Anda di halaman 1dari 28

REFERAT

ILMU KESEHATAN ANAK


KEJANG DEMAM
Disusun oleh:
Rizki Amaliah
102011101067
Pembimbing:
dr. H. Ahmad Nuri, Sp.A
dr. Gebyar T.B., Sp.A
dr. Ramzy Syamlan, Sp.A
dr. Sarasa!i Dei, Sp.A
disusun un!u" mela"sana"an !ugas "epani!eraan "lini"
ilmu "eseha!an ana" di RSD dr. Soebandi #abupa!en $ember
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JEMER
201!
1
DAFTAR ISI
JUDUL.................................................................................................................... i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii
"ENDAHULUAN.................................................................................................. %
De&inisi.................................................................................................................... '
(pidemiologi........................................................................................................... '
(!iologi .......................................................................................................... )
Pa!o&isiologi .......................................................................................................... *
+ani&es!asi #linis ..................................................................................................... %,
Diagnosis Banding................................................................................................... %'
Pena!ala"sanaan....................................................................................................... %-
Prognosis................................................................................................................ ,'
Pen.egahan ........................................................................................................ ,'
DAFTAR "USTAKA............................................................................................. ,-
2
"ENDAHULUAN
#e/ang demam adalah yang sua!u penya"i! yang !er"ai! dengan demam,
usia, dan !ida" didapa!"an in&e"si in!ra"ranial a!aupun "elainan lain di o!a".
Di"a!a"an demam apabila suhu !ubuh re"!al dia!as '*0 a!au suhu a"sila '1,*0.
Biasanya "e/ang demam !er/adi pada umur ' bulan samapai 2 !ahun, dan
!erbanya" umur %)3%* bulan. #e/ang demam merupa"an "elainan !ersering pada
ana" dimana ,324 ana" berumur di baah 2 !ahun pernah mengalami bang"i!an
"e/ang demam.
#e/ang demam di"elompo""an men/dai dua, yai!u "e/ang demam
sederhana dan "e/ang demam "omple"s. #e/ang demam merupa"an salah sa!u
"elainan sara& !ersering pada ana". 5a"!or3&a"!or yang berperan dalam e!iologi
"e/ang demam, yai!u: &a"!or demam, usia, riaya! "eluarga, dan riaya! perina!al
6as&i"sia, usia "ehamilan, dan bayi bera! lahir rendah7. Prognosis "e/ang demam
bai", "arena "e/ang demam bersi&a! benigna. Ang"a "ema!ian hanya 8,-)38,124.
Sebagian besar penderi!a "e/ang demam sembuh sempurna, sebagian ber"embang
men/adi epilepsi sebanya" ,314. #e/ang demam dapa! menga"iba!"an gangguan
!ig"ah la"u ser!a penurunan in!elegensi dan pen.apaian !ing"a! a"ademi".
Beberapa hasil peneli!ian !en!ang penurun !ing"a! in!elegensi pas"a bang"i!an
"e/ang demam !ida" sama. (mpa! persen penderi!a "e/ang demam se.ara
berma"na mengalami gangguan !ing"ah la"u dan penurunan !ing"a! in!elegensi.
9alaupun prognosis "e/ang demam bai", bang"i!an "e/ang demam .u"up
meng"haa!ir"an bagi orang !uanya. Hasil peneli!ian :an S!ui/i;en Berg di
#anada dan Belanda menun/u""an baha %14 dian!ara orang !ua ana" dengan
"e/ang demam !ida" mempunyai penge!ahuan !en!ang penya"i! ana"nya. Hasil
peneli!ian #armar d"", di <ndia mengenai "e/ang demam dan =84 menganggap
ana"nya a"an ma!i.
3
A!as dasar per!imbangan baha demam memung"in"an !er/adi bang"i!an
"e/ang demam, "e/ang demam dapa! menurun"an !ing"a! "e.erdasan dan .a.a!
sara&, "emudian "e"haa!iran dan "ebingungan orang !ua !erhadap ana"nya
!a!"ala mengalami bang"i!an "e/ang, ma"a diperlu"an !inda"an pen.egahan
!erhadap bang"i!an "e/ang. Pemberian an!ipire!i" !anpa diser!ai pemberian an!i
"on;ulsan a!au diazepam dosis rendah !ida" e&e"!i& un!u" men.egah !imbulnya
"e/ang demam berulang. $enis oba! yang sering diguna"an adalah &enobarbi!al,
asam ;alproa!, dan &eni!oin. Pemberian oba! an!i "on;ulsan /ang"a pan/ang
!ersebu! dapa! men.egah !imbulnya "e/ang demam a"an !e!api !ida" a"an
men.egah !imbulnya epilepsi maupun .a.a! neurologis a"iba! "e/ang demam.
Te!api !inda"an pemberian an!i"e/ang ini memili"i e&e" sampng, oleh "arena i!u
!inda"an pemberian oba! &enobarbi!al, &eni!oin, dan asam ;alproa! harus a!as
inidi"asi yang sesuai.
4
1# D$%i&i'i
#e/ang demam adalah bang"i!an "e/ang yang !er/adi pada "enai"an suhu
!ubuh 6suhu re.!al di a!as '*,2
8
.el.ius7 yang disebab"an oleh proses
e"s!ra"ranium. Nilai ambang "e/ang an!ara suhu 6'*,* 3 )%,)7
8
0. Biasanya !er/adi
pada ana" berusia - bulan sampai dengan 2 !ahun.
%,)

