Anda di halaman 1dari 10

W R I T S A M A N

DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KANGAR


DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA
GUAMAN NO :
ANTARA
MUHAMMAD AMIR AL HAFIZ BIN ZULKIFLI PLAINTIF PERTAMA
KAMARUZZAMAN BIN MUHAMMAD PLAINTIF KEDUA
DAN
NORMAH BINTI MAHAMAD DEFENDAN PERTAMA
NOR ZAIS BIN MD JININ .DEFENDAN KEDUA
WRIT SAMAN
KEPADA:-
1. NORMAH BINTI MAHAMAD
BATU 4 , KAMPUNG ALOR ARA,
!" ARAU,
PERLIS.
!. NOR ZAIS BIN MD JININ
BATU 4 , KAMPUNG ALOR ARA TIMUR,
!# ARAU,
PERLIS.
KAMI PERINTAHKAN KAMU bahawa dalam tempoh empat belas (14) hari
selepas penyampaian Writ ini kepada kamu, termasuklah hari penyampaian itu, kamu
hendaklah menyebabkan suatu kehadiran dimasukkan untuk diri kamu dalam suatu kausa
atas guaman Plaintif Pertama yang beralamat di Lot 35, !ampung "en#ual , 1$5%
Wakaf &ahru , !elantan dan Plaintif !edua yang beralamat di 341, 'ri (aman )i*ely ,
3%%% (eluk +ntan, Perak ,
DAN AMBIL PERHATIAN bahawa, #ika kamu ingkar berbuat demikian,
Plaintif boleh meneruskan untuk mendapatkan penghakiman dan pelaksanaan,
-isaksikan oleh Pendaftar "ahkamah di !angar
pada haribulan $%13,
................,, ................
P$%&'( P)'*+,*- P$+.'-,'/
T$,&'+ H'--*0 Z&1'*/ 2 34. M'15'('1 S$67$+8M'9*6,/$, K'+%'/

