjweqvi NvlYv Abyhvqx
mevBK Rxeb MoZ DrmvwnZ Kiv|
Zvjweqv cvVi Kzg
Zvjweqv nRi - vMvb| ZvB Zvjweqv cvVi Kvbv weK bB|
Zvjweqv cvV diR bv IqvwRe bv mybZ GB wbq dKvnwe``i ga weZK
iqQ| nvbvwd gvRnve Abyhvqx Gnivg evavi mgq Zvjweqv A_ev Ab
Kvbv wRwKi GKevi cvV Kiv diR, Ges GKvwaKevi cvV Kiv mybZ|
Dgivi Zvjweqvi i Gnivgi wbqZ Kivi mgq _K Ges kl
evqZzj- vni ZvIqvd i Kivi mgq| Avi nRi Gnivgi wbqZ
Kivi mgq _K 10 wRjnR eo Rvgivq Ki wbci c~e gynZ ch|
ivm~jyj- vn (_ )K ewYZ Aviwe kgvjv eenvi Ki Zvjweqv cov
mybZ| Ze hw` KD Avj- vni AvRgZ I eovZ cKvkK Aviv wKQy k Gi
mv_ hy KiZ Pvq Zvnj Zv Rvqh ne| hgbwU KiQb Igi ()|
wZwb Dj- wLZ Zvjweqvi kgvjv covi ci ejZb|2

- wZiwgwh, nvw`m bs 3585, gynvxm Avjevbx G nvw`mwUK nvmvb ejQb, `t mwnn mybvbyZ
wZiwgwh, nvw`m bs 2837
2
- gymwjg : nvw`m bs 1184

56

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Avwg nvwRi n Avj- vn Avwg nvwRi, Avwg nvwRi GKgv ZvgviB


mw K| KjvY Zvgvi nvZ, Avgj I ciYv ZvgviB KvQ mgwcZ|
Ze Avgv`i DwPZ ne ivm~jyj- vn ( )I mvnvev`i eeZ kgvjvi
evBi bv hvIqv|
hw` KD Aviwe Zvjweqv Av` DPviY KiZ bv cvi, Zvnj evsjv
fvlvq Zvjweqvi Abyev` gyL Ki cojI `vwqZ Av`vq nq hve| Ze
hnZz Aviwe ZvjweqvwUB nRi kqvi ev - vMvb ZvB nR cvjbQy
ewgviB DwPZ ne gnbZ Ki fve Aviwe ZvjweqvwU wkL bqv|
Zvjweqv gyL DPviY Kiv Riwi| hw` KD gb gb Zvjweqv co,
Ze Zv h_ ne bv| Kbbv ivm~jyj- vn ( )I mvnvevMY gyL DPviY Ki
DP ^i Zvjweqv coQb| nvw`m GmQ, Avgiv ivm~jyj - vn ( )Gi
mv_ ei njvg nRi Zvjweqv wPrKvi Ki ej ej| 1 Avi ivm~jyj- vn
( )nR welq wb`k Ki ejQb,

Avgvi KvQ
_K Zvgiv hb Zvgv`i nRKgmg~n Rb bvI| Zvjweqvi mk
DPviY Ki cov eZxZ Ab Kvbv cwZ Avgv`i Rvbv bB, ZvB mk
DPviY Ki Zvjweqv bv coj ivm~jyj- vn ( )Gi Av`ki AbymiY ne
bv|
eZgvb `Lv hvq h nvwR mvne`i ga GKRb c_g Zvjweqvi wKQy
k DPviY Kib, ci Abvb nvwRMY ZvK AbymiY Ki mg^i Zvjweqv
cob| Gfve GKevi Zvjweqv kl nj Avevi i Kib| Gic Kiv
mybZi wecixZ| Zvjweqv cvVi mgq mybZ ZwiKv nj cZKB Avjv`v
Avjv`v Zvjweqv cvV Kie| nuv hw` Zvjweqv kLvbvi cqvRb mvgwqKfve
ZvjwKb Kiv nq, Ze Zvi AbygwZ iqQ|
bvix`i Rb Rvi Zvjweqv cov wbwl| bvixiv GZUzKz k Zvjweqv
cvV Kieb hvZ cvk _vKv mwbx Kej bZ cvb| Kvb eMvbv cyil
bZ cvq Ggb DPviY bvix`i Zvjweqv cvV Aea|
1

- ( gymwjg : nvw`m bs 2190)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

57

Zvjweqv ewk ewk cov gyvnve| `uvwoq, em, q, Pj Aevq,


IRy I e-IRymevevq Zvjweqv cov hvq| wekl Ki ewi Aev
cwieZbi mgq Zvjweqv cov gyvnve| hgb `uvovbv Aev _K emvi
mgq, emv _K DV `uvovbvi mgq, Ni _K ei nIqvi mgq, Ni ceki
mgq, MvwoZ DVvi mgq, Mvwo _K bvgvi mgq Zvjweqv cov gyvnve|
gmwR`yj nvivg, wgbvi gmwR` LvBd, Avivdvi gmwR` bvwgivq Zvjweqv
cov gyvnve| Ze gmwR` wbPz ^i Zvjweqv cvV evbxq|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

58

Gnivg Aevq wbwl welqmg~n


nR I Dgivi Dk Gnivgi dj wbwl nq hvIqv welqi wZb Aev|
1. bvix cyil Dfqi wbwl|
2. Kej cyili wbwl|
3. Kej bvixi B wbwl|
bvix-cyil Dfqi wbwl welq mvZ cKvi|
c_gZ: gyb wKsev Ab Kvb Dcvq gv_vi Pzj dj `qv| Avj- vn
ZvAvjv Zvi cwe Kvjvg eYbvi gvag gv_vi Pzj dj `qvi
evcvi wblavv Avivc KiQb| KziAvb GmQ

A_: h ch bv nvw`1i c Zvi vb cuvQvq, Zvgiv gv_v gyb Ki

bv|

AmyZv wKsev gv_vq DKzb RwbZ hYvi dj h ew gv_vi Pzj djZ


eva ne, Zvi c`q wd`qv mKI Avj- vn ZvAvjv fve Rvwbq
w`qQb| KziAvb GmQ

A_: Zvgv`i gvS h Amy ne, wKsev hvi gv_vq hYv _vKe, (Ges
Pzj djZ eva ne) m hb wmqvg ev m`Kv A_ev c RevB viv wd`qv
c`vb Ki|3
bex mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg D welqwU wek` KiQb
Gfve
1

Kivb I ZvgvzKvix Kwiqv ^ic h c Ren Ki ZvK nvw` ej|


m~iv evKviv, AvqvZ : 196
3
m~iv evKviv, AvqvZ : 196
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

59

Kve web AvRiv iv. nZ ewYZ, wZwb ejb: Avgvi gv_vq hYv nwQj,
Avwg ivm~ji wbKU DcwZ njvg, ZLb Avgvi gyL DKzb Si cowQj| `L
ivm~j ejjb :

Zzwg GZUv K cvQ GUv Avgvi aviYv wQj bv| Zvgvi KvQ Kvb eKwi
AvQ ? Avwg ejjvg, bv| AZ:ci bvwRj nj

.

Ze wmqvg, ev m`Kv A_ev Kvievwb viv wd`qv c`vb Kie| 1 wZwb


ejb: Zv nQ wZb w`b ivRv ivLv, wKsev Qq Rb wgmwKbK Avnvi Kivbv|
cwZ wgmwKbi Rb Aa mv Lvevi| 2
G nvw`m wd`qv msv AvqvZK Ki w`Q c~Yfve| Ki
w`Q h Dj- wLZ AvqvZi wmqvgi msLv nQ wZb| m`Kvi cwigvY nQ
Qq Rb wgmwKbi Rb wZb mv| cwZ wgmwKbi Rb Aa mv (A_vr GK
KwR wek Mvg)| c RevBqi BQv Kij eKwii Pq eo h Kvb c
Ren Ki `e| G wZbwUi h Kvb GKwU wd`qv wnme c`vbi myhvM
iqQ| AvqvZwU G evcvi Dg `wjj| KziAvb I mwnn nvw`mi
cvgvYZvi dj G evcvi wcQ-cv nIqvi Kvb myhvM bB| AwaKvsk
kwiqZwe` G welq HKgZ cvlY KiQb| c RevB Ki wd`qvi
Ggb eKwi nIqv evbxq, hv Kvievwbi Dchy| cwUi A-cZ hveZxq
wU nZ gy nZ ne| AvjgMY GK wd`qvZzj Avhv wnme AwfwnZ
KiQb, KviY Avj- vn ZvAvjv GK cwe KziAvb ej
eYbv KiQb|3
gK eZxZ `ni Ab Kvb vbi jvg gyb Kij we AvjgMYi
BRwZnv` Abyhvqx welqwU bvbvic wef ne| wKQy wd`qv c`vb KiZ
ne, wKQy w`Z ne `g| KviY, gv_v gyb Kivi dj hgb cwiQbZv
1

m~iv evKviv, AvqvZ : 196


evLvwi, gymwjg
3
LvjQzj Rygvb : 77
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

60

I ^vQ` Abyfe nq, Zgwb `ni jvg djjI GK cKvi ^w Abyf~Z


nq| ZvB DfqwUK GKB Kzgi AvIZvfy Kiv nqQ| 1
wZxqZ: bL Dco djv, KZb Kiv wKsev QuvUvPzj gyb Kivi Kzgi
wfwKBZvw` Gnivg Aevq bvix-cyil Dfqi Rb nvivg| Beb
gybwhi ejb: AvjgMY G evcvi GK gZ h, bL KvUv gynwigi Rb
nvivg| nvZ wKsev cvqi bLDfqi B GKB Kzg| Ze, hw` bL
dU hvq Ges ZvZ hYv nq Ze hYv`vqK vbwUK QuU `qvq Kvb
wZ bB| G KviY Kvb wd`qv IqvwRe ne bv|2
ZZxqZ: Gnivg evavi ci kixi, Kvco wKsev G `ywUi mv_ m Ab
wKQyZ AvZi eenvi Kiv| Beb Dgi iv. nZ ewYZ nvw`m viv Rvbv hvq
gynwigi evcvi ivm~j mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg Gikv` Kib

Rvdivb wKsev Iqvivm (GK RvZxq myMw) wgwkZ Kvco cwiavb Kie
bv| Aci GK nvw`m wZwb Avivdvq Aevb Kvj evnb wc nq
gZzeiYKvix GK mvnvwe mK Gikv` Kib:
3

Zvgiv Zvi KvQ AvZi wbqv bv| Aci iIqvqZ GmQ

AvZi k Kiv bv| Gi KviY Dj- L Ki wZwb ejb:

KviY, KqvgZ w`em Zvjweqv cvViZ Aevq Zvi cybivb NUe| 6


gynwigi Rb ea bq myMw MnY, cvbxqi mv_ Rvdivb wgwkZ Kiv hv
cvbxqi ^v` I M cfve mw Ki, A_ev Pvqi mv_ GZUv Mvjvc Rj
1

LvjQzj Rygvb : 83
gvbvwmKzj nv Iqvj Dgivn : 44
3
dZj evwi : 4/181
4
gymwjg : 4/388
5
gymwjg : 4/387
6
cv : 4/388
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

61

wgkY Kiv, hv Zvi ^v` I M cwieZb NUvq| gynwig ew myMw wgwkZ


mvevb eenvi Kie bv|1 Gnivgi c~e eeZ myMwZ Kvb mgmv bB|
Avqkv iv. nZ ewYZ GK nvw`m GmQ,

Gnivg AevZB Avwg ivm~j mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vgi g


Ki wmuw_Z gkKi DjZvi w`K `w w`wQjvg| 2
PZz_Z: Rgi Ijvgvi gZvbymvi weevn Gnivg Aevq Aea| KviY,
bwe mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg Gikv` Kib : gynwig weevn Kie bv,
weevn `e bv Ges cveI cvVve bv|3
myZivs, Kvb gynwigi c ea bq weq Kiv, wKsev Awj I DwKj nq
Kviv weqi eev Kiv A_ev Gnivg nZ gy nIqv Aewa KvDK weqi
cve cvVvbv| Ggwbfve bvix gynwigi RbI GKB Kzg| m Kvb
cyilK weqi cve cvVvZ cvie bv|
cgZ: Gnivg Aevq gynwigi Rb mnevm Aea| kwiqZwe``i
gvS G evcvi Kviv wgZ bB h, Gnivg Aevq Aea welqjvi gvS
Kej mnevm nRK b Ki `q| KziAvb ewYZ AvqvZ,

(h GB gvmjvZ nR Kiv wi Ki, Zvi Rb nRi mgq x mvM,


Abvq AvPiY I Kjn-weev` weaq bq|) 4
AvqvZ Dj- wLZ kwU GKB mv_ mnevm I mnevm RvZxq
hveZxq welqKB mwbek Ki| Gnivgi Aea welqjvi gvS mnevmB
me Pq ewk wZKi AwbKvix| Gi KqKwU Aev iqQ:
c_g Aev : IKzd Avivdvi c~e gynwig ewi x-mvM wj nIqv|
Avjg`i Kviv gvSB G evcvi weiva bB h, Gi gvag Zvi nR b
1

gvbwmKzj nv Iqvj Dgiv : 47


evLvwi : 1438
3
gymwjg : 5/209
4
m~iv evKviv, AvqvZ : 197
2

62

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nq hve| Ze Zvi KZe nQ, Avi Kiv nRwU mgv Kiv, Ges cieZxZ
Zv KvRv Kiv| ZvK nv`x (c Kvievwb) w`Z ne| cwU Kgb ne G
evcvi Rgii gZ nQ Zvi KZe GKwU DU Ren Kiv| |1
wZxq Aev: IKzd Avivdvi ci, Rvgivq AvKvev I ZvIqvd Gdv`vi
c~e hw` mnevm msNwUZ nq, Ze Bgvg gvjK, kvdwq I Avng`mn Rgi
dzKvnv`i gZ Zvi nR dvm` wnme MY ne| G Aevq Zvi Dci `ywU
Kzg AvivwcZ ne| GK: Zvi Dci wd`qv IqvwRe ne| m wd`qv Av`vq
KiZ ne GKwU DU ev Mvwf viv, hv Kvievwb Kivi Dchy| Ges me
MvkZ wgmwKb`i gvS wewjq w`Z ne, wbR wKQyB MnY Kie bv|
wZxq: mnevmi dj nRwU b nqQ ej MY ne| Ze b nRwUB c~iY
Kiv Zvi KZe Ges wej^ bv Ki cieZx eQiB b nRwUi KvRv Av`vq
KiZ ne| Bgvg gvjK Zvi iwPZ gyAvvq ejb: Avwg RvbZ ciwQ h,
Dgi, Avjx Ges Avey ivqiv iv.-K Ggb ew mK wRvmv Kiv nj, h
gynwig _vKv Aevq xi mv_ mnevm wj nqQ| Zviv H ew mK
ejjb h, Zviv Avcb MwZZ nR kl Kie| Ges cieZx eQi nR Av`vq
Kie Ges Kvievwb c`vb Kie|2
wZwb ejb, Avjx iv. ejQb: cieZx eQi hLb Zviv nRi Gnivg
euvae, ZLb nR kl Kiv Aewa GK Aci _K wewQb nq _vKe|3
ZZxq Aev: hw` Rvgivq AvKvev Av`vqi ci Ges ZvIqvd Gdv`vi
c~e mnevm msNwUZ nq, Ze mKji gZvbymviB Zvi nRwU | gvUK_v,
memZ gZ nj IKzd Avivdvi c~e mnevm nRK web Ki `q|
Rvgivq AvKvevi ci Ges ZvIqvd Gdv`vi c~e hw` mnevm msNwUZ nq,
Ze G I mKji HKgZ nj nR b ne bv| hw` IKzd Avivdvi ci
Ges Rvgivi c~e mnevm nq, Rgi AvBvi gZ nR b nq hve| Gnivg
weivax Abvb welqjv nRK mg~j b Kie bv|4

LvjQzj Rygvb : 114


gyAvv gvjK : 1307/1
3
cv
4
LvjQz Rygvb : 114
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

63

wZxq Aev: Rvgivq AvKvev I gK gybi ci Ges ZvIqvd


Gdv`vi c~e hw` mnevm msNwUZ nq, Ze nRwU wnme MY ne| Ze
cwm gZvbymvi Zvi Dci `ywU welq IqvwRe ne|
1. GKwU eKwi viv wd`qv c`vb Kiv hvi mgy`q MvkZ Mwie
wgmwKb`i gvS wewjq `qv ne| wd`qv `vbKvix wKQyB MnY Kie bv|
2. nvwR Gnivgi GjvKvi evBi Mgb Kie Ges bZzb Ki Gnivg
euvae Ges gynwig Aevq ZvIqvd Gdv`vi Rb BRvi I Pv`i co wbe| 1
Gnivg Aevq KvgvRbvmn ^vgx-xi gjvgkv wbwl| hgb Pz^b,
k BZvw`| KziAvb GmQ,


A_: h GB gvmjvZ nR Kiv wi Ki wbj, Zvi Rb nRi mgq


hb-mvM, Abvq AvPiY I Kjn-weev` weaq bq|2
AvqvZ Dj- wLZ kwU GKB mv_ bvbv A_i mwbek Ki| 1.
mnevmBwZc~e Avgiv Gi mwevi evLv w`qwQ| 2. mnevm c~e
gjvgkvhgb KvgvRbvi mv_ Pz^b, k I Avgv` BZvw`| myZivs
gynwigi c KvgvRbvi mv_ ^vgx-xi Pz^b, k Avgv`-cgv`
BZvw` KvbfveB ea bq| Ggwbfve, gynwig Aevq xi Rb Zvi ^vgxK
myhvM Ki `qvI ea bq| Kvgfve wbq xi cwZ bRi KivI wbwl, KviY,
Gi gvag mnevmi Abyic mvM nq| 3. mnevm mwKZ K_cvK_b
hgb ^vgx Zvi xK ejj, Avgiv Gnivg _K gy nq Ggb Ggb Kie| 3
AvqvZ Dj- wLZ kwU GKB mv_ Avj- vni AvbyMZi hveZxq
Abyl _K wbRK cZvnviK eySvq| 4
mg: Gnivg Aevq wkKvi Aea| nR wKsev Dgivh Kvb
AevZB gynwigi Rb jR cvYx wkKvi wbwlG evcvi AvjgMY
GKgZ| Ze HKgZ msNwUZ nqQ Ggb me cvYxi hvi MvkZ Lv`
1

gvbvwmKzj nvv Iqvj Dgiv : 49


m~iv evKviv, AvqvZ : 197
3
LvjQzj Rygvb : c : 76
4
LvjQzj Rygvb : 76
2

64

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

wnme MnY Kiv hvq, Ges hv eb cvYx-fy| D wkKvi-Gi msv nj


Ggb me cvYx hv jR, nvjvj, Ges cvKwZKfveB eb, hgb nwiY, nwiYkveK, LiMvk, KeyZi BZvw`| KviY, cwe KziAvb Avj- vn cvK Gikv`
KiQb


A_: hZY Zvgiv Gnivg _vKe, ZZY Zvgv`i Rb ji wkKvi


nvivg|1 Aci vb GmQ


A_: n gywgbMY! Gnivg _vKvevq Zvgiv wkKvi-R nZv Kiv bv|2


myZivs, wkKvi-R Gnivg Aevq nZv Kiv ea bq| GKB ic
Dwj- wLZ aibi R nZvi KviY nIqvI wbwl, hgb `wLq `qv,
Bkviv Kiv, ev A w`q mvnvh Kivi gvag nZvq mnhvwMZv Kiv|
Avey KvZv`v nZ ewYZ GK nvw`m GmQwZwb KwZcq mvnvwei mv_
wQjb, hviv wQjb gynwig, cvi wZwb wQjb nvjvj| ivm~j mvj- vj- v
AvjvBwn Iqvmvj- vg wQjb Zv`i myL| Avey KvZv`v RyZv mjvBq e
wQjb| Zviv ZvK AewnZ Kibwb| Zviv PvwQjb hb wZwb Zv `LZ
cvb| wZwb Zv `LZ cjb Ges Nvovi jvMvg aijb| AZ:ci Nvovq
Pojb wK fyj Zxi-abyK iL Mjb| wZwb Zv`i Dk Ki ejjb,
AvgvK Zxi abyK `vI| Zviv Di Kij: Avgiv, Avj- vni Kmg! ZvgvK
mvnvh KiZ cvie bv| GZ wZwb ivMvw^Z nq bg Gjb Ges Zxi-abyK
wbq Nvovq Pojb I Mvavi Dci AvgY Kijb| AZ:ci Rswj MvavwUK
Ren Ki wbq Gjb| BwZga mwU gi wMqwQj| mKj Avnvi Kivi
Rb e nq coj...|3
wkKvi Kiv R viv Avnvi MnYi wZb Kzg|
c_gZ: Ggb R hv gynwig ew nZv KiQ wKsev nZvq kwiK
nqQ| Ggb R LvIqv gynwig I Ab mKji Rb nvivg|
1

m~iv gvq`v, AvqvZ : 96


myiv gvq`v, AvqvZ : 95
3
gymwjg : 4/363
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

65

wZxqZ: gynwigi mvnvh wbq Kvbv nvjvj ew h RK nZv


KiQ, hgb gynwig ew wkKvi `wLq w`qQ, A_ev wkKvii A GwMq
w`qQGgb R Kej gynwigi Rb nvivgAb mKji Rb nvjvj|
ZZxqZ: nvjvj ew h R gynwigi Rb nZv KiQ| Ggb RI
gynwigi Rb nvivg| Ab mKji Rb nvjvj| KviY, bwe mvj- vj- v
AvjvBwn Iqvmvj- vg Gikv` KiQb

A_: ji wkKvi Zvgv`i Rb nvjvj hZY bv Zvgiv wbRiv Zv


wkKvi Ki, wKsev Zvgv`i Dk wkKvi Kiv nq|1
Avey KvZv`v nZ ewYZ, wZwb GKwU Rswj Mvav wkKvi Kijb| Avey
KvZv`v gynwig wQjb bv| Zvi mxiv mKjB gynwig wQjb| mKj Zv nZ
Avnvi MnY KiwQj| ci Zv`i Avnvii evcvi gZvbK nj| G evcvi
Zviv ivm~jK wRm Kijb| wZwb ejjb: KD wK BwZ KiQ ev Kvb
wKQyi wb`k w`qQ? Zviv Di Kij: bv| wZwb ejjb: Ze Zvgiv LvI| 2
gynwig ew hw` BQvKZfve wkKvi nZv Ki, Ze Gi Rb ZvK
wZc~iY w`Z ne| KviY, Avj- vn ZvAvjv cwe KziAvb Gikv` KiQ,

A_: Zvgv`i gvS KD Zv BQvKZfve nZv Kij, Zvi wewbgq nQ


Abyic MncvwjZ R, hvi dqmvjv Kie Zvgv`i gvS `yRb bvqevb
jvK, Kvevq ciY Kiv nv`x (Kvievwb) ic| wKsev Zvi Kvddviv nQ
`wi`K Lv` `vb Kiv A_ev mgmsLK wmqvg cvjb Kiv|3
myZivs hw` Kvb ew KeyZi nZv Ki Ze Zvi wewbgq nQ GKwU
eKwi Ren Kiv, KeyZii wd`qv ^ic hv `wi``i gvS wewjq `e|
wKsev eKwii g~j wbaviY Ki mgcwigvY Lv` wgmwKb`i w`q `e|
1

Avey `vD` : 1851, wZiwgwR : 5/187


evLvwi : 1725, gymwjg : 1196
3
m~iv gvq`v, AvqvZ : 95
2

66

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

(hZRb wgmwKbK me) cwZ wgmwKbK Aa mv Avnvi c`vb Kie| A_ev


cwZ wgmwKbi Lv`i cwieZ GKw`b ivRv ivLe| G wZb cwZi h Kvb
GKwU Aej^b BQvwaKvi _vKe| 1
cvi wZKi cvKv-gvKo wKsev wnsm cvYxK wkKvi-R wnme
MY Kiv ne bv| myZivs nvivg GjvKv wKsev Ab h Kvb vb gynwig ev
nvjvj, mKji Rb Zv nZv Kiv ea| cgvY: Avey mvB` Ly`wi nZ ewYZ,
bwe mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg gynwigi Rb nZv-ea cvYxi Dj- L
Ki ejb: mvc, weQy, wZKi KxU-cZAvi KvKK wXj Quyo Zvwoq
`e, nZv Kie bvjvjyc KzKzi, gvsmvkx cvwL, wnsm c|2
Avqkv iv. nZ ewYZ, wZwb ejb: nvivg, wKsev nvjvj Dfq GjvKvq
ivm~j mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg cuvP cKvi cvYx nZvi eaZv c`vb
KiQb, KvK, gvsmvkx cvwL, weQy, Bu`yi Ges jvjyc KzKzi | wfb iIqvqZ
AvQ mv`v KvK|3
Beb gvmE`i nvw`mI G cgvY wnme Dj- L, wZwb eYbv
Kib: ivm~j mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg wgbvq GK gynwigK mvc
nZvi AbygwZ c`vb KiQb| 4
Gnivgi KviY e KZb gynwigi Rb wbwl bq| KviY, GZ Gnivg
Kvb cKvi cfve mw nq bv| Ze Zv hw` nvivgi wbw` mxgvi wfZi nq,
Ze gynwig nvK wKsev nvjvjmKji Rb nvivg| GB gjbxwZi wfwZ
Avivdvq gynwig wKsev nvjvj, Dfqi Rb e KZb ea; gyh`vjdv I wgbvq
Aea| KviY, Avivdv nvivgi evBi, gyh`vjdv I wgbv nvivgi mxgv-fy|
G mvZwU Gnivg weivax welq bvix-cyil Dfqi Rb nvivg|
weklfve cyili Rb wbwl Aviv `ywU welq iqQ, Zv wbic:
1. gv_v AveZ Kiv| KviY, bwe mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg
Avivdvq evnb wc gynwig ewi Gikv` Kib : ZvK cvwb I eoB
1

gvbvwmKzj nv Iqvj Dgiv : 51


wZiwgwR : 838
3
LvjQzj Rygvb, dZj evwi : L : 6, cv : 511, kin gymwjg : L : 4, cv : 372
4
kin gymwjg : L 7, cv : 491
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

67

cvZv viv Mvmj `vI Ges Zvi `yB Kvco viv Kvdb civI Ges Zvi gK
AveZ Kiv bv|1 wfb iIqvqZ AvQ
.
2

Zvi gK I gyLgj AveZ Kiv bv|


myZivs, cyil gynwigi Rb cvMwo, Uzwc I igvj RvZxq Kvco w`q
gK AveZ Kiv ea bq, hv Zvi `ni mv_ jM _vK| Ges gymwjgi
eYbv gvZveK gyLI AveZ Kiv ea bq| Avi hv gKi mv_ jM _vK
bv; hgb QvZv, Mvwoi W, Zuvey BZvw` eenvi Kvb Amyweav bB| cgvY:
D nvwmb nZ ewYZ, wZwb ejb : Avgiv ivm~ji mv_ nR cvjb KijvghLb wZwb AvKvevi Ki wbc Kijb| AZ:ci wZwb evnb Po cZveZb
Kijb, Zvi mv_ wQjb ejvj I Dmvgv| Zv`i GKRb evnb PvjvwQjb,
AciRb ivm~ji gKi Dci Kvco DuwPq iLwQjb, hv ZvK m~h _K
Qvqv w`wQj|3
Ab iIqvqZ AvQ, ZvK Zvc nZ XK ivLwQj, hZY bv wZwb
AvKvevi Ki wbc mgv Kijb|
gv_vq Avmeve-c enb Kiv Aea bq, hw`I Zv gv_vi wKQy Ask XK
dj| KviY, mvaviYZ Gi gvag KD gv_v AveZ Kivi Dk Ki bv|
cvwbZ Wye `qvZ Kvb Amyweav bB, hw`I Zv gv_vK m~Y AveZ Ki bq|
2. ^vfvweK Aevq h cvkvK cwiavb Kiv nq, Zv cwiavb cyili
Rb ea bq| nvK Zv Rvevi gZ cyiv kixi XK bqvi gZ cvkvK
wKsev cvRvgvi gZ Aav XvK Ggb cvkvK| cgvY: Dgi iv. ewYZ nvw`m
ivm~j mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vgK gynwigi cwiaq cvkvK mK
RvbZ PvIqv nj wZwb ejb : m Rvgv, cvMwo, Szj KvU, cvRvgv, gvRv
Ges Ggb Kvco cwiavb KiZ cvie bv, hvZ Rvdivb I Iqvivm (GK
cKvi myMw) eenvi Kiv nqQ| 4
1

kin gymwjg : L : 4, cv : 387


gymwjg : 4/543
3
gymwjg : 2287
4
gymwjg : 4/331
2

68

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Ze, hw` BRvi q Kivi gZ UvKv bv _vK, Ze cvRvgvB cwiavb Ki


wbe| Ges RyZv Kbvi gZ msMwZ bv _vKj gvRv ci wbe, mv_ Ab
wKQy cwiavb Kie bv| cgvY: Beb Avevm iv. nZ ewYZ nvw`m, wZwb
ejb: Avwg ivm~j mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vgK Avivdvi gq`vb LyZev
c`vb KiZ bwQ, wZwb ejQb : h BRvi cve bv, m hb cvRvgv ci
bq| h RyZv cve bv, m hb gvRv ci bq|1
cwiavb eZxZ Rvgv kixii mv_ Kej cuwPq ivLvZ Kvb `vl bB|
^vfvweK Aevq Szj Rvgv hfve cwiavb Kiv nq, mfve cwiavb bv
Ki Pv`i wnme eenvi Kvb `vl bB|
Rvov-Zvwj hy Pv`i ev jyw cwiavb Kvb evav bB|
BRvii Dci iwk evav wbwl bq|
AvswU, nvZ-Nwo, Pkgv, keYh eenvi ea| Mjvq cvwbi gkK Ges
`vb-cv SzjvZ cvie| hw` Pv`i Lyj co hvIqvi Avkv _vK, Ze Zv
ea ivLZ cvie, KviY, G mg welq ivm~ji c nZ Kvb wKsev
BwZm~PK wblavv Avivc Kiv nqwb| Kej hLb ivm~jK gynwigi
cwiaq mK wRvmv Kiv nqwQj, ZLb wZwb Gikv` KiwQjb: m Rvgv,
cvMwo, Szj KvU, cvRvgv, Ges gvRv cwiavb Kie bv|
cwiaq mK wRvmv Kivi ci hLb ivm~j cwiavbi wbwl
welq mK Rvbvjb, ZLb cgvwYZ nq h, Dj- wLZ cwiaq Qvov Ab
hveZxq cvkvK gynwig ew cwiavb KiZ cvie|
RyZv bv _vKj cvqi myivi Rb wZwb gynwig ewi Rb gvRv
eenvi eaZv c`vb KiQb| myZivs, Gi Dci wfw Ki Avgiv ejZ cvwi,
PvLi myivi Rb Pkgv eenviI ea|
klv wbwl welq `yUv Kej cyili B wewk| bvixi Rb Zvi
gK AveZ Ki ivLZ cvie, Ges Gnivg Aevq h Kvb aibi
cvkvKB ciZ cvie| Ze, AZwaK mvR-mv Kie bv, nvZ gvRv
eenvi Kie bv| gyLgj XK ivLe bv, Ze cyili mvgb gyL XK
ivLe| KviY, gvnivg eZxZ ci-cyili mvgb gyLgj Dby Kiv
1

gymwjg : 4/331

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

69

bvix`i Rb ea bq| Gnivg cwiavb Kiv ea, Ggb h Kvb cvkvK bvixcyil Dfq gynwigB cwieZb Ki cwiavb KiZ cvie|
gynwig ew hw` Dj- wLZ mnevm, wkKvi nZv ev G RvZxq h Kvb
GKwU Gnivg weivax KvR Ki, Ze G wZb Aev ne:
c_gZ: nqZv m Zv fyj,1 bv Rb, eva nq wKsev wbw`Z Aevq
Kie| G Zvi Dci Kvb wKQyB IqvwRe ne bv| Zvi Kvb cvc ne
bv, wd`qv IqvwRe ne bv, wKsev Zvi nRI b ne bv| KviY, KziAvb
Avj- vn ZvAvjv Gikv` KiQb

.

n ie! Avgiv hw` weZ nB, wKsev fyj Kwi, Ze Avgv`i cvKovI
Kieb bv|2 Aci vb GmQ


Zvgiv fyj Kij Zvgv`i Kvb Aciva bB, wK Zvgv`i Ai


BQv _vKj Aciva ne| 3 wfb GK AvqvZ GmQ

h Cgvb Avbvi ci Kzdzi wbgwZ nj, Ges Kzdzwii Rb `q Dby


ivLj, Zvi Dci Avj- vni MRe AvcwZZ ne Ges Zvi Rb AvQ gnv-kvw
| Ze Zvi Rb bq, hvK KzdzwiZ eva Kiv nq, wK Zvi `q Cgvb
AwePwjZ|4
eva Kivi ci hw` Kzdzwii KzgB iwnZ nq hvq, Ze Kzdzwi eZxZ
Abvb cvci Kx Kzg ne, Zv mnRB Abygq| G AvqvZjv
fve cgvY Ki h, eva nq wKsev IRii KviY hw` Gnivgi wbwl
1