+enuru! Consensus Statement on Febrile Seizures, "e/ang demam adalah
sua!u "e/adian pada bayi a!au ana", biasanya !er/adi an!ara umur ' bulan sampai 2
!ahun, berhubungan dengan demam !e!api !ida" !erbu"!i adanya in&e"si
in!ra.ranial a!au penyebab !er!en!u. De&inisi ini menying"ir"an "e/ang yang
disebab"an penya"i! sara& seper!i meningi!is, ense&ali!is a!au ense&alopa!i. #e/ang
pada "eadaan !ersebu! mempunyai prognosis berbeda dengan "e/ang demam
"arena "eadaan yang mendasari mengenai sis!em sara& pusa!.
2,-,1
>i;ings!on membagi "e/ang demam men/adi , golongan, yai!u "e/ang
demam sederhana 6simple febrile convulsion7 dan epilepsy yang dipro;o"asi oleh
demam 6epilepsy triggered of by fever7. De&inisi ini !ida" lagi diguna"an "arena
s!udi prospe"!i& epidemiologi membu"!i"an baha resi"o ber"embangnya
epilepsy a!au berulangnya "e/ang !anpa demam !ida" sebanya" yang
diper"ira"an.
2
A"hir3a"hir ini, "e/ang demam di"lasi&i"asi"an men/adi ,
golongan, yai!u "e/ang demam sederhana, yang berlangsung "urang dari %2 meni!
dan umum, dan "e/ang demam "omple"s, yang berlangsung lebih dari %2 meni!,
&o"al a!au mul!iple 6lebih dari % "ali "e/ang dalam ,) /am7.
-,1
Dera/a! !ingginya demam yang dianggap .u"up un!u" diagnosis "e/ang
demam ialah '*
8
0 a!au lebih, !e!api suhu sebenarnya pada a"!u "e/ang sering
!ida" di"e!ahui
%
Ana" yang pernah mengalami "e/ang !anpa demam, "emudian "e/ang
demam "embali !ida" !ermasu" dalam "e/ang demam. #e/ang diser!ai demam
pada bayi berusia "urang dari % bulan !ida" !ermasu" dalam "e/ang demam.
*
Bila ana" berusia "urang dari - bulan a!au lebih dari 2 !ahun mengalami
"e/ang didahului demam, perlu dipi"ir"an "emung"inan lain misalnya in&e"si
SSP, a!au epilepsi yang "ebe!ulan !er/adi bersama demam.
'
5
2# E(i)$mi*l*+i
#e/ang demam !er/adi pada ,43)4 dari populasi ana" yang berusia -
bulan hingga 2 !ahun. #e/ang per!ama !erbanya" !er/adi an!ara usia %13,' bulan,
dimana ana" la"i3la"i lebih sering mengalami "e/ang demam.
'
S!udi populasi di (ropa dan Ameri"a melapor"an insiden "e/ang demam
sebesar ,324 dari ana"
',)
. <nsiden di bagian lain dunia ber;ariasi, an!ara 23%8 4
6<ndia7, *,*4 6$epang7. Da!a dari negara3negara ber"embang sanga! !erba!as,
&re"uensinya mung"in didapa!"an lebih !inggi di Asia.
,,'
Sebanya" ,324 ana"3
ana" yang berumur "urang dari 2 !ahun pernah mengalami "e/ang diser!ai
demam.
)
Pun.a" umur mulainya adalah se"i!ar %)3- bulan.
%
Se"i!ar =3'24 dari
seluruh "e/ang demam aal merupa"an "e/ang demam "omple"s.
%8
,# Fak-*. R$'ik*
5a"!or resi"o "e/ang demam per!ama yang pen!ing adalah demam. 5a"!or
yang memegang peranan pen!ing dalam perlangsungan "e/ang demam adalah
&a"!or gene!i". Pearisannya au!osomal dominan dengan minimal ' lo"us
abnormal yai!u pada "romosam
*
?
%'
3?
,%
65(B
%
7,
%=
p 65(B
,
7 dan
2
?
%)
3?
%2
65(B
)
7.
#e/ang demam plus adalah "e/ang demam dengan riaya! epilepsi pada "eluarga.
Pada bayi a!au ana" dengan "e/ang demam plus ini mempunyai resi"o paling
besar un!u" !er/adinya "e/ang demam, "emudian dii"u!i "e/ang selan/u!nya !anpa
demam.
%%
#e/adian "e/ang demam pada ana" la"i3la"i lebih !inggi daripada ana"
perempuan dengan rasio %,2 : %. $umlah episode serangan pada ana" dengan
riaya! epilepsi pada "eluarga - "ali lebih !ingi daripada !anpa riaya! epilepsi.
%%
Dari pen/elasan dia!as, &a"!or resi"o un!u" !er/adi "e/ang demam yai!u:

@mur 6!er/adi an!ara umur ' bulan dan 2 !ahun7

#e!erlamba!an per"embangan 6 .on!ohnya .erebral palsy, re!ardasi men!al

Riaya! "elainan "e/ang dalam "eluarga

Sering demam6disebab"an in&e"si ;irus a!au ba"!eri7

Demam !inggi 6dia!as %8,A57

Saa! "ehamilan, ibu pasien mero"o" dan pengguna al.ohol


6

+eningi!is 6<n&lamasi membrane yang mengelilingi o!a" dan spinal .ord7

Riaya! "epribadian 6misalnya ada riaya! "e/ang demam7.


