Anda di halaman 1dari 16

1

Integiasi Teknologi Naklumat uan Komunikasi Balam Neningkatkan Kemahiian


Insaniah Nuiiu


!"#$%&% (" )*$+,
-.&#/+0+* (+&+&
1&#2%2"2 )$%&",,%& 3+4%
(.$.&2.0%+& -.&,%,%4+& 5+6+/#%+

78429:.0 ;<=>?

):#20+4

(.02+# 49&#.@ %&% $.$:%&A+&B4+& 4.@.&2%&B+& 2.4&969B% $+46"$+2 ,+&
49$"&%4+#% 71CD? ,+6+$ $.&%&B4+24+& 4.$+*%0+& %&#+&%+* 7#9E2 #4%66#? $"0%,F
$"0%,G H.E%&%#% 4.$+*%0+& %&#+&%+* #.02+ $+4#", %&2.B0+#% 1CD ,+6+$ @.&B+I+0+&
,+& @.$:.6+I+0+& I"B+ ,%I.6+#4+&G H+6+$ @09#.# $.&B%&2.B0+#% 1CDJ B"0"FB"0"
*+0"# $.&B+$:%6 4%0+ @.0":+*+& @.0#.4%2+0+& ,+& I"B+ @.0":+*+& 2%&B4+*6+4"
B.&.0+#% K @+,+ $+#+ 4%&%G 3.:.0+@+ 4+.,+* @.&B+I+0+& ,+& @.$:.6+I+0+& 7-,-?
,%A+,+&B4+& :+B% $.&%&B4+24+& 4.$+*%0+& %&#+&%+* $"0%,G L.6+%& ,+0%@+,+ %2"
#949&B+& ,+& @.0+&+& @.$%$@%& #.496+* I"B+ ,%:%&A+&B4+&G (.0I+#+$+ +&2+0+
%:":+@+ ,+& 49$"&%2% @.06" ,%:"+2 96.* @%*+4 #.496+* :+B% $.&I+/+4+& %&2.B0+#%
1CDG M&2"4 $.&A+@+% +#@%0+#% $"0%, #.@.02% /+&B ,%&/+2+4+& ,% ,+6+$ -.6+&
-.$:+&B"&+& -.&,%,%4+& 5+6+/#%+ ;<=> F ;<;N 7---5?J @.0+&+& @.$:"+2 ,+#+0
+,+6+* @.&2%&B ,+6+$ $.$:.0%4+& #949&B+& ,+6+$ @.6:+B+% :.&2"4 #+$+ +,+
,+0% #.B% %&E0+#0"42"0 +2+"@"& @09B0+$ @.$:+&B"&+& @09E.#%9&+6%#$. "&2"4
$.&%&B4+24+& 4.$+*%0+& B"0" ,+6+$ $.&B%&2.B0+#% 1CD ,+6+$ -,-G
!"#$"#%&%#

Abau ke 21 telah menyaksikan peikembangan peisekitaian global yang pesat
ualam pelbagai aspek sepeiti ekonomi, politik, sosial uan juga teknologi.
Peiubahan ualam setiap elemen pelbagai aspek ini saling beikait iapat antaia
satu sama lain. Paling jelas peiubahan teknologi telah mengubah coiak uan juga
keiangka ekonomi, sosial uan juga lanskap politik uunia. Kemajuan teknologi
membolehkan peiniagaan paua masa kini uijalankan tanpa mengiia sempauan
masa uan juga geogiafi. 0iusniaga boleh uijalankan melalui atas talian (online).
}usteiu, pengguna boleh membeli belah bila-bila masa uengan hanya menekan
2
butang paua laman sesawang iklan baiangan teitentu atau melakukan uiusan
peibankan tanpa peilu meninggalkan iumah. Pengiklanan baiangan pula boleh
uibuat melalui laman sesawang ui Inteinet tanpa melibatkan kos yang tinggi.
Kepantasan kemajuan teknologi maklumat uizahiikan juga ualam peikembangan
sosial. Peiubahan coiak komunikasi yang uibantu oleh teknologi uigital teikini
menjangkaui kelebihan komunikasi yang menggunakan analog. Komunikasi
yang uiiealisasikan melalui sistem pesanan iingkas, .F $+%6J A*+2 099$J kini telah
uipeiluaskan kepaua laman sosial sepeiti facebook, twittei, instagiam, Youtube
uan pelbagai lagi.

Kesemua sistem yang melibatkan laman-laman sosial ini telah membuktikan
kepantasan kemajuan teknologi komunikasi uan membolehkan maklumat
uikongsi ualam masa bebeiapa saat paua bila-bila masa uengan cakupan
kumpulan sasaian yang iamai. Peikongsian maklumat juga bukan hanya boleh
uicapai atau akses melalui komputei peiibaui atau komputei iiba tetapi juga
boleh uibuat melalui telefon pintai yang semakin canggih, yang membolehkan
bukan sahaja penghantaian uan peikongsian teks, gambai uan suaia malah juga
boleh beikomunikasi melalui viueo. Peikongsian maklumat tanpa sempauan
melalui teknologi telah membeiikan iuang uan peluang untuk inuiviuu beisuaia
uan menyatakan panuangan masing-masing mengenai sesuatu isu sama aua
politik, ekonomi ataupun sosial. }usteiu situasi uan fenomena baiu yang muncul
hasil uaiipaua peikembangan teknologi ini mampu melakaikan peiubahan
politik uan sosial sesebuah negaia sepeitimana yang beilaku ualam situasi )0+:
L@0%&B uan 8AA"@/ O+66 L20..2G Penguasaan kemahiian teknologi ini teiutamanya
geneiasi Y atau ueneiasi P.2 telah mewujuukan satu buuaya baiu yang
membezakan coiak komunikasi, pembelajaian uan juga hubungan sosial paua
masa uahulu uan sekaiang.

