Anda di halaman 1dari 9

Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere

CENTRUL DE TRAINING LUMEN


www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

ANALIZA INSTITUTIONALA PRIN CERCETARE


ACTIUNE – MODEL DE CERCETARE

Dr. Antonio SANDU

Problematica relaţiilor interetnice pune în faţa sociologului


o problemă de conţinut (analiza dinamicii relaţiilor inter şi intra-
comunitare), cât şi o dimensiune metodologică: identificarea
celor mai precise tehnici şi instrumente de analiză a relaţiilor
interetnice.
În ţara noastră există peste 23 de minorităţi etnice dintre
care 18 sunt recunoscute ca minorităţi tradiţionale, şi ca atare
reprezentate în Parlamentul României, printr-o organizaţie
reprezentativă.
Importanţa studierii relaţiilor inter-etnice şi dimensiunilor
sociale ale fenomenului „convieţuirii” rezidă în posibilitatea
predicţiei unor eventuale evoluţii negative a dinamicii acestor
relaţii, cu consecinţe negative pentru echilibrul şi securitatea
socială, atât a minorităţilor cât şi a majorităţii. Pe de altă parte
conservarea patrimoniului cultural imaterial al minorităţilor este
o parte semnificativă a ansamblului de măsuri de promovare a
culturii româneşti în spaţiul european, ştiut fiind că geneza
culturii este totdeauna un act de sinteză multiculturală a tuturor
creaţiilor originale în sfera actelor de cultură, aparţinând
locuitorilor unui anumit spaţiu geografic. Putem vorbi aşadar de
o geografie culturală, faţă de care fiecare minoritate este egal
responsabilă, împreună cu majoritatea.
Din punct de vedere metodologic a fost aleasă cercetarea
acţiune, atât în varianta ei tradiţională propusă de K. Levin, cât
şi în varianta anchetei apreciative propuse de G. Bushe şi A.
Cooperider, datorită potenţialului de analiză şi introducere
operaţională a schimbării în organizaţie. Metodologia propusă
a fost adaptată după „Manualul de Evaluare Instituţională”
elaborat de World Learning în perioada 1987- 1995 şi
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

implementat în România de aceeaşi organizaţie. Faţă de


aceasta, am construit o serie de adaptări metodologice
specifice pentru a se putea investiga cu succes specificul
Comunităţii Italiene ca Organizaţie reprezentativă pentru
minoritatea italiană din România. Metodologia propusă are la
bază un set de tehnici începând cu un chestionar prealabil,
urmat de interviuri individuale cu persoane semnificative (în
funcţie de răspunsurile la chestionar), şi de un focus –grup.
Cercetarea s-a realizat în cadrul Comunităţii Italiene din
România cu sediul central în Iaşi. Adresa este strada Costache
Negri (vis-a-vis de Hala Centrală, prima scară, et.1, ap.1).
Dimensiunea socială a convieţuirii etnice implică atât o
componentă de menţinere a patrimoniului spiritual specific
etniei respective, de afirmare a acestuia, cât şi efortul continuu
de armonizare şi interculturalitate, de transformare a conlocuirii
în spiritul european.
Ipoteza 1. Impactul globalizării şi transculturalismului
promovat la nivel planetar. Comunităţile etnice din România îi
răspund printr-un efort susţinut de conservare a patrimoniului
imaterial propriu, corelat cu construcţia socială a identităţii de
european.
Perspectiva interculturalistă, de interacţiune reciprocă,
promovată de comunităţile etnice din România, trebuie
susţinută pe efortul membrilor acestora de a se adapta
permanent, la o societate dinamică, care suferă revalorizări
permanente, atât din perspectiva integrării europene a
României, cât şi din perspectiva ameliorării armonizării relaţiilor
interpersonale. Dezvoltarea socială a unei ţări este facilitată de
promovarea întregii bogăţii culturale, inclusiv a celei provenite
de la „minorităţi”, în propriul spaţiu cultural. Patrimoniul spiritual
românesc este construit atât din contribuţia românilor, cât şi din
aportul celorlalte comunităţi etnice şi culturale care coexistă în
acest spaţiu cultural. Promovarea diversităţii ca atitudine, este
o manieră de recunoaştere a importanţei menţinerii şi afirmării
tradiţiilor, faptelor de cultură, aparţinând minorităţilor, ca
elemente inseparabile de cultură românească în general.
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