MEMORANDUM YANG HENDAK DITURUNKAN PADA WRIT
Writ ini tidak boleh disampaikan lebih dari enam bulan kalendar selepas tarikh di atas
melainkan #ika diperbaharui melalui perintah "ahkamah,
-efendan (atau -efendan/-efendan) boleh hadir bersama dengan men*atatkan kehadiran
(atau kehadiran/kehadiran) sama ada sendiri atau melalui peguam di Pe#abat Pendaftaran
"ahkamah,
-efendan yang hadir sendiri boleh, #ika dikehendakinya, memasukkan kehadirannya
melalui pos, dan borang/borang yang tertentu bolehlah didapati dengan menghantar
kiriman Pos berharga 0" 1%,%% berserta sampul surat beralamat sendiri kepada
Pendaftar, "ahkamah di !angar,
PENGINDORSAN TUNTUTAN
Plaintif menuntut Penghakiman bagi1
a) 2antirugi khas ber#umlah1
b) 2antirugi am1
*) 3aedah1
d) !os dan1
e) 0elief lan#utan dan lain/lain relief di mana "ahkamah "ulia ini menganggap
sesuai dan berpatutan
-an 0" (atau sekian #umlah sebagaimana yang dibenarkan setelah ditetapkan)
untuk kos, dan #uga, #ika Plaintif memperolehi Perintah untuk Penyampaian 2anti,
#umlah wang selan#utnya sebanyak 0" (atau sekian #umlah sebagaimana yang
dibenarkan setelah ditetapkan), 'ekiranya amaun yang dituntut dan kos dibayar kepada
Plaintif atau Peguamnya dalam tempoh lapan (4) hari selepas penyampaian Writ ini
(termasuklah hari penyampaian), prosiding seterusnya akan ditangguhkan, tetapi
sekiranya ternyata daripada pengindorsan pada Writ itu bahawa Plaintif bermastautin di
luar wilayah ter#adual, sebagaimana yang ditakrifkan oleh 5kta Pertukaran Wang 1653,
atau bertindak mengikut perintah atau bagi pihak seorang yang bermastautin sedemikian,
prosiding akan hanya ditangguhkan sekiranya amaun yang dituntut dan kos dibayar ke
dalam "ahkamah dalam masa yang tersebut itu dan notis pembayaran tersebut diberikan
kepada Plaintif atau Peguamnya,
PENGINDORSAN TENTANG PEGUAM DAN ALAMAT
Writ dan Pernyataan (untutan ini dikeluarkan oleh (etuan 7affi8 9uhair : )o,,
Peguambela dan Peguam*ara beralamat di ;o $5, (ingkat 1, <alan 7ospital, %1%%%
!angar, Perlis,
DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KANGAR
DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA
GUAMAN NO :
ANTARA
MUHAMMAD AMIR AL HAFIZ BIN ZULKIFLI PLAINTIF PERTAMA
KAMARUZZAMAN BIN MUHAMMAD PLAINTIF KEDUA
DAN
NORMAH BINTI MAHAMAD DEFENDAN PERTAMA
NOR ZAIS BIN MD JININ .DEFENDAN KEDUA
PERNYATAAN TUNTUTAN
1, Plaintif Pertama pada $6=11=$%11 dan pada sepan#ang masa berkenaan adalah
penunggang motorsikal nombor pendaftaran 53> 4$4 dan beralamat di Lot 35,
!ampung "en#ual , 1$5% Wakaf &aru , !elantan,
$, Plaintif !edua pada $6=11=$%11 dan pada sepan#ang masa berkenaan adalah
pemilik motorsikal nombor pendaftaran 53> 4$4 dan beralamat di 341, 'ri
(aman )i*ely , 3%%% (eluk +ntan , Perak,
3, -efandan Pertama pada $6=11=$%11 dan pada sepan#ang masa berkenaan adalah
penunggang motorsikal nombor pendaftaran 0? %4 dan beralamat di &atu 4 @,
!ampung 5lor 5ra (imur , %$4%% 5rau , Perlis,
4, -efandan !edua pada $6=11=$%11 dan pada sepan#ang masa berkenaan adalah
Pemilik motorsikal nombor pendaftaran 0? %4 dan beralamat di &atu 4 @,
!ampung 5lor 5ra , %$4%% 5rau , Perlis,
5, Pada $6=11=$%11 #am lebih kurang 6,3% malam , Plaintif Pertama sedang
menunggang "otorsikal nombor pendaftaran 53> 4$4 dari (aman 0ia ke A+("
5rau melalui <alan Padang ;yu, 5pabila sampai di simpang !edai "akan,
Plaintif Pertama hendak memotong sebuah "otorsikal nombor pendaftaran 0?
%4 yang ditunggang oleh -efendan Pertama , -efendan Pertama telah se*ara
tiba/tiba membelok ke kanan tanpa terlebih dahulu memberi isyarat, Plaintif
Pertama tidak dapat mengelak lalu melanggar kaki kanan -efendan Pertama,
, !emalangan tersebut adalah disebabkan oleh ke*uaian -efendan Pertama
dan=atau sumbangan ke*uaian oleh -efendan Pertama,
BUTIR-BUTIR KE3UAIAN DEFENDAN PERTAMA