%8
!# E-i*l*+i
Hingga "ini belum di"e!ahui dengan pas!i. Demam sering disebab"an
in&e"si saluran pernapasan a!as, o!i!is media, pneumonia, gas!roen!eri!is dan
in&e"si saluran "emih#
2
Ter/adinya bang"i!an "e/ang pada bayi dan ana" "ebanya"an bersamaan
dengan "enai"an suhu badan yang !inggi dan .epa! yang disebab"an oleh in&e"si
di luar susunan sara& pusa!, misalnya in&e"si ;irus, !onsilli!is, o!i!is media a"u!,
<S#, Gas!roin!eri!is, <SPA, &urun"ulosis, meningi!is, pos! imunisasi dan lain3lain.
%
/# "a-*%i'i*l*+i
@n!u" memper!ahan"an "elangsungan hidup sel a!au organ o!a"
diperlu"an sua!u energi yang didapa! dari me!abolisme. Bahan ba"u un!u"
me!abolisme o!a" yang !erpen!ing adalah glu"osa. Si&a! proses i!u adalah o"sidasi
dimana o"sigen disedia"an melalui &ungsi paru3paru dan di!erus"an "e o!a"
melalui sis!em "ardio;as"uler. +elalui proses o"sidasi glu"osa dipe.ah men/adi
0B, dan air.
%%
Sel neuron di"elilingi oleh sua!u membran yang !erdiri dari permu"aan
dalam adalah lipoid dan permu"aan luar adalah ioni". Dalam "eadaan normal,
membran sel dapa! dilalui dengan mudah oleh ion "alium 6#C7 dan sanga! suli!
dilalui oleh ion 6NaC7 dan ele"!roli! lainnya, "e.uali ion 60l37. A"iba!nya
"onsen!rasi ion #C dalam sel neuron !inggi dan "onsen!rasi ion NaC rendah,
sedang"an di luar sel neuron !er/adi sebali"nya. #arena perbedaan /enis dan
"onsen!rasi ion di dalam dan di luar sel, ma"a !erdapa! perbedaan po!ensial yang
disebu! sebagai po!ensial membran dari sel neuron. @n!u" men/aga "eseimbangan
po!ensial membran ini diperlu"an energi dan ban!uan enzim Na-K ATP-ase yang
!erdapa! di permu"aan sel. #eseimbangan po!ensial membran ini dapa! dirubah
oleh adanya perubahan "onsen!rasi ion di ruang e"s!raselular, rangsangan yang
da!angnya mendada" misalnya me"anis, "imiai, a!au aliran lis!ri" dari
7
se"i!arnya, dan perubahan pa!ho&isiologi dari membran sendiri "arena penya"i!
a!au "e!urunan.
%%, %)
Demam adalah mening"a!nya suhu !ubuh dia!as nilai normal 6'2,*3'1,,7
8
0
dalam ren!ang a"!u !er!en!u. Demam merupa"an salah sa!u "eluhan dan ge/ala
yang paling sering !er/adi pada ana" dengan penyebab berupa in&e"si dan non
in&e"si. Paling sering penyebabnya adalah in&e"si, dalam hal ini adalah in&e"si
saluran na&as disusul dengan in&e"si saluran .erna pada ana"3ana". Pada "eadaan
demam, "enai"an suhu %
8
.elsius a"an menga"iba!"an "enai"an me!abolism basal
%843%24 dan "ebu!uhan o"sigen a"an mening"a! ,84.
%
Pada ana" usia ' !ahun, sir"ulasi o!a" men.apai -24 dari seluruh !ubuh,
dibanding"an pada orang deasa yang hanya %24. $adi pada "enai"an suhu !ubuh
!er!en!u dapa! !er/adi perubahan "eseimbangan dari membran sel neuron dan
dalam a"!u yang sing"a! !er/adi di&usi dari ion #C maupun ion NaC melalui
membran !ersebu!, dengan a"iba! a"an !er/adi lepas mua!an lis!ri". >epas mua!an
lis!ri" ini demi"ian besarnya sehingga dapa! meluas "e seluruh sel maupun "e sel3
sel !e!angganya melalui ban!uan neuro!ransmi!!er dan !er/adilah "e/ang. Tiap ana"
memili"i ambang "e/ang yang berbeda. Tergan!ung dari ambang "e/ang yang
dimili"inya, seorang ana" menderi!a "e/ang pada "enai"an suhu !er!en!u. Pada
ana" yang memili"i ambang "e/ang rendah, "e/ang dapa! !er/adi pada suhu '*
8
0
dan pada ana" yang memili"i ba!as ambang "e/ang yang !inggi, "e/ang baru
!er/adi pada suhu )88 0 a!au lebih. Berdasar"an hal ini dapa! disimpul"an baha
!erulangnya "e/ang demam lebih sering !e/adi pada ambang "e/ang yang rendah
sehingga dalam penanggulangannya perlu diperha!i"an pada suhu berapa
penderi!a "e/ang.
%%
Sedang"an !er/adinya demam berasal dari adanya bahan3bahan pirogen.
Esogenous pirogen berasal dari luar !ubuh, .on!ohnya ba"!eri, ;irus, /amur dan
!o"sin. Esogenous pirogen ini bila masu" "e dalam !ubuh a"an merangsang
pemben!u""an leu"osi! maupun sel phagosi! 6monosi!, neu!ro&il, lim&osi!, sel glial
endo!helium, sel mesangium mesen.hymal7 un!u" memprodu"si bahan3bahan
endogenous pirogen seper!i <>3%, TN5. Endogenous pirogen diprodu"si diluar
0NS 6sir"ulasi sis!emi"7 a"an memben!u" pros!aglandin (
,
, dimana pros!aglandin
8
(
,
ini a"an menganggu &ungsi !hermoregulasi di hipo!halamus. A"iba!nya a"an
!er/adi pening"a!an !i!i" pusa! suhu di hipo!halamus dan bagian peri&er !ubuh i"u!
merespon !er/adinya pening"a!an suhu !ubuh.
%'
Gam0a. 2#1# "a-*%i'i*l*+i D$mam 1A-la' *% "a-h*%i'i*l*+23
6# Kla'i%ika'i
9
#e/ang demam menuru! #onsensus Pena!ala"sanaan #e/ang Demam
<DA< ,88- memili"i , ben!u" ya"ni "e/ang demam "e/ang demam sederhana dan
"e/ang demam "omple". *84 dari "asus "e/ang demam merupa"an "e/ang
demam sederhana sedang"an ,84 "asus adalah "e/ang demam "omple".
6#1# K$4a&+ D$mam S$)$.ha&a
#e/ang demam sederhana !Simple Febrile Seizure" memili"i beberapa
"ri!eria, ya"ni:
%. #e/ang berlangsung sing"a! D %2 meni!.
,. #e/ang berhen!i sendiri !anpa pengoba!an.
'. #e/ang bersi&a! umum !oni" a!au "loni" !anpa gera"an umum.
). #e/ang !ida" berulang dalam a"!u ,) /am.
6#2# K$4a&+ D$mam K*m(l$k
#e/ang Demam #omple" !Comple# Febrile Seizure" memili"i .iri E .iri
ge/ala "linis sebagai beri"u!:
%. #e/ang berlangsung lama lebih dari %2 meni!
,. Si&a! "e/ang &o"al a!au parsial sa!u sisi a!au "e/ang umum yang didahului
oleh sua!u "e/ang parsial
'. #e/ang berulang a!au !er/adi lebih dari % "ali dalam ,) /am
+enuru! $ivingstone, "e/ang demam "omple" digolong"an sebagai
epilepsi yang dipro;o"asi oleh demam. #e/ang !ipe ini mempunyai sua!u dasar
"elainan yang menyebab"an !imbulnya "e/ang, sedang"an demam hanya
merupa"an &a.!or pen.e!us sa/a.
1
#e/ang demam yang berlangsung sing"a! pada umumnya !ida"
berbahaya dan !ida" menimbul"an ge/ala sisa. Te!api pada "e/ang yang
berlangsung lama, lebih dari %2 meni!, biasanya diser!ai !er/adinya apnea,
mening"a!nya "ebu!uhan o"sigen dan energi un!u" "on!ra"si o!o! s"ele! yang
pada a"hirnya !er/adi hipo"semia, hiper"apnea, asidosis la"!a! disebab"an oleh
me!abolisme anaerobi", hipo!ensi ar!erial, diser!ai denyu! /an!ung yang !ida"
!era!ur dan suhu !ubuh yang ma"in mening"a! disebab"an oleh mening"a!nya
a"!i&i!as o!o! dan selan/u!nya menyebab"an me!abolisme o!a" mening"a!.
10
Rang"aian peris!ia dia!as adalah penyebab rusa"nya neuron o!a" selama
berlangsung "e/ang yang lama. 5a"!or !erpen!iang adalah !er/adinya gangguan
peredaran darah yang menyebab"an hipo"sia sehingga mening"a!"an
permeabili!as "apiler dan !imbulnya edema o!a" yang menga"iba!"an "erusa"an
sel neuron o!a". #erusa"an pada daerah mesial lobus !emporalis se!elah mendapa!
serangan "e/ang yang berlangsung lama, dapa! men/adi Fma!angF sehingga dapa!
!er/adi serangan epilepsi yang spon!an. $adi "e/ang demam yang berlangsung lama
dapa! menyebab"an "elainan an!omis di o!a" hingga !er/adi epilepsi.
1
7# Ma&i%$'-a'i Kli&i'
Ter/adinya bang"i!an "e/ang pada bayi dan ana" "ebanya"an bersamaan
dengan "enai"an suhu badan yang !inggi dan .epa! yang disebab"an oleh proses
in&e"si di luar susunan sara& pusa!. Serangan "e/ang biasanya !er/adi dalam ,) /am
per!ama sea"!u demam, berlangsung sing"a! dan dengan si&a! bang"i!an dapa!
berben!u" !oni"3"loni", !oni", "loni", &o"al a!au a"ine!i". @mumnya "e/ang
berhen!i sendiri. Begi!u "e/ang berhen!i ana" !ida" memberi rea"si apapun un!u"
se/ena", !e!api se!elah beberapa de!i" a!au meni! ana" a"an !erbangun dan sadar
"embali !anpa adanya "elainan sara&.
1
5# Dia+&*'i'
5#1# A&am&$'i'
Anamnesa adalah .ara pemeri"saan yang dila"u"an dengan aan.ara
bai" langsung pada pasien 6autoanamnesis7 a!au "epada orang !ua a!au sumber
lain 6aloanamnesis7 misalnya ali a!au pengan!ar. Dalam anamnesa "hususnya
pada penya"i! ana" dapa! digali da!a E da!a yang berhubungan dengan "e/ang
demam melipu!i:
a. <den!i!as.
<den!i!as melipu!i nama, umur, /enis "elamin, nama orang !ua, alama!,
umur penndidi"an dan pe"er/aan orang !ua, agama dan su"u bangsa.
Sebagaimana disebu!"an sebelumnya, epidemiologi "e/ang demam lebih banya"
!er/adi pada ana" la"i3la"i pada usia - bulan sampai dengan 2 !ahun.
-
11
b. Riaya! Penya"i!.
Pada riaya! penya"i! perlu di!anya"an "eluhan u!ama dan riaya!
per/alanan penya"i!. #eluhan u!ama adalah "eluhan a!au ge/ala yang
menyebab"an pasien dibaa beroba!. Pada riaya! per/alanan penya"i! disusun
.eri!a yang "ronologis, !erin.i, dan /elas mengenai "eadaan "eseha!an pasien se/a"
sebelum ada "eluhan sampai ana" dibaa beroba!. Bila pasien mendapa!
pengoba!an sebelumnya, perlu di!anya"an "apan beroba!, "epada siapa, oba! yang
sudah diberi"an, hasil dari pengoba!an !ersebu!, dan riaya! adanya rea"si alergi
!erhadap oba!.
-
Pada "asus "e/ang demam, perlu digali in&ormasi mengenai demam dan
"e/ang i!u sendiri. Pada se!iap "eluhan demam perlu di!anya"an berapa lama
demam berlangsungG "ara"!eris!i" demam apa"ah !imbul mendada", remi!!en,
in!ermi!!en, "on!inou, apa"ah !eru!ama saa! malam hari, dsb. Hal lain yang
menyer!ai demam /uga perlu di!anya"an misalnya menggigil, "e/ang, "esadaran
menurun, meran.au, mengigau, men.re!, mun!ah, sesa" na&as, adanya mani&es!asi
perdarahan, dsb. Demam didapa!"an pada penya"i! in&e"si dan non in&e"si. Dari
anamnesa diharap"an "i!a bisa mengarah"an "e.urigaan !erhadap penyebab
demam i!u sendiri.
-
Pada anamnesa "e/ang perlu digali in&ormasi mengenai "apan "e/ang
