Anda di halaman 1dari 2

KERTAS KERJA PERTANDINGAN TEKA-TEKI

SEMPENA KEM MEMBACA 1 MALAYSIA & READ 2012


SJK(C)CONNAUGHT 2
1. PENDAHULUAN
Program Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M) dan Kempen READ !1 " #ne Na$ion Reading
%oge$&er mer'pa(anprogram membaca seren$a( $erbesar di Malaysia da meliba$(an m'rid)m'rid
se(ola& renda& dan menenga& di sel'r'& negara. Ked'a)d'a program ini mer'pa(an per(ongsian
pin$ar an$ara Kemen$erian Pela*aran Malaysia (KPM) +c&olas$ic Malaysia.
. MA%LAMA%
Mem'p'( b'daya ilm' di (alangan ,arga -onna'g&$
.. %EMA
P'sa$ +'mber Pen*ana /'daya 0lm'
1. #b*e($i2
Menyemai semanga$ daya saing sesama m'rid)m'rid
Memper$ing(a$(an pengliba$an ,arga -onna'g&$ dalam a($i3i$i)a($i3i$i ber(ai$an
pembacaan dan (eilm'an
Mengenal P'sa$ +'mber +e(ola& dengan lebi& de(a$ lagi
4. +A+ARAN
M'rid)m'rid %a&'n 5
5. %EMP#H PELAK+ANAAN
. #($ober !1
6. MA+A
7a($' Re&a$
8. %EMPA%
/ili( Perp's$a(aan
9. URU+ +E%0A
P'an %am +oo( 7an
1!. AN::ARAN K#+
Hadia& Pemenang +esi Pagi 14 ; RM 4.!! < RM 64.!!
Hadia& Pemenang +esi Pe$ang 14 ; RM 4.!! < RM 64.!!
='mla& RM 14! .!!
11. +UM/ER KE7AN:AN
Pani$ia /a&asa -ina
1. PENU%UP
Per$andingan %e(a)$e(i ini di&arap(an a(an ber*aya dila(sana(an dengan cemerlang &asil
(er*asama yang pad' daripada sem'a pi&a( yang $erliba$ di se(ola&. Program ini di&arap(an a(an
menyemai dan menyemar((an b'daya membaca dalam (alangan g'r' dan m'rid
+=K(-)-onna'g&$ .
Disedia(an ole&>
?????????????????
Pn. @ap /eng +ie,
Ke$'a Pani$ia /a&asa -ina
Disema( ole&>
?????????????????
Pn. Le, +ie, Moi
Penolong Kanan K'ri('l'm
Disa&(an ole&>
?????????????????
Pn. -&ang Po& K&eng
:'r' /esar +=K(-)-onna'g&$