Anda di halaman 1dari 9

0

PENILAIAN KURSUS
KPR3012

Seminar Refleksi Latihan
Mengajar
Sem 2
2012/13
FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN
MANUSIA
KANDUNGAN
1.0 Pengenalan 2
2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 2
3.0 Penilaian Kursus:
3.1 Pemberatan penilaian kursus 2
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus 2
4.0 Bentuk Kerja Kursus Indiidu: 3
!.0 Bentuk Kerja Kursus Kumpulan 4
".0 #kala Pemarkahan Kerja Kursus
".1 #kala pemarkahan esei "
".2 #kala pemarkahan pembentangan "
$.0 Peringatan $
%A&PI'A(:
i. )*er tugasan kumpulan +
1
1.0 PENGENALAN
Kursus ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk menilai dan membin,angkan
pengalaman mereka semasa menjalani praktikum. Pengetahuan -ang diper*leh dapat
dijadikan sebagai panduan di samping b*leh dik*ngsi bersama rakan.rakan -ang lain.
Kerja kursus merupakan sebahagian dari pr*ses pembelajaran para pelajar dalam
kursus ini -ang bertujuan untuk meningkatkan keupa-aan intelektual/ pemikiran
kreati0 1 kritis dan pembinaan sahsiah pr*0esi*nal sebagai se*rang guru -ang
ber2iba2a. Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pens-arah dan
pelajar untuk melengkapkan pr*ses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini.
2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
i. &enilai pengalaman praktikum 3)"/ )#34.
ii. &en,adangkan aktiiti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan situasi
dalam bilik darjah 3A4/ )5P#24
iii. &enghasilkan semula aktiiti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan
situasi bilik darjah 3)!/4
i. &enilai aktiiti pengajaran dan pembelajaran -ang baik 3)"/ 5#24.
3.0 PENILAIAN KURSUS
3.1. Pemberatan
Kategr! Pemberatan
Kerja kursus 1006
JUMLAH 100"
3.2. Ag!#an Pemberatan Ker$a K%r&%&
Bent%' Ker$a
K%r&%&
Jen!&
(%ga&an
J%m)a# *"+
5ugasan 1 Penulisan Ilmiah l
3Indiidu 4
4!6
5ugasan 2 #eminar re0leksi
3Pembentangan
Indiidu4
1!6
5ugasan 3 Penulisan Ilmiah ll
3Kumpulan4
406
JUMLAH 100"
2
,.0 BEN(UK KERJA KURSUS INDI-IDU
#ila ba,a SEMUA perkara -ang terdapat di ba2ah supa-a anda mendapat ke0ahaman -ang
sebenar tentang bagaimana hendak men-elesaikan kerja kursus anda.
(%ga&an Ara#an (ar!'# A'#!r "
(%ga&an 1 (AJUK.
Pen%)!&an re/)e'&! )at!#an menga$ar.
00 pens-arah b*leh menentukan jenis A atau B bagi tugasan
1.
775ugasan jenis A: Bagi kumpulan -ang tidak diarahkan
untuk menjalankan kajian tindakan semasa latihan
mengajar.
775ugasan jenis B: Bagi kumpulan -ang telah diarahkan
untuk menjalankan kajian tindakan semasa latihan
mengajar.
Jen!& A.
ARAHAN.
1. Pelajar dikehendaki men-enaraikan
pengalaman penting -ang mereka per*lehi
semasa latihan mengajar.
2. Pelajar dikehendaki mengumpul lap*ran
pen-eliaan daripada pens-arah pen-elia
dan guru pembimbing.
3. Berdasarkan pengalaman dan lap*ran
pen-eliaan tersebut/ pelajar haruslah
mengenal pasti isu atau masalah bagi
menambahbaik pr*ses pengajaran dan
menentukan bentuk tindakan -ang b*leh
diambil bagi mengatasi isu atau masalah
-ang timbul semasa pr*ses pengajaran
dijalankan.
4. Hasil tindakan tersebut perlulah dihantar
se,ara bertulis kepada pens-arah kursus.
)*nt*h aspek -ang b*leh dilap*rkan dalam penulisan
re0leksi
1. Pen,apaian *bjekti0
2. Penguasaan isi kandungan
3. Permulaan pengajaran
4. Perkembangan pengajaran
!. Perlaksanaan strategi8kaedah dan kemahiran lain.
". Penggunaan alat8bahan pengajaran
$. Penilaian8pen-*alan
+. Penutup
9. Penerapan nilai dan kemahiran
10. Pengurusan bilik darjah
11. K*munikasi8pertuturan
12. Pen-ampaian
13. Pen-ertaan pelajar
5arikh akhir
serah tugasan:
29 April 2013
4!6
3
14. Persatuan
1!. Badan beruni0*rm
1". #ukan
Ata%
Jen!& B.
