Anda di halaman 1dari 72

1

2
TAKLIMAT PENGURUSAN
LAPORAN PENILAIAN PRESTASI
TAHUNAN
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
2008

Oleh :
Misnan bin Sikin
Unit Tatatertib
Jabatan Pelajaran Negeri Johor


3
SATU PROSES UNTUK MENILAI
INDIVIDU YANG BERADA DALAM
HIRAKI JAWATAN SESEBUAH
ORGANISASI. IA MELIBATKAN
PENILAIAN ORANG ATASAN
TERHADAP ORANG BAWAHANNYA.
PENDEKATAN INI DILAKSANAKAN
SEKALI DALAM SETAHUN.

DEFINISI
4

Pelaksanaan Sistem Saraan
Malaysia Bagi Anggota
Perkhidmatan Awam
Persekutuan

Pekeliling Perkhidmatan Bil 4
Tahun 2002
5
TUJUAN
ASAS PERTIMBANGAN
KEMAJUAN
PENEMPATAN &
BIDANG KERJAYA
KENAIKAN PANGKAT /
PEMANGKUAN/
PINJAMAN
PERGERAKAN GAJI /
ANJAKAN GAJI
APC / PINGAT / SIJIL
LATIHAN / KAUNSELING
6
Garis panduan berbentuk aktiviti
/projek yang disediakan kepada PYD
untuk dilaksanakan dalam tahun
semas selaras dengan strategi /
perancangan kerja Jabatan dengan
disertakan petunjuk prestasi tertentu.
Definisi Sasaran Kerja
Tahunan (SKT)
7

- Merujuk kepada kuantiti,kualiti,masa
dan kos.

- Setiap aktiviti/projek sekurang-
kurangnya mempunyai satu petunjuk
prestasi.
Petunjuk Prestasi
8

i. Perbincangan PYD & PPP
- ambilkira PT Jab & RK Bhg
ii. Aktiviti/Projek boleh diukur
iii. Berasas peranan & bidang tugas
PYD
iv. Realistik & boleh dicapai oleh PYD
Asas Penetapan SKT
9
i. Membantu Pegawai Penilai menilai hasil kerja
Pegawai Yang Dinilai (PYD)
ii. Memberi gambaran sebenar tahap pencapaian
prestasi kerja PYD
iii. Penyediaan SKT yang teratur membolehkan
penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan
dengan objektif,adil dan telus
iv. Performance Contract yang dipersetujui
bersama antara PYD dengan Pegawai Penilai
Kepentingan SKT
10


Sasaran Kerja Tahunan SKT
Bil
Ringkasan Aktiviti /
Projek (senaraikan
aktiviti / projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos)
Aktiviti / projek
yang hendak
dilaksanakan pada
tahun penilaian
KPI setiap aktiviti(
tahap minimum
dan maksimum
yang perlu dicapai)
11

CONTOH
SASARAN KERJA
TAHUNAN
12


Contoh Sasaran Kerja Tahunan
Guru Mata Pelajaran
Bil Ringkasan Aktiviti /
Projek(senaraikan aktiviti
/ projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)
2

Menyediakan Rancangan
Pelajaran Tahunan /
Harian
Masa ;
i.RPT 1 kali setahun
ii.RPH 1 kali seminggu
Kualiti ; Mengikut sukatan
matapelajaran yang ditetapkan

BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum
menetapkan SKT dan petunjuk prestasi
13


Bil Ringkasan Aktiviti / Projek
(senaraikan aktiviti /
projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)
1

Melaksanakan tugas
mengajar Tingkatan 5
Masa ;
24 waktu seminggu mengikut RPH
Kualiti ; Mengikut RPH
2 Mengendalikan urusan
panatia mata pelajaran
Kuantiti ;
3 kali setahun
3 Mengendalikan ujian
bulanan matapelajaran
Kuantiti ;
8 kali setahun mengikut Sukatan
Pelajaran Kebangsaan
4 Mengendalikan urusan ko-
kurikulum (sukan)
Kuantiti ;
4 kali sebulan
Kualiti ; Mengikut jadual MSS
daerah/Negeri/MSSM
14


