Anda di halaman 1dari 71

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

KM.8 JALAN PAKA


23000 DUNGUN,
TERENGGANU DARUL IMAN
TEL: 09-8400800
http://www.psmza.edu.my

-CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT-

LAPORANN
PROJEK AKHIR

TAJUK
PENGGUNAAN KELAPA SAWIT SEBAGAI
BAHAN TAMBAH DALAM BANCUHAN BATA
PINTAR

Di Sediakan Oleh :

MOHD ABDUL WAFI ADHA BIN ABD WAHAB


13PKA08F2047
SULIA BINTI ABDULLAH
13PKA08F2035
SUMARNI BINTI SHA’ARI
13PKA08F2057
NUR YUSDIRA BINTI YUSOFF
13PKA08F2069

Penyelia Projek :
PN SITI FARAHIAH BINTI MOHAMAD
Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam

KAJIAN PENGGUNAAN TEMPURUNG KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN

TAMBAH DALAM BANCUHAN BATA PINTAR

NAMA NO.PEND

1. MOHD ABDUL WAFI ADHA BIN ABD WAHAB 13 PKA 08 F 2047

2. SULIA BINTI ABDULLAH 13 PKA 08 F 2035

3. SUMARNI BINTI SHA’ARI 13 PKA 08 F 2057

4. NUR YUSDIRA BINTI YUSOFF 13 PKA 08 F 2069

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN


SESI JULAI 2009

KAJIAN PENGGUNAAN TEMPURUNG KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN

TAMBAH DALAM BANCUHAN BATA PINTAR

NAMA NO.PEND

1. MOHD ABDUL WAFI ADHA BIN ABD WAHAB 13 PKA 08 F 2047

2. SULIA BINTI ABDULLAH 13 PKA 08 F 2035

3. SUMARNI BINTI SHA’ARI 13 PKA 08 F 2057

4. NUR YUSDIRA BINTI YUSOFF 13 PKA 08 F 2069


Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam di Politeknik Sultan Mizan

Zainal Abidin sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Diploma Kejuruteraan

Awam.

PENGESAHAN LAPORAN PROJEK

Laporan projek bertajuk Kajian Penggunaan tempurung kelapa sawit sebagai Bahan tambah

Dalam Bancuhan Bata Pintar.

Disemak :

Nama Penyelia : Puan Siti Farahiah Binti Mohamad

Tandatangan Penyelia :

Tarikh :

Disahkan Oleh :

Nama Penyelaras : Encik Khairudin Bin Che Husin

Tandatangan Penyelaras :

Tarikh :
“Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan yang setiap satunya telah

kami jelaskan sumbernya.”

1. Tandatangan :

Nama : Mohd Abdul Wafi Adha Bin Abd Wahab

No. Pend : 13 PKA 08 F 2047

Tarikh :

2. Tandatangan :

Nama : Sulia Binti Abdullah

No. Pend : 13 PKA 08 F 2035

Tarikh :

3. Tandatangan :

Nama : Sumarni Binti Sha’ari

No. Pend : 13 PKA 08 F 2057

Tarikh :

4. Tandatangan :

Nama : Nur Yusdira Binti Yusoff

No. Pend : 13 PKA 08 F 2069


Tarikh :

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana berkat dan nikmat serta kurniaan dari-

Nya, akhirnya dapat juga kami menyiapkan laporan penuh mengenai projek Kejuruteraan

Awam ini. Di dalam menyiapkan laporan ini, terlalu banyak dugaan dan cabaran yang

terpaksa kami harungi, tapi semua itu kami jadikan sebagai satu pengajaran dan pengalaman

yang cukup berharga kerana penat lelah kami akhirnya berbaloi apabila laporan ini akhirnya

berjaya disiapkan dengan sempurna dan jayanya.

Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga

kepada penyelia kami iaitu Puan Siti Farahiah Binti Mohamad kerana banyak membantu

kami dalam semua segi terutamanya apabila kami hampir hilang semangat kerana buntu

untuk memikirkan cara yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi.

Selain itu, sekalung penghargaan untuk semua pensyarah Politeknik sultan mizan

zainal abidin kerana menyumbangkan tunjuk ajar kepada kami mengenai kajian ini. Ucapan

ini ditujukan juga kepada kedua-dua ibu bapa kami kerana banyak menyokong dan

membantu kami dari segi kewangan, semangat dan moral. Tidak lupa juga kepada pihak

kuari yang terlibat, pihak JKR Kuari Bukit Penggorak Sdn.Bhd dan rakan-rakan sekelas kami
serta mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam membantu kami

menyiapkan laporan ini dengan jayanya. Sekian, Wassalam.

ABSTRAK

Bata banyak digunakan dalam pembinaan bangunan, longkang, pintu pagar

dan lain-lain kegunaan. Kajian ini banyak memberi faedah terutamanya untuk

mengetahui kekuatan mampatan bata, kadar resapan air dan pengaruh terhadap

kapilari ke atas batu-bata. Dalam spesifikasi piawaian, keperluan kekuatan mampatan

bagi batu-bata tanah liat ialah minimum 5 MPa. Manakala kebolehan menyerap air

tidak melebihi daripada 15% daripada berat asal bata. Sebaliknya bagi batu-bata

pintar ciri kejuruteraan tidak dinyatakan dengan jelas Idea untuk membuat kajian ini

diperolehi apabila kami mendapati bata pintar biasa hanya digunakan untuk

pembinaan kos rendah kerana mempunyai daya kekuatan mampatan yang rendah.Di

samping itu, kami mendapati pecahan tempurung kelapoa sawit tidak dikomersilkan

secara khusus di Malaysia. Oleh itu kami memilih untuk mengkaji penggunaan

pecahan tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambah dalam bancuhan bata pintar.

Kami membuat perbandingan di antara bata pintar biasa yang terdapat di pasaran

dengan bata pintar yang dihasilkan oleh kami. Hasil yang kami perolehi batu-bata

yang kami kaji sama dengan objektif yang kami buat.


ABSTRACT

Brick are useful for many benefit to make building, drain, gate, or others

advantages. This research has a lot of a benefit especially to know about the

compression strength of the brick and to know the percentages of water absorption

and the influence of capillary reaction to the bricks. In standard specification, the

value of compression strength for clay bricks is 5MPa minimum, while the ability of

absorb of the brick should not exceed more than 15% of the original weight. On the

other hand, engineering feature for sand smart bricks was not mentioned. The idea to

do this research came went we found the controller bricks are only useful for making

low cost building due to minimum value of compression strength. Since the oil palm

shell was not a commercial in Malaysian, we decided to choose to do a research

about making a oil palm shell as a additive material in smart brick. We made a

comparison between the controller brick and our brick. It is because we want to

know a different value of the brick. We do the test at Quarry Bukit Penggorak sdn bhd

and the lab of Arah Jitu Sdn. Bhd. The knowledge of the study was very important to

give more understanding on the brick scope in the building and management in Civil