G GK `j Djvgv, hv`i gvS Bgvg Avey nvwbdv, Bgvg kvdqx I Bgvg gvjK iqQb,
ejb, fyj wKsev wewZDfq B wd`qv IqvwRe ne|
2
m~iv evKviv, AvqvZ : 286
3
m~iv Avnhve, AvqvZ : 5
4
m~iv bnj, AvqvZ : 106

70

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

welq msNwUZ nq hvq, Ze Kzgi AvIZvfy ne bv| eis, Zv gv Ki


`qv ne| wkKvi nZv msv wbwl welq mK Avj- vn cvK cwe
KziAvb Gikv` Kib

Zvgv`i gvS KD Zv BQvKZfve nZv Kij, Zvi wewbgq nQ


Abyic MncvwjZ R|1
G AvqvZ wewbgq IqvwRe nIqvi Rb Avj- vn cvK BQvKZfve KivK
kZ KiQb| kvw I RvgvbZ Avivc Kivi Rb BQvKZfve Kiv kZ| hw`
BQvKZfve bv Ki, Ze ZvK wewbgqI w`Z ne bv, Ges m cvcxI ne bv|
Ze hLb IRi `~ixf~Z ne, Ges AvZ ew vZ ne, weZ ew iY
KiZ mg ne, wbw`Z ew RvMZ ne, ZrYvr ZvK wbwl welq nZ
wbRK gy Ki wbZ ne| IRi `~i nIqvi ciI hw` m ZvZ hy _vK, Ze
m cvcx ne, m`n bB| Ges h_vixwZ ZvK wd`qv c`vb KiZ ne|
D`vniYZ: Nyg Aevq gynwig hw` gv_v XK bq, Zvnj hZY wbw`Z
_vKe, ZZY Zvi Dci wKQyB IqvwRe ne bv| RvMZ nIqvi mv_ mv_ Zvi
KZe nj gK AveZ Kiv| Rb eySI hw` Nyg _K RvMZ nIqvi ci g
K AveZ iL `q, Ze G Rb ZvK wd`qv c`vb KiZ ne|
wZxqZ: wbwl welq BQvKZfve, wK IRi mvc NUvbv| G
ZvK IqvwRe c`q Av`vq KiZ ne, Ges m cvcx ne bv| cgvY: Avj- vn
ZvAvjv cwe KziAvb Gikv` Kib

h ch bv Kvievwbi c Zvi vb DcbxZ nq, Zvgiv gK gyb Ki


bv| Ze Zvgv`i gvS h Amy ne, wKsev hvi gK hYv _vKe, (Ges
Pzj djZ eva ne) m hb wmqvg ev m`Kv A_ev Kvievwb viv wd`qv
`e|2
1
2

m~iv gvq`v, AvqvZ : 95


m~iv evKviv, AvqvZ : 196

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

71

ZZxqZ: wbwl welq BQvKZfve, ea Kvb IRi eZxZ msNwUZ Kiv|


G ZvK c`q c`vb KiZ ne, Ges cvcxI ne|
wd`qv wnme wbwl welqi cKvif`
wd`qv wnme wbwl welq Pvi fvM wef: h_v 1. hvZ Kvb wd`qv
bB, Zv nQ weevni AvK` msNwUZ nIqv| 2. hvi wd`qv GKwU DU| Zv
nQ c_g nvjvji c~e nR PjvKvjxb mnevm Kiv| 3. hvi wd`qv nQ
wewbgq ev mgZzj Ab wKQy| hgb wkKvi nZv| 4. hvi wd`qv wmqvg, m`Kv,
wKsev Kvievwb| hgb gK gyb| AvjgMY c_g wZb cKvi Dj- wLZ
wbwl welq Qvov Ab hveZxq wbwl welqK PZz_wUi mv_ mshy Ki `b|
`w AvKlY
BQvKZ, AwbQvKZ, fyjekZ A_ev Rei`wg~jK cwiwwZ, mKj
Aevq wZc~iY w`Z ne ej h GKUv K_v AvQ Zv KejB Kqvm I
aviYvwbfi| hgb ejv nqQ, fyjekZ hw` KD Kvbv ewK nZv Ki
Ze ZvK w`qvZ Av`vq Ki fyji gvj w`Z ne| hv cgvY Ki h fyj
Ki Kvbv KvR Ki djjI ZvZ Kvddviv w`Z ne| Ze K_v nj h
gvbyl nZv Kiv nzj Bev`, gyqvgvjvZi evcvi| Avi gyqvgvjvZi fyj
njI fyji gvj w`Z nq| Bev`Zi fyj Mj wZc~iY bv `qvi
D`vniY nj fyjekZ Lq djj ivRv f bv nIqv|

cwe gvq ceki weeiY


gvq ceki c~e ivm~jyj- vn ( )wh-ZvIqv vbeZgvb RiIqvj
GjvKvi cm~wZ nvmcvZvji RvqMv Mvmj KiZb| m wnme gvq
ceki Dk Mvmj Kiv gyvnve|1 gvq nvwR`i evmvb wMq Mvmj
1

-Bgvg beex : wKZveyj Bhvn wd gvbvwmwKj n Iqvj Iqvj Dgiv, c : 194

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

72

Ki wbjI, KviI KviI gZ, G gyvnve Av`vq nq hve| Kbbv


gvUihvb mdii mgq Mvwo _vwgq Mvmj mi bqvi AbygwZ `qv nq bv|
cwe gvq ceki mgq Avj- vni AvRgZ I eovZi K_v iY
Kib| gbK big Kib| Avj- vni KvQ cwe gv h KZ mvwbZghv`vc~Y Zv iY Kib| cwe gvq _vKv Aevq cwe gvi h_vh_
ghv`v `qvi Pv Kib|
eZgvb-hyM gvUihvb Ki AvcbvK gvq bqv ne| Avcbvi evmvb
hvIqvi myweav-gZ c_ nRhvx`iK bqv nq| ZvB ivm~jyj- vn ( )hw`K
_K gvq cek KiQbKv`v c_ w`q RvbvZzj gyqvj- vi Gw`K _K1
Avcbvi Rb me bvI nZ cvi| G Rb Kvbv Amyweav ne bv| Avcbvi
Mvwo myweav-gZ h c_ w`q hve mLvb w`qB hveb| Avcbvi evmvb
gvjc iL Dgivi Rb cwZ beb|
Dgiv Av`vqi cwZ
Zvjweqv co-co cwe Kvevi Dk iIqvbv nvb| cwe Kvevi Pvi
cvk `uvwoq AvQ gmwR`yj nvivgi DuPz wews| G wewswUi h Kvbv `iRv
w`q gmwR`yj nvivg cek Kib| c_g Wvb cv GwMq w`b| Avj- vn hb
Avcbvi Rb Zuvi ingZi mKj `iRv Lyj `b m AvKzwZ wbq gmwR`
ceki `vqvwU cob| me nj bxPi `vqvwU cob|
.
DPviY: wemwgj- vn Iqvm&mvjvZz Iqvm&mvjvgy Avjv ivm~wjj- vn,


Avj- vvMwdi wj hybywe IqvdZvn wj AveIqvev ivngvwZK&|
A_: Avj- vni bvg Avi KiwQ| mvjvZ I mvjvg ivm~jyj - vn ( )Gi
Ici| n Avj- vn Avcwb Avgvi Rb Avcbvi ingZi mKj `iRv Dby Ki
w`b|
Gici Avcbvi KvR ne ZvIqvd i Kiv| evqZzj- vn kixd `Lvgv
`ynvZ DVvbvi evcvi h GKwU K_v AvQ Zv mwnn nvw`m viv cgvwYZ
1

-evLvwi : 448

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

73

bq|1 Ze evqZzj- vn kixd `wi AvIZvq Gj `vqv Kivi AbygwZ iqQ|


Igi () hLb evqZzj- vni w`K ZvKvZb ZLb bxPi `vqvwU coZb
2

h_v_fve ZvIqvd mb Kivi Rb wbewYZ welqjvi cwZ bRi


ivLyb
1. QvU-eo mKj cKvi bvcvwK _K cwe nq ZvIqvd Kiv|
2. ZvIqvdi iZ gb gb wbqZ Kiv| G mvaviYfve gb
gb cwZv KijB Pje| wewfb cyK ZvIqvdi h wbqZ jLv AvQ Zv
nvw`m viv cgvwYZ bq|
3. mZi XvKv Aevq ZvIqvd Kiv|
4. nvRi AvmIqv` Bwjvg (Pz^b-k) A_ev Bkviv Ki ZvIqvd
i Kiv Ges nvRi AvmIqv` eivei Gm ZvIqvd kl Kiv|
5. nvRi AvmIqv` k KiZ bv cvij nvRi AvmIqv`i w`K gyL
Ki `uvwoq aygv Wvb nvZ DwVq Bkviv Kiv I

ejv|
6. nvwZgi evBi w`q ZvIqvd Kiv|
7. nvRi AvmIqv` I iKb qvgvwb eZxZ Kvevi Ab Kvbv Ask
ZvIqvdi mgq k bv Kiv| nuv, ZvIqvd kl nj ev Ab Kvbv mgq
gyjZvhvgi RvqMvq nvZ-ev-M`k I e ivLv hZ cvi|
8. gvKvg Bevnxg k bv Kiv|
9. cyil`i h_vme cwe Kvevi KvQ w`q ZvIqvd Kiv|
10. bvix`i cyil`i _K GKcvk nq ZvIqvd Kiv|
11. LyLyRyi mv_ ZvIqvd Kiv I AcqvRbxq K_vevZv bv ejv|
12. iKb qvgvwb I nvRi AvmIqv`i gvS

-GB `vqv cov|


1

- ( kvIKvbx:
bvBjyj AvIZvi, c: 960)
2
- kvIKvbx : bvBjyj AvIZvi, c: 960

74

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

13. cZK ZvIqvd wfb wfb `vqv AvQ Gic wekvm bv Kiv|
14. mvZ Pi ZvIqvd kl Kiv|
15. ZvIqvd Kivi mgq bvix`i k _K h_vme euP _vKv|
16. ZvIqvd kl gvKvg Bevnxgi wcQb `yivKvZ mvjvZ Av`vq Kiv|
RvqMv bv cj Ab Kv_vI Av`vq Kiv|
17. mvjvZ kl hghgi cvwb cvb Kiv I gv_vq Xvjv|
Dgivi ZvIqvd i
Mvqi Pv`ii gafvM Wvb eMji bxP iL Wvb Kuva Lvwj ivLyb|
Pv`ii Dfq gv_v euv Kuvai Ici iL w`b, A_vr BhwZev Kib| gb-gb
ZvIqvdi wbqZ Kib| nvRi AvmIqv` mvRv gyLvgyLx `uvovb| wfo bv
_vKj nvRi AvmIqv` Pz^b Ki ZvIqvd Avi Kib| nvRi AvmIqv`
Pz^bi cwZ nj GBnvRi AvmIqv`i Ici `ynvZ ivLyb| wemwgj- vwn
Avj- v AvKevi ej AvjZvfve Pz^b Kib| Avj- vni Rb nvRi
AvmIqv`i Dci wmR`vI Kib|1 Pz^b Kiv `yi nj, Wvb nvZ w`q
nvRi AvmIqv` k Kib Ges nvZi h Ask w`q k KiQb m
Ask Pz^b Kib| eZgvb nvRi AvmIqv` Pz^b I k DfqUvB AZ
KwVb I AbKi cB `ytmva| evLvwii weeiY gZ, m wnme `~i
`uvwoq Wvb nvZ DuPz Ki, wemwgj- vwn Avj- v AvKevi ej nvRi
AvmIqv`i w`K GK nvZ viv Bkviv Kib| hnZz nvZ w`q nvRi
AvmIqv` k Kiv me nqwb ZvB nvZ Pz^bI KiZ ne bv| 2 c~e nvRi
AvmIqv` eivei GKwU Lqwi iLv wQj eZgvb Zv DwVq `qv nqQ| ZvB
nvRi AvmIqv` mvRv gmwR`yj nvivgi Kvwbk _vKv meyR evwZ `L
nvRi AvmIqv` eivei GmQb wK-bv Zv wbYq Kib|
nvRi AvmIqv` ki dwRjZ mK nvw`m GmQ, nvRi
AvmIqv` I iKb qvgvwb gvmn (k) bvn-Abvq mg~j wejy Ki
1

- `Lyb : gymbv` Av`-Zvqvwjwm : 1/215-216


- evLvwi kixd Beb Avevm () _K GK eYbvq GmQ. ivm~jyj- vn ( )DUi Ici
AvivnY Ki Ziqvd Kib| wZwb hLbB iKbi eivei GmQb nvZ-_vKv Kvbv wKQz w`q Dnvi
w`K Bkviv KiQb, I Avj- vn AvKevi ejQb (evLvwi : nvw`m bs 1607)
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

75

`q|1 ZvB nvRi AvmIqv` Pz^b-ki welqwU KLbv AiZc~Y gb


Kieb bv| Ze Ab`i hb K bv nq m welqwU bRi ivLZ ne|
nvRi AvmIqv` Pz^b, k A_ev Bkviv Kivi ci Kvev kixd nvZi
evq iL ZvIqvd i Kib| cyil`i Kvev kixdi KvQ w`q
ZvIqvd KiZ cvij fvj| ivgjwewk ZvIqvd nj c_g wZb Pi ivgj
Kib| QvU K`g Kuva nwjq exi-weg Pjyb| Aewk Pvi Pi Pjvi
MwZ ^vfvweK ivLyb| cZK ZvIqvd wfb wfb `vqv coZ ne G evcvi
nvw`m wKQy cvIqv hvq bv| hLb h aibi AveM Avm m aibi `vqv
Kib| Avj- vni cksmv Kib| ivm~jyj- vn ( )Ici `i` cob| h
fvlv Avcwb fvj Ki evSb I Avcbvi gbi AvKzwZ my`ifve cKvk cvq
m fvlvZB `vqv Kib| iKb qvgvwb A_vr nvRi AvmIqv`i AvMi
KvYi KvQ Gj Zv k Kib| iKb qvgvwb k Kivi ci nvZ Pz^b
KiZ nq bv| mivmwi iKb qvgvwbK Pz^b KivI kwiqZmZ bq|
iKb qvgvwb _K nvRi AvmIqv` ch ivm~jyj- vn ()


n Avgv`i cwZcvjK Avcwb Avgv`iK `ywbqvZ KjvY w`b, I


ciKvjI KjvY w`b Ges Avgv`iK Avbi Avhve _K iv Kib
coZb|2 m wnme Avgv`i Rb G RvqMvq D `vqv cov mybZ| nvRi
AvmIqv` eivei Gj Wvb nvZ DuPz Ki Avevi ZvKwei ejyb| Gfve mvZ
Pi kl Kib| kl PiI nvRi AvmIqv` eivei Gj ZvKwei w`b|
A_vr mvZ Pi ZvKwei ne 8 wU|
ZvIqvd kl nj, Wvb Kuva XK djyb, hv BZvc~e Lvjv
iLwQjb| Gevi gvKvg Bevnxgi wcQb `yivKvZ mvjvZ Av`vq Kib|
cwe KziAvb Avj- vn cvK ejQb,

1
2

-( Beby Lyhvqgvn : 2729; nvw`mwU mwnn mb` Dj- L nqQ)


- ::

76

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

gvKvg BevnxgK Zvgiv mvjvZi j wnme mve Kiv|1 RvqMv


bv cj gmwR`yj nvivgi h Kvbv vb mvjvZ Av`vq Kib| 2 gvKin
mgq nj G `yivKvZ mvjvZ ci Av`vq Ki wbb| mvjvZi ci nvZ DwVq
`vqv Kivi weavb bB| G mvjvZi c_g ivKvZ m~iv dvZnvi ci m~iv
Kvwdib I wZxq ivKvZ m~iv dvZnvi ci m~iv
BLjvm
cov mybZ| 3 mvjvZ kl Ki hghgi cvwb cvb Kib,
I gv_vq Xvjyb|
hghgi cvwb cvbi dwRjZ
hghgi cvwb cweZg cvwb| cw_exi eyK mevg cvwb|4 ivm~jyj- vn
( )hghgi cvwb cvb KiQb I ejQb, GUv gyeviK cvwb, GUv zav
wbeviK Lv`, I ivMi kdv|5
hghgi cvwb cvb Kivi Av`e
KejvgyLx nq wZb wbkvm hghgi cvwb cvb KiZ nq| cvb Kivi
iZ Avj- vni bvg iY KiZ nq| cU fi cvb KiZ nq|6 cvb Kiv
kl nj Avj- vni cksmv KiZ nq| 7 Beb Avevm () hghgi cvwb
cvbi c~e GB `vqv coZb,
.

n Avj- vn! Avwg Avcbvi KvQ DcKvix vb, weZ m`, I mKj
ivM _K kdv Kvgbv KiwQ| 8 cvwb cvb Kivi ci gv_vqI wKQy cvwb Xvjyb|
1

- m~iv Avj evKviv : 125


- GB mvjvZwU nvbvwd gvhnve IqvwRe, Abvb gvhnve mybZ|
3
- wZiwghx : nvw`m bs 869
4
( Zveivbx, Beb wnevb)
5
- .:( evLvwi I gymwjg )
6
- ivm~jyj- vn ( )ejQb, Avgv`i gvS I gvbvdK`i gvS cv_K GB gvbvdKiv cUfi
fi cvwb cvb Ki bv| (Beb gvhvn, `viv KzZbx)
7
- `wjj, Beb Avevm (i) Gi GKwU eYbv| wZwb ejb,
. hLb Zzwg hghgi cvwb cvb Kie, KejvgyLx ne, Avj- vnK
iY Kie, I wZb evi wbkvm wbe| Zzwg Zv cU cyo Lve I kl nj Avj- vni cksmv Kie|
8
- `viv KzZbx
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

77

Xvjyb| Kbbv ivm~jyj- vn ( )Gic KiZb|1 hghgi cvwb cvb Ki mvC


Kivi Rb cwZ wbb|

wKZveyj gyMwb wdj nvw Iqvj Dgivn : 310

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

78

mvC hvZ h_v_fve Av`vq nq mRb wbewYZ


welqmg~n weePbvq ivLyb
mvC Kivi wbqZ ev cwZv Kiv|

nvRi AvmIqv` Bwjvg (Pz^bk) Ki mvCi Dk iIqvbv nIqv|

IRy Aevq mvC Kiv|


ZvIqvd kl Kivi mv_ mv_ mvC Kiv|
mvdv I gviIqv cvnvo AvivnY Ki KejvgyLx nq `uvwoq, nvZ
DwVq, `xNY `vqv Kiv|
cyil`i Rb meyR evwZi gaeZx vb GKUz `o AwZg Kiv|
meyR evwZi gaeZx vb coe
.


n Avj- vn ! gv Ki `vI, wbq Zzwg gnv civgkvjx I gnv
`qvevb|1
mvZ Pi c~Y Kiv|
mvdv I gviIqvi gaeZx c~Y `~iZ AwZg Kiv|
mvdv gviIqv eivei gaeZx vb mvC Kiv| gvmAv A_vr mvC Kivi
mywbavwiZ vbi evBi w`q Pi jvMvj mvC ne bv|
`yB Pii gvS ewk wej^ bv Kiv|
Dwj- wLZ cqUjv AbycyLfve evevqbi Pv Kib| Zvnj Avcbvi
mvC kZ fvM ne| Gi KvbvUvq wU _K Mj we Avjgi civgk wbb|

mvC i
mvC KiZ hvQb GB gg cwZv Kib| mvCi c~e nvRi AvmIqv`
Pz^b-k Kib| Pz^b-k me bv nj, G nvRi AvmIqv`i w`K
1

Zveivwb : 870

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

79

Bkviv Kivi Kvbv weavb bB|1 Gici mvdv cvnvoi w`K AvMvb| mvdv
cvnvoi wbKUeZx nj, ivm~jyj- vn (m) Gi AbymiY ejyb

.

DPviY: Bbvm&mvdv Iqvj gviIqvZv wgb kvAvwqwij- vn| Avvqy wegv


ev`vqvj- v wewn
A_: wbqB mvdv gviIqv Avj- vni wb`kb| Avwg i KiwQ Avj- vn
hv w`q i KiQb|2
Gici mvdv cvnvo IV evqZzj- vni w`K gyL Ki `uvoveb Ges
Avj- vni GKZev`, eoZ I cksmvi NvlYv w`q eje

DPviY: Avj- v AvKevi, Avj- v AvKevi, Avj- v AvKevi, jv-Bjv-nv


Bj- vj- v Iqvj- v AvKevi| jv-Bjv-nv Bj- vj- v Iqvn`v jv-kvwiKvjv
jvj&gyj&Kz Iqvjvj nvg&`y BDnqx Iqv BqygxZz Iqvqv Avjv Kzwj- kvBwqb
Kv`xi, jv-Bjv-nv Bj- vj- v Iqvn`v AvbRvhv Iqv`v, Iqv bvQviv Avv
Iqv nvhvgvj Avnhvev Iqvn`vn&|
A_: Avj- vn mygnvb, Avj- vn mygnvb, Avj- vn mygnvb !3 Avj- vn eZxZ
Kvbv Bjvn bB, Ges Avj- vn gnvb| Avj- vn eZxZ Kvbv gvey` bB,
wZwb GK| Zuvi Kvbv Askx`vi bB| ivRZ ZuviB| cksmvI Zuvi| wZwb
Rxeb I gZz `b, I mKj welqi Ici gZvevb| Avj- vn eZxZ Kvbv
Bjvn bB, wZwb GK| Zuvi Kvbv kwiK bB| wZwb Zuvi AxKvi c~Y
KiQb, I Zuvi ev`vK mvnvh KiQb Ges GKvB k`iK civwRZ
1

- Kbbv ivm~jyj- vn (m) Gi nRi eYbvq mvCi c~e ( ) Bwjvg Gi K_v AvQ| Avi Bw
jvg ki A_ Pz^b ev k| Bkviv KivK Bwjvg ejv nqbv| (`Lyb : wjmvbyj Avie: L 12,
c:297)
2
Bgvg gymwjg KZK Rvei iv. nZ ewYZ nvw`m : wKZveyj gyMwb : 310
3
bvmvwq : 2/ 624

80

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

KiQb|1 Ges Dfq nvZ DwVq `vqv Kie| 2 Dciv `vqv Ges BnciKvji Rb KjvYKi Abvb `vqv mvg_ Abyhvqx wZb evi coe|
cwZ Ggb ne h, D `vqvwU GKevi cvV Ki Zvi mv_ mvg_ Abyhvqx
Abvb `vqv coe| AZ:ci cybivq D `vqvwU cvV Kie Ges Zvi mv_
Abvb `vqv cvV Kie| Gfve wZb evi Kie|3
`vqv kl nj gviIqvi w`K iIqvbv nvb| hme `vqv Avcbvi gb
Avm cob| mvdv _K bg wKQy `~i GMvjB Ici I Wvb-evg meyR
evwZ Rvjvbv `Leb| GB RvqMvUzKz, cyil nvwRMY, `ovbvi gZ Ki
`Z MwZZ nuU Pjyb| cieZx meyR evwZi AvjvgZ Gj Pjvi MwZ
^vfvweK Kib| Ze bvix`i mevevq Pjvi MwZ _vKe ^vfvweK|
meyR `yB AvjvgZi gvS Pjvi mgq bxPi `vqvwU cob
.
DPviY: ivweM&wdi& Iqvi&nvg&, BbvKv Avvj& Avqvh&hyj AvKivg&
A_: n Avgvi cwZcvjK! AvgvK gv Kib ing Kib| wbqB
Avcwb mgwaK kwkvjx I mvwbZ|
gviIqv cvnvo cuQvi c~e, mvdvq cuQvi c~e h AvqvZwU cowQjb,
Zv coZ ne bv| gviIqvq DV mvdvi gZv cwe Kvevi w`K gyL Ki
GKB Kvq`vq nvZ DwVq gvbvRvZ Kib| gviIqv _K mvdvq Avmvi c_
meyR evwZi GLvb _K Avevi `Z MwZZ Pjyb| wZxq meyR AvjvgZi
GLvb Gj Pjvi MwZ ^vfvweK Kib| mvdvq Gm Kvev kixdi w`K gyL
Ki Avevi gvbvRvZ aib| mvdv gviIqv DfqUv `vqv Keyji RvqMv|
KvRB ZvovZvwo mvC mi wbq evmvq Pj hvIqvi wPv Kieb bv| axi
my ivm~jyj- vn ( )hLvb hv KiQb mLvb mUv mfveB Kivi Pv
Kib| KZUzKz Kij diR Av`vq nq hve, GB wPv gv_vq Avbeb bv|
eis GUv UviMU evbveb h ivm~jyj- vn ( )Kv_vq Kvb KvR Kxfve I
KZ mgq KiQb, AvwgI wVK mfveB Kie|
1

- Avjevbx : mwnbvmvqx, 2/224 I gymwjg : 2/222


Avey `vD` : 1/351
3
gymwjg : nvw`m Rvei : 2137
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

81

GKB wbqg mvCi evwK PijvI Av`vq Kib| mvC Kivi mgq
mvjvZ `uvwoq Mj KvZview` nq `uvwoq mvjvZ Av`vq Kib| mvC Kivi
mgq Kv nq coj em Avivg Ki wbb| GZ mvCi Kvbv wZ ne bv|
Avcbvi kl mvCA_vr mg mvCgviIqvZ wMq kl ne| kl
nIqvi ci gv_v gyb ev Pzj LvUv KiZ hveb| gviIqvi cvkB Pzj KvUvi
mjyb iqQ| mLvb wMq gv_v gyb A_ev Pzj QvU Ki wbb| hw` nRi
Rb gv_v gyvbvi mgq ch A_vr 10 wRjnR Gi c~e Avcbvi gv_vi Pzj
MRve bv Gic Avkv nq Ze Dgivi ci Pzj QvU Kiv Dg| we`vq nRi
mgq ZvgvzKvix mvnvevMY Kmi - Pzj QvU-KiwQjb|1 Kbbv Zuviv nRi
cuvP w`b c~e Dgiv Av`vq KiwQjb| Ze Abme gv_v gyb Kiv
Dg|
gb Kwiq `qv fvj h, cwe KziAvb njK GesKmi Gi K_v
GmQ| gv_vi Pzj Mvov _K KU djvK njK ej Avi QvU KivK
ej Kmi| KviI KviI gZ GK AvOyj Pzj QuU djvK Kmi ej| ZvB
gv_vq hw` GKeviB Pzj bv _vK Zvnj mwZKvi A_ njK I Kmi
KvbvUvB evevqb me bq| gywZ gv_vq bZzb Ki zi Pvjvj GUvK
KD gv_v gyb ej bv, eis GUv ne ( zi mvjb) hv Kej
UvK-gv_v Iqvjv`i Rb chvR|
gv_v gyb ev Pzj QvU Kivi ci Mvmj Ki ^vfvweK mjvB Kiv Kvco
ci beb| 8 wRjnR ch nvjvj Aevq _vKeb| Gnivg euvaZ ne
bv| GLb Avcbvi KvR ne cuvP Iqv mvjvZ RvgvZi mv_ Av`vq Kiv, I
nRi evcvi covkvbv Ki Lye my`ifve eo nRi Rb cwZ bqv|
mva-gZ evqZzj- vni ZvIqvd Kiv|
Dgiv welq Aviv wKQy Z_

cwe KziAvb, nR I Dgiv DfqwUi K_v GmQ| Gikv` nqQ,
Zvgiv nR I Dgiv Avj- vni Rb cwic~Y Kiv2

- ( nvw`m Rvei: gymwjg)

82

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

GZgvi ) )k _K Dgiv ( )DrKwjZ| Gi kvwK


A_,whqviZ Kiv| cvwifvwlK A_, cwe Kvevi whqviZ Z_v ZvIqvd, mvdv
gviIqvi mvC I gv_v gyb (njK) I Pzj QvU Kiv (Kmi) K Dgiv ejv nq|
Dgivi dwRjZ
nvw`m GmQ, igRvb gvm Dgiv Kiv GK nRi mgvb1 GK Dgiv
_K Ab Dgiv, G-`yqi gvS KZ cvci, Kvddviv|2 h ew GB Ni
Gjv, AZtci hbZv I kwiqZ-wei KvR _K weiZ iBj, m gvZ-Mf
_K f~wg nIqvi w`bi gZ nq wdi Mj| Bgvg Beb nvRvi
AvmKvjvwbi gZvbymvi GLvb nRKvix I DgivKvix Dfq ewKB eySvbv
nqQ|3
nRi mdi GKvwaK Dgiv
ivm~jyj- vn ( )Ges mvnvevq Kivg GK mdi GKvwaK Dgiv
Kibwb| ay ZvB bq eis Zvgvz nRKvix`iK Dgiv Av`vqi ci nvjvj
Aevq _vKZ ejv nqQ|4 ZvB Dg nj GK mdi GKvwaK Dgiv bv
Kiv| GKvwaK Dgiv _K eis ewk ewk ZvIqvd KivB Dg| Ze hw`
KD Dgiv KiZB Pvq Zvnj nRi ci Kiv hZ cvi, hgbwU KiwQjb
Avqkv () ; Ze, ivm~j ZvK G evcvi DrmvwnZ KiQbGgb Kvb
cgvY bB| eis, wbirmvwnZ KiQb Ggb eYbv nvw`m cvIqv hvq|5
Abvb mgq GKvwaK evi Dgiv Kiv cm
GK eYbv Abymvi ivm~jyj- vn ( )Rxeb gvU Pvi evi Dgiv KiQb|
c_gevi: `vqweqvi Dgiv, hv c_ evavcv nIqvq mb KiZ cvibwb|
1

- ( wZiwghx: nvw`m bs 861 ; Beb gvRvn : nvw`m bs 2982 )


- ( evLvwi : nvw`m bs 1650)
3
- dvZj evix : 3/382
4
- ( gymwjg)
5
wevwiZ `Lyb : hv`yj gvAv` : L : 2, cv : 92-95
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

83

eis mLvbB gv_v gybi gvag nvjvj nq hvb| wZxq evi: DgivZzj
KvRv| ZZxq evi : wRwqiivbv _K| PZz_evi: we`vq nRi mv_| Ze
ivm~jyj- vn ( )Dgivi Dk nigi Gwiqvi evBi ei nq Dgiv
KiQb ej Kvb cgvY bB|1
mvnvevq Kivgi Dgiv Av`vqi cwZ _K Aek nRi mgq eZxZ
Ab mgq eQi GKvwaKevi Dgiv Kivi eaZv cgvwYZ nq| gvq Beb
hyevqi () Gi kvmbvgj Beb Dgi eQi `ywU Ki Dgiv KiQb|
Avqkv () eQi wZbwU ch DgivI KiQb|2 GK nvw`m GmQ,
Zvgiv evi evi nR I Dgiv Av`vq Kiv| Kbbv G `ywU `vwi` I bvn
wegvPb Ki `q|3 mvnvevq Kivgi `Lv hZ, GK Dgiv Av`vqi
ci Zv`i gv_vi Pzj Kvj nq hvIqvi Avevi Dgiv KiZb, Zvi AvM
KiZb bv|4
Dgiv Kiv mybZ bv IqvwRe
Dgiv i Kij Zv c~Y Kiv IqvwRe| Ze nRi gZ Dgiv Av`vq
AvewkK wK-bv m evcvi Bgvg`i gvS gZvbK iqQ| Bgvg kvdwq I
Bgvg Avng` Beb nvj () Gi wbKU Dgiv Kiv IqvwRe| cgvY: cwe

KziAvbi evYx

Zvgiv Avj- vni Rb nR I Dgiv c~Y
Ki|5 GB AwfgZi c ek wKQy nvw`mI iqQ Zba KqKwU nj wbic

1. GK ew ivm~jyj- vn ( )Gi KvQ Gm ejjb Avgvi wcZv Lye


e| wZwb nR-Dgiv KiZ AcviM, GgbKx mdiI KiZ cvib bv| Di

wevwiZ `Lyb : hv`yj gvAv` : L : 2, cv : 92-95


- mvBwq` mvweK : dKm&mybvn , L : 7 , c: 749
3
- Avjevbx : mwnbvmvqx : nvw`m bs 558
4
wevwiZ `Lyb : hv`yj gvAv` : L : 2, cv : 90-95
5
- m~iv Avj evKviv : 192
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

84

ivm~jyj- vn ( )ejjb, Zvgvi wcZvi c _K nR I Dgiv cvjb


Kiv|1
2. Kvbv Kvbv eYbvq nvw`m wRweji GKvsk GmQ (
Zzwg nR Kie I Dgiv Kie) 2
3. Avqkv iv. _K ewYZ| wZwb ivm~jyj- vn ( )K wRvmv Kijb,
bvixi Ici wK wRnv` diR? Di ivm~jyj- vn ( )ejjb, Zv`i Ici
wRnv` AvQ h wRnv` wKZvj (hy) bB| Avi Zv nj nR I Dgiv| 3
4. nvw`m GmQ, nR I Dgiv `ywU diR Kg| GZ wKQy hvq Avm bv
h Zzwg KvbwU w`q i Kij|4
Bgvg Avey nvwbdv (in.) Gi gZvbymvi Dgiv Kiv mybZ| cgvY, Rvei
() _K ewYZ nvw`m: Dgiv Kiv IqvwRe wK-bv ivm~jyj- vn ( )K
wRvmv Kiv nqQ| Di wZwb ejQb, bv; Ze hw` Dgiv Kiv Zv ne
Dg|5
Dfqci `wjj cgvY chvjvPbv Kij hviv IqvwRe ejQb Zv`i
K_vB cvavbcv ej gb nq|
Dgiv KLb Kiv hvq
Avivdv w`em, I 10, 11, 12 I 13 wRjnR GB cuvP w`b Dgiv Kiv DwPZ bq|
Ze eQii evwK w`bjvZ h Kvbv mgq Dgiv Av`vq Kvbv mgmv bB|