Bil Ringkasan Aktiviti / Projek
(senaraikan aktiviti / projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)
6

Mengendalikan kelas
tambahan dan bimbingan
untuk murid yang lemah
Masa ;
2 jam seminggu
7 Mengendalikan kelas intensif
untuk persediaan
peperiksaan SPM
Masa ;
4 jam seminggu dari bulan Ogos
hingga
Oktober
T.T
T.T
Tandatangan PYD Tandatangan PPP
Tarikh : . Tarikh : .
15

- SKT dipantau pelaksanaan oleh PPP & PPK
- Memastikan pelaksanaannya mengikut
jadual
- Kaedah pemantauan :
- Mesyuarat pagi / mingguan / bulanan.
- Kaedah lain yang bersesuaian.


Pelaksanaan Kerja & Pengesanan
16

- SKT hendaklah dikaji semula pada pertengahan
tahun bertujuan untuk mengetahui
kemajuannya.
- SKT yang tidak dapat dilaksana atas sebab-
sebab tertentu boleh diubahsuai dengan
perbincangan bersama PPP dan PYD
- Aktiviti yang ditambah atau digugurkan perlulah
dikenalpasti dan dicatat dalam borang SKT

Kajian Semula Pertengahan Tahun
17


Bil Ringkasan Aktiviti /
Projek (senaraikan
aktiviti / projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos)
1

Tiada
BAHAGIAN II Kajian Semula Sasaran
Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun
1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah
(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti /
projek yang ditambah beserta petunjuk
prestasinya setelah berbincang dengan PPP)
18


Bil Ringkasan Aktiviti /
Projek (senaraikan
aktiviti / projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos)
1

Tiada
BAHAGIAN II Kajian Semula Sasaran
Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun
1. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan
(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang
digugurkan setelah berbincang dengan PPP)
19
- 5 borang yang terlibat.

i. JPA (PRESTASI) 1/2002 JUSA
ii. JPA (PRESTASI) 2/2002 GRED UTAMA
iii. JPA (PRESTASI) 3/2002 P & P
iv. JPA (PRESTASI) 4/2002 SOKONGAN I
v. JPA (PRESTASI) 5/2002 SOKONGAN II

Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
(LNPT)
20PENILAIAN PRESTASI
HENDAKLAH DIBUAT
SECARA OBJEKTIF,ADIL
DAN TELUS
21PENILAIAN PRESTASI HENDAKLAH DIBUAT
SECARA OBJEKTIF,ADIL DAN TELUS
i. Penilaian secara berterusan berdasarkan
pencapaian kerja sebenar Pegawai Yang
Dinilai sepanjang tahun yang dinilai
ii. Penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa
atau dilakukan di saat-saat akhir
iii. Penilaian dibuat tanpa dipengerahui oleh
prestasi tahun-tahun sebelumnya
22PENILAIAN PRESTASI HENDAKLAH DIBUAT
SECARA OBJEKTIF,ADIL DAN TELUS
iii. Penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa
PYD merupakan aset terpenting yang perlu
dan boleh dimajukan dari semasa ke
semasa
iv. Penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang
boleh dianggap sebagai pilih kasih
v. Pegawai penilai tidak bersifat murah hati
(lenient) atau sebaliknya
23PENILAIAN PRESTASI HENDAKLAH DIBUAT
SECARA OBJEKTIF,ADIL DAN TELUS
vi. Pegawai Penilai tidak mengambil jalan
mudah dengan memberi markah dalam
lingkungan pertengahan sahaja; dan
vii. Tidak memberi perhatian yang lebih
kepada perkara yang baru berlaku sama
ada bersifat positif atau negatif yang boleh
mempengaruhi penilaian keseluruhan
seseorang pegawai.
24Pegawai Penilai Pertama
&
Pegawai Penilai Kedua
25PEGAWAI PENILAI PERTAMA
Pegawai atasan atau penyelia
yang terdekat kepada Pegawai
Yang Dinilai dan mempunyai
hubungan kerja secara langsung
atau yang mengawasi kerjanya
26PEGAWAI PENILAI KEDUA
Pegawai atasan yang terdekat
kepada PPP dan mempunyai
hubungan kerja dengan PYD
27Penentuan Pegawai Penilai