!er/adiG apa"ah didahului adanya demam, berapa /ara" an!ara demam dengan onse!
"e/angG apa"ah "e/ang ini baru per!ama "alinya a!au sudah pernah sebelumnya
6bila sudah pernah berapa "ali 6&re"uensi per !ahun7, saa! ana" umur berapa mulai
mun.ul "e/ang per!ama7G apa"ah !er/adi "e/ang ulangan dalam ,) /am, berapa
lama a"!u se"ali "e/ang. Tipe "e/ang harus di!anya"an se.ara !eli!i apa"ah
"e/ang bersi&a! "loni", !oni", umum, a!au &o"al.
Di!anya"an pula lamanya serangan "e/ang, in!er;al an!ara dua serangan,
"esadaran pada saa! "e/ang dan se!elah "e/ang. Ge/ala lain yang menyer!ai /uga
pen!ing !ermasu" panas, mun!ah, adanya "elumpuhan, penurunan "esadaran, dan
apa"ah ada "emunduran "epandaian ana". Pada "e/ang demam /uga perlu
dibeda"an apa"ah !ermasu" "e/ang demam sederhana a!au "e/ang sua!u epilepsi
yang dibang"i!"an serangannya oleh demam 6berdasar"an "ri!eria $ivingstone7.
-
12
.. Riaya! #ehamilan <bu.
Perlu di!anya"an "eseha!an ibu selama hamil, ada a!au !ida"nya penya"i!,
ser!a upaya apa yang dila"u"an un!u" menga!asi penya"i!. Riaya!
meng"onsumsi oba!3oba!an !er!en!u, mero"o", minuman "eras, "onsumsi
ma"anan ibu selama hamil.
-
d. Riaya! Persalinan.
Perlu di!anya"an "apan !anggal lahir pasien, !empa! "elahiran, siapa yang
menolong, .ara persalinan, "eadaan bayi se!elah lahir, bera! badan dan pan/ang
badan bayi saa! lahir, dan hari3hari per!ama se!elah lahir. Perlu /uga di!anya"an
masa "ehamilan apa"ah .u"up bulan a!au "urang bulan a!au lea! bulan. Dengan
menge!ahui in&ormasi yang leng"ap !en!ang "eadaan ibu saa! hamil dan riaya!
persalinan ana" dapa! disimpul"an beberapa hal pen!ing !ermasu" !erdapa!nya
as&i"sia, !rauma lahir, in&e"si in!rapar!um,dsb yang mung"in berhubungan dengan
riaya! penya"i! se"arang, misalnya "e/ang demam.
-
e. Riaya! Per!umbuhan dan Per"embangan.
Perlu digali bagaimana s!a!us per!umbuhan ana" yang dapa! di!elaah dari
"ur;a bera! badan !erhadap umur dan pan/ang badan !erhadap umur. Da!a ini dapa!
diperoleh dari #+S a!au "ar!u pemeri"saan "eseha!an lainnya. S!a!us
per"embangan pasien perlu di!elaah se.ara rin.i un!u" menge!ahui ada !ida"nya
penyimpangan. Pada ana" bali!a perlu di!anya"an per"embangan mo!ori" "asar,
mo!ori" halus, sosial3personal, dan bahasa.
-
&. Riaya! <munisasi.
Apa"ah penderi!a mendapa! imunisasi se.ara leng"ap, ru!in, sesuai /adal
yang diberi"an. Perlu /uga di!anya"an adanya "e/adian i"u!an pas.a imunisasi.
-
g. Riaya! +a"anan.
+a"anan dinilai dari segi "uali!as dan "uan!i!asnya.
-
h. Riaya! Penya"i! Hang Pernah Dideri!a
Pada "e/ang demam perlu di!anya"an apa"ah sebelumnya pernah
mengalami "e/ang dengan a!au !anpa demam, apa"ah pernah mengalami penya"i!
sara& sebelumnya.
-
13
i. Riaya! #eluarga
Biasanya didapa!"an riaya! "e/ang demam pada "eluarga lainnya 6ayah,
ibu, a!au saudara "andung7, oleh sebab i!u perlu di!anya"an riaya! &amilial
penderi!a.
-
5#2# "$m$.ik'aa& Fi'ik
Pemeri"saan &isi" dibagi men/adi , ya"ni pemeri"saan umum dan
pemeri"saan sis!ema!is. Penilaian "eadaan umum pasien an!ara lain melipu!i
"esan "eadaan sa"i! pasien 6!ampa" sa"i! ringan, sedang, a!au bera!7G !anda E
!anda ;i!al pasien 6"esadaran pasien, nadi, !e"anan darah, perna&asan, dan suhu
!ubuh7G s!a!us gizi pasienG ser!a da!a an!ropome!ri" 6pan/ang badan, bera! badan,
ling"ar "epala, ling"ar dada7.
-
Selan/u!nya dilan/u!"an dengan pemeri"saan sis!ema!i" organ dari u/ung
rambu! sampai u/ung "u"u un!u" mengarah"an "e sua!u diagnosis. Pada
pemeri"asaan "asus "e/ang demam perlu diperi"sa &a"!or &a"!or yang ber"ai!an
dengan !er/adinya "e/ang dan demam i!u sendiri. Demam merupa"an salah sa!u
"eluhan dan ge/ala yang paling sering !er/adi pada ana" dengan penyebab bias
in&e"si maupun non in&e"si, namun paling sering disebab"an oleh in&e"si. Pada
pemeri"saan &isi", pasien diu"ur suhunya bai" a"sila maupun re"!al. Perlu di.ari
adanya sumber !er/adinya demam, apa"ah ada "e.urigaan yang mengarah pada
in&e"si bai" ;irus, ba"!eri maupun /amurG ada !ida"nya &o"us in&e"siG a!au adanya
proses non in&e"si seper!i misalnya "elainan darah yang biasanya di!andai dengan
dengan pu.a!, panas, a!au perdarahan.
-
Pemeri"saaan "e/ang sendiri lebih diarah"an un!u" membeda"an apa"ah
"e/ang disebab"an oleh proses e"s!ra a!au in!ra"ranial. $i"a "i!a mendapa!"an
pasien dalam "eadaan "e/ang, perlu diama!i !eli!i apa"ah "e/ang bersi&a! "loni",
!oni", umum, a!au &o"al. Ama!i pula "esadaran pasien pada saa! dan se!elah
"e/ang. Perlu diperi"sa "eadaan pupilG adanya !anda3!anda la!eralisasiG rangsangan
meningeal 6"a"u "udu", #ernig sign, Brudzins"i <, <<7G adanya paresis, paralisaG
adanya spas!isi!asG pemeri"saan re&le" pa!ologis dan &isiologis.
-
14
5#,# "$m$.ik'aa& "$&6&4a&+
Pemeri"saan penun/ang !erdiri dari:
a. pemeri"saan labora!orium
Pemeri"saan ru!in !ida" dian/ur"an, "e.uali un!u" menge;aluasi sumber
in&e"siI men.ari penyebab 6darah !epi, ele"!roli!, dan gula darah7.
,8
b. pemeri"saan radiologi
5o!o J3ray "epala dan neuropen.i!raan 0T s.an a!au +R< !ida" ru!in dan
hanya di"er/a"an a!as indi"asi seper!i:
%. #elainan neurologi" &o"al yang mene!ap 6hemiparesis7
,. Paresis ner;us :<
'. Papiledema
.. pemeri"saan .airan serebrospinal 60SS7
Tinda"an pungsi lumbal un!u" pemeri"saan 0SS dila"u"an un!u"
menega""an a!au menying"ir"an "emung"inan meningi!is. Pada bayi "e.il, "linis
meningi!is !ida" /elas, ma"a !inda"an pungsi lumbal di"er/a"an dengan "e!en!uan
sebagai beri"u!:
3 bayi D %, bulan : diharus"an
3 bayi an!ara %,3- bulan : dian/ur"an
3 bayi K - bulan : !ida" ru!in, "e.uali bila ada !anda3!anda meningi!is
Pemeri"saan lumbal pungsi dila"u"an pada ana" dengan "e/ang demam per!ama
"ali dengan umur dibaah - bulan "arena !ida" !ampa"nya !anda meningeal pada
umur dibaah - bulan, sehingga suli! mende!e"si adanya meningi!is maupun
in&e"si in!ra"ranial lain !anpa dila"u"annya lumbal pungsi. Namun, /i"a ya"in
bu"an meningi!is se.ara "linis !ida" perlu lumbal pungsi.
)
d. pemeri"saan ele"!roense&alogra&i 6((G7
Pemeri"saan ((G !ida" dapa! mempredi"si berulangnya "e/ang a!au
memper"ira"an "emung"inan "e/adian epilepsi pada pasien "e/ang demam, oleh
sebab i!u !ida" dire"omendasi"an, "e.uali pada "e/ang demam yang !ida" "has
6misalnya pada "e/ang demam "ompli"a!a pada ana" usia K - !ahun a!au "e/ang
demam &o"al7.
)
Pemeri"saan ((G yang dibua! *3%8 hari se!elah panas !ida" menun/u""an
"elainan. Dan hanya sebanya" 24 dari ana" normal memili"i gambaran ((G
15
yang abnormal. ((G abnormal /uga !ida" dapa! diguna"an un!u" menduga
"emung"inan !er/adinya epilepsi di "emudian hari.
%,)
7# Dia+&*'i' a&)i&+
<n&e"si susunan sara& pusa! dapa! dising"ir"an dengan pemeri"saan "linis
dan .airan .erebrospinal. #e/ang demam yang berlangsung lama "adang3"adang
dii"u!i hemiperesis sehingga su"ar dibeda"an dengan "e/ang "arena proses
in!ra"ranial. Sin"op /uga dapa! dipro;o"asi oleh demam, dan su"ar dibeda"an
dengan "e/ang demam. +eningi!is, ense&ali!is, ana" dengan demam !inggi dapa!
mengalami delirium, menggigil, pu.a! dan sianosis sehingga menyerupai "e/ang
demam.
%
10# "$&a-alak'aa&
Pena!ala"sanaan "e/ang demam melipu!i ' hal yang perlu di"er/a"an yai!u
pengoba!an &ase a"u!, men.ari dan mengoba!i penyebab, pengoba!an pro&ila"sis.
10#1 "$&+*0a-a& %a'$ ak6-
Penanganan #e/ang
Sering "ali "e/ang berhen!i sendiri. Pada a"!u pasien sedang "e/ang
semua pa"aian yang "e!a! dibu"a, dan pasien dimiring"an apabila mun!ah un!u"
men.egah aspirasi. $alan na&as harus bebas agar o"sigenasi !er/amin. Penghisapan
lendir dila"u"an se.ara !era!ur, diberi"an o"sigen, "alau perlu in!ubasi. Aasi
"eadaan ;i!al seper!i "esadaran, suhu, !e"anan darah, perna&asan dan &ungsi
/an!ung.
%
Biasanya "e/ang demam berlangsung sing"a! dan pada saa! da!ang "e
!empa! pelayanan "eseha!an, "e/ang sudah berhen!i. Apabila da!ang dalam
"eadaan "e/ang oba! yang paling .epa! un!u" menghen!i"an "e/ang adalah
diazepam yang diberi"an se.ara in!ra;ena dengan dosis 8,'38,2 mgI"gBBI"ali
se.ara perlahan dengan "e.epa!an %3, mgImeni! a!au dalam a"!u , meni! dengan
dosis ma"simal ,8 mg.
%%
Bba! yang pra"!is dan dapa! diberi"an "epada orang !ua a!au di rumah
adalah diazepam re"!al dengan dosis 8,2 3 8,12 mgI"gBBI"ali a!au diazepam
re"!al 2 mg un!u" ana" bera! badan di baah %8 "g dan %8 mg un!u" ana" dengan
16
bera! badan dia!as %8 "g. A!au diazepam re.!al dengan dosis 2 mg un!u" ana" di
baah ' !ahun a!au dosis 1,2 mg un!u" ana" usia di a!as ' !ahun.
%%
#e/ang yang !e!ap belum berhen!i dengan diazepam re"!al dapa! diulang
lagi dengan .ara dan dosis yang sama dengan in!er;al a"!u 2 meni!. Bila , "ali
dengan diazepam re"!al masih "e/ang, dian/ur"an orang !ua un!u" segera "e
rumah sa"i!. Dan disini dapa! dimulai pemberian diazepam in!ra;ena dengan dosis
8,' E 8,2 mgI"gBBI"ali. Bila "e/ang !e!ap belum berhen!i diberi"an &eni!hoin
se.ara i; dengan loading dose %83,8 mgI"gbbI"ali dengan "e.epa!an %
mgI"gbbImeni! a!au "urang dari 28 mgImeni!. Bila "e/ang berhen!i, selan/u!nya
diberi"an dosis ruma!an )3* mgI"gbbIhari 6%, /am se!elah pemberian loading
dose7. Bila "e/ang belum berhen!i, ma"a pasien harus diraa! di ruang in!ensi&
Bila "e/ang !elah berhen!i, pemberian oba! selan/u!nya !ergan!ung dari /enis
"e/ang demamnya dan &a"!or resi"onya apa"ah "e/ang demam sederhana a!au
"e/ang demam "omple"s.
%-

