Anda di halaman 1dari 23

MAKALAH KASUS I

LAKI-LAKI DITEMUKAN DI SUNGAI KERING


KELOMPOK IX
030. 10. 179 Mirad Aditya
030. 10. 19 M!"a##ad Dai$!% M.
030. 11. 009 Ady &itra" Sara'i"
030. 11. 019 A#a$da S"a(ri$a P!tri
030. 11. 1)9 H*rda$dy Driya P.
030. 11. 139 I#a# K!r$ia+a$
030. 11. )09 Na$i O,ta-ia$i
030. 11. ).9 R/,"i# S!ryadi
030. 11. )9 Tri 0*$d"a S*tia Ni$'1i"
030. 1). 1.9 Mar1*%%a N. Kara!+a$
030. 1). 19 Ni K*t!t P!tri A$''a D.

2AKARTA
Sa(t!3 11 O,t/(*r )014
&AKULTAS KEDOKTERAN
UNI5ERSITAS TRISAKTI
DAFTAR ISI
BAB I Pendahuluan
Skenario kasus 3
BAB II ISI
Prosedur Medikolegal 4
Aspek Hukum 9
BAB III Pembahasan
I Iden!i"ikasi Forensik ##
II Tana!olgi #$
III Pemeriksaan Medis #3
I% Pemeriksaan &uka #'
% Tanda (ema!ian #'
%I Perkiraan Saa! Ma!i #)
%IISebab Ma!i $*
BAB I% Penu!up
%isum e! reper!um $#
Da"!ar Pus!aka $4
BAB I
P+,DAH-&-A,
$
SKENARIO KASUS
Seorang laki.laki di!emukan di sebuah sungai kering /ang penuh ba!u.ba!uan
dalam keadaan ma!i !er!elungkup Ia mengenakan kaos dalam 0oblong1 dan 2elana
pan3ang /ang di bagian ba4ahn/a digulung hingga se!engah !ungkai ba4ahn/a
&ehern/a !erika! lengan ba3u 0/ang kemudian dike!ahui sebagai ba3u milikn/a sendiri1
dan u3ung lengan ba3u lainn/a !erika! ke sebuah dahan pohon perdu se!inggi 5* 2m
posisi !ubuh rela!i" menda!ar6 namun leher memang !er3era! oleh ba3u !ersebu! Tubuh
ma/a! !ersebu! !elah membusuk6 namun masih di3umpai adan/a sa!u luka !erbuka di
daerah ke!iak kiri /ang memperliha!kan pembuluh darah ke!iak /ang pu!us dan
beberapa luka !erbuka di daerah !ungkai ba4ah kanan dan kiri /ang memiliki 2iri.2iri
/ang sesuai dengan akiba! kekerasan !a3am Perlu dike!ahui bah4a rumah !erdeka!
dari T(P adalah kira.kira $ km T(P adalah sua!u daerah perbuki!an /ang berhu!an
2ukup leba!
BAB II
ISI
3
ASPEK HUKUM DAN MEDIKOLEGAL
Pr/1*d!r #*di,/%*'a%
1.K*+a6i(a$ D/,t*r M*#(a$t! P*radi%a$
Pasal #33 (-HAP
0#1Dalam hal pen/idik un!uk kepen!ingan peradilan menangani seorang korban baik
luka6 kera2unan a!aupun ma!i /ang diduga karena peris!i4a /ang merupakan
!indak pidana6 ia ber4enang menga3ukan permin!aan ke!erangan ahli kepada ahli
kedok!eran kehakiman dan a!au ahli lainn/a
0$1Permin!aan ke!erangan ahli sebagaimana dimaksud dalam a/a! 0#1 dilakukan
se2ara !er!ulis6 dalam sura! disebu!kan dengan !egas un!uk pemeriksaan luka a!au
pemeriksaan ma/a! dan a!au pemeriksaan bedah ma/a!
031Ma/a! /ang dikirim kepada ahli kedok!eran kehakiman a!au dok!er pada rumah
saki! harus diperlakukan se2ara baik dengan penuh penghorma!an !erhadap ma/a!
!ersebu! dan diberi label /ang memua! iden!i!as ma/a!6 dilakukan dengan diberi 2ap
3aba!an /ang dile!akkan pada ibu 3ari kaki a!au bagian lain badan ma/a!
Pasal #'9 (-HAP
0#1Se!iap orang /ang dimin!a pendapa!n/a sebagai ahli kedok!eran kehakiman a!au
dok!er a!au ahli lainn/a 4a3ib memberikan ke!erangan ahli demi keadilan
0$1Semua ke!en!uan !ersebu! di a!as un!uk saksi berlaku 3uga bagia mereka /ang
memberikan ke!erangan ahli6 dengan ke!en!uan bah4a mereka mengu2apkan sumpah
a!au 3an3i akan memberikan ke!erangan /ang sebaik.baikn/a dan sebenar.benarn/a
menuru! penge!ahuan dalam bidang keahliann/a
).Ha, M*$/%a, M*$6adi Sa,1i 7 A"%i
(-HAP pasal #$* a/a! 0$1 7 8 Ahli !ersebu! mengangka! sumpah a!au mengu2apkan
3an3i dimuka pen/idik bah4a ia akan memberikan ke!erangan menuru!
penge!ahuann/a /ang sebaik.baikn/a ke2uali bila disebabkan karena harka! ser!a
mar!aba!6 peker3aan a!au 3aba!ann/a /ang me4a3ibkan ia men/impan rahasia dapa!