Engineering.
ISI KANDUNGAN

Bab Perkara Muka Surat

Halaman Tajuk i

Pengesahan Laporan Projek iii

Perakuan Pelajar iv

Penghargaan v

Abstrak vi

Abstract vii

Isi Kandungan viii

Senarai Jadual xii

Senarai Rajah xiii

Senarai Foto xiv

1 PENGENALAN

1.1 Pengenalan 1

1.1.1 Pengenalan Bata 2

1.2 Penyataan Masalah 3

1.3 Objektif 5

1.4 Skop Kajian 5


2 KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan 8

2.2 Bata Pasir 10

2.3 Bata Permukaan 10

2.4 Bata Kejuruteraan 10

2.5 Ukuran Atau Saiz Bata 11

2.5.1 Bata Pintar 11

3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 19

3.2 Kajian Literatur 20

3.3 Soal Selidik 21

3.3.1 Kaedah Temuramah 21

3.4 Kaedah-Kaedah Untuk Menghasilkan Bata Pintar

Yang Menggunakan tempurung kelapa Sawit sebagai Bahan

Tambah 23

3.4.1 Penyediaan Bahan-Bahan 23

3.4.1.1 Mendapatkan Pecahan Kuari 23

3.4.1.2 Simen Portland 25

3.4.1.3 Air 26
3.4.1.4 mendapatkan Tempurung

kelapa Sawit 26

3.4.2 Kaedah Penyediaan Kotak Bentuk 28

3.4.3 Kaedah Penyediaan Sampel Bata 29

3.4.3.1 Menentukan saiz pasir dan debu 29

kuari

3.4.3.2 Menyediakan sampel bata 30

3.4.4 Ujian Prestasi terhadap bata 36

3.4.4.1 Ujian kekuatan mampatan 36

3.4.4.2 Ujian kadar resapan air 38

3.4.4.3 Ujian Penurunan 40

4 DAPATAN DAN ANALISA PROJEK

4.1 Ujian kekuatan mampatan 42

4.2 Ujian resapan air 47

4.3 Ujian penurunan 51

5 PERBINCANGAN

5.1 Pengenalan 54

5.2 Harga yang tidak berubah 57

5.3 Masalah berkaitan Data 58

6 KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1 Kesimpulan 60
6.2 Cadangan 61

RUJUKAN 65

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C
SENARAI JADUAL

No. jadual Jadual Muka surat

3.1 Peralatan dan bahan-bahan 29

4.1 Data ujian kekuatan mampatan hari ke-7 43

4.2 Data ujian kekuatan mampatan hari ke-14 45

4.3 Data ujian kadar resapan air hari ke-7 47

4.4 Data ujian kadar resapan hari ke-14 49

5.1 Kos penyediaan bata 57


SENARAI RAJAH

No.rajah Tajuk Muka surat

2.1 Dimensi batu-bata

3.1 Carta alir metodologi kajian 22

4.1 Graf perbandingan kekuatan mampatan pada hari

Ke-7 44

4.2 Graf perbandingan kekuatan mampatan pada hari

Ke-14 46

4.3 Graf perbandingan peratus penyerapan air

pada hari ke-7 48

4.4 Graf perbandingan peratus penyerapan air

pada hari ke-14 50


SENARAI FOTO

No.foto Tajuk Muka Surat

2.1 Proses menggaul pasir dan simen 13

2.2 Bancuhan dimasukkan ke dalam acuan untuk diterap 13

2.3 Bata yang telah diterap 14

2.4 Bata dibiarkan untuk proses pengeringan 14

2.5 Bata yang telah matang untuk dijual 15

3.1 tempurung Kelapa sawit dari kilang 27

3.2 saiz tempurung kelapa Sawit 28

3.3 Proses ayakan pasir dan debu kauri dilakukan 36

3.9 Proses menggaul bancuhan 33

3.10 Bancuhan dimasukkan ke dalam kotak bentuk 32

3.11 Proses mengawet 35

3.12 Ujian kekuatan mampatan dilakukan ke atas bata 36

3.13 Proses rendaman bata 39

3.14 Bata ditimbang 39

4.1 Runtuhan Benar 52

4.2 Runtuhan Ricih 52


SENARAI LAMPIRAN

Lampiran Tajuk

A Data Ujian Mampatan Untuk 7 Hari

B Data Ujian Mampatan Untuk 14 Hari

C Data-Data Berkaitan Kajian


BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pengenalan

Pada era sekarang, industri pembinaan telah berkembang pesat di dalam negara kita.

Secara umumnya di dalam industri pembinaan bagi pembinaan dinding, pembinaan tembok,

tiang, tangga, jalan dan lain-lain. Bata merupakan bahan utama dan amat penting dalam

sesuatu pembinaan. Secara amnya penggunaan bata di dalam industri pembinaan di Malaysia

terbahagi kepada dua jenis bata utama dan sering digunakan, bata tersebut adalah bata yang
diperbuat daripada tanah liat dan bata yang diperbuat daripada pasir. Kedua-dua jenis bata ini

mempunyai kekurangan dan kebaikannya yang tersendiri.

1.1.1 Pengenalan Bata

Bagi pembinaan bata yang diperbuat daripada pasir pula biasanya menggunakan

mesin canggih yang direkakan untuk pembuatan bata. Mesin ini akan mengisar campuran

seperti simen, pasir debu kuari dan air. Melalui mesin tersebut bahan-bahan ini akan

disebatikan supaya mendapat kualiti yang baik. Satu acuan bata akan digunakan setelah

bahan-bahan tersebut dikisar. Campuran bahan tersebut akan dimasukkan kedalam acuan bata

yang kemudiannya akan dikeringkan mengikut tempoh masa yang sesuai sebelum digunakan.

Bata pintar adalah bata yang paling baru dan sukar diperolehi, murah dan digunakan

bagi pembinaan yang melibatkan pembinaan kos rendah. Bata pintar ini melibatkan bancuhan

1 bahagian simen dan 3 bahagian lagi adalah pasir dan 5 bahagian adalah debu kuari

berdasarkan Spesifikasi Piawai untuk Kerja-Kerja Binaan Bangunan. Pasir yang digunakan

hendaklah mematuhi piawaian British 1200 dan hendaklah dari jenis pasir air tawar yang

keras, bersih dan bebas dari sebarang selaput dan kekotoran yang lain. Pasir yang digunakan

juga hendaklah mempunyai saiz maksimum yang boleh menembusi tapisan 4.8mm mengikut

ayakan piawaian British.

Bata pintar tidak mempunyai kekuatan yang tinggi berbanding dengan bata tanah liat.

Selain digunakan bagi pembinaan yang melibatkan kos rendah, bata pintar juga digunakan

bagi pembinaan pagar, bangsal, kolam ikan, wakaf awam dan


sebagainya. Bata pasir ini tidak boleh digunakan bagi penggunaan yang melibatkan

pembinaan kos besar kerana tidak kukuh. Ini kerana bata pintar hanya mampu menanggung

keupayaan galas beban yang rendah.

Kegunaan bata di dalam binaan adalah untuk membuat dinding bangunan, sama ada

untuk menanggung beban ataupun mengisi dinding antara kerangka tidak menanggung

beban. Bata juga digunakan untuk membuat kaki lima jalan, membuat tembok penahan,

membuat pagar dan tembok serta membuat pelapik pada dinding luar. Dimensi lazim bagi

bata yang biasa adalah 225mm x 105.5mm x 75mm. Ukuran bata yang ditetapkan di dalam

MS 7.6:1972, iaitu panjang 215mm, lebar 102.5mm dan tebal 65mm.

