Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR : SITI HAJAR BINTI ZAID @ SAHID


PROGRAM : PISMP TESL AMBILAN JANUARI 2011
NAMA SEKOLAH : SK SERI INTAN
NAMA PROJEK/AKTIVITI : PROJEK MURAL SUDUT ANTI DADAH
TEMPOH PELAKSANAAN : 13 17 JULAI 2014
OBJEKTIF :

1) Meningkatkan lagi tahap kesedaran murid-murid dengan bahaya dadah dengan
adanya Sudut Anti Dadah yang menarik dan kondusif. Suasana yang menarik
dapat menarik minat para pelajar untuk lebih faham dan peka mengenai bahaya
dadah kepada masyarakat dan diri mereka sendiri. Para pelajar akan lebih
mudah untuk membaca dan memahami dengan lebih jelas pelbagai informasi
berkaitan bahaya dadah seperti akibat-akibat penggunaan dadah dan jenis-jenis
pil yang mengandungi dadah berlebihan. Melalui informasi seperti ini, mereka
akan dapat memahami bahaya dadah ini dengan bantuan gambar serta tulisan-
tulisan yang menarik.

2) Melalui projek Sudut Anti Dadah ini, para pelajar dan guru adalah diharap untuk
memanfaatkan Sudut Anti Dadah ini dalam menjalankan pelbagai aktiviti
berilmiah yang berupaya untuk meningkatkan lagi tahap kesedaran bahaya
dadah kepada para pelajar. Selain daripada belajar di dalam kelas moral, para
guru dan pelajar dapat memanfaatkan Sudut Anti Dadah yang beinformasi dan
berilmiah ini untuk menjalankan aktiviti P&P di luar bilik darjah. Selain dapat
memanfaatkan suasana pembelajaran yang berbeza daripada bilik darjah.

3) Selain daripada itu, projek Sudut Anti Dadah ini juga berupaya untuk menjadi
pemangkin kepada keberkesanan Program Anti Dadah yang telah dilancarkan
beberapa hari yang lalu. Program tersebut menekankan aspek bahaya dadah
kepada individu, masyarakat dan negara. Justeru, melalui Program Anti Dadah
yang dilaksanakan, hal ini dapat meningkatkan lagi tahap kesedaran para pelajar
untuk tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti yang menjurus kepada dadah. Sudut
Anti Dadah yang telah dinaiktaraf dengan cerianya ini boleh meningkatkan lagi
kesedaran jangka panjang kepada para pelajar.

4) Projek Sudut Anti Dadah ini dilaksanakan demi membantu guru-guru subjek
Moral di sekolah ini dalam menaik taraf Sudut Anti Dadah yang sedia ada demi
manfaat semua pihak iaitu warga sekolah sendiri. Kebiasaannya, guru-guru tidak
berkesempatan untuk melakukan aktiviti-aktiviti sampingan seperti menceriakan
bilik-bilik khas ini dek kekangan tugas yang pelbagai. Sebagai melaksanakan
tuntutan internship yang telah digariskan oleh Bahagian Pendidikan Guru, guru
pelatih adalah dikehendaki untuk melaksanakan projek-projek di sekolah.
Justeru, diharap projek keceriaan yang telah dilaksanakan ini mampu untuk
membantu pihak sekolah di samping juga melengkapkan tuntutan yang telah
digariskan oleh pihak kementerian.


STRATEGI PELAKSANAAN:
1) Membuat panggilan memo mesyuarat.
Strategi pertama yang dilaksanakan adalah dengan membuat panggilan
memo mesyuarat demi membincangkan tentang projek mural Sudut Anti Dadah
yang bakal dilaksanakan. Panggilan memo ini adalah sangat penting didalam apa-
apa sahaja perancangan sesuatu program di sekolah demi melancarkan lagi
pengurusan sesebuah program yang bakal dilaksanakan. Selain itu, ia juga
bertindak sebagai surat rasmi yang memberitahu tentang perincian menyuarat
seperti tarikh, masa, tempat dan beberapa agenda mensyuarat. Bagi memo untuk
Projek Mural Sudut Anti Dadah ini, tariknya adalah pada 10 Julai 2014 pada pukul
12.40 Tengahari di Bilik Gerakan SK Seri Intan. Melalui surat panggilan memo
mesyuarat ini, guru-guru yang terlibat iaitu pihak pengurusan sekolah dan guru-guru
Kelab Anti Dadah akan lebih mudah untuk membuat rujukan tentang mensyuarat
yang bakal diadakan.

