Anda di halaman 1dari 2

Adam Smith Matthew Boulton

Robert Owen Charles Babbage


Frederick Winslow
Taylor
Lillian ilbreths
!arrington "merson
KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN
DALAM PTV (MBE 2263)
Ahli #um$ulan%
&' ()a)uriaty Muhamad B*+*&&+
,' -or !anisha .uso/ B*+*&&0
1ensyarah%
Tn !23 Mohd Salleh !2 Tahar
EVOLUSI PEMIKIRAN
PENGURUSAN
* PENGURUSAN PRE-SAINTIFIK
* PENGURUSAN SAINTIFIK
8) Harrington Emerson (1848-1931)
PENGURUSAN SAINTIFIK
Prinsip Pengurusan Saintifik
1enentuan 1ergerakan
1engkhususan
$eker2aan
1erancangan 4
1en2adualan
Memilih dan mengambil
$eker2a 5 secara sainti/ik
6ntensi/ u$ah
#er2asama
RUMUSA!
7 #esim$ulannya8 1engurusan 1re7sainti/ik berdasarkan ke$ada kemahiran
seseorang dan $endekatan yang digunakan adalah autoriti8 bersika$ $aksaan
dan tiada ker2asama antara ma2ikan dengan $eker2a3
7Manakala 1engurusan Sainti/ik bertu2uan meningkatkan $rodukti9iti
melalui $enggunaan mesin dan tiadanya $emba)iran bahan mentah dan
adanya gan2aran wang sebagai moti9asi3
"u#uan! mem$ertingkatkan keceka$an dan $rodukti9iti melalui
$enggunaan sumber manusia dan bahan mentah3 Tum$uan 2uga ke$ada
$engeluaran yang berasaskan mesin3
1) $re%eri&k 'ins(o) "a*(or (194+), menerangkan bahawa%
Fokus% $eranggaran
4 $erancangan
Peru-a.an Sistem Pengurusan
#etahui% bera$a
banyak keluaran
Adakan% Sistem
$embayaran ga2i
Adanya% 1erihal
kemanusiaan
/esa
n
#er2a "/isien
Tiada $emba)iran
bahan mentah3
#urangkan kos
$engeluaran
Skala ga2i berdasarkan
$rodukti9iti
10 Prinsip /eefis*enan
&3 Mende/inasikan ob2ekti/ dengan 2elas
,3 Munasabah
:3 1enasihat yang ceka$
;3 (isi$lin
+3 1ersetu2uan yang saksama
<3 Rekod yang boleh di$ercayai8 ce$at8
mencuku$i dan teta$3
Pen%ekatan Pengurusan Saintifik
1endekatan
Sainti/ik
1erancangan staretgik
Analisis 4 Rekabentuk
semula tugas
Beri an2aran
6nteraksi yang baik
Men2aga keba2ikan
7Bonus
7Anugerah
7!adiah
6m$ak%
7 Tingkatkan
$rodukti9iti
7 Tingkatkan kualiti
$roduk
7 Tingkatkan
$engeluaran
7 Bina insan baik
/esan Pengurusan Saintifik!
&3 1erbelan2aan berkurangan
,3 (aya $engeluaran meningkat
:3 Wu2ud semangat $ada $eker2a
0) A%am Smit. (1+03-1+91)!
- Menyumbang ke$ada konse$ $embahagian ker2a
3) Henr* 23 4antt (1851-1919)!
- 1eker2a yang da$at menyia$kan ker2a harian diberi bonus harian
7 1enyelia da$at bonus dari $eker2a yang da$at sia$kan ker2a harian
7Carta antt untuk $en2adualan harian3
+) Matt.e) 6ou(ton (1+08-1819) 7 8ames 'att (1+35-1819)
4) $rank 4i(-ret. (1858-1904)
7 #a2ian teori $ergerakan organisasi
2i(ian 4i(-ret. (18+8-19+0) 9 isteri Frank ilbreth
7 #a2ian dari segi keba2ikan $eker2a
:) 8o.n Stuart Mi(( (1815-18+3)
- Teori tentang tindakan diterima 2ika meman/aatkan orang
ramai =utilitarianisme'
5) ;.ar(es 6e%au< (188591944)
7 #onse$ $enilaian dalam masa beker2a
03 1enghantaran
>3 1iawaian dan $en2adualan
?3 #eadaan yang telah di$iawaikan
&*31engendalian yang telah
di$iawaikan
&&3Arahan $iawai amalan
bertulis
&,3an2aran kee/isyenan
/e(e-i.an pengurusan Saintifik!
- Meningkatkan keceka$an 7 1engeluaran meningkat
7 1eker2a lebih $rodukti/ dan e/isien 7 Meningkatkan $rodukti9iti
7 Matlamat terca$ai
@iggurat di Ar