Pema"aian an!i"on;ulsan diazepam oral dosis 8,' mgI"gbb se!iap * /am
pada saa! demam menurun"an resi"o berulangnya "e/ang 6%I' s.d ,I' "asus7.
Begi!u pula dengan diazepam re"!al dosis 8,2 mgI"gbb se!iap * /am pada suhu K
'*,2 80. Dosis !ersebu! .u"up !inggi dan menyebab"an a!a"sia, iri!abel, dan
sedasi yang .u"up bera! pada ,23'=4 "asus. 5enobarbi!al, "arbamazepin, dan
&eni!oin pada saa! demam !ida" berguna un!u" men.egah "e/ang demam.
%-
17
Dia+.am 1# Al+*.i-m$ "$&a&+a&a& K$4a&+ D$mam
18
+enurun"an Demam
Pada dasarnya demam !ida" menga"iba!"an "erusa"an o!a" /i"a suhu
berada di baah )%,1
8
0. @n!ungnya, o!a" !e!ap men/aga "eseimbangan suhu
didalamnya dari demam yang !ida" !era!asi sampai ba!as suhu )%,%
8
0. +es"ipun
se!iap ana" mempunyai "emung"inan un!u" demam, namun hanya )4 yang
ber"embang men/adi "e/ang demam.
@n!u" ana" dengan "e/ang demam, demam dengan delirium a!aupun
pening"a!an suhu dia!as )%,%
8
0, !erindi"asi un!u" dila"u"an "ompres dengan air
biasa 6lue%arm L hanga! "u"u7, dan !ida" dengan al"ohol., a!aupun air es.
An!ipire!i" pada saa! "e/ang dian/ur"an alaupun !ida" di!emu"an bu"!i
baha penggunaan an!ipire!i" mengurangi resi"o !er/adinya "e/ang demam.
Bba!3oba! penurun panas yang dapa! diguna"an adalah :
Ase!aminophen I parase!amol
Ase!amino&en diindi"asi"an un!u" ana" yang berumur dia!as , bulan, /i"a
suhu !ubuh dia!as '=
8
0 a!au /i"a ana" !erliha! !ida" nyaman. Namun beberapa
re&erensi menya!a"an baha sering"ali suhu saa! panas !ida" di"e!ahui se.ara
pas!i, sehingga penggunaan oba! an!ipire!i" bisa diguna"an dengan meliha!
"ondisi ana" 6merasa"an suhu ana" dengan perabaan7. Dosis yang diguna"an
adalah %83%2 mgI"gbbI"ali.
%8,%,
Dapa! diberi"an !iap )3- /am dan a"an
menurun"an suhu %3,
8
0 dalam a"!u , /am.
%*
Pemberian ase!amino&en
sebai"nya dila"u"an '8 meni! sebelum di"ompres, "arena apabila "ompres
dila"u"an sebelum mun.ulnya e&e" dari ase!amino&en, a"an berdampa" !erhadap
pening"a!an suhu !ubuh yang lebih !inggi lagi dan ana" a"an menggigil.
,8

