Anda di halaman 1dari 16

SELAMAT PAGI SAHABAT SAYA

YANG BAIK...
IBADAH MAHDAH

Ibadah mahdah adalah bentuk ibadah langsung kepada
allah yang tata cara pelaksanaannya telah di atur dan di
tetapkan oleh allah atau di contohkan oleh rasulullah.
Karena itu pelaksanaan ibadah ini sangat ketat, yaitu
harus sesuai dengan contoh rasulullah. Penambahan dan
pengurangan dari contoh yang telah di tetapkan disebut
bidah yang menjadi ibadah itu batal atau tidak sah.

Macam-macam ibadah mahdah yaitu :
Taharah atau Bersuci
Sholat
Puasa
Zakat
Haji
TAHARAH ATAU BERSUCI

Taharah berasal dari kata tahara artinya bersih, yaitu
kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis
sehingga layak untuk melakukan kegiatan Ibadah seperti
sholat.
Tahara atau bersuci bertujuan untuk menyucikan badan
dari najis dan hadas.
Najis adalah kotoran mewajibkan seseorang muslim
untuk menyucikan diri dari dan kepada apa yang dikenainya.
sedangkan hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang
yang memilikinya wajib wudhu atau mandi.
Bentuk-bentuk taharah atau bersuci antara lain:
1. menghilangkan najis
yang termasuk benda najis adalah bangkai, darah,
daging babi, muntah, kencing, dan kotoran manusia
atau binatang.
bila benda najis tersebut di atas kena badan atau
tempat yang hendak di gunakan sholat, terlebih dahulu
harus di hilangkan dengan cara menghilangkan najis
tersebut dengan air sehingga hilang bau, rasa maupun
warnanya.
2. Menghilangkan hadas
Hadas terdiri dari hadas kecil dan hadas besar.
Hadas kecil di hilangkan dengan wudhu, sedangkan
hadas besar di hilangkan dengan mandi (janabat).22

SHOLAT

Menurut bahasa, sholat berarti doa ,
sedangkan menurut istilah adalah bentuk ibadah
yang terdiri atas gerakan gerakan dan ucapan
ucapan yang di mulai dengan takbiratul ihram
dan di akhiri dengan salam dengan syarat syarat
tertentu.
Sholat merupakan ibadah khusus, karena itu
tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan
contoh yang di lakukan oleh nabi.
Sholat dalam agama islam menempati tempat
yang paling tinggi di antara ibadah ibadah yang
lain, bahkan nabi menempatkan sebagai tiang
agama.
Amal seorang muslim yang pertama kali di
perhitungkan di akhirat adalah Sholat dan amal
yang lainnya akan memiliki makna atau tidak
sangat tergantung kepada sholat nya.
Sholat merupakan satu satu nya kewajiban muslim yang
mengajarkan sholat tidak hanya dalam kondisi biasa, tetapi juga
sholat dalam kondisi sakit, di perjalanan bahkan sholat dalam kondisi
ketakutan atau perang.
Sholat bagi orang yang sedang berada di parjalanan di lakukan
dengan cara jamak ( menghimpun dua sholat pada satu waktu ) dan
qasar ( meringkas sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat ).
Sholat yang bisa di jamak adalah : ZUHUR dengan ASHAR dan
MAGRIB dengan ISYA.
Apabila sholat ZUHUR dan ASHAR di satukan dan di lakukan
pada waktu ZUHUR di sebut jamak taqdim dan apa bila di lakukan
pada waktu ASHAR di sebut jamak taqhir. Sedangkan sholat yang
bisa di qasar adalah sholat yang empat rakaat, yaitu : ZUHUR ,
ASHAR , dan ISYA.
Sholat bagi yang sakit di lakukan dengan cara duduk atau
berbaring sesuai dengan kemampuannya . rukuk di lakukan dengan
merendahkan badan ke depan dan sujud di lakukan lebih rendah dari
rukuk nya.
Sholat dalam kendaraan di lakukan dengan cara duduk di atas
tmpat duduk di atas kendaraan. Rukuk dan sujud di lakukan sebagai
mana yang di lakukan pada sholat orang sakit.Disamping sholat lima waktu, setiap muslim wajib pula
melaksanakan sholat jumat, yaitu sholat berjamaah yang di
lakukan pada waktu ZUHUR hari jumat dua rakaat yang di
dahului dengan KHOTBAH.
Disamping sholat wajib terdapat pula sholat sholat sunah ,
antara lain :
Sholat rawatib
Sholat duha
Sholat tahajud.
Sholat sunat merupakan ibadah yang di anjurkan dalam
rangka meningkatkan dan menambah pengalaman agam dan
mendekatkan diri kepad allah swt.
Waktu sholat yang lima kali sehari semalam merupakan saat
saat yang tepar bagi seorang muslim untuk melakukan evaluasi
diri, sehingga tindakan nya dapat di awasi dan di evaluasi secara
rutin dan teratur.
Dengan demikian, misi sholat akan di bawa dalam kehidupan
diluar sholat dan kehidupan di luar sholat akan di evaluasi pada
waktu sholat. Oleh karena itu sholat yng dilakukan lima kali sehari
semalam akan dapat mencegah orang dari perbuatan dosa.
PUASA

Puasa adalah menahan makan dan minum serta
yang membatalkannya sejak terbit pajar sampai terbenam
matahari.
Di samping puasa wajib, terdapat pula ibadah puasa
yang hukumnya sunat yaitu:
puasa senin-kamis,
puasa pada hari arafah, yaitu tanggal 9 zulhijjah,
puasa asyura, yaitu tanggal 10 muharam,
puasa enam hari bulan syawal dan
puasa tiga hari tiap bulan pada tanggal 13, 14 dan 15.

