Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 2 Januari 2014 Hari: Khamis


4OPTIMIS
11.10-12.10
Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor buat !ingga 100 000
Masa "0 minit #2 $aktu%
Standard
Pembeajaran
Murid dibimbing untuk&
1.1 Mengeta!ui niai nombor.
Objekti'
Pembeajaran
Pada ak!ir pembeajaran dan pengajaran( murid dapat &
(i) #i% Memba)a( men*ebut dan menuis sebarang nombor !ingga 100
000 *ang diberi daam perkataan dan angka.
+kti,iti PdP
a% -uru menunjukkan kad angka 0 !ingga . kepada murid.
b% -uru memaparkan sebarang nombor *ang dibentuk dan murid
memer!ati nombor *ang ditunjukkan.
)% -uru meminta murid membentuk seberapa ban*ak nombor ima
digit dipapan tuis.
d% Murid boe! men*ebut angka tersebut satu persatu
/onto! tiga( ima( empat( tuju!( Sembian.
e% -uru membimbing murid men*ebut nombor dengan betu.
'% -uru menunjukkan kad nombor daam perkataan dan murid
memba)a kad perkataan serta menuis daam nombor dengan
betu.
g% 0ati!an& Suaikan nombor daam perkataan dan daam angka.
1M2 2reati,iti( pemerhatian, perbandingan.
Ba!an Bantu
Beajar
2ad nombor dan embaran soaan.
3e'eksi