menolak un!uk memberikan ke!erangan /ang dimin!a9

Pasal #5) (-HAP
4
a(eluarga sedarah a!au semenda dalam garis lurus ke a!as a!au ke ba4ah sampai
dera3a! ke!iga dari !erdak4a a!au /ang bersama.sama sebagai !erdak4a:
bSaudara dari !erdak4a a!au /ang bersama.sama sebagai !erdak4a6 saudara ibu a!au
saudara bapak6 3uga mereka /ang mempun/ai hubungan karena perka4inan dan anak.
anak saudara sampai dera3a! ke!iga:
2Suami a!au is!ri !erdak4a meskipun sudah ber2erai a!au /ang bersama.sama sebagai
!erdak4a

Pasal #'* (-HAP
0#1Mereka /ang karena peker3aan6 harka! mar!aba! a!au 3aba!ann/a di4a3ibkan
men/impan rahasia Dapa! min!a dibebaskan dari ke4a3iban un!uk memberikan
ke!erangan sebagai saksi6 /ai!u !en!ang hal /ang diper2a/akan kepada mereka
0$1Hakim menen!ukan sah a!au !idakn/a segala alasan un!uk permin!aan !ersebu!

3.8*$t!, 8a$t!a$ D/,t*r 8a'i P*radi%a$ da$ Ma$9aat$ya
Pasal #)5 (-HAP
(e!erangan ahli ialah apa /ang seorang ahli n/a!akan di bidang pengadilan
4.Sa$,1i 8a'i P*%a$''ar K*+a6i(a$ D/,t*r
Pasal $#5 (-HP
0#1Barang siapa dengan senga3a !idak menuru!i perin!ah a!au permin!aan
/angdilakukan menuru! undang.undang oleh pe3aba! /ang !ugasn/a
menga4asisesua!u6 a!au oleh pe3aba! berdasarkan !ugasn/a Demikian pula /ang
diberikuasa un!uk mengusu! a!au memeriksa !indak pidana: demikian pula barang
siapadengan senga3a men2egah 6 menghalang.halangi a!au menggagalkan
!indakanguna men3alankan ke!en!uan6 dian2am dengan pidana pen3ara paling lama
empa! bulan dua minggu a!au denda paling ban/ak sembilan ribu rupiah
Pasal $$ (-HP
0#1Barang siapa dengan senga3a men2egah6 menghalang.halangi a!au
menggagalkan pemeriksaan ma/a! un!uk pengadilan6 dian2am dengan pidana pen3ara
;
paling lamasembilan bulan a!au pidana denda paling ban/ak empa! ribu lima ra!us
rupiah
..K*+a6i(a$ M/ra%
Pasal ' (<D+(I
Seorang dok!er memberikan ke!erangan a!au pendapa! /ang dapa! dibuk!ikan
kebenarann/a
Pera!uran Medikolegal dia!ur dalam (-HAP 0(i!ab -ndang.-ndang Hukum A2ara
Pidana1 Dimana di dalamnn/a memua! !a!alaksana bagaimana sua!u perkara pidana
i!u harus di!angani Penanganan (asus Pidana i!u sendiri an!ara lain7
P*$*#!a$ da$ P*%a-/ra$
Penemuan dan pelaporan dilakukan oleh 4arga mas/araka! /ang meliha!6 menge!ahui
a!au mengalami sua!u ke3adian /ang diduga merupakan sua!u !indak pidana
Pelaporan dilakukan ke pihak /ang ber4a3ib dan dalam hal ini /ai!u (epolisian RI6
dll Pelaporan 3uga bisa dilakukan melalui ins!ansi pemerin!ah !erdeka! seper!i RT
0Rukun Te!angga1 a!au R= 0Rukun =arga1 Hak dan ke4a3iban pelaporan ini dia!ur
di dalam pasal #*) (-HAP

P*$y*%idi,a$
Pen/elidikan /ai!u serangkaian !indakan pen/elidik un!uk men2ari dan menemukan
sua!u peris!i4a /ang diduga sebagai !indak pidana guna menen!ukan dapa! a!au
!idaknn/a dilakukan pen/idikan menuru! 2ara /ang dia!ur oleh undang.undang
Pen/elidik /ang dimaksud adalah se!iap pe3aba! polisi negara Republik Indonesia
/ang !er!era di dalam Pasal 4 (-HAP
P*$yidi,a$
Pen/idikan adalah serangkaian !indakan pen/idik dalam hal dan menuru! 2ara /ang
dia!ur dalam undang.undang ini un!uk men2ari ser!a mengumpulkan buk!i /ang
dengan buk!i i!u membua! !erang !en!ang !indak pidana /ang !er3adi dan guna
5
menemukan !ersangkan/a Pen/idikan dilakukan oleh pen/idik /ai!u pe3aba! polisi
,egara RI dan pe3aba! pega4ai negeri sipil !er!en!u /ang diberi 4e4enang khusus
oleh undang.undang sebagaimana dia!ur di dalam pasal 5 (-HAP Pen/idik dapa!
memin!a ban!uan seorang ahli dan didalam hal ke3adian mengenai !ubuh manusia6
maka pen/idik dapa! memin!a ban!uan dok!er un!uk dilakukan penanganan se2ara
kedok!eran "orensik (e4a3iban seorang dok!er an!ara lain7
Melakukan pemeriksaan kedok!eran "orensik a!as korban apabila dimin!a
se2ara resmi oleh pen/idik
Menolak melakukan kedok!eran pemeriksaan kedok!eran "orensik !ersebu!