1.2 Penyataan Masalah

Pada zaman sekarang, masalah kekurangan bahan mentah dan kos yang tinggi dalam

pembinaan menyebabkan sesetengah pihak mencari alternatif yang lain untuk menjimatkan

kos dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Seperti yang kita ketahui, penggunaan bata di

dalam pembinaan dinding rumah semakin meluas kerana kos dan keselesaan. Ini terbukti

dalam projek-projek yang menggunakan bata sebagai bahan utama di dalam pembinaan

terutama untuk membina dinding.

Dua jenis bata yang baru digunakan dan terdapat dipasaran iaitu bata tanah liat

berkunci dan bata pintar. Oleh itu, kami mengenalpasti beberapa aspek kelemahan yang

terdapat pada kedua-dua jenis bata ini. Antara aspek-aspek yang dikenalpasti adalah kedua-

dua jenis bata adalah terlalu berat ( ± 3 kg), kos pembuatan yang tinggi dan kekuatan bata
yang tidak menentu dan banyak yang tidak mencapai kekuatan piawai yang ditetapkan oleh

JKR dan SIRIM.

Walaupun bata pintar boleh didapati dengan harga yang murah berbanding dengan

bata tanah liat berkunci tetapi bata pintar tidak mempunyai ciri-ciri kejuruteraan yang baik

seperti tidak mempunyai daya kekuatan yang tinggi.Bata pintar juga mempunyai kadar

resapan air yang tinggi kerana mempunyai liang rongga yang banyak berbanding dengan bata

tanah liat berkunci.

Oleh yang demikian, kami berharap dapat mencipta sejenis bata pintar yang terdiri

daripada tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambah dalam bancuhan bata pintar bagi

mengatasi masalah-masalah seperti yang dinyatakan di atas.

1.3 Objektif

Objektif kajian ini ialah :-

a. Mengkaji prestasi kejuruteraan bata pintar yang mengandungi bahan

tambah ( tempurung kelapa sawit )

b. Membandingkan kos pengeluaran bata pintar dengan bahan tambah dan

bata pintar yang sedia ada di pasaran.

1.4 Skop Kajian


Ujikaji ini dijalankan merangkumi kerja-kerja mendapatkan debu kuari daripada

kawasan kuari han son quarry, paka dan mendapatkan tempurung kelapa sawit daripada

kilang sawit jerangau untuk menghasilkan bata serta ujian ke atas bata. Peratus yang

digunakan ialah 10%, 20% dan 30% tempurung kelapa sawit di tambah dalam campuran

sedia ada..

Prestasi kejuruteraan yang dikaji melibatkan kekuatan mampatan, peratusan kadar

resapan air dan tindakan kapilari ke atas batu-bata. Oleh itu terdapat 2 ujikaji yang akan

dijalankan ke atas bata pintar yang mana telah ditambah dengan tempurung kelapa sawit dan

bata pintarr yang biasa digunakan iaitu :-

a. Ujian kekuatan mampatan

b. Ujian kadar resapan

c. Ujian penurunan
BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Bata pintar telah digunakan sekurang-kurangnya 3 tahun yang lalu dan masih

merupakan sejenis bahan pembinaan yang paling baru dalam pelbagai pembinaan seperti

dinding, pembinaan tembok, tiang, lantai, tangga, jalan dan lain-lain lagi. ( En. Amran 2006)
Bata pintar diperbuat daripada beberapa jenis bahan mentah. Bahan utama dalam

pembuatan bata pintar ialah debu kuari, pasir, dan simen. Saiz bata bergantung kepada piawai

tempatan. Pada dasarnya, ukuran panjang bagi bata adalah dua kali

ukuran lebarnya. Dimensi lazim bagi sesuatu jenis bata yang digunakan di Malaysia adalah

seperti berikut :-

Panjang = 425 mm

Lebar = 105.5 mm

Tinggi = 275 mm

390mm

275mm

95mm

Rajah 2.1 : Dimensi bata pintar


Bata juga terdapat daripada jenis-jenis tertentu walaupun dibuat dengan bahan yang

berlainan. Antaranya :-

a. Bata biasa

b. Bata permukaan

c. Bata kejuruteraan

d. Bata simen pasir

2.2 Bata pasir (common bricks)

Bata biasa adalah bata yang digunakan untuk dinding dalam dan juga untuk dinding

yang tertentu sahaja di mana ianya tidak terdedah kepada pandangan awam.

2.3 Bata permukaan

Bata permukaan pula adalah sejenis bata yang mempunyai kekerasan yang cukup

untuk menanggung beban-beban biasa. Bata permukaan digunakan untuk permukaan dinding

luar yang tidak memerlukan kerja-kerja lepaan.

2.4 Bata kejuruteraan (engginering bricks)


Bata kejuruteraan pula diperbuat daripada tanah liat yang bermutu tinggi dan terpilih.

Cara pembuatannya juga biasanya dikawal dengan teliti dan hasil bata ini

adalah satu pepejal yang kuat yang mampu menanggung beban yang lebih besar. Biasanya

digunakan di dalam kerja bagi bata yang menanggung beban.

2.5 Ukuran atau saiz bata

Jenis bata yang baru dihasilkan dan digunakan di Terengganu ialah :

i. Bata tanah liat berkunci

ii. Bata pintar

2.5.1 Bata pintar

Bata ini pada asalnya dibuat dengan menggunakan 3 bahan asas dalam pembinaan

bata iaitu simen, debu kuari dan pasir. Nisbah lazim bagi pembuatan bata ini adalah 1:3:5

bagi pembuatan bata pintar tempatan. Bagi bata jenis ini, kandungan air dalam setiap

bancuhan perlulah dijaga dengan baik agar kandungan air di dalam bancuhan tidak

berlebihan.
Bata pintar dihasilkan dengan menggunakan acuan. Bata pintar yang telah dibancuh

daripada mesin akan dituangkan ke dalam acuan yang dibina menggunakan besi. Setiap

acuan mengandungi sekurang-kurangnya 3 atau 4 petak acuan yang bersaiz panjang 425mm x

105.5mm x 275mm.

Bata yang telah dicetak atau yang telah diletakkan kedalam acuan seterusnya akan

melalui proses pengeringan. Setiap bata yang telah siap diletakkan di dalam acuan akan

dibiarkan atau dijemur dan diawet selama 2 minggu sebelum ianya sesuai digunakan bagi

pembinaan.

pada era ini, kilang-kilang yang membuat bata pintar tidak lagi menggunakan acuan

secara manual kerana setiap mesin pembuat bata pintar telah siap mengandungi acuan di

dalam mesin tersebut. Ini telah memudahkan kerja-kerja pembuatan bata. Pengawetan bata

dilakukan dengan cara menyiram air pada bata yang baru sahaja mengeras terutama pada

musim panas.
Foto 2.1 : Proses menggaul pasir, debu kuari dan simen

Foto 2.2 : Bancuhan dimasukkan ke dalam acuan untuk diterap


Foto 2.3 : Bata yang telah diterap

Foto 2.4 : Bata dibiarkan untuk proses pengeringan


Foto 2.5 : Bata yang telah matang untuk dijual

2.6 Tempurung Kelapa Sawit

Tempurung kelapa sawit adalah salah satu jenis hasil terbuang dalam pertanian.

