Anda di halaman 1dari 25

PENDAHULUAN

Secara umumnya, corak pemerintahan negara kita Malaysia pada awalnya adalah
berbentuk sistem raja berkuasa mutlak ataupun absolutely monarchy(Chedet 2008) Sistem
pemerintahan ini dapat dilihat pada era !esultanan Melayu Melaka dengan merujuk kepada
konteks masyarakat Melayu tradisional "alam sistem raja berkuasa mutlak ini, seseorang raja
atau sultan itu diletakkan pada tahap yang tertinggi dalam hierarki sosial masyarakat "engan
kedudukan yang istimewa serta sumber kuasa yang dimiliki oleh seseorang raja atau sultan(restu
daripada daulat yang ada pada diri raja) tersebut akan disalurkan bagi menggerakkan jentera dan
tenaga#tenaga pemerintahan
$
Memang tidak dina%ikan, kedatangan dan sekali gus penjajahan
orang asing ke negara kita telah membawa satu perubahan penting dalam mencorakkan sistem
pemerintahan negara kita
Sebagai pengetahuan, pernyataan awal tentang wujudnya asas demokrasi dalam sistem
politik Melayu tradisional boleh dirujuk dalam tulisan separa sejarah seperti Sejarah Melayu
"alam Sejarah Melayu, dinyatakan wujud kontrak sosial antara pemerintah(yang diwakili oleh
Sang Sapurba atau Sri &ri 'uana) dan yang diperintah(diwakili oleh "emang (ebar "aun)
!onsep %eudal dalam perjanjian ini memperlihatkan autonomi dan kuasa yang dinyahpusatkan
antara sultan dan pembesar dan kemudiannya menyediakan tanah subur bagi pertumbuhan
demokrasi yang dibawa masuk melalui penjajah 'arat ()ha*ali Mayudin 2002)
Seterusnya, permulaan corak pemerintahan berasaskan sistem demokrasi +ertapakkan
kukuh dan jelas sistem demokrasi di negara kita bermula sejak negara mencapai kemerdekaan
daripada 'ritish pada ,$ -gos $./0 +ada awalnya, keupayaan negara dalam mengurus hal
ehwal kenegaraan dan kemasyarakatan tanpa bantuan 'ritish agak diragukan !eraguan ini
1
Muhammad 1uso%% 'in 2ashim, $.8., hlm $/2
1
berkait rapat dengan kemajmukan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan
kompleks latar budayanya 3tas hakikat ini, 'ritish sebelum bersetuju untuk memberikan tara%
kemerdekaan kepada Malaysia(Malaya atau &anah Melayu), mensyaratkan agar pemimpin
politik tempatan yang terdiri daripada pelbagai etnik menunjukkan kerjasama politik sesama
mereka
2
4entetan peristiwa ini telah membawa kepada wujudnya kerjasama politik antara
5M6-(5nited Malays 6ational -rganisation), MC3(Malayan Chinese 3ssociation) dan
M7C(Malayan 7ndian Congress) melalui penubuhan parti +erikatan atau The Alliance(8ohn
9unston 200$, $:2#$:,)
!emenangan parti +erikatan dalam pilihan raya pertama Malaya dilihat oleh 'ritish
sebagai suatu bentuk mekanisme kerjasama politik yang positi% dalam kalangan pemimpin
politik pelbagai kaum di Malaya dan akhirnya 'ritish menyerahkan status kerajaan berdaulat
melalui pemberian tara% kemerdekaan kepada Malaya
,
Sehubungan dengan itu, mekanisme
kerjasama politik yang dapat lihat dalam +erikatan inilah yang mendorong kepada pertumbuhan
dan perkembangan sistem demokrasi Malaysia 'egitulah serba sedikit berkaitan dengan
pertapakkan demokrasi di negara kita 2al ini sememangnya menyatakan bahawa pengasas#
pengasas negara kita telah memilih sistem demokrasi untuk politik dan pentadbiran negara kita
5ntuk perbincangan yang seterusnya kita akan meneliti dan mengupas persoalan;
persoalan tentang pengamalan demokrasi di Malaysia dan saya memilih untuk menyatakan
bahawa pengamalan corak pemerintahan dan pentadbiran negara kita Malaysia sememangnya
berjalan sesuai dengan ciri#ciri demokrasi serta pendapat saya ini akan saya perkukuhkan dengan
sumber#sumber bukti atau rujukan yang saya perolehi
2
)ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pnyt), 20$2, hlm >2
3
(+etikan ayat oleh Case $..,) )ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pnyt), 20$2, hlm >,
2
ISI-ISI PENTING
$0 3S3S "36 +?6)?4&736 "?M-!43S7
"emokrasi yang asal adalah bermula di )reek@1unani !uno iaitu hampir ,000 tahun atau
abad keempat SM yang lalu (3hmad 3tory 2ussain $..8A !4amanathan $.88 ) 3ntara negeri#
negeri kecil di )reece, 3thens merupakan negeri yang menjadi tempat tumpuan cendekiawan#
cendekiawan politik seperti Socrates, +lato, 3ristotle dan +ericles )olongan inilah yang telah
memberi sumbangan kepada perkembangan konsep demokrasi iaitu satu corak yang
mengutamakan rakyat jelata
>
7stilah demokrasi berasal daripada dua perkataan )reek iaitu BdemosC yang bermaksud
rakyat dan BkratiaC yang bermaksud pemerintahan
/
"engan demikian, demokrasi pada asasnya
bererti Bpemerintahan ramaiC iaitu seseorang pemimpin atau beberapa pemimpin dalam mana#
mana organisasi sama ada dalam sebuah negara, negeri, syarikat dan sebagainya akan dipilih
oleh rakyat atau ahli#ahli di dalam kumpulan tersebut (3hmad 3tory 2ussain $..8)
'ermula daripada pemikiran Socrates pada *aman )reek#1unani tersebut hinggalah ke
hari ini, idealisme demokrasi semakin berkembang selari dengan perkembangan konsep seperti
negara bangsa, keadilan sosial, kontrak sosial, modenisasi, kapitalisme, penyertaan rakyat dan
hak rakyat awam()astil $..,A (ipset $.:0) !esemua konsep ini menjelaskan ikatan hubungan
yang kukuh antara demokrasi dan masyarakat terbanyak dalam konteks kehidupan bernegara dan
bermasyarakat
:
Sehubungan dengan itu, kini masyarakat pada hari ini yang memiliki kehidupan
moden melihat dan memahami demokrasi sebagai sebuah negara atau kerajaan yang dicetuskan
4
!4amanthan, $.88, hlm 22
5
ibid, hlm 22
6
)ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pnyt), 20$2, hlm 20
3
atau bersumberkan rakyat atau masyarakat terbanyak "alam erti kata yang lain, demokrasi
merupakan sebuah sistem politik yang memberi penghormatan yang amat tinggi terhadap
masyarakat terbanyak
)ambaran yang menjelaskan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang mendukung
%ahaman masyarakat terbanyak adalah BrajaC, dapat kita lihat dalam takri%an seorang tokoh dunia
iaitu 3braham (incoln Menurut +residen 3merika Syarikat yang ke#$: tersebut, demokrasi ialah
sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
0
Democracy is government of the people, by the people, for the people.