dia!as dapa! dikenai pidana pen3ara6 selama laman/a 9 bulan
(e4a3iban un!uk memban!u peradilan sebagai seorang dok!er "orensik i!u dia!ur
dalam pasal #33 (-HAP dimana seper!i /ang disebu!kan dia!as pen/idik ber4enang
un!uk menga3ukan permin!aan ke!erangan ahli pada dok!er "orensik a!au kedok!eran
kehakiman -n!uk Hak dok!er menolak men3adi saksi>ahli dia!ur dalam Pasal
#$*6#5)6#'* (-HAP
P*#(*r,a1a$ P*r,ara
Dilakukan oleh pen/idik6 menghimpun semua hasil pen/idikann/a6 !ermasuk hasil
pemeriksaan kedok!eran "orensik /ang dimin!akan kepada dok!er dan nan!i hasil
berkas perkara ini di!eruskan ke penun!u! umum
P*$!$t!ta$
Penun!u!an /ai!u !indakan penun!u! -mum un!uk melimpahkan perkara pidana ke
Pengadilan ,egeri /ang ber4enang dalam hal dan menuru! 2ara /ang dia!ur dalam
undang.undang ini dengan permin!aan supa/a diperiksa dan dipu!us oleh Hakim
disidang Pengadilan
P*r1ida$'a$
Di dalam persidangan dipimpin oleh hakim a!au ma3elis hakim6 dimana di dalam
persidangan i!u dilakukan pemeriksaan !erhadap !erdak4a6 para saksi dan 3uga para
ahli Dok!er dapa! dihadirkan di sidang pengadilan un!uk ber!indak selaku saksi ahli
'
a!au selaku dok!er pemeriksa Dok!er pun berhak menolak men3adi saksi>ahli /ang
sebagaimana dia!ur di dalam pasal #$*6#5)6#'9 (-HAP
5/$i1
%onis di3a!uhkan oleh hakim dengan ke!en!uan sebagai beriku!7
(e/akinan pada diri hakim bah4a memang !elah !er3adi sua!u !indak pidana
dan bah4a !erdak4a memang bersalah melakukan !indak pidana !ersebu!
(e/akinan Hakim harus di!un3ang oleh sekurang.kurangn/a $ ala! buk!i /ang
sah /ang dia!ur dalam pasal #)4 (-HAP 0 ke!erangan saksi6 ke!erangan ahli6
sura!6 pe!un3uk6 ke!erangan !erdak4a1
ASPEK HUKUM
Pa1a% 170
)
Barangsiapa !erang.!erangan dan dengan !enaga bersama menggunakan kekerasan
!erhadap orang a!au barang6 dian2am dengan pidana pen3ara paling lama lima !ahun
enam bulan
?ang bersalah dian2am 7
dengan pidana pen3ara paling lama !u3uh !ahun6 3ika dengan senga3a menghan2urkan
barang a!au 3ika kekerasan /ang digunakan mengakiba!kan luka.luka
dengan pidana pen3ara paling lama 9 !ahun6 3ika kekerasan mengakiba!kan luka bera!
dengan pidana pen3ara paling lama #$ !ahun6 3ika kekerasan mengakiba!kan mau!
Pa1a% 33 KUHP
Barangsiapa dengan senga3a merampas n/a4a oang lain6 dian2am karena
pembunuhan6 dengan pidana pen3ara paling lama lima belas !ahun
Pa1a% 339 KUHP
Pembunuhan /ang diiku!i6 diser!ai a!au didahului oleh sua!u perbua!an pidana6 /ang
dilakukan dengan maksud un!uk mempersiapkan a!au mempermudah pelaksanaann/a
a!au un!uk melepaskan diri sendiri maupun peser!a lainn/a dari pidana dalam hal
!er!angkap !angan6 a!aupun un!uk memas!ikan penguasaan barang /ang diperolehn/a
se2ara mela4an hukum6 dian2am dengan pidana pen3ara seumur hidup a!au selama
4ak!u !er!en!u6 paling lama dua puluh !ahun
Pa1a% 340 KUHP
Barangsiapa dengan senga3a dan dengan ren2ana lebih dahulu merampas n/a4a orang
lain6 dian2am6 karena pembunuhan dengan ren2ana 0moord16 dengan pidana ma!i a!au
pidana pen3ara seumur hidup a!au selama 4ak!u !er!en!u6 paling lama dua puluh lima
!ahun
Pa1a% 3.3 KUHP ayat :1;
Pengania/aan dengan ren2ana lebih dahulu6 dian2am dengan pidana pen3ara paling
lama 4 !ahun
@ika perbua!an mengakiba!kan luka.luka bera!6 /ang bersalah dikenakan pidana
pen3ara paling lama !u3uh !ahun
@ika perbua!an mengakiba!kan ma!i6 dia dikenakan pidana pen3ara paling lama 9
!ahun
9
Pa1a% 3.4 KUHP
Barangsiapa dengan senga3a melukai bera! orang lain6 dian2am6 karena melakukan
pengania/aan bera!6 dengan pidana pen3ara paling lama delapan !ahun
@ika perbua!an mengakiba!kan ma!i6 /ang bersalah dikenakan pidana pen3ara paling
lama sepuluh !ahun
Pa1a% 3.. KUHP
Pengania/aan bera! /ang dilakukan dengan ren2ana lebih dahulu6 dian2am dengan
pidana pen3ara paling lama dua belas !ahun
@ika perbua!an mengakiba!kan ma!i6 /ang bersalah dikenakan pidana pen3ara paling
lama #; !ahun
BAB III
P+MBAHASA,
#*
I. IDENTI&IKASI &ORENSIK
Iden!i"ikasi "orensik merupakan upa/a /ang dilakukan dengan !u3uan memban!u pen/idik
un!uk menen!ukan iden!i!as seseorang Peran ilmu kedok!eran "orensik dalam iden!i"ikasi
!eru!ama pada 3enaAah /ang !elah membusuk6 rusak6 hangus !erbakar dan pada ke2elakaan
massal6 ben2ana alam6 dan berbagai kasus lain seper!i pen2ulikan anak6 ba/i /ang !er!ukar
a!au diragukan orang !uan/a
Iden!i"ikasi "orensik /ang dapa! ki!a !emukan dari skenario kasus7
,o Iden!i"ikasi Forensik Bara In!erpre!asi > Temuan
# Pemeriksaan Sidik @ari .Membandingkan gambaran sidik
3ari 3enaAah dengan da!a sidik 3ari
an!e mor!em
.Pembungkusan kedua !angan
3enaAah dengan kan!ong plas!ik
$ Me!ode %isual Memperliha!kan 3enaAah pada
orang /ang merasa kehilangan
anggo!a keluarga
Pada kasus ini !idak bisa
dilakukan sebab ma/a!
