Anda di halaman 1dari 15

Java e Filmit Shqiptar n New York 2014

Edicioni i III-t
Java e filmit shqiptar n Shtetet e Bashkuara t Ameriks sht i pari n llojin e tij. Amerika sht
ndr vendet me numrin m t madh t shqiptarve aktiv n promovimin e artit dhe kulturs shqiptare
t cilt q dy vite me radh kan mirpritur kt event si nj hap t madh.
(N hyrjen e Tribeca Cinemas, ku u hap Edicioni i par i Javs s Filmit Shiptar !
"orrik 2014
1
Historiku
Java e Filmit Shqiptar n Shtetet e Bashkuara t Ameriks (Albanian Film eek! sht ideuar dhe
themeluar n"a producentja dhe re"ji#orja $rika %rasniqi.
Ediioni i par i Javs s Filmit Shqiptar n New Yorku mbajt pr her t par prej dats &'
nntor deri m (( nntor )&()* me moton +(&& pr (&&,* ku u shfaqn (&& filma t kinemato"rafis
shqiptare pr nder t (&& vjetorit t -avarsis s shtetit shqiptar.
. kt event morn pjes shum veprimtar t shquar shqiptaro/amerikan* si dhe prfaqsues
diplomatik t Ambasads s Shqipris n .e0 1ork* Ambasads s %osovs n .e0 1ork*
Ambasads s $aqedonis n .e0 1ork dhe shum prfaqsues t njohur t komunitetit shqiptar
dhe komuniteteve t tjera q jetojn n .e0 1ork.
Java e Filmit Shqiptar edicionin e tij t par e #hvilloi n tri teatro t njohura amerikane2 !ri"ea
#inemas (54 Varic st.NYC 10013), $roduers #lu" !heatre (358 west 44
th
st. 1003) dhe %ehman
#olle&e'(ron)net (!"#0 $o%&den '(. Car)en *a&& NY 1048).
Promo AFW 2012
http://www.youtube.com/atch?v=qTtrQjMlLTo&feature=youtu.be
(
#amje n$a Edicioni i %&r i Javs s Filmit Shiptar n Ne' (ork )*+)!
2

(,tasheu i ,mbasads s Shipris n N(! (,tasheu i ,mbasads s "osovs n N(!
(-
aneri, ku jan vendosur t $jith mbshtetsit e mani.estimit dhe komuniteti shiptar !
*ktivitetet
-ro"rami i AF/s filloi me pre#antimin filmave shqiptar* prodhime m t fundit t kinemato"rafis
son.
-rve3 pro"ramit t shfaqjes s filmave* "jat #hvillimit t ktij edicioni* u mbajtn edhe disa debate*
me fokus kinemato"rafin shqiptare. 4ebatet u mbajtn me re"jisort* aktort* skenaristt dhe
kineastt shqiptar n Amerik* si dhe autort e filmave pjesmarrs t ktij edicioni* ku u debatua
lidhur me historikun e kinemato"rafis shqiptare n pr"jithsi q n"a themelimi i saj e deri n ditt
e sotme. %arakteri i ktyre debateve ishte shum i mirpritur n"a komuniteti artistik shqiptar n .e0
1ork* t cilt patn mundsi q t paraqesin idet e tyre lidhur me #hvillimin e kinemato"rafis
shqiptare dhe inte"rimin e saj n bot.
3
5jithashtu* pas prfundimit t pro"ramit t Javs* u or"ani#uan mbrmje t ndryshme ar"tuese me
qllim t bashkimit t komunitetit shqiptar dhe komuniteteve tjera artdashse q ishin pre#ent "jat
ktij edicioni. $brmjet u or"ani#uan n -roducers 6lub 7heatre si dhe n +Arte8, 6lub* ku e bn
edhe m madhshtore Javn e Filmit Shqiptar n .e0 1ork.
