Anda di halaman 1dari 1

Peta Minda Bab 5

Masalah Disiplin dan Tingkah Laku Bermasalah Bilik darjah


Sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah
Diri Murid
Murid dalam kelas
mempunyai tahap
kemahiran yang berbeza.
Kanak-kanak di sekoleh
mempunyai sifat ingin tahu
yang tinggi serta keinginan
untuk menuba sesuatu yang
baru.
Sesetengah kanak-kanak
mungkin mempunyai
tingkah laku yang tidak
sepatutnya yang telah
perhatikannya.
Kebosanan dengan akti!iti
kelas kadangkala
mendorong kanak-kanak
melanggar peraturan"
menipu atau menggangu
rakan dalam kelas tanpa
tujuan yang munasabah.
Masalah emosi dalam
kalangan murid turut
menyumbang kepada
masalah disiplin.
#uru
#uru perlu melaksanakan
kaedah atau teknik mengajar
yang baharu" efektif dan
yang dapat meransang minat
murid.
#uru merupakan rol model
dan sentiasa diperhati oleh
murid dalam kelas.
#uru perlu menunjukkan
minat dan mengambil berat
tentang muridnya.
#uru yang kurang
keyakinan diri di dalam
bilik darjah boleh menjadi
puna masalah disiplin dan
tingkah laku.
#uru seharusnya adil dan
konsisten dalam
melaksanakan peraturan
bilik darjah.
Seseorang guru seharusnya
jelas dalam komunikasi
dengan murid.
Sekolah
Dalam sebuah sekolah yang
mengamalkan kolaborasi"
guru-guru bersedia untuk
berkongsi maklumat dengan
tujuan menyelesaikan
masalah murid.
Sekolah juga membina
perasaan kemasyarakatan
dalam kalangan murid-
murid.
Sikap sekolah terhadap
status dan peranan muridnya
dalam organisasi tersebut
membantu membina
semangat kekitaan terhadap
sekolah.
Sekolah juga perlu
mengambil berat tentang
prasana yang perlu bagi
murid-muridnya.
Latat Belakang Murid
$suhan diterima" taraf
ekonomi keluarga" bilangan
ahli keluarga" jiran" rakan
sebaya dan media masa
mempengaruhi sikap dan
tingkah laku murid.
Masalah disiplin kadangkala
berpuna daripada ibu bapa
yang enggan bekerjasama
dengan pihak sekolah untuk
membimbing dan
menasihati anak mereka.
%amai ibu bapa yang
bekerja dan tidak dapat
meluangkan masa yang
menukupi bersama-sama
anak mereka.
Konflik dalam keluarga"
peneraian atau kehadiran
adik baru di rumah boleh
menganggu emosi kanak-
kanak.