sudah membusuk sehingga
suli! un!uk dikenali
3 Pemeriksaan Dokumen (ar!u iden!i"ikasi seper!i (TP6
SIM6 Paspor6 dsb
4 Pemeriksaan Pakaian dan
Perhiasan
Merk6 ukuran6 inisial nama
pemilik6 badge6 dsb
0C1 (aos oblong pu!ih
0C1 Ba3u lengan pan3ang
0C1 Belana pan3ang
; Iden!i"ikasi Medik TB6 BB6 4arna rambu!6 4arna
ma!a6 2a2a!>kelainan khusus6 !a!oo 0C1 &aki.laki
5 Pemeriksaan Digi <don!ogram
' Pemeriksaan Serologik .Periksa golongan darah
.Ma/a! busuk Periksa rambu!6
kuku dan !ulang
) Me!ode +ksklusi 0digunakan pada ke2elakaan
massal /ang meliba!kan se3umlah
orang /ang dapa! dike!ahui
iden!i!asn/a1
9 Iden!i"ikasi Po!ongan
Tubuh Manusia
0kasus mu!ilasi1
##
#* Iden!i"ikasi (erangka Membuk!ikan bah4a kerangka
!ersebu! adalah kerangka manusia6
ras6 3enis kelamin6 perkiraan
umur6 TB6 2iri.2iri khusus6
de"ormi!as dan rekons!ruksi 4a3ah
bila memungkinkan
II . THANATOLOGI
Adalah bagian dari ilmu kedok!eran "orensik /ang mempela3ari kema!ian dan
perubahan /ang !er3adi se!elah kema!ian ser!a "ak!or /ang mempengaruhi perubahan
!ersebu! (ema!ian adalah sua!u proses /ang dapa! dikenal se2ara klinis pada
seseorang berupa !anda kema!ian6 /ai!u perubahan /ang !er3adi pada !ubuh ma/a!
Perubahan !ersebu! dapa! !imbul dini pada saa! meninggal a!au beberapa meni!
kemudian6 misaln/a ker3a 3an!ung dan peredaran darah berhen!i6 pernapasan berhen!i6
re"leks 2aha/a dan re"leE kornea ma!a hilang6 kuli! pu2a! dan relaksasi o!o! Se!elah
beberapa 4ak!u !imbul perubahan pas2ama!i /ang 3elas /ang memungkinkan
diagnosis kema!ian lebih pas!i Tanda.!anda !ersebu! dikenal sebagai !anda pas!i
kema!ian berupa lebam ma/a! 0hipos!a!is a!au liFidi!as pas2a.ma!i16 kaku ma/a! 0rigor
mor!is16 penurunan suhu !ubuh6 pembusukan6 mumi"ikas dan adiposera
I$t*r-r*ta1i T*#!a$ Pada Ka1!1 <
Tubuh ma/a! di!emukan !elah membusuk6 sehingga perkiraan saa! kema!ian
korban lebih dari $4 3am karena pembusukan baru !ampak kira.kira $4 3am
pas2a ma!i Pembusukan ini a4aln/a berupa 4arna kehi3auan pada peru!
kanan ba4ah6 /ai!u daerah sekum /ang isin/a lebih 2air dan penuh dengan
bak!eri ser!a !erle!ak deka! dengan dinding peru! =arna kehi3auan ini
disebabkan oleh !erben!ukn/a sul".me!.hemoglobin Se2ara ber!ahap 4arna
kehi3auan ini akan men/ebar ke seluruh !ubuh dan bau busuk akan !er2ium
Diperkirakan !erben!uk lebam ma/a! !e!ap pada bagian dada dan peru! karena
korban di!emukan dalam keadaan !er!elungkup sebab se!elah kema!ian klinis6
maka eri!rosi! akan menempa!i !empa! !erba4ah akiba! ga/a graFi!asi &ebam
ma/a! /ang !e!ap ini dikarenakann/a ber!imbunn/a sel.sel darah dalam 3umlah
/ang 2ukup ban/ak6 sehingga suli! berpindah lagi6 dan kekakuan o!o!.o!o!
dinding pembuluh darah iku! mempersuli! perpindahan !ersebu! Dan lebam
ma/a! /ang mene!ap ini akan !er3adi se!elah ).#$ 3am se!elah kema!ian
#$
III . PEMERIKSAAN MEDIS
P*#*ri,1aa$ L!ar<
1. &abel ma/a!7 .