Ipoteza 2. Menţinerea identităţii etnice a minorităţilor în


România, se poate realiza şi chiar se realizează efectiv, în
spiritul coexistenţei paşnice, toleranţei şi dialogului
intercultural.
Evaluarea organizaţiei s-a realizat prin analiza
răspunsurilor subiecţilor la Chestionarul adresat, prin analiza
răspunsurilor la interviurile realizate în Comunitate. Interviurile
şi chestionarul au fost aplicate în cadrul a două focus grupuri
realizate unul cu angajaţi ai Comunităţii Italiene din România,
iar celălalt cu membrii din Municipiul Iaşi ai CIR.
Chestionarul a fost solicitat să fie completat anterior
realizării focus-grupului, iar ulterior realizării focus-grupului s-
au realizat interviuri de tip nestructurat cu 5 persoane dintre
care 3 angajaţi ai CIR şi 2 membri CIR.

Chestionar privind evaluarea gradului de dezvoltare


instituţională
Pornind de la metodologia propusă de World Learning în
Manualul de Dezvoltare Instituţională a fost elaborat un
chestionar care să evidenţieze gradul de dezvoltare
instituţională, al unei organizaţii, aşa cum este acesta perceput
de membrii acelei organizaţii.
Ghidul de chestionar are la bază operaţionalizarea celor 6
domenii funcţionale ale unui ONG aşa cum au fost preluate
după World Learning.
Dimensiunile funcţionale ale unei organizaţii în
conformitate cu modelul World Learning sunt:
• Guvernare. Guvernarea unui ONG înseamnă
asigurarea legimităţii, conducerii şi direcţiei sale;
• Sisteme de management şi operare;
• Resurse umane;
• Resurse financiare;
• Prestare de servicii;
• Relaţii externe.
Acest model reprezintă şi modelul standard de analiză
instituţională acceptat şi aplicat de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile.
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

O altă tehnică utilizată în evaluarea instituţională a


Comunităţii Italiene din România a fost focus-grupul. La
organizarea focus- grupului a stat la bază o metodologie
bazată pe un ghid de interviu, atât cu întrebări structurate, cât
şi nestructurate. Ghidul de interviu în cadrul focus-grupului a
vizat partea de comunicare şi elemente cu privire la misiunea
şi valorile organizaţiei.
Tehnicile utilizate, au fost specific gândite pentru a putea
realiza metodologic investigarea Comunităţii Italiene din
România ca Cercetare Intervenţie, atât sub aspectul clasic al
cercetării intervenţiei, cum rezultă el din teoretizările propuse
de Kurt Levin şi preluate după prof. Vasile Miftode, cât şi în
varianta cercetării prin ancheta apreciativă propusă de
Cooprider şi G. Bushe şi preluată de Dana Cojocaru şi Ştefan
Cojocaru.
Atât chestionarul aplicat cât şi interviurile şi răspunsurile
obţinute în cadrul focus grupului s-au pretat la analize
calitative, fiind vorba de o evaluare de tip „apreciativ”.

Construcţia identităţii se realizează printr-un


mecanism social de legitimare a apartenenţei, prin
sesizarea propriului şi valorizarea alterităţii. În cazul
concret al identităţii etnice putem vorbi despre o
conştientizare a propriului, a elementului de specificitate
etnică, în corelaţie cu alteritatea care în cazul italienilor din
România este dublă, atât elementul specific românesc, cât
şi cel italian din Italia.
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