+isa n&a mediat q prolln Javn
9dicioni i par i Javs s Filmit Shqiptar n .e0 1orku prcoll n"a shum media kombtare si dhe
ato amerikane2
http2::"a#etadielli.com:java/e/filmit/shqiptar/ne/ne0/york:
http2::000.bron;net.or":ne0s:))'/albanian/film/screenin"s/at/bron;net
http2::000.koha.net:<pa"e=(*'*(('>??
http2::prishtinapress.info:(&&/for/(&&/albanian/film/0eek/nov/'/((/nyc:
http2::000.albanianevents.com:event@details.php<id=(&?>
/
e disa n$a autort e .ilmave n debatet e 0hvilluara n Javn e Filmit Shiptar )*+)
(ashkpuntort dhe Sponsort
9dicioni i pare i Javs s Filmit Shqiptar n .e0 1orku #hvillua n bashkpunim me Albanian
Artists Assosiation* Ambasadn e %osovs n .e0 1ork* -roducers 6lub 7heatres etj. 5jithashtu u
mbshtet financiarisht n"a sponsor t ndryshm* si3 ishin2 -i##a Fami"lia* Aink.y* Bron;net*etj* si
dhe n"a institucionetB Ambasada e Cepubliks s %osovs n .e0 1ork* %omuna e -rishtins dhe
$inistria e %ulturs Cinis dhe Sporteve t %osovs. -o ashtu* eventi u mbshtet n"a Dendra
%ombtare e %inemato"rafis n Shqipri* Dendra %inemato"rafike n %osov* %osovafilmi*
-rishtina 5roup si dhe produksione t tjera.
4
Filmat shqiptar n kt edicion u shfaqen n tri kinema t ndryshme amerikane duke iu dhn kshtu
mundsi t "jith komunitetit shqiptar q t prcjellin pro"ramin e Javs* dhe poashtu komuniteteve
t tjera joshqiptare q jetojn n .e0 1ork.
9dicioni i pare i Javs s Filmit Shqiptar u prmbyll* me datn ((.((.)&() me filmin e njqindt
((&&!* +.ntori i dyt,* ku morn pjes shum pjestar t komunitetit shqiptar t cilt e mirpritn
kt event dhe uruan q manifestimi t va#hdoj edhe viteve t tjera.
$,-.,*/0 0 J*12S S2 F0%/0! SH30$!*, 4Ediioni i 0 5par6
*%(*N0*N F0%/ 7EE8 $,-.,*/
09:11:2012'E H2N2'/-N+*Y' !,0(E#* #0NE/*
1;<00 = #eremonia e hap>es'-penin& #eremon?:
= 8olona: 5(e?ond6: Short: 2@ min: A>kan H?sa:
- 0liriana: Short: 24 min:Ernest /eholli:
- Historia e Fut"ollit shqiptar: 5Histor? oB al"anian Boot"all 6:+o:19 min: (esnik
*>aCi:
0@:11:2012'E /*,!E'!AES+*Y' $,-+A#E,S #%A( !HE*!,E: 51234 55st Fl) N(!
12<00 = 8ati 01: 5Flor 016:Short: 12 min:(en *polloni:
= %eonardi: 5%eonard6: Short: 2D min: *rian /ustaBa:
= Nus>a:5!he "ride6: DE min:Short:8ora" %ea>:
=/uri:52all6: Short: 22 min: .aCmend Nela:
= $r *ta:5For them6: Short: 24 min:(urim (aBtiu:
14<00 = 8putari: 5!he shoemaker6: Short: 20 min: *rtan 8orenia:
= %ena F une:5%ena F /e6:Short: 19 min: (lerta (asholli:
= 0n memoriam: Short: 2@ min:0lirian Hima>:
= (usulla: 5!he #ompass6: Short:1G min: (u>ar *limani:
= Sekretet:5Serets6: Short:2G min:Esat Fe>Ca:
= Fal>a:5For&iveness6:Short:D4 min: %ul .>oka:
1@<00 = 0liriana: Short: 24 min:Ernest /eholli:
= $erte> rru&es: 5 (ehinde the road6: Short: 21 min: Yll Hitaku:
= 8naqsit: ($leasures6:Short: DD min: Edi 3ashku:
1;<00 = *natema: Feature Bilm: 1<4G min: *&im Sopi:
20<00 = /ao #e +un: Feature Bilm: 1<D0 min: (esnik (isha:
22<00 = Shtpia: 5Home6: Short: E min: (lendi !are:
=(iri im:5/? son6: Short: D2 min:En&>ll %eka:
= 2ndrra ime: 5/? dream6: Short: 2G min: Enea 8ita:
0E:11:2012'E /2,8A,E'2E+NES+*Y' $,-+A#E,S #%A( !HE*!,E51234 55st Fl) N(!