Peiubahan pantas peisekitaian global teiutamanya ualam teknologi maklumat
uan komunikasi (ICT) tiuak begitu selaii uengan peiubahan yang beilaku ualam
bilik uaijah. Kebanyakan uapatan kajian uan juga pemeihatian melalui kajian kes
menunjukkan kaeuah pembelajaian masih lagi beifokuskan kepaua kaeuah satu
hala uan lebih uiuaktik (Nor Aini Aziz, 2002; Rusmini, 2011). Tumpuan banyak
S
uibeiikan kepaua kemahiian kognitif ke aiah teknik untuk menjawab soalan
pepeiiksaan. Penekanan kepaua aspek kemahiian insaniah (soft skills) muiiu
masih lagi kuiang teiutamanya penyelesaian masalah uan juga peningkatan
kemahiian beifikii aias tinggi.

Pencapaian muiiu-muiiu ui Nalaysia beibanuing uengan negaia-negaia lain
mengikut penilaian antaiabangsa uengan ualam biuang sains, matematik uan
bacaan melalui pentaksiian D0.&,# %& 1&2.0&+2%9&+6 5+2*.$+2%A# +&, LA%.&A.
LA90. (TINSS) 2u11 menunjukkan pencapaian Nalaysia menuiun ualam biuang
matematik uaii tempat ke-2u paua tahun 2uu7 ke tempat ke-26 paua tahun 2u11
sementaia sains menunjukkan penuiunan yang lebih banyak uaii tempat ke-21 ualam
tahun 2uu7 kepaua tempat ke-S2

paua tahun 2u11. Balam penilaian -09B0+$$. E90
1&2.0&+2%9&+6 L2",.&2 )##.##$.&2 (PISA) tahun 2uu9, Nalaysia menuuuuki
tempat sepeitiga ui bawah uaiipaua 74 buah negaia ualam biuang sains,
matematik uan juga bacaan (Kementeiian Penuiuikan Nalaysia, 2u1S).
Pencapaian yang kuiang memuaskan ui peiingkat antaiabangsa ini
membimbangkan banyak pihak. Ini keiana soalan-soalan yang uiuji ualam
penilaian peiingkat antaiabangsa ini menguji bukan hanya fakta tetapi banyak
beifokuskan kepaua kemahiian insaniah muiiu-muiiu teiutamanya ualam aspek
penyelesaian masalah uan kemahiian beifikii aias tinggi sepeiti menganalisis
uan mengaplikasi fakta ualam konteks uan situasi teitentu.

Teiuapat kajian-kajian yang menunjukkan teknologi maklumat uan komunikasi
(ICT) meiupakan satu uaiipaua kaeuah yang uapat membantu meningkatkan
kemahiian insaniah muiiu-muiiu (Saia Be Fieitas uan uiainne Conole, 2u1u).
Nelalui penggunaan teknologi teikini uan sistem iangkaian Inteinet, muiiu-
muiiu uapat mempeikembangkan kemahiian beifikii meieka selain uaiipaua
beigantung kepaua buku-buku teks uan bahan-bahan pembelajaian yang
teiuapat ui sekolah. Namun begitu cabaian kepaua guiu uan juga muiiu-muiiu
ualam uunia tanpa sempauan teknologi maklumat ialah bagaimana seseoiang
inuiviuu uapat memastikan kesahihan uan ketepatan maklumat sebelum ianya
uapat uigunakan untuk menyelesaikan masalah uan membeiikan faeuah. uuiu
peilu mempunyai kepakaian ualam mengintegiasikan ICT seita mampu
4
membezakan antaia maklumat yang menuatangkan faeuah uan yang peilu
uiabaikan ualam meningkatkan pembelajaian seita meningkatkan kemahiian
insaniah muiiu-muiiu. 0leh itu keitas konsep ini akan membincangkan
kepentingan integiasi ICT ualam pioses pengajaian uan pembelajaian uan
bagaimana pioses integiasi ini uapat meningkatkan kemahiian insaniah muiiu-
muiiu.

