Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

SOALAN OBJEKTIF
Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.
1. Antara berikut, yang manakah adalah contoh sumber mineral yang dicari gali di dasar
laut?
A. Emas C. Petroleum
. Arang atu !. iji "imah
#. Pilih sumber hutan yang sesuai digunakan dalam pembinaan.
A. Emas C. Petroleum
. Arang atu !. iji "imah
$. Apakah kegunaan petroleum dan gas asli?
A. ahan api C. ahan inaan
. Perhiasan !. ahan makanan
%. Apakah nutrient yang dibekalkan oleh sumber laut?
A. &emak C. Protein
. 'aram !. (arbohidrat
). Antara sumber mineral berikut, yang manakah digunakan sebagai sumber tenaga dan
bahan api?
A. Emas C. *utiara
. iji "imah !. Arang batu
+. Apakah sumber hutan yang sesuai dijadikan sebagai ubat,ubatan?
A. -otan C. .erba
. uluh !. (ayu bakau
/. Pilih sumber laut yang sesuai dijadikan sebagai ubat,ubatan.
A. 0iput C. 0otong
. *utiara !. "umbuhan &aut
1. Apakah nama agensi yang ditubuhkan untuk mencari gali, menggerudi dan mengawal
pemasaran petroleum dan gas asli?
A. *A-A C. P-2"23
. 04-4* !. PE"-23A0
5. Antara sumber mineral berikut, yang manakah dicari gali di dasar laut?
4. Emas
44. iji timah
444. 'as asli
46. Petroleum
A. 4 dan 44 C. 44 dan 444
. 4 dan 444 !. 444 dan 46
1
17. Antara sumber mineral berikut, yang manakah sesuai dijadikan sebagai bahan mentah
dalam industri penyaduran dan piuter?
A. 'as asli C. Arang batu
. Petroleum !. iji "imah
11. erikut adalah kegiatan yang terlibat dalam industri berat, kecuali..
A. *embaiki kapal
. *emasang kereta
C. *,embuat besi
!. *embuat barangan tembaga
1#. &okasi penanaman sayur yang terkenal di *alaysia ialah8..
4 (undasang
44 'enting .ighland
444 Cameron .ighland
46 "anjung (arang
A. 4 dan 44 C. 44 dan 444
. 4 dan 444 !. 444 dan 46
1$. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan industri pemprosesan?
A. *elebur besi keluli
. *emasang kenderaan motor
C. *enganyam tikar dan membuat bakul
!. *enghasilkan kayu papan, kayu gergaji dan papan lapis
1%. Apakah yang akan berlaku jika ramai penduduk mempunyai peluang pekerjaan?
A. "ara9 pendidikan meningkat
. "ara9 hidup dapat dipertingkatkan
C. (eluarga mereka menjadi lebih terkenal
!. Ahli semakin bertambah
1). *alaysia mengimport ikan dari negara berikut.
A. 0ingapura C. 4ndonesia
. "hailand !. Jepun
1+. agaimanakah kegiatan pembalakan dapat meningkatkan pendapatan 3egara?
A. *engeksport kayu balak
. *engimport kayu balak
C. (edatangan pekerja asing
!. (edatangan pelancong asing
1/. Apakah yang akan berlaku terhadap kawasan tanah tinggi yang terhakis pada musim
hujan?
A. "anah runtuh
. (epupusan binatang liar
C. (epanasan yang melampau
!. (awasan tanah yang menghijau
#
11. (egiatan ekonomi manakah yang menyebabkan sesuatu kawasan menjadi sebuah
kolam yang tandus?
A. Perindustrian
. Perlombongan
C. Perikanan
!. Pertanian
15. Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan air sungai menjadi kotor dan
bergelodak?
4 Pertanian
44 Perindustrian
444 Pelancongan
46 Perlombongan
A. 4 dan 44
. 4 dan 46
C. 44 dan 444
!. 444 dan 46
#7. Antara berikut, yang manakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan pencemaran
udara?
A. Perikanan
. Pertanian
C. Perindustrian
!. Perlombongan
#1. erikut merupakan sumbangan kegiatan ekonomi kepada negara kecuali8.
A. *eningkatkan pendapatan negara
. *embangunkan kawasan luar bandar
C. *emberi peluang kerja kepada penduduk tempatan
!. *enggalakkan kemasukan tenaga kerja asing ke dalam negara
##. Antara berikut, yang manakah menunjukkan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap
pembangunan negara kita?
4 *enyediakan peluang pekerjaan
44 Pengurangan import
444 Pemindahan teknologi
46 *eningkatkan tara9 hidup
A. 4, 44 dan 444
. 4, 444 dan 46
C. 44, 444 dan 46
!. 4, 44, 444 dan 46
$
#$. 0iapakah yang digelar sebagai :apa (emerdekaan;?
A. "un Abdul -a<ak
. "unku Abdul -ahman
C. "un 0ambanthan
!. "un "an Cheng &ock
#%. !i manakah pengisytiharan tarikh kemerdekaan diadakan?
A. 0tadium *erdeka
. Alam 0hah
C. andar .ilir
!. Johor ahru
#). Apakah nama bendera ritish yang diturunkan di Padang (elab 0elangor?
A. Jalur 'emilang
. *alayan =nion
C. =nion Jack
!. endera =*32
#+. 0iapakah yang mengetuai rombongan Parti Perikatan ke &ondon untuk menuntut
kemerdekaan pada tahun 15)+?
A. "un Abdul -a<ak
. !ato; 2nn Jaa9ar
C. "unku Abdul -ahman
!. "un 0ambanthan
#/. !i manakah rundingan dengan ritish diadakan untuk menuntut kemerdekaan?
A. *elaka
. (uala &umpur
C. 0ingapura
!. &ondon
#1. 0ebelum mencapai kemerdekaan, "anah *elayu diperintah oleh kuasa berikut.
A. Jepun
. ritish
C. elanda
!. 0ingapura
#5. 0iapakah wakil 0arawak yang menganggotai Jawatankuasa Perundingan Perpaduan
*alaysia?
A. &ee (uan >ew
. !onald 0tephen
C. !atu *ustapha bin !atu .arun
!. "emenggung Jugah Anak arieng
%
$7. Apakah nama suruhanjaya yang ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat 0abah
dan 0arawak tentang penubuhan *alaysia?
A 0uruhanjaya !iraja
. 0uruhanjaya Cobbold
C. 0uruhanjaya *alaysia
!. 0uruhanjaya -akyat
BAHAGIAN B
SOALAN SUBJEKTIF
A. Padankan produk petroleum dengan kegunaannya.
)
Bitumen
Nafta
*inyak !iesel
Ke!"in
#in$ak
Pet!l
ahan asas yang digunakan untuk membuat
plastik.
ahan bakar yang digunakan untuk
menggerakkan kenderaan berat seperti bas,
lori dan jentera.
ahan untuk menurap jalan raya.
ahan bakar yang digunakan untuk
menggerakkan kapal terbang.
ahan bakar yang digunakan untuk
menggerakkan kenderaan ringan seperti
kereta, ?an dan motosikal.
%&
'&
. Tuli" jawapan yang betul di tempat yang disediakan.
1. 3amakan # buah negeri yang di luar pantainya terdapat petroleum.
a. 888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888..
b. 888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888..
#. erikan $ kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.
a. 888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888..
b. 888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888..
c. 888888888888888888888888888888888
8888888888888888888888888888888888..
( KE)TAS SOALAN TA#AT (
+
'&