12<00 = 8ur )hirohe> n>e Bilm:5 6Feature Bilm: 1<01: IhanBise 8eko:
= 1dek>a Solemne:5!he solemn death6 sh: /ovie: D9 min: 0lir 8a"ashi:
= 1et>a ime: 5/? e&o6:Short: D; min: %ara Hasn>oku:
5
14<00 4 8aseta e dasms: 5!he eddin& tape6: Short: 1G min: *riel Sha"ani:
= !esh>a 5SneeCe6:Short: 9 min: Sa"ri $a>aCiti:
= !ri dritare: 5!hree windows6: Short: D0 min: Faton (a>raktari:
= %kura q d>ersin:5Seatin& skin6:Short:14 min:1al>et ,e)hepi:
= Shn>tor>a: 5SheJ the Saint6: Short: D9 min: Eno /ilkami:
= 8nokdon:Short: 1E min:*mir 1iti>a:
1@<00 = !e (ekuarit: 5!he "lessed:6 +oumentar?: 44: min: 1ladimir $riBti:
= ,rn>a 5!he ,oot6: +oumentar?: D9 min: *lush 8am"eri F *o ,istovski:
= 11E: +oumentar?: 20 min: (esim Sahatqia:
= /"i>etesa:5Survival6:+oumentar?: D4 min: +i"ran F?lli:
= 0kona E %oteve: 50on oB tears6: +oumentar?: D1 min: 0lir 8a"ashi :
20<00 = Nata pa Hn:5/oonless Ni&ht6: Feature Bilm:1<1@ min: *rtan /inarolli:
= %ulekuqe m"i mure: Feature Bilm: 1<D4 min: +himiter *na&nosti
2D<00= 8osova G11:Short: 1D min:(ur"uqe (erisha:
= 1ir&>resha:51ir&o6: Short: D9min:+rin $allaska:
0;:11:2012'E ENJ!E'!HA,S+*Y' $,-+A#E,S #%A( !HE*!,E:51236 55st Fl) N(!
12<00 4 8thimi i ushtris s vdekur: Feature Bilm:1<4D min: +himiter *na&nosti:
= %ind>e perndim lind>e:5East est east6: Feature Bilm: 1<D;:.>er&> Ihuvani:
= 8etu 5Here6: +oumenatr?: 20 min: Emin Halili:
1@<00 = 8ukumi: Feature Bilm: 2 ore: 0sa 3os>a:
1;<00 = Historia e Fut"ollit shqiptar:5Histor? oB al"anian Boot"all 6:+o:19 min: (esnik *>aCi:
= Historia e n>e televiCori: Short:Fitim Shala:
= /sues>a ime e pare:Short: 2E: Shqipe (ukoshi:
= F>alt: 52ords6: Short: 2@ min:(leron Jaha>:
= Hekurisht>a 50ronmon&er?6 Short: 20 min: (urim Haliti:
20<00 = (eni een vet: Feature Bilm:1<14 min: IhanBise 8eko:
= /ulliri:5!he mill6: Short: 2; min: 0liri>an Hima>:
22<00 4 .una perm"i tela: Feature Bilm:1<2D:/uharrem Fe>Co:
= .>urme ne kaltersi: Feature Bilm: Saimir 8um"aro:
= Fundi 0 n> &>akmarr>e>e: Feature Bilm: ,ikard %>ar>a:
= +uke krkuar 9 orshin: Short:22 min: IheCair +aBa:
= *r>ana: Short:1E min: .ri&or Stavri:
=2ndrr e th?er: Short: ; min: %ea 8ika:
=Hakmarr>a: Short: 11 min:!rim .ora:
= %uleshitsi: Short: 1D min: (esa 3eBalia:
=1etm: Short: 20 min: Ihulieta 1llahu:
= (renda: Short:14 min:*dhurim 8ida:
0G:11:2012'E $,E/!E'F,0+*Y' %EH/*N #-%%E.E:5290 (edBord $ark (oulevard 7est6
12<00 = .>oleka +>ali 0 *"aCit:5Father and .odBather6: Feature Bilm: 1<42: +himiter *na&nosti:
= .omaret e 8uBirit: 5!he (order +onke?s6 Feature Bilm: 1<DE min: Jeton *hmeta>:
= 8olona: 5(e?ond6: Short: 2@ min: A>kan H?sa:
= *ntena: 5*ntenna6: Short: 1; min: .entian ,e)hep 8oKi:
6
= Hekurisht>a 50ronmon&er?6 Short: 20 min: (urim Haliti:
= 8etu 5Here6: +oumenatr?: 20 min: Emin Halili:
$,-+A#E,S #%A( !HE*!,E: 51236 55st Fl) N(!