ARAHAN.
1. Pelajar dikehendaki men-ediakan lap*ran
hasil kajian tindakan -ang telah
dilaksanakan semasa latihan mengajar.
2. Penulisan lap*ran perlu mengikut 0*rmat
berikut
i. :*kus kajian
ii. ;bjekti0 dan s*alan kajian
iii. #*r*tan lietarure
i. Pengimpulan data. instrumen -ang
digunakan
. &enganalisis dan mengintepertasi
data
i. &eran,ang tindakan
ii. &enjalankan tindakan
iii. &emantau dan menilai tindakan
i<. 'e0leksi pr*0esi*nal 3 apakah -ang
anda pelajari melalui pr*ses
kajian= Bagaimanakah kajian
tindakan memberi impak kepada
pengajaran anda=4
5ugasan &>#5I dihantar se,ara bertulis/ kepada
pens-arah kursus mengikut tarikh -ang
ditetapkan. Penulisan ilmiah ini perlu di sediakan
antara 20.2! muka surat. Penghantaran mele2ati
tarikh -ang ditetapkan tidak akan dila-an.
?unakan ,*er tugasan -ang diberi 3'ujuk
%ampiran 14.
(%ga&an 2
Sem!nar re/)e'&! *Pembentangan In1!2!1%+
Berdasarkan tugasan 1 pelajar perlu membuat
pembentangan se,ara indiidu di dalam kelas/
anggaran masa 10 minit termasuk sesi s*al ja2ab.
Pelajar b*lehlah memilih mana.mana k*mp*nen
-ang terdapat dalam 'an,angan Pengajaran
Harian/ ,*nt*h: *bjekti0/ set induksi/
kaedah8strategi/ penerapan nilai dan kemahiran/
alat8 bahan pengajaran/ teknik pen-*alan dan
penilaian dan penutup berdasarkan arahan
pens-arah dan bimbingan pens-arah kursus.
Bermula pada
4 &a, 2013
1!6
4
3. BEN(UK KERJA KURSUS KUMPULAN
#ila ba,a SEMUA perkara -ang terdapat di ba2ah supa-a anda mendapat ke0ahaman -ang
sebenar tentang bagaimana hendak men-elesaikan kerja kursus anda.
Jen!&
(%ga&an
Ara#an (ar!'# "
(%ga&an 3 1. Pelajar dikehendaki membentuk
kumpulan seramai 4.! *rang.
2. Pens-arah akan memberikan tajuk -ang
berkaitan dengan k*mp*nen -ang terdapat
dalam pr*ses pengajaran untuk dibuat satu
penulisan ilmiah/ antara 20.2! muka surat.
)adangan tajuk:
a. Kepentingan peran,angan dalam
pr*ses pengajaran
b. Penentuan *bjekti0 dalam pr*ses
pengajaran.
,. Bin,angkan k*nsep kaedah8strategi
dalam pr*ses pengajaran.
d. Bin,angkan keperluan pengukuhan
dan penga-aan dalam pr*ses
pengajaran.
e. Bin,angkan pengujian dan penilaian
dalam pr*ses pengajaran.
0. Bin,angkan keperluan alat bantu
dalam pr*ses pengajaran.
g. #ikap dan sahsiah guru dalam pr*ses
pengajaran.
5ugasan &>#5I dihantar se,ara bertulis kepada
pens-arah kursus mengikut tarikh -ang
ditetapkan. Penghantaran mele2ati tarikh -ang
ditetapkan tidak akan dila-an.
?unakan ,*er tugasan -ang diberi 3'ujuk
%ampiran 14.berdasarkan pengalaman pelajar di
sek*lah.
5arikh akhir
serah tugasan:
29 April 2013
406
JUMLAH
100"
PERHA(IAN
#egala perkara -ang berkaitan kerja kursus &>#5I merujuk dan mengikut arahan
pens-arah kumpulan kuliah masing.masing.
4. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS
S'a)a Pemar'a#an E&e! In1!2!1% 1an K%m5%)an
Gre1 Kr!ter!a E&e!
!
A &enepati 0*rmat penulisan esei ilmiah/ mempun-ai rujukan se,ara ilmiah/ isi mantap
dan men,ukupi/ isi di*lah dan dikembangkan dengan baik/ ada ,*nt*h -ang baik dan
k*nkrit. Ada idea asli -ang bernas/ kreati0 dan kritis. Idea tersusun dengan kemas dan
me-akinkan . 5iada kesalahan bahasa.
A6 &enepati 0*rmat penulisan esei ilmiah/ mempun-ai rujukan se,ara ilmiah/ isi mantap
dan men,ukupi/ isi dikembangkan dengan baik/ ada ,*nt*h -ang k*nkrit. Ada idea
asli -ang bernas. Idea tersusun dengan kemas. 5iada kesalahan bahasa.
B7 &enepati 0*rmat penulisan esei ilmiah/ mempun-ai rujukan se,ara ilmiah/ isi
men,ukupi/ isi di huraikan dan ada ,*nt*h. Idea disusun dengan baik. 5iada
kesalahan bahasa.
B &enepati 0*rmat penulisan esei ilmiah/ isi men,ukupi/ isi di huraikan dan ada
,*nt*h. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima 3tidak lebih dari 3
perkara4.
B6 &enepati 0*rmat penulisan esei ilmiah/ kesalahan 0*rmat -ang minima 3tidak lebih 2
perkara4/ isi men,ukupi/ isi di huraikan dan ada ,*nt*h. Ada Idea sendiri. Kesalahan
bahasa minima 3tidak lebih dari 3 perkara4.
87 Ada penulisan esei ilmiah/ kesalahan 0*rmat -ang minima 3tidak lebih 3 perkara4/ isi
men,ukupi/ isi di huraikan dan ada ,*nt*h. Ada Idea -ang diambil dari sumber lain.
Kesalahan bahasa minima 3tidak lebih dari ! perkara4.
8 Ada penulisan esei/ kesalahan 0*rmat tidak melebihi 4 perkara. isi men,ukupi/ isi di
huraikan dan ada ,*nt*h. Ada idea -ang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa
tidak melebihi $ perkara.
86 Kesalahan 0*rmat melebihi ! perkara. isi tidak men,ukupi/ isi tidak dihuraikan.
5iada ,*nt*h. Ada Idea -ang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi +
perkara.
D/E 5idak diserah pada 2aktu -ang ditetapkan. 5idak lengkap.
4.2 S'a)a Pemar'a#an Pembentangan
Gre1 Kr!ter!a Pembentangan
A 5ahap perbahasan ilmiah -ang ,emerlang/ pen-ampaian -ang jelas/ lan,ar/
,emerlang/ kemas 1 me-akinkan/ menarik 1 kreati0/ mengandungi idea -ang
bernas/ dan ada elemen interaksi -ang baik.
A6 5ahap perbahasan ilmiah -ang baik/ pen-ampaian -ang jelas dan baik/ menarik 1
kreati0/ mengandungi idea -ang bernas/ dan ada elemen interaksi -ang baik.
B7 5ahap perbahasan ilmiah -ang sederhana/ pen-ampaian -ang baik/ menarik 1 kreati0/
idea -ang bernas/ ada elemen interaksi.
B 5ahap perbahasan ilmiah sederhana/ pen-ampaian -ang baik/ menarik dan idea -ang
bernas.
B6 Ada perbahasan ilmiah/ pen-ampaian -ang baik 1 menarik dan ada idea -ang kemas
87 Ada penjelasan/ pen-ampaian -ang sederhana/ Ada idea sendiri -ang baik.
8 5ahap perbin,angan -ang rendah/ pen-ampaian sederhana dan sekadar ada/ ada idea
tetapi kurang kemas.
86 5idak ada penjelasan/ pen-ampaian -ang tidak berkesan/ idea -ang tidak jelas.
D/E ?agal melengkapkan tugasan/ 5idak menja2ab s*alan/ serahan mele2ati tarikh akhir.
9. PERINGA(AN:::::::
!. Kar;a an1a me&t!)a# a&)! 1ar! !1ea an1a &en1!r!.
!!. P)ag!at a1a)a# $ena;a# !nte)e' ;ang b)e# 1!'ena'an t!n1a'an tatatert!b.
!!!. Sent!a&a A<AS 1engan tar!'#6tar!'# ;ang ber'a!tan.
"
!2. Pa&t!'an t%ga&an 1!#antar meng!'%t tar!'# ;ang 1!teta5'an.
2. Kegaga)an an1a me)eng'a5'an = meng#antar t%ga&an a1a)a#
tangg%ng$a>ab an1a &en1!r!.
2!. Pa&t!'an an1a men$a1! 5e)a$ar ;ang a't!/.
2!!. Sem%a 5erat%ran a1a)a# terta')%' 'e5a1a ara#an 5en&;ara# '%m5%)an
ma&!ng6ma&!ng
$
PEMARKAHAN
LAMPIRAN 1
RIS
SEMES(ER 1 SESI 2010/2011
K;@ 1 (A&A KA'#A#
KPR 3012. RE?LEKSI LA(IHAN MENGAJAR
(AJUK
DISEDIAKAN @LEH
NAMA N@. MA(RIK PR@GRAM
PENSAARAH. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ar!'#.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+