Dgivi gxKvZ
nRi gxKvZi eYbv AvMB wMqQ| DgivKvix hw` GB gxKvZi evBi
_K Avm Zvnj gxKvZ _K Gnivg eua AvmZ ne| 6 DgivKvix hw`
1

- ::( Avey `vD` : nvw`m


bs 1810; wZiwghx : nvw`m bs 930)
2
-Beb wnevb : nvw`m bs 173 ; `viv KzZbx : 2/282)
3
- Avng` : 2/165 ; Beb gvRvn : nvw`m bs 2901
4
- `( viv KzZbx : nvw`m bs 217 )
5
- :( Avng`, wZiwgwh )
6
- `Lyb gymwjg : nvw`m bs 1181

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

85

nigi Afi _vK Zvnj nig Gi Gwiqv _K evBi hZ ne|


wnj- _K Gnivg euvaZ ne| mePq wbKUeZx wnj- nj Zvbqxg, hLvb
eZgvb gmwR` Avqkv iqQ|

86

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

ZvIqvd I mvC
wevwiZ AvjvPbv
ZvIqvdi msv
Kvbv wKQyi Pviw`K c`wY KivK kvwK A_ ZvIqvd ej| nRi
Kvev kixdi PZzw`K c`wY KivK ZvIqvd ej| cwe Kvev eZxZ Ab
Kvbv RvqMvq Kvbv wRwbmK K` Ki ZvIqvd Kiv nvivg|
ZvIqvdi dwRjZ
nvw`m GmQ, h ew evqZzj- vni ZvIqvd Kij, I `yivKvZ mvjvZ
Av`vq Kij, Zvi G KvR GKwU Mvjvg Avhv`i mgZzj nj| 1 nvw`m Aviv
GmQ, Zzwg hLb evqZzj- vni ZvIqvd Kij, cvc _K Ggbfve ei nq
Mj hgb bvwK AvRB Zvgvi gvZv ZvgvK Rb w`jb| 2
ZvIqvdi cKvif`
1. ZvIqvd Kz`yg
Gdiv` nRKvix gvq Gm c_g h ZvIqvd Av`vq Ki ZvK ZvIqvd
Kz`yg ej| Kivb nRKvix I Zvgvz nRKvix Dgivi Dk h ZvIqvd Ki
_vKb Zv ZvIqvd Kz`ygiI jvwfwl nq hvq|
Ze nvbvwd gvRnve Abyhvqx Kivb nRKvixK Dgivi ZvIqvdi ci
wfbfve ZvIqvd Kz`yg Av`vq KiZ nq| nvbvwd gvRnve Zvgvz I ay
Dgiv cvjbKvixi Rb Kvbv ZvIqvd Kz`yg bB|

- ( Beby gvhvn : 2956; Avjevbx G nvw`mwUK mwnn ejQb:


mnx Bewb gvhvn: 2393)
2
- ( gymvbvdz AvwyiivvK : 8830)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

87

Kz`yg ki A_ AvMgY| m wnme ZvIqvd Kz`yg Kej ewnivMZ


nvwR`i B chvR| gvq emevmKvixiv hnZz Ab Kv_vI _K
AvMgb Ki bv, ZvB Zv`i Rb ZvIqvd Kz`yg mybZ bq|
2. ZvIqvd Gdv`v ev whqviZ
mKj nRKvixKB G ZvIqvdwU Av`vq KiZ nq| GUv nj nRi diR
ZvIqvd hv ev` coj nR mb ne bv| ZvIqvd whqviZ Av`vqi AvIqvj
Iqv i nq 10 ZvwiL myen mv`K D`qi ci _K| Rgi dzKvnvi
wbKU 13 ZvwiL m~hvi c~e mb Kiv fvj| Gi ci KijI Kvbv
mgmv bB| mvnevBb (Bgvg Avey BDmyd I gynv`) Gi wbKU ZvIqvd
Gd`v Av`vqi mgqmxgv Dby| Bgvg Avey nvwbdv (i) Gi wbKU ZvIqvd
whqviZ Av`vqi IqvwRe mgq nj 12 ZvwiL m~hv ch| G mgqi ci
ZvIqvd whqviZ Av`vq Kij diR Av`vq Kij diR Av`vq nq hve Ze
IqvwRe ZiK nIqvi KviY `g w`q wZc~iY KiZ ne| ZvIqvd whqviZ
Av`vqi c~e ^vgx-x GK Abi Rb nvjvj nq bv|
3. ZvIqvd we`v ev we`vwq ZvIqvd
evqZzj- vn kixd nZ cZveZbi mgq h ZvIqvd Kiv nq ZvK
ZvIqvd we`v ej| G ZvIqvd Kej ewnivMZ`i chvR| gvq
emevmKvix`i Rb chvR bq| hnZz gvq emevmKvix nvwR`i Rb
chvR bq, ZvB G ZvIqvd nRi Ask wKbv Zv wbq weZK iqQ| Kbbv
nRi Ask nj gvevmx G _K AevnwZ cZ bv| gymwjg kixdi GKwU
nvw`m _KI eySv hvq h we`vwq ZvIqvd nRi Ask bq| nvw`mwUZ
ivm~jyj- vn ( )ejQb, gynvwRi ew
nRi Kvhg mb Kivi ci gvq wZb w`b Aevb Kie| 1 nRi
Kvhg mb Kivi ci GB evK viv eySv hvq h we`vwq ZvIqvdi c~eB
nRi mg KvR mb nq hvq| Ze ewnivMZ nvwR`i Rb we`vwq
ZvIqvd LyeB iZc~Y| nvbvwd gvRnve IqvwRe| Kbbv ivm~jyj - vn ()
1

- gymwjg : nvw`m bs 2409

88

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

ZvwM` w`q ejQb, evqZzj- vni mv_ kl mvvr bv w`q Zvgv`i KD


hb bv hvq|1 Ze G ZvIqvd hnZz nRi Ask bq ZvB FZzmveM gwnjv
we`vwq ZvIqvd bv Ki gv _K cvb KiZ cvi|
4. ZvIqvd Dgiv : Dgiv Av`vqi G ZvIqvd diR I iKb| G
ZvIqvd ivgj I BhwZev DfqUvB iqQ|
5. ZvIqvd bhi : Bnv gvbZ nRKvix`i Ici IqvwRe|
6. ZvIqvd Zvwnqv : Bnv gmwR`yj nvivg cekKvix`i Rb gy
vnve| Ze hw` KD Ab Kvbv ZvIqvd Ki _vK Zvnj mwUB G
ZvIqvdi jvwfwl ne|
7. bdj ZvIqvd : hLb BQv ZLbB G ZvIqvd mb Kiv hvq|
ZvIqvd welqK wKQy Riwi gvmvqj
ZvIqvdi c~e cweZv Riwi| Kbbv Avcwb Avj- vni Ni ZvIqvd
KiZ hvQb hv cw_exi eyK cweZg RvqMv| we`vq nRi mgq ivm~jyj - vn
( )c_g IRy KiQb, Zvici ZvIqvd i KiQb| 2 Avi ivm~jyj- vn
( )hfve nR KiQb Avgv`iKI wZwb mfveB nR KiZ ejQb|
wZwb ejQb, Avgvi KvQ _K Zvgv`i nRKgmg~n
Rb bvI|3 Beb Avevm _K ewYZ GK nvw`m ZvIqvdK mvjvZi Zzj
ejv nqQ| cv_K ay GZUzKz h, Avj- vn ZvAvjv GZ K_v ejv ea Ki
w`qQb, Ze h K_v ejZ Pvq m hb Dg K_v ej| 4 Gnivg Aevq
Avqkv () Gi FZzmve i nj ivm~jyj- vn ( )ZuvK ZvIqvd KiZ
wbla Ki `b|5 G nvw`mI ZvIqvdi mgq cweZvi iZi cwZB
1

- ( gymwjg)

(dvZj evix : 3/303 , nvw`m bs 1641)
3
- kvibbeex Avjv gymwjg: L 8 , 220
4
- ::
( gynvwm bvmxiwb Avj-evbx G nvw`mwU mwnn ejQb: GiIqv : 21)
5
- Ab nvRxiv hv Ki ZzwgI ZvB Kie, Ze cwe
nqvi ci Mvmji c~e evqZzj- vni ZvIqvd Kie bv| (gymwjg)
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

89

BwZ w`Q| m KviYB Bgvg gvnv` I Bgvg Avey BDmyd IRy Aevq
ZvIqvd KivK IqvwRe ejQb| 1
ZvIqvdi mgq mZi XvKvI Riwi| Kbbv Rvnwj-hyM Dj nq
ZvIqvd Kivi c_vK e Kivi Rb cwe KziAvb Gikv` nqQ,


.

n ebx Av`g, cZK mvjvZi mgq Zvgiv m`h Aej^b Kiv| 2


Beb Avevm () m`h A_ cvkvK ejQb| GK nvw`m Abyhvqx
ZvIqvdI GKcKvi mvjvZ Zv c~eB Dj- L nqQ| ZvQvov 9 wnRixZ,
nRi mgq cwe Kvev ZvIqvdi mgq hb KD Dj nq ZvIqvd bv Ki
m gg digvb Rvwi Kiv nq| 3
ZvIqvdi iZ wbqZ Kiv evbxq| Ze mywbavwiZfve wbqZ KiZ
ne bv| eis gb gb Gic cwZv KijB Pje h Avwg Avj- vni Ni
ZvIqvd KiZ hvwQ| AbK eB-cyK ZvIqvdi h wbqZ jLv
AvQAvj- vv Bwb Dwi`y ZvIqvdv evqwZKvj nvivg dv qvm&wmi wj Iqv
ZvKvevj wgwbnvw`m Gi Kvbv wfw bB|
mvZ Pi ZvIqvd kl Kiv DwPZ| Pvi Pi ZvIqvd kl Kiv KLbv
DwPZ bq| Kbbv ivm~jyj- vn ( )mvnvevq Kivg, ZveBb, ZveZveBb`i ga KD Pvi Pi ZvIqvd kl KiQb ej nvw`m I
BwZnvm bB|
ZvIqvd nRi AvmIqv` _K i Ki nvRi AvmIqv` eivei Gm
kl KiZ ne| KD hw` nRi AvmIqv`i eivei Avmvi GKUz c~eI
ZvIqvd Qo `q Zvnj Zvi ZvIqvd ej MY ne bv|
ZvIqvd Kivi mgq ivgj I BhwZev
Kvb Kvb ZvIqvd ivgj I BhwZev AvQ Zv wbq dKvnwe``i ga
weZK iqQ| Dgivi ZvIqvd I Kz`ygi ZvIqvdB Kej BhwZev AvQ,
GUvB nj we AwfgZ| Kbbv ivm~jyj- vn ( )G `yaibi ZvIqvd igj
1

- Bgvg gynv` Avk&kvbKxwZ: Lvwjm~j Rygvb,c: 182


m~iv Avivd : 31
3
- Beb KvQxi : L1, c: 157
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

90

I BhwZev KiQb|1 nvbvwd gvRnve Abymvi h ZvIqvdi ci mvdvgviIqvi mvC AvQ m ZvIqvdi c_g wZb Pi igj I cyiv ZvIqvd
BhwZev AvQ|
bvixi ZvIqvd
bvix AekB ZvIqvd Kie| Ze cyil`i mv_ wgwkZ nq bq| hLb
wfo Kg _vK ZLb bvix`i ZvIqvd Kiv evbxq| A_ev, GKUz mgq ewk
jvMjI `~i w`q bvixiv ZvIqvd Kie| cyili wfo bvixiv nvRi AvmIqv`
Pz^b KiZ hve bv| Avqkv () Gi ZvIqvdi evcvi nvw`m GmQ
:
.--:.

Avqkv () cyil`i GKcvk nq GKvKx ZvIqvd KiZb|


cyil`i mv_ wgkZb bv| GK gwnjv ejjb: Pjyb, nvRi AvmIqv`
Pz^b-k Kwi| wZwb ejjb, Zzwg hvIAvgvK Qvo| wZwb hZ A^xKvi
Kijb|2
FZzmve Aevq bvixiv ZvIqvd Kie bv| cqvRb nj nRi mgq
FZzmve VKvbvi Rb Ilya eenvi Kiv hZ cvi, eenvi Kivi eaZv
iqQ| ZvIqvdi mgq bvixi Rb Kvbv ivgj ev BhwZev bB| Kbbv
ivm~jyj- vn ( )bvixK ivgj BhwZev KiZ ejbwb|
nRi diR ZvIqvdi mgq hw` KviI FZzmve Pj Avm Ges FZzmve
e nIqv ch gvq Aevb Kiv Kvbv gB me bv nq, cieZxZ Gm
diR ZvIqvd Av`vq KiviI Kvbv myhvM bv _vK, Ggb cwiwwZZ we
IjvgvMY dZvqv w`qQb h bvcwKb w`q fvjv Ki eua ZvIqvd Av`vq
Ki wbZ cvi|
mvdv gviIqvi gvS mvC
mvZ Pi Kxfve wnmve Kieb?
1
2

- `Lyb : dvZj evix : 3/269


- eyLvwi : 1513

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

91

mvdv gviIqvi gvS hvIqv-Avmv KivK mvC ej| mvdv _K gviIqv


ch GK Pi nq, Avevi gviIqv _K mvdvq wdi Gj AviK Pi|
AbKB fyj Ki, mvdv _K gviIqv Avevi gviIqv _K mvdvq ch,
GK Pi wnmve Ki _vK| A_vr mvdv gviIqvi gvS 14 evi hvZvqvZ Ki
7 Pi wnmve Ki _vK, GUv gvivZK fyj|
mvC Kivi iZ I Kzg
diR ZvIqvd hgb ZvIqvd Dgiv I ZvIqvd Bdvhv Gi ci mvdv
gviIqvi gvS mvC KivI AvewkK| Rgi dzKvnv mvdv gviIqvi gvS
mvCK iKb wnme MY KiQb|1 nvw`m GmQ, Avqkv () ejb,
Avgvi RxebK mvx iL ejwQ, IB ewi nR Avj- vni KvQ c~YZv cve
bv h mvdv-gviIqvi gvS mvC Kij bv| 2 Ab GK nvw`m GmQ, mvC
Kiv, Kbbv Avj- vn ZvAvjv Zvgv`i Ici mvC wjL w`qQb| 3
nvbvwd gvRnve mvC Kiv IqvwRe, hw` KD Qo `q `g w`q
wZc~iY KiZ ne|
msc Dgiv Av`vqi wbqg
c~e Dj- wLZ wbqgvbyhvqx Gnivg eua Dgivi wbqZ Ki
(jvevBqKv DgivZvb) ejZ ne| Gici Zvjweqv cvV Ki Ki ZvIqvd
KiZ hZ ne| ZvIqvdi wbqg Abyhvqx mvZ Pi cwe Kvevi ZvIqvd
KiZ ne| c_g wZb Pi igj KiZ ne| BhwZevI KiZ ne| Gici
ZvIqvdi `yivKvZ mvjvZ Av`vq Ki mvdv gviIqvi mvC KiZ ne| mvC
kl nj gv_v gyb A_ev Pzj QvU KiZ ne| GLvbB Dgiv kl| Dgivi
Rb Avi wKQy KiZ ne bv|
wRjnR gvmi c_g `kw`bi ghv`v

- m~iv Avj evKviv : 158


( gymwjg)
3
- ( Avng`, `viv KzZbx)
2

92

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

wRjnR gvmi c_g `k w`b iZc~Y mgq| cwe KziAvb wRjnR


gvmi c_g `k iRwb wbq Kmg LqQb Avj- vn ZvAvjv| Gikv` nqQ
1
.

kc_ cZzli I `k iRwbi| 1


`k iRwb ejZ wRjnRi c_g `k iRwb eySvq G evLv Beb Avevm
iv. Beb hyevqi I gyRvwn` in. mn AbKi| cwm gydvmwmi Beb Kvwmi
G gZwUKB we ejQb| 2
nvw`m wRjnR gvmi c_g `k w`b cw_exi kZg w`b ej AvLvwqZ
Kiv nqQ|
Beb Avevm () _K ewYZ, ivm~jyj- vn ( )ejb, Ggb Kvbv
w`em bB hvi Avgj wRjnR gvmi c_g `k w`bi Avgj _K Avj- vni
KvQ AwaK wcq ne| ck Kiv nj, n Avj- vni ivm~j! Avj- vni c_ wRnv`
Kiv _KI wK AwaK wcq? ivm~jyj- vn ( )ejjb, nuv wRnv` Kiv _KI
AwaK wcq Ze hw` Ggb nq h ew Zvi Rvb-gvj wbq Avj- vni c_ ei
nj Ges Gi Kvbv wKQyB diZ wbq Gj bv| 3
Avyj- vn Beb Dgvi (iv.) _K ewYZ bex Kvwig (m.) ejQb: G
`k w`b bK Avgj Kivi Pq Avj- vn iveyj Avjvwgbi KvQ wcq I gnvb
Kvb Avgj bB| Zvgiv G mgq Zvnjxj (jv-Bjvnv Bj- vj- vn) ZvKwei
(Avj- v AvKevi) Zvngx` (Avj-nvg`ywjj- vn) ewk Ki Av`vq Ki|4
G `y nvw`mi A_ nj eQi hZjv ghv`vc~Y w`b AvQ Zvi ga G `k
w`bi cwZwU w`b nj mevg| hgb G `k w`bi AMZ Kvb Rygvi w`b
Ab mgqi Rygvi w`b _K Dg ej weewPZ ne|

- m~iv Avj dvRi : 1-2


- `t Beb Kvmxi : m~ivZzj dRii evLv|
3
- :
2

:
( evLvwi

I wZiwgwh nvw`m)
- :
( Avng`)
4

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

93

(3) Avj- vni im~j ( )G w`bmg~n bK Avgj Kivi Rb Zvi


DZK DrmvwnZ KiQb| Zuvi G Drmvn c`vb G mgqUvi dwRjZ cgvY
Ki|
(4) bex Kvwig ( )G w`bjvZ ewk ewk Ki Zvnjxj I ZvKwei
cvV KiZ wb`k w`qQb| hgb Dci Beb Avevmi nvw`m AvjvwPZ
nqQ| Avj- vn iveyj Avjvwgb ejb:.


hvZ Zviv Zv`i KjvYgq vbjvZ DcwZ nZ cvi Ges wZwb


Zv`iK PZz` R nZ hv wiwRK wnme `vb KiQb Zvi Dci wbw`
w`bmg~n Avj- vni bvg iY KiZ cvi|1
G AvqvZ wbw` w`bmg~n ejZ Kvb w`bjvK eySvbv nqQ G
mK Bgvg eyLvwi (in:) ejb, Beb Avevm () ejQb : wbw`
w`bmg~n viv wRjnR gvmi c_g `k w`bK eySvbv nqQ|2
(5) wRjnR gvmi c_g `kK iqQ Avivdv I Kzievwbi w`b| Avi G
`yUv w`biB iqQ AbK ghv`v| nvw`m GmQ, ivm~jyj - vn ( )ejb:
Avivdv w`em _K AwaK Ab Kvbv w`b Avj- vn Zuvi ev`v`iK Rvnvbvg
_K gyw `b bv| wZwb G w`b wbKUeZx nb I Zv`i wbq dikZv`i
myL Me Ki ejb Zvgiv wK ejZ cvi Avgvi G ev`viv Avgvi KvQ wK
Pvq?3
Avivdv w`em (wRjnR gvmi beg ZvwiL) gv I gywi w`b| G w`em
ivRv cvjb `yeQii bvni Kvddviv wnme MY nq| nvw`m GmQ

- m~iv nv : 28
- yLvwi :
3
- ::
:( gymwjg)
2

94

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Avey KvZv`vn () _K ewYZ, ivm~jyj- vn ( )ejb: Avivdv


w`emi ivRv weMZ GK eQi I AvMZ GK eQii bvni Kvddviv ne ej
Avj- vni cwZ Avgvi Avkv|1
Ze Avivdv w`emi ivRv Avivdvi gq`vb AevbKvix nvwR`i Rb
chvR bq|2 Kzievwb w`emi dwRjZ mK nvw`m GmQ : Avyj- vn
Beb KzZ () _K ewYZ, ivm~jyj- vn ( )ejb, Avj- vn ZvAvjvi
KvQ gng w`b nj Kzievwbi w`b, Zvici cieZx w`b| 3
(6) wRjnR gvmi c_g `kKi w`bjv ghv`vc~Y nIqvi AviKwU
KviY G w`bjvq bvgvR, ivRv, m`Kv, nR I Kzievwbi gZ iZc~Y
Gev`Zjv GKwZ nq hvi Ab AviKwU D`vniY LuyR cvIqv hvq bv| 4
wRjnR gvmi c_g `kK bK Avgji dwRjZ
Beb Avevm () _K ewYZ, ivm~jyj- vn ( )ejb, Ggb Kvbv
w`em bB hvi Avgj wRjnR gvmi c_g `k w`bi Avgj _K Avj- vni
KvQ AwaK wcq ne| ck Kiv nj, n Avj- vni ivm~j! Avj- vni c_ wRnv`
Kiv _KI wK AwaK wcq? ivm~jyj- vn ( )ejjb, nuv wRnv` Kiv _KI
AwaK wcq Ze hw` Ggb nq h, ew Zvi Rvb-gvj wbq Avj- vni c_ ei
nj Ges Gi Kvbv wKQyB diZ wbq Gj bv| 5
Beb iRe (in:) ejQb eyLvwii GB nvw`m viv eySv hvq, bK Avgji
gmyg wnme wRjnR gvmi c_g `kK nj mevg mgq, G w`emjvq
1

- ..:

) (...
2
3

- gymwjg : 1123, Avng` 2/304


- (:

)
4
5

- `yim Avkwi whj nw : 22-23


- )(:

( :
)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

95

mvw`Z bK Avgj Avj- vni KvQ AwaK wcq| nvw`mi Kvbv Kvbv
eYbvq ( mevwaK wcq) k GmQ Avevi Kvbv Kvbv eYbvq
(mevg) k eeZ nqQ|
AZGe G mgq bK Avgj Kiv eQii Ab h Kvbv mgq bK Avgj
Kivi _K ewk ghv`v I dwRjZc~Y| nR I Kzievwbi gZ iZc~Y
Avgjmg~n G mgqB mb Kivi weavb ivLv nqQ|
wRjnRi c_g `kK h mKj Avgj Kiv hZ cvi
1. HKvwKfve ZvIev Kiv
ZvIevi A_ cZveZb Kiv ev wdi hvIqv| h me K_v I KvR Avj- vn
iveyj Avjvwgb AcQ` Kib Zv eRb Ki hme K_v I KvR wZwb cQ`
Kib Zvi w`K wdi hvIqv| mv_ mv_ AZxZ G aibi KvR Rwoq
hvIqvi welq HKvwKfve AbyZvc e Kiv| KvRjv cwiZvM Kivi
evcvi `p msK e Kiv| Avj- vn ZvAvjvi cQ`i KvRjv Kiv I
AcQ`i KvRjv ZvM Kivi evcvi `pcwZ nIqv| Kej KZ cvci
Rb ZvIev bq eis AZxZi mKj cvci RbB ZvIev Kiv| ZvIevi
AvewkKZv welq cwe KziAvb GmQ

n gywgbMY! Zvgiv Avj- vni wbKU ZvIev Ki,we ZvIev; meZ


Zvgv`i cwZcvjK Zvgv`i g` KvRjv gvPb Ki `eb Ges
Zvgv`i RvbvZ cek Kiveb hvi cv``k cevwnZ iqQ b`x| m w`b
Avj- vn jwZ Kieb bv bexK Ges Zvi gywgb mx`iK, Zv`i RvwZ
Zv`i myL I `wY cvk avweZ ne| Zviv eje n Avgv`i cwZcvjK!
Avgv`i RvwZK c~YZv `vb Ki Ges Avgv`iK gv Ki, wbq Zzwg me
welq mekwgvb|1
1

m~iv Zvnixg : 8

96

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

AZxZ KZ mgM cvc-Kg _K ZvIev, m~Yic cvc Kg cwiZvMi


evcvi mZZvi cwiPq `qvi cvkvcvwk Avi KLbv cvc-Kg Rove bv ej
`p cZq e Kiv I aygv Avj- vni fq eyK aviY Ki Zvi mw ARb
K ZvIev KivKB ( )ev HKvwK ZvIev ejv nq|1
2. nR I Dgiv Av`vq Kiv
nR I Dgiv cvjbi dwRjZ welq c~e wevwiZ AvjvPbv nqQ
diR I IqvwRe mg~n Av`vq hZevb nIqv; Kbbv Avj- vni bKU ARbi
cavbZg I AwaK wcq gvag nj diR I IqvwRemg~n h_vmgq wbqg
gvZveK Av`vq Kiv| Gi ci bdj Bev`Zi chvq hv GKRb gvbylK
Avj- vni fvjvevmvi cv evbvZ mvnvh Ki| nvw`m Kz`wmZ GmQ
ivm~jyj- vn ( )ejQb: Avj- vn ZvAvjv ejb, h ew Avgvi Kvb
Awji wei kZvq wj nq, Avwg Zvi wei hy NvlYv Kwi| Avi
diR Bev`Zi PvBZ AwaK wcq Kvb Bev`Z viv Avgvi ev`v Avgvi bKU
ARb KiZ cvi bv, Ges bdj Bev`Zi gvag Avgvi ev`v Avgvi bKU
ARb KiZ _vK G ch h Avwg ZvK fvjvevmZ i Kwi, Avi Avwg
hLb ZvK fvjvevwm Zvi Kvb nq hvB hv w`q m kvb| Zvi PvL nq
hve, hv w`q m `L| Zvi nvZ nq hvB, hv w`q m ai| Zvi cv nq hvB,
hv w`q m nuvU| m Avgvi KvQ Kvb wKQy PvBj Avwg AekB ZvK Zv
`e| Avgvi KvQ Avkq cv_bv Kij AekB ZvK Avkq `e| Avgvi
Kvbv KvR wav msKvP Kwi bv, hZUv Kwi gywgb ewi cvY bqvi |
m gZzK AcQ` Ki Avi ZvK K `qv Avgvi KvQ AcQ`| 2

1
2

- gv`vwiRymmvjwKb|
- :::.( evLvwi)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

97

3. ewk Ki bK-Avgj Kiv


bK Avgj mKj vb I mKj mgq Avj- vn iveyj Avjvwgbi wbKU
wcq| Ze GB eiKZgq w`bjvZ bK-Avgji ghv`v I mIqve AbK
ewk|
hviv G w`bjvZ nR Av`vqi myhvM cjb Zviv h fvMevb ZvZ
Kvbv m`n bB| Zv`i DwPZ ne wRjnR gvmi GB gyeviK w`bjvq,
hZ ewk cviv hvq, bK Avgj Ki hvIqv|
4. wRwKi-AvhKvi wbgM mgq hvcb
G w`bjvq wRwKi-AvhKvii wekl iZ iqQ, nvw`m GmQ:
Avyj- vn Beb Dgvi () _K ewYZ bex Kvwig ( )ejQb, G `k
w`b bK Avgj Kivi Pq Avj- vn iveyj Avjvwgbi KvQ wcq I gnvb
Kvb Avgj bB| Zvgiv G mgq Zvnjxj (jv-Bjvn Bj- vj- vn) ZvKwei
(Avj- v AvKevi) Zvngx` (Avj-nvg`ywjj- vn) ewk Ki Av`vq Ki|1
cwe KziAvb Gikv` nqQ


hvZ Zviv Zv`i KjvYgq vbjvZ DcwZ nZ cvi Ges wZwb


Zv`iK PZz` R nZ hv wiwRK wnme `vb KiQb Zvi Dci wbw`
w`bmg~n Avj- vni bvg iY KiZ cvi|2
AwaKvsk Djvgvq Kivg ejQb: G AvqvZ wbw` w`b mg~n ejZ
wRjnRi c_g `k w`bK wb`k Kiv nqQ| G mgq Avj- vni ev`vMY
AwaK nvi Avj- vni cksmv Kie, Zvi cweZv eYbv Kie, I Zvi
bqvgZi Kwiqv Av`vq Kie, Kzievwbi c Ren Kivi mgq Avj- vni
bvg I ZvKwei DPviY Kie|
5. DP^i ZvKwei cvV Kiv

- :

) (
2

- m~iv Avj nv : 28

98

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

G w`bjvZ Avj- vn iveyj Avjvwgbi gn NvlYvi Dk ZvKwei


cvV Kiv mybZ| G ZvKwei cKvk I DP^i gmwR`, evwo-Ni,ivvNvU,evRvimn me DP AvIqvR cvV Kiv evbxq| Ze bvix`i ZvKwei
ne wb ^i| ZvKweii kgvjv wbic :
.

ZKwei eZgvb nq coQ GKwU cwiZv mybZ| Avgv`i mKji


KZe G mybZi cybRxebi j G msv evcK cPvibv Pvjvb| nvw`m
GmQ

. .

h ew Avgvi mybZ mg~ni gvS GKwU mybZ cybRxweZ Kij, hv Avgvi


ci wejy nqQ, ZvK m cwigvY mIqve `qv ne, h cwigvY (m mybZi
Dci) Avgj Kiv nqQ| GZ (AvgjKvix`i) mIqve nZ we`ygv Kgvbv
ne bv|1
wRjnR gvmi m~Pbv nZ AvBqvg ZvkixK kl bv nIqv Aewa G
ZvKexi cvV Kiv mKji Rb evcKfve gvvnve| Ze, weklfve
Avivdv w`emi dRii ci nZ gxbvi w`bi kl chA_vr Avmi
cZK bvgvRi ci D ZvKexi cvV Kiv welq wekl Rvi `qv nqQ|
Avyj- vn web gvmE` I Avjx iv. nZ G gZwU ewYZ| Beb ZvBwgqv in.
GK mePq we gZ ejQb| Dj- L : hw` Kvb ew Gnivg eva, Ze
m Zjweqvi mv_ gvS gvS ZKweiI cvV Kie| nvw`m viv G welqwU
cgvwYZ|2
ZvkixK Gi w`bmg~n KiYxq
`k wRjnRi cieZx wZb w`b A_vr GMviv, eviv I Ziv ZvwiLK
AvBqvgyZ-ZvkixK ejv nq|
1
2

wZiwgwh : 677
dZvqv Beb ZvBwgqv : L : 24, c : 220

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

99

AvBqvgyZ ZvkixKi dwRjZ


-G w`bjv Bev`Z-e`wM, Avj- vn iveyj Avjvwgbi wRwKi I Zvi
Kwiqv Av`vqi w`b| Gikv` nqQ :

Zvgiv wU KqK w`b Avj- vnK iY Kie|1


G AvqvZi evLvq Bgvg eyLvwi (in:) ejb:
.:...