&akri%an 3braham (incoln ini telah menjadi perbincangan yang menarik dalam kalangan
ahli teori Dalaupun terdapat persetujuan tentang Bkerajaan rakyatC dan Buntuk rakyatC tetapi
konsep Boleh rakyatC dipertikaikan 2al ini demikian, menurut )eraint +arry dalam bukunya
+olitical ?lites($.:., 2/), Bkerajaan di dalam satu sistem demokrasi sememangnya kerajaan
rakyat, ianya mungkin juga untuk rakyat, tetapi ia tidak pernah oleh rakyat tetapi hanya oleh
kelas pemerintahan(Syed 3hmad 2ussein $..>, ./) Secara ringkasnya, %ormula (incoln boleh
diertikan sebagai kerajaan bagi pihak rakyat, kerajaan yang berdasarkan perwakilan daripada
rakyat dan kerajaan yang memerintah untuk kepentingan rakyat
Selain itu, dalam penelitian makna dan konsep demokrasi pada era ini, 4obert 3"ahl
mentakri%kan demokrasi sebagai satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata
membuat keputusan#keputusan secara umum 4M Mac7Eer pula berpendapat rakyat tidak
memerintah tetapi mengawal pemerintah dengan cara menunjuk perasaan secara berterusan
melalui pilihan raya 8usteru ittu, dapat disimpulkan bahawa demokrasi mempunyai hubungan
7
3bdul 4ahman 'in 2jMohammad, $.:>, hlm 2
4
yang amat kukuh dengan rakyat terbanyak "emokrasi menyatakan hak setiap warganegara
untuk membentuk kerajaan dan memerintah negara sama ada secara langsung atau melalui
pemberian mandat kepada wakil#wakil rakyat
"i samping itu, terdapat beberapa indiEidu lagi yang terlibat dalam mengkaji konsep
demokrasi ini Salah satunya ialah 8ohn (ocke($:,2#$00>) iaitu ahli %alsa%ah@%ikir yang
berbangsa 7nggeris Menurut (ocke dalam bukunya yang berjudul B&wo &reatise -n CiEil
)oEernmentC($:.0),
under the "social contract," the government's job was to protect "natural rights", which
included "the right to life, liberty, and the ownership of property."
!erajaan perlu bertanggungjawab dalam melindungi hak#hak masyarakat !emudian
(ocke juga menyatakan bahawa perlunya pembahagian(pemisahan) kekuasaan dalam
pemerintahan negara, iaitu (egislati%, ?ksekuti%, dan 9ederati%
i !ekuasaan (egislati% iaitu kekuasaan pembuat undang#undang
ii !ekuasaan ?ksekuti% iaitu kekuasaan melaksanakan undang#undang
iii !ekuasaan 9ederati% iaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai Membuat
perjanjian dengan negara lain atau membuat perjanjian dengan semua orang atau badan
luar negeri
&eori pembahagian kuasa kekuasaan negara (ocke ini turut disokong oleh MontesFuieu
($0>8) iaitu seorang ahli pemikir berbangsa +erancis "alam mengkaji tentang demkorasi,
MontesFuieu berpendapat bahawa kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama
seluruh rakyat perlu dalam menjamin kepentingan rakyat 2al ini dapat dilakukan dengan
mewujudkan pemisahan kekuasaan lembaga#lembaga negara -leh itu, dalam bukunya B(G?sprit
des loisC, MontesFuieu mengemukakan tiga jenis kekuasaan iaitu (egislati% (legislatiEe powers),
5
?ksekuti% (eHecutiEe powers), dan 8udikati% (judicatiEe powers) ("r3gussalim 3ndi )adjong
S2,M2 20$0)
i !ekuasaan (egislati% iaitu kekuasaan pembuat undang#undang
ii !ekuasaan ?ksekuti% iaitu kekuasaan melaksanakan undang#undang
iii !ekuasaan 8udikati% iaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang#undang oleh
badan pengadilan
"aripada perbincangan di atas, nyata sekali demokrasi mementingkan kehendak, pendapat
serta pandangan rakyat itu sendiri sehinggakan kebanyakan negara memilih untuk mengamalkan
sistem pemerintahan ini
$$ +476S7+#+476S7+ 3S3S@ C747#C747 "?M-!43S7
Menurut Sunitha 'isan#)unasegaran dalam Majalah +enita, 7su 6o$>(200:), demokrasi
ialah saluran bagi warganegara yang berupaya dan memiliki kebolehan sebagai pemimpin untuk
tampil ke hadapan, menawarkan diri untuk berjasa kepada rakyat dan negara melalui proses
politik +emimpin#pemimpin ini akan dipilih oleh rakyat melalui undi dan diberi mandat serta
kuasa untuk mengurus hal ehwal masyarakat dan mentadbir negara dengan amanah, jujur, telus,
penuh dedikasi serta adil Masyarakat akan memberi pemimpin#pemimpin tersebut kuasa dan
penghormatan tinggi atas jasa dan bakti yang dicurahkan Sehubungan dengan penulisan Sunitha
'isan#)unasegaran ini, secara tidak langsung kita mendapat gambaran mengenai prinsip#prinsip
demokrasi +rinsip#prinsip utama dalam sistem demokrasi ialah +erlembagaan, +ilihan 4aya,
!ebebasan 3sasi, Media Massa dan sebagainya
Melalui prinsip#prinsip asas demokrasi tersebut serta pentakri%an umum mengenai
demokrasi, maka telah melahirkan dan menonjolkan ciri#ciri demokrasi 5mumnya, terdapat
tujuh ciri utama demokrasi iaitu, kebebasan berucap, kebebasan media, pilihan raya bebas dan
6
adil, kebebasan berorganisasi, pemerintahan berasaskan majoriti, hak minoriti dihormati dan juga
kebebasan kehakiman
8
-leh itu, prinsip atau ciri#ciri demokrasi ini merupakan mekanisme yang
diwujudkan untuk menjaga agar hal masyarakat terbanyak dalam sistem demokrasi akan kekal
terpelihara dalam perkembangan negara dan masyarakat
20 +?6)3M3(36 "?M-!43S7 "7 M3(31S73
Sebahagian besar pengkaji politik Malaysia sememangnya bersetuju bahawa sistem
demokrasi yang mendasari politik Malaysia pada awalnya adalah bersi%at permua%akatan
(consociational democracy) 7anya bermula daripada mekanisme kerjasama politik +erikatan
iaitu antara 5M6- MC3 dan M7C
.
