Anda di halaman 1dari 5

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INOKULASI POKOK GAHARU

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .
No. KP :
Alamat :
.
Adalah pemilik pokok gaharu,Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .
No. KP : .
Alamat :


3. Nama : .
No. KP : .
Alamat :

Adalah Investor/Syarikat yang menjalankian Inokulasi pokok gaharu,Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

4. Nama : .
No. KP :
Alamat :
..
Adalah Inokulator (Ahli inokulasi yang melakukan pengeboran) disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan perinsip saling percaya, keterbukaan dan menjunjung tinggi kebenaran, semua pihak
tersebut di atas telah setuju dan sepakat tanpa paksaan melakukan hubungan kerjasama
usaha INOKULASI Pohon Gaharu. Adapun hak dan kewajiban semua pihak diatur sebagai berikut:

KERJASAMA
1. Kerjasama yang dimaksudkan dalam surat perjanjian ini yaitu kerjasama Inokulasi pohon
gaharu/agarwood yang meliputi inokulasi, pemeliharaan, penuaian dan pemasaran hasil, dari usaha
kerjasama tersebut di atas.
2. Seluruh hasil yang dihasilkan pokok yang di inokulasi baik berupa resin alami/semulajadi mahupun
hasil Inokulasi, berupa resin (damar wangi) minyak dll. Semua menjadi hak semua belah pihak dan di
bagi sesuai dengan perjanjian pembahagian hasil.
3. PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya Pokok Gaharu Kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola
sebagaimana dimaksudkan dan dipersetujui.
4. PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyepakati jangka waktu perjanjian hubungan
kerjasama seperti tersebut yang dipersetujui Dan ketetapan ini boleh berubah sewaktu-waktu
berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerjasama yaitu: PIHAK PERTAMA, KEDUA dan KETIGA.

Pendapatan
1. Harga penjualan tidak ditentukan dalam surat perjanjian ini melainkan mengikuti / sesuai
dengan harga pasaran yang berlaku.
2. Pembagian seluruh hasil usaha inokulasi ini akan dibagi kepada TIGA BELAH PIHAK yang
bekerjasama, setelah di keluarkan zakat atau bantuan sosial bagi masyarakat di temapat perjanjian ini
dibuat dengan persen pembahagian masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :.
b. PIHAK KEDUA :.
c. PIHAK KETIGA :

Perihal Kemungkinan Rugi
PIHAK PERTAMA,PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA tidak dianggap bersalah atau melanggar salah satu
ketentuan dalam surat perjanjian ini oleh sebab-sebab yang bersifat force majeure. Hal-hal yang bersifat
force majeure yaitu:
a. Bencana Alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan runtuh
b. Wabak penyakit dan serangan hama
c. Perang atau huru-hara
d. Kebakaran

Hak dan Kewajiaban
1. Pihak Pertama
a. Mempersiapkan pohon yang akan di Inokulasi seperti membersihkan pohon dari semak-semak
yang mengganggu pekerjaan.
b. Memelihara pohon setelah di Inokulasi dari kecurian serangan hama seperti ulat pengorek
batang,dan haiwan yang dapat menyebabkan kematian seperti rayap dan sebagainya.
c. Mendapatkan pembagian hasil usaha inokulasi sebagaimana yang telah di persetujui diatas.

2. Pihak Kedua
a. Mengelola dan Membiayai proses Inokulasi sampai selesai.
b. Memasarkan hasil setelah tiba masanya pokok gaharu dituai bersama-sama PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
c. Membagi hasil usaha Inokulasi setelah menjual hasil tuaian sesuai mengikut pembahagian yang
telah disepakati.

3. Pihak Ketiga

a. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan Inokulasi pohon gaharu.
b. Mengikut teknik inokulasi yang betul/nasihat dan kehendak PIHAK KEDUA.

Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan
jalan musyawarah untuk mufakat. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik serta saling
menguntungkan PARA PIHAK,
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur
dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
3. Apabila salah satu pihak melakukan penebangan, pemanenan, atau menjual pohon gaharu yang
telah di inokulasi diluar waktu yang telah disepakati, tanpa ada kesepakatan dari ketiga belah pihak
sebagaimana di atur dalam pasal maka akan dituntut dimuka hukum sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini serta akan di kenakan sanksi ganti rugi senilai pohon
tersebut yang akan ditentukan kemudian.
4. Perjanjian ini disahkan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bertanda tangan dibawah ini dari
masing-masing pihak yang bekerjasama.
Demikianlah perjanjian ini kami buat dan kami sepakati agar dapat dipertanggung jawabkan dan
dipergunakan semestinya.


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA
Pemilik Pohon Gaharu Investor InokulatorSAKSI-SAKSI MASING-MASING PIHAK YANG BEKERJASAMA
Bissmillaahirrah maanir rahiim, kami yang bertanda tangan dibawah ini benar telah menyaksikan
dan mengetahui perjanjian kerjasama INOKULASI POKOK GAHARU ini sebagaimana tersebut dan
dipersetujui dalam surat perjanjian diatas.

PIHAK PERTAMA

Nama : Tanda tangan : Tarikh:

PIHAK KEDUA

1. Nama : Tanda tangan : Tarikh:

2. Nama: Tanda tangan : Tarikh:


PIHAK KETIGA
Nama : Tanda tangan : Tarikh: