Anda di halaman 1dari 16

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2 / 2012
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
1
(2 4 Jan)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")
.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti
fizikal yang
menyumbang kepada
pertumbuhan dan
perkembangan yang
sihat.
1.1.2 Mengamalkan aktiviti
fizikal untuk mencapai
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

B2D1E1
Menyenaraikan
aktiviti fizikal yang
menyumbang
kepada
pertumbuhan dan
perkembangan
yang sihat.
B*D1E1
Mengamalkan
aktiviti fizikal untuk
mencapai
pertumbuhan dan
perkembagan
fizikal yang sihat.
Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
2
(+ , 1* Jan)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.# Mengamalkan
pemakanan yang
seimbang untuk
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.
B*D1E2
Mengamalkan
pemakanan yang
seimbang untuk
pertumbuhan dan
perkembangan
fizikal yang sihat.
$"al %a&ab /
Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi.
PK TAHUN 2 KSSR 1
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
*
(1-20 Jan)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.' Mengamalkan p"stur
yang betul untuk
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal.

B*D1E
Mengamalkan
aktiviti fizikal untuk
mencapai
pertumbuhan dan
perkembangan
fizikla yang sihat.
$"al %a&ab /
Pemerhatian /
Lembaran kerja.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
4
(*0Jan
* .e/)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.( Menyatakan
kepentingan rehat dan
tidur yang mencukupi
untuk pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.
B4D1E1
Menyatakan
kepentingan rehat
dan tidur yang
mencukupi untuk
pertumbuhan serta
perkembanag
fizikal yang sihat.
$"al %a&ab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
0
(- ,10 .e/)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")

1.2 Mendem"nstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan dan
repr"duktif.
1.2.1 Menyatakan maksud
dan situasi sentuhan
tidak selamat.
1.2.2 )erkata !*+K kepada
sentuhan tidak selamat.
B*D2E1
Menyatakan
maksud dan situasi
sentuhan tidak
selamat.
Pemerhatian /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi.
-
(1*,11 .e/)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")
1.2 Mendem"nstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
1.2.# Mengenal pasti individu
yang mungkin
melakukan sentuhan
tidak selamat.
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 2
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
dan repr"duktif.
1
(20,24 .e/)
Kes!a"an D#
Dan Re$#%&'(")
1.2 Mendem"nstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan repr"duktif.
1.2.' Menyatakan tindakan
yang perlu diambil jika berlaku
sentuhan tidak
selamat.

B*D2E2
Menyatakan
tindakan yang
perlu diambil jika
berlaku sentuhan
yang tidak selamat.
Pemerhatian /
Lembaran Kerja.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
2
(21 .e/,
2 Ma3 )
Pe4a(anan
5
1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat.
1.#.1 Memilih makanan dan
minuman yang
berkhasiat pada setiap
kali &aktu makan.
1.#.2 Menyatakan
kepentingan
pengambilan makanan
dan minuman yang
berkhasiat.
B2D2E1
Memilih makanan
dan minuman yang
berkhasiat pada
setiap kali &aktu
makan
B0D1E1
Menyatakan
kepentingan
pengambilan
makanan dan
minuman yang
berkhasiat.
$"al ja&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
+
(0 + Ma3)
Pe4a(anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat
1.#.# Mengenal pasti jenis
makanan dan minuman
yang b"leh
menyebabkan berat
badan yang berlebihan

B*D*E1
Mengenalpasti
jenis makanan dan
minuman yang
b"leh
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
PK TAHUN 2 KSSR 3
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
dan "besiti. menyebabkan
berat badan yang
berlebihan dan
"besiti
!n"vasi
10
(1+2*Ma3)
Pe4a(anan
1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat
1.#.' Mengamalkan
pengambilan makanan
dan minuman mengikut
keperluan.
1.#.( Mengamalkan tabiat
makan dan minum yang
sihat.
B4D2E1
Mengamalkan
pengambilan
makanan dan
minumam
mengikut
keperluan.
B*D*E1
Mengenalpasti
jenis makanan dan
minumam yang
b"leh
menyebabkan
berat badan yang
berlebihan dan
"besiti

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
11
(2-,*0 Ma3)
Pe4a(anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat
1.#., Menceritakan tabiat
pengambilan makanan
dan minuman dalam
kalangan ahli keluarga.

B4D2E2
Menceritakan
tabiat pengamnilan
makanan minuman
dalam kalangan
ahli keluarga

$"al ja&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 4
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
12
(2 - A$#)
Pe4a(anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat
1.#.- Menyatakan pengaruh
rakan dalam
pengambilan makanan
dan minuman.
1.#.. Menyatakan pengaruh
media dalam
pengambilan makanan
dan minuman.

B*D*E*
Menyatakan
pengaruh rakan
dan media dalam
pengambilan
makanan dan
minuman


$"al %a&ab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
1*
(+ 1* A$#)
Pen6a7a!8'naan
Ba!an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik" terhadap diri/
keluarga dan masyarakat.
1.'.1 Mengenali jenis bahan
ketagihan iaitu r"k"k/
dadah dan alk"h"l.
1.'.2 Menceritakan kesan
negatif mer"k"k/
mengambil dadah dan
alk"h"l terhadap
kesihatan diri serta
"rang lain.
B1D1E1
Mengenal jenis
bahan ketagihan
iaitu r"k"k/ dadah
dan alk"h"l.
B0D2E1
Menceritakan
kesan negetif
mer"k"k/
mengambil dadah
dan alk"h"l
terhadap kesihatan
diri serta "rang lain
Pemerhatian /
)ers"al %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 5
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
14
(1-20 A$#)
Pen6a7a!8'naan
Ba!an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik" terhadap diri/
keluarga dan masyarakat.
1.'.# Melap"rkan kepada
"rang de&asa berkaitan
penyalahgunaan bahan
dalam kalangan rakan.
B-D1E1
Melap"r kepda
"rang de&asa
berkaitan
penyalahgunaan
bahan dalam
kalangan rakan.
)ercerita /
Pemerhatian /
)ers"al %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
10
(2*, 21 A$#)
Pen6a7a!8'naan
Ba!an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik" terhadap diri/
keluarga dan masyarakat.
1.'.' )erkata !*+K kepada
pela&aan
penyalahgunaan bahan.
1.'.( Mengamalkan gaya
hidup sihat dengan
tidak menyalahguna
bahan.

B*D4E1
Mengamalkan
gaya hidup sihat
dengan
tidakmenyalahguna
bahan.
Pemerhatian /
Lak"nan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
1-
(*0 A$#,
4 Me)
Pen8'#'san
Men"a7 Dan E4%s
2.1 Mengetahui pelbagai jenis
em"si/ kepentingan dan cara
mengurus em"si untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.
2.1.1 Mempamerkan
perasaan seperti
bimbang/ cemas dan
tidak selamat.
2.1.2 Menunjuk cara yang
sihat ketika meluahkan
perasaan kepada "rang
B1D2E1
Mempamerkan
perasaan seperti
bimbang/cemas
dan tidakselamat.

B4D*E1
Menunjuk cara
yang sihat ketika

)ers"al %a&ab /
Perbincangan
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 6
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
yang b"leh dipercayai. meluahkan
perasaan kepada
"rang yang b"leh
dipercayaai.
11
(1 , 11 Me)
Pen8'#'san
Men"a7 Dan E4%s
2.1 Mengetahui pelbagai jenis
em"si/ kepentingan dan cara
mengurus em"si untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.
2.1.# Mengamalkan sikap
p"sitif untuk mengurus
perasaan diri seperti
rasa bersalah/ bimbang/
takut/ marah/ cemburu
dan tidak selamat.

B0D*E1
Mengamalkan
sikap p"sitif untuk
mengurus
perasaan diri
seperti rasa
bersalah/
b"mbang/ takut
marah/ cemburu
dan tidak selamat.

)ercerita /
Lak"nan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
12
(14, 12 Me)
Pen8'#'san
Men"a7 Dan E4%s
2.1 Mengetahui pelbagai jenis
em"si/ kepentingan dan cara
mengurus em"si untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.
2.1.' Mengenal pasti
perasaan yang &ujud
akibat perubahan yang
berlaku dalam keluarga
dan persekitaran seperti
pertambahan dan
kehilangan ahli dalam
keluarga.

