Anda di halaman 1dari 12

1

NGULAPIN
Ngulapin punika ngwangun semangat idup manusia sasampun naenin
ketiben kahanan sane nenten becik sajeroning kahuripan majanten meweh pisan.
Sakadi silih sinunggilnyane rikala manusia sadurungnyane naen sungkan utawi sakit
tur karawat ring rumah sakit. Kabuatang utsaha anggen nangiang malih semangat
idupnyane, antuk sokongan mental saking kulawarga. Rikala ida dane utawi manusa
sakit napimalih naen kaoperasi biasane polih engsap ring padewekane punika patut
kaulapin. Ida dane sane ngerasayang sakit pacang ngrasayang nerawang-nerawang,
ngrasa nglayang-nglayang, kesiab-kesiab, merasa jejeh, polih kerawat ring ruang
rumah sakit. Tiosan punika taler prasida kaawinang yening polih keni baya,
umpamanipun kecelakaan lalu lintas ring jalan raya, miwah katiben bencana.
Paindikan puniki patut kelaksanayang duaning manut kepercayaan, yening atma,
utawi sang sane ngempu manusia magenah ring rumah sakit tur wesanannyane
sang sane sungkan puyung pamuputne makelo prasida mawali kenak.
Tios ring rumah sakit, sasampune rauh ring umah sadurunge ngeranjing
ring pakarangan umah biasane kasanggra antuk banten pangulap. Banten sane
kanggen sanistane ngangge ayaban tumpeng lima madaging sayut sambut urip,
prayascita sareng beyakaonan, pengulapan medaging pejati asoroh. Banten
kastawayang ring Siwa Raditya. Intine mapinunas majeng ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa mangda sasampune naen magenah ring rumah sakit salanturnyane prasida
mawali bersih, kenak rahajeng dirgayusa.


2

SEKAR RATNA
Sekar Ratna sinalih tunggil sekar sane kasub pinaka piranti banten.
Sekar ratna putih lumbrah kadadosang bungan sekah Sekar Ratna barak
miwah carang daunnyane kadadosang plawa banten canang utawi banten
sane tiosan. Sekar ratna waluya sekar sane madue taksu nudut manah i
manusia mangda sane nglimbak tur ngawisesa ring padewekan I Manusa
wantah Dewi Sampada, inggih punika kecendrungan kadewaan. Dewi
Sampada punika kasinahang ring Bagawad Githa XVI.3. cihnan i manusa sane
sampun kawisesa antuk Dewi Sampada utawi kacendrungan kadewaan
wenten nem cihna luire, Tejah inggih punika waged tur pascat nyihnayang
raga (menentukan sikap). Ksama seneng ngampurayang sameton. Dhrti
inggih punika pageh ring padewekan. Sauca tegesnyane suci tur bersih ring
sajeroning agga sarira muang ring manah. Adroha, tan madue manah duleg
utawi kroda ring sarwa pranine. Na Tinamita inggih punika tan madue
manah ajum tur sombong. Kaluihan punika sane patut karuruh malarapan
antuk nganggen sekar ratna pinaka piranti banten. Ngiring sareng sami
nandur sekar ratna mangda sida satata ngelimbak, tan ical saking
mercapada, sane pinih utama, limbakang nem cihna laksana sane
kawastanin Dewi Sampada punika.3


POROSAN
Sane kawastanin porosan malakar antuk don base utawi don sirih
magulung sekadi lekesan. Ring tengahing base punika kadagingin buah
pinang masisir miwah pamor utawi apuh. Porosan waluya unteng banten
canange. Buah pinang pinaka niyasa ngacep bhakti majeng ring Ida
Sanghyang Widi Wasa sane maprabawa Bhatara Wisnu. Pamor sajeroninng
porosan pinaka niyasa bhakti ring Ida Sang Hyang Widi sane maprabawa
bhatara Iswara utawi Siwa Rudra. Ida Sang Hyang Widi ritatkala
maprabhawa Brahma, Batara Wisnu miwah Bhatara Siwa kasengguh Sang
Hyang Tri Murti. Mawinan porosan kabawosang pinaka sarana astiti bhakti
ring Ida Sang HYang Widi Wasa ritatkala maprabawa Sang Hyang Tri Murti.
Manut Pustaka Bhuwana Kosa. IV. 33, Ida Sang Hyang Widi sane ngardi jagat
miwah sadagingnyane. Ida nyihnayang raga dados Utpati, Sthiti miwah
Pralina. Wenten taler kacritayang ring pustaka Matsya Purana 53. Sloka 68
miwah 69. Ida Sang Hyang Widi ngawatara dados Guna Awatara, inggih
punika nuntun i manusia ngawerdiang tri gunannyane.punika makasami
mapaiketan antuk kawigunan porosane punika.