Tempurung kelapa swit adalah istilah yang di berikan ke atas tempurung yang terhasil dari

pemprosesesan kelapa sawit yang terdapat di kilang pemprosesasan kelapa sawit.

2.6.1 Proses Penghasilan Tempurung Kelapa Sawit

Semasa pemprosesan kelapa sawit di lakukan buah dan tandan basah di masak dalam

pesteril sebelum biji kelapa sawit di asingkan . kemudian tempurung di asingkan dari sabut

lalu di pecahkan untuk mengeluarkan isirung nya. Sabut dan tempurung yang

telah di asingkan akan di keringkan. Tempurung akan di salirkan ke satu kawasan

pemunggahan untuk di buang.


2.6.2 Sifat-Sifat Fizikal

Apabila tempurung kelapa sawit telah di keringkan , kerja-kerja pengasingan antara

sabut dan tempurung di lakukan. Tempurung kelapa sawit mempunyai permukaan yang licin

dan rata.bentuk tempurung kelapa sawit mempunyai plbagai jenis bentuk. Ini di sebabkan

oleh proses penghancuran yang di jalankan untuk mendapatkan isirung nya. Warna

tempurung kelapa sawit adalah coklat kehitaman dan berketumpatan 1.406 kg/m³ dan gravity

tentunya adalah 2.08. (Mohd Rashid 1990)

2.6.3 Perbandingan Antara Pasir Sungai Dan Kelapa Sawit

Properties River sand Oil palm shell (OPS)


Maximum grain size, mm 1.18 12.5
Shell thickness, mm 0.5 - 3.0

(Average shell thickness = 2.0 mm)


Specific gravity 2.45 1.17
Bulk unit weight, kg/m3 1500-1550 500 - 600
Fineness modulus 1.40 6.08
Los Angeles abrasion value, % - 4.90
Aggregate impact value, % - 7.51
Aggregate crushing value, % - 8.00
24-h water absorption, % 3.89 33.0
BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Metodologi kajian merupakan suatu perancangan yang rapi dari segi perjalanan projek

semester akhir ini. Bagi melicinkan perjalanan projek akhir, metodologi haruslah disusun

dengan sebaik mungkin.Dengan ini, setiap peringkat perjalanan projek tidak akan terkeluar

dari landasan yang telah ditetapkan atau dengan lebih tepat lagi, hasil akhir kajian akan

menepati kehendak permasalahan yang hendak di selesaikan. Justeru itu, amat penting untuk

mengetahui dan memahami dengan mendalam setiap proses yang terdapat dalam struktur

metodologi kajian.

Antara yang perlu dilakukan ialan dengan mendapatkan semua maklumat yang

berkaitan dengan bata-bata yang terdapat dipasaran dan bata-bata yang banyak digunkan

dalam pembinaan. Langkah berikutnya ialah proses penghasilan bata pasir yang diperbuat

daripada debu kuari sebagai bahan ganti. Bata yang dihasilkan ini diuji bagi mendapatkan

perbezaan dengan bata pasir biasa.


Secara umumnya kaedah atau langkah kerja yang akan dijalankan untuk menyiapkan

projek dibahagikan kepada beberapa peringkat yang utama. Antara peringkat-peringkat

tersebut adalah seperti yang dinyatakan dibawah :-

i. kajian literature

ii. menghasilkan bata pintar yang ditambah dengan tempurung kelapa

sawit

iii. melaksanakan ujian-ujian prestasi terhadap bata yang telah dihasilkan.

3.2 Kajian Literatur

Pada peringkat awalan projek, kajian-kajian literature iaitu kajian yang terdahulu

adalah termasuk pengumpulan maklumat dari sumber-sumber seperti internet dan sumber-

sumber yang berhubungkait dengan ujian yang kami jalankan.Pengumpulan

maklumat daripada kajian literatur amat penting terutama sebagai langkah awalan kajian. Ia

juga dapat mengenal pasti permasalahan-permasalahan utama yang berkaitan dengan bata

(kajian yang dibuat).

3.2.1 Proses Menjalankan Soal Selidik


Sepertimana amalan sesetengah penyelidik yang lain, kaedah yang biasa

digunakan dalam menyampaikan soal selidik adalah melalui kaedah temuramah

dengan setiap pihak yang berkenaan.

3.2.1.1 Kaedah Temuramah

Dalam kaedah ini, satu hari yang telah ditetapkan akan dibuat atau dijalankan.

Proses temuramah ini dijalankan dengan pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat akan

diajukan soalan tentang perkara-perkara yang ingin ditanyakan,yang berkaitan dengan

projak yang akan dijalankan.

Mengenal Pasti Masalah, Menentukan


Tajuk, Objektif, Skop Kajian

FASA 1
Sorotan kajian / Kajian literatur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelaksanaan Kajian

FASA 2

Kerja-kerja Pemantauan Mengambil Bacaan Bagi


Analisa Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisa Data
FASA 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan & Cadangan


FASA 4

Rajah 3.1 : Carta Alir Metodologi Kajian

3.3 Kaedah-kaedah Untuk Menghasilkan Bata Pintar Yang Menggunakan

tempurung kelapa sawit Sebagai Bahan tambah.


3.3.1 Penyediaan Bahan-bahan

Bata ini dibuat daripada bahan campuran debu kuari, pasir dan simen dengan nisbah

1:3:5 bagi bata kawalan. Bagi bata 10% tempurung kelapa sawit bahan yang digunakan ialah

debu kuar,pasir, tempurung kelapa sawiti dan simen dengan nisbah 1:1:3:5. manakala bagi

bata 20% tempurung kelapa sawit, bahan yang digunakan ialah debu kauri, pasir dan simen

serta tempurung kelapa sawit dgn nisbah 1:2:3:5.

3.3.1.1 Mendapatkan Debu Kuari

Debu kuari telah diperolehi dari JKR Kauri Bukit Penggorak, km 25 Jalan Kuantan,

Kemaman, 26080 Kuantan. . Debu kuari dihasilkan secara berperingkat-peringkat. Langkah

pertama, bom atau bahan letupan yang telah dikhaskan untuk memecahkan batu kuari

dijalankan dari bukit. Kemudiannya, jentera pengorek digunakan untuk mengangkut batu

kuari dan dibawa ke tempat pemprosesan debu kuari menggunakan dumper. Dumper ini

boleh memuatkan batu kuari dari 15 hingga 30 tan batu kuari dalam satu-satu masa.

Batu kuari ini terbahagi kepada bebrapa jenis iaitu :-

i batu kuari 6” x 9”

ii hardcore

iii crusher run

iv chipping 3/8” (10mm)


v debu kuari 6mm

Batu kuari yang paling besar adalah bersaiz 6” x 9” . Batu kuari ini tidak diproses

sebaliknya terus dijual. Batu kuari ini digunakan dalam pembinaan temboh penahan seperti

tembok gabion, retaining wall, dan tembok penahan. Selain itu batu kuari saiz ini juga

digunakan dalam pembinaan culvert dan longkang.