Mulţi etnici italieni din România se regăsesc în sintagma


„român de origine etnică italiană”, nu doar cetăţean român de
origine italiană. Pentru foarte mulţi etnici italieni din România,
originea italiană este un dat pozitiv, un plus cultural faţă de
ceilalţi români. Etnicul italian de obicei nu se consideră a nu fi
român şi aici nu vorbim în sensul cetăţean român, ci
aparţinând universului cultural românesc, ci un român care
participă în plus la universul cultural italian. Etnicul italian din
România, percepe astfel alteritatea şi faţă de italianul din Italia,
întrucât participarea etnicului italian din România la Universul
Cultural Italian este mediat de o „grilă interpretativă” de tip
românesc.
În cadrul comunităţii italiene din România s-au evidenţiat
două modele de socializare a copiilor proveniţi din familiile
etnicilor italieni.
Modelul identităţii etnice construite presupune creşterea
copiilor într-un mediu în care predomină obiceiurile italiene, se
vorbeşte italiana, în familie şi se „aderă la valorile italiene”.
În interviul luat doamnei Augusta Bettini aceasta ne
declară că „toată copilăria mea s-a petrecut între familii
italiene. Tatăl meu şi-a pierdut cetăţenia italiană în 1959 când
a fost forţat să aleagă între cetăţenia română şi cetăţenia
italiană”.
O situaţie similară este în cadrul familiei Gazzi, unde nu
mai puţin de 70 de persoane sunt membrii ai CIR.
Acest model de socializare presupune o transmisie foarte
puternică a valorilor şi obiceiurilor italiene, a limbii, a ceea ce
numim patrimoniu imaterial al Comunităţii etnice a italienilor din
România. Grupul de apartenenţă îi transmite copilului elemente
de cultură specific italiană, alături de elemente culturale ale
societăţii româneşti. De obicei etnicul care s-a socializat într-un
astfel de mediu are şi îşi cunoaşte rudele din Italia, cu care are
diverse interacţiuni sociale (vizite reciproce, corespondenţă,
telefoane etc).
Modelul identităţii etnice transparente presupune o
socializare în principal în limba română, fără o participare
consistentă la valorile spirituale ale comunităţii italiene, dar în
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

care i se menţionează adesea copilului faptul că el este etnic


italian, că bunicii, respectiv străbunicii lui provin din Italia.
În familia de origine nu vorbeşte italiana, deloc sau foarte
rar, şi uneori el însuşi nu stăpâneşte italiana (decât în mică
măsură ). Acest tip de identitate etnică am numit-o
transparenţă, deoarece este mai degrabă un model de
identitate interculturală, specifică de regulă familiilor etnic mixte
sau familiilor etnicilor supuşi la un anumit moment, unui amplu
proces de asimilare.
Sub aspect metodologic am decis utilizarea istoriei vieţii,
ca tehnică de culegere a datelor despre persoane
semnificative, membrii Comunităţii Italiene din România.
O problemă semnificativă identificată de noi în urma
interviurilor cu membrii ai organizaţiei de tineret o reprezintă
menţinerea identităţii etnice italiene.
Un număr relativ semnificativ de tineri (25%) membrii ai
Comunităţii Italiene din România sunt plecaţi la muncă în
străinătate, cu preponderenţă în Italia.
Nu există învăţământ cu predare limba maternă - limba
italiană la nivelul municipiului Iaşi, activităţile de predare a
limbii italiene fiind organizate în Cadrul Comunităţii Italiene. Un
element pozitiv care trebuie evidenţiat este demersul în curs de
desfăşurare pentru că grădiniţa nr. 35 să fie cu program de
predare şi în limba italiană.
Din punctul de vedere al culturii organizaţionale şi
revalorizării misiunii organizaţiei, Comunitatea Italiană
utilizează o proiectare de tip reactiv, misiunea organizaţiei fiind
menţinerea identităţii etnice şi culturale a minorităţii italiene. Ca
direcţii strategice sunt urmărite menţinerea legăturilor între
familiile de italieni (prin intermediul publicaţiei lunare
„Columna”), prin întâlniri cu ocazia unor sărbători cum ar fi
Crăciunul, Paştele, Ziua Italiei, dar şi a unor activităţi de tipul
„Pe urmele înaintaşilor”. Datorită particularităţilor modului de
finanţare a CIR căreia în calitate de Organizaţie reprezentativă
a minorităţii italiene i se alocă de la bugetul de stat o cotă
anuală, dimensiunea proiectivă nu este cea prioritară, cum se
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