+erkongsian kuasa politik antara kaum di Malaysia
dijelmakan melalui rundingan antara elit politik dan ini dimani%estasikan melalui pembahagian
jawatan menteri dan keanggotaan kabinet kerajaan "i samping itu, pemua%akatan tersebut juga
terserlah melalui pembahagian kerusi +arlimen dan "ewan 5ndangan 6egeri dalam kalangan
anggota parti +erikatan
6amun keutuhan demokrasi permua%akatan yang diamalkan oleh kerajaan +erikatan
pimpinan &unku 3bdul 4ahman tercabar apabila meletusnya rusuhan kaum pada $, Mei $.:.
selepas pilihan raya yang diadakan pada tahun tersebut +ara pemerhati dan pengkaji politik
merumuskan bahawa peristiwa rusuhan kaum $, Mei $.:. tersebut merupakan kegagalan
konsep demokrasi permua%akatan yang diamalkan oleh +erikatan dalam mentadbir Malaysia
$0
!egagalan di sini bukanlah daripada sudut kerjasama politik tetapi lebih kepada kegagalan elit
8
)ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pnyt), 20$2, hlm 2.
9
ibid, hlm >,
10
)ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pnyt), 20$2, hlm >>
7
politik pelbagai kaum untuk memperluaskan konsep kerjasama ekonomi#politik dalam kalangan
kaum pada ketika itu 4entetan daripada peristiwa rusuhan kaum tersebut, demokrasi
permua%akatan mengalami kemerosotan !ita mengakui bahawa tuntutan perkauman yang agak
berlebihan sudah semestinya memberi satu tekanan kepada si%at demokrasi permua%akatan itu
sendiri Menurut Mau*y dalam salah satu pengamatannya mengandaikan bahawa tahap
permua%akatan di Malaysia selepas $.:. hanya berada di tahap sederhana ( Mau*y $.82,$>/)
$$
+ermua%akatan politik yang lebih ditumpukan kepada 5M6-, M7C, dan MC3 kini
diperluaskan kepada parti politik yang lain termasuk dari Sabah dan Sarawak +erluasan
kerjasama ini secara tidak langsung telah membentuk gagasan yang dikenali sebagai 'arisan
6asional sebagaimana yang ada pada hari ini Seterusnya, "emokrasi permua%akatan ini telah
beransur#ansur digantikan dengan konsep "emokrasi 'erparlimen Malaysia kini dikenali
dengan konsep "emokrasi 'erparlimen dan antara negara bangsa yang mengalami proses
pembangunan, Malaysia merupakan antara negara yang menawarkan ideologi politik demokrasi
yang terbaik(ShiE (al $.82, $)
"emokrasi berparlimen yang diamalkan oleh Malaysia menekankan konsep pengasingan
kuasa iaitu pembahagian kuasa kepada tiga bahagian dalam pemerintahan iaitu +erundangan,
!ehakiman dan ?ksekuti% 6amun begitu, pembahagiannya tidak terlalu ketat walaupun terdapat
tiga badan pemerintahan ini(!4amanathan 200,, ,$$) Selain itu, Malaysia juga mengamalkan
corak percantuman kuasa(%usion o% power) iaitu badan pemerintahan dan badan perundangan
dianggotai oleh orang yang sama dan mereka bertanggungjawab atas dasar#dasar kementerian
dan secara keseluruhan kepada parlimen
11
)ha*ali Mayudin(pynt), 2002, hlm 20#28
8
+erlembagaan +ersekutuan adalah undang#undang yang tertinggi yang memberi kuasa
kepada +arlimen untuk menggubal undang#undang +ersekutuan dan negeri#negeri di
dalamnya(3non 200/) +arlimen terdiri daripada ahli#ahli yang dipilih dalam pilihan raya umum
yang selalunya diadakan sekurang#kurangnya lima tahun sekali +arlimen atau legislature ialah
badan yang mewakili rakyat untuk membuat undang#undang negara &ugasnya ialah menggubal
undang#undang negara dan dasar#dasar melalui kuasa yang diberi kepadanya oleh undi
rakyat(&an Sri Mohamed Su%%ian 'in 2ashim $.0>A Syed 3hmad 2ussein $..>)
Mengikut +erlembagaan, +arlimen terdiri daripada 1ang "ipertuan 3gong, "ewan 6egara
dan "ewan 4akyat +arti atau gabungan parti#parti yang mempunyai majoriti kerusi dalam
parlimen akan membentuk kerajaan !erajaan ini yang akan mengemukakan dasar#dasar dan
rang undang#undang untuk perbahasan dan keputusan 4ang undang#undang akan diteliti terlebih
dahulu oleh parlimen dan setiap rang undang#undang akan melalui tiga tahap iaitu bacaan
pertama, bacaan kedua, dan bacaan ketiga Meskipun tahap#tahap perbahasan ini
menggambarkan ketelitian dalam proses membuat undang#undang, namun inilah yang
menambah keunikan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia
2$ +?6)3M3(36 "?M-!43S7 "7 M3(31S73 3"3(32 '?483(36 S?S537
"?6)36 C747#C747 "?M-!43S7
PILIHAN RAYA
"alam sistem pemerintahan demokrasi, kebanyakan orang percaya bahawa setiap
warganegara mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang bakal memerintah mereka Malahan
hak tersebut adalah antara aspek penting yang membe*akan sistem demokrasi dengan sistem lain
yang dianggap tidak demokratik seperti pemerintahan bercorak kuku besi Hak tersebut pula
9
terangkum dan terlaksana dalam prosedur dan proses ang d!kenal sebaga! p!l!"an raa#
$2
Menurut 2j34ashid 34ahman dalam bukunya yang bertajuk +erjalanan +ilihan 4aya
Malaysia($..>), +ilihan raya daripada segi takri%nya boleh dikaitkan dengan perbuatan memilih
dan ia adalah berbe*a dengan perbuatan melantik "alam konteks yang lebih luas, pilihan raya
boleh ditakri%kan sebagai pemilihan umum ke atas seseorang untuk sesuatu jawatan dan
pemilihan ini dibuat menerusi undi sesebuah kumpulan atau constituent body 3pabila perbuatan
memilih sesuatu atau seseorang untuk sesuatu jawatan atau kedudukan dilakukan secara terbuka
oleh sekumpulan orang, maka ia dikatakan pilihan raya
-leh itu, pilihan raya merupakan mekanisme paling penting setakat ini untuk rakyat
membuat pilihan dalam kalangan calon dan parti yang bertanding untuk merebut jawatan politik
dan menjalankan pemerintahan "alam konteks hari ini, tidak ada negara yang akan diiktira% oleh
masyarakat antarabangsa sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi sekiranya tidak
mengadakan pilihan raya
$,
$erdasarkan "u%a" d! atas& 'alas!a %uga adala" negara
demokras! ang tela" mengadakan p!l!"an raa se(ara kons!sten berdasarkan ke"endak
perlembagaan semen%ak negara men(apa! kemerdekaan se"!ngga k!n!# Dengan
pengamalan p!l!"an raa tersebut& tela" terbukt! ba"a)a pengamalan demokras! d!