Batu kuari yang bersaiz 3” x 5” ke bawah akan dibawa ke mesin pemprosesan. Batu

kuari yang bersaiz 2 inci kebawah akan dijual terus ke pembeli. Batu kuari saiz ini digunakan

sebagai bahan dalam pembinaan jalan raya. Bagi pembinaan lebuh raya batu kurai yang

digunakan adalah berbeza dan ianya melalui mesin pemprosesan yang telah dikhaskan.

Selepas itu, batu kuari yang bersaiz ( 3” x 5”) x (2” x 10”) akan masuk melalui mesin

secondary crusher. Batu kuari yang bersaiz 4 inci ke bawah akan melepasi mesin secondary

crusher ini.

Batu kuari yang bersaiz 2” x 4” kemudiannya akan dituang masuk kembali kedalam

mesin territory crusher. Mesin territory crusher ini menghasilkan batu kuari yang bersaiz 1 ½

inci ke bawah melepasinya.

Selain daripada digunakan sebagai bahan dalam pembinaan jalan raya, lebuh raya,

tembok penahan, tembok gabion, retaining wall, culvert, batu kuari juga digunakan sebagai

bahan dalam bancuhan konkrit. Batu kuari yang digunakan dalam bancuhan konkrit adalah

bersaiz 20mm.
Bagi pembinaan jalanraya batu kuari dicampur dalam bancuhan premix. Batu kuari

yang digunakan dalam bancuhan ini adalah bersaiz ¾ inci dan bahan-bahan lain yang

digunakan ialah pasir , simen, bitumen, dan debu kuari. Debu kuari ini dijual mengikut tan.

Harga kuari pula dijual bergantung kepada kaedah yang dilalui semasa penghasilannya.

Semakin rumit kaedah yang digunakan semasa penghasilan kuari ini semakin tinggi nilai

harganya. Mengikut harga semasa sekarang debu kuari dijual pada harga RM 19.80 setan dan

harga penghantaran pula dikira mengikut jarak penghantaran.

3.3.1.2 Simen Portland

Dalam kajian ini kami menggunakan simen Portland biasa. Ini kerana kami menyedari

bahawa simen jenis paling banyak terdapat dalam pasaran dan sesuai untuk

kegunaan biasa. Simen ini diperakui dan menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh

SIRIM.

3.3.1.3 Air

Air yang digunakan dalam ujikaji ini adalah air bersih yang bebas dari sebarang

kekotoran seperti bahan terampai, bahan-bahan organik dan garam-garam terlarut. Sumber-

sumber air ini diperolehi dari paip-paip air yang disediakan.


3.3.1.4 Mendapatkan Tempurung Kelapa Sawit.

Tempurung kelapa sawit telah di perolehi daripada kilang kelapa sawit di

perindustrian jerangau, Terengganu. Tempurung kelapa sawit di perolehi daripada proses

pemecahan buah kelapa sawit segar untuk menghasilkan minyak kelapa sawit.

Setelah buah kelapa sawit di masukkan kedalam mesin pemerahan. Setelah buah di

mesin, tempurung akan di asingkan melalui mesin penyingkiran. Tempurung akan terasing

sekali dengan sabut. tempurung telah diasingkan sabut dan tempurung kelapa sawit untuk

mendapatkan tempurung yang berkualiti dan sempurna.

Saiz tempurung kelapa sawit adalah diantara 5 cm hingga 15 cm. bentuk tempurung

kelapa sawit tidak sekata dan mempunyai permukaan yang kesat. Tempurung kelapa sawit

juga mempunyai kekuatan yang tinggi kerana sukar untuk dipecahkan melalui hentakan

biasa.
Foto 3.1: tempurung kelapa sawit dari kilang

Foto 3.2: saiz tempurung kelapa sawit


3.3.2 Kaedah penyediaan kotak bentuk

Kotak bentuk bata pintar dihasilkan menggunakan besi. Kotak bentuk telah tersedia di

milang pembuatan bata pintar. Kotak bentuk bata pintar mempunyai 2 saiz. Kecil dan besar.

3.3.3 Kaedah Penyediaan Sampel Bata

Campuran simen dan pasir serta debu kuari dibancuh bagi menghasilkan bata

kawalan manakala campuran simen, pasir dan debu kauri serta tempurung kelapa sawit

dibancuh bagi menghasilkan bata 10% tempurung kelapa sawit, 20% tempurung kelapa

sawit dan 30% tempurung kelapa sawit. Bancuhan ini akan dimasukkan ke dalam kotak

bentuk untuk proses pemadatan menggunakan mesin pemadat. Selepas itu kotak bentuk akan

dibuka dan bata akan dibiarkan matang sebelum menjalani ujian-ujian prestasi kejuruteraan.

3.3.3.1 Menentukan saiz pasir dan debu kuari

Saiz pasir yang digunakan dalam bancuhan bata pasir biasa dan bata pasir yang

menggunakan bahan tambah debu kuari akan ditentukan terlebih dahulu sebelum dibancuh.

Saiz pasir dan debu kuari yang digunakan ialah melepasi ayakan 2.36mm.
Foto 3.3 : Proses ayakan pasir dan debu kuari dilakukan

3.3.3.2 Menyediakan sample bata

i. Peralatan dan bahan-bahan disediakan di kilang pembuatan.

Peralatan untuk menyediakan bata pasir yang berada dipasaran sekarang dan

bata pintar yang menggunakan tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambah disediakan.

Peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses penyediaan bata ialah :-

Jadual 3.1 : Peralatan dan bahan-bahan

Bil Peralatan dan bahan-bahan


1 Skop
2 Baldi
3 sudip
4 Kotak bentuk
5 Debu kuari
6 Pasir
7 Simen Portland biasa
8 Air
9 Tempurung kelapa sawit
10 Mesin pembacuhan bata pintar
ii. Bagi menyediakan bata

 Untuk bata pintar yang berada dipasaran sekarang, campuran simen dan

pasir serta debu kuari disediakan. Nisbah yang digunakan adalah 1 : 3:5

iaitu 1 bg simen dan 3 bagi pasir dan 5 debu kuari.

 Untuk bata yang menggunakan, 10% tempurung kelapa sawit sebagai

bahan tambah, campurannya adalah simen,pasir dan debu

kuari digunakan serta di tambah 10% tempurung kelapa sawit. Nisbah

yang digunakan adalah 1 : 1:3:5 iaitu 1 bagi simen dan 1 bagi tempurung

kelapa sawit, 3 bagi pasir dan 5 untuk debu kuari.

 Untuk bata yang menggunakan, 20% tempurung kelapa sawit sebagai

bahan tambah, campurannya adalah simen,pasir dan debu kuari digunakan

serta di tambah 10% tempurung kelapa sawit. Nisbah yang digunakan

adalah 1 : 2:3:5 iaitu 1 bagi simen dan 2 bagi tempurung kelapa sawit, 3

bagi pasir dan 5 untuk debu kuari

 Untuk bata yang menggunakan, 30% tempurung kelapa sawit sebagai

bahan tambah, campurannya adalah simen,pasir dan debu kuari digunakan

serta di tambah 10% tempurung kelapa sawit. Nisbah yang digunakan

adalah 1 : 3:3:5 iaitu 1 bagi simen dan 3 bagi tempurung kelapa sawit, 3

bagi pasir dan 5 untuk debu kuari


iii. Proses menggaul campuran

 Campuran simen dan pasir serta debu kuari di masukkan kedalam mesin

pembancuh. dan 10%, 20% dan 30% tempurung kelapa sawit

dimasukkan secara beasingan dengan bancuhan baru. Campuran ini digaul

dengan air menggunakan mesin pembancuh. Nisbah bancuhan

ini akan digaul sehingga sekata sebelum dimasukkan kedalam kotak

bentuk.