Pengetua /
Guru Besar

GPK

GURU GURU GURU

PEGAWAI PENILAI
KEDUA
PEGAWAI PENILAI
PERTAMA
28PERANAN & TUGAS PPP/PPK
i. PPP perlu menetapkan/menentukan
program tindakan & rancangan kerja
ii. PPK pastikan PPP berbincang dengan
PYD semasa tetapkan SKT
iii. PPP & PPK tetapkan petunjuk prestasi
29PERANAN & TUGAS PPP/PPK
iv. PPP hendaklah menyelia kerja PYD
secara berterusan
v. PPP hendaklah berbincang dengan PYD
mengenai kemajuan kerja pada
pertengahan & akhir tahun
vi. PPP mesti pastikan PYD seliannya
lengkapkan Bhg I & II serta ditandatangan
30PERANAN & TUGAS PPP/PPK
vii. PPP hendaklah membuat penilaian/
ulasan prestasi PYD setelah
berbincang dengan PYD.
viii. PPK hendaklah buat penilaian
prestasi PYD selepas PPP buat
penilaian.

31
32

Tindakan Tatatertib kerana ingkar
perintah berdasarkan Peraturan
4(2)(i) Peraturan-peraturan Pegawai
awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993 [P.U.(A) 395

PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)
33

Tindakan Tatatertib kerana cuai
dan tidak bertanggungjawab
berdasarkan Peraturan 4(2)(g) dan
4(2)(j) Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993 [P.U.(A) 395}

Pegawai Penilai Pertama (PPP) &
Pegawai Penilai Kedua (PPK)
34Wajaran Markah Prestasi

Aspek
Penilaian
Wajaran Markah ( % )
Kump. Png
Tggi
P & P Kump. Sokongan
JUSA Gred
Khas
I II
Kepimpinan 60 15 - - -
Penghasilan Kerja - - 50 50 50
Ilmu Pengetahuan &
Kepakaran
- 50 - - -
Ilmu Pengetahuan &
Kemahiran
- - 25 25 25
Kualiti Peribadi 35 30 20 20 25
Kegiatan &
Sumbangan
5 5 5 5 5
Jumlah 100 100 100 100 100
35

36

37
ii. Bahagian II. (Kegiatan dan Sumbangan Di
Luar Tugas Rasmi/Latihan)

- Kegiatan PYD dalam aktiviti sukarela di
luar tugas rasmi & beri faedah kpd
komuniti
cth : sukan/RELA/Jawatankuasa Masjid
dll
Borang LNPT
38

39

40

KRITERIA PENILAIAN
PENGHASILAN
KERJA
41

CONTOH PENILAIAN PRESTASI MENGIKUT ASPEK DAN
KRITERIA PENILAIAN (KUMPULAN PENGURUSAN &
PROFESIONAL)
PENGHASILAN KERJA ( 50 % )
1. KUANTITI HASIL KERJA
Kuantiti hasil kerja seperti jumlah,
bilangan, kadar, kekerapan dan
sebagainya berbanding dengan
sasaran kuantiti kerja ditetapkan
PPP PPK
2. KUALITI HASIL KERJA

2.1 Dinilai dari segi Kesempurnaan,
teratur dan kemas
2.2 Dinilai dari segi usaha dan
inisiatif untuk mencapai
kesempurnaan hasil kerja
42
Cikgu A perlu menyediakan max 50
dan min 30 soalan peperiksaan matematik
sekiranya setiap kali Cikgu A menyediakan
50 soalan maka beliau berjaya mencapai
sasaran yang ditetapkan. sekiranya jika Cikgu
A menyediakan lebih dari 50 soalan maka
beliau berjaya mencapai melebihi sasaran
yang ditetapkan
Contoh (Kuantiti)
43
Cikgu W perlu menyemak buku latihan
murid pada setia helaian dengan teliti
Tahap minimum adalah semak dan
tandatangan dan sekiranya setiap kali
menyemak Cikgu W membuat pembetulan
pada setiap kesilapan
maka Cikgu W telah mencapai lebih dari
Tahap maksimum.
Contoh (Kualiti)
44