'alas!a adala" ber%alan sesua! dengan (!r!-(!r! demokras!#
"alam pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh negara kita sekarang,
pilihan raya merupakan kaedah politik terpenting untuk menentukan kuasa dan kepimpinan
politik umumnya +ilihan raya jugalah satu#satunya aturcara politik terpenting bagi rakyat
memberikan mandat mereka kepada pemerintah atau parti politik(2ussain Muhamed $.80, 2)
6egara kita Malaysia dilihat mengamalkan sistem pemilihan pilihan raya yang mudah (simple
12
)ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pnyt), 20$2, hlm /0
13
ibid, hlm /0
10
%irst#past#the#past) ataupun single member territorial representation Menerusi sistem ini, calon
yang menang ialah calon yang mendapat undi terbanyak(walaupun dengan kelebihan satu undi
sahaja)(2j34ashid 34ahman $..>, ,) !emudian, sistem pilihan raya yang diamalkan di
Malaysia juga adalah berbentuk pelbagai parti(multi#party) "alam pilihan raya bentuk multi-
party ini, amat penting untuk bagi sesuatu parti itu mendapat majoriti melebihi /0I untuk
menubuhkan sesebuah kerajaan yang stabil
-leh sebab kerajaan demokrasi bergantung kepada pilihan raya untuk menentukan kuasa
pemerintah, maka amatlah mustahak pilihan raya itu dijalankan dengan adil 5ntuk itu,
+erlembagaan +ersekutuan telah membuat peruntukkan bagi menubuhkan suatu suruhanjaya
pilihan raya yang bebas daripada kawalan kerajaan(Mohd Salleh 3bas $..0A Mohamed Su%%ian
'in 2ashim $.80) iaitu dikenali sebagai Suruhanjaya +ilihan 4aya Malaysia (S+4M)
Suruhanjaya +ilihan 4aya Malaysia (S+4M) telah ditubuhkan pada > September $./0
+erlembagaan persekutuan membuat peruntukan untuk menubuhkan pertubuhan bebas daripada
kerajaan ini untuk menentukan agar pilihan raya yang diamalkan di Malaysia berjalan dengan
adil
Menurut +erkara $$> ($), S+4M terdiri daripada tujuh anggota iaitu +engerusi, &imbalan
+engerusi serta lima orang ahli suruhanjaya yang dilantik oleh Seri +aduka 'aginda 1ang di#
+ertuan 3gong setelah berunding dengan Majlis 4aja#4aja 9ungsi utama Suruhanjaya +ilihan
4aya adalah untuk membuat kajian dan persempadanan semula bahagian#bahagian pilihan raya
parlimen dan dewan undangan negeri setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas
persempadanan semula yang terdahulu, menjalankan urusan penda%taran pemilih serta semakan
da%tar pemilih dan menjalankan pilihan raya umum "ewan 4akyat dan "ewan 5ndangan 6egeri
serta menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan 'agi memastikan kelancaran
11
pilihan raya beberapa undang#undang dan prosedur perjalanan pilihan raya perlu dipatuhi
3ntaranya ialah +erlembagaan +ersekutuan, +erlembagaan 6egeri, 3kta +ilihan 4aya $./8
(3kta $.), 3kta !esalahan +ilihan 4aya $./> (3kta /), +eraturan#+eraturan (+erjalanan +ilihan
4aya) +ilihan 4aya $.8$, +eraturan#+eraturan (+enda%taran +emilih) +ilihan 4aya 2002 dan
+eraturan#+eraturan (Mengundi Melalui +os) +ilihan 4aya 200, Sehubungan dengan itu,
melalui penglibatan S+4, pilihan raya di Malaysia dapat berjalan dengan lancar dan adil sesuai
dengan ciri demokrasi
2ujah yang seterusnya dalam mengukuhkan perjalanan pilihan raya Malaysia yang
menekankan peranan dan hak masyarakat terbanyak dapat dilihat pada +erkara $$. dalam
+erlembagaan +ersekutuan +erkara $$. memperuntukkan hak dan kebebasan diberikan kepada
rakyat untuk bertanding sebagai calon dan hak mengundi dalam pilihan raya
(httpJ@@wwwutusancommy) Misalnya hak rakyat dalam mengundiJ
Perkara **+# ,elaakan pem!l!"#
($) &iap#tiap warganegara yangK
(a) telah mencapai umur dua puluh satu tahun pada tarikh kelayakanA
(b) bermastautin di dalam sesuatu bahagian pilihan raya pada tarikh kelayakan yang sedemikian
atau, jika tidak bermastautin sedemikian, ialah seorang pengundi tidak hadirA dan
12
(c) dida%tarkan, di bawah peruntukan mana#mana undang#undang yang berhubungan dengan
pilihan raya, dalam da%tar pemilih sebagai pemilih dalam bahagian pilihan raya tempat dia
bermastautin pada tarikh kelayakan,
berhak mengundi di dalam bahagian pilihan raya itu dalam mana#mana pilihan raya ke "ewan
4akyat atau "ewan 5ndangan melainkan jika dia hilang kelayakan di bawah 9asal (,) atau di
bawah mana#mana undang#undang yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan
berkaitan dengan pilihan rayaA tetapi tiada seorang pun boleh mengundi dalam pilihan raya yang
sama di dalam lebih daripada satu bahagian pilihan raya
(2) 8ika seseorang berada di dalam sesuatu bahagian pilihan raya semata#mata oleh sebab dia
ialah seorang pesakit di suatu institusi yang disenggarakan keseluruhannya atau terutamanya
untuk menerima dan merawat orang yang mengidap penyakit mental atau kecacatan mental atau