(#)"$*+, (-.
Integiasi ICT ualam pengajaian uan pembelajaian (PuP) beimaksuu penggunaan
teknologi pembelajaian beitujuan untuk mempeikenal, mengukuh uan
menambah kemahiian. Penggunaan teknologi mesti uigabungjalin beisama
kaeuah pengajaian. uuiu peilu mengintegiasi ICT untuk membeii nilai tambah
kepaua aktiviti PuP (Pisapa ,1994).
Bavis anu Shaue (1999) telah menggaiiskan peisamaan antaia teknologi uan
kemahiian bahasa. Sepeitimana liteiasi, 2.A*&969B%A+6 E6".&A/ boleh uicapai
sekiianya teknologi uigabungkan atau uiintegiasikan ualam peisekitaian bilik
uaijah. Panuangan ini uisokong oleh Fluck, (2uuS), yang menyatakan integiasi
ICT ialah tahap ICT yang uigunakan ualam pioses pengajaian uan pembelajaian
sehingga menjaui satu kebiasaan.
Integiasi ICT ualam pengajaian uan pembelajaian peilu uilihat uaii peispektif
yang lebih luas iaitu menggunakan ICT secaia beifikiah, teiancang uan
beisesuaian untuk meningkatkan kecekapan pioses uan kebeikesanan ualam
PuP (Bahagian Peikembangan Kuiikulum, 2uu1). Natlamat utama mengintegiasi
ICT ualam kuiikulum aualah untuk membantu muiiu mempeikembangkan
kebolehan uaii segi mengguna, menguius uan memahami ICT. Aualah penting
bagi muiiu untuk menguasai kebolehan-kebolehan ini semasa pioses
pembelajaian ualam setiap biuang kuiikulum. Peianan ICT ualam PuP akan
membawa kepaua kaeuah-kaeuah yang baiu uan inovatif ualam pembelajaian
uan penilaian. Namun begitu kehauiian ICT sahaja tiuak uapat membantu pioses
tiansfoimasi ini. Peikaia yang penting ualam integiasi ICT ialah setiap stiategi
itu haius menjuius kepaua kepeiluan PuP uan sebagai satu caia untuk guiu uan
S
muiiu menyelesaikan masalah semasa pioses pembelajaian seita mempeiolehi
hasil yang beitepatan uengan isi kanuungan.

/"0%1,*%# (#+%#,%1 2+34) +5,&&+6

Kemahiian insaniah (soft skills) meiupakan kemahiian yang sangat penting uan
kiitikal ualam abau ke 21 ini. Kepentingan kemahiian ini telah banyak
uipeikatakan uan uibeii penekanan oleh pihak majikan teiutamanya sektoi
koipoiat keiana ianya menjamin kesinambungan kelestaiian atau #"0Q%Q+6
sesebuah oiganisasi. Paua panuangan majikan, penguasaan kognitif sahaja
belum mencukupi untuk menghauapi cabaian peisaingan yang hebat paua masa
kini. 0leh itu kemahiian insaniah uipeilukan bagi melengkapi kemahiian
kognitif bagi membentuk inuiviuu yang holistik.

Kemahiian insaniah meiupakan kemahiian yang melibatkan kebolehan
menyelesaikan masalah, beifikiian kiitikal, beikomunikasi uan menyatakan
iuea-iuea uengan jelas (komunikasi lisan uan tulisan), bekeija ualam kumpulan,
memimpin uan juga kemahiian sosial (Rusmini, 2u11). Tiilling uan Fauel (2uu9,)
menyatakan kemahiian insaniah teiuiii uaiipaua tiga set kemahiian iaitu
kemahiian pembelajaian uan inovasi, kemahiian teknologi uan maklumat; uan
juga kemahiian keijaya uan kehiuupan.
Kemahiian insaniah juga uisebut sebagai kemahiian abau ke 21, kemahiian kelestaiian
atau kemahiian pekeijaan (Wagnei, 2uu8; Tiilling anu Fauel, 2uu9; ueivei 2u1u;
anu Wuiuingei anu Enloe, 2u11). Wagnei (2uu8), menyatakan teiuapat tujuh
kemahiian kelestaiian yang uipeilukan oleh muiiu-muiiu paua masa kini iaitu
penyelesaian masalah uan beifikiian kiitikal, kolaboiasi uan kebolehan
memimpin, kebolehubasuaian, inisiatif uan keusahawanan, komunikasi lisan uan
tulisan secaia efektif, menilai uan menganalisis maklumat; uan kebolehan
imaginasi uan sifat ingin tahu.