B*D0E1
Mengenalpasti
perasaaan yang
&ujud akibat
perubahan yang
berlaku dalam
keluarga dan
persekitaran
seperti
pertambahan dan
kehilangan ahli
dalam keluarga.
Lak"nan / )ers"al
ja&ab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 7
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
1+
(2120 Me)
Ke(e7'a#8aan 2.2 Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
2.2.1 Menyatakan perbezaan
fizikal perempuan dan
lelaki.

B*D-E1
Menyatakan
perbezaan fizikal
dan pera&akan
perempuan dan
lelaki.

)ercerita / )ers"al
%a&ab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi.
20
(1110 J'n)
Ke(e7'a#8aan 2.2 Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
2.2.2 Menceritakan perbezaan
antara pera&akan
perempuan dan lelaki.


B*D-E1
Menyatakan
perbezaan fizikal
dan pera&akan
perempuan dan
lelaki.
)ers"al %a&ab /
Perbincangan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi.
21
(1222 J'n)
Ke(e7'a#8aan 2.2 Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
2.2.# Menghargai diri dan
gembira dilahirkan
sebagai lelaki atau
perempuan.

B-D2E1
Menghargai diri
dan gembira
dilahirkan sebagai
lelaki atau
perempuan.

)ers"al ja&ab /
)ercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi.
PK TAHUN 2 KSSR 8
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
22
(20,2+ J'n)
Ke(e7'a#8aan 2.2 Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
2.2.' Mengamalkan sikap
mengh"rmati antara
satu sama lain tanpa
mengira jantina.
B*D-E2
Mengamalkan
sikap mengh"rmati
antara satu sama
lain tanpa mengira
jantina.
)ercerita /
Lembaran Kerja
0adangan 1MK 2
Kreativiti dan
!n"vasi.
2*
(2 - J'7)
Pe#!'/'n8an 2.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpers"nal dan
k"munikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
2.#.1 Mematuhi ajaran
agama.
2.#.2 Menzahirkan kasih
sayang yang berbeza
kepada uhan/ diri/ ibu
bapa / penjaga/ ahli
keluarga/ guru dan
rakan.
B4D4E1
Mematuhia ajaran
agama.
B-D*E1
Menzhirkan kasih
sayang yang
berbeza kepada
tuhan/diri/ibu
bapa/penjaga/ ahli
keluarga/guru dan
rakan.
Lak"nan /
Perbincangan /
)ers"al %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
24
(+ , 1* J'7)
Pe#!'/'n8an 2.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpers"nal dan
k"munikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
2.#.# Menunjukkan rasa kasih
sayang tanpa
membezakan individu
atau kumpulan seperti
tidak membuli dan

B4D4E2
Menunjukkan rasa
kasih sayang tanpa
membezakan
individu atau ahli

)ernyanyi /
)ercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
PK TAHUN 2 KSSR 9
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
menyakiti "rang lain. kumpulan seperti
tidak membuli dan
menyakiti "rang
lain.
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
20
(1- , 20 J'7)
Pe#!'/'n8an
2.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpers"nal dan
k"munikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
2.#.' Mengamalkan rasa
syukur kepada uhan
dan terima kasih
sesama manusia.


B-D*E2
Mengamalkan rasa
syukur kepada
tuhan dan terima
kasih sesama
manusia.

Lak"nan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi
2-
(2*, 21 J'7)
Pen6a(" #.1 Mengetahui jenis penyakit dan
cara mencegah serta
mengelak risik" penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.' Mengenali penyakit tidak
berjangkit seperti
ketumbit mata/ sakit
telinga/ hidung
berdarah/ ekzema dan
alahan.