Beb Avevm () _K ewYZ wZwb ejb wU KqKw`b ejZ


AvBqvgyZ-ZvkixKK eySvbv nqQ|2
Bgvg KziZzwe (in:) ejb : Beb Avevm () Gi G evLv MnY
Kviv Kvbv w-gZ bB|3 Aek nR gmyg G w`bjv wgbvq Aevbi
w`b| Kbbv nvw`m GmQ: wgbvq Aevbi w`b nj wZbwU| hw` Kn
ZvovZvwo Ki `y w`b Pj Avm Ze Zvi Kvb cvc bB| Avi hw` Kn
wej^ Ki Ze ZviI Kvb cvc bB|4
AvBqvgyZ ZvkixK welq nvw`m GmQ, im~j Kvwig ( )ejQb:
AvBqvgyZ-ZvkixK LvIqv-`vIqv I Avj- vn iveyj Avjvwgbi wRwKii
w`b|5
Bgvg Beb iRe (in:) G nvw`mi evLvq PgrKvi K_v ejQb| wZwb
ejb: AvBqvgyZ-ZvkixK Ggb KZjv w`b hvZ Cgvb`vi`i `ni
bqvgZ I ^Q` Ges gbi bqvgZ Z_v ^Q` GK Kiv nqQ| LvIqv`vIqv nj `ni LvivK Avi Avj- vni wRwKi I Kwiqv nj `qi LvivK|
Avi G fveB bqvgZi c~YZv jvf Kij G w`b mg~n|
(2) ZvkixKi w`bjv C`i w`b wnme MY|
1

- m~iv evKviv : 203


- evLvwi, C` Aavq
3
- `yimyj nR : c: 35
4
- ( Avey `vD`)
5
- )(:
2

100

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

ivm~jyj- vn ( )ejQb: Avivdv w`em, Kzievwbi w`b I wgbvi w`bjv


(Kzievwb cieZx wZb w`b) Avgv`i Bmjvg Abymvix`i C`i w`b|1
(3) G w`bmg~n wRjnR gvmi c_g `kKi mv_ jvMvbv| h `kK LyeB
dwRjZ-c~Y| ZvB G KviYI Gi h_ ghv`v iqQ|
(4) G w`bmg~n nRi KwZcq Avgj mv`b Kiv nq _vK| G
KviYI G w`bjv dwRjZi AwaKvix|
G w`bjvZ KiYxq
G w`bmg~n hgwb Bev`Z-e`wM, wRwKi-AvhKvii w`b Zgwb Avb`dzwZ Kivi w`b| hgb ivm~jyj- vn ( )ejQb: AvBqvgyZ-ZvkixK nj
LvIqv-`vIqv I Avj- vni wRwKii w`b| G w`bmg~n Avj- vn iveyj
Avjvwgbi `qv bqvgZ wbq Avgv`-dzwZ Kivi gvag Zvi Kwiqv I
wRwKi Av`vq Kiv DwPZ| Avi wRwKi Av`vqi KqKwU cwZ nvw`m
GmQ|
(1) mvjvZi ci ZvKwei cvV Kiv| Ges mvjvZ QvovI me`v ZvKwei
cvV Kiv| Avi G ZvKwei Av`vqi gvag Avgiv cgvY w`Z cvwi h G
w`bjv Avj- vni wRwKii w`b| Avi G wRwKii wb`k hgb nvwR`i
Rb, ZgbB hviv nR cvjbiZ bb Zv`iI Rb|
(2) Kzievwb I nRi c Ren Kivi mgq Avj- vn ZvAvjvi bvg I
ZvKwei DPviY Kiv|
(3) LvIqv-`vIqvi i I kl Avj- vn ZvAvjvi wRwKi Kiv| Avi
GUv Zv me`v Kivi wb`k iqQ Z_vwc G w`bjvZ Gi iZ ewk
`qv| Ggwb fve mKj KvR I mKvj-mvi wRwKijvi cwZ hZevb
nIqv|
(4) nR cvjb Aevq Ki wbci mgq Avj- vn ZvAvjvi ZvKwei
cvV Kiv|

(Avey `vD`)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

101

(5) Gjv QvovI h Kvb mgq I h Kvb Aevq Avj- vni wRwKi
Kiv|

102

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

9 wRjnR : DKzd Avivdv


Avivdv w`emi dwRjZ
wRjnR gvmi bq ZvwiLK qvDg AvivdvAvivdv w`em ej| GK
Avj- vni KvQ mevg w`em Avivdv w`em| Avj- vn ZvAvjv, Avivdv w`em,
Zuvi ev`v`iK mePq ewk Rvnvbvg _K gyw `b| nvw`m GmQ,
ivm~jyj- vn ( )ejQb, Ggb Kvbv w`em bB hLvb Avj- vn ZvAvjv
Avivdv w`em _K ewk ev`vK Rvnvbvg _K gyw `b| Ges Avj- vn
wbqB wbKUeZx nb, I Zv`iK wbq dikZv`i mv_ Me Kib,
ejbIiv Kx Pvq?1 Ab GK nvw`m GmQ, Avj- vn ZvAvjv Avivdvq
AevbiZ`iK wbq AvKvkevmx`i mv_ Me Kib| wZwb ejb, Avgvi
ev`v`i w`K ZvwKq `Lv, Zviv Avgvi KvQ GmQ Gjv_jv I ayjvq
AveZ Aevq|2
ivm~jyj- vn ( )Avivdvi gq`vb m~hvi c~e ejvjK () wb`k
w`jb gvbyl`iK Pzc KivZ| ejvj ejjb: Avcbviv ivm~jyj - vn () Gi
Rb bxieZv Aej^b Kib| RbZv bxie nj| ivm~jyj- vn ( )ejjb, n
jvKmKj! GKUz c~e wReivBj Avgvi KvQ GmQb| wZwb Avgvi
cwZcvjKi c _K Avnj Avivdv I Avnj gyh`vjdvi Rb Avgvi KvQ
mvjvg cuwQqQb, I Zv`i Abvqi wRv`vwi wbqQb| Igi `uvwoq
ejjb, qv ivm~jyj- vn ( !)GUv wK ayB Avgv`i Rb? wZwb ejjb, GUv

- :
(gymwjg : nvw`m bs 1348)
2
- : :
( gymbv` Avng` : 2/224)
:

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

103

Zvgv`i Rb I Zvgv`i ci KqvgZ ch hviv Avme Zv`i Rb| Igi


() ejjb, Avj- vni AbyKv AXj I Dg| 1
Avivdv w`em gymjgvb`i Ici Avj- vni xb I bqvgZ cwic~YZv cvwi
w`em| ZvwiK Beb wknve _K eyLvwii GK eYbvq GmQ, Bw`iv Igi
( )K ejj: Avcbviv GKwU AvqvZ cob, hw` Zv Avgv`i Ici bvwhj
nZv Zvnj G w`em Avgiv Drme cvjb KiZvg| Igi () ejjb, Avwg
AekB Rvwb Kx Dk I Kv_vq Zv bvwhj nqQ, Ges ivm~jyj - vn ()
Kv_vq wQjb hLb Zv bvwhj nj| (Zv wQj) Avivdv w`em| Avi
AvgivAvj- vni Kmg Avivdvi gq`vb| mydqvb ejb, w`bwU Rygvevi wQj
wK-bv, Avgvi m`n AvQ| (AvqvZwU wQj :
AvR

2 3
Zvgv`i Rb Zvgv`i w`bK cwic~Y Ki w`jvg) ( )
Avivdv w`emi ivRv, c~ei GK eQi I cii GK eQii bvni
Kvddviv nq hvq|4 Ze G ivRv nvwR`i Rb bq, eis hviv nR KiZ
Avmwb Zv`i Rb| nvwR`i Rb Avivdvi w`em ivRv ivLv gvKin|
ivm~jyj- vn ( )we`vq nRi mgq Avivdv w`em ivRv ivLbwb| eis mevi
1

-::

:. :
::-
:

(AvjgvZRvi Aviiven : 236 ; Beb gyeviK nvw`mwU we eYbvq Dj- L KiQb)


2
- evLvwi : nvw`m bs 4606
3
- Avivdv w`em xb cwic~Y Ki `qvi A_ Kx? Gi evLvq Beb iRe ejb, IB w`em xbK
cwic~Y Ki `qv KqKfve NUQ| GK. gyymjgvbiv, nR dih nIqvi ci, wbiU Bmjvgx Aven
BZvc~e nR cvjb Kibwb| AwaKvsk Ijvgv G AwfgZB e KiQb| `yB. Avj- vn cvK nRK
(GB w`b) Bevnxgx wfwZ wdwiq Avbb, Ges wkiK I gykwiK`iK wewQb Kib| AZtci
Avivdvi IB vb Zv`i KDB gymjgvb`i mv_ wgwkZ nqwb|
bqvgZi cwic~YZv NUQ Avj- vni gv-gvRbv jvfi gvag| Kbbv Avj- vni gv eZxZ
bqvgZ cwic~Y nqbv| Gi D`vniY, Avj- vn Zvjv Zuvi bexK ejb,

hvZ Avj- vn gv Kib Zvgvi AZxZi I fwelZi wU, I c~Y Ki `b Zvgvi Ici Zuvi
bqvgZ| Avi c`kb Kib ZvgvK mij c_ (m~iv Avj dvZn: 2)
4
- :( gymwjg : 1163)

104

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

myL wZwb `ya cvb KiQb|1 BKivgv _K GK eYbvq GmQ, wZwb ejb,
Avwg Avey ivqiv () Gi evwoZ cek Ki Avivdv w`em Avivdvi
gq`vb _vKv Aevq ivRv ivLvi evcvi wRvmv Kijvg| wZwb ejjb:
ivm~jyj- vn ( )Avivdvi gq`vb Avivdv w`emi ivRv ivLZ wbla
KiQb|2
DKzd Avivdv
dikZv wRwej () nRi Avgjmg~n wkwLqQb Bevnxg () K
Avivdvi gq`vb| kLvbv kl Bevnxg () K wRm Ki ejQb,
Avcwb wK RvbZ ciQb?| mB _K Avivdvi bvg Avivdv
nqQ ej aviYv Kiv nq| Av`g I nvIqv cw_exZ Avmvi ci c_g cwiPq
nq Avivdvi gq`vb ejI GKwU K_v AvQ| 3 Avivdv ki GK A_ cwiPq
jvf Kiv, m wnmeI Avivdvi bvg Avivdv nq _vKZ cvi| KviI KviI
gZ, hnZz G gq`vb gvbyl
Avj- vni `ievi bvn-cvc ^xKvi Ki _vK, GLvb _KI Avivdv
bvgwUi Drcw nq _vKZ cvi| Kbbv avZziB icvwiZ k
^xKvi KiQ|
Avivdvi gq`vb nig GjvKvi evBi AewZ| Kvev kixd _K `wYc~e w`K, gmwR`yj nvivg ivW nq 22 wKjvwgUvi `~i AewZ Avivdvi GB
gq`vb| 10.4 wK.wg. RvqMv Ryo weZ Avivdvi gq`vb| PZzw`K mxgvbvwbaviYg~jK DuPz djK iqQ| 9 wRjnR fvi dRii mvjvZ wgbvq Av`vq
Ki m~hv`qi ci Zvjweqv cov Aevq iIqvbv nZ nq Avivdv AwfgyL|
Ze eZgvb nRhvx`i msLv eo hvIqvq dRii c~eB wbq hvIqv nq
Avivdvq| GUv wbqB mybZi Ljvd Ze mgmvi KviY G my bZ QyU Mj
Kvbv mgmv ne bv|
1

- `Lyb : gymwjg : nvw`m bs 1123-1123


- : :
( gymbv` Avng`: 2/304, Avng` kvKi ejQb : nvw`mwUi mb` )
3
- `Lyb : W. gynv` Bjqvm Mbx : ZvwiLy gvvj gyKviivgv, c:115 , gvZveDi ivkx`, 1422 wn:
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

105

Avivdvi gq`vb cek


Avivdvi gq`vb ceki mybZ ZwiKv nj, gmwR` Bevnxg 1 hv
eZgvb bvwgivi gmwR` ej LvZRvni Avmi GKmv_ nRi Bgvgi
wcQb Av`vq Ki Avivdvi gq`vb cek Kiv| Ze wek jvwaK nvwRi
c G RvMvq Aevb wbq Rvni Avmi GKmv_ co Avivdvi gq`vb
cek Kiv Ges DKzd mv`b Kiv Ame weavq G mybZi DciI Avgj Kiv
me nq bv| eZgvb nR eevcbvi AvIZvq nvwR`iK mivmwi Avivdvi
gq`vbi fZi c~eB wbq hvIqv nq| GZI Kvbv Amyweav bB| Ze
hw` ewMZfve Kviv c me nq Ges c_NvU fvjv Ki Pbv _vK,
GKv GKv Avivdvq mvw_`i KvQ wdi AvmZ cvie ej wbwZ _vK,
A_ev GKv GKvB gyh`vjdv Mgb, ivwhvcb I mLvb _K wgbvi ZuveyZ
wdi Avmvi gZv mvg_-mvnm I AvZwekvm _vK Ze Zvi c bvwgivi
gmwR` G mybZ Av`vq KivB Dg|
Avivdvi gq`vb ceki c~e Mvmj KivKI KD KD gy vnve
ejQb| Beb Igi () Gic KiZb| Igi () I Beb gvmD` () I
Mvmj KiZb ej eYvq GmQ 2
Rvni-Avmi GK mv_ Av`vq cm
ivm~jyj- vn ( )mvnvevq Kivg`iK wbq Rvni Avmi GKmv_
Av`vq KiwQjb| we`vq nR mK hvei () Gi nvw`m GmQ, bex
() DcZKvi gaLvb Gjb| wZwb jvKRbK j Ki LvZev w`jb|
AZtci AvRvb `qv nj, GKvgZ nj, Ges wZwb hvnii mvjvZ Av`vq
Kijb| Gici GKvgZ nj Ges wZwb Avmii mvjvZ Av`vq Kijb| G
`yqi gvSLvb Ab Kvbv mvjvZ Av`vq Kijb bv| 3
1

- Avevmx LjvdZi iZ G gmwR`wU wbwgZ nq| c_g Gi GKwU wgbviv wQj, eZgvb Gi
wgbviv msLv QqwU| ivm~jyj- vn (m) G gmwR`i GLvb hvni Avmi GKmv_ Av`vq Ki Avivdvq
cek KiwQjb|
2
- `Lyb : Bgvg beex : wKZveyj Bhvn wd gvbvwmwKj nvw Iqvj Igivn , c: 272
3
-
(gymwjg : nvw`m bs 1218)

106

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Rvni Avmi GK covi KD KD `kwU kZ jvwMqQb| Zba


GKwU nj nRi Bgvgi cQb nIqv| Ze Gme kZ jvMvbvi cQb k
Kvbv `wjj bB| eis Beb Igi () nRi Bgvgi wcQb RvgvZ bv
cjI wZwb Rvni-Avmi GKmv_ Rgv KiZb, G gg mwnn eyLvwiZ GKwU
eYbv GmQ| eYbvwUi fvl nj:

Beb Igi () Bgvgi mv_ mvjvZ bv cjI `yB mvjvZ GK


coZb|1 cwm nvw`m eYbvKvix bvd () Beb Igi () mK ejb:

Beb Igi (i) Avivdv w`em Bgvgi mv_ (mvjvZ) aiZ bv cvij,
wbR Aevbi RvqMvZB Rvni-Avmi Rgv KiZb|2
nvbvwd gvRnvei cwm `yB Bgvg, Bgvg gynv` I Bgvg Avey BDmydI
GKB AwfgZ e KiQb| Avwg GLvb GjvDm&mybvb wKZve _K GKwU
DwZ Zzj aiwQ
: :

A_vr: (Bgvg) gynv`


RvwbqQb, nvv`, I Bevnxg
Zzwg wbRi Aevbi RvqMvq
hvi hvi mgq Av`vq Kie,
1

ejQb: (Bgvg) Avey nvwbdv Avgv`iK


Gi m~ ai, wZwb ejQb: Avivdvi w`b hw`
mvjvZ Av`vq Ki Ze `yB mvjvZi cZKwU
I mvjvZ _K dviM nq wbRi Aevbi

- evLvwi : 1662 bs nvw`mi c~ei Ask


- `Lyb : Rvdvi Avng` Dmgvbx : GjvDm&mybvb, L :7 , c:3073 , `vij wdKi, eBiZ,
2001
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

107

RvqMv _K cvb Kie| (Bgvg) gynv` ejb, (Bgvg) Avey nvwbdv G eYbv
Abyhvqx Avgj Kib| cvi Avgv`i K_v GB h (nvwR) Zvi Dfq
mvjvZ wbRi Aevbi RvqMvq wVK GKB ic Av`vq Kie hfve Av`vq
Ki Bgvgi cQb| Dfq mvjvZK GK Rgv Kie, GK AvRvb I `yB
GKvgZi mv_| Kbbv mvjvZzj AvmiK DKzdi ^v_ GwMq Avbv nqQ|
GicB Avgv`i KvQ cuQQ Avqkv, Avyj- vn Beb Igi, AvZv Beb
Avwe ivevn I gyRvwn` _K|1
m wnme nRi Bgvgi wcQb RvgvZi mv_ mvjvZ Av`vq me nvK
ev bv nvK mevevq Rvni Avmi GK cov mybZ|
Bgvgyj nRi kZ jvMvbvi cQb GKwU hyw GB `Lvbv nq h, ivm~j
( )wQjb Bgvgyj nR Avi mvnvevq Kivg Zuvi cQb mvjvZ Av`vq
KiQb| ZvB Bgvgyj nRi cQb RvgvZi mv_ mvjvZ Av`vq bv Kij
Rgv Kiv hve bv| GB welqwU cgvYi dKvn kvi gvdgyj
gyLvjvdvi Avkq bqv nqQ hv nvbvwd gvRnve `wjj wnme MY bq|
Avivdv w`emi g~j Avgj `vqv|
Avivdv w`emi g~j Avgj `vqv| `vqvi wKQy Av`e I Kvq`v-Kvbyb AvQ
hjvi AbymiY `vqv Keyj mnvqK nZ cvi| bxP `vqvi wKQy Av`e
Dj- L Kiv nj|
1. wbqZ: A_vr `vqv Avii mgq gb gb wbqZ Kieb h
Avcwb GKwU gnr Bev`Z evevqb KiZ hvQb| Kbbv `vqvB Bev`Z
ej nvw`m GmQ|2 gb gb G aibi fveI D`K Kieb h GKgv
Avj- vnB mg nvRZ cyiv KiZ cvib| nvRZ-cqvRb cyiv Kiv Ab
Kviv c me bq|
2. IRy Aevq `vqv Kiv| Kbbv IRy eZxZ `vqv Kiv Rvqh njI
hnZz `vqv GKwU Bev`Z ZvB IRy Aevq KivB Dg|

1
2

- `Lyb : Rvdvi Avng` Dmgvbx, cv, L : 7 , c: 30-73


- ( wZiwghx : nvw`m bs 3294)

108

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

3. nvZi Zvjy Pnvivi w`K wdwiq `vqv Kiv| nvw`m GmQ,


Avj- vni KvQ Zvgiv hLb mIqvj Kie, nvZi Zvjy w`q mIqvj Kie|
nvZi wcV w`q bq| 1 ivm~jyj- vn (` )vqv Kivi mgq nvZi Zvjy Pnvivi
w`K ivLZb|2 cqvRb I nvRZ cKvki GUvB nj mevg aib, hvZ
GKRb Afvex ew cvevi Avkvq `vZvi w`K webqvebZ nq nvZ evwoq
ivL|
4. nvZ GZUzKz DuPzZ IVveb hvZ eMji bxP `Lv hvq| nvw`m
GmQ, h ew Zvi nvZ GZUzKz DVvq h, Zvi eMji bxP `kgvb nq
DV Ges Avj- vni KvQ AvwR ck Ki, Avj- vn Zvi AvwR c~iY Kib|3
5. Avj- vni cksmv I Y eYbvi gvag `vqv i Kiv| ivm~jyj- vn
(m) AwaKvsk mgq GfveB `vqv KiZb| GgbKx KqvgZi gq`vb
Aviki KvQ wmR`vq iZ nq wZwb `xNY Avj- vni cksmv I Y eqvb
Kieb, Gici Avj- vn ZuvK mIqvj Kivi AbygwZ `eb, I ejeb, n
gynv`! gv_v DVvI, ej, Zvgvi K_v kvbv ne| mIqvj Ki `qv ne|
kvdvqvZ Kiv, Zvgvi kvdvqvZ gyi Kiv ne| 4
6. bex (m) Gi cwZ `i` cvV Kiv| Kbbv `i` eZxZ `vqv
Szj Aevq _vK| nvw`m GmQ, cZK `vqv bex (m) cwZ `i` bv
cov ch evavcv Aevq _vK|5
7. c_g wbRK w`q i Kiv| cwe KziAvb Gi wKQy D`vniY
n Avgvi cwZcvjK! AvgvK gv
GmQ, hgb;

m ejj, n Avgvi
Kib I Avgvi gvZvwcZvK|6
cwZcvjK AvgvK gv Kib I Avgvi fvBK| 7
1

- :( Avey `vD` : 1486)


- ( Zvevivbx : 11/12234)
3
- ..( wZiwghx : 3603) gynvwm bvwmiwb Avjevbx
G nvw`mwU mwnn ejQb (`t mwnwiwghx :2853)
4
- evLvwi : nvw`m bs 7510 , gymwjg : nvw`m bs 193
5
- `( vqjvgx : 3/4791, mwnj Rvg : 4523)
6
- m~iv b~n : 28
7
- m~iv Avj Avivd : 151
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

109

n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`iK gv Kib I Avgv`i


fvB`iK hviv Avgv`i c~e Cgvb Aevq AwZevwnZ nqQb| 1 ivm~jyj- vn
( )I Kviv Rb `vqv Kij c_g wbRK w`q i KiZb| 2
8. `vqv Kivi mgq Kvbv BZZ bv Kiv| Gic bv ejv h n
Avj- vn Zzgvi hw` BQv nq Zvnj `vqv Keyj Kiv| hw` BQv nq Ze ing
Kiv| hw` BQv nq AvgvK wiwRK `vI| eis `p -cZqx nq `vqv Kiv| 3
9. gb-gw Rwgq `qi Aj _K `vqv Kiv| Kej gyL gyL
k DPviY Ki bv hvIqv| nvw`m GmQ, `vqv Keyj ne GB GKxb wbq
Avj- vni KvQ PvI| Rb ivLv, Avj- vn wbqB Ggb `vqv Keyj Kib bv
hv Mvdj I D`vmxb `q _K ei nq|4
10. GKxbi mv_ `vqv Kiv| Kbbv Avj- vn cvK `vqv Keyj Kivi
Iqv`v KiQb, Gikv` nqQ,


.hLb Avgvi ev`viv Avgvi mK ZvgvK wRvmv Ki, ej, h Avwg


wbKUB| AvnvbKvixi Avnvb Avwg mvov `B hLb m Avnvb Ki|5 Ici
Ici ewYZ nvw`mI Dj- L nqQ h, Zvgiv Keyj nIqvi GKxb wbq
Avj- vni KvQ `vqv Kiv| 6
11. `vqvi mgq mxgv jNb bv Kiv| A_vr AwZiwZ AvKvi `vqv bv
Kiv| mv` (i) Zuvi GK QjK GB ej `vqv KiZ bjb h, n Avj- vn
Avwg Zvgvi KvQ RvbvZ PvwQ| RvbvZi mKj bqvgZ PvwQ| I.. I..|
Avwg Zvgvi KvQ Rvnvbvg _K cvbvn PvwQ| Rvnvbvgi kKj I ewo
mg~n _K cvbvn PvwQ| I.. I| mv` ejb, n erm! Avwg ivm~jyj - vn ()
1

- m~iv Avj nvki : 10


- Avey `vD` : nvw`m bs 3984
3
- ` t evLvwi : nvw`m bs 6339
4
- ( wZiwghx : 3479 ;
mwnwiwghx : 2766)
5
- m~iv Avj evKviv : 186
6
- wZiwghx : 3479 ; mwnwiwghx : 2766
2

110

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

K ejZ bwQ: Ggb m`vq Avme hviv Zv`i `vqvq mxgv-jNb


Kie|1 mveavb Zzwg Zv`i `jfy ne bv| ZvgvK hw` RvbvZ `qv nq
Zvnj Gi ga hv wKQy AvQ mewKQy mgZ `qv ne| Avi hw` Rvnvbvg
_K gyw `qv nq Zvnj Rvnvbvg I Zvi ga hZv Lvivwc AvQ Zvi _K
gyw `qv ne|2
12. Avj- vni `ievi nxbZv-`xbZv I AcviMZv cKvk Kiv| mKj
gZv Avj- vni nvZ| DcKvi I AbycvKvii gZv GKgv Avj- vni|
Avj- vn hw` KviI KjvY KiZ bv Pvb Zvnj mgM cw_exi mKj gvbyl
wgjI Zvi Kvbv DcKvi mvab KiZ cvie bv| Avi hw` wZwb Kviv
DcKvi KiZ Pvb Zvnj mgM cw_exi gvbyl wgjI Zv VKvZ cvie bv| G
aibi wekvm wbq wbRK GKevi nxb I `yej fe Avj- vni KvQ
mIqvj KiZ ne| Avj- vn njb mwKZv Avi Avwg AwZ bMY,
Abyj- LhvM GKRb `vm, ev`v| Avj- vn njb abx Avwg Mwie, Ag|
wZwb cwe I mKj Am~YZv _K gy| Avi Avwg Av`vcv Am~Y|
GKgv wZwbB weavb `vZv Avwg weavb MnxZv| G aibi gb-gvbwmKZv wbq
`vqv KiZ ne|
13. cwiev I bex (m) _K ewYZ k I evK eenvi Kiv| Kbbv
ivm~jyj- vn ( )h k I evK eenvi KiQb Zv c~Yv I cwiev,
Rvg| GK eYbvq GmQ, ivm~jyj- vn ( )cwiev `vqv cQ` KiZb,
I Abjv Qo w`Zb| 3
14. cwivY cvIqvi `vqv AwaK cwigvY Kiv| Kbbv `ywbqv I
AvLivZ h ew cwivY cq Mj Zvi Pq mfvMevb Avi KD nZ
cvi bv| nvw`m GmQ, cwivYi `vqv ewk,ewk Kiv| 4
15. `vqv Keyji Rb gvag wnme wKQy ck Kiv| hgb Avj- vni bvg
I wmdvZ-bvejxi Dwmjvq `vqv Zje Kiv| Gikv` nqQ,
1

- ( Avng` : 1/172)
- Avng` : 1/172
3
- ( Avey `vD` : nvw`m bs 1482; mnx Avwe `vD`: 1315)
4
- mnxj Rvg: nvw`m bs 1198
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

111

16. Avj- vni AvQ my`i bvg-mgM, mjv w`q ZuvK WvKv|1 wbRi
KZ Kvbv mrKvRK Dwmjv Ki `vqv PvIqv| Gi D`vniY cwe KziAvb
LuvR cvIqv hvq| Gikv` nqQ

n Avgv`i cwZcvjK! Avgiv GKRb AvnvbKvixK bZ cqwQ,


wZwb Cgvbi w`K Avnvb KiQb, ejQb, Cgvb Avbv Zvgv`i iei
cwZ| AZtci Cgvb GbwQ| ZvB, n Avgv`i cwZcvjK, Avgv`i cvcmg~n
gv Ki w`b, Avgv`i g` Kgmg~n gvRbv Kib, I mr ew`i AbyMvgx
Ki Avgv`i gZz bwme Kib| 2 Ze G mZK _vKZ ne| Kvbv
ewK Dwmjv evwbq `vqv Kiv KLbv DwPZ bq| mvnvevq Kivg
ivm~jyj- vn ( )K Zuv`i Rb `vqv KiZ ejQb| ivm~jyj- vn ( )Gi
IdvZi ci Avevm () K `vqv KiZ ejQb| Gic KivKB ejv nq
`vqvi KvDK Dwmjv evbvbv| mr ew`iK w`q `vqv Kivbvi G
cwZ GLbI Aej^b Kiv hvq| 3 Ze Gic ejv KLbv kwiqZmZ bq h,
n Avj- vn AgyK ewi Dwmjvq Avgvi `vqv Keyj Kib|
17. `vqv Kivi mgq ewk ewk Bqv hvj&Rvjvwj Iqvj BKivg ejv|
nvw`m GmQ, (Zvgv`i `vqvq) ewk ewk qv hvjRvjvwj Iqvj BKivg
ejv|4
18. Bmg AvRg w`q `vqv Kiv| GK eYbvq GmQ h, ivm~jyj- vn
( )GK ewK GB ej `vqv KiZ bjb h, n Avj- vn! Avwg
Avcbvi KvQ mIqvj KiwQ (GB GKxb wbq) h Avcwb Avj- vn, AwZxq I
AgyLvcx| KvDK Rb `bwb, KviI _K Rb MnYI Kibwb| Avi Zuvi
1

- m~iv Avj Avivd : 180


- m~iv Avj Bgivb: 193
3
- `t Avyj Avhxh web dvZwn Avm&mvBwq` bv`v : gvImyqvZzj Av`ve Avj Bmjvwgqv, c : 364
4
- mwnwiwghx : 2797
2

112

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Kvbv mgK bB| ivm~jyj- vn ( )ejjb, jvKwU Avj- vni Bmg AvRg
w`q mIqvj KiQ| hvi viv mIqvj Kij Avj- vn `vb Kib, `vqv Kij
Keyj Kib|1 GK. nvw`m GmQ, Bmg AvRg G `ywU AvqvZ iqQ: GK.
2

19. `y&B. m~iv Avj Bgivbi ii AvqvZ| 3


20. ewk ewk PvIqv Ges AwZgvvq Abybq-webq Kiv| nvw`m GmQ,
Zvgv`i KD hLb mIqvj Kie m hb ewk gvvq Ki| Kbbv m
Avj- vni KvQ mIqvj KiQ|
21. KejvgyLx nq `vqv Kiv| Kbbv ivm~jyj- vn ( )KejvgyLx nq
`vqv KiZb|4 `vqvi Kejv AvKvk ej h GKwU K_v AvQ, Zv wVK bq|
22. `vqv kl nj Avgxb ejv|
Avivdv w`emi Dg `vqv
nvw`m GmQ, Dg `vqv nj Avivdv w`emi `vqv, Ges Avwg I Avgvi
c~eeZx bexMYi mevg K_v nj


.

Avj- vn eZxZ Kvbv Bjvn bB| wZwb AwZxq| Zuvi Kvbv kwiK
bB| ivRZ ZviB, cksmvI Zuvi| Ges wZwb mKj welqi Ici gZvevb| 5
Avivdvi gq`vb GB `vqvwU ivm~jyj- vn ( )ewk ewk coQb|6
msc DKzd Avivdvi wbqg
1

- :
(Avey `vD` : nvw`m bs 1493;
mnx Avwe `vD` : 1324)
2
- m~iv Avj evKviv : 161
3
- Avey `vD` : 1496 ; Beb gvhvn : 3855; mwn Beb gvhvn :3109
4
- gymwjg : nvw`m bs 2137
5
-wZiwghx : nvw`m bs 3585
6
- Avng` : nvw`m bs 6961
:.