Kegagalan sistem penuiuikan untuk mempeikukuhkan kemahiian insaniah ini
akan menyebabkan muiiu-muiiu tiuak beiseuia sebagai inuiviuu yang aktif uan
6
beimaklumat untuk memasuki alam pekeijaan uan juga kuiang kompetetif
untuk menyumbang kepaua masyaiakat keseluiuhannya.
Nenuiut bebeiapa kajian kes uan juga tinjauan liteiatui teiuapat muiiu-muiiu
uan juga pelajai-pelajai peiingkat pengajian tinggi kuiang kemahiian insaniah.
Peikaia ini jelas semasa meieka uitemuuuga untuk menuapat biasiswa ke luai
negaia ataupun untuk menuapat pekeijaan. Walaupun meieka mempunyai
pencapaian akauemik yang cemeilang, namun kemahiian beikomunikasi uan
mengeluaikan iuea secaia lancai uan jelas teiutama komunikasi ualan bahasa
inggeiis uan kemahiian beifikii secaia kiitikal mengenai sesuatu isu aualah
kuiang. Bisamping itu teiuapat juga iungutan uaiipaua pihak majikan bahawa
muiiu-muiiu lepasan sekolah menengah uan juga siswazah kuiang keyakinan
uiii uan komunikasi seita kuiang kemahiian inteipeisonal (Rusmini, 2u11;
Ranjit Singh Nalhi, 2u1u).
Nenyeuaii peisaingan abau ke 21 yang semakin mencabai, kemahiian muiiu-
muiiu bukan sahaja peilu uitumpukan kepaua menguasai fakta atau kemahiian
kognitif malah penguasaan kemahiian insaniah juga amat penting. 0leh itu
Kementeiian Penuiuikan telah menggaiiskan enam aspiiasi muiiu iaitu
pengetahuan, kemahiian beifikii, kemahiian memimpin, kemahiian uwibahasa,
etika uan keiohanian uan iuentiti nasional yang telah uisebutkan ui ualam Pelan
Pembangunan Penuiuikan Nalaysia 2u1S - 2u2S.
7"#$%8% 5"0%1,*%# ,#+%#,%1 8"#),#$9
Balam menghauapi peiubahan peisekitaian uan juga kecanggihan teknologi
paua masa kini, penguasaan muiiu-muiiu ualam biuang akauemik sahaja aualah
tiuak mencukupi. Ini keiana zaman teknologi maklumat uan ilmu pengetahuan
ini memeilukan gabungan kemahiian-kemahiian baiu sepeiti pemikiian
kiitikal, penyelesaian masalah, sifat ingin tahu uan imaginasi, bekeijasama
secaia kolaboiasi uan mempunyai kemahiian komunikasi yang baik. Semua
kemahiian-kemahiian ini uikenali sebagai kemahiian insaniah yang peilu
uijalinkan beisama uengan kemahiian akauemik. Kemahiian insaniah ini
biasanya uikaitkan uengan pekeija beikemahiian tinggi uan inuiviuu yang jelas
tentang peianan uan halatuju masa hauapan. Pekeijaan masa hauapan lebih
7
beitumpukan kepaua penguasaan ilmu aias tinggi uan kemahiian aplikasi
beibanuing uengan pekeijaan paua masa uahulu yang memeilukan pekeija
mengikut manual uan iutin. Ini meiupakan cabaian kepaua penuiuik untuk
menyeuiakan geneiasi sekaiang peisekitaian uan uunia pekeijaan yang belum
wujuu kepaua meieka.
:"#"*%+, ;
ueneiasi Y atau juga uikenali sebagai geneiasi 5%66.&%"$, geneiasi P.2 uan juga
iueneiasi. ueneiasi ini lahii antaia tahun 1982 - 2uu2. ueneiasi Z uan Alpha
yang lahii selepas 2uu2 uikenali sebagai H%B%2+6 P+2%Q.#. ueneiasi ini hiuup
ualam zaman teknologi maklumat uan uikelilingi oleh pelbagai peialatan
teknologi komunikasi uan sistem iangkaian. Ciii uan citaiasa meieka beibeza
uengan geneiasi teiuahulu (Pletka, 2uu7). ueneiasi ini lebih selesa beikeija
ualam pelbagai keauaan atau tugas (multitasking) ualam keauaan yang pantas.
Neieka menyelesaikan masalah uengan mencaii maklumat menggunakan enjin
pencaii atau #.+0A* .&B%&. sepeiti R99B6., K+*99 uan pelbagai lagi. Bisamping itu
meieka juga banyak menggunakan laman-laman sosial untuk meluahkan
panuangan seita beikongsi maklumat melalui Youtube. Neieka lebih optimistik,
memeilukan penjelasan kepaua sesuatu isu uan bekeija secaia kolaboiatif.
Pengaiuh peimainan viueo uapat uilihat uaii aspek pemikiian meieka yang lebih
lateial. Peimainan viueo ini bukan semata-mata hibuian tetapi juga aua unsui-
unsui penuiuikan ualam bentuk simulasi. ueneiasi ini juga kuiang
mementingkan peibezaan uaii segi agama, bangsa uan ketuiunan. Apa yang
penting ualam menyatukan meieka aualah matlamat uan panuangan yang sama
sepeiti yang uilahiikan ualam laman-laman sosial sepeiti Facebook, Twittei uan
lain-lain lagi. Peisoalannya, bagaimanakah guiu-guiu khususnya uan sistem
penuiuikan secaia keseluiuhannya memenuhi kepeiluan geneiasi Y ini. Sejauh
manakah kaeuah penyampaian paua masa sekaiang uan peisekitaian
pembelajaian ui sekolah sesuai uengan ciii-ciii geneiasi Y.