Pengurusan
Presaintifik
i3 Adam Smith =&0,:7
&0?*'
ii3 Matthew Boulton =&0,>7
&>*?' 4
Bames Watt =&0:<7&>&?'
iii3 Robert Owen =&00&7
&>+>'
i93 Charles Babbage=&0?&7
i3 Su
me
ria
ii3 Ba
byl
on
Re=o(usi >n%ustri
PE4URUSA /2AS>/
C 1engurusan bermaksud satu $roses mengagihkan in$ut7in$ut
organisasi termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan dengan
cara $erancangan8 $engorganisasian8 $engarahan dan $engawalan
untuk tu2uan mengeluarkan out$ut iaitu segala barangan dan
$erkhidmatan yang di$erlukan oleh $elanggan7$elanggan su$aya
ob2ekti/ organisasi terca$aiD =Baa/ar Muhamad8 ,***'3
PENGURUSAN PRE-SAINTIFIK
?efinisi
7 1engurusan tradisional
yang mengikut
$engalaman dan
$ercubaan saha2a untuk
meca$ai a$a yang diha2ati
tan$a melihat
im$likasinya3
?efinisi
7 1engurusan untuk
meningkatkan keceka$an
dan $rodukti9iti serta untuk
menangani $eker2a8 bahan
mentah8 wang dan mesin3 (i
sam$ing itu8 memoti9asi
$eker2a untuk meningkatkan
$engeluaran3
;onto.!
7 Membina 1iramid
7 Re$lika @iggurat
7 #uil A$ollo
7 Tembok Besar China
7 Taman Tergantung
Babylon
;onto.!
7 #onse$ $embahagiaan
ker2a dalam kum$ulan
atau organisasi
7 Membuat $erubahan
dalam sistem
$engurusan syarikat3
;iri-&iri!
7 an2aran wang sebagai
moti9asi
7 Latihan sebagai rutin
harian
;iri-&iri!
7 #ekuasaan dan autoriti
7 Tiada ker2asama antara
ma2ikan dan $eker2a
C1engurusan ialah sekum$ulan manusia yang terdiri dari$ada seorang
ketua serta membincangkan sesuatu untuk menca$ai matlamatD
C 1engurusan adalah untuk memudahkan suatu $eker2aan melalui
$erlaksanaan oleh orang lain atau seni melakukan $erkara7$erkara
tertentu melalui organisasi lain C =So/ian 6brahim8 &???'3
PENGURUSAN
"u#uan! Akti9iti asas $engurusan se$erti $erancangan8 $engawalan8
organisasi8 dan $engagihan tugas meru$akan cara untuk
menyelesaikan sesuatu tugasan dan diangga$ akti9iti tradisi yang
mesti dilaksanakan dalam sesuatu $engurusan3
1elo$or $engurusan
Robert Owen Charles Babbage
$engurus ke$ada
bebera$a buah kilang
ka$as di -ew Lanard8
Scotland iaitu $ada tahun
&>**
$ro/esor dalam bidang matematik
teta$i belia banyak menghabiskan
masanya dengan mengka2i cara7
cara untuk men2adikan o$erasi
kilang lebih ceka$3
menyediakan rumah yang selesa untuk $ara $eker2a
menyediakan kedai syarikat sendiri dan $eker2a
boleh membeli barang7barang dengan harga yang
murah
kurangkan masa beker2a dari &:2am ke$ada &*2am
sehari
kanak7kanak di bawah umur &* tahun tidak
diterima beker2a
1enggunaan $rinsi$7$rinsi$ sainti/ik untuk $roses7
$roses ker2a boleh meningkatkan daya $engeluaran
dan mengurangkan beban $eker2aan3
Setia$ o$erasi di kilang $atut dianalisis su$aya
berbagai kemahiran da$at diasingkan3
Setia$ $eker2a $erlu dilatih untuk kemahiran tertentu
dan bertanggung2awab $ada satu bidang saha2a3
Pengurusan
Saintifik
/era#aan Sumeria
7 tamadun terawal manusia yang terkenal dalam
$erkembangan bahasa $enulisan3
7 Se2ak :*** tahun sebelum Masihi lagi8 $ara
$aderi dalam bandar Ar
7 menyim$an rekod untuk akti9iti $erniagaan8
undang7undang dan se2arah di atas ke$ingan
tanah liat3
7 #e$ingan tanah liat itu disim$an di @iggurat yang
meru$akan tem$at Tuhan mereka3
/era#aan
6aa-*(on
terkenal dengan Taman
Tergantung Babylon3
Mem$unyai kod
undang7undang
tersendiri iaitu kod
hamurabi
@iggurat
di Ar
,
&
:
"ama%un Mesir
#ira7kira :*** tahun yang lalu8
orang7orang $urba Mesir telah
$un mem$raktikkan
$engagihan kuasa3 Contohnya
$embinaan sebuah $iramid
yang memerlukan anggaran
tenaga buruh seramai seratus
ribu orang dalam tem$oh ,*
tahun untuk disia$kan3
1embinaan ini memerlukan
satu $engurusan yang baik
yang membolehkan tugas yang
besar da$at disia$kan dan
menca$ai matlamat3
Stadium 1arthenon
Masyarakat reek tidak
terlalu memikirkan tentang
$erniagaan8 teta$i /ikiran
mereka lebih ke$ada as$ek7
as$ek seni3 Antaranya ialah
$emikiran8 khayalan8
kesusasteraan8 kesenian8
teater dan ukiran3 #esenian
reek da$at dilihat dengan
adanya $embinaan stadium
1arthenon yang begitu
terkenal dengan seni
ukirannya
;
"ama%un >n%ia
wu2ud suatu buku yang bernama
#autilya% Arthasastra yang
menceritakan teori sebuah
kera2aan3 Buku ini merangkumi
ta2uk organisasi dan $engurusan
$erdagangan8 undang7undang dan
mahkamah8 budaya sosial8
$erkahwinan dan $erceraian8 cukai
$enda$atan8 $ertanian8 $asar dan
lain7lain3
Tembok Besar Cina
<
1embinaan tembok besar
cina membuktikan bahawa
Tamadun China
mengamalkan $engurusan
yang berkesan
Wu2ud tatacara Chow %
mengandungi senarai nama kakitangan
kera2aan beserta tugas yang disandang oleh
mereka3