1;<00= +asma e Sakos:52eddin& Sao6:Feature Bilm: 1<D;min :1ladimir $riBti:
= *mnistia 5*mnist?6:Feature Bilm: (u>ar *limani:
22<00 = Si te vdiset:5 Ho to die6:Feature Bilm : 1<2E min: /iomir Stamenkoviq:
= +eshmitari 1: Short: E min: *dhurim 8ida:
= 1etm n> rru&: Short:1; min:0lir 8a"ashiF.etoar"e /ulliqi:
=Seila kn&e: 5Eah son&s6:Short:29 min: *lket 8asemi:

10:11:2012'E SH!AN2'S*!A,+*Y'%EH/*N #-%%E.E:5290 (edBord $ark (oulevard 2est6
12<00 = 8odi 0 Jets: 5#ode oB liBe6: Feature Bilm: 1< 91 min: Ekrem 8r?eCiu:
= Ne dhe %enini 5%enini and us6: Feature Bilm: 1<22min:Saimir 8um"aro:
= .oli -tok: +oumentar?: 9@ min: /rika 8rasniqi:
= /allkim .>aku : do: 94 min: *Bet /iBtari F *lush 8am"eri:
$,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl) N(!
1;<00 = $roka: Feature Bilm: 1<D9 min: 0sa 3os>a:
= Fal>a e &>akut 5!he Bor&iveness oB "lood6: Feature Bilm: Joshua /arson F *ndamion
/urata>:
= !rndaBili 0 verdh: 5Yello pink6: Short: D0 min:%iri *&olli:
- %uBta:52ar6:29 min: Short:Faton (a>raktari:
= AN 8osova: Short: 1E min:(urim (aBtiu:
= (odrumi:5(asement6:Short:2D min: *rian /ustaBa:
=8oha: 5!he time6: Short:20 min:/an>ola $riBti:
- 8oha modern:5/odern time6: Short: 2G min:,ron JusuBi:
11:11:2012'E +0E%'SAN+*Y'$,-+A#E,S #%A( !HE*!,E: 51234 55st Fl) N(!
12<00 4 *maneti 0 Nn !ereCs: +oumentar?: 24 min: *lush 8am"eri:
= 8rimi: 5!he rime6: +oumentar?:D0 min: +i"ran F?lli:
= Sekreti 0 *kiut 5Seret oB *ki6: +oumentar?: 4D min: /erita HoKoli Sali:
= %ahutari 0 Bundit: 5%ast lute6: +oumentar?: 4D min:Sahit 8okolli:
19<00 = .>akova E2@: Short: D2 min:(lerta (asholli F *rtan 8orenia:
= !akimi: 5/eetin&6: Short:2 min: Festim ,e)hepi:
= *rena: 5*rena6: Short: 1D min: JoCeBina %ui:
= +iell: 5Sun6: Short: 2;: /in: Na>ada *na&nosti:
= $rte> Yl"erit:5(e?ond the rain"o6: Short: 1G min:0na Hasku:
= $laku: 5 Elder6: Short: 1@: min: .o>art Fetaha>:
1;<00 = 1eK kuq: 5-nl? red6 : Short: 20 min: +urim 8r?eCiu:
= +enis $roBeti: Short: 1; min: 0lir .>oa>:
= $r ters atLKast 5Jin) in a JiBB?6: Short:1E min: .entian ,e)hep 8oKi:
= Ne (orn: Short: D min: Sa"ri $a>aCiti:
= Si qeni nL rrush: Short : 2; min: +riton Ha>redini F Yll qitaku:
7
20<00 4 8oha e 8ometes: 5!ime oB the omet6: Feature Bilm: 1<4D: Fatmin 8oKi:
22:00 4 Nntori 0 d?t: Feature Bilm: 1<2D min:1iktor .>ika:
Java e Filmit Shqiptar n New York4Ediioni i 00=t
9dicioni i dyt i Javs s Filmit Shqiptar n .e0 1ork u #hvillua prej &E deri m (F nntor )&(G* ku
u shfaqn shum filma t kinemato"rafis shqiptare. Filmat t cilt u shfaqn jan2 filma t
metra#hit t "jat* filma t metra#hit t shkurtr dhe dokumentar. %ineastt shqiptar* n"a Shqipria*
%osova* $aqedonia* n"a 9uropa e Amerika u bn pjes e ktij manifestimi kulturor me veprat e
tyre filmike.