CONTOH PENILAIAN PRESTASI MENGIKUT ASPEK DAN
KRITERIA PENILAIAN (KUMPULAN PENGURUSAN &
PROFESIONAL)
PENGHASILAN KERJA ( 50 % )
3. KETEPATAN MASA
Kebolehan menghasilkan kerja atau
melaksanakan tugas dalam tempoh
masa yang ditetapkan
PPP PPK
4. KEBERKESANAN HASIL KERJA

Dinilai dari segi memenuhi
kehendak Stake Holder atau
pelanggannya

JUMLAH MARKAH MENGIKUT WAJARAN
/50 /50
45
Cikgu M perlu melengkapkan buku
kedatangan pelajar pada setiap hari
ke pejabat Tahap max tepat pada
jam 8.00 pagi tahap min pada jam
10.00 pagi melebihi tahap max
sebelum 8.00 pagi.
Contoh ( Ketepatan Masa )
46
GB/Pengetua kerap menerima aduan
mengenai cikgu D daripada ibu bapa
berbanding Cikgu S.
Cikgu Q pula ada menerima surat
penghargaan atas hasil usahanya di
sekolah daripada ibu bapa

Contoh ( Keberkesanan Hasil Kerja )
47

SKALA PENGHASILAN KERJA

TAHAP SKALA PENJELASAN
Sangat
Tinggi
10 Hasil kerja sentiasa melebihi tahap maksimum yang telah
ditentukan
9 Hasil kerja sentiasa menemui tahap maksimum yang telah
ditentukan
Tinggi 8 Hasil kerja kerap kali menemui tahap maksimum yang telah
ditentukan
7 Hasil kerja kadangkala menemui tahap maksimum yang telah
ditentukan
Seder-
hana
6 Hasil kerja sentiasa melebihi tahap minimum yang telah
ditentukan
5 Hasil kerja kadangkala melebihi tahap minimum yang telah
ditentukan
Rendah 4 Hasil kerja kerapkali menemui tahap minimum yang telah
ditentukan
3 Hasil kerja kadangkala menemui tahap minimum yang telah
ditentukan
Sangat
Rendah
2 Hasil kerja kerapkali di bawah tahap minimum yang telah
ditentukan
1 Hasil kerja sentiasa di bawah tahap minimum yang telah
ditentukan
48

KRITERIA PENILAIAN
PENGETAHUAN &
KEMAHIRAN
49

CONTOH PENILAIAN PRESTASI MENGIKUT ASPEK DAN KRITERIA
PENILAIAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL)
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN ( 25 % )
1. ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
DALAM BIDANG KERJA
Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran/
kepakaran dalam menghasilkan kerja meliputi
kebolehan mengenalpasti, menganalisis serta
menyelesaikan masalah
PPP PPK
2. PELAKSANAAN DASAR, PERATURAN
DAN ARAHAN PENTADBIRAN

Kebolehan menghayati dan
melaksanakan dasar, peraturan dan
arahan pentadbiran berkaitan dengan
tugasnya
50
PYD menghadiri latihan/bengkel/kursus
berkaitan bidang tugas.
PYD dilantik menjadi Fasilitator/
Penceramah
PYD menjadi Jurulatih Utama (JU).
Contoh ( Ilmu Pengetahuan dan
Kemahiran Dalam Bidang Kerja )
51
PYD memaham/menghayati/mematuhi
dasar/peraturan yang ditetapkan
PYD sentiasa datang dan balik
bertugas pada waktunya yang ditetapkan
PYD memakai pakaian batik setiap hari
Khamis dan baju melayu pada setiap hari
Jumaat