&abel ma/a! dikirim un!uk pemeriksaan kedok!eran "orensi2 seharusn/a diberi
label dari pihak kepolisian6 biasan/a merupakan sehelai kar!on /ang dilili!kan
pada ibu 3ari kaki ma/a! ser!a dilakukan pen/egelan pada !ali pengika! label
!ersebu!6 un!uk men3amin keaslian dari benda buk!i
&abel ma/a! selain dari kepolisian6 dapa! pula dari Ins!alasi (amar 3enaAah
Rumah Saki! Hal ini diperlukan agar ma/a! !idak !er!ukar saa! diambil
keluarga
2. Tu!up ma/a!7 .
Ma/a! kadang dikirim ke pemeriksa dalam keadaan di!u!up sesua!u Ba!a!lah
3enis>bahan6 4arna6 ser!a 2orak dari penu!up ini
3. Bungkus ma/a!7 .
Ma/a! kadang dikirim ke pemeriksa dalam keadaan dibungkus sesua!u
Ba!a!lah 3enis>bahan6 4arna6 ser!a 2orak dar ibungkus ini Ba!a! bila ada !ali6
2ara pengika!an ser!a le!ak ika!an !ersebu!
4. Pakaian7 Kaos dalam (oblong) dan celana panjang yang di bagian bawahnya
digulung hingga setengah tungkai bawahnya. Leher korban terikat lengan
bajunya sendiri dan ujung lengan baju yang lainnya terikat ke sebuah dahan
pohon perdu setinggi ! cm.
Di2a!a! dengan !eli!i6 mulai dari pakaian /ang dikenakan dari !ubuh bagian
a!as hingga !ubuh bagian ba4ah6 dari lapisan !erluar hingga !erdalam
Pen2a!a!an melipu!i bahan6 merk6 4arna 6 ben!uk>model ba3u6 ukuran 62ap
bina!u6 bila ada pengo!oran a!au robekan 2a!a! pula le!akn/a6 ukurann/a Bila
ada saku liha! pula isin/a
". Perhiasan7 .
Pen2a!a!an berupa ukuran 6 ben!uk>model6 merk 6 bahan6 inisial nama
. Benda di seki!ar ma/a!7 bebatuan dan pohon perdu setinggi ! cm
Benda /ang di!emukan saa! pengiriman ma/a! a!aupun di !empa! ke3adian
perkara
#. Tanda kema!ian7
Pen2a!a!an !anda kema!ian un!uk menge!ahui saa! >4ak!u kema!ian
a. &ebam ma/a!7 diperkirakan lebam terdapat di daerah perut dan dada
korban karena korban ditemukan dalam posisi telungkup
b. (aku ma/a!7 belum diketahui
c. Suhu !ubuh ma/a!7 belum diketahui
#3
d. Pembusukan7 sudah mengalami pembusukan. $embusukan biasanya
terjadi kira%kira 24 jam pasca kematian. &adi korban ini diduga sudah
mati lebih dari 24 jam
e. Mumi"ikasi7 .
'. Adiposera7 .
(. Iden!i"ikasi umum 7 seorang laki%laki
Iden!i!as ma/a!6 sepr!i : 3enis kelamin6 bangsa a!au ras6 umur6 4arna kuli!6
keadaan giAi6 !inggi badan6 bera! badan6 keadaan Aakar /ang disirkumsisi6
adan/a s!riae albi2an!es pada dinding peru!
). Iden!i"ikasi khusus 7 .
Melipu!i !a!!oo6 3aringan paru!6 kapalan6 kelainan pada kuli!6 anomal/ dan
2a2a! !ubuh
1!. Pemeriksaan rambu!7 .
Bila pada !ubuh ma/a! di!emukan rambu! /ang si"a! ramb berbeda dari ma/a!
!ersebu!6 disimpan un!uk diperikasa labora!urium
11. Pemeriksaan ma!a7 .
Periksa kelopak ma!a !erbuka a!au !er!u!up (elopak ma!a diperha!ikan apakah
ada !anda.!anda kekerasan ser!a kelainan lain /ang di!imbulkan oleh pen/aki!
dan sebagain/a Periksa selapu! lendir kelopak ma!a6 bagai mana 4arnan/a6
pembuluh darah melebar a!au !idak6 adakah bin!ik perdarahan a!au ber2ak
perdarahan Pada bola ma!a liha! !anda.!anda kekerasan seper!i p!osis bulbi
Pada kornea liha! ke3ernihann/a 6 adakah kelainan "isiologik maupun
pa!ologik Pada Iris6 Pupil6 lensa ma!a liha! pula adakah kelainan a!au !idak
12. Pemeriksaan daun !elinga dan hidung7 .
&iha! ben!uk dari daun !elinga dan hidung6 ser!a !anda.!anda kekerasan seper!i
keluar 2airan a!au darah
13. Pemeriksaan mulu! dan rongga mulu!7 .
Pemeriksaan melipu!i mulu!6 lidah 6 rongga mulu! ser!a gigi geligi Periksa
rongga mulu! akan kemungkian adan/a benda asing Pada gigi geligi 2a!a!
dengan !eli!i melipu!i 3umlah gigi /ang !erdapa! dan /ang
hilang>pa!ah>!ambalan6 gigi palsu6 kelaianan le!ak6 karena gigi geligi adalah
bagian !ubuh /ang paling !ahan !erhadap kerusakan
14. Pemeriksaan ala! kelamin dan lubang pelepasan7 .
(elaian a!au !anda kekerasan /ang di!emuakan harus mendapa! perha!ian dan
di2a!a! selengkapn/a
Pada ma/a! pria 2a!a! apakah ala! kelamin mengalami sirkumsisi6adan/a
kelainan ba4aan6 adan/a 2airan /ang keluar dari lubang /ang disebabkan oleh
pen/aki! maupun6 akiba! perse!ubuhan Pada ma/a! 4ani!a periksa keadaan
selapu! dara dan komisura pos!erior akan kemungkian adan/a kekerasan
#4
&ubang pelepasan pun diliha! pada ma/a! /ang sering di perlakukan sodomi
maka akan berben!uk 2orong
1". Pemeriksaan !anda.!anda kekerasan7
a. &e!ak luka7 ditemukan adanya satu luka terbuka di daerah ketiak kiri
dan beberapa luka terbuka di daerah tungkai bawah kanan dan kiri
b. @enis luka7 luka terbuka yang memperlihatkan pembuluh darah ketiak
yang putus dan luka terbuka di bagian tungkai bawah kanan dan kiri
yang meiliki ciri%ciri yang sesuai akibat kekerasan benda tajam
c. Arah luka7 .
d. Tepi luka7 .
e. Sudu! luka7 sudut lancip
'. -kuran luka7 .
g. Dasar luka7 .