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

113

1. me nj Avivdvi gq`vb ceki c~e ev ci Mvmj Ki bqv|


2. hvnii mgq Rvni-Avmi GKmv_, GK AvRvb I `yB GKvgZ
Kvmi Ki Av`vq Kiv| Avmi I hvnii AvM ci Kvbv mybZ bdj mvjvZ
Av`vq bv Kiv| mvjvZi mgq bvixiv cyili cQb GKB RgvZ kwiK
nZ cvieb|
3. mvjvZ kl `vqv-gybvRvZ e nIqv| `uvwoq-em-Pjgvb
Aevq Z_v mKj cwiwwZZ `vqv I wRwKi Pvjy ivLv| KziAvb wZjvIqvZ,
IqvR bwmnZi eVK kwiK nIqv BZvw`I DKzd Avivdvi Avgji ga
kvwgj ne| Ze bvix`i Kej Pzwc ^i em em `vqv-wRwKi I
KziAvb wZjvIqvZi wb`k iqQ|
4. Kvw Pj Gj mnhvx nvwR`i mv_ KjvYKi AvjvcPvwiZvi
gvag Kvw `yi Kiv hZ cvi| A_ev fvjv Kvbv agxq eB coI wKQy
mgq KvUvbv hZ cvi|
5. hviv w`bi ejvq DKzd Avivdv Kie Zviv m~hv ch `vqvwRwKi Z_v DKzd Pvwjq hve| Avi hviv 9 ZvwiL w`evMZ ivZ Avivdvi
gq`vb Avme, myen mv`Ki c~e ch mvgvb mgq Aevb KijB DKzd
nq hve|
6. bvix`i c`v-cywk`vi evcvi mRvM _vKv| Kvco w`q c`v Uvwbq
Zvi ga Aevb Kiv| eMvbv cyili mvgb Iobv ev Pv`i Szwjq Pnviv
XK `qv| nvZI Pv`ii fZi XywKq ivLv| Kbbv bvixi Rb bKve
eenvi Ki Pnviv XvKv I nvZ gvRv eenvi Ki nvZ XvKv Gnivg Aevq
wbla| Ze Ab wKQy eenvi Ki XvKv wbla bq|
7. Avivdvi gq`vbi fZi DKzd nQ wK-bv m evcvi mRvM _vKv|
Kbbv Avivdvi evBi DKzd Kij nR ne bv|
8. Rvevj Avivdvq DVvi Kvbv weavb bB| ZvB G cvnvo DVvi Pv
Kiv DwPZ bq| Rvevj Avivdvi w`K gyL Ki `vqv KivI Ljvd mybZ|
9. DKzd Avivdv nRi kZg Avgj| nvw`m GmQ nR
nj Avivdv|1 ZvB GB cwe w`em hb Kvbv cKvi cvci mv_ Rwoq bv
1

- ( gymbv` Avng`, 4/335 )

114

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

hvb m evcvi KwVbfve wbRK wbqY KiZ ne| ZvB DwPZ ne


mnhvx nvwR`iK wbq LvkM bv emv| Kbbv G aibi Avmi wbRi
ARvB wMeZ-ciwb`vi gZv RNb cvci mv_ wbR`iK Rwoq bqv
nq|
10. G w`em ewk ewk `vb-LqivZ Kivi Pv Kiv DwPZ| ZvB
mnhvx`i cqvRb Avcbvi nvZ cmvwiZ Kib| m Ki wKQy Kbv
Lvevi wbq hveb hjv w`q cqvRbi mgq Avcvqb Kieb|
11. me nj wKQy mgq Dby RvqMvq `uvwoq `vqv Kib|
gyh`vjdvi c_ iIqvbv
9 wRjnR m~hvi wKQyY ci iIqvbv nZ nq Avivdv _K
gyh`vjdvi Dk| gvMwiei mvjvZ Avivdvi gq`vb bv coB iIqvbv
nZ nq, Kbbv gyh`vwjdvq wMq Gkvi mv_ wgwjq coZ ne gvMwiei
mvjvZ| iIqvbv nZ nq axi-my kvfve|
Avivdvi mxgvbv kl njB gyh`vjdv i nq bv| Avivdv _K cvq 6
wK.wg. c_ AwZg Kivi ci Avm gyh`vjdv| gyh`vjdvi ci Iqvw` Avjgynvm&mvi| Gici wgbv| Avivdv _K hZ `y cvk mvgbvmvgwb `ywU cvnvo
coe| Iqvw` gynvm&mvi _K G cvnvo-q ch gyh`vjdv| gyh`vjdvi
i I kl wb`kKvix evW iqQ|
eZgvb gyh`vjdvi GKvsk wgbv wnme eenvi Kiv nq| bbevjwU
AwaKvsk evsjv`wk nvwR`i wgbvi Zuvey gyh`vwjdvq AewZ| GB RvqMvUzKz
wgbv wnme eeZ njI hnZz gwjK A_ wgbvq cwiYZ nqwb, ZvB GB
Ask ivwhvcb KijI gyh`vjdvi ivwhvcb nq hve|
gyh`vwjdvq KiYxq
gyh`vwjdvq cuQvi ci c_g KvR nj gvMwie I Gkv GK mv_ Av`vq
Kiv| gvMwie I Gkv DfqUv GK AvRvb I `yB GKvgZ Av`vq KiZ ne| 1
1

- Rvei () _K eYxZ wZwb ejb,

bex (m) gyh`vwjdvq Gjb, mLvb wZwb gvMwie

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

115

AvRvb `qvi ci GKvgZ w`q c_g gvMwiei wZb ivKvZ mvjvZ Av`vq
KiZ ne| Gici mybZ bdj bv coB Gkvi Dk GKvgZ w`q Gkvi
`yivKvZ Kmi mvjvZ Av`vq KiZ ne| diR Av`vqi ci eZii
mvjvZI Av`vq KiZ ne| gvMwiei mvjvZ gyh`vwjdvq cuQvi mv_ mv_B
Av`vq Kiv DwPZ| Mvwo _K gvj-mvgvbv bvgvbvi cqvRb nj gvMwiei
mvjvZ co Zvici wMq bvgveb| ivm~jyj- vn ( )we`vq nRi mgq
gvMwiei mvjvZ Av`vq Ki Zvici hvi hvi DU hLvb Aevb Kie
mLvb ewmqQb| Gici Gkvi mvjvZ Av`vq KiQb| 1
Lqvj ivLZ ne h gyh`vwjdvq cuQvi ci hw` Gkvi mvjvZi mgq bv
nq Ze Acv KiZ ne| Kbbv, GK eYbv Abymvi, gyh`vjdvi ivZ
gvMwiei mgq cwieZb Ki Gkvi Iqv wbq bIqv nqQ| 2 gvMwiei
mvjvZi ci Kvbv mybZ ev wRwKi bB| Ze Gkvi ci eZii wZb ivKvZ
mvjvZ Av`vq KiZ ne| mvjvZ Av`vqi ci Ab Kvbv KvR bB| Kbbv
ivm~jyj- vn ( )we`vq nRi mgq myen mv`K ch q Avivg
KiQb|3 hnZz 10 wRjnR nvwR mvneK AbK cwikg KiZ ne ZvB
ivm~jyj- vn ( )gyh`vjdvi ivZ Avivg Kivi weavb iLQb| ZvB hviv
ejb h, gyh`vjdvi ivZ C`i ivZ, hv Bev`Z-e`wMi gvag KvwUq
`qv DwPZ, Zv`i K_v ivm~jyj- vn ( )Gi mybZ gvZveK bv nIqvq
AvgjhvM bq|
Ze GK duvK Ki Kzwoq wbZ cvib| Kbbv wgbvq wMq Ki LuyR
cvIqv ixwZgZv Ki evcvi| Ze gyh`vjdv _KB Ki wbZ ne G

I Gkv GK Avhvb I `yB GKvgZmn Av`vq Kijb| G `yqi gvS Kvbv Zvmexn cojb bv |
AZtci q Mjb G ch h dRi (myen mv`K) Dw`Z nj| (gymwjg )
1
- evLvwi : 1560, gymwjg : 2256
2
- (evLvwi)
3
-
bex ( )gyh`vwjdvq Gjb, mLvb wZwb gvMwie I Gkv GK Avhvb I `yB
GKvgZmn Av`vq Kijb| G `yqi gvS Kvbv Zvmexn cojb bv | AZtci q Mjb G ch
h dRi (myen mv`K) Dw`Z nj| (gymwjg)

116

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

aviYv wVK bq|1 gUiuwUi AvKvii Ki beb hv AvOyj w`q wbc Kiv
hvq|2 70 wU Ki Kzoveb| Ki cvwb w`q ayBZ ne Ggb Kvbv weavb
bB| Kbbv ivm~jyj- vn ( )Ki ayqQb ej Kvbv nvw`m cvIqv hvq
bv|
gyh`vwjdvq _vKvevq myen mv`K Dw`Z nj AvIqvj Iqv dRii
mvjvZ Av`vq Ki KejvgyLx nq nvZ DwVq `vqvq gkj neb|
ivm~jyj- vn ( )Aek dRii mvjvZ Av`vqi ci Kzhv cvnvoi cv``k
wMq DcwZ nZb I DKzd KiZb| G vbwU eZgvb gvkAvij nvivg
gmwR`i myL fvM AewZ| G gmwR`wU gyh`vjdvi 5 bs ivWi cvk
AewZ, Ges 12 nvRvi gymwj- aviY gZv ivL| gmwR`wUi cvr fvM
32 wgUvi DuPz `ywU wgbviv iqQ AbK `~i _KB hv `Lv hvq| G
gmwR`i GLvb ivm~jyj- vn ( )DKzd KiQb Ges ejQb Avwg GLvb
DKzd Kijvg Ze gyh`vjdv cyivUvB DKzdi vb| 3 me nj D
gmwR`i KvQ wMq DKzd Kiv fvj|
D gmwR`i KvQ wMqB nvK ev hLvb Aevb KiQb mLvbB nvK
dRii mvjvZ Av`vqi ci `vqvq gkj neb I Lye dimv nIqv ch
`vqv I wRwKi Pvwjq hveb| Gici m~hv`qi AvMB wgbvi Dk
iIqvbv neb|4

- ivm~jyj- vn ( )Kvb RvqMv _K KsKi wbqwQjb Zv bq| KviI KviI gZ wZwb


RvgvivZ Gi KvQ _K KsKi wbqwQjb (`t gynv` web mvjn Avj DmvBwgb: gvbvwmKzj nv
Iqvj Igiv, c: 130) Ze gyh`vwjdv _K h bbwb Zv GKwU nvw`m _K | nvw`mwUZ Beb
Avevm () ejb h ivm~j~j- vn ( )AvgvK AvKvev w`emi 10 whjnRmKvj mvIqvii
Ici _vKvevq ejjb, bvI , Avgvi Rb KsKi KzovI (Avng`) 10 whjnR mKvj wZwb AekB
gyh`vwjdvq wQjb bv| Ze mvnvex Beb Igi () gyh`vwjdv _K Ki Kzwoq wbZb ej GKwU
eYbvq GmQ (`Lyb : mvBwq` mveK : wdKm&mybvn, L : 1, c: 729 ) m wnme gyh`vwjdv
_K Ki bIqvq Kvbv mgmv bB Ze Zv Riwi gb bv Kiv I gyh`vwjdvi Kii wekl
Kvb Y AvQ, G aibi Kvbv aviYv cvlY bv Kiv|
2
- Avjvevbx : mwnbvmvqx : 2/240
3
- gymwjg : 2/893
4
- Rvei () _K eYxZ nvw`m GmQ

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

117

`yej ew`i Rb gaivZi ci Puv` Wye Mj gyh`vjdv _K cvb


Kivi AbygwZ AvQ| Beb Igi () Zuvi cwievii ga hviv `yej Zv`iK
GwMq w`Zb| ivZi ejvq Zviv gyh`vwjdvq gvkAvij nvivgi wbKU
DKzd KiZb| Zv`i BQv Abyhvqx Avj- vni wRwKi KiZb| Zviv Bgvgi
DKzd I cvbi c~eB gyh`vjdv _K wdi hZb| Zv`i ga KD
dRii mvjvZi mgq wgbvq wMq cuQvZb| KD cuQvZb ZviI ci|
Zviv hLb wgbvq cuQvZb Ki wbc KiZb| Beb Igi () ejZb:
ivm~jyj- vn ( )G`i evcvi AbygwZ w`qQb| 1 gyh`vwjdvq DKzd Kiv
IqvwRe| cwe KziAvb GmQ

-Zvgiv hLb Avivdv nZ cZveZb Kie, gvkAvij nvivgi wbKU


cuQ Avj- vnK iY Kie, Ges wZwb hfve wb`k w`qQb wVK mfve
ZuvK iY Kie| hw`I Zvgiv BwZc~e wev`i Afy wQj| 2
ivm~jyj- vn ( )gyh`vwjdvq DKzd KiQb| m~hv`qi c~e wZwb gyh`vjdv
ZvM KiQb| ZvB Avgv`iI DwPZ ivm~jyj- vn ( )hfve gyh`vwjdvq
ivZhvcb KiQb, DKzd KiQb, wVK GKB ic ivZhvcb I DKzd Kiv|
gyh`vwjdvq Aevbi dwRjZ
ivm~jyj- vn ( )gyh`vwjdvq Aevbi dwRjZ mK ejQb,
Avj- vn ZvAvjv GB w`b Zvgv`i Ici AbyKv KiQb, AZtci wZwb
bvn&Mvi`iK mrKvRKvix`i KvQ mvc` KiQb| Avi mrKvRKvixiv hv
PqQ Zv wZwb w`qQb| 3


1

(evLvwi : nvw`m bs 1564)


- m~iv Avj evKviv : 198
3
- ( Beby gvRvn : 3023)
2

118

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

wgbvq cuQvi c~e Iqvw` gynvm&mvi (gynvm&mvi DcZKv) mvgb Avme|


Iqvw` gynvm&mvii mxgvbv wbaviK djK iqQ hLvb jLv
AvQ| GLvb Aveivnv ivRvi nvwZi evwnbx SuvK SuvK cvwLi wbw cv_ii
AvNvZ bvvbvey` nqwQj| Avj- vni Avhve bvwhj nIqvi vb wnme,
Abvb Avhve bvwhji vbi gZv ivm~jyj- vn ( )GLvbI `Z Pj cvi
nq MQb| m wnme gynvm&mvi DcZKvq Gj `Z Pj cvi nq hvIqv
gyvnve| Ze Lqvj ivLZ ne hb `Z PjZ wMq Ab`i K bv nq|
eZgvb Aek Iqvw` gynvm&mvi Zuvey Uvwbq, wgbvi w`bjvq, nvwR`i _vKvi
eev Kiv nq| wgbvi g~j Gwiqvq RvqMv msKzjvb bv nIqvq we Ijvgv`i
civgk g Gic Kiv nqQ| ZvB Avcbvi Zuvey hw` Iqvw` gynvm&mvi
AewZ _vK Zv nj G RvqMvUzKz `Z cvi nIqvi cqvRb bB| Avcwb
eis GLvbB _g hveb, Ges wbR ZuveyZ cek Kieb|
wgbvq cuQ KiYxq
AvR 10 wRjnR| nRi eov w`b| ivm~jyj- vn ( )GB w`b
mvnvweMYK ck Ki ejwQjb, GUv Kvb w`b? Di Zuviv ejwQjb,
GUv qvBgyb&bvniKvievwbi w`b| ivm~jyj- vn ejjb, GwU nRi eov w`b 1
eQii mevg w`em| ivm~jyj- vn ejQb, Avj- vn ZvevivKv Iqv ZvAvjvi
KvQ mevg w`em nj Kvievwbi w`b| Zvici cii w`b|2 GB w`b nRi
PviwU KvR AbywZ nq, hviv nvwR bq Zv`i Rb C`i mvjvZ I Kvievwb
GKwZ nq| m wnme GB w`bi ghv`v AZ ewk| ZvB nR-cvjbKvix
fvMevb ewi DwPZ h_vh_ mvbi mv_ I mg cvc I bvn nZ gy
_K G w`bwU AwZevwnZ Kiv|

-::
(Avey `vD`: nvw`m bs 1945 ) Avjevwb G nvw`mwUK ejQb|
2
- Avey `vD` : nvw`m bs 1765 ; Avjvevbx nvw`mwU mwnn ejQb|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

119

10 wRjnRi Avgjmg~n
1.eo Rvgivq 7 wU Ki wbc Kiv|
2. nv`x Ren Kiv|
3. gv_v gyb ev Pzj QvU Kiv|
4.ZvIqvd whqviv mb Kiv|
c_g Avgj: Ki wbc
Ki wbci mgqmxgv
ivm~jyj- vn ( )m~h IVvi cvq `o-`yB Nv ci Ki giwQjb| 1 m
wnme G mgqUvZB 10 ZvwiLi Ki wbc Kiv mybZ| m~h Xj hvIqvi
AvM ch G-mybZ mgq PjZ _vK| m~h Xj hvIqv _K i Ki 11
ZvwiLi myen mv`Ki AvM ch Rvqh| eZgvb-hyM wek jvwaK nR
cvjbKvixi wfo mybZ mgq Ki gviv `ytmva bv njI AbKi cB
KKi| ZvB c_g Lei wbb KLb wfo Kg _vK| AbK mgq mKvj-ejv
wfo Kg _vK| Kbbv AbKB fveb h GLb gb nq cP wfo, ZvB ci
hvB| Avevi AbK mgq mKvj-ejvq cP wfo _vK| ZvB DwPZ ne, wfo
AvQ wK-bv, Zv Lei wbq `Lv|
10 wRjnR m~hv`q _K i Ki 11 wRjnR myen mv`K D`qi c~e
ch Ki gviv Pj, GUvB Avcwb gv_vq ivLyb| G mgqi ga hLb wfo
Kg ej Lei cveb ZLbB Ki gviZ hveb|
bvix`i Rb 10 ZvwiL m~h IVvi AvMI Ki wbc Pj| 2 Ze
eZgvb G mgqUvq c_NvU cP wfo _vK| hvi KviY G mgq RvgvivZ
1

- :( bvmvqx : nvw`m bs
3013)
2
- `Lyb gymwjg : nvw`m bs 1290

120

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

wMq Ki gi wdi Avmv KwVb evcvi| Ze weKj ejvq I ivZ


mvaviYZ duvKv _vK| ZvB bvix`i Rb G mgq Ki wbc mnR|
Ki wbci cwZ
Zvjweqv co co RvgvivZi w`K GMveb| wgbvi w`K _K ZZxq I
gvi w`K _K c_g Rvgivq hvK RvgivZzj AvKvev ev RvgivZzj Kzeiv
(eo Rvgiv) ejv nq7 wU Ki wbc Kieb| Kvev Ni euv w`K I wgbv
Wvb w`K iL `uvoveb| Avj- vn AvKevi ( ) ej cwZwU Ki wfb
wfbfve wbc Kieb| LyLyRyi mv_ Ki wbc Kieb| Ki wbc
Avj- vni GKwU kvAvqi ev wb`kbmg~ni AbZg| Kvjvg cvK GmQ,Ges KD Avj- vni wb`kbvejxK ZvwRg Kij Zvi `qi ZvKIqvi


KviYB Zv Ki _vK|1 nvw`m GmQ, evqZzj- vni ZvIqvd, mvdv
gviIqvi mvC I RvgvivZ Ki wbc Avj- vni wRwKi Kvqgi Dk| 2
m wnme Ki wbci mgq axiwiZv eRvq ivLv Riwi, hvZ Avj- vni
wb`kbi Amvb bv nq| ivM-ivl wbq RyZv wKsev eo cv_i wbc Kiv
KLbv DwPZ bq| RvgvivZ kqZvb euvav AvQ ej h KD KD aviYv Kib
Zv wVK bq|
Ki wbci dwRjZ
nvw`m GmQ, Avi Zvgvi Ki wbc, m Zv Zvgvi Rb mwZ
Ki ivLv nq|3
`yej I bvix`i Ki wbc
hviv `yej A_vr nuvUv-Pjvi gZv ivL bv, Zviv wbRi Ki AbK w`q
gvivZ cvib| G whwb cwZwbwa neb ZvK Aek nR cvjbKvix nZ
ne, Ges wbRi Ki c_g gi, ci AbiUv gviZ ne|

- m~iv Avj nv : 32
- ( Avey `vD` : nvw`m bs 1612)
3
- ( gymwjg : nvw`m bs 1348)
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

121

bvix gvB `yej G K_v wVK bq| ivm~jyj- vn ( )Gi mv_ DvnvZzj
gywgwbb mKjB wQjb| Zuv`i mevB wbRi Ki wbRB giQb| Kej
mvI`v () gvUv ^vi AwaKvix nIqvq wfo nIqvi cye, dRii AvMB,
Ki wbci AbygwZ wbq Ki wbc kl Kib| Zey wZwb wbRi Ki
wbRB giQb| ZvB bvix njB cwZwbwa wbqvM Kiv hve, Zgb Kvbv
K_v bB| hLb fxo Kg _vK bvixiv ZLb wMq Ki gvie| Ges wbRi
Ki wbRB gvie, GUvB Dg ZwiKv| nuv hw` fxo jvNe nIqvi mvebv bv
_vK Zvnj cwZwbwai gvag Ki wbc Kivj mgmv ne bv| Ze
eZgvb RvgvivZi hfve j^v Ki `qv nqQ ZvZ, mgq-Y eyS,
h KD Abvqvm Ki wbc KiZ cvi|
wZxq Avgj : nv`x Ren Kiv
eo Rvgivq Ki wbc kl Ki nv`x Ren welq gbvwbek Kib|
Zvgvz I Kivb nR cvjbKvixi Rb nv`x Ren Kiv IqvwRe| Bdiv`
nRKvixi Rb gyvnve| DU-Mi-eKwi-gl nv`x wnme Ren Kiv hvq|
DU nj 5 eQi eqmi, Mi nj `yB eQi eqmi I gl nj GK eQi
eqmi nZ ne| DU I Mi nj GKUvZ mvZRb Ask wbZ cvieb|
Ze Kviv AskB hb GKmgvski Kg bv nq m w`K mRvM `w ivLZ
ne| eKwi I fovi GK nv`x GKRbi Rb Ren KiZ ne|
Kv_vq cveb nv`x
wgbvq nv`x wewi nvU em| gvqI Kv_vI Kv_vI em| Ze mvaviY
nvwRi c Gme nvU wMq nv`x q Kiv LyeB Kmva evcvi| ZvB nv`x
RevB Kivi wbewYZ cwZmg~ni h Kvbv GKwU Aej^b Kib|
GK. evsKi gvag nv`x Ren Kivi eev Kiv| G , nRi c~e
h Kvbv GK myhvM Avj-ivRx evsK ( ) A_ev Ab Kvbv
evsK, hLvb nv`xi UvKv bqv nQ ej beb, UvKv Rgv Ki iwm` wbq
beb| evsK KZc, 10 wRjnR, mKvj `kUvi ci nv`x RevB i
Kib| mKvj 10Uv 11Uvi w`K Avcbvi nv`x RevB nq MQ ej ai wbZ

122

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

cvib I gv_v gyb KiZ cvib| GUvB nj nv`x Ren Kivi mePq
wek gvag| wekl Ki evjwU nvwR`i G cwZ ewk DchvMx|
Kbbv evjwU nvwR`i Kvievwbi cqmv hvi hvi KvQ diZ `qv nq| GB
myhvM AbK Amr jvK nvwR`i UvKv nvwZq bqvi Rb bvbv cjvfb
`Lvq, I nv`x Ren bv KiB dvbi gvag Ren nq wMqQ ej Lei
w`q `q| ZvB evjwU nvwR`i Rb evsKi gvag nv`x Ren KivB nj
mevg cv|
`yB. bb evjwU nvwRMY wewfb Kvdjvi AvIZvq _vKb| AwaKvsk
Kvdjvi wjWviiv nv`x Ren Kivi `vwqZ bb| G wbwZ nIqvi Rb
KiYxq nj wek KqKRb hyeK-nvwR Kvdjvi wjWvii mv_ w`q `qv,
hviv miRwgb nv`x q I RevB cwqv ^P cZ Kieb I mnhvx
Abvb nvwR`iK G gg AewnZ Kieb| Gic bv Ki Kej Kvdjv
wjWviK UvKv w`q `Iqv I nv`x Ren nj wK-bv dvbi gvag hb bqv
DwPZ ne bv|
wZb. gvq KviI wek AvZxq-^Rb KgiZ _vKj Zv`i gvagI
nv`x Ren Kiv hZ cvi| Ze G j ivLZ ne h hvi gvag
nv`x Ren Kivbv nQ Zvi h_ mgq AvQ wK-bv| Kbbv nR gmyg
gvq AevbKvixiv bvbv eemv evwYR wbq e _vKb|
ARvbv fyji Rb `g `qv
wbqg gvZveK nRi cZKwU Kg mv`bi ciI KD KD Gic
m`n cvlY KiZ _vKb h K Rvb Kv_vI Kvbv fyj nj wK-bv|
Kvdjv wjWvi`i KD KD nvwR mvne`iK DrmvwnZ Kib h fyjwU
nq _vKZ cvi ZvB GKUv `g-LvZv w`q w`b, kZ-fvM we nq hve
Avcbvi nR| Gic KivUv gvivZK Abvq| Kbbv Avcbvi nR mwnn-
nIqv mI wbR BQvq ZvK m`nhy KiQb| Avcbvi hw` mwZ mwZ
m`n nq Zvnj GKRb we AvjgK Avcbvi nRi weeiY bvb| wZwb
hw` ejb h Avcbvi Dci `g IqvwRe nqQ ZeB Kej `g w`q awiq
beb| Ab_vq bq| ay Av`vRi Ici wbfi Ki `g-LvZv `Iqvi Kvbv

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

123

weavb Bmjvg bB| ZvB h hvB ejyK bv Kb G aibi K_vq Av` KYcvZ
Kieb bv| nuv, Avcwb hw` bdj nv`x A_ev Kvievwb Ren KiZ Pvb Zvnj
hZ BQv KiZ cvib| ivm~jyj- vn ( )we`vq nRi mgq nv`x I Kvievwb
wgwjq GKkZ DU Ren KiwQjb| 1
nRi nv`x eZxZ Ab Kvbv Kvievwb KiZ ne wK- bv?
we IjvgvMY nRi nv`x DfqUvi RbB h_ ne ej gZvgZ e
KiQb| Bgvg Avey nvwbdv (in.) nvwR hw` gywKg nq hvq Ges bmvei
gvwjK nq Ze Zvi Dci wfbfve Kvievwb Kiv IqvwRe ej gZvgZ e
KiQb| Ze nvwR gywKg bv gymvwdi, G wbqI GKUv weZK AvQ|
nv`x Ren Kivi c~e gv_v gyb cm
BQvKZfve nv`x Ren Kivi c~e gv_v-gyb Kiv wbqg-ewnf~Z KvR|
Z`cfve Gw`bi Abvb KvRI ZiwZei Dv Kiv DwPZ bq| Ze hw`
KD AcviM nq avivevwnKZv iv KiZ bv cvi, A_ev fyjekZ DjUcvjU Ki em Zvnj Kvbv Amyweav ne bv| ivm~jyj- vn ( )Gi mv_
nR Kivi mgq mvnvevq Kivg`i KD KD Gic AvM-wcQ KiQb|
ivm~jyj- vn ( )K wRvmv Kiv nj wZwb ejQb, Ki, Kvbv Amyweav
bB| mwnn eyLvwiZ ewYZ nqQ
:
.::::

wgbvq, Kvievwbi w`b, ivm~jyj- vn ( )K wRvmv Kiv nZ| wZwb


ejZb, mgmv bB| GK ew wRvmv Ki ejjb, Avwg Ren Kivi c~e
gv_v gyb Ki djwQ| ivm~jyj- vn ( )ejjb Ren Ki, Kvbv mgmv
bB| jvKwU ejjb, Avwg mvi ci Ki giwQ, ivm~jyj - vn ()
ejjb, mgmv bB|2
1
2

- gymwjg : nvw`m bs 33180


- evLvwi : nvw`m bs 1620

124

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

gymwjg kixdi GK eYbvq GmQ::
: : :
::
.:

Avyj- vn Beb Avgi Beb Avm () _K ewYZ, wZwb ejb, Avwg


ivm~jyj- vn ( )K bwQ GK ew 10 wRjnR Zuvi KvQ Gj| wZwb ZLb
Rvgivi KvQ `uvovbv wQjb| jvKwU ejj, Bqv ivm~jyj- vn! Avwg Ki
wbci c~e gv_v gyb Ki djwQ, wZwb ejjb, wbc Kiv mgmv
bB| Ab AviK ew Gm ejj, Avwg Ki wbci c~e Ren KiwQ|
wZwb ejjb, wbc Ki mgmv bB| Ab AviK ew Gm wRvmv Kij,
Avwg Ki wbci c~e evqZzj- vni ZvIqvd KiwQ| wZwb ejjb, wbc
Kiv mgmv bB| eYbvKvix ejjb, mw`b ivm~jyj - vn ( )K h ckB
Kiv nqQ Zvi DiB wZwb ejQb, Kiv mgmv bB| 1
G mK Aviv nvw`m iqQ hjv I hjvi AvjvK Avgj
Kij nRi Av` Kvbv wZ ne bv| wekl Ki j j gvbyli wfo I
Kvievwb Av`vq cwqv RwUj, GgbKx wKQy wKQy AvZ _vKv Aev q,
welqwUK ivm~jyj- vn ( )hfve mij AvKvi `LQb Avg`iI mfve
bqv DwPZ| wekl Ki Bgvg Avey nvwbdv (in.) Gi cLvZ `yB Qv Bgvg
Avey BDmyd I Bgvg gynv`hv`iK mvnevBb ejv nq I Bgvgi wec
gZvgZ e Kij AwaKvsk Zv`i K_vi IciB dZvqv `qv nq
10 wRjnRi KvRmg~n ZiwZe Z_v avivevwnKZv eRvq ivLZ bv cvijI
`g IqvwRe ne bv ej gZvgZ e KiQb| nvbvwd dKvni cwm wKZve,

- gymwjg : gymwjg nvw`m bs 2305

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

125

-Z GmQ:

hw` Ren Kivi c~e gv_v gyb Ki Ze Gi Rb `g w`Z ne Avey


nvwbdv (i) gZvbyhvqx| Avi Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gyn` I Avnj
Bjgi GKwU RvgvZi gZvbyhvqx, wKQyB w`Z ne bv|1
ZZxq Avgj: gv_v gyb ev Pzj QvU Kiv
nv`x Ren nqQ ej wbwZ nj gv_v gyb ev Pzj QvU Kib| Ze
gyb KivB Dg| cwe KziAvb gyb Kivi K_v AvM GmQ, QvU Kivi

K_v ci| Gikv` nqQ,

Zvgv`i KD KD
2
gv_v gyb Kie I KD KD Pzj QvU Kie| ivm~jyj- vn ( )wbRI gv_v
gyb KiwQjb| nvw`m GmQ, Avbvm () ejb, ivm~jyj- vn ( )wgbvq
Gjb, RvgivZ Gm wZwb Ki wbc Kijb| Gici wZwb wgbvq Zuvi
Aevbi RvqMvq Gjb I Kvievwb Kijb| Gici wZwb iKviK
ejjb, bvI| wZwb nvZ w`q (gv_vi) Wvb w`K Bkviv Kijb, AZtci evg
w`K| Gici gvbyl`iK Zv w`Z jvMjb| 3 hviv gv_v gyb Ki Zv`i
Rb ivm~jyj- vn ingZ I gvMwdivZi `vqv KiQb wZb evi| Avi hviv Pzj
QvU Ki Zv`i Rb `vqv KiQb GK evi|
gv_v gybi dwRjZ
nvw`m GmQ, Avi Zvgvi gv_v gyb Ki, GZ cZK Pzji wewbgq
GKwU Qvqve I GKwU bvni gv iqQ| 4
gv_v gyb A_ev Pzj QvU Kivi cwZ
1

- ev`vqDm&mvbvq : L : 2, c:158
- m~iv Avj dvZn : 27
3
- :
:( gymwjg :2298 )
4
- ( gymwjg : nvw`m bs 348)
2

126

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

gv_v gyb Kiv nvK ev Pzj QvU Kiv nvK mg gv_v ev Kiv mybZ|
ivm~jyj- vn ( )mg gv_v ev Ki gyb KiwQjb| gv_vi wKQy Ask
gyb Kiv A_ev QvU Kiv, Avi wKQy Ask Qo `qv ivm~jyj - vni Av`ki
wecixZ| nvw`m G evcvi wblavv GmQ| bvd Beb Igi () _K
eYbv Ki ejb, ivm~jyj- vn ( )KvRv _ K eviY KiQb| KvRv
wK? G evcvi bvdK wRvmvi Kiv nj wZwb ejjb, wki gv_vi wKQy
Ask gyb Kiv I wKQy Ask iL `qv| 1
Kmi A_vr Pzj QvU Kivi A_ mgM gv_v _K GK AvOyj cwigvY Pzj
KU djv|2 Kviv UvK gv_v _vKj gv_vq e- W A_ev zi Pvwjq w`j
IqvwRe Av`vq nq hve|
bvix`i nvZi AvOyji GK Kov cwigvY Pzj KU djjB h_
ne| bvix`i Rb njK bB| 3 mgM gv_vi Pzj GK ai GK AvOyj
cwigvY KvUZ ne| GZUzKz KvUvi bvgB Kmi|
gv_v gybi ci bL KvUv mybZ| ivm~jyj- vn ( )bL KUwQjb| 4
Beb Igi () nR A_ev Dgivi ci `vwo I MuvdI mvgvb KvUZb| 5 Ze
`uvwoi GK gywi ewk nj Beb Igi () Gi gZv Kiv hZ cvi,
Ab_vq bq| eMj I bvwfi bxP cwivi KivI evbxq| Kbbv Zv cwe
KziAvbi wb`k (
Ges Zviv hb Zv`i gqjv cwivi Ki|)
Gi AvIZvq co|

-::
(gymwjg : nvw`m bs 3959 )
2
- mvBwq` mvweK : dKm&mybvn , L: 1, c: 743 ; Beb gybhi ejQb, hZUzKz KvUj Kmi
(Pzj QvU Kiv) ejv ne ZZUzKz KvUjB h_ ne)
3
- ( Avey `vD` : nvw`m bs 1985 ) Ab GK nvw`m GmQ,
ivmjyj- vn ( )bvixK gv_v gyb KiZ wbla KiQb | wZiwghx :
3/257)
4
- mvBwq` mveK : dKm&mybvn , cv
5
- ( evqnvx : nvw`m bs 9186)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

127

i-Kvhi ci Mvmj Ki kixii gqjv cwivi Ki mjvB Kiv


Kvco cieb| myMw eenvi Kieb| 1 Gfve Avcwb cv_wgKfve nvjvj
nq hveb| GLb _K Avcwb mjvB Kiv Kvco cwiavb, myMw eenvi
BZvw` KiZ cvieb| Ze ^vgx-xi Pz^b wgjb BZvw` GLbI ea ne bv|
ZvIqvd whqvivi ciB Kej Gme me ne, hLb m~Yic nvjvj nq
hveb|
PZz_ Avgj: ZvIqvd whqviZ
10 wRjnRi PZz_ Avgj nj ZvIqvd whqviZ| ZvIqvd whqviZ 10
ZvwiLB mi bqv fvjv| Ki wbcnv`x Reni Kvh G-wZbwU
Avgj kl Ki Mvmj Ki, myMw gL mjvBhy Kvco co cwe Kvevi
w`K iIqvbv neb| iZ Dgiv Av`vqi mgq h wbqg ZvIqvd KiQb
wVK m wbqg ZvIqvd Kieb| G ZvIqvdwU nj nRi diR ZvIqvd| G
ZvIqvd ivgj I BhwZev bB| ZvIqvdi ci, Dgiv Aavq ewYZ cwZZ
mvdv gviIqvi mvC Kieb|
Bdiv` nRKvix ZvIqvd Kz`ygi ci mvC Ki _vKj GLb Avi mvC
KiZ ne bv| Kivb nRKvixI c~e mvC Ki _vKj GLb Avi mvC KiZ
ne bv| Ze Zvgvz nRKvixK AekB mvC KiZ ne| Kbbv Zvgvz
nRKvixi BZvc~e mvC Ki bqvi Kvbv myhvM _vK bv|
Rgi dzKvnvi wbKU 13 ZvwiL m~hvi c~e ZvIqvd whqviZ Ki
bqv Dg| Ze GiciI Kiv hZ cvi, Ges Gi Rb Kvbv `g w`Z
ne bv| Bgvg Avey BDmyd (in.) I Bgvg gynv` (in.) Gi AwfgZI GUvB|
A_vr mvnevBbi wbKU ZvIqvd whqviZ Av`vqi mgqmxgv Dby Ges
eviv ZvwiLi ci Av`vq Kij Kvbv `g w`Z ne bv|2

- Avqkv () _K eYxZ GK nvw`m GmQ,


Avwg ivm~jyj- vn ( )K myMhy KiZvg Zuvi Bnivgi Rb, Bnivg euvavi c~e,
Ges Zuvi nvjvj nIqvi Rb evqZzj- vni ZvIqvdi c~e | (gymwjg : nvw`m bs 2042)
2
- ( Avjv Kvmvbx : ev`vwqDm&mvbvq
: L 2 , c : 314)

128

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

gvwmK mve-M gwnjvi KiYxq


gvwmK mve-M gwnjvMY Acv Kieb| mve e nj ZvIqvd
whqviZ mi beb| G Kvbv `g w`Z ne bv| Avi hw` cwiwwZ
Ggb nq h mve e nIqvi mgq ch Kvbv gB Acv Kiv hvQ bv,
I cieZxZ Gm ZvIqvd whqviZ Av`vq Ki bqviI Kvbv myhvM bB,
Zvnj bvcwKb w`q fvj Ki eua ZvIqvd whqviZ mi bIqv ea
iqQ|
mvC AwMg Ki bqv cm
10 wRjnR ZvIqvd whqviZi ci h mvC KiZ nq Zv 10 ZvwiLi
c~e Av`vq Ki bIqv Ljvd mybZ| ZvIqvd Kz`ygi mv_ mvC Ki wbj
ZvIqvd whqviZi ci mvC KiZ nq bv, mwU Ab evcvi, Ges nvw`m viv
cgvwYZ| Ze hw` KD 10 ZvwiL ZvIqvd Kivi c~e mvC Ki bq Ze Zv
ne| nvw`m GmQ, GK ew ivm~jyj- vn ( )K wRvmv Kijb,
Avwg ZvIqvd Kivi c~e mvC Ki djwQ ivm~jyj - vn
( )Di ejjb, Kiv, mgmv bB 1 Ze nvw`mi fvl _K GUv
cwivi h, jvKwU 10 wRjnR ZvwiL AwMg mvC KiwQjb| m wnme
Zvgvz nRKvix hw` 10 wRjnRi c~e AwMg mvC Ki bq Zv nj mvC nq
hve ej nvw`m A_ev mvnvevq Kivgi Avgj _K Kvbv cgvY bB|
nvbvwd dKvni cwm wKZve ev`vwqDm&mvbvqZ G fve mvC Kivi wec
AwfgZ e Kiv nqQ| D wKZve _K GLvb GKwU DwZ Zzj aiwQ:
.