Sedangkan hari-hari yang di haramkan puasa adalah
hari idul fitri dan idul adha dan hari tasyriq, yaitu tanggal
11, 13, dan 13 zulhijjah.
Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki makna yang
dalam. Ia merupakan wahana latihan mengendalikan nafsu
dan menahan keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan
yang di larang allah.
Ibadah puasa menguji kekuatan iman seseorang
seberapa jauh imannya mampu membendung keinginan-
keinginan dan dorongan-dorongan nafsu yang mengajak untuk
melakukan perbuatan yang di larang allah.seorang berpuasa
tidak di awasi oleh siapapun selain allah.
Ibadah puasa berpungsi sebagai wahana memupuk dan
melatih rasa keperdulian dan perhatian terhadap sesama.
Dengan ibadah puas orang dapat merasakan penderitaan
orang yang kekurangan pangan sehingga lahir sikap peduli
terhadap orang yang lemah.
Dengan puasa seorang muslim dilatih untuk dapat membatasi
dan mengendalikan nafsu terhadap makanan dan minuman
serta dorongan seksual yang biasanya menjadi sebab
terjadinya pelanggaran.

ZAKAT

Menurut asal katanya zakat berarti tambah, bersih
atau suci, sedangkan menurut terminologi syariat, zakat
adalah mengeluarkan sebagian harta kepada mereka
yang telah di tetapkan menurut syariat.
Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang
yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau
ketentuan minimal pemilikan harta kena zakat.
Harta yang wajib di zakati, nisab dan zakatnya dapat
dilihat pada tabel barikut ini.

Jenis harta: Binatang Ternak
Jenis harta : Emas dan Perak
NAMA NIBAB ZAKATNYA
Unta
Sapi/kerbau
Kambing
5 ekor
30 ekor
40 ekor
1 ekor kambung umur 2 tahun
1 ekor anak sapi umur 2 tathu
1 ekor kambing /biri-biri umur 2 tahun
NAMA NISAB ZAKATNYA
Emas
Perak
93,6
624
2,5%
2,5%
NAMA NISAB ZAKATNYA
Kurma
Anggur
930
930
10 %
10 %
Jenis harta : Emas dan Perak
Jenis harta : Buah - Buahan
Orang orang yang berhak menerima (mustahik) zakat
adalah sebagai berikut:
1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Hamba sahaya
6. Garim
7. Sabilillah
8. Ibnu sabill atau musafir
Peraturan adanya zakat dalam ajaran islam sesuai
dengan hakikat pemilikan harta itu sendiri. Apa bila
seseorang memiliki sesuatu pada dasarnya tidak
seluruh miliknya itu layak digunakan oleh dirinya. Ada
hak hak pihak lain yang harus di tunaikannya.

IBADAH HAJI
Ibadah haji adalah berkunjung ke baitullah (kabah) untuk
melakukan wukup, tawaf dan amalan lainnnya pada masa
tertentu demi memenuhi pangilan allah SWT.dan mengharap
rihda-nya.
Ibadah haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan
mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji yang wajib hanya satu
kali seumur hidup, sedangkan melaksanakan ibadah haji yang
kedua dan seterusnya hukumnya sunat.
Waktu melaksanakan haji di mulai dari tanggal 1 syawal
sampai terbit pajar tanggal 10 zulhijjah.
melaksanakan Ibadah haji dapat dilakukan salah satu dari tiga
cara:
Ifrad
Tamattu
Qiran
Dalam ibadah haji terdapat rukun dan wajib haji. Rukun haji
adalah sesuatu yang tidak bisa di tinggalkandalam pelaksanaan
ibadah haji. Jika rukun haji tidak dipenuhi maka ibadah hajinya
tidak sah.
Rukun haji terdiri atas:
1. Ihram
2. Wukuf di atas arafah
3. Tawah ifadah
4. Sai
5. Bercukur
6. Tertib

Adapun wajib haji terdiri atas:
1. Niat ihram dari miqat
2. Mabit(bermalam) di muzdalifah.
3. Mabit dimina,
4. Melontar jamrah ula, wusta aqabah. Jamrah adalah melontar
marma (dasar bawah tugu) di mina dengan batu kerikil pada hari
tasyrik.
5. Tidak melakukuan perbuatan yang di haramkan pada waktu
melakukan ibadah haji.
6. Tawaf wada, yaitu tawaf penghormatan terakhir kepada
baitullah sebelum meninggalkan mekah.


Ibadah haji merupakan ibadah yang
wajib di lakukan sekali seumur hidup.
Ibadah haji yang di lakukan secara
bersama-sama di satu tempat memiliki
makna perlunya islam sebagai
implementasi tauhid. Kebersamaan
melahirkan persaudaraan dan persamaan
tampa memandang ras dan asal usul.


SEKIAN TERIMAKASIH
EDO NIRYADI
2012310047

ARSI PARIS MADIA
2012310048