2) Melaksanakan Mesyuarat Keceriaan Bilik Bahasa Inggeris.
Setelah memo mesyuarat diedarkan pada minggu sebelumnya, maka pada
mesyuarat sebenar telah diadakan seperti perincian yang ditetapkan iaitu dengan
tarikh 10 Julai 2014 pada pukul 12.40 Tengahari di Bilik Gerakan SK Seri Intan.
Mesyuarat ini diketuai oleh pihak pengurusan sekolah dengan dikelolakan oleh
Kelab Anti Dadah. Antara agenda mesyuarat yang dibincangkan adalah melantik
Ahli Jawatankuasa bagi projek mural ini. Hal ini adalah penting untuk memastikan
kelancaran projek dimana setiap ahli mempunyai bidang tugas masing-masing yang
telah diagih-agihkan berdasarkan keperluan semasa projek. Selain itu, agenda lain
yang telah dibincangkan adalah mengadakan sesi cadangan pendapat susun hias
mural Sudut Anti Dadah yang hendak dinaiktaraf. Antaranya adalah untuk melukis
mural berkaitan bahaya dadah disamping mengecat semula kawasan dinding yang
telah kotor demi memastikan kekemasan sudut ini kelak. Selain itu, dicadangkan
juga untuk mengadakan kata-kata semangat di sekitar sudut untuk menggalakkan
lagi para pelajar untuk membaca sambil mendalami maksud kata-kata semangat
yang dilukis. Cadangan lain lagi adalah untuk menambah pelbagai carta-carta ilmiah
berunsurkan bahaya dadah yang menarik dan berinformasi untuk manfaat para
pelajar yang melalui sudut ini.
3) Membina kertas kerja
Setelah mesyuarat dijalankan bersama-sama dengan semua Ahli Jawatankuasa
Projek Mural Sudut Anti Dadah , kertas kerja yang lengkap dibina untuk
mendapatkan kelulusan pihak sekolah mengenai projek yang bakal dilaksanakan.
Kertas kerja ini juga bertindak sebagai platform untuk mendapatkan sedikit
sumbangan dana daripada pihak sekolah untuk pelbagai barang-barang keperluan
demi melancarkan lagi projek ini. Tambahan pula, kertas kerja juga penting sebagai
bukti hitam putih yang menandakan bahawa sesebuah projek itu mendapat
kelulusan pihak sekolah mahupun tidak. Antara kandungan kertas kerja tersebut
adalah mengenai objektif projek iaitu untuk meningkatkan lagi tahap kesedaran
murid-murid tentang bahaya dadah dengan adanya Sudut Anti Dadah yang menarik
dan kondusif. Sudut yang menarik ini berupaya untuk menawarkan suasana yang
lebih kondusif dan menarik untuk pembelajaran para pelajar. Selain itu, kertas kerja
projek ini juga menyentuh mengenai sumber serta perbelanjaan kewangan bagi
projek ini. Sebanyak RM 170.00 telah dianggarkan untuk dimanfaatkan bagi
pembelian barang-barang berkaitan keceriaan bilik ini. Antara barang-barang yang
telah disenaraikan adalah seperti berus cat dan pewarna pelaka bagi tujuan lukisan
mural serta cat kapur begi mengecat kembali kawasan dinding yang kotor. Jumlah
wang yang dicadangkan adalah berbaloi kerana barang-barang yang digunakan
adalah untuk tujuan jangka panjang keceriaan Sudut Anti Dadah ini.
4) Pelaksanaan projek
Fasa seterusnya adalah pelaksanaan projek di mana kerja-kerja mural dimulakan.
Antara kerja-kerja terawal adalah dengan mengecat kembali dinding yang kotor.
Seterusnya adalah dengan melukis mural di sekitar sudut ini disebabkan oleh
dinding-dindingnya yang agak kosong dan memerlukan sedikit keceriaan. Terdapat
banyak idea yang dihasilkan di kawasan sudut. Antaranya adalah dengan melukis
akibat penggunaan dadah serta buih-buih bagi tujuan keceriaan. Sudut Anti Dasah
ini adalah terletak di kawasan laluan tangga dan kawasan ini telah dipilih kerana
ianya sangat strategik untuk dilihat oleh sesiapa sahaja yang melalui tangga ini tidak
kiralah samada pelajar mahupun guru. Ini bagi menaikkan lagi kesedaran tentang
bahayanya dadah ini kepada sesiapa sahaja.
REFLEKSI:
1) Kekuatan projek/aktiviti
a) Menambahbaik Sudut Anti Dadah ini dengan mural yang berilmiah.