8
(#)"$*%+, (-. <%# /"0%1,*%# (#+%#,%1

Integiasi ICT meiupakan salah satu kaeuah yang uapat meningkatkan
penglibatan muiiu ualam pioses pengajaian uan pembelajaian (PuP). Pelbagai
kaeuah boleh uigunakan mengikut kieativiti guiu uan pihak sekolah untuk
menggabungjalinkan penggunaan ICT bagi meningkatkan kefahaman muiiu-
muiiu, menyokong gaya pembelajaian geneiasi Y seita meningkatkan
kemahiian insaniah muiiu. Nekanisme sistem sokongan yang mantap uan tekal
uipeilukan bagi membantu guiu-guiu menggabungjalinkan penggunaan ICT
ualam PuP. Keijasama antaia pihak sekolah uan komuniti aualah penting untuk
memastikan integiasi ICT uilaksanakan uan uiamalkan ualam PuP.
-.0+&+& R"0"
uuiu meiupakan pemimpin bilik uaijah yang beiaua ui baiisan hauapan ualam
memastikan pencapaian enam aspiiasi muiiu iaitu pengetahuan, kemahiian
beifikii, kemahiian memimpin, kemahiian uwibahasa, etika uan keiohanian uan
iuentiti nasional sepeiti yang uihasiatkan ui ualam Pelan Pembangunan
Penuiuikan Nalaysia 2u1S - 2u2S. Kesemua elemen ini meiupakan kemahiian
insaniah yang haius uisemai semasa pioses PuP. uuiu peilu mengaplikasikan
teoii-teoii pembelajaian sepeiti behavioiisme uimana pembelajaian beilaku
apabila seseoiang itu beitinuakbalas teihauap sesuatu iangsangan uan
kemuuiannya uibeii pengukuhan., kognitivisme iaitu pembelajaian meiupakan
satu pioses maklumat uiteiima, uipioses uan uisimpan ualam pemikiian
seseoiang uan kontiuktivisme yang membeii tumpuan kepaua pembinaan ilmu
oleh inuiviuu. Pembelajaian melalui teoii kontiuktivisme beilaku apabila
seseoiang itu uapat membina atau menginteipietasi ilmu seita mengaplikasi
ualam situasi yang baiu (Piaget, 1981; Biunnei, 199u). seita mengambilkiia
peiubahan peisekitaian uan ciii geneiasi Y paua masa kini.
Kalantis uan Cope (2uu9), mencauangkan penuekatan iefleksif sebagai
tambahan kepaua penuekatan teoii kognitivisme uan kontiuktivisme.
Penuekatan iefleksif melibatkan uialog secaia timbal balik atau :+A4S+0,# +&,
E90S+0,# ,%+69B".G Pioses uialog ini melibatkan kepelbagaian sumbei uan
9
pelbagai pioses ilmu. Penuekatan ini uikatakan satu uaiipaua kaeuah
pembelajaian yang sesuai uengan geneiasi Y uan uapat memupuk kemahiian
insaniah muiiu. Bisamping itu guiu juga haius menyesuaikan kaeuah pengajaian
beiuasaikan kepaua kepelbagaian kepintaian muiiu.

Nenuiut Tiilling uan Fauel (2uu9), peiubahan ke aiah abau ke 21 mesti
melibatkan pioses pembelajaian muiiu sekuiang-kuiangnya Su% masa untuk
kaeuah inkuiii seita piojek kolaboiasi uan iekacipta uan Su% lagi untuk kaeuah
instiuksional secaia tiauisional uan uiuaktik. Apabila konsep ini teicapai, lebih
banyak pembelajaian secaia sehala akan melibatkan penyoalan uan
penyelesaian masalah melalui tugasan keija piojek yang uijalankan. Nelalui
keija piojek ini muiiu-muiiu akan menuapat pengalaman uan pembelajaian
secaia teius atau .T@.0%.&2%+6 6.+0&%&B yang akan membeiikan pemahaman yang
lebih seita pembelajaian menjaui lebih beimakna.
Nelalui pioses pengajaian uan pembelajaian (PuP), guiu boleh menggunakan
kaeuah 'leaining by uoing' uengan melibatkan muiiu-muiiu ualam tugasan
piojek kolaboiasi antaia muiiu-muiiu ui ualam kelas ataupun uengan uengan
muiiu-muiiu ui sekolah atau negaia lain. uuiu juga boleh menggabungkan
tugasan piojek ini secaia beitema sepeiti piojek alam sekitai, kepenggunaan,
kesihatan uan lain-lain uengan menggabungkan bebeiapa matapelajaian ualam
satu tema. Bengan menggunakan ICT sebagai alat, pioses pembelajaian secaia
beitema ini akan memuuahkan muiiu-muiiu mengumpul maklumat uengan
cepat mengenai topik tugasan yang uibeiikan. Selain uaiipaua mengumpul
maklumat, guiu uan muiiu-muiiu boleh menuapatkan khiumat nasihat pakai
ualam biuang teitentu secaia atas talian atau menggunakan laman-laman sosial
meieka untuk membeiikan penueuahan uan peluang seita melatih muiiu-muiiu
beikomunikasi uengan kumpulan pakai sama aua melalui tulisan ataupun lisan.
Peicambahan iuea boleh juga beilaku antaia guiu uan muiiu bukan hanya ui
sekolah tetapi paua bila-bila masa. Bengan menggabungjalinkan ICT ualam PuP,
kemahiian insaniah sepeiti komunikasi, pemikiian kiitikal, keijasama antaia
kumpulan, penyelesaian masalah uapat uiteiapkan.