Foto 3.9 : Proses menggaul bancuhan

iv. Proses memasukkan bancuhan ke dalam kotak bentuk


 Bancuhan bahan-bahan yang lembab akan disalirkan melaliu mesin

sebelum \diisikan ke dalam kotak bentuk dan dipadatkan menggunakan

mesin penggetar..

Foto 3.10 : Bancuhan dimasukkan ke dalam kotak bentuk

vi. Meratakan permukaan bata


 Semasa kerja pemadatan dijalankan, permukaan bata dihasilkan dengan

sempurna sehingga permukaan bata yang rata dan berkualiti. Keempat-

empat campuran akan diratakan permukaanya.

 Setelah keempat-empat campuran tadi siap diratakan pada permukaanya,

sampel bata tadi akan dibiarkan semalaman untuk mengeras dengan

sempurna.

viii. Proses Mengawet

 Selepas semalaman sampel bata tadi dikeringkan dan mengalami

proses pengerasan yang sempurna, bata akan di sembur dengan air,

agar ia mengeras dengan kehdiran air..

Foto 3.11 : Proses mengawet

3.4.4 Ujian prestasi terhadap bata


Kajian ini akan dilakukan dengan beberapa siri ujian seperti :-

i. ujian kekuatan mampatan

ii. ujian kadar resapan air

iii. ujian penurunan

3.4.4.1 Ujian kekuatan mampatan

Ujian kekuatan mampatan dilakukan untuk mendapatkan kekuatan sampel bata

tersebut. Ujian ini dilakukan berdasarkan BS 5628 : Part 1: 1992. Sampel yang digunakan ini

adalah sampel bata yang telah mencapai usia 7 hari dan 14 hari.Prosedur untuk ujian

kekuatan mampatan dengan menggunakan mesin mampatan pada kadar tekanan tertentu

berdasarkan saiz konkrit adalah seperti berikut :-

i. Setiap bata telah mencapai usia selama 7 hari akan ditimbang terlebih

dahulu sebelum menjalani sebarang ujian.

ii. Sebelum meletakkan bata diatas pelantar mesin, pelantarnya dipastikan

terlebih dahulu bersih dan tiada kekotoran seperti kesan tinggalan

konkrit yang pecah.

iii. Ujian dimulakan dengan beban mampatan yang dikenakan secara

automatic.

iv. Bagi usia-usia seterusnya, prosedur seperti diatas turut dijalankan.


Foto 3.12 : Ujian kekuatan mampatan dilakukan ke atas bata ( ujian kiub)

3.4.4.2 Ujian Resapan Air


Ujian resapan adalah salah satu ujian yang digunakan dalam menentukan peratus

penyerapan air pada bata pintar mahupun bata yang mengandungi bahan tambah tempurung

kelapa sawit. Ujian resapan ini lebih rumit dilakukan berbanding ujian-ujian lain kerana

banyak langkah-langkah kerja yang perlu diikuti. Ujian ini haruslah dilakukan dengan teliti

dan mengikut prosedur kerja yang betul supaya tidak berlaku sebarang ralat yang akan

mempengaruhi keputusan bacaan yang diambil.

Kaedah ujian resapan air :-

i. lapan biji bata pintar biasa di sediakan iaitu duabiji bata simen kawalan ,

dua biji bata 10% tempurung kelapa sawit, dua biji bata 20% tempurung

kelapa sawit , dua biji bata 30% tempurung kelapa sawit

ii. Kesemua biji bata tersebut ditimbang dan di catat.

iii. Selepas di timbang kesemua biji bata tersebut direndam kedalam air

selama 48 jam.

iv. Selepas 48 jam bata-bata tersebut dikeluarkan dan ditimbang.

v. Nilai bacaan dicatat.


Foto 3.13 : Proses rendaman bata

Foto 3.14 : Bata ditimbang


3.4.4.3 Ujian Penurunan

Ujian penurunan dijalankan bagi memastikan proses pembuatan bata pintar

dijalankan mengikut prosedur yang betul. Ujian penurunan biasanya dijalankan untuk kerja

konkrit biasa. Walaubagaimanapun dalam projek akhir ini kamu juga menjalankan ujian

penurunan mengikut prosedur berikut:

Langkah Kerja Ujian Penurunan.

i. Kon disediakan dengan sempurna, lapisan pertama bancuhan bata pintar piawaian

dimasukkan kedalam kon tersebut

ii. Bancuhan di poadatkan dengan menggunakan rod pemadat sebanyak 25 kali

hentaman.

iii. Seterusnya, lapisan kedua dimasukkan kedalam kon tersebut dan dipadatkan.

iv. Setelah sempurna, lapisan ketiga di masukkan dan di padatkan sebanyak 25 kali.

v. Bancuhan diratakan dan kon ditarik secara secara selari.

vi. Kon diletakkan di sebelah bancuhan dan penurunan yang berlaku diukur untuk

mendapatkan keputusan.

vii. Langkah ujian penurunan di ulang untuk bancuhan bata pintar dengan bahan tambah

10%, 20% dan 30% tempurung kelapa sawit.


BAB 4

DAPATAN DAN ANALISA KAJIAN

4.1 Ujian Kekuatan Mampatan

Ujian ini dijalankan keatas bata pintar yang menggunakan tempurung kelapa

sawit sebagai bahan tambah dan bata pintar biasa yang telah berusia 7 hari. Tujuan

utama ujian ini diadakan adalah untuk mencari kekuatan mampatan bata didalam

menanggung beban. Bata yang baik mampu menanggung beban pada tekanan yang

tinggi.
i. Untuk 7 Hari

Jadual 4.1 : Data untuk ujian kekuatan mampatan hari ke-7

Perkara Sampel Bata

7 Hari
Penerangan
a Jenis Bata Bata pintar Bata 10% Bata 20% Bata 30%

asal tempurung tempurung

kelapa sawit kelapa sawit tempurung

kelapa sawit
b Dimensi (mm) 390 x 195 x 390 x 195 x 390 x 195 x
390 x 195 x

95
95 95 95
c Jisim (kg)
7.695 7.161 7.161 7.995

d Beban kegagalan

maksima (kn) 450 493 609 750

e Kekuatan mampatan
20.00 21.91 27.06 33.33
(MPa)
f Ketumpatan (kg/m
2.280 2.130 2.122 2.357
a)
P
M
(

Graf Perbandingan Kekuatan Mampatan


n
a
at
50
p
m
a 40
M 33.33
n 30 27.06
a 21.91
20.00
at 20
u
ek 10
K
0
1
Bata Kawalan
Masa (7 Hari)
Bata 10% T.K.S
Bata 20% T.K.S
Bata 30% T.K.S

