Anda di halaman 1dari 4

UNIT BINA INSAN SK SULAIMAN 2013

JAWATANKUASA
Pengerusi : En. Azor bin Yusof
(Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Aishatul Akyah binti Ishak
(GPK )
: Pn. Nori!ah binti Yusof
(GPK "al Eh#al $uri!)
: Pn. Asi!ah bt $oha%e!
(GPK Kokurikulu%)
&etiausaha : En. $oh! A'( )ir!aus bin $ashu!i
Pen. &etiausaha : En. &u*an Asthauri bin &ha'e
Ben!ahari : Pn. Norashi!ah binti +a%alu!!in
AHLI JAWATANKUASA
. En. $oh! Nazari bin $ansor
,. En. Alhisa% bin Ah%a!
-. En. Noraza% bin &ai! (Ba!an .isi/lin)
0. En. 1osnizal bin Nashru!in
2. Pn. Norha'zah bt +aafar
3. Pn. Norazreen bt $oha%e! Noor
4. Pn. &iti Nur Eishah bt &hahbu!in
5. Pn. 6ubai!ah bt "a%zah
7. Pn. Norhayati binti $ansor
8. Puan "ali/ah bt Abas
. Pn. Azizah bt 9aib
,. Pn.Norliza bt Ishak Basri (GB&$)
-. Pn. Nohaniza bt +ohan (GB&$)
0. Pn. Nurulhu!a bt $! Nor
2. Pn.Norulhu!a bt 6ainal Abi!in (KP %oral)
3. Pn. &aziati bt Ab!.Aziz (Ba!an Penga#as)
4. :ik $unirah bt Ab!u Aziz
5. :ik 1ohaila bt Ab!ullah
7. Pn. Athirah bt Ab! Khalil
VISI
;arga &K &ulai%an berakhlak !engan akhlak %ulia !an %en<alankan
urusan kehi!u/an !engan %e%elihara a!ab= so/an !an tatasusila.
MISI
$enggerakkan usaha !an akti>iti bagi %e%anta/kan akhlak !an a!ab
se%ua #arga &K &ulai%an.
KPI
. $elaksanakan rutin ba?aan !oa !i /erhi%/unan /agi= sebelu% bela<ar
!an sele/as bela<ar.
,. $engatur <a!ual tazkirah %ingguan setia/ /agi Isnin !an setia/ hari
/ersekolahan se/an<ang bulan 1a%a!han.
-. $enghi!u/kan suasana bi@ah Isla%iyyah !i segena/ /en<uru sekolah.
0. $enga!akan sa%butan hariAhari kebesaran Isla%.
2. $elaksanakan akti>iti Bulan .ak#ah.
PELAN TINDAKAN UNIT BINA INSAN SK SULAIMAN 2013
BIL PERKARA

Aktiviti Rutin
. 9azkirah %ingguan setia/ kali /erhi%/unan ras%i
,
Samutan Ha!i K""#a!an I#$am
. $auli!ur 1asul
,. Isra@ !an $i@ra<
-. Ihya@ 1a%a!han
A 9azkirah harian
A 1isalah 1a%a!han
A &a%butan Nuzul AlABuran
A 9a!arus AlABuran
A Khata% AlABuran

-
K"!%&anian
. A%alan !oa harian
,. Ba?aan Yasin !#iA%ingguan
-. &olat "a<at
0 Ri#a$a& Bina In#an
2 Bi'a& I#$ami((a&
PERAN)AN*AN TAHUNAN BINA INSAN SK SULAIMAN 2013
BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN
$esyuarat Bina Insan 5 +an ,8- A+K Bina Insan
, &a%butan $auli!ur 1asul ,2 +an ,8-
-
Ke% $oti>asi !an Bina &ahsiah $uri!
9ahun 3
GB&$CBina
Insan
0 :era%ah Israk !an $i@ra< 0 +un ,8- A+K Bina Insan
2 $esyuarat Bina Insan kali keA, , +ulai ,8- A+K Bina Insan
3 Ihya@ 1a%a!han
8A- +ulai
,8-
A+K Bina Insan
4 :era%ah Nuzul AlA(uran , Dgos ,8- A+K Bina Insan
5 $a<lis Khata% AlA(uran , Dgos ,8- A+K Bina Insan
7 &olat "a<at Per!ana ,7 Dgos ,8-
GB&$CBina
Insan
.ise!iakan oleh=
++++++++++++++++
$D".. A)IB )I1.AE& BIN $A&"E.I
&etiausaha Bina Insan=
&K &ulai%an