semata#mata oleh sebab dia ditahan dalam jagaan, maka dia hendaklah bagi maksud 9asal ($)
disi%atkan tidak bermastautin di dalam bahagian pilihan raya itu
(,) Seseorang hilang kelayakan untuk menjadi pemilih dalam mana#mana pilihan raya ke "ewan
4akyat atau "ewan 5ndangan jikaK
(a) pada tarikh kelayakan dia ditahan sebagai orang yang tidak sempurna akal atau sedang
menjalani hukuman pemenjaraanA atau
(b) sebelum tarikh kelayakan dia telah disabitkan atas suatu kesalahan di dalam mana#mana
bahagian !omanwel dan dihukum dengan hukuman mati atau pemenjaraan selama tempoh
melebihi dua belas bulan dan pada tarikh kelayakan itu dia masih kena menjalani apa#apa
hukuman bagi kesalahan itu
13
(>) "alam perkara iniK
(a) Lpengundi tidak hadirL ertinya, berhubung dengan mana#mana bahagian pilihan raya, mana#
mana warganegara yang berda%tar sebagai pengundi tidak hadir berkenaan dengan bahagian
pilihan raya ituA
(b) Ltarikh kelayakanL ertinya tarikh seseorang memohon supaya dida%tarkan sebagai pemilih
dalam sesuatu bahagian pilihan raya, atau tarikh dia memohon untuk menukar penda%tarannya
sebagai pemilih dalam suatu bahagian pilihan raya yang lain, mengikut peruntukan mana#mana
undang#undang yang berhubungan dengan pilihan raya (Mohamed Su%%ian 'in 2ashim $.0>A
2ussain Mohamed $.80)
Melalui +erkara $$. tersebut juga, ternyata bahawa setiap rakyat memiliki kebebasan dan
hak untuk memilih pememerintahan 8ika dibandingkan dengan corak pemerintahan yang lain,
perjalanan pilihan raya di Malaysia lebih terbuka daripada segi memberi hak kebebasan kepada
rakyat biasa -leh itu, pemberian hak kebebasan dan penjaminan hak rakyat dalam
+erlembagaan +ersekutuan membuktikan demokrasi di Malaysia mewujudkan kedaulatan
rakyat(kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
"i samping itu, kerahsiaan undi yang dilaksanakan dalam setiap pilihan raya yang
diadakan di Malaysia adalah berasaskan kepada prinsip demokrasi 2al ini bermaksud, sekiranya
ada pilihan raya dijalankan, setiap undi yang diberikan kepada mana#mana calon oleh setiap
pengundi tidak akan dapat dengan apa cara jua pun diketahui oleh sesiapa
(2j34ashid34ahman $..>, $,/#$,:) "engan demikian, seseorang pengundi bolehlah
membuang undi secara bebas tanpa ragu#ragu atau takut &ambahan lagi, menurut +eraturan
$0($) iaitu +eraturan#peraturan +ilihan 4aya(+erjalanan +ilihan 4aya) $.8$, telah menentukan
14
bahawa Bundi#undi hendaklah diberi secara undi#rahsia 5ndi#rahsia ialah setiap seorang
pengundi hendaklah terdiri daripada sehelai kertas yang disebut sebagai kertas undi yang
terkandung di dalamnya senarai calon berserta simbol yang diperuntukkan bagi tiap#tiap calon
Seperti yang kita ketahui, kerahsiaan undi amat penting dalam perjalanan sesebuah proses
pilihan raya yang adil dan bebas -leh itu, kerahsiaan undi dalam pilihan raya di Malaysia telah
terjamin iaitu undi#undi dirahsiakan dan menjadi suatu kehendak undang#
undang(2j34ashid34ahman $..>, $,/#$,:) Seksyen $,(2) 3kta +ilihan 4aya $./8
menyebut bahawa B&iap#tiap orang yang mengundi dalam suatu pilihan raya hendaklah
membuang undinya dengan menggunakan sekeping kertas undi yang akan ditandakan olehnya
bagi menunjukkan undinya, dan dimasukkan olehnya ke dalam suatu peti undi termateri, yang
akan diperuntukkan bagi maksud itu, dengan cara yang menjadikan undi itu rahsiaC 8aminan
kerahsiaan undi ini diperkuatkan lagi dengan adanya suatu bentuk larangan yang diberikan di
dalam Seksyen ,. 3kta !esalahan +ilihan raya $./> yang berbunyi berikutA B&iada seorang pun
pemilih yang telah mengundi dalam sesuatu pilihan raya boleh dalam sesuatu prosiding
mempersoalkan pilihan raya itu, dikehendaki menyatakan untuk siapakah dia telah mengundiC
"i samping itu, dalam memastikan kerahsiaan undi ini terjamin, ada yang berpendapat
bahawa kod bar diperlukan pada kertas undi bagi menggantikan penggunaan nombor siri sedia
ada Cadangan ini diutarakan oleh 3hli "ewan 5ndangan 6egeri 'ukit +anau, iaitu "atuk 3bdul
9attah Mahmood (httpJ@@wwwbhariancommy) 6amun begitu, &imbalan +engerusi Suruhanjaya
+ilihan 4aya (S+4), "atuk Dan 3hmad Dan -mar mengulas cadangan "atuk 3bdul 9attah
Mahmood dengan menyatakan bahawa !od bar tidak perlu digunakan pada kertas undi bagi
menggantikan pengguna nombor siri sedia ada Menurut beliau, kerahsiaan undi tetap terjamin
dengan penggunaan nombor siri kerana kertas undi hanya dikeluarkan kepada pengundi setelah
15
semakan identiti dibuat +enggunaan nombor siri bertujuan memastikan jumlah kertas undi
dalam peti undi adalah sama dengan yang dikoyak daripada buku kertas undi serta mempunyai