Rajah 4.1 : Graf perbandingan kekuatan mampatan pada hari ke-7

ii. Untuk 14 Hari


Jadual 4.2 : Data untuk ujian kekuatan mampatan hari ke-14

Perkara Sampel Bata

14 Hari
Penerangan
a Jenis Bata Bata pintar Bata 10% Bata 20% Bata 30%

asal tempurung tempurung

kelapa sawit kelapa sawit tempurung

kelapa sawit
b Dimensi (mm) 390 x 195 x 390 x 195 x 390 x 195 x
390 x 195 x

95
95 95 95
c Jisim (kg)
7.215 7.203 7.11 8.110

d Beban kegagalan

maksima (kn) 535 332 479 770

e Kekuatan mampatan
23.77 14.75 21.28 34.22
(MPa)
f Ketumpatan (kg/m
2.227 2.134 2.071 2.403
a)
P
M
(

Graf Perbandingan Kekuatan Mampatan


n
a
at
50
p
m
40
a 34.22
M
n 30
23.77
a 21.28
at 20
u 14.75
ek 10
K
0
1
Bata Kawalan
Masa (14 Hari)
Bata 10% T.K.S
Bata 20% T.K.S
Bata 30% T.K.S

Rajah 4.2 : Graf perbandingan kekuatan mampatan pada hari ke-21

4.2 Ujian Resapan Air


Ujian resapan adalah salah satu ujian yang digunakan untuk tujuan mengukur berat air

yang diserap oleh bata pintar asal, bata 10% tempurung kelapa sawit dan bata 20%

tempurung kelapa sawit serta 30% tempurung kelapa sawit dalam masa 48 jam.

i. Keputusan Ujian Resapan Air Untuk Hari Ke-7

Jadual 4.3 : Data ujian resapan air untuk hari ke-7

Sampel Bata

Perkara Penerangan ( 7 Hari )


Bata 30%

Bata 10% Bata 20% tempurung

tempurung tempurung kelapa kelapa

a) Jenis Bata Bata Kawalan kelapa sawit sawit sawit


390 x 195 x 95 390 x 195 x 390 x 195 x 95 390 x 195 x

b) Dimensi (mm) 95 95
Jisim Sebelum
7.495 7.161 7.150 7.971
c) Resapan (kg)
Jisim Selepas
7.701 7.241 7.291 8.060
d) Resapan (kg)
Jumlah Kadar
0.009
e) Resapan (kg) 0.20 0.08 0.14
Peratus
1.12
f) Resapan (%) 2.67 1.11 1.95
Graf Perbandingan Peratus Penyerapan Air

3
2.67

1.95
2

1.12
Peratus Penyerapan air 1.11
1

0
1
Bata Kawalan
Masa (7 Hari)
Bata 10% TKS
Bata 20% TKS
Bata 30% TKS

Rajah 4.4 : Graf perbandingan peratus penyerapan air pada hari ke-7
ii. Keputusan Ujian Resapan Air Untuk Hari Ke-14

Jadual 4.4 : Data ujian resapan air untuk hari ke-14

Sampel Bata

Perkara Penerangan ( 14 Hari )


Bata 30%

Bata 10% Bata 20% tempurung

tempurung tempurung kelapa kelapa

a) Jenis Bata Bata Kawalan kelapa sawit sawit sawit


390 x 195 x 95 390 x 195 x 390 x 195 x 95 390 x 195 x

b) Dimensi (mm) 95 95
Jisim Sebelum
7.395 7.061 7.050 7.811
c) Resapan (kg)
Jisim Selepas
7.695 7.161 7.191 7.995
d) Resapan (kg)
Jumlah Kadar
0.18
e) Resapan (kg) 0.30 0.10 0.14
Peratus
2.30
f) Resapan (%) 4.05 1.41 1.98
Graf Perbandingan Peratus Penyerapan Air

4.05

2.30

2 1.98
Peratus Penyerapan air
1.41

0
1
Bata Kawalan
Masa (14 Hari)
Bata 10% TKS
Bata 20% TKS
Bata 30% TKS

Rajah 4.5 : Graf perbandingan peratus penyerapan air untuk hari ke-14

4.3 Ujian Penurunan


Ujian penurunan merupakan salah satu ujian untuk kerja konkrit. Untuk mendapatkan hasil

ujian prosedur ujian akan dijalankan sekepas bancuhan siap di bancuh ubtuk mendapatkan

kebolejkerjaan penurunan. Hasil yang di peolehi dicatit dalam jadual di bawah.

Tarikh Ujian Kebolehkerjaan


Tarikh Jenis
Kiub Perlu (Penurunan/Factor
Penuangan Penurunan
Dijalankan Pemadatan)
Standard 30/09/2009 7/10/2009 50 ricih
10% 30/09/2009 7/10/2009 55 ricih
20% 30/09/2009 7/10/2009 58 ricih
30% 30/09/2009 7/10/2009 70 benar

4.3.1 Gambar Keputusan Ujian Penurunan


Foto 4.1 runtuhan benar

Foto 4.2 runtuhan ricih


BAB 5

PERBINCANGAN

5.1 Pengenalan

Perbincangan yang dibuat adalah hasil dapatan yang diperoleh serta beberapa masalah

yang timbul dan perbincangan tersebut dikumpul bagi membuat satu diskusi penyelesaian

yang kukuh berkaitan dengan semua masalah yang berlaku. Melalui perbincangan yang

dibuat satu altenatif atau pendekatan yang baru mungkin dapat diwujudkan bagi memberi

satu petunjuk bagi memastikan segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan

cepat dan bijak.


Berikut adalah perbincangan mengenai hasil daripada dapatan yang diperolehi serta

masalah yang timbul semasa kajian yang telah dijalankan mengenai kekuatan serta ketahanan

yang ditanggung oleh bata pintar biasa berbanding dengan bata pintar yang menggunakan

tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambah. Pengambilan data yang dilakukan bagi

mengenalpasti masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya.

Melalui kajian yang telah dijalankan, didapati ketahanan yang ditanggung oleh bata

pintar yang ditambah dengan tempurung kelapa sawit 10% dan 30% adalah lebih kuat

berbanding dengan bata pintar biasa yang terdapat dipasaran. Melalui kajian ini, kami

mendapati bata pintar yang ditambah dengan tempurung kelapa sawit adalah mempunyai

lebih banyak kelebihan berbanding dengan bata pintar biasa.

Berikut adalah beberapa kelebihan yang dikesan terdapat pada bata pasir yang

menggunakan bahan ganti debu kauri berbanding dengan bata pasir biasa.

i. Kadar resapan air yang rendah

Ujian resapan air menunjukkan bahawa bata yang mengandungi 10%

tempurung kelapa sawit megandungi sifat resapan air yang rendah berbanding

dengan bata yang mengandungi 30% tempurung kelapa sawit dan bata pintar

biasa. Ini menunjukan bahawa bata ini dapat bertahan kukuh walaupun

terdedah kepada lembapan. Malah, kandungan resapan


air yang rendah boleh mencegah daripada pertumbuhan kulat dan mencegah

daripada kegagalan struktur binaan.

ii. Kekuatan Mampatan yang tinggi

Bata pintar dengan bahan tambah tempurung kelapa sawit 30% adalah

lebih kukuh berbanding dengan bata pintar biasa yang terdapat dipasaran. Hal

ini kerana melalui ujian kekuatan mampatan yang kami jalankan, daya

mampatan yang dikenakan ke atas bata pasir biasa adalah lebih rendah

berbanding dengan bata pintar dengan bahan tambah tempurung kelapa sawit.