1. Pemeriksaan !erhadap pa!ah !ulang7 .
P*#*ri,1aa$ da%a#<
# &idah7 .
Perha!ikan permukaan lidah6 kelaian bekas gigi!an 6 baik /ang baru maupun
/ang lama
$ Tonsil7 .
Perha!ikan penampang !onsil6 adakah selapu!6 gambaran in"eksi6 nanah dan
sebagain/a
3 Ba!ang Tenggorokan7 .
Perha!iakan adan/a benda asing6 busa6 darah6 ser!a keadaan selapu! lendirn/a
4 Ra4an gondok7 .
Perha!iakan ukuran dan bera!n/a Periksa apakah permukaann/a ra!a 6
4rnan/a apakah ada perdarahan berbin!ik a!au resapan darah
; Ar!eri 2aro!is in!erna7 .
Perha!ikan adan/a !anda kekerasan seki!ar ar!eri
5 (elen3ar !h/mus7 .
Pada permukaann/a perha!ikan adan/a perdarahan berbin!ik ser!a kelaian
lainn/a
' Paru.paru7 .
Periksa permukaan paru.paru6 4arnan/a6 adakah ber2ak perdarahan akiba!
aspirasi darah ke dalam alFeoli
) @an!ung7 .
Perha!ikan besarn/a 3an!ung6 bandingkan dengan kepalan !angan kanan ma/a!
Ten!ukan adakah resapan darah6luka a!au bin!ik.bin!ik perdarahan
9 Aor!a !horakalis7 .
Perha!ikan kemungkinan aneurisma6 deposi! kapur6 a!eroma
#* Aor!a abdominalis7 .
#;
Perha!ikan dinding apakah ada a!eroma6 liha! pula muara dari pembuluh nadi
/ang keluar dari aor!a abdominalis ini6 !eru!ama ar!eri renalis kanan dan kiri
## Din3al7 .
Perha!ikan gambaran kor!eks dan medulla gin3al @uga perha!ikanpelFis renalis
akan kemungkin ba!u gin3al6 !anda peradangan6 nanah dan sebagain/a
#$ Hepar7 .
Periksa permukaann/a 6 pada keadaan normal adalah li2in6 ra!a6 ber4ana
merah.ke2okla!an
#3 +mpedu7 .
Periksa ukuran dan diraba kemungkinan ada ba!u empedu
#4 Pankreas7 .
Perha!ikan ukuran ser!a bera!n/a
#; &impa dan kelen3ar ge!ah bening7 .
Ba!a! bila di!emukan keln3ar ge!ah bening regional membesar
I5 . PEMERIKSAAN LUKA
A &uka
&e!ak luka7
Di!emukan adan/a sa!u luka !erbuka didaerah ke!iak kiri dan lima luka
!erbuka di daerah !ungkai ba4ah kanan dan kiri
@enis luka7
&uka !erbuka /ang memperliha!kan pembuluh darah ke!iak /ang pu!us dan
luka !erbuka di daerah !ungkai ba4ah kanan dan kiri /ang memiliki 2iri.2iri
/ang sesuai dengan akiba! kekerasan !a3am
5.TANDA KEMATIAN
Tida, Pa1ti Pa1ti
Pernapasan berhen!i &ebam ma/a! 0li*or mortis1
Terhen!in/a sirkulasi (aku ma/a! 0rigor mortis)
(uli! pu2a! Penurunan suhu 0algor mortis1
Tonus o!o! menghilang dan relaksasi Pembusukan 0decomposition)
Segmen!asi pembuluh darah re!ina Adiposera
Pengeringan kornea 0kekeruhan1 Mummi"ikasi
#5
5I. PERKIRAAN SAAT KEMATIAN
Selain perubahan pada ma/a! !ersebu! di a!as6 beberapa perubahan lain dapa!
digunakan un!uk memperkiraan saa! ma!i
# P*r!(a"a$ -ada #ata Bila ma!a !erbuka pada a!mos"er /ang kering6
sklera di kiri.kanan kornea akan ber4arna ke2okela!an dalam beberapa
3am berben!uk segi!iga dengan dasar di !epi kornea 0taches noires
scleroti+ues1 (ekeruhan kornea !er3adi lapis demi lapis (ekeruhan /ang
!er3adi pada lapis !erluar dapa! dihilangkan dengan mene!eskan air6 !e!api
kekeruhan /ang !elah men2apai lebih dalam !idak dapa! dihilangkan
dengan !e!esan air (ekeruhan /ang mene!ap ini !er3adi se3ak kira.kira 5
3am pas2a ma!i
Baik dalam keadaan ma!a !er!u!up maupun !erbuka6 kornea men3adi keruh
kira.kira #*.#$ 3am pas2a ma!i dan dalam beberapa 3am sa3a "undus !idak
!ampak 3elas
Se!elah kema!ian !ekanan bola ma!a menurun6 memungkinkan dis!orsi
pupil pada penekanan bola ma!a Tidak ada hubungan an!ara diame!er
pupil dengan laman/a ma!i
Perubahan pada re!ina dapa! menun3ukkan saa! kema!ian hingga #; 3am
pas2a ma!i Hingga 3* meni! pas2a ma!i !ampak kekeruhan makula dan
mulai memu2a!n/a diskus op!ikus (emudian hingga # 3am pas2a ma!i6
makula lebih pu2a! dan !epin/a !idak !a3am lagi
Selama $ 3am per!ama pas2a ma!i6 re!ina pu2a! dan daerah seki!ar diskus
men3adi kuning =arna kuning 3uga !ampak di seki!ar makula /ang
men3adi lebih gelap Pada saa! i!u pola Faskular koroid /ang !ampak
sebagai ber2ak.ber2ak dengan la!ar belakang merah dengan pola
segmen!asi /ang 3elas !e!api pada kira.kira 3 3am pas2a ma!i men3adi kabur
dan se!elah ; 3am pas2a ma!i men3adi homogen dan lebih pu2a!