întâmplă la multe organizaţii a căror finanţare depinde de


fondurile atrase prin licitaţie de proiecte.
Finanţarea CIR se realizează prin fonduri de la bugetul de
stat în proporţie de aproximativ 90%, cotizaţii ale membrilor,
sponsorizări şi donaţii, fonduri atrase prin proiecte finanţate
reprezentând împreună 10%. Un fapt îngrijorător remarcat cu
privire la sursele de finanţare a CIR este relativă dependentă a
organizaţiei faţă de fondurile primite de la Guvern. În condiţiile
unei eventuale încetări a finanţării de la guvern, majoritatea
programelor Comunităţii nu ar mai putea fi finanţate, sau ar
avea de suferit. Măsurile de combatere a acestei stări de
lucruri pe care CIR le-a întreprins au fost achiziţionarea
propriului sediu în Iaşi (ceea ce va permite desfăşurarea
activităţii şi în condiţiile unei diminuări ale fondurilor publice),
specializarea unora dintre membrii şi angajaţii CIR în
elaborarea de proiecte şi programe, implementarea din ce în
ce mai frecvent a sistemului managementului prin proiect şi al
proiectării sociale în activitatea CIR. Statutul CIR nu permite în
acest moment desfăşurarea în cadrul Comunităţii a unor
activităţi cu caracter lucrativ care să constituie surse
suplimentare de venituri. În ceea ce priveşte finanţarea de la
bugetul public, aceasta se realizează astfel: Guvernul alocă o
sumă globală tuturor minorităţilor şi acestea în ultima şedinţă a
CMN-ului din fiecare an realizează alocarea fondurilor pe
comunităţi. Principiile după care se realizează alocarea de
fonduri publice sunt numărul de membrii şi ponderea minorităţii
respective la ultimul recensământ activitatea derulată de
organizaţie în anul şi anii anteriori, precum şi alte condiţii
specifice.
În ceea ce priveşte prestarea de servicii de către CIR
către membrii acesteia, către etnicii italieni din România în
general acestea sunt de ordin cultural, social, informaţional,
educaţional.
Din punct de vedere cultural, vorbim de publicarea de
carte pe de o parte, CIR având nu mai puţin de 14 titluri de
carte la a cărei publicare a contribuit, de editarea şi publicarea
lunară a revistei „Columna”, de activitatea desfăşurată de Corul
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

„Allegria” şi ansamblul de dansuri ”IL Levante”, a căror turnee


şi spectacole constituie în ţară şi străinătate tot atâtea succese.
Putem nota tot la dimensiunea culturală a activităţii CIR
organizarea sau coorganizarea de seminarii de cultură şi
civilizaţie italiană.
Din punct de vedere social, CIR se implică în programe
interculturale, în special în domeniul tineretului, la nivelul CIR
din Iaşi se realizează analize de calitate a vieţii a membrilor
acestei etnii.
Din punct de vedere informaţional, CIR realizează
programe de informare atât a membrilor săi, cât şi a altor
persoane indiferent de etnie, cu privire la activitatea CIR, la
relaţiile interetnice, la dimensiunea cooperării interculturale. În
ceea ce priveşte dimensiunea şi funcţia comunicării la nivelul
Organizaţiei, şi cu membrii acesteia, este într-un proces de
îmbunătăţire continuu, luându-se iniţiative cum este aceea de a
se trimite scrisori membrilor pentru a-i informa cu privire la
activitatea organizaţiei, şi a-i invita să participe la aceasta. Tot
sub aspectul accesului la informaţie şi comunicaţie, CIR a
participat împreună cu o serie de organizaţii din municipiul Iaşi
la realizarea şi construcţia unui portal care priveşte aspectele
vieţii ONG din Iaşi, şi problematica comunităţilor etnice din
România www.multicultural.ro De altfel în urma interviurilor
realizate cu membrii ai CIR, s-a constatat că cea mai
semnificativă realizare a CIR a fost aceea de a fi permis
italienilor să se cunoască, să comunice între ei şi să menţină
legătura între etnicii italieni din România. Cu toate progresele
realizate în domeniul comunicării, se constată necesitatea
derulării şi pe viitor a unor programe care să atragă membrii
către activităţile CIR, să le motiveze participarea, să
îmbunătăţească nivelul comunicării.
Concluziile acestor cercetări realizate la nivelul
Comunităţii Italiene din România pot fi consultate pe larg în
volumul „Analiza instituţională prin cercetare acţiune.
Comunitatea Italiană din România” (autor Antonio Sandu),
Editura Lumen Iaşi, 2004, cât şi în studiul „Comunitatea
Italiană din România, Analiza instituţională prin cercetare
Dezvoltarea organizationala centrată pe succes şi apreciere
CENTRUL DE TRAINING LUMEN
www.centruldetraining.ro
www.asociatialumen.ro www.edituralumen.ro
curs propus de dr. Antonio SANDU www.antoniosandu.info

acţiune”, publicat în Revista de Cercetare şi Intervenţie


Socială, vol. V, iunie 2004, disponibile şi pe internet la adresa
www.asistentasociala.ro în secţiunea librărie virtuală.