<bupro&en Sirup
<bupro&en sama halnya dengan ase!amino&en, memili"i "esamaan dalam
"eaamanan dan "emampuannya menga!asi demam. <bupro&en dapa! diberi"an
dengan dosis %8 mgI"gbbI"ali, diberi"an !iap -3* /am se"ali.
,8

+e!ampiron 6No;algin, Jylomidon7
#eamanan oba! golongan ini masih diragu"an. Sebai"nya oba! golongan
ini hanya diberi"an bila dibu!uh"an analgesi"3an!ipire!i" sun!i"an a!au bila pasien
19
!ida" !ahan dengan an!ipire!i" yang lebih aman. No;algin !erdapa! dalam sediaan
berupa !able! 6288 mgI!ab7, sirup 6,28 mgI2 ml7, dan in/e"si 6288 mgIml7. Pada
deasa dosis diberi"an 8,'3% gram sehari, semen!ara un!u" dosis ana" belum ada
re&erensi yang menya!a"an mengenai dosis yang diper"enan"an. (&e" samping
oba! ini adalah dapa! !er/adi agranulosi!osis, anemia aplas!i" dan
!rombosi!openia.
'%
Semen!ara oba! /enis lain seper!i aspirin pernah men/adi an!ipire!i" yang
populer di masyara"a!, !e!api penggunaannya sebagai an!ipire!i" un!u" pedia!ri
saa! ini dilarang, "arena dapa! menga"iba!"an ReyeMs syndrome.
%-
10#2 M$&8a.i )a& m$&+*0a-i ($&2$0a0
Pemeri"saan ru!in seper!i ele"!roli! serum, glu"osa, "alsium, dapa!
dila"u"an un!u" menying"ir"an adanya gangguan ele"!roli! dan me!abolisme.
Ang"a leu"osi! dia!as ,8.888Iul a!au S&ift to t&e left yang eN!reme menanda"an
adanya ba"!eremia. Sodium serum !er"adang menun/u""an ang"a di baah
normal, !e!api !ida" .u"up rendah hingga membu!uh"an !erapi a!aupun dapa!
menyebab"an "e/ang. Pemeri"saan .airan serebrospinal dila"u"an un!u"
menying"ir"an "emung"inan meningi!is, !eru!ama pada pasien "e/ang demam
yang per!ama. 9alaupun demi"ian "ebanya"an do"!er mela"u"an pungsi lumbal
hanya pada "asus yang di.urigai mengalami meningi!is a!au bila "e/ang demam
berlangsung lama. Pada bayi "e.il sering mani&es!asi meningi!is !ida" /elas,
sehingga pungsi lumbal harus dila"u"an pada bayi berumur "urang dari - bulan,
dan dian/ur"an pada pasien yang berumur "urang dari - bulan. @n!u" usia dia!as -
bulan, lumbal pungsi !ida" dian/ur"an lagi "e.uali bila di!emu"an ge/ala "linis
meningi!is, in&e"si in!ra"ranial yang lain a!au s!a!us "on;ulsi;us. Pemeri"saan
labora!orium lain perlu dila"u"an un!u" men.ari penyebab.
%,%-,,8
10#, "$&+*0a-a& (.*%ilak'i'
Pen.egahan berulangnya "e/ang demam perlu dila"u"an "arena
mena"u!"an dan bila sering berulang menyebab"an "erusa"an o!a" yang mene!ap.
Ada , .ara pro&ila"sis yai!u :
%. Pro&ila"sis intermittent pada a"!u demam
20
,. Pro&ila"sis !erus menerus dengan an!i"on;ulsan !iap hari
'" Pro&ila"sis intermittent
Pengoba!an pro&ila"sis intermittent diser!ai edu"asi pada orang!ua
penderi!a sanga! berman&aa! un!u" men.egah "e/ang demam berulang.
%
An!i "on;ulsan hanya diberi"an pada a"!u pasien demam dengan
"e!en!uan orang !ua pasien a!au pengasuh menge!ahui dengan .epa!
adanya demam pada pasien. Bba! yang diberi"an harus .epa! diabsorbsi
dan harus .epa! masu" "e o!a". Hal yang demi"ian sebenarnya su"ar
dipenuhi. Peneli!i3peneli!i se"arang !ida" mendapa! hasil dengan
&enobarbi!al intermittent. Diazepam intermittent memberi"an hasil lebih
bai" "arena penyerapannya lebih .epa!. Dapa! diguna"an diazepam
in!rare"!al !iap * /am sebanya" 2 mg un!u" pasien dengan bera! badan
"urang dari %8 #g dan %8 mg un!u" pasien dengan bera! badan lebih dari
%8 #g, se!iap pasien menun/u""an suhu '*,2
o
0 a!au lebih. Diazepam
dapa! /uga diberi"an se.ara oral dengan dosis 8,2 mgI#gBBIhari dibagi
dalam ' dosis pada a"!u pasien demam.
%
,7 Pro&ila"sis !erus menerus 6/ang"a pan/ang7 dengan an!i"on;ulsan !iap
hari
Pengoba!an /ang"a pan/ang !ida" dian/ur"an pada "e/ang demam
sederhana, !e!api diberi"an pada "e/ang demam yang dengan pengoba!an
pro&ila"sis intermittent masih sering !er/adi "e/ang berulang. Bba!3oba!
yang dapa! diguna"an un!u" pro&ila"sis /ang"a pan/ang adalah :
a. 5enobarbi!al.
5enobarbi!al merupa"an senyaa organi" per!ama yang diguna"an
dalam pengoba!an an!i"on;ulsi. #er/anya memba!asi pen/alaran
a"!i;i!as bang"i!an dan menai""an ambang rangsang. 5enobarbi!al
masih merupa"an oba! an!i"on;ulsi pilihan "arena .u"up e&e"!i& dan
murah. Dosis e&e"!i&nya rela!i& rendah dan "adar s!abil !er.apai dalam
%)3,% hari.
%
Pemberian &enobarbi!al )3* mgI#gBBIhari dengan "adar
darah sebesar %- ugIml dalam darah menun/u""an hasil yang
21
berma"na un!u" men.egah berulangnya "e/ang demam. Namun
beberapa sumber menga!a"an baha &enobarbi!al !ida" lagi dian/ur"an
sebagai pengoba!an /ang"a pan/ang "arena e&e" sampingnya yang
!ida" menyenang"an 6perubahan a!a" berupa iri!abel, hipera"!i&,
pemarah dan agresi&7.
%
(&e" samping !ersebu! di!emu"an pada '83284
pasien. (&e" samping dapa! di!urun"an dengan menurun"an dosis
&enobarbi!al.
%,,8
b. Asam :alproa!
Bba! lain yang dapa! diguna"an un!u" pro&ila"sis "e/ang demam
adalah asam ;alproa!. #adar s!abil !er.apai dalam )31 hari. Dosis yang
diguna"an adalah %23)8 mgI"gbbIhari diberi"an selama % !ahun.
:alproa! !elah !erbu"!i "ee&e"!i&annya !erhadap epilepsi umum, !e!api
bu"an merupa"an oba! !erpilih "arena e&e" !o"sisi!asnya !erhadap ha!i.
Gangguan pada ha!i berupa peninggian a"!i;i!as enzim3enzim ha!i, dan
sese"ali !er/adi ne"rosis ha!i yang sering bera"iba! &a!al. #ira3"ira -8
"asus "ema!ian !elah dilapor"an a"iba! penggunaan oba! ini.
#erugiannya adalah bahasanya oba! ini lebih mahal dan lebih suli!
didapa! bila dibanding"an dengan &enobarbi!al.
%, ,8
5eni!oin dan "arbamazepin !ida" dian/ur"an "arena !ida" mempunyai
e&e" men.egah !er/adinya "e/ang demam berulang.
)
Pro&ila"sis !erus
menerus berguna un!u" men.egah berulangnya "e/ang demam bera!
yang dapa! menyebab"an "erusa"an o!a" !e!api !ida" dapa! men.egah
!er/adinya epilepsi di "emudian hari.
%,,8
Consensus Statement di Ameri"a Seri"a! mengemu"a"an "ri!eria yang
dapa! dipa"ai un!u" pemberian pengoba!an pro&ila"sis !erus3menerus pada saa! ini
adalah :
%. Sebelum "e/ang demam yang per!ama sudah ada "elainan neurologis a!au
"elainan per"embangan neurologi 6Cerebral Palsy, re!ardasi men!al,
mi"rose&ali7.
,. Ada riaya! !anpa demam pada orang !ua saudara "andung.
22
'. #e/ang demam lebih lama dari %2 meni!, &o"al a!au dii"u!i oleh "elainan
neurologis semen!ara a!au mene!ap.
). Dapa! diper!imbang"an pemberian pro&ila"sis.
#e/ang berulang dua "ali a!au lebih dalam ,) /am
#e/ang demam !er/adi pada bayi "urang %, bulan
#e/ang demam O ) "ali per !ahun
Sebagian besar peneli!i se!u/u baha "e/ang K %2 meni! merupa"an
indi"asi pengoba!an ruma!. #elainan neurologis !ida" nya!a misalnya
"e!erlamba!an per"embangan ringan bu"an merupa"an indi"asi. #e/ang &o"al a!au
&o"al men/adi umum menun/u""an baha ana" mempunyai &o"us organi..
%-, ,8

