Anda di halaman 1dari 6

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU 011

SOALAN PERCUBAAN UPSR - TAHUN 6 SJK


2012
N
0

S
O
A
L
A
N
MAKLUMAT
SOALAN / JENIS SOALAN
ARAS
SOALAN
TABURAN
JAWAPAN
M
u
d

!
S
"
d
"
#
!

K
%
&
'
(
"
)
*
A B C D
1 IMBUHAN / /
2 KATA SENDI NAMA / /
3 KATA KERJA / /
4 KATA NAMA KHAS / /
5 KATA KERJA / /
6 IMBUHAN PINJAMAN / /
7 SIMPULAN BAHASA / /
8 KATA KERJA / /
9 PENJODOH BILANGAN / /
10 KATA BANTU / /
11 KATA GANTI NAMA DIRI / /
12 KATA KERJA / /
13 KATA GANDA / /
14 KATA BILANGAN / /
15 KATA KERJA / /
16 KATA HUBUNG / /
17 KATA ADJEKTIF / /
18 PENJODOH BILANGAN / /
19 KATA ADJEKTIF / /
20 KATA SERU / /
21 KATA BERLAAN / /
N
0

S
O
A
L
A
N
MAKLUMAT
SOALAN / JENIS SOALAN
ARAS
SOALAN
TABURAN
JAWAPAN
M
u
d

!
S
"
d
"
#
!

K
%
&
'
(
"
)
*
A B C D
22 KATA SEERTI / /
23 A!AT"A!AT SAMA MAKSUD / /
24 A!AT"A!AT SAMA MAKSUD / /
25 A!AT SAMA MAKSUD / /
26 A!AT SAMA MAKSUD / /
27 A!AT BETUL / /
28 A!AT"A!AT BETUL /
29 SOALAN KEPADA JAAPAN / /
30 JAAPAN KEPADA SOALAN / /
JUMLAH SOALAN TATABAHASA 1+ , 6
PERATUS ARAS SOALAN -./ +0 00 20
SOALAN TEKS PEMAHAMAN
31 IKLAN / /
32 IKLAN / /
33 IKLAN / /
34 IKLAN / /
35 IKLAN / /
36 #ERITA / /
37 #ERITA / /
38 #ERITA / /
39 #ERITA / /
40 #ERITA / /
JUMLAH SOALAN PEMAHAMAN + 0 2
PERATUS ARAS SOALAN -./ +0 00 20

SKIMA BAHASA MELAYU -PENULISAN/
UJIAN PERCUBAAN UPSR
JABATAN PELAJARAN NE1ERI SEMBILAN
TAHUN 6 SJK
2012
ISI CADANGAN
Bahagian A
1. Perayaan-perayaan utama di Malaysia
2. Bersalaman
3. Menerima ang pau
4. Menyalakan pelita
5. Memegang hadiah
*lain-lain ayat yang berkaitan dengan gambar boleh diterima
Bahagian B
SOALAN 1
BIOGRAFI
Pendahuluan
- nyatakan orang yang disayangi (ibu/bapa/datuk/nenek dll
Isi
- si!atnya penyayang

- sentiasa mengambil berat
- bertanggung"a#ab
- ra"in

Penutup
- bera$am ingin membalas "asa
SOALAN 2
BERFORMA ! PER B"ALAN
Pendahuluan - u%ap selamat se"ahtera
Isi
- tempat yang dila#ati / hari / masa / rombongan sekolah / keluarga
- &eistime#aan tempat yang dila#ati
- Pengalaman yang tidak dilupakan
- 'kti(iti ditempat la#atan
Penutup - harapan.
SOALAN #
CERIA
Pendahuluan - &ami ber"ala pulang dari sekolah-ternampak seorang lelaki tua ter"atuh
Isi - memberi bantuan
- Menahan kereta
- Menghantar ke ( hospital / klinik / rumah
- Mengu%apkan terima kasih

Penutup - bangga kerana dapat memberi bantuan
CATATAN : Sebarang jawapan yang sesuai berdasarkan situasi.
Bahagian C
Penga$a%an&nilai 'u%ni
- Men"aga kebersihan diri
- bertanggung"a#ab
- bersyukur
- kasih sayang
- prihatin
- baik hati
- menyayangi hai#an
- taat kepada ibu bapa
CATATAN : Isi-isi lain yang berkaitan tetapi tidak tercatat boleh diambil kira.
N
0

S
O
A
L
A
N
MAKLUMAT
SOALAN / JENIS SOALAN
ARAS
SOALAN
TABURAN
JAWAPAN
M
u
d

!
S
"
d
"
#
!

K
%
&
'
(
"
)
*
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JUMLAH SOALAN TATABAHASA
JUMLAH KESELURUHAN SOALAN
PERATUS ARAS SOALAN -./
N
0

S
O
A
L
A
N
MAKLUMAT
SOALAN / JENIS SOALAN
ARAS
SOALAN
TABURAN
JAWAPAN
M
u
d

!
S
"
d
"
#
!

K
%
&
'
(
"
)
*
A B C D
17
18
19
20
21 SOALAN KEPADA JAAPAN
22 JAAPAN KEPADA SOALAN
23 A!AT SAMA MAKSUD
24 A!AT SAMA MAKSUD
25 POLISEM $ KATA BAN!AK MAKNA %
26 POLISEM $ KATA BAN!AK MAKNA %
27 A!AT"A!AT !ANG BETUL
28 A!AT" A!AT !ANG BETUL
29 A!AT" A!AT !ANG BETUL
30 A!AT" A!AT !ANG BETUL
JUMLAH SOALAN TATABAHASA
JUMLAH KESELURUHAN SOALAN
PERATUS ARAS SOALAN -./
N
0

S
O
A
L
A
N
MAKLUMAT
SOALAN / JENIS SOALAN
ARAS
SOALAN
TABURAN
JAWAPAN
M
u
d

!
S
"
d
"
#
!

K
%
&
'
(
"
)
*
A B C D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH SOALAN PEMAHAMAN
JUMLAH KESELURUHAN SOALAN 20 12 2
PERATUS ARAS SOALAN -./ +0 00 20