.
.

- Avey `vD` : nvw`m bs 1723

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

129

.
..
.

A_vr Zvgvz nRKvix ew hLb nRi Dk Gnivg euvae ZLb m


evqZzj- vni ZvIqvd Kie bv| mvCI Kie bv| GUv nj Bgvg Avey nvwbdv
(in.) I Bgvg gynv` (in.) Gi AwfgZ| KviY ZvIqvd Kz`yg IB ewi
Rb wbavwiZ h nRi Gnivg wbq gvq AvMgb Kij| cvi Zvgvz
nRKvix Dgivi Gnivg wbq gvq AvMgb KiQ| nRi Gnivg wbq AvMgb
Kiwb| Zvgvz nRKvix ew gv _KB nRi Gnivg euva| Avi ZvIqvd
Kz`yg evwni _K AvMgb eZxZ nq bv| ZvIqvd-mvC G RbI Kie bv h,
ZvIqvd eZxZ mvC Kiv kwiqZmZ bq| Kbbv mvCi g~j RvqMv ZvIqvd
whqvivi ci| Kbbv mvC nj IqvwRe| Avi ZvIqvd whqviv nj diR|
IqvwRe, diRi Zve ev AbyeZx nZ cvi| cvi ZvIqvd Kz`yg
mybZ| Ges IqvwRe mybZi Zve ev AbyeZx nZ cvi bv| Ze ZvIqvd
Kz`ygi mvCK Zvi g~j RvqMv nZ GwMq wbq Avmvi AbygwZ `qv
nqQ| GB AbygwZi KviY ZvIqvd Kz`ygi ci IqvwRe Av`vqhvM
nqQ| ZvB ZvIqvd Kz`ygi AbycwZ mvCK Zvi g~j RvqMvq wcwQq
wbZ ne| A_vr ZvIqvd whqviZi c~e Av`vq Kiv Rvqh ne bv|1
D AvjvPbvi wbwiL ejv hvq h Avgv`i evsjv`wk nvwRMY 8 ZvwiL
wgbvq hvIqvi mgq Gnivg eua, bdj ZvIqvd Ki, h fve mvC mi bb
Zv Av` DwPZ bq| Kbbv Gi cQb Av` Kvbv hyw bB|
KD KD ejb h mvC Gnivg Aevq Kiv gyvnve| Avi G gyvnve
evevqbi GKUvB myiZ| Avi Zvnjv 8 ZvwiL Gnivg eua bdj ZvIqvd
Ki mvC Ki bqv| G K_vi cQb Av` Kvbv wfw bB| Kbbv

- Avj Kvmvbx : ev`vwqDm&mvbvq: L 2, c: 347

130

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

ZvgvzKvix mvnvweMY Gnivg wenxb mvC KiwQjb| gy vnve nj wbqB


Zviv Gic KiZb bv|

wgbvq ivwhvcb
ZvIqvd-mvC kl Ki wgbvq wdi AvmZ ne| 10 ZvwiL w`evMZ ivZ
I 11 ZvwiL w`evMZ ivZ wgbvq hvcb KiZ ne| 12 ZvwiL hw` wgbvq _vKv
Aevq m~h Wye hvq Zvnj 12 ZvwiL w`evMZ ivZI wgbvq hvcb KiZ ne|
13 ZvwiL Ki gi Zvici wgbv ZvM KiZ ne|
wgbvq ivwhvcb iZc~Y GKwU Avgj| ivm~jyj- vn ( )hvnii
mvjvZ gmwR`yj nvivg Av`vq I ZvIqvd whqviZ kl Ki wgbvq wdi
GmQb I ZvkixKi ivZjv wgbvq KvwUqQb| 1 Beb Igi () _K
ewYZ wZwb ejb, Igi () AvKvevi Icvi (wgbvi evBi) ivwhvcb Kiv
_K wbla KiZb| Ges wZwb gvbyl`iK wgbvq cek KiZ wb`k
w`Zb|2 wgbvq KD ivwhvcb bv Kij Igi kvw w`Zb ejI GK eYbvq
GmQ|3 Beb Avevm () _K ewYZ, wZwb ejb, Zvgv`i KD hb
wgbvi Kvbv ivZ, AvBqvg ZvkixK, AvKvevi Icvi hvcb bv Ki| 4
GjvDm&mybvb wKZve iqQ,

wgbvq ivwhvcbi AvekKZv welq nvw`mi fvl | Avi GUv c~e


Dj- L nqQ h n`vqvi kgvjv wgbvq ivwhvcb Avgv`i KvQ AZ
iZc~Y nIqvi Abyf~wZ w`Q| 5 m wnme nvbvwd gvRnvei wbfihvM
1

-:
(Avey `vD`: 1683 )
2
- :( Beby Avwe kvqev:
14368)
3
- GjvDm&mybvb : L : 7 , c: 3195
4
- ::( Beby Avwe kvqev : 14367)
5
- GjvDm&mybvb : L : 7, c: 3195

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

131

gZvgZ nj, AvBqvg ZvkixK wgbvi evBi Aevb Kiv gvKin Zvnixwg
() 1 ZvB AZ iZi mv_ wgbvq Aevq
Kib| w`bi ejvqI wgbvZB _vKzb| Kbbv ivm~jyj- vn ( )AvBqvg
ZvkixKi w`bjvI wgbvq KvwUqQb|
11, 12, I 13 wRjnR Ki wbc cm
Ki wbc Kiv IqvwRe| Ki wbci w`b PviwU| 10, 11,12, 13
wRjnR| 10 wRjnR Kej eo Rvgivq Ki wbc KiZ nq hv BZvc~e mi
wbqQb| Abvb w`b (11,12,13 ZvwiL) wZb Rvgivq Ki wbc KiZ nq| G
w`bjvq Ki wbci c_g Iqv i nq `ycyi m~h Xj hvIqvi ci _K,
PjZ _vK w`evMZ ivZ myen mv`K D`q nIqvi AvM ch|

11 wRjnR m~h Xj hvIqvi ci wZb Rvgivq Ki wbc Kieb| c_g


QvU Rvgivq 7 wU Ki wbc Kieb| 2 Kvev kixd evg w`K I wgbv Wvb
w`K iL `uvoveb| LyLyRyi mv_ Avj- vni wkAvi wb`kbi h_vh_
ZvwRg eyK wbq GKwU GKwU Ki Ki wbc Kieb| Avj- vn AvKevi
ej cwZwU Ki wbc Kieb| QvU Rvgivq Ki wbc kl nj GKUz
mvgbi GwMq hveb| KejvgyLx nq `uvoveb I nvZ DwVq `xN gvbvRvZ
Kieb| Gici ga Rvgivq hveb| GLvbI 7wU Ki GKB Kvq`vq wbc
Kieb| wbci ci mvgvb GwMq KejvgyLx nq `uvwoq AveviI `xN
gvbvRvZ Kieb| Gici eo Rvgivq Ki gviZ hveb| wbqg gZv
GLvbI 7wU Ki gvieb, Ze Gevi Avi `vqv KiZ ne bv, Kbbv
ivm~jyj- vn ( )eo Rvgivq Ki wbc Ki `uvovb wb|3 Ki gviv kl
nj ZuveyZ wdi Avmeb|
12 ZvwiLi Ki wbc

- cv
- hv gmwR` Lvqdi wbKU I wgbvi w`K _K c`ewR`i ivv nq Gj, c_g AewZ| G
RvgivK RvgivZzm&myMiv ejI WvKv nq|
3
- : Beb Avevm (i)
_K eYxZ : ivm~jyj- vn ( )hLb eo Rvgivq KsKi wbc Ki kl KiZb, ZLb wZwb Pj
hZb, `uvovZb bv| (Beb gvhvn)
2

132

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

12 wRjnR m~h Xj hvIqvi ci _K Ki wbci mgq i nq|


PjZ _vK w`evMZ ivZ myen mv`K D`q nIqvi AvM ch | 11 ZvwiLi
gZ 12 ZvwiLI wZb RvgivZ, GKB wbqg, Ki wbc Kieb| RvgivZzj
Djv I RvgivZzj Dm&Zvq Ki wbci ci KejvgyLx nq h_v me `xNY
`vqv Kieb| kl Rvgivq Ki wbci ci nvZ DwVq `vqv Kivi weavb
bB| Ze hw` 12 ZvwiLB Ki gviv kl KiZ Pvb Ze eo Rvgivq Ki
wbci ci gb gb A_ev gyL DPviY Ki ejZ cvib, n Avj- vn GB
nRK nR gveii evbvI, I bvn gv Ki `vI12 ZvwiL Ki gvivi c_g Iqv cP wfo _vK| ZvB GKUz `wi


Ki weKvji w`K hveb| 12 ZvwiLB Ki-wbc ce kl Kiv hvq| Ze
12 ZvwiL w`evMZ ivZ wgbvq _K wMq 13 ZvwiL Ki wbc KiZ
cvij fvjv| Kbbv ivm~jyj- vn ( )13 ZvwiL Ki wbc Ki wgbv
ZvM KiwQjb| cwe KziAvb Gikv` nqQ,


hw` KD ZvovZvwo Ki `yB w`b Pj Avm Ze Zvi Kvbv cvc bB|
Avi hw` KD wej^ Ki Ze ZviI Kvbv cvc bB, GUv Zvi Rb h
ZvKIqv Aej^b Ki|2
Kvbv Kvbv nR Kvdjvi bZv`iK `Lv hvq h Zviv 11 ZvwiL ga
ivZi ci nvwR mvne`iK wbq wgbv ZvM Ki Pj hvb| ivZi evwK Ask
gvq hvcb Ki ciw`b hvnii ci gv _K Gm Ki wbc Kib I
Avevi gvq Pj hvb| Gic KivUv ivm~jyj- vn ( )Gi Av`ki wecixZ|
wekl Amyweavq bv coj Gic Kiv DwPZ bq| Avi wgbvq ivZ I w`b
DfqUvB hvcb Kiv DwPZ| Kbbv wgbvq ivwhvcb hw` IqvwRei chvq co

- Beb Igi RvgivZzj AvKvevq KsKi gi kl Ki GB `vqv coZb:


(Beby Avwe kvqev: 14016)
2
- m~iv Avj evKviv : 203

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

133

_vK Zvnj w`b hvcb mybZ, GZ Kvbv m`n bB| Kbbv ivm~jyj - vn
( )w`b I ivZ DfqUvB wgbvq hvcb KiQb|

13 ZvwiL Ki wbc
12 wRjnR wgbvq _vKv Aevq m~h Wye Mj wgbvZB ivZ KvUvZ ne
Ges 13 ZvwiL m~h Xj Mj wZb Rvgivq Ki wbc Ki wgbv ZvM KiZ
ne| Ze hw` KD 12 ZvwiL m~hvi h_ mgq c~e Zuvey _K wgbv ZvM
Kivi Dk iIqvbv nq, Ges AwbQvKZ Kvbv mgmvi KviYhgb
ew-hvbRU BZvw`wgbv _K ei nIqvi AvMB m~h A hvq Zvnj
wgbvq ivZhvcb KiZ ne bv|
gvq wdi hvIqv
Ki wbc-ce kl Ki gvq wdi hveb| `k div A_ev gw`bv
Mgbi AvM ch gvq Aevb Kieb| G mgq cuvP Iqv mvjvZ
RvgvZi mv_ Av`vq I `vqv wRwKi gkj _vKeb| G myhvM `k wbq
Avmvi Rb hghgi cvwb msMn Ki bIqv hvq| ^Rb I ezeve`i Rb
mva-gZ nvw`qv-Zvndv hgb RvqbvgvR, eviKv, KziAvb wZjvIqvZi
KvmU BZvw` q KiZ cvib|
we`vwq ZvIqvd
gv ZvMi c~e we`vwq ZvIqvd ( ) Av`vq Ki beb|
ivm~jyj- vn ( )we`vwq ZvIqvd Av`vq KiQb I ejQb, evqZzj - vni
mv_ kl mvvr bv Ki Zvgv`i KD hb bv hvq| 1 Ab GK eYbv
Abymvi, ivm~jyj- vn ( )Beb Avevm () K ejjb, jvK`iK ejv,

- ( gymwjg : nvw`m bs 2350)

134

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Zv`i kl Kg hb nq evqZzj- vni mv_ mvvr, Ze wZwb gvwmK mve-M


bvixi Rb Qvo w`qQb|1
we`vwq ZvIqvdi wbqg
ZvIqvdi wbqZ Ki nvRi AvmIqv` _K ZvIqvdi wbqg
evqZzj- vn mvZ evi c`wY Kieb| ZvIqvd kl BQ nj gyjZvhvg
Pnviv, eyK I `yB ev I `yB nvZ iL Avj- vni KvQ hv Lywk PvBZ cvib|
Gici `yivKvZ ZvIqvdi mvjvZ Av`vq Kieb| mvjvZ kl hghgi cvwb
cvb Kieb| cvb Kivi mgq Avcbvi hv Lywk Avj- vni KvQ mIqvj Kieb|
evqZzj- vn kixd _K ei nIqvi mgq cvrgyLx nq ei nZ ne ej h
GKwU K_v AvQ, Zv wbZvB Kzmsvi| Gic Kiv _K AekB weiZ
_vKeb|
nRi fyjwUi wZc~iY cm
nRi fyjwU `yfvM fvM Kiv hvq| GK. Gnivgi wewawbla welqK
fyj| `yB. nRi Kvhmg~n cvjbi fyj|
Gnivgi wewawbla welqK fyji Kx KiYxq Zv Ici Dj- L
nqQ|
nRKgmg~n KqK cKvi fyj nZ cvi|
K. nRi Kvbv diR QyU hvIqv| G wZc~iY w`q KvR ne bv|
eis MvUv nRB cybivq Av`vq KiZ ne hgb, KviI hw` DKzd Avivdv
QyU hvq Zvnj cieZxZ Avevi nR Kiv eZxZ Gi wZc~iY ne bv|
L. nRi Kvbv IqvwRe m~Y QyU hvIqv| G `g Ren Ki
wZc~iY w`Z ne| hgb Ki wbc Kiv IqvwRe| webv IRi hw` KD
Ki wbc Qo `q, Ze `g Ren Ki wZc~iY w`Z ne| nRi
Kvbv IqvwRe AvswkK QyU Mj Bgvg Avey nvwbdv (in.) Gi wbKU m`Kv
w`q wZc~iY w`j nq hve|
1

-(gymwjg : nvw`m bs 2351)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

135

M.nRi Kvbv mybZ-gyvnve QyU Mj `g Ren Ki Kvbv wZc~iY


w`Z ne bv| Ze Aev Aenjv Ki Kvbv mybZ ZiK Kiv DwPZ bq| h
Kvbv cKvi fyj njB `g Ren KiZ ne, K_v Ggb bq|

136

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

whqviZ gw`bv
gvi bvq gw`bvI cwe bMix| gw`bvi cweZv ivm~jyj - vn (^ )qs
NvlYv KiQb| nvw`m GmQ, n Avj- vn! Bevnxg gvK cwe nIqvi
NvlYv w`qQb, Avi Avwg GB `yB cvnvoi gvSLvbi RvqMv (gw`bv) cwe
ej NvlYv KiwQ| 1 gw`bv Bmjvgi Avkqi j, ivm~jyj - vn ( )I Zuvi
mvnvev`i wnRiZi RvqMv| ivm~jyj- vn I Zuvi mvnvevq Kivgi ZvM I
Kvievwbi BwZnvm wgk AvQ gw`bvi ayjv-KYvq| cwe KziAvbi AaK
bvwhj nqQ gw`bvq| AwaKvsk nvw`mi DrmI gv`vwb Rxebi bvbv NUbvAbyNUbv| m wnme whqviZ gw`bv BwZnvmi w`K wdi ZvKvZ
Avgv`iK mvnvh KiZ cvi| gReyZ KiZ cvi Avgv`i wekvmi wfZ|
Avi nRi mdi hnZz gw`bvq hvIqvi GKUv weivU myhvM Gb `q wekl
Ki hviv ewnwek _K Avm Zv`i Rb ZvB G myhvMi m`&eenvi
KivUvB evbxq| Ze whqviZ gw`bv hvZ mybZ ZwiKvq nq Ges Kvbv
B ivm~jyj- vn ( )Gi Abygv`b I BRvhZi evBi bv hvq m welqwU
fvjvfve bRi ivLZ ne| G c_g ckwU Avme gw`bv Mgbi
Dk wbq|
Kei whqviZi Dk Kv_vI mdi Kiv hve bv, G gg nvw`m
wblavv iqQ| eyLvwi I gymwjg kixd GmQ,

wZbwU gmwR` eZxZ Ab Kvbv vbi Dk mdi Kiv bv|


gmwR`yj nvivg, Avgvi GB gmwR` (gmwR` bewe) I gmwR`yj AvKmv| 2
1

-
(evLvwi : nvw`m bs 3116 )
2
-nvw`mwU evLvwi I gymwjg kixd Avey ivqiv () _K eYxZ |

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

137

cLvZ gynvwm kvn IqvwjDj- vn `njwf (in.) D nvw`mi evLvq ejb,


Rvnwj hyMi gvbyliv Zv`i wbR^ aviYv gZ wekl-wekl ghv`vc~Y vb
wMq bvbv iKg c_v Pvjy KiwQj| Zviv m me vbi wRqviZK cyYi KvR
gb KiZ| gymjgvbiv hvZ D Rvnwj c_vi AbyKiY bv Ki mRb
ivm~jyj- vn ( )Kej wZbwU gmwR` eZxZ Ab Kvbv vbi Dk
mdi Kiv wbla Ki w`qQb|1 ay ZvB bq eis Kei Kw`K mKj DimDrme KwVbfve wbla Ki w`qQb| wZwb ejQb, Ges Avgvi KeiK
Zvgiv Drme cwiYZ Kiv bv|2 Drme cwiYZ Kivi A_, Kei-Kw`K
bvbv Abyvbi AvqvRb Kiv hvi ga KeiK Dk Ki mdi KivI
kvwgj|
wZb gmwR` eZxZ Ab Kvbv RvqMvi Dk mdi Kiv bv G
nvw`mi Ici wfw Ki AwaKvsk gynvwK IjvgvMY ivm~jyj - vn ( )Gi
Kei whqviZi Dk gw`bvq mdi KivK Aea ejQb| Zuv`i ga
weklfve Dj- LhvM kvn IqvwjDj- vn gynvwm `njwf, Avbvqvi kvn
Kvkxwi, Bgvg Beb ZvBwgqvn, Avey gynv` Avj Rbx, KvRx AvqvR KvRx
mvBb cgyL| dZvqvq ikxw`qvZI GKB AwfgZ e nqQ| 3 m wnme
gw`bv Mgbi Dk, Kei whqviZ nj, Zv ne bv| wbqZ KiZ ne
gmwR` bewe whqviZi| Kbbv ivm~jyj- vn ( )gmwR` beweZ mvjvZ
Av`vq welq DrmvwnZ KiQb| GK nvw`m GmQ, Avgvi GB gmwR`
mvjvZ Ab gmwR` GK nvRvi mvjvZ _KI Dg| Ze gmwR`yj nvivg
eZxZ|4 Ab GK nvw`m GmQ, Avgvi GB gmwR` mvjvZ Ab gmwR`
GK nvRvi mvjvZ _K Dg| Ze gmwR`yj nvivg eZxZ| Avi gmwR`yj
nvivg mvjvZ Ab gmwR` GK j mvjvZi PqI Dg| 5 ay GZUzKB bq
1

- kvn IqvwjDj- vn `njwf : vZzj- vwnj evjMv|


- ( Avey `vD` : nvw`m bs 1746)
3
- `t dZvqvq iwk`xqv : L: 3, c: 33
4
- ( gymwjg: 2470)
5
-
( Beb gvRvn : nvw`m bs 1396 )
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

138

eis gmwR` bewei GKwU Ask RvbvZi evMvbmg~ni GKwU evMvb ej e


KiQb| eyLvwi kixd GmQ, Avgvi Ni I g^vii gvSLvbi RvqMv
RvbvZi evMvbmg~ni GKwU evMvb| 1 Avi Avgvi wg^viwU Avgvi nvDRi
Ici|2 m wnme gmwR` bewe whqviZi Dk gw`bvq mdi Kivi
wbqZ KivUvB kwiqZ-wm|
gw`bvi c_ iIqvbv
gmwR` bewe whqviZi wbqZ Ki Avcwb gw`bvi Dk iIqvbv
neb| gw`bvq ceki mgq gw`bvq Bmjvgi h BwZnvm ebQ Zv iY
Kieb| gvi gZv gw`bvI cwe| ZvB gw`bvq wMq hvZ Avcbvi viv
Kvbv eqv`we bv nq, Kvbv bvn-cvc wj bv nb, m Rb Avj- vni
mvnvh Kvgbv Kib|
gw`bvq Avcbvi nvUj ev evmvq wMq gvjc iL mvgvb wekvg Ki
wbb| Gici gmwR` beweZ Pj hvb| gmwR` beweZ hvIqvi Rb Kvbv
Gnivg Zvjweqv bB| ivm~jyj- vn ( )Gi Ici `i` I mvjvZ co-co
hZ ne G evcviI Kvbv nvw`m bB| gw`bvi MvQcvjvi Ici bRi-covgv A_ev meyR M^yRi Ici `w-cov-gv mvjvZ I mvjvg coZ ne G
ggI ivm~jyj- vn ( )I mvnvevq Kivg _K Kvbv Av`k bB| hviv
Gic KiZ ejQb Zviv GKvB AveMZvwoZ nq ejQb| Dchy `wjj
eZxZ AveMi h_Q cqvMi KviYB Bmjvwg kwiqZ ^QZv nvwiqQ
AbK B|
gmwR` beweZ cek

- enkZi evMvb ejZ wK eySvq Gi evLvq KD-KD ejQb h GLvb Avgj Kij
enkZi nK`vi nIqv hvq| Bgvg gvjK (in.) Gi evLvq ejQb h G-RvqMvUzKz ciKvj
enkZ vcb Kiv ne, A_ev G RvqMvUzKz eZgvb AevZB enkZi GKwU evMvb| (Bgvg beex
: wKZveyj Bhvn wd gvbvwmwKj nvw Iqvj Dgiv : c: 455)
2
- ( evLvwi : nvw`m bs 1120)

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

139

h Kvbv `iRv w`q gmwR` beweZ cek KiZ cvib| ceki


mgq Wvb cv AvM w`b| Avj- vni bvg iY Kib| ivm~jyj- vn ( )Gi
cwZ `i` cvV Kib| Avj- vn hb Avcbvi Rb Zuvi ingZi mg
`iRv Lyj `b m Rb `vqv Kib| ejyb
.1


gmwR` ceki ci, emvi c~e, ZvwnqvZzj gvmwR`i `y ivKvZ mvjvZ


Av`vq Kib| nvw`m GmQ,

Zvgv`i ga hLb KD gmwR` cek Ki m hb `yivKvZ mvjvZ
Av`vqi c~e bv em 2| ivIRvZzj RvbvZgmwR`i gnivei KvQ mv`v
I meyR KvcU weQvbv RvqMvAv`vq KiZ cvij fvjv| Kbbv iIRv
kixd cweZg GKwU RvqMv, RvbvZi evMvb wnme nvw`m hvi cwiPq
GmQ| iIRvq RvqMv bv cj h Kvbv vb ZvwnqvZzj gmwR` Av`vq
Kib|3 Gici jvBb ai ivm~jyj- vn ( )Gi cwe Keii w`K GwMq
hvb|

- Beby gvRvn : nvw`m bs (771) Avjevbx G nvw`mwU we ejQb (`t mwn mybvwb Bewb gvRvn
1/128 )
2
- evLvwi : nvw`m bs (444) gymwjg : nvw`m bs (1654), nvw`mwUi eYbvKvix njb, Avey KvZv`v
Avm&myjvwg | gymwjg kixdi Aviv GKwU nvw`m GmQ,
w`bi ejv bvvi mgq eZxZ ivm~jyj- vn ( )Kvbv mdi
_K wdiZb bv| wZwb wdi Gj gmwR` w`q i KiZb| mLvb wZwb `y ivKvZ mvjvZ Av`vq
KiZb, AZtci emZb| (gymwjg: nvw`m bs 1659)
3
- ivIRvZzj RvbvZ mvjvZ Av`vq Kivi Rb SMov ev nP Kiv gmwR` beexi Av`e cwicx
Mvbvni KvR| Igi (), gmwR` beexZ AvIqvR DuPz KiZ `L Zvqdevmx `yB ewK
ejb, Zvgiv gw`bvevmx nj Avwg Zvgv`iK kvw w`Zvg| Zvgiv ivm~jyj- vn ( )Gi
gmwR` DuP ^i K_v ejQ!) (evLvwi)| cwe KviAvb, ivm~jyj - vn ( )Gi AvIqvRi Ici
gywgbiv hb Zuv`i AvIqvR DuPy bv Ki, mgg wb`k GmQ| (`t myivZzj RivZ:22) D
wb`ki AvjvK vix AveyeKi Bebyj Avivex ejb h ivm~jyj - vni ( )Av`e c`kb Zuvi
IdvZi ciI Rxekvi bvq IqvwRe| ZvB Kvbv Kvbv Avjg ejb, h ivm~jyj - vn ( )Gi
Keii mvgb ewk DP i mvjvg Kvjvg Kiv Av`ei Ljvd| (Zvdwmi gvqvwidzj KviAvb)

140

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

ivm~jyj- vn ( )I Zuvi `yB mvw_i Kei whqviZi Av`e


1. ivm~jyj- vn ( )Gi cwe Keii mvgb Gj Av`ei mv_ `uvovb|
`uvovbvi myhvM bv cj Pjgvb AevZB ivm~jyj- vn ( )Gi cwZ mvjvg
ck Kib, ejyb
Avcbvi Ici
kvw, Avj- vni ingZ I eiKZmg~n ewlZ nvK n Avj- vni bex,
ivm~jyj- vni Yvewji mv_ msMwZc~Y Aviv wKQy k evwoq `qv hve| ejv
hve

Avcbvi Ici kvw ewlZ nvK n Avj- vni ez! Zuvi Iwni wek
cv, I Zuvi mwi ga mek| Avwg mvx w`wQ, Avcwb wbqB imvjZ
cuvwQq w`qQb| AvgvbZ Av`vq KiQb| DZK bwmnZ KiQb| I
wRnv` KiQb Avj- vni welq mwZKvii wRnv`)|
2. Gici mvgbi w`K GK MR cwigvY GwMq hvb| GLvb AveyeKi
wmxK () Gi cwZ mvjvg ck Kib| ejyb

Avcbvi Ici kvw ewlZ nvK n Avey eKi, Avcbvi Ici kvw
ewlZ nvK n ivm~jyj- vni Lwjdv Zuvi DZi fZi| Avj- vn Avcbvi Ici
ivwR nvb| DZ gynvw`i c _K Avj- vn AvcbvK Dg cwZ`vb
f~wlZ Kib|
3. Gici AviK MR mvgb AvMvb| GLvb Igi () Gi cwZ mvjvg
ck Kib| ejyb

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

141

Avcbvi Ici kvw ewlZ nvK n Igi, Avcbvi Ici kvw ewlZ
nvK n Avwgij gywgwbb| Avj- vn Avcbvi Ici ivwR nvb| DZ
gynvw`i c _K AvcbvK Dg cwZ`vb f~wlZ Kib|
Gici evBi Pj Avmyb| KejvgyLx nq ev Keii w`K gyL Ki `vqv
Kieb bv| Bgvg gvjK (in.) ejb, Keii KvQ `vqv KiZ `uvovbv
Avwg gb Kwi bv| Ze mvjvg `e, I Pj hve hgbwU KiZb Beb
Igi ()| Bgvg Bebyj RvIwh ejb, `vqv KiZ Kei hvIqv gvKin|
Bgvg Beb ZvBwgqvn GKB ge e Ki ejb, `vqvi Dk Kei
hvIqv gvKin| `vqvi Rb Keii KvQ `uvovbvI gvKin| 1 ZvB
ivm~jyj- vn ( )I Zuvi mv_xqi () Keii KvQ `xNY `uvovbv I
wbRi Rb `vqv Kiv DwPZ bq| mvnvevq Kivgi ga KDB Keii KvQ
`uvwoq wbRi Rb `vqv KiZb ej BwZnvm bB| mvnvevMY, eis,
gmwR` bewei h Kvbv RvqMvq `vqv KiZb| ivm~jyj - vn ( )Gi Riv
gyeviKi KvQ GmI Zuviv `vqv KiZb bv|
Bgvg gvjK (in.) gw`bvevmx`i Rb, hZevi gmwR` cek Kie
ZZevi, ivm~jyj- vn ( )Gi Kei Avmv fvjv gb KiZb bv| Kbbv
mvjvd-mvjnxb`i KDB Gic KiZb bv| Zuviv eis gmwR` beweZ
AvmZb| AveyeKi, Igi, Dmgvb I Avjx (ivw` Avj- v Avbg) Gi cQb
mvjvZ Av`vq KiZb| mvjvZi gaB ivm~jyj- vni cwZ mvjvg ck
KiZb| ejZb,

mvjvZ kl nqZv
emZb A_ev ei nq Pj hZb| mvjvg ck Kivi Rb ivm~jyj - vn ()
Gi Kei AvmZb bv| Kbbv Zuviv RvbZb h mvjvZi ga h `i` I
mvjvg ck Kiv nj Zv AwaK Dg I c~Yv| 2
mvnvevMY hLb wbRi Afve AbUbi Rb Avj- vni KvQ `vqv KiZ
PvBZb, KejvgyLx nq gmwR`i fZi `vqv KiZb| hgbwU KiZb
ivm~jyj- vn ( )Gi RxweZ _vKv Kvj| `vqv Kivi Rb Riv gyeviKi
1
2

- `Lyb : dvZvIqv Beby ZvBwgqvn :24/358 Ges 27/16-17


- Avj dvZvIqv : 27/386

142

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

KvQ hZb bv, KeiI cek KiZb bv| mvnvevMY `~i`~iv _K


Lyjvdvq ivkw`b`i mv_ `Lv KiZ Gj gmwR` beweZ mvjvZ Av`vq
KiZb| mvjvZi fZi ivm~jyj- vn ( )Gi cwZ `i` I mvjvg ck
KiZb| gmwR` cek I gmwR` ei nIqvi mgqI mvjvZ I mvjvg ck
KiZb, ejZb,
.