a) -efendan Pertama menunggang "otosikal nombor pendaftaran 0? %4 tanpa
perhatian dan pen#angaan sepenuhnya,
b) -efendan Pertama menunggang motosikal nombor pendaftaran 0? %4 dengan
la#u, *uai , lalai , dan melulu tanpa memperdulikan pengguna #alan raya yang lain,
*) -efendan Pertama menunggang motorsikal pendaftaran nombor 0? %4 ,dengan
tidak memberi isyarat terlebih dahulu sebelum membelok ke kanan walaupun
mengetahui kehadiran motorsikal Plaintif Pertama,
d) -efendan Pertama gagal memberikan lampu=tanda isyarat pada #arak #auh dan
berkesan mengenai niatnya untuk membelok ke kanan,
e) -efendan Pertama menunggang motorsikalnya dengan tergesa/gesa sehingga
tidak nampak motorsikal yang ditunggang oleh Plaintif Pertama ketika itu sedang
memotong dan berada disebelah motorsikalnya,
f) -efendan Pertama gagal mengurangkan kela#uan motosikalnya walaupun ketika
iti telah nampak Plaintif Pertama sedang memotong motorsikalnya,
g) -efendan Pertama gagal memberi laluan terlebih dahulu kepada Plaintif Pertama
untuk memotong motorsikalnya sebelum membelok ke kanan,
h) -efendan Pertama tidak menun#ukkan ke*ekapan yang munasabah dalam
mengendalikan motorsikal,
i) -efendan Pertama mewu#udkan situasi *emas dan bahaya di mana mustahil bagi
Plaintif Pertama untuk menggelakkan perlanggaran tersebut,
#) -efendan Pertama gagal mematuhi peraturan #alan raya yang ditetapkan,
, -isebabkan perkara tersebut di atas , Plaintif Pertama mengalami ke*ederaan ,
kerosakan dan kerugian,
BUTIR-BUTIR KERUGIAN KHAS PLAINTIF PERTAMA
a) !os mendapatkan Laporan Polis 0" $/%%
b) !os mendapatkan Laporan <P< 0" 1%/%%
*) !os mendapatkan Laporan Perubatan 0" 4%/%%
///////////////
0" 11$/%%
BBBBBBBBB
BUTIR-BUTIR KERUGIAN KHAS PLAINTIF KEDUA
a) !os kerosakan motorsikal 53> 4$4 0" 5$3/%%
///////////////
0" 5$3/%%
BBBBBBBBB
BUTIR-BUTIR LAPORAN PERUBATAN
C 5lleged motorDehi*le a**ident with *losed fra*ture midshaft left 3
rd
meta*arpalE
F, Gleh yang demikian , Plaintif Pertama dan !edua memohon kepada "ahkamah
>ang "ulia ini suatu perintah seperti yang berikut H/
( i ) 2antirugi !has Plaintif Pertama 0" 11$/%%
( ii ) 2antirugi !has Plaintif !edua 0" 5$3/%%
( iii ) 2antirugi 5m Plaintif Pertama 0"
( iD ) 3aedah 4 I dari tarikh kemalangan sehingga 0"
Penghakiman
( D ) !os
( Dii ) Lain/lain relief yang difikirkan oleh "ahkamah 0"
>ang "ulia ini
&ertarikh pada haribulan $%13
..
PEGUAM3ARA BAGI PLAINTIF
Pernyataan (untutan ini difailkan oleh (etuan 7affi8 9uhair : )o yang beralamat di ;o,
$5 , (ingkat 'atu , <alan 7ospital , %1%%% !angar , Perlis,
DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KANGAR
DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA
GUAMAN NO :
ANTARA
MUHAMMAD AMIR AL HAFIZ BIN ZULKIFLI PLAINTIF PERTAMA
KAMARUZZAMAN BIN MUHAMMAD PLAINTIF KEDUA
DAN
NORMAH BINTI MAHAMAD DEFENDAN PERTAMA
NOR ZAIS BIN MD JININ .DEFENDAN KEDUA
MEMORANDUM KEHADIRAN
Kepada Pendaftar,
Masukkan kehadiran untuk .... dalam
tindakan ini.
Bertarikh pada . Haribulan .,2013
.
Peguam bagi
Defendan
Tempat perniagaan ialah

.
lamat untuk Pen!ampaian kepadan!a
ialah
.
..
"atau Defendan
sendiri#
lamatialah
...
.
.
lamat untuk pen!ampaian kepadan!a ialah
.
Defendan tersebut "menghendaki atau tidak menghendaki# suatu
pern!ataan tuntutan difailkan dan diserahkan.
DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KANGAR
DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA
GUAMAN NO :
ANTARA
MUHAMMAD AMIR AL HAFIZ BIN ZULKIFLI PLAINTIF PERTAMA
KAMARUZZAMAN BIN MUHAMMAD PLAINTIF KEDUA
DAN
NORMAH BINTI MAHAMAD DEFENDAN PERTAMA
NOR ZAIS BIN MD JININ .DEFENDAN KEDUA
WRIT SAMAN DAN PENYATA TUNTUTAN
DIFAILKAN OLEH :
TETUAN HAFFIZ ZUHAIR 2 3O,
:PEGUAMBELA 2 PEGUAM3ARA;
NO.!# A , TINGKAT 1,
JALAN HOSPITAL,
1 KANGAR,
PERLIS.
TEL 8FA< NO : 4-=>>!="#
RUJUKAN NO : HZ38A338>8MAAZ81!