CANANG
Canang pinaka unteng banten sane pinih alit nanging pinih
mautama. Napi mawina asapunika? Nenten wenten upacara yadnya sane
nenten nganggen canang. Canang punika genahipun ring uluning upakara
minekadi; gebogan madaging canang, soroh babali yening nenten madaging
canang babali punika katon bocok, canang punika untengnyane base utawi
sirih pinaka simbol kawibawaan utawi kehormatan. Mawinan manut tata
kramane riin , pikedeh pajianga (dihormati) para janane musti ngajengang
4

base. Ring sajeroning pasangkepan ring banjar-banjar kaunggahang Cane
sane madaging lekesan, miik-miik, sekar sane harum-harum, lelengisan tur
tirta suci mapiranti antuk pesucian jagi kaanggen sarana persembahyangan
sinarengan sadurung parikaramane jagi kamargiang. Canang punika wantah
banten sane pinih alit, nanging kawigunanipun kalimbakang ring wawengkon
jagat Bali sane ngardi jagate rahayu labda karya sidaning don.
LONTAR
Kawentenan lontar ring Bali, akeh pisan paigumnyane tur kasimpen
ring makudang-kudang genah krama minekadi ring geria, puri, jero, merajan
saha kadadosang koleksi pribadi. Lianan punika wenten taler, koleksi lontar
sane kekelola olih pemerintah lan badan swasta. Ring Bali akeh wenten
genah-genah koleksi lontar sakadi ring Pusat Dokumentasi Denpasar, Fakulta
Sastra UNUD, Gedong Kertya Singaraja. Naskah lontar pinaka sinalih tunggil
wentuk tetamian budaya daerah, kaadosang pinaka dasar kawngunnyane
Kantor Dokumentasi Budaya Bali. Ngeninin indik awentenan lontar pinaka
tetamian budaya Bali sane kaurat ring daun lontar, nenten pacang sue
prasida kasimpen. Pikobet punika sangkaning kahanan iklim sane janten
ngawinang pelapukan yening nenten becik antuk ngenahang, lontar punika
pacang digelis usak. ngeninin indik lontar-lontar sane wenten ring Pusat
Dokumentasi kapolihang saking pakraman. Cakepan lontar sane kaduenang
krama kaselang tur kasalin. Salinang lontar inucap kagenahang iriki, tur
cakepan aslinnyane kawaliang malih ring krama sane nuenang. Yening
dados antuk ngiring sareng-sareng ngelestaryang lontar-lontar punika
mangda tetep ajeng kantos kawekas.
MASAKAPAN/PAWIWAHAN
Sinalih tunggil prosesi pawiwahan (masakapan) ring Bali satata
kadulurin upacara majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pinaka upasaksi
5

ring penganten lanang (purusa) miwah istri (pradana), yening sampun
ngamargiang pakalan-kalan. Upacara puniki sane pinih utama yening
sampun natab banten Biakala, lianan punika silih Sinunggil prosesi
masakapan kacihnayang tur karuntutin pula-puli majajauman utawi maserah
ke jerone sang alaki rabi. Lumbrahnyane kabaos maserah tipat bantal sakadi
ring sakatah wewidangan ring Bali. Maseserahan puniki kalaksanayang rikala
upacara puncak pawiwahan sne kemargiang. Tetujon upkara puniki
kamargiang nenten ja tios jagi nyikiang kakalih kulawarga mangda jangkep
dados pasemetonan sane pinih raket. Ring sajeroning pawiwahan
majajauman punika patut taler kamargiang mangda sentanan iraga nenten
keni gering, setata rahayu, labda karya tur nemonin kasukertan.
KELAPA/NYUH
Kelapa utawi nyuh sarana utama sajeroning kauripan i manusia ring
Mercapada. Indik kawentenan kelapa punika akeh pisan kawigunanipun.
Ring sajeroning babantenan kelapa punika pinih mautama kahananipun
menawi yen i bebanten nenten madaging kelapa sinah babanten punika
durung mawasta jangkep. punika taler i Kelapa punika ring sajeroning
makarya ajeng-ajengan minekadi sanganan, yening nenten madaging
santen, sanganan utawi ajengan punika kocap wirasanipun ampar.
Munggwing kahanan kelapa ring sajeroning banten, yening iraga makarya
banten daksina kelapa punika kagenanhang ring kalongkong daksina,
medaging beras, tebu, porosan, tampelan, benang, tapak dar, miwah eteh-
eteh sane liananan mangda jangkep kabaos daksina; yening makarya pejati
daksina sane sampun katanding kagenahang ring parantara banten sodan
lan peras, nanging daksina punika kagenahang ring hulu; yening makarya
suci daksina punika taler kagenahang ring hulun banten sane lianan. Punika
majanten pisan sampun, yening nenten wenten kelapa pastika upakara
6