Keii KvQ Gm mvaviYZ mvjvg ck KiZb bv| Kbbv Gic KiZ


ivm~jyj- vn ( )wb`k Kibwb| nuv, Beb Dgi () mdi _K wdi Gj
ivm~jyj- vn ( )I Zuvi mvw_-qi Kei Gm mvjvg ck KiZb| Ze
Abvb mvnvev Gic KiZb bv|
ivm~jyj- vn ( )Gi cwe Kei whqviZi mgq wbwl welqmg~n
ivm~jyj- vn ( )Gi cwe Kei Riv kixdi Afi AewZ| ZvB
Keii `qvj Quyq eiKZ bqvi RRev AbKi ga _vKjI Zv evevqb
Kiv me nq bv| Avmj G aibi RRev-evmbv _vKvB DwPZ bv| Kbbv
Keii Pvi cvk ZvIqvd, Kei Quyq eiKZ bqv BZvw` kwiqZ Abygvw`Z
bq| ivm~jyj- vn ( )KwVbfve wbla KiQb h Zuvi KeiK hb c~R
g~wZZ icvwiZ Kiv bv nq|1 Avi k I Pz^b Kivi weavb Zv Kej
nvRi AvmIqv`i ewk| cwe Kvevi iKb qvgwbI k Kivi weavb
iqQ| GQvov Ab Kvbv RvqMv, GgbKx cwe Kvevi Ab Kvbv Ask
k Ki eiKZ bqviI weavb bB| gy Avweqv () GK`v nR Kivi mgq
iKb kvwg I iKb Mviwe A_vr Kvev kixdi Di cvki `yB KvY k
Kijb| Beb Avevm () weivwaZv Kijb| Gic Kiv ivm~jyj- vn ()
Gi weavb bB, Ki wZwb gyAvweqv () K eywSq w`jb| gyAvweqv
Lwjdv _vKv mI Beb Avevm () Gi K_v gb wbjb| nvRi
AvmIqv` I iKb qvgwb eZxZ hw` cwe Kvevi Ab Kvbv Ask k
1

- ivm~jyj- vn (` )vqv Ki ejQb, n Avj- vn ! Avgvi KeiK Avcwb c~Rvi g~wZZ cwiYZ
Kieb bv|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

143

Kiv kwiqZ ewnf~Z KvR nq _vK Ze Ab Kvbv RvqMv Quyq eiKZ wbZ
hvIqv h eov e`AvZ, GZ Kvbv m`n bB| ZvB Kei NlY g`b,
M`k I e jvwMq eiKZ bqvi BQv Kiv nKcx mKj gymjgvb`i
KvQ Aea| eis GUv GKcKvi wkiK| 1 cwe Kvevi Abygvw`Z Ask eZxZ
Ab Kvbv Ask gvmn Kiv, Quvqv hw` cyYi KvR bv nq _vK Zvnj
Rivi `iRv Rvbvjv k Ki Kx Kvbv cyYi Avkv Kiv hZ cvi?|
Rivi `qvj I `iRv-Rvbvjv Zv wbwgZ nqQ e ci| ivm~ji gneZ
Keii `iRv-Rvbvjv k Ki bq eis h_v_fve ivm~ji AvbyMZ-Bevi
gvagB cKvk KiZ nq ivm~jyj- vni gneZ I ZvwRg|
wec`gyw A_ev KjvY mvabi Dk ivm~jyj- vn ( )Gi KvQ cv_bv
Kiv hve bv| ejv hve bv h n Avj- vni ivm~j AvgvK AgyK wec` _K
gy Kib| A_ev Avw_K ^QjZv `vb Kib| Kbbv GRvZxq KvR Kiv
wkiK| GRvZxq `vqv Kej Avj- vn iveyj AvjvwgbK LZve KiB KiZ
nq| Gikv` nqQ

Ges Zvgv`i cwZcvjK ejjb, AvgvK WvKv Avwg Zvgv`i WvK


mvov `e| wbq hviv Avgvi Bev`Zi cwZ ` c`kb Ki Zviv cek Kie
Rvnvbvg, Ac` nq|2 Ab GK RvqMvq Gikv` nqQ,
wbRi Kvbv AKjvYi ev
ejyb Avwg Avgvi
3
KjvYi gvwjK bB, Ze Avj- vn hv Pvb| ivm~jyj- vn ( )hLb wbRi
KjvYi-AKjvYi gvwjK wbR bb, Zvnj wZwb Ab`i KjvY-AKjvY
Kxfve mvab KiZ cvib| G K_vUvB Ab GKwU AvqvZ fve ewYZ
nqQ, AvqvZwU nj


ejyb, Avwg Zvgv`i
4
Kvbv wZ ev KjvYi gvwjK bB| Avqkv () _K ewYZ GKwU nvw`m
GmQ, wZwb ejb, hLb Avcwb Avcbvi mMvxq
1

- Beb Kz`vgv : Avj gyMwb, 3/559


- m~iv Mvdi : 60
3
- m~ivZzj Avivd : 188
4
- m~iv Avj wRb : 21
2

144

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

wbKU ew`iK fq `Lvb 1, ZLb ivm~jyj- vn (` )uvwoq ejjb, n


dvZgv webZ gynv`, n mvwdBqv webZ Avyj gyvwje, n Avyj
gyvwjei mvbiv, Avj- vni c _K Avwg Zvgv`i Rb Kvbv wKQyiB
gvwjK bB| Avgvi m` _K Zvgv`i hv BQv PvI|
bvn gvd Kivbvi Rb ivm~jyj- vn ( )K Avj- vni KvQ `vqv KiZ
ejvI wVK bq| Kbbv ivm~jyj- vn (m) Gi IdvZi c~e Gic Kiv hZv
wK IdvZi ci G aibi Kvbv AeKvk bB| gZzi ci gvbyli mKj
KvR iwnZ nq hvIqvi evcvi GKwU nvw`m iqQ| 2 m~iv wbmvi 64
b^i AvqvZ hLvb Avj- vn cvK ejQb

A_ : Ges hw` Zviv ^xq Rxebi Dci AZvPi Kivi ci Zvgvi wbKU
AvMgb KiZ, Zrci Avj- vni wbKU gv cv_bv KiZ, Avi ivm~jI Zv`i
Rb Avj- vni wbKU gv PvBZ, Ze wbq Zviv Avj- vnK ZIev KeyjKvix,
Kibvgq cv nZ|3
G AvqZi mK ivm~jyj- vni Rxekvi mv_| G AvqvZi ga
ivm~jyj- vni gZzi ciI bvn gvd Kivbvi Rb Avj- vni KvQ BwMdvi
KiZ Zuvi KvQ AvwR ck Kivi K_v Dj- L bB| Aviwe fvlvi eenvi
ixwZ Abyhvqx GLvb eenvi Kij fwelr KvjI G cwqvwU KvhKi
_vKZ| wK GLvb eenvi bv Ki eenvi Kivq cwqvwU AZxZKvji
Rb wbw` nq wMqQ| Gi A_, AZxZ, ivm~jyj - vn ( )Gi Rxekvq,
Abvq Ki hw` KD Avj- vni KvQ bvn gvd Pvq, Ges ivm~jyj- vnI Zv`i
Rb bvn gvd Pvb, Zvnj Zviv wbqB Avj- vnK ZvIev MnYKvix I
`qvgq cve|
bvixi Kei whqviZ wbq weZK AvQ| GK nvw`m Kei whqviZKvix
bvixi cwZ ivm~jyj- vn ( )AwfmvZ KiQb| GB nvw`mi Ici wfw
Ki Bmjvwg kwiqZ Ijvgv`i GK`j bvixi Kei whqviZ, nvK Zv
1

- qviv : 214
- ( gymwjg : 4223 )
3
wbmv : AvqvZ : 64
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

145

ivm~jyj- vni Kei, Aea ejQb| Aci c Ab`j ejQb ea| Zv`i
gZ Kei whqviZ, c~e, bvix-cyil Dfqi RbB Aea wQj| cieZxZ
wblavv DwVq wbq whqviZi AbygwZ `b ivm~jyj - vn (|)1 G AbygwZ
bvix-cyil Dfqi RbB wQj ej `vwe Kib Zviv| weZK _K iv
cvIqvi Rb DwPZ ne bvix`i Kei whqviZ bv hvIqv| wekl Ki eZgvbhyMi mvweK cwiek bvixi c mnvqK bq| eis wdZbv I Awbivcvi
Avkv w`b w`b Aviv cKU AvKvi aviY KiQ| ZvB bvix`iK Kie whqviZ
nZ wbirmvwnZ KivB ne Dg| Avi AbygwZ c`vbi nvw`m bvix`iK
kvwgj Kiv nqQ wK-bv, Zvi c Kvbv cgvY bB| Kbbv bvix`i
cwZ wblavv jvbZ k w`q GmwQj|
Ze wK bvixiv ivm~jyj- vn ( )Gi cwZ mvjvg ck Kie bv? nuv,
AekB Kie| Ze Zv Kei wMq bq| h Kvbv RvqMv _KB Kiv hvq|
nvw`m GmQ, Zvgv`i Ni-evwo Kei cwiYZ Kiv bv| Avi Avgvi
KeiK Drme cwiYZ Kiv bv| Avgvi Rb Zvgiv `i` cvV Kiv|
Zvgv`i `i` Avgvi KvQ cuQ, Zvgiv hLvbB _vKv bv Kb|2
gw`bv kixd Abvb whqviZi vb : RvbvZzj evwK
RvbvZzj evwKAviweZ evwKDj MviKv`cwe gw`bvi GKwU Keivb
hLvb, Bgvg gvwjK (in.) Gi K_v gZ, cvq `k nvRvi mvnvev Kei
AvQb| Avnj evBZi AwaKvsk m`m, Avevm Beb Avyj gyvwje,
Dmgvb Beb gvRDb, AvKxj Beb Avwe Zvwje I Lvw`Rv () I gvqgybv
() eZxZ ivm~jyj- vn ( )Gi Abvb xMY, Avyi ingvb, mv` Beb
Avwe Iqvvm cgyL Rwjjyj K`i mvnvev (ivw`qvj- v Avbg) evwKZ Kei
AvQb| m wnme Zv`iK mvjvg `qv I Zv`i Rb BwMdvi I `vqv
Kivi Dk RvbvZzj evwKZ hvIqv kwiqZmZ|
1

- .( Beb gvRvn : 1560)


-
( Avey `vD` : nvw`m bs 1746
2

146

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

evwKZ mgvwnZ gywgbMYi cwZ mvjvg `qvi mybZ ZwiKv njv


Awbw`fve mevBK GKmv_ mvjvg `qv I Zv`i Rb `vqv Kiv|
ivm~jyj- vn ( )Avnj evwKi whqviZKvj ejZb|
.
Avcbv`i Ici kvw ewlZ nvK, gywgb m`vqi Avevm j|


Avgiv Avcbv`i mv_ hy ne BbkvAvj- vn| n Avj- vn Avcwb Avnj
evwK`iK gvd Ki w`b|
eyivq`v () Gi ewYZ GK nvw`m GmQ, Kei whqviZ Mj
ivm~jyj- vn ( )Zv`iK wkLvZb| Zv`i ga _K GKRb ejZb:

Avcbv`i cwZ kvw ewlZ nvK n A RvqMvq emevmKvix gywgbgymwjgMY| Avgiv (Avcbv`i mv_) hy ne, BbkvAvj- vn| Avgv`i Rb I
Avcbv`i Rb Avj- vni `ievi cwivY Kvgbv Kwi| 1
Dj- wLZ nvw`mmg~n evwKZ mgvwnZ gywgbMYK mvjvg `qvi cwZ
AZ | Gi AwZwi wKQy KiZ hvIqv mybZi Ljvd; hgb
cZKi Kei wfb wfbfve mvjvg `qv Rvqh _vKjI ivm~jyj- vn
( )I mvnvev`i Avgj Gi Kvbv D`vniY LuyR cvIqv hvq bv|
Abyicfve evwKi Keivb wMq wbRi Rb `vqv KiviI Kvbv
D`vniY ivm~jyj- vn ( )I Zuvi mvnvev`i Rxeb LuyR cvIqv hvq bv|
Keii KvQ wMq `vqv Kiv eis kwiqZ ewnf~Z GKwU KvR hv mvjvd
mvjnxb`i KD Kibwb| Keievmx`i Iwmjv evwbq `vqv KivA_vr
Gic ejv h n Avj- vn RvbvZzj evwKZ kvwqZ eyRyM ew`i Dwmjvq
AvgvK gv Ki `vIgvivZK aibi Aciva| ZvB evwKZ AveMZvwoZ
nq KLbv Gic Kieb bv| hUzKzi AbygwZ nvw`m AvQ m-UzKz KiB
v neb| GZB KjvY I eiKZ iqQ|
1

- gymwjg : nvw`m bs 975

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

147

gmwR` Kzevq mvjvZ Av`vq


GKgv Avj- vnK ivwR-Lywk Kivi Rb ZvKIqvi wfwZ wbwgZ nqQ
gmwR` Kvev| cwe gw`bvq wnRiZi ci ivm~jyj - vn ( )KZK wbwgZ
c_g gmwR`, gmwR` Kvev| Avj- vn cvK ^qs G gmwR`i c mvx
w`qQb I GZ hviv mvjvZ Av`vq KiZb Zv`i cksmv KiQb| Gikv`
nqQ

wbqB GKwU gmwR` hv ZvKIqvi Dci cwZwZ nqQ, c_g w`b


_KB, AwaK nK`vi h Avcwb ZvZ (mvjvZ Av`vq KiZ) `uvoveb| GZ
iqQ Ggb ewMY hviv cweZv ARbK cQ` Ki| Avi Avj- vn cweZv
ARbKvix`iK cQ` Kib|1 Avqkv _K ewYZ GK nvw`m GmQ, wZwb
ejb, ivm~jyj- vn ( )ewb Avgi Beb AvId Mv `k w`bi AwaK mgq
AwZevwnZ Kijb| wZwb ZvKIqvi Ici cwZwZ gmwR`wU wbgvY Kijb, I
ZvZ mvjvZ Av`vq Kijb| AZtci wZwb AvivnYi RZ DV emjb|
wZwb PjZ jvMjb, jvKRbI Zuvi mv_ PjZ jvMj| GKmgq DU gmwR`
bewei KvQ em coj|2 Avyj- vn Beb Igi () _K ewYZ, wZwb ejb,
bex ( )cwZ kwbevi, cvq nuU A_ev evnb Po, gmwR` Kvevq
AvmZb|3 ivm~jyj- vn ( )Gi AbymiY Beb Igi wbRI Abyic
KiZb| Ab GK nvw`m GmQ, ivm~jyj- vn ( )ejQb, h ew Zvi
evwoZ cweZv ARb Kij, AZtci gmwR` Kvevq Gj, Ges ZvZ mvjvZ
Av`vq Kij, GZ Zvi Dgivi gZv Qvqve nj|4 Dgvgv _K ewYZ GK
1

- m~iv ZvIev : 108


-
( evLvwi : nvw`m bs
3906)
3
- evLvwi : nvw`m bs 1193
4
- Beb gvRvn : 1402
2

148

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nvw`m GmQ, ivm~jyj- vn ( )ejQb, h ew ei nq GB gmwR`


Gj, I ZvZ mvjvZ Av`vq Kij, m GK Dgivi mgcwigvY Qvqve cj|1
gmwR` Kvevq mvjvZ Av`vqi wbqg
gmwR` Kvevq wMq ceki mgq Wvb cv AvM `eb| gmwR`
ceki `vqv coeb


.2

gmwR` cek Ki `yivKvZ bdj mvjvZ Av`vq Kieb| G mvjvZi


Avjv`v Kvbv wbqZ bB| Kej gb gb wi Kieb, Avwg `yivKvZ bdj
mvjvZ Av`vq KiwQ| mvjvZ kl nj gmwR` nZ ei nIqvi `vqv co euv
cv AvM w`q ei nq hveb| GLvb Ab Kvbv Avgj bB|
whqviZ nv`vq D`
wnRwi wZxq mvj D`hy hviv knx` nqQb nvghv () mn Zuv`i
AbKB D` cviB kvwqZ AvQb| Zv`i Kei whqviZ Kiv
kwiqZmZ| whqviZi Dk Zuv`i Rb `vqv Kiv, Zuv`i Rb Avj- vni
ingZ Kvgbv Kiv| RvbvZzj evwK whqviZi mgq h `vqv coZ nq m
`vqv coB whqviZ Kieb| h Kvbv w`b nv`vq D`i whqviZ Kiv
hZ cvi| enwZevi A_ev evi wbw` Kivi welq Kvbv cgvY bB|
Dj- wLZ RvqMvmg~n eZxZ Abvb RvqMv whqviZi Kvbv weavb bB|
mybZ A_ev gyvnve gb Ki hw` KD mme RvqMv whqviZ KiZ hvq Ze
kwiqZi `wZ Zv e`AvZ ne| nuv hw` KejB `Lvi Dk nq, Qvqve
Bev`Z I eiKZ ARbi Kvbv wbqZ bv _vK, Ze Kvbv Amyweav bB|
gw`bvi wKQy Kc iqQ hjvi cvwb ZveviK wnme wbq Avmvi evcvi
h GKwU K_v AvQ ZviI Kvbv wfw bB| Kbbv mvnvevq Kivgi KDB

-( bvmvqx : 2/37)
- Beby gvRvn : nvw`m bs (771) Avjevbx G nvw`mwU we ejQb (`t mwn mybvwb Bewb gvRvn
1/128 )
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

149

`~i`~iv hvIqvi mgq Kvbv cvwb m Ki wbq wMqQb ej Kvbv


cgvY bB| wbivgqi gvwUI m bqvi Kvbv cgvY bB|
evwo cZveZbi Av`e cm
evwo cZveZbi mgq ivm~jyj- vn ( )Gi mybZi h_vh_ cvqiwe Kivi
cwZv wbq, ivm~jyj- vn ( )h xbK ^Q- AvKvi iL MQb Zv
cPvi I cmvi mekw cqvMi gbvew wbq, KLbv Kvbv KvR hb
mybZ ivm~j cwiZvM bv nq m aibi gvbwmKZv wbq gw`bv _K `k
wdi Avmeb| `k divi c~e gmwR` beweZ `yivKvZ we`vwq mvjvZ
Av`vq Kiv kwiqZmZ bq| nvw`m I mvnvevq Kivgi Kg G aibi
Kvbv mvjvZ cvIqv hvq bv| we`vwq whqviZ ejZI Kvbv wKQy bB|
we`vqi c~e iIRv gyeviK DcwZ nq mvjvg wbe`b Ki xb-`ywbqvi
cqvRbi Rb, nR I whqviZ Keyj Ges wbivc` `k divi Rb `vqv
Kivi evcvi Kvbv Kvbv eBq h civgk AvQ ZviI Kvbv wfw bB|
mdi _K divi ci wbR gnj- v ev kni `wMvPi nj,
.

cZveZbKvix, ZIevKvix, Bev`ZKvix I Avgv`i cfyi cksmvKvix


GB `vqv coeb|1 gnj- vi gmwR` cek Ki `yivKvZ mvjvZ Av`vq
Kieb|2
GjvKvemxi KiYxq
Beb Igi _K ewYZ GK nvw`m GmQZzwg hLb nvwRi mv_
mvvr Kie ZuvK mvjvg `e, Zuvi mv_ gymvdv Kie, I ZuvK Zvgvi
bvn gvdi Rb Avj- vni KvQ `vqv KiZ eje, Zvi Ni ceki
c~eB| Kbbv Zvi bvn gv Ki `qv nqQ|3
1

- gymwjg : nvw`m bs 1342


- - ivm~jyj- vn (m) hLb mdi _K wdi AvmZb,
wZwb gmwR` w`q i KiZb, wZwb mLvb `yivKvZ mvjvZ Av`vq KiZb (gymwjg: nvw`m bs
2769)
3
Avng` : 5116
2

150

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

151

nR cvjbKvj hme bvix, cyil _K wfb


nR Aevq bvixi cvkvK cwiQ`
Gnivgi bvixi Avjv`v Kvbv cvkvK bB| kvjxb I wXj-Xvjv c`v
eRvq _vK G aibi h Kvbv cvkvK ci bvix Gnivg euvaZ cvi|
Gnivg Aevq mjvBhy Kvco civ I gv_v AveZ Kiv cyili Rb wbwl
njI bvixi Rb wbwl bq| G evcvi Bgvg Bebyj gybwhi I Beb Avwj
evi Bgvg`i BRgv HKgZi K_v Dj- L KiQb|1
Ze Gnivg Aevq wbKve ev Abyic Kvbv cwiQ` w`q Pnviv XvKv
ea bq| nvw`m GmQ, bvix hb bKve bv jvMvq I nvZgvRv bv ci| 2
Ze Gi A_ G bq h eMvbv cyili mvgbI bvix Zvi Pnviv Lvjv
ivLe, G IjvgvMY HKgZ cvlY KiQb h gv_vi Dci _K Pv`i
Szwjq w`q Pnviv XK bvixMY eMvbv cyil _K c`v Kie| 3 G evcvi
Avqkv () _K GKwU eYbv Ici Dj- wLZ nqQ|
nRi mdi bvixi mv_ gvnivg cyil _vKv cm
Bgvg Avey nvwbdv I Bgvg Avng`i gZ bvixK hw` mdii `~iZ wMq
nR KiZ nq Ze gvnivg mv_ _vKv kZ| nvw`m GmQ, ivm~jyj - vn ()
ejQb, gvnivg eZxZ Kvbv cyil Kvbv bvixi mv_ hb GKv bv nq|
Ges bvix hb gvnivg eZxZ mdi bv Ki| GK ew `uvwoq ejj, Bqv
ivm~jyj- vn! Avgvi x Avgvi mv_ nRi Dk ei nqQ, Avi Avwg hy
bvg wjwLqwQ, ivm~jyj- vn ( )ejjb,hvI Zzwg Zvgvi xi mv_ nR
1

- `Lyb , Bebyj gybwhi : Avj BRgv , c :18, Beby Avwj evi : Avvgnx` , c :15-104
- ( evLvwi : nvw`m bs )
3
- Beby Avwj evi: Avvgnx`, 15/108
2

152

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

Ki|1 Ab GK nvw`m GmQ, gvnivg Qvov Kvbv bvix hb wZb w`bi


`~iZ mdi bv Ki|2 Beb Avevm () _K GK nvw`m GmQ,
ivm~jyj- vn ( )ejQb : bvix hb gvnivg eZxZ KLbvB nR bv Ki|3
bvixi Zvjweqv cvV
Zvjweqv nRi - vMvb| bvix-cyil mKji B Zvjweqv cvVi
iZ mgvb| cv_K GZUzKz h bvix cyili gZ DP^i Zvjweqv coe
bv| wbR bZ cvi I cvk-_vKv mwbx bZ cvi GZUzKz DPviY bvix
Zvjweqv cvV Kie| cLvZ Zvewq AvZv ejb, cyil ^i DuPz Ki
Zvjweqv coe| Ze bvix ay wbRKB kvbve Ges AvIqvR DuPz Kie bv|
Beb Avevm () ejb, bvixiv ^i DP Ki Zvjweqv cvV Kie bv|4
nR cvjbKvj nvqhiZv bvixi KiYxq
nR cvjbKvj Kvbv bvixi nvqh Gm Mj Zvi `ywU Aev:
GK. ZvIqvd whqviZnRi diR ZvIqvdmv`bi ci nvqh
i nj Djvgvq Kivgi HKgZ nvqhi KviY ZvK Avi we`vwq
ZvIqvd KiZ ne bv| 5 Avqkv () Gi nvw`m GmQ, Dyj gywgwbb
mvwdBqv () Gi nvqh Pj Gj ivm~jyj- vn ( )wRvmv Kijb, m wK
(nvqhi KviY) Avgv`i hvv-weiwZ Kive ? mvnveMY ejjb, wZwb Zv
BZvga ZvIqvd whqviZ mi wbqQb| ivm~jyj- vn ( )ejjb, Zvnj
hvv-weiwZi `iKvi bB|6
`yB. ZvIqvd whqviZ mv`bi c~e nvqh Pj Gj memwZg `y
KvRi hKvbv GKwU Kiv hve:
1

: :

gymwjg : 2391)
2
-)gymwjg : 2381
3
- mvC` Avyj Kv`i : AvjgyMbx wd wdKwnj n Iqvj Dgiv, c: 22
4
-mvC` Avyj Kv`i : cv , c:87
5
- `Lyb : mvC` Avyj Kv`i : cv , c 995
6
- evLvwi : 1638, gymwjg : 2353

(evLvwi I

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

153

1. nvqh _K cwe nIqv ch wZwb gvq _vKeb| gvnivgI Zvi


mv_ _K hve| cwe nj wZwb ZvIqvd mi beb|
2. LiPi UvKv kl nq hvIqvi KviY, wKsev Ab Kvbv KviY gvq
_vKv me bv nj `k wdi hveb| Ze ZvIqvdi G diRwU Zvi Ici
_K hve| cieZxZ wdi Gm ZvIqvd mi wbZ ne| G ZvIqvd
mv`bi c~e ^vgx-xi wgjb ea ne bv| Avi hw` cieZxZ wdi Avmvi
Av` Kvbv mvebv bv _vK, Ges cwe nIqv ch gvq Aevb KivI
me bv nq Ze we Ijvgv`i gZvbymvi nvqh wbtmZ nIqvi RvqMv
bvcwKb w`q fvj Ki eua ZvIqvd whqviZ mv`b Ki bqvi AbygwZ
AvQ| Ze GKeviB AcviM bv nj Gic Kiv DwPZ bq|
bvixi ZvIqvd-mvC
bvix, cyili mv_ wgwkZ nq ZvIqvd Kie bv| eis GKcvk nq `~i
w`q ZvIqvd Kie| nvRi AvmIqv` Pz^b-ki Rb cyili wfo hve
bv| h ZvIqvd cyilK ivgj BhwZev KiZ nq mLvb bvixK ivgj
BhwZev KiZ ne bv|1
mvC Kivi mgq bvixK meyR `yB evwZi gvS `ovZ ne bv|
^vfvweKfve PjZ ne| Avyj- vn Beb Igi _K GK eYbvq GmQ,
evqZzj- vni ZvIqvdi mgq Ges mvdv gviIqv mvCi mgq bvix`i Ici
ivgj Kivi Kvbv wb`k bB| 2

1
2

- `Lyb: Lvjmyj Rygvb, 206

154

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nRKvixi fyjwU
nR cvjbKvj AbKB fyjwU Ki _vKb| bxP Dj- LhvM wKQy fyj
Zzj aiv nj|
K. gxKvZ I Gnivg welqK fyj
1. nR wKsev Dgivi wbqZ _vKv mI Gnivg bv euaB gxKvZ AwZg Kiv|

2. Gnivgi Kvco cwiavb Kivi ci _K BhwZev Kiv, I ZvIqvd


kl BhwZev AevZB `yivKvZ mvjvZ Av`vq Kiv| BhwZev A_ Pv`ii
`ycv evg Kuvai Ici iL w`q Wvb Kuva Dby ivLv|
3. Dgivi wbqZi mgq I nRi
wbqZi mgqDwPZ bq| Kbbv G aibi
Kvbv wbqZ nvw`m Dj- wLZ nqwb| Dgivi wbqZi mgq I nRi
wbqZi ejvB mwVK|
L. Zvjweqv cvVi fyjwU
1. AbK `jefve GKB ^i Zvjweqv cvV Ki _vKb| c~e
GKRb ejb ci mevB mg^i ejb| Gic Kiv fyj| ivm~jyj - vn ( )I
mvnvevMY Gfve Zvjweqv cvV Kibwb| Zviv cZKB wfb wfbfve
DP^i Zvjweqv coZb|
2. Afve Zvjweqv cvV| Zvjweqv nRi - vMvb nIqv mI
AbKB Afve Zvjweqv cvV Kib| GUv wVK bq eis iZ w`q
Zvjweqv gyL KiZ ne I wefve cvV KiZ ne|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

155

M. nig kixd ceki mgq fyjwU


1. nig kixd ceki mgq AbK nvwR Ggb wKQy `vqv cvV Ki
_vKb hv ivm~jyj- vn (_ )K ewYZ nqwb| A_P msMZ nj gvmbyb `vqv
cvV Kiv|
2. gmwR`yj nvivgi wbw` GKwU `iRv w`q cek Kiv AbKB
Riwi gb Kib| GUv wVK bq, eis h Kvbv `iRv w`qB gmwR`yj
nvivg cek Kiv Pj|
N. ZvIqvdi mgq fyjwU
1. ZvIqvdi cZK Pii Rb wekl Kvbv `vqv wbw` Kiv I Zv
cov|
2. ZvIqvdi mgq GKRb bZZ w`q DP ^i `vqv cov I Abiv
mg^i Zvi AbyKiY Kiv|
3. AbKB gb Kib nvRi AvmIqv` Pz^b bv Kij nR A ne,
G aviYv wVK bq| eis wfo bv _vKvi nvjZ nvRi AvmIqv`K
Pz^b-k Kiv mybZ| cvi wfoi mgq Kej Bkviv KivB
mybZ|
4. KD KD iKb qvgwbK Pz^b Ki _vK| GUv bq| eis me
nj KvDK K bv w`q Wvb nvZ w`q iKb qvgwbK k Kiv
I ki ci nvZ Pz^b bv Kiv| k Kiv me bv nj, G ,
nvZ Bkviv Kivi Kvbv weavb bB|
5. ZvIqvdi mgq KD KD Kvevi `qvj k Kib A_P ivm~jyj- vn
( )nvRi AvmIqv` I iKb Bqvgwb Qvov Avi wKQy k
Kiwb|
6. ZvIqvdi mgq KD KD nvZxgi fZi w`q cek Ki _vK|
Gic Kij ZvIqvd ne bv| Kbbv nvZxg cwe Kvevi Ask
wnme weewPZ|

156

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

7. AbK nvwR ZvIqvdi mgq mvZ PiB ivgj Kib Gic Kiv
DwPZ bq| Kbbv wbqg nj Kej c_g wZb Pi ivgj Kiv, Avi
evwK PijvZ ^vfvweKfve Pjv|
8. ZvIqvdi mgq AbKB gvKvg BevnxwgK nvZ A_ev igvj-Uzwc
w`q k Ki _vK, Gic Kiv gvivZK fyj|
9. we`vwq ZvIqvdi ci cwe Kvevi mvbv_ Dv nuU ei nIqv
msMZ bq| Kbbv Gic Kiv ivm~jyj- vn ( )I mvnvev`i _K
ewYZ nqwb|
10. AbKi aviYvgvKvg Bevnxgi cQb Qvov gmwR`i Ab Kv_vI
ZvIqvdi `yivKvZ mvjvZ Av`vq Kiv hve bv| G aviYv mwVK bq|
mvC Kivi mgq fyjwU
1. mvCi wbqZ gyL DPviY Ki cov|
2. gviIqv cvnvo _K mvC i Kiv|
3. mvdv cvnvo DV mvjvZi ZvKweii bvq `ynvZ DwVq Bkviv Kiv|
nj `ynvZ Zzj ay `vqv Kiv|
4. KD KD gb Kib, mvdv _K gviIqv Ges gviIqv _K mvdvq
wdi Gj mvCi GK Pi m~Y nq| G aviYv fyj| mvdv _K
gviIqv ch MjB eis GK Pi m~Y nq hvq|
5. mvdv _K gviIqv Ges gviIqv _K mvdv ch mvC Kivi cyiv
mgqUvZ `Z Pjv fyj| mvCi mgq `Z PjZ ne Kej meyR
`yB wPi gaeZx vb|
6. KD KD mvC Kivi mgqI BhwZev Ki _vK| GUv fyj| BhwZev
Kej ZvIqvd Kz`ygi mgq KiZ nq|
7. cyil`i Rb meyR wPi gvS mvC Z_v `o bv Pjv|
8. mvCi cZK Pii Rb Avjv`v `vqv wbaviY Kiv|
O. njK wKsev Kmii mgq fyjwU
gv_v gyb ev Pzj QvU Kivi mgq m~Y gv_v cwiev bv Kiv| KD KD
GKvwaK Dgiv Av`vqi j Gic Ki _vK hv Ljvd mybZ I fyj|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

157

mvCi ci evmvq wMq ^vfvweK Kvco-Pvco ci njK-Kmi Kiv| A_P


wbqg nj Gnivgi Kvco Mvq _vKv Aevq njK-Kmi Kiv|
P. 8 wRjnR nvwR`i fyjwU
8 ZvwiL wgbvZ bv Gm mivmwi Avivdvq Pj hvIqv|
cyili DP ^i Zvjweqv cvV bv Kiv|
1. wgbvZ RvqMv _vKv mI wgbvi evBi Aevb Kiv|
Q. Avivdv w`emi fyjwU
1. Avivdvi mxgvbvq cek bv KiB DKzd Kiv Ges m~hvi ci
gyh`vjdvi Dk iIqvbv nIqv|
Avivdv gb Ki gmwR` bvwgivi myL fvM DKzd Kiv| A_P G AskwU
Avivdvi mxgvbvi evBi|
Rvevj AvivdvqhvK jvKiv Rvevj ingZ ejhvIqvK
Zvrchc~Y I eiKZgq gb Kiv Ges mLvb _K eiKZi Avkvq cv_i
msMn Kiv|
wKejvK cQb iL Rvevj Avivdvi w`K gyL Ki `vqv Kiv|
2. m~hvi c~eB gyh`vjdvi Dk Avivdv _K ei nq hvIqv|
R. DKzd gyh`vjdvi fyjwU
axi-wi I kv fve eRvq bv iL jyj Ki gyh`vjdvi c_ iIqvbv
nIqv|
gyh`vwjdvq cuQvi c~e c_B gvMwie Gkv Av`vq Ki bqv| mvjvZ,
KziAvb wZjvIqvZ, wRwKi AvhKvii gvag gyh`vwjdvq ivwhvcb Kiv|
gyh`vwjdvq DKzd bv Ki Zv AwZg Ki wgbvq Pj hvIqv|
1. m~hv`q wKsev ZviI ci ch gyh`vjdvi DKzdK cjw^Z Kiv|
Kbbv ivm~j ( )m~hv`qi c~eB wgbvi Dk hvv KiwQjb|
S. Ki wbci fyj-wU|
gyh`vjdv _K Ki Kzwoq bv wbj Ki wbc ne bv ej
aviYv Kiv| RvgivZ kqZvb iqQ gb Ki Ki wbci mgq DwRZ
nq wbc Kiv| i Mvq Ki bv jvMj Ki wbc ne bv ej
aviYv Kiv| eis nvDRi ga hKvbv RvqMvq cojB Ki wbc