nombor siri serupa "atuk Dan 3hmad Dan -mar memperkukuhkan lagi hujahnya dengan
menyatakan bahawa nombor siri pada kertas undi diguna pakai di kebanyakan negara seluruh
dunia kerana ia adalah cara yang cepat dan terbaik bagi mengetahui jumlah yang keluar
mengundi Selain itu, beliau turut menyatakan bahawa berkata kertas undi yang digunakan
semasa pilihan raya bukan kertas biasa sebaliknya diimport dan dicetak oleh +ercetakan 6asional
Malaysia 'erhad dengan penuh kerahsiaan
6atijahnya, elemen#elemen penting yang mewarnai dunia pilihan raya di Malaysia seperti
peranan dan pengibatan S+4 dalam perjalanan pilihan raya, pembukaan pintu kebebasan dan hak
kepada rakyat(orang awam) dalam hal memilih kerajaan serta penjaminan kerahsiaan undi
membuktikan bahawa sememangnya pengamalan sekali gus perjalanan sistem demokrasi di
Malaysia bersesuaian dengan prinsip atau ciri demokrasi
,E$E$ASAN $ERSUARA-$ER'EDIA
2ak bersuara atau kebebasan bersuara@bermedia adalah antara perkara yang paling lantang
dituntut di dalam sesebuah negara demokrasi seperti Malaysia +erkembangan amalan hak
kebebasan bersuara tersebut adalah sebahagian daripada perkembangan idea berkenaan
demokrasi yang menjadi amalan pemerintahan di Malaysia kini !onsep kebebasan bersuara di
Malaysia sememangnya berkait rapat dengan kebangkitan sesuatu isu yang diperjuangkan oleh
masyarakat seperti hak berkerajaan sendiri, keadilan, akauntabiliti, ketelusan pemerintahan dan
16
sebagainya -leh itu, terdapat beberapa saluran yang diciptakan bagi membolehkan isu#isu itu
diperjuangkan seperti melalui media massa dan 6)-('adan bukan kerajaan)
+erkara $0 dalam +erlembagaan persekutuan memperuntukkanJ
*.# ,ebebasan ber(akap& ber"!mpun dan menubu" persatuan
($) &ertakluk kepada 9asal (2), (,), dan (>) M3kta 3,0N
a) &iap#tiap warganegara adalah berhak bebas bercakap dan mengeluarkan %ikiranA
b) Semua warganegara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjataA
c) Semua warganegara adalah berhak menubuhkan persatuan
Menerusi +erkara $0 ini, kita dapat melihat bahawa hak kebebasan sama ada bersuara
mahupun bermedia dan menubuhkan persatuan merupakan hak yang dijamin oleh +erlembagaan
persekutuan negara kita Malaysia(Dan Mohd 6or Dan "aud et al $..$) -leh itu, tidak
dina%ikan bahawa perjalanan demokrasi Malaysia adalah bersesuaian dengan prinsip@ciri
demokrasi khususnya dalam perkara yang dibincangkan ketika ini iaitu yang berkait rapat
dengan prinsip kebebasan bersuara
3ntara hujah#hujah yang menyokong pengamalan konsep kebebasan bersuara di Malaysia
yang bersesuaian dengan prinsip@ciri demokrasi misalnya, dapat dilihat pada media cetak sama
ada surat#surat khabar atau pembacaaan berita melalui online, majalah dan sebagainya &idak
dina%ikan pada era ini, masyarakat telah mencapai kematangan demokrasi yang agak tinggi di
mana tulisan#tulisan yang kritis lagi mencabar minda sentiasa digalakkan dan menghiasi halaman
akhbar dan majalah atau ruang teleEisyen dan radio Malah, dalam kebanyakan akhbar yang
berwibawa, satu halaman besar dikhaskan untuk para pembaca yang prihatin dan berminat
meluahkan pandangan mereka mengenai sesuatu isu, pro dan kontranya "i samping memberi
17
kebebasan kepada para penulis untuk mengutarakan sesuatu topik, para pembaca pula diberikan
ruang untuk melibatkan diri dalam proses perbincangan mengenai sesuatu isu tersebut dengan
memberi komen atau pendapat Sebagai contoh, dalam 5tusan online@5tusan
Malaysia@Mingguan Malaysia +ihak akhbar 5tusan online sentiasa mengalu#alukan feedback
atau sebarang maklum balas daripada para pembacanya(httpJ@@wwwutusancommy@) 2al ini
memperlihatkan penglibatan masyarakat dalam mengetengahkan isu#isu yang luas seiring
dengan pendekatan demokratik
Selain itu, pengamalan ciri#ciri demokrasi di Malaysia yang melibatkan kebebasan
bersuara juga dapat dibuktikan dengan wujudnya demonstrasi#demonstrasi rakyat Secara
umumnya, demonstrasi merupakan salah satu kaedah dalam melahirkan rasa dan ketidakpuasan
hati kelompok masyarakat terhadap sesuatu yang dirasakan tidak menyebelahi atau memihak
kepada mereka "alam konteks negara kita Malaysia, wujud beberapa keadaan demonstarsi sama
ada demonstrasi secara aman mahupun demonstrasi yang mampu menggugat ketenteraman
awam
'agi demonstrasi secara aman, demonstrasi ini selalunya adalah yang melibatkan rintihan#
rintihan rakyat mengenai sesuatu isu masyarakat sama ada berkaitan tanah, pembinaan
perumahan yang terbengkalai, longkang tersumbat dan sebagainya "emonstarsi secara aman
adalah lebih kepada luahan rasa tidak puas hati secara sederhana dan menuntut pihak kerajaan