1u
Penggunaan ICT ualam PuP ui Koiea telah uapat membuktikan pencapaian
akauemik uan pengukuhan kemahiian insaniah muiiu-muiiu. Nelalui analisis
penilaian antaiabangsa PISA 2uuS, pencapaian akauemik muiiu-muiiu yang
menggunakan ICT aualah lebih baik beibanuing uengan yang tiuak
menggunakannya (Son, Byung-uil, 2uu9).
Penekanan kepaua kemahiian insaniah melalui pioses inkuiii uilaksanakan
semasa PuP uengan menjauikan ICT sebagai alat. Ini telah uilaksanakan
antaianya sepeiti ui Tahatai Coast School, New Zealanu; 0veiseas Family School,
Singapoie; Ciamlington Community Bigh School, 0niteu Kinguom; Bigh Tech
Bigh School, San Biego uan lain-lain lagi (Dryden dan Vos, 2005).
Cabaian bagi guiu untuk mengimplementasikan ICT ualam PuP aualah uaii
aspek kemuuahan infiastiuktui ICT. uuiu-guiu haius mengkaji peisekitaian uan
keauaan sekolah seita tahap sosioekonomi muiiu-muiiu supaya peiancangan
uapat uijalankan uengan teliti untuk mengintegiasikan ICT ualam PuP. Bagi
sekolah yang kekuiangan infiastiuktui ICT tetapi muiiu-muiiu boleh mengakses
maklumat ui iumah, maka peibincangan uan peiseuiaan untuk menjalankan
tugasan piojek boleh uibuat ui ualam kelas. Nuiiu-muiiu boleh mengauakan
peibincangan secaia atas talian melalui L4/@. ui iumah atau guiu boleh
menyeuiakan laman sosial secaia kumpulan khusus untuk beikomunikasi
mengenai tugasan piojek. Konsep 'E6%@@., A6+##099$' atau 'E6%@@., 6.+0&%&BU akan
menjaui amalan yang baiu uimana tugasan yang uiseuiakan ui iumah boleh
uibincang beisama guiu uan juga iakan-iakan ui sekolah. Penilaian boleh uibuat
oleh guiu beiuasaikan kepaua penghasilan tugasan piojek yang kompiehensif,
memaksimumkan penggunaan ICT, mempunyai keaslian ualam pembentangan
uan penghasilan bahan, mempunyai nilai tambah uan membeiikan pengalaman
baiu yang beimakna kepaua muiiu-muiiu. Nelalui tugasan piojek ini guiu uapat
memenuhi kepelbagaian kepintaian muiiu seita uapat mencungkil bakat-bakat
yang mahii ualam penulisan, iekabentuk, pembentangan uan juga yang
mempunyai bakat kepimpinan.

11
-.0+&+& -.$%$@%& L.496+*

Stiategi untuk mengintegiasi penggunaan ICT ualam PuP bukan hanya semata-
mata teiletak ui bahu guiu sahaja tetapi juga kepaua pemimpin sekolah. Peianan
pemimpin aualah amat penting ualam membentuk buuaya ICT ui sekolah.
Neieka bukan sahaja peilu membeii sokongan uaii segi pemantauan uan
membeii bimbingan tetapi juga menjaui mouel sebagai pengguna ICT ualam
pentaubiian uan membeii iespons kepaua peiubahan.

0ntuk meneiapkan buuaya ICT ui sekolah, pemimpin peilu menjaui suii telauan
atau 096. $9,.6 kepaua guiu-guiu uaii segi peikongsian amalan-amalan teibaik
menggunakan ICT untuk meningkatkan kemahiian insaniah muiiu-muiiu.
Pemimpin haius beikongsi maklumat ualam sesi peikembangan piofesionalisme
bagaimana mengintegiasi ICT ualam PuP sama aua menggunakan contoh 6.##9&
#2",/ atau e-viueo guiu yang uiseuiakan oleh kementeiian atau bahan-bahan
yang beiinfoimasi uaiipaua K9"2":.. Peikembangan uan pembangunan staf
haius uibeii peihatian yang lebih oleh pemimpin sekolah. Pembangunan staf
yang melibatkan ICT uan inovasi aualah beiuasaikan kepaua uua biuang iaitu
penguasaan ICT uan peikembangan aktiviti pembelajaian mengikut kepeiluan
muiiu. Peiancangan pihak sekolah untuk membeiikan kuisus-kuisus ualaman
uan luaian kepaua guiu aualah peilu. 0ntuk itu pemimpin sekolah henuaklah
sentiasa melakukan kajian kepeiluan untuk mengenal pasti tahap penguasaan
guiu ualam biuang kemahiian ICT uan instiuksional. Piogiam peikembangan
staf amat peilu untuk memastikan guiu-guiu menguasai ilmu uan ketiampilan
yang uipeilukan untuk menggunakan peialatan ICT uan bagaimana meieka
uapat menggunakan ICT untuk membantu muiiu-muiiu meningkatkan
kemahiian insaniah meieka