An!i"on;ulsan pro&ila"sis !erus menerus diberi"an selama %3, !ahun
se!elah "e/ang !era"hir, "emudian dihen!i"an se.ara ber!ahap selama %3, bulan.
%
Selain "e!iga hal !ersebu! dia!as, dalam pena!ala"saan "e/ang demam /uga
diperlu"an penanganan supor!i&, edu"asi pada orang !ua pasien, dan penggunaan
;a"sinasi pada pasien "e/ang demam.
Penanganan Suppor!i& lainnya
+elipu!i bebas"an /alan na&as, pemberian o"sigen, men/aga "eseimbangan
air dan ele"!roli!, per!ahan"an "eseimbangan !e"anan darah.
,8
(du"asi pada Brang Tua
#e/ang selalu merupa"an peris!ia yang mena"u!"an bagi orang !ua.
Pada saa! "e/ang sebagian besar orang !ua beranggapan baha ana"nya !elah
meninggal. #e.emasan ini harus di"urangi dengan .ara:
%.
+eya"in"an baha "e/ang demam umumnya FbenignF
,.
+emberi"an .ara penanganan "e/ang
'.
+emberi"an in&ormasi "emung"inan "e/ang "embali
).
Terapi memang e&e"!i& men.egah re"urensi !e!api memili"i e&e" samping
2.
Tida" ada bu"!i baha !erapi a"an mengurangi "e/adian epilepsy.
,8
Beberapa hal yang harus di"er/a"an orang !ua di rumah bila ana" "embali
"e/ang:
%.
Te!ap !enang dan !ida" pani"
,.
#endor"an pa"aian yang "e!a! !eru!ama di se"i!ar leher
23
'.
Bila !ida" sadar, posisi"an ana" !elen!ang dengan "epala miring. Bersih"an
mun!ahan a!au lendir di mulu! a!au hidung. 9alaupun "emung"inan lidah
!ergigi! /angan memasu""an sesua!u "e dalam mulu!
).
@"ur suhu, obser;asi dan .a!a! lama dan ben!u" "e/ang
2.
Te!ap bersama pasien selama "e/ang
-.
Beri"an diazepam re"!al selama "e/ang dan /angan diberi"an /i"a "e/ang
!elah berhen!i
1.
Baa "e do"!er a!au rumah sa"i! bila "e/ang berlangsung 2 meni! a!au
>ebih.
,8
:a"sinasi
Se/auh ini !ida" ada "on!ra indi"asi un!u" mela"u"an ;a"sinasi !erhadap
ana" yang mengalami "e/ang demam. #e/ang se!elah demam "arena ;a"sinasi
sanga! /arang. Ang"a "e/adian pas.a ;a"sinasi DPT adalah - E = "asus per
%88.888 ana" yang di;a"sinasi, sedang"an se!elah ;a"sinasi ++R ,2 E ') per
%88.888 ana". Dian/ur"an un!u" memberi"an diazepam oral a!au re"!al bila ana"
demam, !eru!ama se!elah ;a"sinasi DPT a!au ++R. Beberapa do"!er ana"
mere"omendasi"an parase!amol pada saa! ;a"sinasi hingga ' hari "emudian.
-
11# K*m(lika'i
Berbagai peneli!ian !elah dila"u"an un!u" menge!ahui seberapa besar
pengaruh "e/ang demam !erhadap !er/adinya "erusa"an o!a". Ada peneli!ian yang
membu"!i"an baha "e/ang demam !ida" dapa! bera"iba! buru" maupun
sebali"nya. Pada peneli!ian yang dila"u"an oleh T&e National Collaborative
Perinatal Pro(ect di Ameri"a Seri"a!, dimana peneli!ian dila"u"an !erhadap %18-
ana" pas"a "e/ang demam, dan dii"u!i per"embangannya sampai usia 1 !ahun,
hasilnya !ida" didapa!"an "ema!ian sebagai a"iba! dari "e/ang demam. Semen!ara
T&e National C&ild )evelopment Study di <nggris, menya!a"an baha ana" yang
pernah mengalami "e/ang demam, "iner/anya !ida" berbeda dengan populasi
umum a"!u di !es pada usia 1 dan %% !ahun. +enuru! :eri!y d"", yang mengi"u!i
'8' ana" dengan "e/ang demam sampai usia 2 !ahun, dengan hasil !ida" ada
perbedaan dalam dalam bidang in!elegensia, u"uran "epala maupun !ing"ah la"u
pada ana" dengan "e/ang demam maupun pada ana" !anpa "e/ang demam.
24
Ada pula peneli!ian yang mendapa!"an hasil a"hir ya"ni "e/ang demam
dapa! bera"iba! buru", misalnya peneli!ian yang dila"u"an oleh Ai.ardi dan
0he;rie. +ere"a meneli!i )8, ana" dengan "e/ang demam, sebanya" %'% ana"
mendapa!"an %Ilebih se"uele, yai!u %)% menderi!a epilepsi, 2) re!ardasi men!al,
'1 ana" menderi!a "elainan neurologis lain 6misal hemiplegia7.
,8
12# ".*+&*'i'
Sampai saa! ini belum !un!as masalah apa"ah "e/ang demam sendiri dapa!
merusa" o!a" a!au !ida". Didapa! "esan baha "e/ang demam yang sing"a!
umumnya benigna dan "e/ang demam yang lama mung"in dapa! menga"iba!"an
"erusa"an pada o!a".

