Anda di halaman 1dari 4

APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

APAR merupakan jenis alat pemadam api tipe ringan karena mudah dibawa / dijinjing. APAR jenis ini
lebih murah daripada jenis alat pemadam api yang lain.
APAR memiliki beberapa jenis tergantung dari jenis api yang akan dipadamkan dan bahan yang
terkandung didalam APAR itu sendiri. So Fren mari qt bahas dulu apa itu Api.
Teori Api
Api adalah suatu reaksi kimia yang sedang berlangsung antara bahan bakar, panas dan
oksigen yang diikuiti oleh pengeluaran cahaya dan panas. Bahan bakar, panas, dan oksigen tersebut
merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan api. Karena api terbentuk dari reaksi ketiga unsur
tersebut, maka hubungan ketiga unsur tersebut dapat digambarkan secara berantai membentuk
sebuah segitiga yang disebut dengan istilah Segitiga Api (Fire Triangle).
(klik gambar untuk melihat lebih jelas)
Jika salah satu unsur dari segitiga api tersebut kita hilangkan, maka api tidak akan terbentuk.
misalnya
Penghilangan Bahan bakar : (Jika pada korek api, tuas gas tidak kita tekan ; maka bahan
bakar tidak akan keluar,sehingga korek api tidak akan menyala). Cara ini dikenal
sebagai Starvation. Starvation merupakan cara memadamkan api dengan menguraikan /
menghilangkan bahan bakar sampai di bawah batas bisa terbakar.
Penghilangan Panas : (Jika pada korek api, geretan tidak ditekan untuk menimbulkan
gesekan/panas,maka suhu tidak akan naik; sehingga korek api tidak akan menyala). Penghilangan
panas atau Cooling merupakan cara memadamkan api
dengan mengurangi panas sampai bahan bakar mencapai suhu di bawah titik nyala.
Penghilangan Oksigen : (Jika pada korek api, celah bagian atas korek api kita tutup maka
udara tidak akan masuk, sehingga korek api tidak akan menyala). Teknik ini disebut juga
cara Smothering (isolasi), merupakan cara memadamkan api dengan menyelimuti
/menghilangkan / memisahkan udara (O2) dengan bahan bakar.
Kelas / Klasifkasi Api
Api dapat diklasifkasikan menjadi beberapa kelas dan tiap negara berbeda dalam
mengklasifkasikannya. (1) Klasifkasi menurut NFPA (National Fire Protection Association) =
DPK/Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia
Klas A : Bahan bakarna bila terbakar akan menin!!alkan aran! dan abu"
Klas B : Kebakaran bersumber dari bahan bakar ber#asa cair"
Klas C : Kebakaran bersumber dari hubun!an arus $endek (listrik)"
Klas D : Kebakaran dari lo!am (titanium% natrium%dll)
(&) Klasifkasi menurut 'AA = 'tandard Australian Association
Klas A : Bahan bakarna bila terbakar akan menin!!alkan aran! dan abu"
Klas B : Kebakaran bersumber dari bahan bakar ber#asa cair"
Klas C : Kebakaran bersumber dari bahan bakar ber#asa !as"
Klas D : Kebakaran lo!am (titanium% natrium%dll)
Klas E : Kebakaran $ada $eralatan an! men!!unakan listrik
(enis APA)
Bahan $emadam a$i da$at ditem$atkan dalam tabun! berba!ai ukuran% sehin!!a
se*aktu di$erlukan mudah di!unakan" +abun! $emadam disebut portable bila berat
tabun! dan isina tidak lebih dai ,- k!% sedan!kan tabun! an! lebih besar%
berat seluruhna tidak lebih dari ./ k!" Bila beratna lebih dari ./ k! biasana tabun!
di$asan! $ada tem$at an! mem$unai roda" Berdasarkan bahan $emadamna APA)
diba!i men0adi (,) APA) 0enis air% (&) APA) 0enis 1as% (.) APA) 0enis Dr Po*der% dan
APA) 0enis Busa (#oam)"
Penggunaan APAR
Untuk menggunakan APAR urutannya adalah PASS (Pull, Aim, Squezze, Sweep).
," Pull : tarik pelatuk /pecah catridge yang ada di bagian samping atas APAR untuk membuka
catridge .
&" Aim: pegang tabung APAR dan arahkan nozzle ke dasar api dengan sudut 45 derajad
." Squezze : tekan lever / handle untuk mengeluarkan bahan bakar
2" Sweep : menyemprotkan dan mengibas ngibaskan nozzle ke kiri dan ke kanan
Detailnya:
1. +urunkan/ambil APA) dari tem$atna"
2. Ba*a APA) menu0u sumber a$i an! hendak di$adamkan"
3. 3etakkan APA) di tem$at an! aman (tem$at dimana a$i tidak menu0u ke arah
kita ) dan tidak terkena oleh radiasi $anas"
4. +ahan ba!ian atas APA) den!an tan!an kiri " 'edan!kan tan!an
kanan mele$askan selan! dari 0e$itan dan menarik no44le untuk memutuskan se!el
$ada APA)"
5. Pukul $elatuk/$emecah catrid!e an! ada di ba!ian sam$in! atas APA) untuk
membuka catrid!e (PULL)
6. 3akukan $en!etesan terlebih dahulu di tem$at an! aman den!an men!an!kat
APA) dan arahkan no44le ke atas sambil menekan handle untuk mencoba $ancaran
APA) tersebut a$akah ber#un!si den!an baik"
7. 'etelah akin bah*a APA) ber#un!si den!an baik maka $emadaman da$at
se!era dilakukan den!an cara ma0u mendekati a$i dari arah an!in datan! (diatas an!in)
den!an meme!an! no44le sudut 25/" (AIM)
8. +ekan le6er/handle untuk memadamkan a$i den!an men!arahkan semburan
te$un!/serbuk kimia kira 7 kira & meter dari muka sudut te$i a$i " (Squezzze)
9. 8a0ulah $erlahan sambil menem$rotkan dan men!ibas 7 n!ibaskan no44le ke
kiri dan ke kanan sedemikian ru$a $ada $an!kal a$i sehin!!a semburan te$un!
menutu$ den!an sem$urna ba!ian an! terbakar dan 0an!an berhenti menekan handle
sebelum a$i $adam" (Sweep)
10. Perhatikan den!an seksama a$akah a$i benar 7 benar telah $adam" Bila a$i telah
$adam hentikan sem$rotan den!an mele$as handle" 8undurlah bebera$a lan!kah dan
0an!an lan!sun! membelakan!i a$i karena kemun!kinan a$i menala kembali (9ash
back)"
11. Bila ter0adi kebakaran besar dan a$i tidak da$at di$adamkan den!an APA)%
se!era hubun!i $etu!as P8K terdekat"
12. APA) an! telah di$akai (koson!) a!ar diletakkan di tem$at an! aman dalam
$osisi tidur"
download versi ppt-nya klik disini (tunggu 5 detik trus klik "skip Add" di pojok kanan atas)
-- SEMOGA BERMANFAAT--