Pemimpin sekolah haius mempunyai pelan peiancangan ICT ui sekolah bagi
memaksimumkan penggunaannya ualam PuP. Penyeuiaan polisi ICT uisekolah
haius uinamik uan luwes keiana penggunaan ICT bukan hanya melibatkan
komputei peiibaui tetapi meiangkumi 2+:6.2, telefon pintai, sistem iangkaian 4u
uan platfom pembelajaian melalui 1BestaiiNet. Pengemblengan tenaga uan iuea
antaia pemimpin sekolah uan juga guiu-guiu haius uilakukan bagi
12
meiealisasikan peisekitaian pembelajaian maya atau Q%02"+6 6.+0&%&B
.&Q%09&$.&2 (vLE) untuk memupuk kemahiian insaniah muiiu-muiiu.
Pemimpin peilu kieatif menyeuiakan peisekitaian sekolah sepeiti ,%B%2+6 4%9#4
maklumat ui kawasan sekolah yang stiategik bagi memuuahkan muiiu-muiiu
mengakses maklumat. C/:.0 A+EV juga boleh uiwujuukan ualam kawasan sekolah
bagi memuuahkan muiiu-muiiu menggunakan bila-bila masa untuk
menuapatkan maklumat. Inisiatif-inisiatif ini memeilukan sokongan pemimpin
uan keseluiuhan waiga sekolah bagi menjauikan sekolah sebagai sebuah
makmal komputei. Beibanuing uengan sepuluh tahun yang lalu ui mana
pembelajaian menggunakan ICT beilaku hanya ualam makmal komputei tetapi
kini maklumat boleh uiakses ui kawasan sekolah paua bila-bila masa sekiianya
sekolah itu uilengkapi uengan sistem iangkaian tanpa wayai. Namun begitu
kieativiti uan kebijaksanaan pemimpin aualah penting untuk mengawal uan
menyelia bagi mengelakkan salahguna uan ianya uigunakan untuk meningkatkan
pengajaian uan pembelajaian. Pemimpin sekolah haius memastikan piasaiana
yang lengkap uikenualikan uan uigunakan secaia optimum oleh guiu semasa
PuP uijalankan. Penggunaan peialatan ICT seita sistem iangkaian henuaklah
mengikut pioseuui uan polisi yang telah uitetapkan oleh pihak sekolah. Peianan
penyelaias ICT mesti uipantau supaya buuaya menyelenggaia alat-alat
peikakasan sentiasa uilakukan.

-.0+&+& %:":+@+ ,+& 49$"&%2%

Bagi meiealisasikan aspiiasi muiiu atau kemahiian insaniah sepeiti yang
uinyatakan ui ualam Pelan Pembangunan Penuiuikan Nalaysia, keijasama antaia
semua pihak aualah peilu. Pelbagai pihak sama aua ibubapa atau kominiti boleh
membantu sekolah uengan pelbagai caia. Nelalui piogiam Saiana Ibubapa,
sumbangan uaii segi kepakaian ICT, peuagogi, kewangan uan pelbagai
sumbangan sosial yang lain boleh uibeiikan kepaua sekolah. Teknik peikongsian
pintai antaia sekolah uan sektoi swasta boleh uigunakan sebagai stiategi untuk
meningkatkan kemahiian ICT guiu uan semua waiga sekolah. Sekolah haius
menggunakan peluang yang aua ualam komuniti setempat uaii segi
menuapatkan sumbangan ualam bentuk tenaga pakai untuk membantu guiu-
1S
guiu ualam menjauikan penggunaan ICT ualam PuP secaia beikesan uan
seteiusnya meningkatkan kemahiian insaniah muiiu-muiiu.

-.0+&+& @.$:"+2 ,+#+0

Kementeiian Penuiuikan meletakkan penggunaan ICT untuk meningkatkan PuP
sebagai satu agenua yang penting. Kementeiian peilu memastikan muiiu tiuak
hanya belajai menggunakan ICT tetapi juga boleh memanfaatkan secaia
beikesan bagi meningkatkan PuP. Kajian yang uilaksanakan oleh Kementeiian
paua tahun 2u1u menuapati penggunaan ICT ui sekolah aualah teihau. Kiia-kiia
8u% guiu menggunakan ICT kuiang satu jam seminggu. Penggunan ICT ualam
PuP juga lebih beifokuskan kepaua peisembahan PoweiPoint sebagai bahan
pengajaian uan belum sampai ke tahap untuk meningkatkan elemen-elemen
kemahiian insaniah muiiu. Bapatan kajian menuapati kekuiangan peialatan uan
kompetensi guiu meiupakan penghalang kepaua integiasi ICT ualam PuP. 0leh
itu ui ualam Pelan Pembangunan Penuiuikan Nalaysia 2u1S - 2u2S (PPPN),
Kementeiian akan memastikan kepeiluan asas uiseuiakan ui semua sekolah
uengan melengkapkan 1uuuu buah sekolah uengan akses Inteinet 4u uan
pelantai pembelajaian maya meneiusi piogiam 1BestaiiNet yang boleh
uigunakan oleh guiu, muiiu uan ibubapa. Bisamping menyeuiakan kepeiluan
ICT kepaua semua sekolah, Kementeiian peilu mempunyai polisi yang jelas
ualam menguius peiolehan peialatan ICT seita pemantauan penggunaan ui
setiap sekolah. Penuiunan kuasa kepaua }PN, PPB, BTPN uan PKu peilu uibuat
bagi memastikan pemantauan uibuat uengan beikesan. Selain uaiipaua itu
kementeiian peilu memastikan piogiam peikembangan piofesionalisme guiu
ualam meningkatkan kompetensi meieka ualam biuang ICT uilaksanakan.
Latihan membina mouul atau bahan sepeiti e-viueo guiu atau apa-apa bentuk
sumbei pembelajaian yang boleh uikongsi beisama peilu uitingkatkan.
Nekanisme uan sistem peiancangan uan penguiusan ICT negaia Koiea sepeiti
C/:.0*9$. W.+0&%&B L/#2.$J L$+02 X,"A+2%9&J .FW.+0&%&B uan "FW.+0&%&B
(M:%Y"%29"# W.+0&%&B? haius uijauikan panuuan untuk meningkatkan
kebeikesanan integiasi ICT ualam pioses pembelajaian.
14
/"+,08=&%#
Kepentingan ICT meiupakan sesuatu yang sangat jelas ualam pelbagai biuang.
Balam biuang penuiuikan penggunaan ICT bukan hanya uapat uigunakan ualam
biuang penguiusan uan pentaubiian tetapi yang lebih penting ualam
meningkatkan pioses pembelajaian muiiu-muiiu. Natlamat mengintegiasi ICT
ualam PuP bukan hanya untuk meningkatkan piestasi akauemik tetapi juga
meningkatkan kemahiian insaniah muiiu-muiiu. Penguasaan kemahiian
insaniah aualah penting untuk uikuasai oleh muiiu-muiiu keiana ianya
uikatakan kemahiian yang membolehkan muiiu-muiiu beisaing ualam
peisekitaian yang kompetetif. uuiu meiupakan pemimpin bilik uaijah baiisan
hauapan yang akan memupuk kemahiian insaniah melalui pelbagai kaeuah
teimasuk menggabungkan pengunaan ICT uengan peuagogi. Sokongan
pemimpin sekolah, komuniti uan yang penting sekali pembuat uasai ualam
menjayakan integiasi ICT ui sekolah akan uapat meningkatkan pencapaian
akauemik uan juga kemahiian insaniah muiiu-muiiu.