Pada kira.kira 5 3am pas2a ma!i6 ba!as diskus kabur dan han/a pembuluh.
pembuluh besar /ang mengalami segmen!asi /ang dapa! diliha! dengan
la!ar belakang kuning.kelabu
Dalam 4ak!u '.#* 3am pas2a ma!i akan men2apai !epi re!ina dan ba!as
diskus akan sanga! kabur Pada #$ 3am pas2a ma!i diskus han/a dapa!
dikenali dengan adan/a konFergensi beberapa segmen pembuluh darah
/ang !ersisa Pada #; 3am pas2a ma!i !idak di!emukan lagi gambaran
#'
pembuluh darah re!ina dan diskus6 han/a makula sa3a /ang !ampak
ber4arna 2okela! gelap
$P*r!(a"a$ da%a# %a#(!$' (e2epa!an pengosongan lambung sanga!
berFariasi6 sehingga !idak dapa! digunakan un!uk memberikan pe!un3uk
pas!i 4ak!u an!ara makan !erakhir dan saa! ma!i ,amun keadaan lambung
dan isin/a mungkin memban!u dalam membua! kepu!usan Di!emukann/a
makanan !er!en!u dalam isi lambung dapa! digunakan un!uk
men/impulkan bah4a korban sebelum meninggal !elah makan makanan
!ersebu!
3P*r!(a"a$ ra#(!t Dengan menginga! bah4a ke2epa!an !umbuh
rambu! ra!a.ra!a *4mm>hari6 pan3ang rambu! kumis dan 3enggo! dapa!
dipergunakan un!uk memperkirakan saa! kema!ian Bara ini han/a dapa!
digunakan bagi pria /ang mempun/ai kebiasaan men2ukur kumis a!au
3enggo!n/a dan dike!ahui saa! !erakhir ia me2ukur
4P*rt!#(!"a$ ,!,! Se3alan dengan hal rambu! !ersebu! di a!as6
per!umbuhan kuku /ang diperkirakan seki!ar *6#mm per hari dapa!
digunakan un!uk memperkirakan saa! kema!ian bila dapa! dike!ahui saa!
!erakhir /ang bersangku!an memo!ong kuku
;P*r!(a"a$ da%a# =aira$ 1*r*(r/1-i$a% (adar ni!rogen asam amino
kurang dari #;mgG menun3ukkan kema!ian belum le4a! #* 3am6 kadar
ni!rogen non.pro!ein kurang dari )* mgG menun3ukkan kema!ian belum
$4 3am6 kadar krea!in kurang dari ; mgG dan #* mgG masing.masing
menun3ukkan kema!ian belum men2apai #* 3am dan 3* 3am
5P*r!(a"a$ da%a# =aira$ >itr*!1 Dalam 2airan Fi!reus !er3adi
peningka!an kadar kalium /ang 2ukup akura! un!uk memperkirakan saa!
kema!ian an!ara $4 hingga #** 3am pas2a ma!i
' Kadar ,/#-/$*$ dara" (adar semua komponen darah berubah
se!elah kema!ian6 sehingga analisis darah pas2a ma!i !idak memberikan
gambaran konsen!rasi Aa!.Aa! !ersebu! semasa hidupn/a Perubahan
!ersebu! diakiba!kan oleh ak!iFi!as enAim dan bak!eri6 ser!a gangguan
permeabili!as dari sel /ang !elah ma!i
)R*a,1i 1!-ra>ita%6 /ai!u reaksi 3aringan !ubuh sesaa! pas2a ma!i klinis
/ang masih sama seper!i reaksi 3aringan !ubuh pada seseorang /ang hidup
#)
Beberapa u3i dapa! dilakukan !erhadap ma/a! /ang masih segar6 misaln/a
rangsang lis!rik masih dapa! memberikan kon!raksi o!o! ma/a! hingga 9*.