Contoh ( Pelaksanaan Dasar, Peraturan
Dan Arahan Perkhidmatan )
52

CONTOH PENILAIAN PRESTASI MENGIKUT ASPEK DAN KRITERIA
PENILAIAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL)
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN ( 25 % )
3. KEBERKESANAN KOMUNIKASI
Kebolehan menyampaikan maksud,
pendapat, kefahaman atau arahan secara
lisan dan tulisan berkaitan dengan bidang
tugas merangkumi penguasaan bahasa
melalui tulisan dan lisan dengan
menggunakan tatabahasa dan
persembahan yang baik.
PPP PPK
JUMLAH MARKAH MENGIKUT WAJARAN
/25 /25
53
PYD mampu memberi pendapat/
pandangan terhadap sesuatu perkara
dengan baik/ padat & relevan
PYD mampu berhubung sesama pihak
atasan, rakan setugas serta orang
bawahan dalam melaksana sesuatu
perancangan dengan berkesan.

Contoh ( Keberkesanan Komunikasi )
54

SKALA PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

TAHAP SKALA PENJELASAN
Sangat
Tinggi

10
Mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran
yang sangat luas dan mendalam dalam bidang
tugasnya, diakui kemahiran/ kepakarannya serta
sentiasa menjadi sumber rujukan dalam/luar organisasi
9
Tinggi 8 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran
yang luas dalam bidang tugasnya, serta kerapkali
menjadi sumber rujukan dalam/luar organisasi
7
Seder-
hana
6 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran/kepakaran
yang mencukupi dalam bidang tugasnya
5
Rendah 4 Kurang mempunyai pengetahuan dan
kemahiran/kepakaran yang asas dalam bidang tugasnya
serta perlu diberi bimbingan oleh pegawai atasannya
3
Sangat
Rendah
2 Tidak mempunyai pengetahuan dan
kemahiran/kepakaran asas dalam bidang tugasnya dan
memerlukan tunjuk ajar
1
55

KRITERIA PENILAIAN
KUALITI PERIBADI
56

CONTOH PENILAIAN PRESTASI MENGIKUT ASPEK DAN
KRITERIA PENILAIAN (KUMPULAN PENGURUSAN &
PROFESIONAL)
KUALITI PERIBADI ( 20 % )
1. KEBOLEHAN MENGELOLA
Keupayaan dan kebolehan menggembleng
segala sumber dalam kawalannya seperti
kewangan, tenaga manusia, peralatan dan
maklumat bagi merancang, mengatur,
membahagi dan mengendalikan sesuatu tugas
untuk mencapai objektif organisasi
PPP PPK
2. DISIPLIN

Mempunyai daya kawal diri dari segi
mental dan fizikal termasuk mematuhi
peraturan, menepati masa, menunaikan
janji dan bersifat sabar.
57
Cikgu F sentiasa dilantik menjadi
Setiausaha Hari Usahawan sekolah
kerana kebolehannya
mengendalikan kewangan &
pengurusan dengan cemerlang.


Contoh ( Kebolehan Mengelola )
58
Cikgu Stacy sentiasa menjadi role
model kepada cikgu lain atas disiplin
diri serta sifat-sifat terpuji yang
menjadi amalannya (spt menepati
masa,sedia memberi dan mendengar
pendapat orang lain,penyabar
dan sentiasa berpegang pada janji


Contoh ( Disiplin )
59

CONTOH PENILAIAN PRESTASI MENGIKUT ASPEK DAN KRITERIA
PENILAIAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL)
KUALITI PERIBADI ( 20 % )
3. PROAKTIF DAN INOVATIF
Kebolehan menjangka kemungkinan,
mencipta dan mengeluarkan idea baru
serta membuat pembaharuan bagi
mempertingkatkan kualiti dan produktiviti
organisasi.
PPP PPK
4. JALINAN HUBUNGAN DAN
KERJASAMA

Kebolehan pegawai dalam mewujudkan
suasana kerjasama yang harmoni dan
mesra serta boleh menyesuaikan diri
dalam semua keadaan.
JUMLAH MARKAH MENGIKUT
WAJARAN
/20 /20
60
Kehadiran Cikgu L dalam setiap
mesyuarat sekolah sentiasa dialu-
alukan kerana keupayaannya
memberi pendapat / pandangan
yang membina / kreatif membuat
sesuatu kerja / think out of the
box