5jat ktyre shtat ditve sa #"jati Java e Filmit* re"jisor* skenarist* aktor e kineast t profileve
t ndryshme u paraqitn n nj debat kushtuar historis s kinemato"rafis shqiptare n etapa t
#hvillimit t saj. 4uke prfshir ktu fillet e kinemato"rafis n Shqipri* %osov e deri n ditt e
sotme* prfshir filmo"rafin e shtpive filmike private deri tek krijimet artistike t pavarura.
Shfaqja e ktyre filmave t #hanreve t ndryshme ishte nj pasqyr e artit dhe kulturs shqiptare.
.prmes bots s filmit publiku shqiptar dhe ai amerikan pati mundsi t njoh dhe t informohet
pr s AF rmi* historin* kulturn dhe rrethanat politike/shoqrore t shqiptarve kudo q ndodhen
n trevat shqiptare dhe m "jer.
. kt event ishin t ftuar edhe shum kineast t njohur shqiptar q jetojn n Amerik dhe q e
prkrahen Javn n disa n"a debatet e tij. 5jithashtu* morn pjes dhe prfaqsues t studiove t
njohura amerikane* t cilt jan n hulumtim t temave t mundshme pr tu reali#uar n projekte t
mdha kinemato"rafike. Andaj* pre#enca e tyre dhe kontaktet me krijuesit shqiptar do t jen nj hap
i rndsishm dhe nj mundsi drejt koperimeve n mes t produksioneve amerikane dhe atyre
shqiptare.
8


(,ktor, producent, re$jisor dhe or$ani0atort e Javs s Filmit Shiptar )*+1!
$ro&rami i Javs s Filmit Shqiptar 00
Java e Filmit Shqiptar n .e0 1ork u hap me filmin +A"on, t re"ji#orit t mirnjohur shqiptar*
Cobert Budina q u mirprit n"a publiku ne .e0 1ork.
.j jav rresht u shfaqn G& filma t ndryshm n"a kinemato"rafia shqiptare.
9
. konkurrenc ishin pes ('! filma t metra#hit t "jat* pes ('! dokumentar* si dhe dhjet ((&!
filma t metra#hit t shkurtr. 5jithashtu (& filma t tjer jasht konkurrencs q i prkisnin
pro"ramit promovues t kinemas shqiptare.
. nj prej netve u pre#antuan disa n"a filmat e par t kinemato"rafis ku pr her t par sht
prdorur "juha shqipe. 5jithashtu u pre#antuan projekte t ndryshme q e ndrtuan historikun e
kinemato"rafis shqiptare* bashk me autort e re"jisort e par shqiptar t cilt nuk jetojn m.

. mbrmjen e shtat t mbylljes s Javs s filmit Shqiptar* u ndan tri 3mime pr krijimet m t
mira filmike2 +9 drejta pr t dashuruar, n"a -aul %urti (film i metra#hit t "jat!* +Crfimi i fundit,
n"a Hbrahim 4eari (film i metra#hit t shkurt!* si dhe + Imimi i t Denurit 5rua, n"a Hlir %abashi
(dokumentar!. 5jithashtu iu nda mirnjohje pr vepr jetsore aktores shqiptare n .e0 1ork-avlina
$ani.