Tahap kebolehkerjaan bata pasir biasa juga adalah lebih rendah

berbanding dengan bata pintar yang ditambah dengan tempurung kelapa sawit.

Ini bermakna bata pintar dengan tempurung kelapa sawit dapat menanggung

beban yang lebih besar berbanding dengan bata pintar biasa

5.2 Tiada perubahan Harga

Melalui kajian yang dijalankan, hasil yang diperolehi mengatakan bahawa bata pintar

dengan bahan tambah tempurung kelapa sawit adalah sama berbanding dengan bata pintar
biasa tanpa menjejaskan ciri-ciri asalnya. Hal ini kerana harga tempurung kelapa sawit adalah

percuma kerana ia adalah hasil buangan pertanian.

Walaupun harga bata pintar dengan tempurung kelapa sawit tiada perubahan tetapi ia

memiliki kelebihan berbanding dengan bata pintar biasa.

Jadual 5.1 : Kos penyediaan bata

Bata 10%
Perkara Bata Kawalan Bata 10% TKS Bata 10% TKS
TKS

Harga Pasir ( RM ) 2.48 2.48 2.48 2.48

Harga simen(rm) 3.60 3.60 3.60 3.60

Harga bahan
- - - -
tambah(RM)

Kos buruh 1.20 1.20 1.20 1.20

Jumlah harga 24 biji


43.20 43.20 43.20 43.20
(RM)

Harga sebiji bata


1.80 1.80 1.80 1.80
(RM)

5.3 Masalah Berkaitan Data


Terdapat satu masalah yang berlaku pada data ujian kekuatan mampatan untuk hari ke

14 iaitu kadar mampatan untuk bata pintar 10 % dan 20% bahan tambah tempurung kelapa

sawit lebih rendah berbanding bata pintar asal adalah disebabkan oleh perlaksanaan kerja

yang tidak mengikut spesifikasi ujian. Ia berlaku mungkin disebabkan oleh kerja pemadatan

yang tidak sempurna. Kadar kekuatan mampatan mungkin berbeza jika kerja ujian dijalankan

dengan sempurna.
BAB 6

KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1 Kesimpulan

Secara keseluruhannya, walaupun kajian ini terdapat banyak kekurangan seperti sukar

untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai sifat-sifat tempurung kelapa sawit, kajian

perintis ini serba sedikit dapat menjadi lanjutan kepada kajian-kajian seterusnya pada masa

akan datang mengenai potensi tempurung kelapa sawit di pintar biasa di pasaran berbanding

dengan hasil campuran yang telah kami jalankan.Kajian sebegini semestinya memerlukan

masa yang panjang dan peringkat demi peringkat terutamanya bagi mendapatkan kaedah

terbaik bagi memperbaiki sifat tempurung kelapa sawit yang telah sedia ada dan kegunaanya

di dalam bancuhan bata pintar.


Setelah banyak ujikaji yang telah kami jalankan, kami dapat membuktikan bahawa

penggunaan tempurung kelapa sawit dalam membuat bancuhan bata pintar adalah berjaya

dari segi kekuatan mampatan, kadar resapan air. Hasil yang kami tunjukkan ialah ketahan

bancuhan bata pintar dengan tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambah adalah lebih kuat

dan tahan daripada bancuhan bata yang biasa digunakan. Malah ia lebih tahan lasak

berbanding daripada bata pintar biasa.

Secara keseluruhannya, ujikaji kami menepati dengan objektif kami iaitu bagi

membandingkan kekuatan bata pintar biasa dengan bata pintar yang mengandungi tempurung

kelapa sawit sebagai bahan tambah. Perbandingan antara bancuhan bata pintar biasa dengan

bancuhan bata pintar dengan bahan tambah tempurung kelapa sawit dapat membuktikan

bahawa kekuatan bancuhan dengan bahan ganti adalah lebih kuat, tahan lasak dan lebih

mesra alam setelah melalui pelbagai ujikaji yang telah kami jalankan.

6.2 Cadangan

Setelah selesai menjalankan kajian ini, kami percaya bahawa kadar penggunaan

tempurung kelapa sawit sebagai bahan tambah dalam bancuhan bata pintar dapat

diperluaskan lagi penggunaanya dengan adanya kajian-kajian sampingan yang lain


kerana telah terbukti bahawa penggunaan tempurung kelapa sawit ini membawa banyak

kebaikan.

Selain itu, kami juga berharap agar pihak yang berminat bagi melanjutkan dan

memperincikan lagi kajian kami ini. Ini kerana penggunaan tempurung kelapa sawit sebagai

bahan tambah didalam bancuhan bata pintar telah terbukti dari segi kekuatannya dan kami

harap dapat dikomersilkan pada satu hari kelak. Namun begitu, kami berharap kajian yang

lebih terperinci mengenai sifat-sifat tempurung kelapa sawit ini dijalankan terlebih dahulu.

Selain itu, kami juga berharap agar ada pihak yang berminat untuk membuat kajian

mengenai kebaikan dan keburukan penggunaan tempurung kelapa sawit ini dalam industri

pembinaan atau dalam penghasilan produk baru. Disini kami dapat membandingkan kekuatan

antara kedua-dua sampel tersebut dan menjalankan ujian-ujian seperti yang dijalankan dalam

kajian ini bagi menguji bata tersebut.

Hasil daripada kajian yang kami jalankan ini diharap dapat dijadikan panduan bagi

penyelidik yang lain dalam menjalankan kajian mengenai sifat-sifat tempurung kelapa sawit

ini. Daripada pengamatan kami, kami dapati bahawa tempurung kelapa sawit ini mempunyai

nilai komersil yang tinggi dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang belum

dicungkil lagi rahsianya oleh para penyelidik.


Selain itu, kami juga berharap agar ada lebih kajian tentang bata pintar dengan bahan

tambah ini. Kajian untuk meringankan bata pintar dengan bahan ganti lain atau bahan tambah

lain. Ini kerana bata ini mempunyai beban yang tinggi. Kajian lain juga perlu diadakan agar

menjadikan bata pintar ini satu bata IBS yang berkualaiti dan mempunyai banyak kelebihan

dengan bata-bata IBS yang lain.


7.0 RUJUKAN

7.1 Mat Lazim Zakaria ( 2005 ) “ Bahan Dan Binaan ”, Dewan Bahasa Dan

Pustaka ( M.S 86-93 )

7.2 Industrial Building System ( Pembinaan Pasang Siap ) En. Amran, Site

Engineer Wakaf Tapai, Terengganu

7.3 Institute Standard & Penyelidikan Perindustrian Malaysia, “ MS 76:1972,

Specification For Brick And Block Clay Part 2 ”. Metric Units ( M.S 46 ) Di

cetak dan diterbitkan oleh Institute Standard Dan Penyelidikan Perindustrian

Malaysia.

7.4 Approved To British Standard “ BS 3921 : 1974 ”

7.5 Neville, A.M. (2004), “properties of concrete” , fourth and final edition,

pearson education limited

7.6 “Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4” (1994), Penerbitan Pustaka,

Dewan Bahan Dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia (M.S 85-92)

7.7 Hang Seng Quarry, Paka, Terengganu

( information about quarry dust)