campur tangan dalam menyelesaikan perkara tersebut Sebagai contoh, "emonstrasi menggesa
+enubuhan &ribunal &anah(3min 3nuar 20$2) "emonstrasi secara aman ini dilakukan di
perkarangan Mahkamah &awau yang menggesa agar penubuhan &ribunal &anah dipercepatkan
4atusan penduduk dan wakil orang asal dari sekitar kawasan &awau, Sebatik, !alabakan, (ahad
18
"atu, 'eluran dan Silam membawa bersama pelbagai sepanduk yang tertera tulisan termasuk
O&ubuhkan &ribunal Selamatkan &anah 3dat -rang 3sal SabahG dan sebagainya
"alam meniti perkembangan dan pembangunan negara kita Malaysia, kita tidak dapat
menolak bahawa negara kita turut mengalami keadaan demonstrasi jalanan Dalau
bagaimanapun, demonstrasi jalanan dilihat sebagai satu instrumen penting dalam pergerakan
demokrasi namun bercanggah sama ada masih perlu had, kewajaaran dan kemunasabahan untuk
diadakan +ernyataan ini disokong oleh 3hli Majlis &ertinggi 5M6- iaitu "atuk Sai%uddin
3bdullah dan 6aib +residen +as, Salahuddin 3yub) (wwwsinarhariancommy) Sememangnya
demokrasi merupakan dilihat sebagai jalan terakhir dalam menunjukkan ketidakpuashatian
rakyat 6amun begitu, wujudnya demonstrasi di Malaysia telah membuktikan bahawa Malaysia
turut memberi ruang kebebasan kepada rakyatnya
Meskipun diberi hak kebebasan bersuara oleh perlembagaan, ia bukan bermaksud rakyat
boleh melakukan sesuatu dengan sesuka hati dan bertindak secara tidak rasional +erkara $0
9asal (2) (a), (b), (c), 9asal (,) dan 9asal (>) yang diperuntukkan dan termaktub dalam
perlembagaan merupakan sekatan#sekatan tertentu yang telah diwujudkan Sebenarnya Bsekatan#
sekatanC ini diwujudkan bukan sahaja untuk menjamin kesejahteraan dan ketenteraman umum,
larangan terhadap penyentuhan isu#isu yang boleh menggugat keselamatan negara malah
merupakan suatu usaha mencari dan memberi sempadan yang wajar kepada ruang lingkup
pengertian dan hak kebebasan tersebut(Dan Mohd 6or Dan "aud et al, $..$) Sekatan#sekatan
ini amat perlu dalam konteks masyarakat majmuk yang dimiliki oleh negara kita
19
,ESI'PULAN
!esimpulannya, demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan yang terbaik dan masih
mengekalkan hak#hak yang sama bagi setiap indiEidu jika dibandingkan dengan sistem
pemerintahan yang lain 3malan demokrasi langsung sebagaimana yang pernah dipraktikkan di
3thens adalah suatu yang mustahil hendak diamalkan sekarang 8usteru itu, kebanyakan negara
demokrasi yang wujud pada hari ini termasuklah Malaysia adalah bersi%at demokrasi secara tidak
langsung, sama ada berbentuk parlimen, presiden, %ederal atau unitari
'erdasarkan perbincangan dan penghujahan isi, kita perlu akui bahawa demokrasi di
Malaysia adalah berjalan sesuai dengan ciri atau prinsip demokrasi Selain daripada pilihan raya
dan kebebasan bersuara, terdapat banyak lagi hujahan atau bukti yang menjelaskan pengamalan
demokrasi di Malaysia +rinsip yang paling utama dalam mengeyakan topik persoalan ini adalah
lebih kepada pilihan raya +ilihan raya telah dijadikan sebagai lambang yang membuktikan
sesebuah negara itu mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu berbangga dengan sistem pemerintahan
demokrasi yang dijalankan di negara kita Meskipun demokrasi tidak sempurna, namun
demokrasi mengikut acuan Malaysia adalah antara yang mencapai tahap terbaik di dunia
20
+erkara ini diakui sendiri oleh &an Sri 3bu =ahar 6ika 5jang iaitu Speaker "ewan 6egara di
mana beliau telah menjelajah ke seluruh dunia untuk melihat pengamalan demokrasi dalam
sesebuah negara yang mengamalkan ideologi politik demokrasi 'ukan mudah untuk sesebuah
negara seperti kita Malaysia yang memiliki masyarakat majmuk untuk tetap bertahan dalam
mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi ini 2al ini demikian, hidup di bumi Malaysia
bukan melibatkan kehidupan diri kita sahaja malah melibatkan kehidupan budaya masyarakat
lain yang terdiri daripada pelbagai etnik daan agama
-leh itu, kita perlu menghargai dan memelihara corak pemerintahan demokrasi yang
diamalkan oleh negara kita 2al ini demikian, dengan corak pemerintahan tersebutlah kita
mampu memiliki dan merasai kehidupan aman dan damai seperti pada ketika ini21
RU/U,AN
3bdul 4ahman 'in 2jMohammad $.:> Dasar-Dasar Adat Perpateh !uala (umpurJ +ustaka 3ntara
3 More +er%ect 5nion tth History Of Democracy
httpJ@@librarythinkFuestorg@2:>::@historyPo%Pdemocracyhtml M8 "isember 20$2N
3hmad 3tory 2ussain $..8 Dari erantakan Menuju Pembangunan! Politik Melayu "##$-%$$$ !uala
(umpurJ 5tusan +ublications < "istributors Sdn'hd
3min 3nuar 20$2 "emonstrasi 3man )esa +enubuhan &ribunal &anah
httpJ@@wwwtheborneopostcom@20$2@00@20@demonstrasi#aman#gesa#penubuhan#tribunal#tanah@
