Anda di halaman 1dari 2

Bernapasataumenangis?

Tonus baik?
Perawatanrutin :
Pastikanbayitetaphangat
Keringkanbayi
Lanjutkanobservasipernap
asan, lajudenyutjantung,
dan tonus
Ya
Keterangan:
Padabayidenganberat 1500
gram,
bayilangsungdibungkus
plastic
beningtanpadikeringkanterle
bihdahulukecualiwajahnya,
kemudiandipasangtopi.Bayit
etapdapatdistimulasiwalaupu
ndibungkusplastik
Tidak
Langkahawa;: (nyalakanpencatatwaktu)
Pastikanbayitetaphangat
Aturposisidanbersihkanjalannapas
Keringkandanstimulasi
Posisikankembali
Observasiusahanapas, lajudenyutjantung (LDJ),
dan tonus otot
Tidakbernapas/meg
ap-megap, danatau
LDJ<100x/menit
Bernapasspontan
Distresnapas
(takipneu, retraksi,
ataumerintih)
Sianosissentralpersistentan
pa distress napas
Continuous
Positive Airway
Pressure (CPAP)
PEEP 5-8 cmH
2
O
Pemantauan SpO
2

VentilasiTekananPo
sitif (VTP)

Pemantauan SpO
2

Bila LDJ
tetap<100x/menit
Gagal CPAP
PEEP 8 cmH
2
O
FiO
2
> 40%
Dengan distress
napas

Pertimbangkanintu
basi

Pertimbangkansupl
ementasioksigen

Pemantauan SpO
2

Keterangan:
Apabila LDJ >
100x/menitdan target
saturasioksigentercapai:
Tanpaalatlanjutkankep
erawatanobservasi
Denganalatlanjutkank
eperawatanpascaresusita
si
Pengembangan dada adekuat?
P
A
D
A

S
E
T
I
A
P

L
A
N
G
K
A
H

T
A
N
Y
A
K
A
N
:

A
P
A
K
A
H

A
N
D
A

M
E
M
B
U
T
U
H
K
A
N

B
A
N
T
U
A
N
?

3
0

d
e
t
i
k

3
0

d
e
t
i
k

S
e
t
i
a
p

3
0

d
e
t
i
k
s
e
k
a
l
i
n
i
l
a
i

L
D
J

d
a
n

t
o
n
u
s


Waktudarilahir Target
SPO
2
Preduktal
1 menit 60-70%
2 menit 65-85%
3 menit 70-90%
4 menit 75-90%
5 menit 80-90%
10 menit 85-90%
Pengembangan dada adekuat?
Ya
Dada
mengembangadekuat
namun LDJ <
60x/menit

VTP (O
2
100%) +
kompresi dada (3
kompresitiap 1
napas)

Pertimbangkanintuba
si

Observasi LDJ
danusahanapastiap
30 detik
Tidak
Bila dada
tidakmengembangad
ekuat
Evaluasi:
Posisikepalabayi
Obstruksijalanna
pas
Kebocoransungk
up
Tekananpuncakis
pirasicukupatauti
dak
LDJ < 60x/menit
Pertimbangkanpemberianobatdanc
airanintravena
Keterangan:
Intubasiendotrakeadapatdiperti
mbangkanpadalangkahiniapabi
la VTP
tidakefektifatautelahdilakukan
selama 2 menit
P
A
D
A

S
E
T
I
A
P

L
A
N
G
K
A
H

T
A
N
Y
A
K
A
N
:

A
P
A
K
A
H

A
N
D
A

M
E
M
B
U
T
U
H
K
A
N

B
A
N
T
U
A
N
?

S
e
t
i
a
p

3
0

d
e
t
i
k
s
e
k
a
l
i
n
i
l
a
i

L
D
J

d
a
n

t
o
n
u
s