10
(
(7mimet e Javs )*+1!
*%(*N0*N F0%/ 7EE8 $,-.,*/=2
nd
Edition 201D
$,-.,*/0 0 J*12S S2 F0%/0! SH30$!*,=Ediioni 00 201D
0;:11:201D' F,0+*Y' E $,E/!E' S1* !heatre 5 DDD 2est 2D
rd
StreetJ New York6:
1G<00 = -penin& #eremon? '#eremonia e hap>es: 0ntrodution 520 min6:
= Sunrise'*&on4 Feature Bilm' F: i &>ate 4 direted "?'re&>ia< ,o"ert (udina:1<4@ min:
*%('EN. SA(!0!%ES: *l"ania'Shqipri: 5Non=opetition6: 520 min 3F*6 to Bollow
with the diretor:
0G:11:201D' S*!A,+*Y 'E SH!AN2'$,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl) N(!8
18:00 - %ast #onBession',reBimi 0 Bundit = Short'0 shkurtr= direted "?'re&>ia< 0"rahim +eari:
14 min: *%('EN. SA(!0!%ES: /aedonia'/aqedoni: 5#ompetition6:
=!he !ailor',ro"aqeps>a 4 Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia< *rlinda /orina: D9
min: *%('EN. SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
=Hesht>e =Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia< (ekim .uri: @ min: *%('EN.
SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
= !he Superintendent' /"ikq?rsi =Short'0 shkurtr 4 +ireted "?'re&>ia< ,oland
-ruqi: 1; min: EN.:SA(!0!%ES: AS*: 5#ompetition6:
= /ade in *merika /Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia< -r&es (akalli:12 min:
*%('EN. SA(!0!%ES: AS*: 5#ompetition6:
11
20<00 = *&nus +ei 4 Feature Bilm' F: i &>at = direted "?'re&>ia< *&im Sopi: 1<49 min:
*%('EN. 'SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6: 53F*6 to Bollow with the
diretor:
10:11:201D' SAN+*Y' E +0E%'$,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl) N(!8
1;<00 4 Not * #arash' SLsht %avaCh 4+oumentar?'do: =direted "?'re&>ia< .entian 8oKi:
90 min: *l"ania' Shqipri: 5#ompetition6:
= (eteen $aradise and Hell'N /es t $ara>ss dhe Ferrit=Short'i shkurtr 4 direted
"?'re&>ia< 0"rahim +eari: 1D min: *%('EN. SA(!0!%ES: /aedonia'/aqedoni:
5#ompetition6:
= +an'*&onia=Short'0:shkurtr =direted "?'re&>ia< Esat Fe>Ca: 2D min: *%('EN.
SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
= !he man'(urri 4 Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia< (en *polloni: 2@ min:
*%('EN. SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
20<00= $harmakon'Farmakon= direted "?'re&>ia< Joni Shana>: 2<1@min: *%('EN.
SA(!0!%ES: *l"ania'Shqipri: 5#ompetition6:
11:11:201D' /-N+*Y' E H2N2'$,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl) N(!8
1;<00 4 $ro&rame 4 M2hite F (lakM = $ro&rami M(ardh e NiO: 5-pen de"ate'+e"at i hapur:
M*l"anian #inemato&raph? and 0nBluene in the 7orldO'O8inemato&raBia Shqiptare
dhe Ndikimi i sa> n "otO:
20<00 = !he $rie a (ein& a 2omen 'Hmimi i t 3enit .rua 4 +oumentar?'do:=+ireted
"?',e&>ia< 0lir 8a"ashi: 9D min: *%('EN. SA(!0!%ES: 8osova'8osov:
5#ompetition6:
= $ostard From %ondon'8artolin n&a %ondra 4+oumentar?'do = direted "?'re&>ia<
Naser Shillova: D@ min: *%('SH30$: En&land'*n&li: #ompetition6:
12:11:201D' !AES+*Y' E /*,!E' $,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl) N(!8
1;<00 -ut oB Si&ht'%ar& S?rit = +oumentar?'do:=+ireted "?'re&>ia<$aul 8urti 4 19 min:
*%('EN. SA(!0!%ES: *l"ania'Shqipri: 5#ompetition6:
=Jona = Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia<Eneida 8oreshi: 19 min: *%('EN.