M8 "isember 20$2N
3non 200/ Malaysia &ita! Panduan Dan 'ujukan (ntuk Peperiksaan Am &erajaan !uala (umpurJ
7nternational (aw 'ook SerEices
'erita 2arian -nline 20$2 !od bar tidak perlu pada kertas undiJ S+4
httpJ@@wwwbhariancommy@articles@!odbartidakperlupadakertasundiPS+4@3rticle@ M2> "isember 20$2N
'erita 2arian 2008 &erokai ?nsiklopedia "unia(Siri !e#22) J +ilihan 4aya
httpJ@@wwwdbpgoEmy@klikdbp@klikdbp/%eb8pd% M2> "isember 20$2N
Chedet 2008 "emokrasi
httpJ@@chedetcc@blog@QpR80 M20 6oEember 20$2N
"e%li 200. +rinsip#+rinsip "emokrasi
httpJ@@mklh$$demokrasiblogspotcom@ M20 6oEember 20$2N
2ussain Mohamed $.80 Membangun Demokrasi ! Pilihan 'aya di Malaysia !uala (umpurJ !arya
'istari Sdn'hd
4ujuk6ota 20$$ "emokrasi di Malaysia
httpJ@@rujuknotablogspotcom@20$$@08@demokrasi#di#malaysiahtml M20 6oEember 20$2N
)ha*ali Mayudin(pynt) 2002 Politik Malaysia! Perspektif Teori dan Praktik 'angiJ +enerbit 5niEersiti
!ebangsaan Malaysia
)ha*ali Mayudin, 8amaie 2amil, Sity "aud < =aini -thman(pynt) 20$2 Demokrasi &epimpinan dan
&eselamatan dalam Politik Malaysia 'angiJ +enerbit 5niEersiti !ebangsaan Malaysia
22
2j34ashid34ahman $..> Perjalanan Pilihan 'aya Malaysia !uala (umpurJ 'erita +ublishing
Sdn'hd
8ohn 9unston(?ditor) 200$ )o*ernment and Politics in Southeast Asia +asir +anjang, SingapuraJ
7nstitute o% Southeast 3sian Studies
!4amanathan $.88 &onsep Asas Politik SelangorJ "ewan 'ahasa < +ustaka
PPPPPPPPPPPPP200, Asas Sains Politik +ulau +inangJ +usat +engajian 8arak 8auh 5niEersiti Sains
Malaysia
Maret 20$0 +emahaman &entang "emokrasi
httpJ@@nurea*i*ah$,wordpresscom@20$0@0,@,$@pemahaman#tentang#demokrasi@ M20 6oEember 20$2N
Muhammad 1uso%% 'in 2ashim $.8.+ &esultanan Melayu Melaka! &ajian eberapa Aspek tentang
Melaka pada Abad ke-", dan Abad ke-"- dalam Sejarah Malaysia !uala (umpurJ "ewan 'ahasa dan
+ustaka
MyMassa 20$2 3rtikel +embacaJ +erhimpunan 3man, !ebebasan 'ersuara, !ebebasan 'erakademik
httpJ@@mymassablogspotcom@20$2@0>@artikel#pembaca#perhimpunan#amanhtml M8 "isember 20$2N
6eosangsapurba 20$0 2ak 3sasi "alam 3malan "emokrasi 6egara
httpJ@@geopolitikusblogspotcom@20$0@0$@hak#asasi#dalam#amalan#demokrasi#negarahtml M20 6oEember
20$2N
+ermana* 20$$ +engertian "emokrasi Menurut +ara 3hli
httpJ@@permana*blogspotcom@20$$@$$@pengertian#demokrasi#menurut#para#ahliP0,html M$2 "isember
20$2N
Sang +emersatu 20$2 "ialektika "emokrasiJ "emokrasi +ancasila oleh "r 3gussalim 3ndi )adjong
S2, M2(20$0)
httpJ@@umarikmawarublogspotcom@20$2@00@dialektika#demokrasihtml M$2 "isember 20$2N
ShiE (al $.82 Malaysian Democracy! An .ndian Perspecti*e 6ew "elhiJ &he ?lection 3rchiEes
Sinar 2arian -nline 20$2 S"emokrasi di Malaysia perlu disuburkanS
httpJ@@wwwsinarhariancommy@nasional@demokrasi#di#malaysia#perlu#disuburkan#$/8$.0Q
local(inks?nabledR%alse M8 "isember 20$2N
Syed 2ussein 3hmad $..> Penghantar Sains Politik +ulau +inangJ +usat +engajian (uar !ampus
5niEersiti !ebangsaan Malaysia
Sunitha 'isan#)unasegaran(Majalah +enita 7su 6o$>) 200: "emokrasi
httpJ@@wwwpenitaorg@indeHphpQoptionRcomPcontent<EiewRarticle<idR2.<7temidR/0 M20 6oEember
20$2N
&un Mohamed Su%%ian 'in 2ashim $.80 Mengenal Perlembagaan Malaysia &erj 3bdul Majid 'in
3bdul (ati% < 4id*uan 'in -mar !uala (umpurJ "ewan 'ahasa dan +ustaka
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP$.0> Mengenal Perlembagaan Malaysia $.0> !uala (umpurJ "ewan
'ahasa dan +ustaka
23
&un MohdSalleh 3bas $..0 Prinsip Perlembagaan / Pemerintahan Di Malaysia !uala (umpurJ
"ewan 'ahasa dan +ustaka
5tusan -nline 20$$ )olongan &uduh &idak 3dil, Sebenarnya &elah Menang +ilihan 4aya
httpJ@@wwwutusancommy@utusan@in%oaspQ
yR20$$<dtR08$$<pubR5tusanPMalaysia<secR4encana<pgRreP0,htm M2> "isember 20$2N
Dan Mohd 6or Dan "aud, Mohd 6oor 3lam Shaik Mohd 2ussain, Mahayudin 2j1ahya, 9aisal
2j-thman, 3bdul 3*i* "eraman, 2ussain Mohamed < 6ik 3*i* 6ik +a $..$ 0a1asan %$%$! Aspek
Politik / Sosial !uala (umpurJ 3rena 7lmu Sdn'hd
Dikisource 20$2 +erlembagaan +ersekutuan Malaysia@+ilihan 4aya
httpJ@@wikisourceorg@wiki@+erlembagaanP+ersekutuanPMalaysia@+ilihanP4aya M2> "isember 20$2N
Dikisource 20$2 +erlembagaan +ersekutuan Malaysia@!ebebasan 3sasi
httpJ@@wikisourceorg@wiki@+erlembagaanP+ersekutuanPMalaysia@!ebebasanP3sasiM2> "isember 20$2N

24
PUSAT PENGA/IAN SE/ARAH& P0LITI, DAN STRATEGI
1A,ULTI SAINS S0SIAL
DAN ,E'ANUSIAAN
S,SP *.22 3E40LUSI P0LITI,5
SE'ESTER *6 SESI 7.*7-7.*2
S0ALAN6
$ERDASAR,AN PRINSIP-PRINSIP ASAS DE'0,RASI& HURAI,AN
SE/AUH'ANA,AH DE'0,RASI DI 'ALAYSIA $ER/ALAN SESUAI DENGAN
8IRI-8IRI DE'0,RASI
NA'A PENSYARAH6
EN8I, /A'AIE HA'IL
NA'A PELA/AR6
8HRISTINE 4IENA AUGUSTINE A*9.9:7
25