#$* meni! pas2a ma!i dan mengakiba!kan sekresi kelen3ar keringa! sampai
5*.9* meni! pas2a ma!i6 sedangkan !rauma masih dapa! menimbulkan
perdarahan ba4ah kuli! sampai # 3am pas2a ma!i
5II. SE8A8 MATI
Sebab ma!i pada korban diperkirakan dapa! disebabkan oleh $ hal6 /ai!u7
# Robekn/a pembuluh darah aksila
$ As"iksia Mekanik
Diperlukan In"ormasi !ambahan un!uk menge!ahui pas!i sebab ma!i korban
#9
BAB I%
%IS-M +T R+P+RT-M
Terdiri dari ; bagian7
# Pro3us!i!ia
$ Pendahuluan
3 Pemberi!aan
4 (esimpulan
; penu!up
Pro3us!i!ia berar!i khusus dibua! un!uk !u3uan peradilan
Pendahuluan !erdiri dari7
5 ,ama dok!er pembua! Fisum e! reper!um
' Ins!i!usi keseha!an
) Ins!ansi pen/idik dengan nomor dan !anggal sura! permin!aan
pemeriksaan
9 Tempa! dan 4ak!u pemeriksaan
#* Iden!i!as korban
Pemberi!aan /ai!u hasil pemeriksaan korban
(esimpulan6 berisi pendapa! dok!er berdasar keilmuann/a6 mengenai 3enis
perlukaan6 3enis kekerasan dan Aa! pen/ebabn/a6 dera3a! perlukaan6 dan sebab
kema!iann/a
Penu!up6 berisi kalima! baku 8Demikianlah Fisum e! reper!um ini sa/a bua!
dengan sesungguhn/a berdasarkan keilmuan sa/a dan menginga! sumpah sesuai
dengan (i!ab -ndang H -ndang Hukum A2ara Pidana9

$*
8a'ia$ I%#! K*d/,t*ra$ &/r*$1i,
&a,!%ta1 K*d/,t*ra$ U$i>*r1ita1 I$d/$*1ia
2%. Kyai Ta-a3 Gr/'/%3 2a,arta 8arat 11440
,omor 7 . @akar!a6 #* <k!ober $*#4
&amp 7
Perihal 7 Hasil Pemeriksaan @enaAah Tn I
PRO2USTITIA
5i1!# Et R*-*rt!#
?ang ber!anda !angan diba4ah ini6 (elompok 96 dok!er ahli kedok!eran
"orensik pada Bagian Ilmu (edok!eran Forensik Fakul!as (edok!eran -niFersi!as
Trisak!i @akar!a6 menerangkan bah4a a!as permin!aan !er!ulis dari (epolisian Resor!
Polisi @akar!a Sela!an ,o Pol 7 E !er!anggal 9 <k!ober $*#46 maka pada !anggal
sepuluh <k!ober !ahun dua ribu empa! belas6 pukul delapan le4a! !iga puluh meni!
=ak!u Indonesia bagian Bara! 6 ber!empa! di ruang 3enaAah Bagian Forensik Fakul!as
(edok!eran -niFersi!as Trisak!i !elah melakukan pemeriksaan a!as 3enaAah /ang
menuru! sura! permin!aan !ersebu! adalah 7
,ama 7 E
@enis kelamin 7 &aki.laki
-mur 7 E !ahun
(ebangsaan 7 Indonesia
Agama 7
Peker3aan 7
Alama! 7
Ma/a! !elah diiden!i"ikasi dengan sehelai label ber4arna merah muda6 dengan ma!erai
lak merah6 !erika! pada ibu 3ari kaki kanan
Ha1i% P*#*ri,1aa$
I. P*#*ri,1aa$ L!ar
# Ma/a! !idak !erbungkus
$ Ma/a! berpakaian sebagai beriku!7
a (aos dalam 0oblong1
b Belana pan3ang /ang bagian ba4ahn/a digulung hingga se!engah !ungkai
ba4ahn/a
3 &ehern/a !erika! dengan lengan ba3u milikn/a sendiri dan lengan ba3u /ang lainn/a
$#
!erika!
pada pohon perdu se!inggi 5*2m
4 &uka !erbuka akiba! benda !a3am di ke!iak kiri /ang memperliha!kan pu!usn/a
pembuluh darah ke!iak
; &uka !erbuka di daerah !ungkai ba4ah kanan dan kiri /ang memiliki 2iri.2iri akiba!
kekerasan !a3am
5 Posisi ma/a! saa! di!emukan adalah !er!elungkup dan sudah mengalami
pembusukan
K*1i#-!%a$
Pada ma/a! laki.laki ini di!emukan luka !erbuka pada ke!iak kiri akiba!
kekerasan benda !a3am6 dan beberapa luka !erbuka di daerah !ungkai ba4ah kanan dan
kiri /ang memiliki 2iri.2iri sesuai dengan kekerasan !a3am Ma/a! sudah mengalami
pembusukan
Sebab ma!i orang ini di duga karena kekerasan !a3am pada ke!iak kiri /ang
men/ebabkan pu!usn/a pembuluh darah ke!iak sehingga !er3adi perdarahan masi"
Pen3era!an pada leher di duga dilakukan se!elah korban meninggal
Demikianlah sa/a uraikan dengan sebenar.benarn/a berdasarkan keilmuan
sa/a /ang sebaik.baikn/a menginga! sumpah sesuai dengan (-HAP
Dok!er /ang memeriksa6
dr (elompok 9
$$
DA&TAR PUSTAKA
# Budi/an!o A6 =idia!maka =6 Sudiono S6 =inardi T6 IdriesAM6 Sidhi6 H6 e! al
Ilmu kedok!eran "orensik @akar!a7 Balai Penerbi! F(-I: #99'p#.#;
$ Bagian (edok!eran Forensik F(-I Teknik au!opsi "orensi2 @akar!a7 Balai
Penerbi! F(-I: $***p '.$*
3 Bagian (edok!eran Forensik F(-I Pera!uran perundang.undangan bidang
kedok!eran @akar!a7 Balai Penerbi! F(-I: #994p#.;
4 Sa"i!r/ < Mudah Membua! %isum +! Reper!um (asus &uka @akar!a 7
Depar!emen Ilmu (edok!eran Forensik dan Medikolegal F(-I:$*#3p#.##
; Sampurna B6 S/amsu J6 Sis4a3a T Bioe!ik dan Hukum (edok!eran @akar!a7
Pus!aka D4ipar:$**'
$3