B2D*E1
Mengenali penyakit
tidak berjangkit
seperti ketumbit
mata/ sakit telinga/
hidung berdarah/
ekzema dan
alahan.
)ers"al %a&ab
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
21
(*0 J'7
* 98%s)
Pen6a(" #.1 Mengetahui jenis penyakit dan
cara mencegah serta
mengelak risik" penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.( Mengenal pasti tanda3
tanda penyakit tidak
berjangkit..
#.1., Menyatakan langkah3
langkah yang perlu
diambil atau dia&asi
jika mengalami penyakit
tidak berjangkit.
B0D4E2
Mengenal pasti
tanda3tanda dan
menyatakan
langkah3langkah
yang perlu diambil
atau dia&asi jika
mengalami
penyakit tidak
Lak"nan / )ercerita
/ Lembaran Kerja
Cadangan EMK
Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 10
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
berjangkit
4 ketumbit mata/
sakit telinga/
hidung berdarah/
ekzema dan
alahan 5
22
(-,10 98%s)
Pen6a(" #.1 Mengetahui jenis penyakit
dan cara mencegah serta
mengelak risik" penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.' Mengenali penyakit tidak
)erjangkit seperti
ketumbit mata/ sakit
telinga/hidung berdarah/
ekzema dan alahan.
B2D*E1
Mengenali penyakit
tidak berjangkit
seperti ketumbit
mata / sakit
telinga / hidung
berdarah / ekzema
dan alahan.
)ers"al ja&ab
0adangan 1MK2
MK/Kreativiti dan
!n"vasi.
2+
(1* , 11
98%s)
Pen6a(" #.1 Mengetahui jenis penyakit dan
cara mencegah serta
mengelak risik" penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.( Mengenalpasti tanda3
tanda penyakit tidak
berjangkit
#.1., Menyatakan langkah3
langkah ang perlu
diambil atau dia&asi jika
mengalami penyakit
tidak berkangkt.
B0D4E2
Mengenal pasti
tanda3tanda dan
menyatakan
langkah3langkah
yang perlu di ambil
atau di a&asi jika
mengalami
penyakit tidak
berjangkit
4 ketumbit mata /
sakit telinga /
hidung berdarah /
ekzema dan
alahan .
)ers"al ja&ab
0adangan 1MK2
MK/Kreativiti dan
!n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 11
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
*0
(21 , *1
98%s)
Kese7a4a"an

#.2 Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendem"nstrasi kemahiran
kecekapan
psik"s"sial dalam
kehidupan seharian.
#.2.1 Mengenal pasti
peralatan dan bahan
yang berbahaya di
rumah/ sek"lah/ taman
permainan dan
tempat a&am.
#.2.2 Menyenaraikan cara
penyimpanan peralatan
dan bahan seperti
racun dengan selamat.
B*D2E1
Mengenalpasti
peralatan dan
bahan yang
berbahaya
dirumah/ sek"lah/
taman permainan
dan tempat a&am
serta
menyenaraikan
cara penyimpanan
yang selamat.
)ers"al %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
*1
(* , 1 Se$")
Kese7a4a"an #.2 Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendem"nstrasi kemahiran
kecekapan psik"s"sial dalam
kehidupan seharian.
#.2.# Mengenal pasti situasi
tidak selamat di rumah/
sek"lah/ taman
permainan dan tempat
a&am.
B*D2E2
Mengenalpasti
situasi tidak
selamat dirumah/
sek"lah/ taman
permainan dan
tempat a&am.
)ers"al %a&ab /
)ernyanyi /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
*2
(10,14Se$")
Kese7a4a"an #.2 Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendem"nstrasi kemahiran
kecekapan psik"s"sial dalam
kehidupan seharian.
#.2.' Menyatakan kesan
kemalangan dan
kecederaan seperti
kecacatan kekal tubuh
badan.
B*D2E*
Menyatakan kesan
kemalangan dan
kecederaan seperti
kecacatan kekal
tubuh badan.
)ers"al %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti
dan !n"vasi
PK TAHUN 2 KSSR 12
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
**
(11,21Se$")
Kese7a4a"an #.2 Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendem"nstrasi kemahiran
kecekapan psik"s"sial dalam
kehidupan seharian.
#.2.( Mengamalkan langkah3
langkah keselamatan
untuk mengelak
kemalangan /
kecederaan dan situasi
tidak selamat di rumah /
sek"lah .