Contoh ( Proaktif dan Inovatif )
61
Cikgu N sentiasa menerima
tugasan yang diberikan serta
mempunyai semangat kerja
sepasukan yang tinggi dan
bersikap mesra dan bercakap
tertib dengan semua orang


Contoh
Jalinan Hubungan dan Kerjasama
62

SKALA KUALITI PERIBADI

TAHAP SKALA PENJELASAN
Cemer-
lang
10 Sentiasa menghayati dan melaksanakan ciri-ciri
kualiti peribadi dengan cemerlang
9
Baik 8 Menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti
peribadi dengan baik
7
Seder-
hana
6 Menghayati dan melaksanakan ciri-ciri kualiti
peribadi dengan memuaskan
5
Lemah 4 Kurang menghayati dan melaksanakan ciri-ciri
kualiti peribadi dengan memuaskan
3
Sangat
Lemah
2 Tidak menghayati dan melaksanakan ciri-ciri
kualiti peribadi dengan memuaskan
1
63

KRITERIA PENILAIAN
KEGIATAN DAN
SUMBANGAN DI LUAR
TUGAS RASMI
64

SKALA ASPEK KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI
LUAR TUGAS RASMI
Lima tahap penglibatan iaitu Sangat Aktif, Aktif, Sederhana Aktif,
Kurang Aktif dan tidak Akti tanpa mengira peringkat penglibatan
iaitu komuniti/Jabatan/daerah/Negeri/Negara/
Antarabangsa dengan menggunakan skala 1 hingga 10
Tahap Sangat
Aktif
Aktif Sederhana
Aktif
Kurang
Aktif
Tidak
Aktif
Skala 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
65

CONTOH KEGIATAN LUAR
Komuniti Jabatan Daerah Negeri /
Antarabang
sa
Sangat Aktif Imam /
Gali Kubur/
Mandi
Mayat
Pengerusi
Badan
Kebajikan
AJK
Pemadam
/ Koperasi
MERCY
Malaysia
Aktif
Sederhana
Aktif
Kurang Aktif
Tidak Aktif
66

67

68

69

70


>95 : PRESTASI SANGAT CEMERLANG,SANGAT MAHIR
DALAM BIDANG TUGASNYA SERTA MEMPUNYAI DAYA
KEPIMPINAN YANG TINGGI

90-94.99 : PRESTASI CEMERLANG,MAHIR DAN BERRKEBOLEHAN
DALAM BIDANG TUGASNYA SERTA BERKEUPAYAAN
MEMIMPIN

85-89.99 : PRESTASI AMAT BAIK,BERPENGETAHUAN DAN
BERKEBOLEHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
DAN BERKEUPAYAAN MENJADI PEMIMPIN YANG BAIK

Ulasan Keseluruhan Prestasi
71

80-84.99 : PRESTASI BAIK,ADA PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN
UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN MEMPUNYAI
PERIBADI YANG BAIK

75-79.99 : PRESTASI MEMUASKAN ,BERKEBOLEHAN MELAKSANAKAN
TUGASNYA DAN MEMPUNYAI PERIBADI MEMUASKAN

70-74.99 : PRESTASI SEDERHANA ,ADA PENGETAHUAN MINIMA UNTUK
MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN KEPERIBADIAN
SEDERHANA

65-69.99 : PRESTASI SEDERHANA RENDAH ,PERLU BIMBINGAN DAN
PANDUAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN PERLU
DITINGKATKAN SEMANGATNYA

Ulasan Keseluruhan Prestasi
72

i. PYD mengisi sambil lewa / lambat & lewat kembalikan borang

i. PPP Penilaian dibuat tidak tepat (tidak mengikut SKT)
- Lambat membuat penilaian
- memberi markah perpuluhan
- Memberi markah kepada kegiatan luar yang tidak
disenaraikan oleh PYD
- Takut memberitahu pencapaian prestasi PYD

iii. PPK - Tidak memberitahu perubahan markah penilaian yang
ketara
- lambat membuat penilaian
- Memberi markah perpuluhan

Kelemahan PYD/PPP/PPK