SA(!0!%ES: *l"ania'Shqipri: 5#ompetition6:
= !ie'8ravata=Short'0: shkurtr 4 direted "?'re&>ia< Ekrem Iani: 24 min: *%('EN.
SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
= !he First !unnel'!uneli i $are' Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia< Fatos Hoti: 10
min: *%('EN. SA(!0!%ES: En&land'8osov: 5#ompetition6:
20<00 = Sunrise'*&on4 Feature Bilm' F: i &>at 4 direted "?'re&>ia< ,o"ert (udina:1<4@ min:
*%('EN. SA(!0!%ES: *l"ania'Shqipri: 5Non=ompetition6:=repriCe:
12
1D:11:201D' 2E+NES+*Y'E /2,8A,E' $,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl)
N(!8
18:00 $ro&rame 4 M2hite F (lakM = $ro&rami M(ardh e NiO:
20<00 = %ind>a Nuk $ret 4 +oumentar?'do 4direted "?'re&>ia< $arta 8elmendi: 20 min:
*%('EN. SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
= E vrteta /"i !ra&>edin e Ars s %luChanit 4 +oumentar?'do: 4 direted
"?'re&>ia< (+EF: 20 min: *%('SH30$: 8osova'8osov: 5Non=ompetition6:
=!he %and oB 8elmend ' !oka e 8elmendit 4 +oumentar?'+o: 4 direted "?
/: 8rasniqi: 29 min: *%('EN. SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5Non=ompetition6:
14:11:201D' !HA,S+*Y'E ENJ!E' $,-+A#E,S #%A( !HE*!,E 51234 55st Fl) N(!8
1;<00 4 .odLs %and'!oka e Notit =Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia< /entor Spahiu: 1;
min: *%('EN. SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
/ 2heel',rota 4 Short'0 shkurtr 4 direted "?'re&>ia<Fisnik /u>i: D2 min: *%('EN.
SA(!0!%ES: 8osova'8osov: 5#ompetition6:
= !he (lood /one?'$ara te $er&>akura = Short'0 shkurtr = direted "?'re&>ia< Erman
/emedi: G min: *%('EN. SA(!0!%ES: /aedonia'/aqedoni: 5#ompetition6:
20<00 = ,i&ht to %ove' E +re>ta per te +ashuruar= Feature Bilm' F: i &>at 4 direted "?'re&>ia<
$aul 8urti' 1<D0 min: *%('EN. SA(!0!%ES: AS*:5#ompetition6:3F*:
+isa n&a mediat q prolln Javn e Filmit Shqiptar 00
http2::kosovodiaspora.or":)&(G:((:&':albanian/film/0eek/continuin"/success/in/ne0/york:
http2::"a#etadielli.com:java/e/filmit/shqiptar/ne/ne0/york:
http2::000.bron;net.or":ne0s:))'/albanian/film/screenin"s/at/bron;net
http2::000.koha.net:<pa"e=(*'*(('>??
http2::prishtinapress.info:(&&/for/(&&/albanian/film/0eek/nov/'/((/nyc:
http2::000.albanianevents.com:event@details.php<id=(&?>
http2::000.devolli.net:ne0/yorku/pret/festivalin/e/filmit/shqiptar/albanian/film/0eek.html
http2::000.shqiptarja.com:kultura:)>G&:nju/jork/G&/filma/shqiptare/ne/albanian/0eek/film/festival/
(EF'('.html
http://issuu.com/albaniac/docs/albaniac!"#ista$inal"6""62995ccd3c0 %
http2::nyelitema"a#ine.com:prominent/filmmaker/amina/#haman/attends/yaff/festival/in/ne0/york:
https2::000.facebook.com:notes:ko#eta/#ylo:nJ6GJAB/teatrin/sva/nJ6GJAB/manhattan/u/
#hvillua/ceremonia/e/hapjes/sJ6GJAB/edicionit/tJ6GJAB/dytJ6GJAB/t:KK>G>('&KK(K)F?