nenten jagi mamargi antar utawi puput. Punika kasujatian utawi kawigunan
kalapa ring sajroning kauripane.

7

WAYANG
Sekadi kauningin ida dane maka sami, seni pewayangan
madue kawigunan (fungsi) taler madue suksmannyane (makna)
ring sekancan kauripan puniki utamannyane ring Bali. Seni
pewayangan pinaka sarana taler piranti ri kalaning mlajahang
raga. Ring seni pewayangan makeh wenten piteket-piket sane
prasida kanggen dasar maparilaksana ring jagate puniki. Dumogi
ja napi sane kawedar iriki prasida dados sarana informasi taler
wenten pikenohnyane majeng ring ida dane maka sami.
Wenteng kawigunan utawi fungsi peplajahan seni
pewayangan ring Bali minakadi :
1. Fungsi Aguron-guron
2. Fungsi Seni
3. Fungsi Pelestarian
4. Fungsi Keagamaan / ritual
5. Fungsi Peningkatan Sumber daya Manusia
6. Fungsi Kritik
7. Fungsi Darma Pewayangan sebagai penuntun Taksu
8. Fungsi Kreativitas Kawi Dalang

1. Fungsi Aguron-guron
Peplajahan seni pewayangan sawewengkonin jagat sane
mangkin, seni pewayangan punika saking riin kalaksanayang
turun-temurun. Seni pewayangan kanggen sarana aguron-guron
utawi maguru mikolihang peplajahan indik daging jagate puniki,
indik sasana manados manusa, taler madaging indik cerita
mahabrahta lan ramayana. Ring sekancan seni pewayangan puniki
8

dados sarana peplajahan mikolihang piteket-piteket ring uripe.
Napi sane nenten kauningin ring pewayangan sane mapaiketan
ring urip iraga manados kauningin iriki ring pewayangan. Sinambi
menonton pementasan wayang, sinambi aguron-guron.

. Fungsi Seni
Kruna seni mawiwit saking basa sansekerta inggih punika
"sani" maartos persembahan.
Seni pertunjukan wayang kulit manados total teater utawi
teater lengkap sane nuenang unsur seni minakadi drama(lakon),
musik (vokal lan instrumental ), tari (tetikesan), tatarupa miwah
piranti pergelaran sane becik pisan (Bandem, 1994 : 33 ).
Seni dados kaartiang taler rasa sane ngulangunin pisan (
indah ) ring angganing anak, sane kaembasang antuk perantara
piranti-piranti komunikasi manados wentuk sane katangkep olih
indra kaanggen mirengang ( seni musik ), indra penyingakan ( seni
lukis ), utawi kaembasang antuk perantara gerak ( seni tari lan
drama ).
Pinaka dasar seni punika marupa ungkapan ekspresi jiwa
seniman ring karya seni sane kakaryanin olih seniman, santukan
punika tan pakawruhan indik seni sane memadai, karya seni para
pelaku seni dadosnyane tan pabobot. Dadosnyane paplajahan seni
sane banget ideal, penting pisan kadruenin taler kaperluang olih
seniman punika.

NGAYAH
Konsep ngayah sujatine anut pisan ring budaya adat Bali.
Ngayah (gotong ryong) sajeroning sstem punika madaging ayah-
ayahan saling asah asih lan asuh, sagilik-saguluk, salulung
9