+or!ali!as pada "e/ang demam sanga! rendah ya"ni sebesar
8,-)38,1)4.
%
Apabila !ida" di!erapi dengan bai", "e/ang demam dapa! ber"embang
men/adi:
a. #e/ang demam berulang
#e/ang demam a"an !er/adi "embali pada sebagian "asus. 5a"!or resi"o
!er/adinya "e/ang demam berulang adalah:
3 riaya! "e/ang demam dalam "eluarga
3 usia "urang dari %2 bulan
3 !empera!ur yang rendah saa! "e/ang
3 .epa!nya "e/ang saa! demam
Bila seluruh &a"!or di a!as ada, "emung"inan berulang *84 sedang"an bila !ida"
!erdapa! &a"!or !ersebu! hanya %84 3 %24 "emung"inan berulang. #emung"inan
berulang adalah pada !ahun per!ama.
%8
b. (pilepsi
5a"!or resi"o lain adalah !er/adinya epilepsi di "emudian hari. 5a"!or
resi"o men/adi epilepsi adalah:
3 "elainan neurologis a!au per"embangan yang /elas sebelum "e/ang
demam per!ama
3 "e/ang demam "omple"s
3 riaya! epilepsi pada orang !ua a!au saudara "andung
+asing3masing &a"!or resi"o mening"a!"an "emung"inan "e/adian
epilepsy sampai )3-4. #ombinasi dari &a"!or resi"o !ersebu! mening"a!"an
25
"emung"inan epilepsi %83)=4. #emung"inan men/adi epilepsi !ida" dapa!
di.egah dengan pemberian oba! ruma! pada "e/ang demam.
%8
.. #e/adian "e.a.a!an sebagai "ompli"asi "e/ang demam !ida" pernah
dilapor"an.
,,
26
DAFTAR "USTAKA
%. Talsim. S. Soe!omenggolo, So&yan <smail. %===. *uu A(ar Neurologi Ana.
<DA<. $a"ar!a.
,. Pusponegoro, Hardiono. ,882. Standar Pelayanan +edis Kese&atan Ana Edisi ,.
<DA<. $a"ar!a.
'. Hirz, DG. 5ebrile Seizures. Ped in Re; %==1G %*:23=
). AAP, Provisional Committee on -uality ,mprovement. Pediatrics '../G .010/.3
02
2. 9aldo. (., Neelson, +D. ,888. ,lmu Kese&atan Ana !Neelson Te#tboo 3f
Pediatri". (disi %2. $a"ar!a. (G0.
-. Febrile Seizures. 0i!ed +ei ,88'.
h!!p:II.emedi.ine..omIemergI!opi.'1-.h!m.
1. +asns/oer, d"". %===. Kapita Seleta Kedoteran. +edia Aes.ulapius 5a"ul!as
#edo"!eran @ni;ersi!as <ndonesia. $a"ar!a.
*. <>A(, 0ommission on (pidemiology and Prognosis. (pilepsia. %=='G')G 2=,3B
=. h!!p:IIad..bm//ournals..omI.giI.on!en!I&ullI*=I*I12%. Febrile Seizures 1 An
4pdate. 0i!ed 5ebruary ,*
!h
,88).
%8. 0 + :eri!y. %===. 5is of epilepsy after febrile convulsions1 a national co&ort
study6 B+$ :olume '8': %'1' 3%'1-
%%. Sunar!ini. ,88'. Simposium ,lmia& +ana(emen *aru untu Ke(ang )emam dan
Epilepsi pada Ana7 di 5S )56 Sard(ito 80 +ei 899:6 5a"ul!as #edo"!eran
@ni;ersi!as Gad/ahmada Hogya"ar!a.
%,. Anonim. ,882. Ke(ang )emam. @ni;ersi!as +uhammadiyah Sura"ar!a. Sura"ar!a
%'. Rudol&. +. ,88,. 5udolf;s Pediatrics 8't& Edition6 @SA. The +.Gra3Hill
0ompanies, <n.
%). 0arol S. 0am&ield. ,88-. Febrile Seizure.
%2. h!!p:II.prodigy.nhs.u"IProdigy#noledgeIPa!ien!<n&orma!ionI0on!en!IpilsIP
>-'.h!m. 5ebrile 0on;ulsion. 0i!ed No;ember ,882.
%-. 0raig R. 9arden. ,88'. Evaluation and +anagement of Febrile Seizures in t&e
3ut-of-<ospital and Emergency. PAnn (merg +ed. ,88'G)%:,%23,,,
27
%1. Tonia $ones. ,881. C&ild&ood Febrile Seizures1 3vervie% and ,mplications. <n!.
$. +ed. S.i. ,881, )
%*. #omi!e +edi" RS@P DR. Sard/i!o. Standar Pelayanan +edis 5S4P6)56
Sard(ito. %===. +edi"a 5a"ul!as #edo"!eran @ni;ersi!as Gad/ahmada Hog/a"ar!a.
%=. >umban!obing. %===. Ke(ang )emam !Febrile Convulsion". 5a"ul!as #edo"!eran
@ni;ersi!as <ndonesia, $a"ar!a.
,8. 9ong : d"",. ,88,. Clinical =uideline on +anagement of Febrile
Convulsion. H# $ Paedia!r 6ne series7 ,88,G1:%)'3%2%
,%. +ar" A. #lebano&&. ,88=. The 0ollabora!i;e Perina!al Pro/e.!: A 283Hear
Re!rospe.!i;e. (pidemiology Bran.h, Eunice Kennedy S&river Na!ional <ns!i!u!e
o& 0hild Heal!h and Human De;elopmen!, Na!ional <ns!i!u!es o& Heal!h,
Depar!men! o& Heal!h and Human Ser;i.es
,,. Na!ional <ns!i!u!es o& Heal!h. 0onsensus De;elopmen! 0on&eren.e S!a!emen!
+ay %=3,%, %=*8
,'. Talsim. S. Soe!omenggolo,d"". ,882. Konsesus Penanganan Ke(ang )emam6
<DA< . $a"ar!a.
28