https2::000.facebook.com:notes:ko#eta/#ylo:nJ6GJAB/teatrin/sva/nJ6GJAB/manhattan/u/
#hvillua/ceremonia/e/hapjes/sJ6GJAB/edicionit/tJ6GJAB/dytJ6GJAB/t:KK>G>('&KK(K)F?
http://&&&.'oha.n"t/(pa)"*1+2,5+2,163809
http://t!ibunash-ipta!".n"t/(p*18787
http://&&&."'onomia-'s.com/(pa)"*1+2,25+2,359624
http://p!i.!"np!"ss.com/'ultu!"//o!'-p!"t-$"sti#alin-albanian-$ilm-&""'/
13
$romo *F7 201D
http://&&&./outub".com/&atch(#*./59,t"05123$"atu!"*sha!"
Java e Filmit Shqiptar )&(G sht mbshtetur n"a $inistria e 4iaspors n %osov* $inistria e
%ulturs* Ambasada e %osovs n .e0 1ork etj. -oashtu sht prkrahur n"a sponsort2 Aiberty
5roup* -i##a Fami"lia* 7L%* A$7* 9mo* etj.
-rojektet filmike "jat Javs s Filmit Shqiptar )&(G jan shfaqur n dy kinema amerikane2 S1*
!heatre (GGG 0est )G
rd
street*.1! dhe $roduers #lu" !heatre (G'E 0est FFst .16 (&&GK!.
(-aneri i Javs )*+1!
Java e Filmit Shqiptar n New York4Ediioni i 000=t
9dicioni i HHH/t i Javs s Filmit shqiptar do t vij n nntor me nj pro"ram "arues me G& filma q
do t pre#antojn punn e jasht#akonshme t prodhimeve )&()/)&(G t re"jisorve shqiptar n"a e
"jith bota. 5jithashtu n kt edicion do t marrin pjes dhe disa n"a prodhimet e huaja filmike t
cilat pr tem kan n"jarje a histori q kan t bjn me shqiptart.
Filmat t cilt do t shfaqen jan t tri #hanreve2 filma t metra#hit t "jat* filma t metra#hit t
shkurtr dhe dokumentar. %shtu* pr shtat dit me radh kinemaja shqiptare do t prjetsohet n
ekranin e kryeqytetit botror t .e0 1orkut me nj var" t "jer filmash me histori t ndryshme n"a
kultura dhe jeta shqiptare.
14
-r t br pr#"jedhjen e ktyre projekteve sht krijuar Bordi artistik i prbr n"a kineast t
shquar shqiptar n"a Shqipria* %osova* $aqedonia dhe Amerika.si2 (Cobert Budina* Mlora Dosja*
Hlir %abashi dhe Ben Fej#a!.
/isioni i *F7 =s
.j n"a mnyrat m t fuqishme m t bashk/ndar dhe pr t fituar msime t reja sht prmes
"juhs universale t filmit. .se projektohet n teatro apo shihet n televi#or* qoft n 4M4 apo n
internet* filmi na ar"ton* edukon* ndri3on dhe frym#on* duke na ndikuar n at sesi ne e kuptojm
apo veprojm n bot.
-rmes shfaqjes s projekteve filmike n Amerik ne synojm t paraqesim vlerat kulturore dhe
historike t kombit shqiptar dhe rru"timin e tij nprmes kinemato"rafis.
$isioni i .e0 1ork Albanian Film eek sht t krijoj dhe #hvilloj nj kultur ku filmi shqiptar t
njihet dhe t plqehet n"a audienca e huaj* me synimin e ve3ant q filmit shqiptar ti ofrohen
perspektiva t reja.
1iCioni i *F7 =s
7 themeloj nj Hnstitut t Filmit Shqiptar n Shtetet e Bashkuara t Ameriks* i cili do t ishte
urlidhse e Filmit 9uropian dhe atij Amerikan me qllim t krijimit t aleancave dhe
bashkpunimeve n fushn e kinemato"rafis.

New York *l"anian Film 7eek 5*F7 6
/rika 8rasniqiJ Founder and E)eutive +iretor
www:al"anianBilmweek:net
al"anianBilmweekP&mail:om
Q15D4E62DEE;;2 5AS*6
QDEE 44 D4ED1; 5Europ6
15