Sudut Anti Dadah yang mempunyai pelbagai sumber yang berilmiah ini mampu
meningkatkan lagi kualiti yang boleh diberikan kepada pengguna sudut iaitu para
pelajar dan guru. Pihak guru boleh menggunakan bahan-bahan yang ada sebagai
sumber pengajaran manakala pihak murid pula akan mendapat akses untuk belajar
secara berkumpulan mahupun secara individu dengan menggunakan semua sumber
yang disediakan. Disamping bahan-bahan belajar seperti carta dan gambar, terdapat
juga mural-mural yang boleh menimbulkan kesedaran jangka panjang kepada para
pelajar. Jika didalami maksudnya dengan tekun, para pelajar akan takut untuk
melibatkan diri kepada sebarang aktiviti yang boleh menyumbang kepada dadah.
b) Menjadikan isu Anti Dadah sebagai isu yang dingati.
Menerusi dengan keberadaan sudut yang menarik ini, para pelajar dapat mengingati
isu anti dadah ini dengan lebih tekun lagi kerana merasakan sudur ini mampu
mewujudkan suasana yang menginsafkan ini. Dengan adanya pelbagai bahan bantu
belajar yang berunsurkan kanak-kanak iaitu dengan gambar-gambar kartun, tulisan
berwarna-warni serta informasi yang padat tetapi sungguh berilmiah ini, isu anti
dadah bukan lagi isu yang diabaikan para pelajar. Malah, isu ini boleh menjadi salah
satu isu yang paling dingati para pelajar apabila kewujudan sudut ini digunapakai
secara menyeluruh dan konsisten.2) Kelemahan projek/aktiviti
a) Kekangan masa untuk menyiapkan mural Sudut Anti Dadah ini dengan kadar
segera.
Disebabkan dengan tempoh Internship yang cukup singkat iaitu hanya sebulan,
maka mural sudut ini hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahan sedia
ada dengan sedikit tambahan dari sudut keceriaan. Hal ini kerana, masa yang ada
terpaksa dibahagi-bahagikan dengan 2 lagi projek yang lain yang juga harus
dilaksanakan dalam masa sebulan yang telah diperuntukkan.
b) Kurang sumber tenaga untuk membuat mural Sudut Anti Dadah .
Masalah kurang sumber tenaga ini timbul apabila peruntukan 3 buah projek yang
harus dilaksanakan adalah secara individu. Dengan hanya bergantungkan kepada
tenaga individu, sesebuah projek yang hendak dilaksanakan adalah sedikit
membebankan apabila tiada bantuan daripada sesiapa. Lebih-lebih lagi bagi projek
yang melibatkan keceriaan bilik, sudut mahupun papan kenyataan.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:
a) Menetapkan masa yang lebih lama bagi sesebuah projek.
Hal ini adalah supaya ianya dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna dan teratur
serta dapat memuaskan hati pihak pelaksana mahupun pihak sekolah khususnya.
Dengan masa yang mencukupi, lebih banyak elemen keceriaan yang dapat
dilaksanakan malah pihak pelaksana projek juga akan dapat memikirkan lebih
banyak idea-idea mural yang lebih menarik untuk manfaat Sudut Anti Dadah ini.
b) Menetapkan sesebuah projek supaya dapat dilaksanakan secara berkumpulan.
Perkara ini boleh memudahkan lagi kerja pihak pelaksana untuk membuat projek
secara berkumpulan melalui gotong royong ataupun kerjasama berpasukan.
Sesebuah projek yang hendak dilaksanakan adalah tidak membebankan malah lebih
banyak idea, pendapat serta keceriaan yang boleh dihasilkan dengan kerja secara
berkumpulan.
KESIMPULAN
Projek Mural Sudut Anti Dadah adalah sangat penting untuk dilaksanakan demi
menaiktaraf dan meningkatkan lagi keadaan sudut yang sedia ada untuk manfaat
warga sekolah khususnya pihak guru dan pelajar secara amnya. Sudut ini boleh
dijadikan sebagai platform untuk meningkatkan kesedaran para pelajar dalam
memahami dan kemudiannya menjauhi dadah ini pada masa depan. Melalui
penggunaan sudut ini secara berterusan, diharap para pelajar dapat meningkatkan
lagi tahap kesedaran mereka demi masa depan mereka yang cerah pada masa
depan.