B4D0E1
Mengamalkan
langkah3langkah
keselamatan untuk
mengelak
kemalangan/
kecederaan dan
situasi tidak
selamat di rumah/
sek"lah/ taman
permainan dan
tempat a&am pada
setiap masa.
Perbincangan /
Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi.
*4
(24,22Se$")
Kese7a4a"an #.2 Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendem"nstrasi kemahiran
kecekapan psik"s"sial dalam
kehidupan seharian.
#.2.( Mengamalkan langkah3
langkah keselamatan
untuk mengelak
kemalangan/
kecederaan dan situasi
tidak selamat di taman
permainan dan tempat
a&am pada setiap
masa.
B4D0E1
Mengamalkan
langkah3langkah
keselamatan untuk
mengelak
kemalangan/
kecederaan dan
situasi tidak
selamat di rumah/
sek"lah/ taman
permainan dan
tempat a&am pada
setiap masa.
Perbincangan /
Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi.
PK TAHUN 2 KSSR 13
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
*0
(1 , 0 9(" )
Pe#"%7%n8an
Ce4as
#.# Mengetahui asas pert"l"ngan
cemas dan kepentingan
bertindak dengan bijak
mengikut situasi.
#.#.1 Mengetahui situasi
kecemasan.
Lak"nan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
MK / Kreativiti dan
!n"vasi
*-
( 2, 12 9(" )
Pe#"%7%n8an
Ce4as
#.# Mengetahui asas pert"l"ngan
cemas dan kepentingan
bertindak
dengan bijak mengikut
situasi.
#.#.2 Meminta bantuan
apabila berlaku kecemasan
)ercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
!n"vasi

: G'#' /%7e! 4en8'/a!s'a #an3an8an "a!'nan 4en8('" (eses'aan; (#ea"<"; (e4'&a!an &an "a(=4 se(%7a!5
PK TAHUN 2 KSSR 14
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
C9NT9H RINGKASAN MENGAJAR
PENDIDIKAN KESIHATAN
ahun / Kelas 2 +678 2
Masa 2 #9 minit
arikh 2
6ari 2
M"dul 2 Kesihatan :izikal
ajuk 2 Kesihatan *iri dan ;epr"duktif
$tandard Kandungan 2 1.2 Mendem"nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan repr"duktif .
$tandard Pembelajaran 2 1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat .
1.2.2 )erkata !*+K kepada sentuhan tidak selamat.
))M 2 1. 0* lagu
2. 0arta
#. Lirik lagu
+ktiviti 2 1. Murid menyanyikan lagu <ubuh $aya=.
2. Murid menamakan angg"ta tubuh badan.
#. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan.
'. Murid bermain permainan mengenal jantina.
(. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.
MK 2 '.1/ '.2
1MK 4Kreativiti dan !n"vasi5 2 1.1.1/
>
: S7a 4as'((an e7e4en,e7e4en EMK & 4ana,4ana a("<" 6an8 /e#(a"an se(#an6a /e#ses'aan5
Ke7as / Masa Is (an&'n8an Ca"a"an / I4$a(
1 +nggun M"dul 2 Kesihatan :izikal ))M 2
PK TAHUN 2 KSSR 15
KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG
11.19311.'9am ajuk 2 Kesihatan *iri dan ;epr"duktif
$tandard Kandungan 2
1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
$tandard Pembelajaran 2
1.1.1 Mengenali bahagian tubuh ? kepala/ badan/ tangan/ kaki dan genital.
1.1.# )erkata !*+K / %+8@+8 kepada sentuhan tidak selamat.
+ktiviti 2
1. Murid menyanyikan lagu <ubuh $aya=.
2. Murid menamakan angg"ta tubuh badan.
#. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan.
'. Murid bermain permainan mengenal jantina.
(. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.
1. 0* Lagu
2. 0arta
#. Lirik Lagu
1MK 2
4Kreativiti dan !n"vasi5 2
Pemerhatian2
1.1.1
MK 2
'.1/ '.2
PK TAHUN 2 KSSR 16