158

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

ne| gyvnve gb Ki Ki ayq cwivi Kiv| wbR mg nIqv mI


wfoi fq AbK w`q Ki wbc Kivbv| 11 I 12 ZvwiL m~h Xj
covi c~e Ki gviv| cwZ RvgvivZ 7 wUi ewk Ki gviv Ges cwZw`b `yB
wKsev wZbevi Ki Ki gviv| c_g I gvag Rvgivq Ki wbci ci
`vqv Kivi Rb bv `uvovbv| 7 wU Ki GKevi gywe Ki wbc Kiv|
Abvb fyjwU
AvBqvg ZvkixK wgbvq Aevb bv Kiv|
1. nvivg mxgvbvi evBi nv`x Ren Kiv| Kzievwbi Rb Dchy wKbv
Zv hvPvB bv Ki Kzievwb Kiv|
2. Kzievwb Kivi ci wbR bv Lq Ges dwKi wgmwKbK bv w`q dj
`qv| C`i w`bi AvM Kzievwb Kiv|
3. Ki wbci KvR kl Kivi c~eB we`vwq ZvIqvd mb Kiv
Ges Ki wbc Ki mivmwi wbR `ki Dk iIqvbv nq hvIqv|
we`vwq ZvIqvdi ci hvvi eZv eZxZ webv cqvRb `xN mgq Aevb
Kiv| we`vwq ZvIqvdi ci Kvevi w`K ZvwKq nvZ bo we`vq Rvbvbv|
wKsev KvevK mvgb iL Dv nuU gmwR` _K ei nIqv|
gw`bv gybvIqviv whqviZKvj fyjwU
gw`bv whqviZ nRi Ask ej gb Kiv|
1. ivm~jyj- vn ( )Gi Kei whqviZKvj Keii Pvicvki `qvj ev
jvnvi Rvbvjvjv k Kiv, Pz^b Kiv Ges eiKZ jvfi Dk Rvbvjvq
m~Zv ev Abyic wKQy euvav|
2. Afve c~iYi Rb wKsev wec` _K cwivYi Rb ivm~j ( )Gi
KvQ `vqv Kiv| Kvbv wKQyi Rb `vqv Kej gnvb Avj- vni KvQB Kivi
weavb iqQ|
3. gmwR` bewei fZi ivm~j ( )Gi wgnive I Dmgvbx wgnive
`yivKvZ mvjvZ Av`vq Kiv, I GK eiKZgq gb Kiv|

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

159

4. gmwR` bewei `qvj, ivm~j ( )Gi wgnive I wg^vi eiKZi


Dk k Kiv, wKsev GZ Pz^b Kiv|
5. D` cvnvoi wewfb nvq hvIqv Ges ZveviK jvfi Avkvq Quov
Kvco ev bKiv euvav Ges mLvb Ggb-me KvR Kiv hvZ Avj- vni I
ivm~jyj- vn ( )Gi AbygwZ bB|
6. G aviYv cvlY Ki wKQy vbi whqviZ Kiv h, Gjv ivm~j ()
Gi wb`kb| hgb Dxi emvi vb, AvswU Kc(h Kc ivm~j ( )Gi AvswU
co wMqwQj) A_ev Dmgvb () Gi Kc| Avi eiKZ jvfi Avkvq G
mg vb nZ gvwU msMn Kiv|
7. ivm~jyj- vn ( )Gi Keii cvk wMq DP^i `vqv cvV Kiv Ges
G aviYv Ki mLvb `xNY `vqv KiZ _vKv h, G vb `vqv Keyji
wekl vb| gmwR` beweZ wbw` msLvq mvjvZ Av`vq IqvwRe gb Kiv|
evwK Keivb I D`i knx``i Keivb wMq Zv`i Kei whqviZKvj
Kei kvwqZ ew`i Avnvb Kiv Ges KjvY-eiKZ jvfi Avkvq hLvb
UvKv cqmv wbc Kiv|
8. mvZ gmwR` bvgK vb wMq dwRjZ jvfi Dk cZKwU
gmwR` `yivKvZ Ki mvjvZ Av`vq Kiv| gw`bvq _vKvKvjxb mgq Lvwj
cvq Pjv G wekvm h gw`bvq RyZv cwiavb Kiv DwPZ bq|

160

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

nR Keyj nIqvi AvjvgZ


1. Bgvb I Avgj `pZv mw nIqv| cvw_eZv I `ywbqv-msM welqAvkqi cwZ Abxnv I ciKvji cwZ cej AvMn-jvf mw nIqv|
2. nR-c~e Rxeb hme cvc I Abvqi msjMZvq Rxehvcb KiZ
Afm wQj mjv _K m~Yfve wegy nq Rxebhvcb KiZ i
Kiv|
3. nR mv`bi ci KZ AvgjK A gb Kiv| Kbbv gvbyl hZ
AvgjB KiK bv-Kb Avj- vni c` wbqvgZi Zzjbvq Zv wbZvB ZzQ|
G KviYB gyLwjm ev`v`i bvejxi GKwU nj, Zviv wbR`i AvgjK
memgqB QvU gb Kib| AnsKvi I eovZ eva _K euP _vKv Ges
Bev`Z cvjb Drmvn I Pvj KLbI hb NvUwZ bv Avm m RbB Gic
AZvkK|
4. Avgj Keyj bv nIqvi fq Kiv: mvnvevq Kivg (ivw` Avj- v
Avbg) Avgj Keyj nIqv bv nIqvi evcvi LyeB kwZ _vKZb| Zv`i
cmB cwe KziAvb Gikv` nqQ :

Avi hviv hv `vb Ki, hv Zv`i `Iqv nqQ Zv _K fxZ, KwZ


`q- GB eva h, Zviv Zv`i cvjb KZvi KvQ wdi hve| 1 bex Kwig
( )D AvqvZi evLvq ejQb: Zviv wmqvg, mvjvZ I m`Kv Av`vq Ki
Ges GB fq Ki h, bv Rvwb Gjv Keyj nQ wK-bv|
5. Avkv ivLv I AwaK cwigvY `vqv Kiv: fq I kvi cvkv-cvkx
Bev`Z Keyj welq Avkvq eyK euvaZ nq| Kbbv AvkviwnZ fq bivk

- m~iv gywgbyb : 60

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

161

WK AvbZ eva| Bevnxg I BmgvBj () Kvev-Mn wbgvY Ki `vqvq


gkj nqQb| Gikv` nqQ:

Avi hLb Bevnxg I BmgvBj Kvev-Mni wfw vcb Kijb| (Zviv


`vqv Kijb) n ciIqvi`Mvi Avgv`i c _K Keyj Kib| wbq
Avcwb keYKvix, I AwZ vbx|1
6. AwaK cwigvY gv PvIqv: Kbbv Avgj c~Yvic Av`vqi Kivi
hZvB Pv-mvabv Kiv nvK bv-Kb Kv_vI bv Kv_vI wU _K hvIqv
^vfvweK| G aibi wU _K AvgjK cwiQb Kivi Rb Bev`Zi ci
BwMdvi (KZ Abvq _K gv cv_bv) Kivi wb`k iqQ| cwe
KziAvb nRi Kgaviv Dj- Lc~eK Gikv` nqQ:

AZtci Zvgiv ZvIqvdi Rb `Z MwZZ mLvb _K wdi Avm,


hLvb _K mevB wdi| Avi Avj- vni KvQ gvMwdivZ Kvgbv Ki| wbq
Avj- vn gvKvix, KiYvgq|2 GgbKx ^qs ivm~j ) (diR mvjvZ kl
Ki wZbevi Avj- vn KvQ gv cv_bv KiZb I ejZb- Av
vMwdij- vn|
7. AwaK cwigvY bK Avgj Kiv: KviY bK Avgj GKwU ei bvq
hvi Mvovq cvwb mP `qv Riwi hvZ Zv ew cq dj `q| Kvb GKwU
bK Avgj Keyj nIqvi AvjgZ nj Abyic bK Avgji avivevwnKZv
Pvwjq hvIqvi AvMn I D`vM mw nIqv| Kbbv GKwU bK Avgj Ab
AviKwUi w`K Ub bq|
Avj- vn ZvAvjv Avgv`i mKji bK Avgj mg~n Keyj KiK|

1
2

- m~iv evKviv : 127


- m~iv evKviv : 199

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

162

Avj-KziAvbi wbevwPZ `vqv23
-1

(1) n Avgv`i cwZcvjK! Avgiv Avgv`i wbR`i cwZ Abvq KiwQ,


Avcwb hw` Avgv`iK gv bv Kib, Ze Avgiv wZM `i Afy nq
coe|1


-2


28

(2) n Avgvi cwZcvjK! Avcwb gv Kib AvgvK, Avgvi wcZvgvZvK Ges hviv gywgb nq Avgvi Mn cek Ki Zv`iK Ges gywgb
cyil I gywgb bvix`iK, Avi Rvwjg`i ay asmB ew Kib|2

-3

40


41

(3) n Avgvi cwZcvjK! AvgvK bvgvR KvqgKvix Kib Ges Avgvi


eskai`i ga nZI; n Avgv`i cwZcvjK! Avgvi `vqv Keyj Ki| (40)
n Avgvi cwZcvjK! hw`b wnmve ne mw`b AvgvK, Avgvi wcZv-gvZvK
Ges gywgb`iK gv Kib| (41)3


83

-4

84

85
87

m~iv- Avivd 23
m~iv b~n :28
3
m~iv-Bevnxg : 40-41
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

163

(4) n Avgvi cwZcvjK! AvgvK vb `vb Kib Ges mrKgcivqY`i


mv_ AvgvK wgwjq w`b (83) AvgvK cieZx`i ga hk^x (weLvZ)
Kib| (84) Ges AvgvK myLgq RvbvZi AwaKvix`i Afy Kib!
(85) Ges AvgvK jvwZ Kieb bv cybivb w`em| (87)1
-5
4

(5) n Avgv`i cwZcvjK! Avgiv Zv AvcbviB Dci wbfi KiwQ,


AvcbviB AfxgyLx nqwQ Ges cZveZb Zv AvcbviB wbKU| (4)2
-6
5

(6) n Avgv`i cwZcvjK! Avcwb Avgv`iK Kvdi`i cxobi cv


Kieb bv, n Avgv`i cwZcvjK! Avcwb Avgv`iK gv Kib! Avcwb
Zv civgkvjx, cvgq|3-7

26
25

27
28

(7) n Avgvi cwZcvjK! Avgvi e ck Ki w`b| (25) Ges Avgvi


Kg mnR Ki w`b| (26) Avgvi wRnvi RoZv `~i Ki w`b| (27) hvZ
Zviv Avgvi K_v eySZ cvi| (28)4


53
8

(8) n Avgvi cfy! Avcwb hv AeZxY KiQb, Avgiv Zv wekvm Kwi Ges
Avgiv ivm~ji AbymiY KiwQ; AZGe mvxMYi mv_ Avgv`iK wjwce
Kib|5


86
85 -9

m~iv-Aviv : 83-87
m~iv-gygZvwnbv : 4
3
m~iv-gygZvwnbv : 5
4
m~iv- Zv-nv : 25-27
5
m~iv-Avj-Bgivb : 53
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

164

(9) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`iK GB Rvwjg`i jj evbveb


bv| (85) Avgv`iK Zvgvi wbR ingZ GB Kvdi`i (Kej) nZ gyw
w`b|1
-10
147

(10) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`i Rb Avgv`i Aciva I Avgv`i


AcPqmg~n gv Kib I Avgv`i PiYmg~n my`p Kib Ges Awekvmx`i
Dci Avgv`iK mvnvh Kib| 2
-11
118

(11) n Avgvi cwZcvjK! gv Ki I `qv Ki, ZzwgB Zv mek `qvjy|


(118)3
-12


201

(12) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`i `ywbqvZ KjvY `vI Ges


AvLivZ KjvY `vI Ges Avgv`iK AwMi kvw nZ iv|4


-13

286

(13) n Avgv`i cwZcvjK! hw` Avgiv weZ nB A_ev fyj Kwi Ze


Zzwg Avgv`iK cvKovI Kibv| n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`i
c~eeZxMYi hgb i-`vwqZ AcY KiwQj Avgv`i Dci Zgb i`vwqZ AcY Kibv| n Avgv`i cwZcvjK! Ggb fvi Avgv`i Dci Ac Y
Kiv bv hv enb Kivi kw Avgv`i bB| Avgv`i cvc gvPb Ki,

m~iv-BDbym : 86
m~iv-Avj-Bgivb : 147
3
m~iv- gywgbyb : 118
4
m~iv-evKviv : 201
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

165

Avgv`iK gv Ki, Avgv`i cwZ `qv Ki, ZzwgB Avgv`i AwffveK|


myZivs Kvdi m`vqi wei Avgv`iK Rqhy Ki|1

8


-14

(14) n Avgv`i cwZcvjK! mij c_ c`kbi ci Zzwg Avgv`i A


iK mZ jNb ceY Kiv bv Ges Zvgvi wbKU nZ Avgv`iK KiYv
`vI, wbq Zzwg gnv`vZv| [m~iv-Avj-Bgivb: 8]

-15
65

66

(15) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`i _K Rvnvbvgi kvw we`~wiZ


Ki, Gi kvw Zv wbwZ webvk,(65) wbq Dnv Avqx I vqx Avevm
wnmve wbK| (66) [m~iv-dziKvb]
-16


74

(16) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`i Rb Ggb x I mvb-mwZ


`vb Ki hviv ne Avgv`i Rb bqb cxwZKi Ges Avgv`iK Ki gyvwK`i
Rb AbymiYhvM| [ m~iv-dziKvb:74]-17


10

(17) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`iK Ges Cgvb AMYx Avgv`i


vZvMYK gv Ki Ges gywgb`i wei Avgv`i Ai wel ivLv
bv| n Avgv`i cwZcvjK! Zzwg Zv `qv`, cig `qvjy| [m~iv-nvki: 10]

8
-18

(18) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`i RvwZK c~YZv `vb Ki Ges


Avgv`iK gv Ki, wbq Zzwg me welq mekwgvb| 2
-19
16

1
2

m~iv-evKviv : 286
m~iv-Zvnixg : 8

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

166

(19) n Avgv`i cwZcvjK! Avgiv Cgvb GbwQ myZivs Zzwg Avgv`i


cvc gv Ki Ges Avgv`iK Avbi AvRve nZ iv Ki|1


35

-20

(20) n Avgvi cwZcvjK! G-bMixK wbivc` Ki Ges AvgvK I Avgvi


cyMYK cwZgv c~Rv nZ `~i ivL|2
47 -21

(21) n Avgv`i cwZcvjK! Avgv`iK AZvPvix m`vqi mx


Kieb bv|3

129
-22

(22) Avgvi Rb Avj- vnB h_,wZwb eZxZ Ab Kvb Bjvn bB, Avwg
ZuviB Dci wbfi Kwi Ges wZwb gnv Aviki AwacwZ| 4

m~iv-Avj-Bgivb : 16
myiv-Bevnxg : 35
3
m~iv Avivd : 47
4
m~iv- ZvIev : 129
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

167

nvw`mi wbevwPZ `vqv-1


.
.


.

.

(1) n Avj- vn, `wi AivjeZx I `wMvn mKj welq hb ZvgvK


fq KiZ cvwi n Avj- vn, hw` Rxeb Avgvi Rb KjvYKi nq, Zvnj
AvgvK RxweZ ivL, Avi hw` gZz Avgvi Rb KjvYKi nq Zvnj AvgvK
gZz `vb Ki| mB ZvIwdK cv_bv Kwi| Avwg Zvgvi wbKU cv_bv Kwi mZ
K_v ejvi ZvIwdK, Lywk I va Dfq AevZB| Avwg Zvgvi wbKU cv_bv
Kwi wgZewqZvi, mQj-AmQj Dfqvevq| cv_bv Kwi Ggb bqvgZ hv
kl nevi bq| cv_bv Kwi hv Pz Ryove Awbtklfve| Avwg Zvgvi wbKU
PvB ZKw`ii cwZ mw| Avwg Zvgvi wbKU PvB gZzi ci myLgq Rxeb|
Avwg Zvgvi wbKU Kvgbv Kwi ZvgvK `Lvi Zw, Avwg Kvgbv Kwi Zvgvi
mwnZ mvvr jvfi AvMn-evKzjZv hv jvf Kij AvgvK k Kie bv
Kvb Awb, Avi AvgvK myLxb nZ ne bv Ggb Kvb drbvi hv AvgvK
c_ KiZ cvi| n Avj- vn, Zzwg Avgv`iK Cgvbi AjsKvi viv
wef~wlZ Ki Avi Avgv`iK evbvI c_ c`kK I n`vqZi cw_K|1

bvmvwq : 54/3

168

nR, Dgiv I whqviZ MvBW-2

(2) n Avj- vn, Zzwg Avgvi cfy Zzwg Qvov Kvb Bjvn bB| Zzwg AvgvK
mw KiQ Avi Avwg nwQ Zvgvi ev`v Ges Avwg Avgvi mva-gZ Zvgvi
cwZkwZZ AxKvive iqwQ| Avwg Avgvi KZKgi Awb nZ Zvgvi
Avkq wfv Kwi| Avgvi cwZ Zvgvi wbqvgZi ^xKwZ c`vb KiwQ, Avi
Avwg Avgvi bvn-LvZv ^xKvi KiwQ| AZGe Zzwg AvgvK gvd Ki `vI
wbqB Zzwg wfb Avi KD bvn gvRbvKvix bB| 1

-3

(3) n Avj- vn, Avwg Zvgvi wbKU Avkq cv_bv KiwQ c`jb A_ev
c`wjZ nIqv _K| c_ nvwiq djv A_ev Ab KZK c_ nIqv _K|
KviI Dci Ryjyg Kiv _K A_ev Kviv wbhvwZZ nIqv _K| KviI mv_
g~LZv-c~Y AvPiY Kiv _K A_ev Abi g~LZv-RwbZ AvPiY Avv
nIqv _K|2
-4

. .

(4) n Avj- vn! Avwg Zvgvi wbKU DcKvix we`v, MnYhvM Avgj Ges
cwe RxweKv cv_bv Kwi|3
-5
.

(5) n Avj- vn! Zvgvi wRwKi, Zvgvi Kwiqv vcb Kivi Ges
Zvgvi Bev`Z mwVK I my`ifve mv`b Kivi KvR AvgvK mnvqZv Ki|4

evLvwi : 5831
bvmvwq : 5391
3
Beb gvRv : 915
4
nvwKg : 499/1
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

169

-6

.
.

(6) Avj- vn Qvov Bev`Zi hvM Kvb gvey` bB| wZwb GK Zuvi Kvb
kwiK bB| ivRZ ZuviB Ges cksmv gvB Zuvi| wZwb mKj wKQyi Dci
gZvevb| n Avj- vn! Zzwg hv c`vb Ki Zv evav `qvi KnB bB, Avi Zzwg
hv `e bv Zv `qvi gZ Kn bB| Zvgvi MRe nZ Kvb wekvjx ev
c`ghv`vi AwaKvixK Zvi ab-m` ev c`ghv`v iv KiZ cvi bv|1

-7


.

(7) n Avj- vn! Avwg Avkq PvwQ KcYZv _K Ges Avkq PvwQ
KvcyilZv _K| Avi Avkq PvwQ evaKi Pig chvq _K| `ywbqvi
wdZbv-dvmv` I Keii AvRve nZ|2


-8

(8) n Avj- vn, Avwg Avgvi wbRi Dci AbK ewk Ryjyg KiwQ Avi
Zzwg Qvov bvn&mg~n KnB gvd KiZ cvi bv| myZivs Zzwg Zvgvi wbR b
gvRbv Ki `vI Ges Avgvi cwZ Zzwg ing Ki| Zzwg Zv gvRbvKvix I
`qvjy|3


-9
.

.(9) n Avj- vn! Avgvi Ai ZvKIqv c`vb Ki, ZvK cwe Ki| Zzwg
Zvi Dg cweKvix, Zvi AwffveK I gwbe| 4
1

evLvwi : 799
evLvwi : 5888
3
evLvwi : 5851
4
gymwjg : 2088/4
2

170

nR, Dgiv I whqviZ MvBW-10

(10) n Avj- vn! Avwg Zvgvi wbKU `ywbqv I AvLivZi wbivcv


Kvgbv KiwQ| n Avj- vn! Avwg Zvgvi wbKU Avgvi xb I `ywbqv, cwievi I
m` welq gv I wbivcv Kvgbv KiwQ| n Avj- vn! Zzwg Mvcb
evcvijv AvQvw`Z Ki ivLv| fq-fxwZ _K AvgvK wbivcv `vI| n
Avj- vn! Zzwg AvgvK wbivc` ivL, Avgvi myLi wec` nZ, cvZi
wec` nZ, Wvbi wec` nZ, evgi wec` nZ Avi Ea `ki MRe nZ|
Zvgvi gni `vnvB w`q Zvgvi KvQ Avkq cv_bv KiwQ Avgvi wb`k
nZ AvMZ wec` AvKwK gZz nZ|1

-11

(11) n Avj- vn! Zzwg CgvbK Avgv`i wbKU mywcq Ki `vI, Ges Zv
Avgv`i Ai mykvwfZ Ki `vI| Kzdi, AevaZv I cvcvPviK Avgv`i
Ai NwYZ Ki `vI, Avi Avgv`iK n`vqZ cv`i Afy Ki
bvI| n Avj- vn! Avgv`iK gymjgvb wnme gZz `vI| Avgv`i gymjgvb
wnme euvwPq ivL| jvwZ I wech bv Ki Avgv`iK mrKgkxj`i
mv_ m Ki|2


-12

(12) n Avj- vn! ZvgviB ingZi AvKvx Avwg| myZivs GK cji


RbI Zzwg AvgvK Avgvi wbRi Avgvi wbRi Dci Qo w`qv bv| Zzwg
Avgvi mg welq my`i Ki `vI| Zzwg wfb cKZ Kvb gvey` bB|3
1

Avey `vD` : 4412


Avng` : 14945
3
Avey `vD` : 4426
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

171

-13

(13) Avj- vn Qvov cKZ Kvb gvey` bB, whwb mnbkxj, gnxqvb|
Avj- vn Qvov cKZ Kvb gvey` bB, whwb mygnvb Aviki cwZcvjK|
Avj- vn Qvov cKZ Kvb gvey` bB| wZwb AvKvkgjxi cwZcvjK, Rwgbi
cwZcvjK Ges mygnvb Aviki cwZcvjK| 1


-14

(14) n Avj- vn! ZzwgB c_g, Zvgvi c~e wKQy bB| ZzwgB mekl,
Zvgvi ci wKQy bB| Zzwg cKvk, Zvgvi Dci wKQyB bB| Zzwg AcKvk,
Zvgvi Pq wbKUeZx wKQyB bB; Zzwg Avgvi FY cwikva Ki `vI, AvgvK
`vwi`gy Ki m`kvjx evbvI|2
-15


(15) n Avj- vn! mg cksmv Zvgvi Rb| Zzwg AvKvkgjx-cw_ex


I Gi gaKvi mKj wKQyi b~i| mg cksmv Zvgvi RbB| Zzwg
AvKvkgjx-cw_ex I Gi gaKvi mKj wKQyi iK| mKj cksmv Zvgvi,
Zzwg AvKvkgjx-cw_ex I Gi gaKvi mKj wKQyi cwZcvjK| Zzwg mZ,
Zvgvi cwZkwZ mZ| Zvgvi evYx mZ| Zvgvi `kb jvf mZ| RvbvZ
mZ| Rvnvbvg mZ| bweMY mZ| gynv` mvj- vj- v AvjvBwn Iqvmvj- vg
mZ| KqvgZ mZ|3
1

Avng` : 3286
gymwjg : 4888
3
evLvwi : 5842
2

172

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

-16


.


(16) n Avj- vn! Zvgvi KvQ AvZmgcY Kijvg| Zvgvi Dci fimv
Kijvg| Zvgvi cwZ Cgvb Avbjvg| Zvgvi w`K cZveZb Kijvg|
ZvgvK K` Ki weev` wj njvg| Zvgvi wbKU wePvi dqmvjv mvc`
Kijvg| AZtci AvgvK gv Ki, hv AvM KiwQ Ges hv ci Kie, hv
cKvk KiwQ Ges hv Mvcb KiwQ| ZzwgB Avgvi gvey`| Zzwg eZxZ
mwZKvi Kvb gvey` bB|1
. -17

(17) n Avj- vn! Zzwg Zvgvi nvivg e nZ euvwPq Zvgvi nvjvj e


w`q Avgvi cqvRb wgwUq `vI| Ges Zvgvi AbyMn viv mg Ki Zzwg
wfb Ab mevi _K AvgvK AgyLvcx Ki `vI|2-18

(18) n Avj- vn! Avwg Zvgvi Avkq PvwQ Rvnvbvgi AvRve nZ,
Keii AvRve nZ, gwmn `vji wdZbv nZ Ges Rxeb gZzi dbv
nZ|3-19

(19) n Avj- vn! Avwg Zvgvi KvQ cv_bv KiwQ, Avwg mv w`B hZzwgB Avj- vn| Zzwg eZxZ Kvbv Bjvn bB| Zzwg GKK AwZxq| mKj
wKQyB hvi gyLvcx| whwb Rb `b bvB Ges Rb bb bvB Ges hvi mgK
KD bB|4
1

evLvwi : 5843
wZiwgwR : 3486
3
gymwjg : 930
4
wZiwgwR : 3397
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

173
-20

.

(20) n Avj- vn! Avwg Avkq cv_bv KiwQ wec`i K, wbqwZi Agj,
`yfvMi k I wec` ki Dcnvm nZ|1

-21
.


(21) n Avj- vn! Avwg mKj weiva, gybvdwK Ges e` Pwi nZ


Zvgvi Avkq cv_bv KiwQ| 2

-22
.

(22) n Avj- vn! Avgvi mg bvn gvd Ki `vI QvU bvn, eo


bvn, cKvk I Mvcb bvn, AvMi bvn, cii bvn|3-23

(23) n Avj- vn! Zzwg hv`iK n`vqZ KiQ, AvgvK Zv`i Afy
Ki| Zzwg hv`iK wbivc` iLQ AvgvK Zv`i `jfy Ki| Zzwg hv`i
AwffveKZ MnY KiQ, AvgvK Zv`i `jfy Kiv| Zzwg AvgvK hv w`qQ
ZvZ eiKZ `vI| Zzwg h Agj wbw` KiQ Zv nZ AvgvK iv Kiv|
KviY ZzwgB Zv fvM wbaviY Ki| Zvgvi Dci Zv KD fvM wbaviY Kivi
bB| Zzwg hvi AwffveKZ MnY KiQ, m Kvb w`b AcgvwbZ ne bv Ges
Zzwg hvi mv_ kZv KiQ, m KLbv mvwbZ nZ cvi bv| n Avgv`i
cfy! Zzwg eiKZc~Y I mygnvb|4

-24

.
1

evLvwi : 5871
evLvwi : 5376
3
gymwjg : 745
4
wZiwgwR : 426
2

174

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

(24) n Avj- vn! Zvgvi KvQ AvZmgcY Kijvg| Zvgvi cwZ Cgvb
Avbjvg| Zvgvi Dci fimv Kijvg| Zvgvi w`K cZveZb Kijvg|
Zvgvi Dk weev` wj njvg| Zvgvi wbKU wePvi dqmvjvi fvi mvc`
Kijvg| AZtci Zzwg AvgvK gv Ki, hv AvM KiwQ I ci Kie, hv
cKvk KiwQ I hv Mvcb KiwQ| Ges h welq Avgvi _KI Zzwg AwaK
AewnZ AvQ| ZzwgB Avgvi gvey`| Zzwg eZxZ cKZ Kvb gvey` bB| 1


-25(25) n Avj- vn! Zzwg Avgvi Ai AvjvKgq Ki| Avgvi KY


AvjvKgq Ki| Avgvi PvL RvwZgq Ki| Avgvi myL AvjvKgq Ki|
Avgvi cvr AvjvKgq Ki| Avgvi Wvb, Avgvi evg, Avgvi mvgb, Avgvi
wcQb RvwZ Qwoq `vI| Avgvi b~iK Zzwg en`vKvi Ki `vI| n wek
Rvnvbi cwZcvjK|2

-26

(26) n Avj- vn! ZvgviB ingZi AvKvx Avwg, myZivs Zzwg GK


cjK cwigvY mgqi RbI AvgvK Avgvi wbRi Dci Qo w`qv bv| Zzw g
Avgvi mg welq my`i Ki `vI| Zzwg wfb cKZ Kvb gvey` bB|3

-27

evLvwi : 5842
gymwjg : 1279
3
Avey `vD` : 4426
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

175

(27) n Avj- vn! Avwg Zvgvi ev`v, ZvgviB GK ev`vi cy Avi


Zvgvi GK evw`i cy| Avgvi fvM ZvgviB nvZ| Avgvi Dci Zvgvi
wb`k KvhKi| Avgvi cwZ Zvgvi dqmvjv Bbmvdc~Y| Avwg mB mg
bvgi cZKwUi e`jZ, h bvg Zzwg wbRi Rb wbR iLQ, A_ev
Zvgvi h bvg Zzwg Zvgvi wKZve bvwRj KiQ, A_ev Zvgvi m Rxei
ga KvDK h bvg wkwLqQ, A_ev ^xq Bjgi fvvi wbRi Rb msiY
Ki iLQ, Zvgvi wbKU GB KvZi cv_bv RvbvB-Zzwg KziAvb gvwR`K
Avgvi `qi ckvw, Avgvi ei RvwZ, Avgvi wPv-fvebvi
AcmviYKvix Ges DM-DrKvi we`~iYKvixZ cwiYZ Ki|1

.

-28

(28) n Ai mg~ni cwieZbKvix! Zvgvi xbi Dci Avgvi AiK


AwePj ivL|2
-29
.

(29) n Avj- vn! Avwg Zvgvi KvQ KjvYgq mKj welq Kvgbv Kwi,
KjvYi AvMZ I AbvMZ welqjv; hv Avwg RvbZ ciwQ Ges hv Avwg
RvbZ cvwiwb| Avi Avwg Zvgvi Avkq Kvgbv KiwQ mKj cK vi Awb nZ,
Awbi AvMZ I AbvMZ mKj welq nZ, hv Avwg RvbZ ciwQ Ges hv
Avwg RvbZ cvwiwb|3
-30


.

(30) n Avj- vn! Avwg Zvgvi Avkq Kvgbv KiwQ Amvi vb nZ,
AkZ `vAv nZ, Ges Ggb cew nZ hv cwiZ nq bv, Ggb Ai
nZ hv weMwjZ nq bv|4

-31
.

Avng` : 3528
wZiwgwR : 3444
3
Beb gvRv : 3836
4
gymwjg : 4899
2

nR, Dgiv I whqviZ MvBW

176

(31) n Avj- vn! Zzwg AvgvK mKj NwYZ ^fve, AevwZ AvPiY,
Kzcewi Zvobv I ivM-evwa nZ `~i ivL|1

-32
.

(32) n Avj- vn! Avwg Zvgvi KvQ n`vqZ, ZvKIqv, PvwiwK


cweZv, m`i cvPzh Ges m KvR Kivi mvg_ Kvgbv Kwi hv Zzwg cQ`
Ki I hvZ Zzwg m nI|2.


-33

(33) n Avj- vn! AvgvK Bmjvg mnKvi `uvovbv Aevq Ges emv
Aevq Z_v mevevq ndvRZ Ki| Avgvi Avgvi Kvb k, Avgvi
Kvb wb`yK ev wnsmyK Lywk nq Dcnvm KiZ cvi Ggb Kvb KvR Kibv| 3


-34
.

(34) n Avj- vn! Avwg Zvgvi KvQ Kvgbv KiwQ mme KjvY I gj
hvi fvvi Zvgvi nvZ| Avi Zvgvi KvQ Avkq Kvgbv KiwQ mme Awb
I wZ nZ, hvi fvviI Zvgvi nvZ|

-35
.

(35) n Avgv`i ie! Zzwg Avgvw`MK `ywbqv I AvLivZ gj `vb


Ki| Avi Rvnvbvgi kvw nZ Avgv`i iv Ki|4

wZiwgwR : 3515
gymwjg : 4898
3
mwnn RvgDm mMxi : 1260
4
evLvwi : 163/7
2