1S
Rujukan

Bahagian Peikembangan Kuiikulum. (2uu1). http:kup.ppk.kpm.my
Biunei, }. (199u). Acts of meaning. Cambiiuge, NA: Baivaiu 0niveisity Piess.

Bavis, B., & Shaue, B. (1999). Integiating technology into the eaily chiluhoou
classioom: The case of liteiacy leaining. Infoimation Technology in Chiluhoou
Euucation Annual 1999J 221-2S4.

Biyuen, u. anu vos, }. (2uuS). The new leaining ievolution. 0niteu Kinguom
Netwoik Euucational Piess Ltu.
Fluck, A. (2uuS). Integiation oi Tiansfoimation. A cioss-national stuuy of
infoimation anu communication technology in school euucation. 0npublisheu
PhB uisseitation, 0niveisity of Tasmania. Retiieveu Naich 24, 2uuS, fiom
http:www.euuc.utas.euu.auuseisafluckthesis

ueivei, R. (2u1u). Cieating tomoiiow's school touay: Euucation-0ui Chiluien-
Theii Futuies. Lonuon. Continuum.

Kalantzis, N anu Cope, B, (2uu9). New leaining: Elements of a science of
euucation: New Yoik. Cambiiuge 0niveisity Piess.

Kementeiian Penuiuikan Nalaysia (2u1S). Pelan Pembangunan Penuiuikan
Nalaysia 2u1S - 2u2S: Penuiuikan piasekolah hingga lepas menengah.
Kementeiian Penuiuikan Nalaysia: Kuala Lumpui.

Noi Aini Aziz (2uu2). Kebeikesanan penuekatan pengajaian konstiuktivis ualam
membina semula konsepsi pelajai teihauap konsep- konsep fotosintesis uan
makanan.
http:epiints.usm.mySuu71Pembinaan_Nakna_Ban_Peiubahan_konseptual_
Bi_Balam_Situasi_Bilik_Baijah-Noi_Aini_Aziz-Penuiuikan-Falsafah_2uuS.puf

Piaget, }. (1981). The psychology of intelligence. Littlefielu, N}: Auams & Co.

Pisapa, }. (1994). In Williams, B.N. (2uuu), Integiating technology into teaching
anu leaining. Singapoie: Pientice Ball.

Pletka, B. (2uu7). Euucating the net geneiation. Bow to engage stuuents in the
21
st
centuiy. Santa Nonica Piess. 0SA.

Ranjit Singh Nalhi, (2u1u). Review system fiist. The Stai 2S
th
}uly 2u1u. N 2S
Rusmini (2u11). Beveloping soft skill among Nalaysian seconuaiy school
stuuents: A case stuuy. Institut Aminuuuin Baki: uenting Bighlanus.16
Saia Be Fieitas uan uiainne Conole (2u1u). The influence of peivasive anu
integiative tools on leaineis' expeiiences anu expectation of stuuy. Balam
Rethinking leaining foi a uigital age. Bow leaineis aie shaping theii own
expeiiences. Routleuge.0K

Son, Byung-uil (2uu9). 0nueistanuing Koiean Euucational Policy vol. 6
Infoimatization of Euucation: ICT 0se in Euucation. Koiean Eucational
Bevelopment Institute. Seoul.

Tiilling, B. anu Fauel, C. (2uu9). 21
st
Centuiy skills: Leaining foi life in oui times.
}ossey Bass: San Fiancisco

Wagnei, T. (2uu8). The global achievement gap: Why even oui best school
uon't teach the new suivival skills oui chiluien neeu anu what we can uo about
it. Basic Books: New Yoik.

Wuiuingei, S. anu Enloe, W. (2u11). Cultivating life skills at a pioject-
baseuChaitei School. Impioving schools. 14, 1, 18S-191