sabayantaka. Semangat pasikian masikiane sane banget
kautamayang puniki kaaptiang mangda prasida kapikukuhin
kantos riwekas. Konsepisasi ngayah wantah sinunggil parikrama
ngastiti Ida Sang Hyang Widi Wasa majalaran solah becih iraga
pinaka dados jatma. Samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa taler
ngardi jagate utawi alam semesta. Tan pawates carannyane,
rumasuk ngukuhang alam semesta taler rumasuk ngayah majeng
ring ida. Ngayah ring Bali katuwekang rng desa pakraman. Manut
pakibeh jagate sane sayan maju saha molihang patitis widang
politik, kruna ngayah punika taler kaanggen irika.
Duaning ring konsepnyane ngayah puniki wantah dados
kaanggen yening mapaiketan sareng parikrama ring pura. Dasar
ngayah wantah lascarya, patut kewaliang ring konsep ngayah,
tetujon ngayah boya pamrih. Ngayah punika manut konsep
Manawa Sewa mandawa sewa sane mateges ngayahin manusia
pateh sareng subakti majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Ngayah punika, tetujon utamannyane wantah ngranjingang
kekuatan Ida Sang Hyang Widi ring dewek soang-soang.

WADAH
Wadah wantah paindikan sane identik pisan sareng upacara
Pitra Yadnya pengabenan majeng krama Hindune ring Bali.
Wadah yening kaselehin ring sisi sekala kanggen pinaka genah
layon (jenasah) ka setra. Tios malih sareng kepercayaan umat
saking niskala, wadah taler kapercayain presida ngiringang atma
10

ka suarga loka manut karmannyane. Punika awinan, kawentenan
wadah wiadin padma sane kaanggen rikala pengabenan inucap tan
lempas saking kreasi para undagi (seniman) sane kantun sumeken
kantos mangkin. Pangarsan konsumen sane nincap majeng wadah,
nyuukang kawentenan produksi wadah ring sajebag Bali. Mangkin
sampun ngelimbak para janane sane ngaryanang wadah ring
wawengkon Bali sane kadasarin antuk manah lascarya makarya,
berkreasi majeng Bali tur mautsaha ngelestariang budayane
madasar antuk yadnya.

BUSANA ADAT BALI
Busana yukti sampun katami olih peradaban manusa ring
sajebag jagate puniki. Indik mabusana saking sudut arti, busana
kabaosang pinaka benda kabudayaan sane utama. Mungguing,
busana saking sisi kawigunane kaepah dados patpat. Pinaka alat
kaanggen nepas alam, pinaka simbol gengsi, pinaka simbol suci,
miwah pinaka payasan. Tios punika, wenten kabaos busana
daerah/adat Bali inggih punika busana sane madue paiketan
sareng budaya Bali. Mapaiketan sareng panglimbak mabusana
nganutin kakuub jamane mangkin tan lebas saking trend miwah
mode sane satata ngelimbak, samaliha taler ngrurub tata cara
mabusana kebudayaan adat ring daerah. Silih sinunggilnyane
gaya mabusana adat Bali taler keni panglimbak mode.
Ngeninin indik tatacara mabusana adat yowanane
pungkuran sane kabawos glamor tur nyeleneh sakadi
11

umpamanipun sane nganggen wastra tegeh pisan. Nanging nenten
prasida kaiwangang, Duk warsa 1960-1970-an, krama Bali kantun
nganggen wastra tegeh duaning daweg punika margine durung
becik sakadi mangkin. Patut katuwekang majeng ring lanang
utawi istri mangda ngemargiang mabusana sane patut mangda
prasida nudut pikayunan sane suci nirmala tur prasida nincapang
dreda bhakti majeng ring Hyang Parama Kawi.

PELANGKIRAN
Ring sajeroning pakarangan paumahan wang Bali, pastika
madaging genah suci sane kawastanin marajan utawi sanggah sane
magenah ring bucu kaja kangin. Lianan ring merajan utawi
sanggah wenten malih panunggun karang lan jero gede sane
magenah wantah ring pakarangan. Lian wentuk pastika lian
kawigunannyane, napimalih matiosan genahnyane, sampun
pastika mabinayan taler kawigunannyane. Sakadi conto genah
pelangkiran. Pelangkiran mateges genah ngaturang banten lan
genah ngastawa majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sane
malingga ring pelangkiran genah pasirepan inggih punika Sang
Kanda Pat. Sang Kanda Pat puniki nenten ja lian wantan kekuatan
Sang Hyang Widi sane satata nyarengin iraga mawit saking
kantun ring garban i meme kantos iraga padem. Sang Kanda Pat
luire; Yeh nyom sane manados Bhuta Anggapati magenah ring
kulit, rah sane manados Sang Prajapati, ari-ari sane manados
Bhuta Banaspati, miwah lamas sane manados Bhuta Banaspatiraja
12

Pelangkiran punika nenten lian wantah lingga Ida Sang
Hyang Widi Wasa sane wentuknyane pinih alit