Anda di halaman 1dari 3

UNGKAPAN MENARIK YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM

KARANGAN
(PERIBAHASA, SLOGAN DAN KATA ORANG TUA-TUA)
SEGMEN UNGKAPAN MENARIK
PENDAHULUAN PENUTUP
Teknologi
perpaduan
semangat kejiranan
gotong-royong
alam sekitar
gejala sosial, disiplin
melancong, cuti-cuti
Malaysia
Lain hulu lain parang, lain
dahulu lain sekarang
Bera sa!a dipikul, ringan
sa!a di"in"ing
Pahi sa!a !anis dirasa
Sau arah sau u"uan
#rang $er$udi kia
$er$ahasa, %rang !e!$eri
kia !erasa&
Hai ga"ah sa!a dilapah,
hai ku!an sa!a di'e'ah&
Bera sa!a dipikul, ringan
sa!a di"in"ing&
Lain hulu lain parang, lain
dahulu lain sekarang&
Melenur $uluh $iarlah dari
re$ungn(a&
Hidup dikandung ada, !ai
dikandung anah&
Iku hai !ai, iku rasa
$inasa&
Berani $ua, $erani
anggung&
)auh $er"alan, luas
pengala!an&
La!a hidup $an(ak dirasa&
Tak kenal !aka ak 'ina&
Tegak sa!a inggi, duduk
sa!a rendah
Bersuku sa!a paras
Mala(sia $%leh
Bula air kerana
pe!$eung,$ula kaa
kerana !ua*aka
)iran sepaka !e!$a+a
$erka&
Hidup sandar !e(andar
$agai aur dengan e$ing&
Seika $agai sirih, seru!pun
$agai serai&
Negara $ersih, rak(a siha&
Tepuk dada an(a selera&
Bua $aik $erpada,pada,
$ua "aha "angan sekali&
Sesa di hu"ung "alan, $alik
ke pangkal "alan
Hendak seri$u da(a, ak
hendak seri$u dalih&
Sa(angkan anak angan,
angankan, sa(angkan iseri,
inggal,inggalkan&
Hu"an e!as di negeri %rang,
hu"an $au di negeri sendiri&
Kenali Mala(sia
-inai Mala(sia
.
hak awam
sukan
pengaruh filem
cetak rompak
hobi
vandelisme
$er"i!a 'er!a, !ena$ung
$arangan e!paan
kra* angan/inggalan
se"arah
Ban(ak udang $an(ak
gara!, $an(ak %rang
$an(ak raga!&
Ra!$u sa!a hia!, hai
lain,lain&
Mala(sia B%leh,
Me!$u"ur lalu !elinang
paah&
Kalau $aik di"adikan
eladan, kalau ak $aik,
di"adikan se!padan&
Le!$u pun(a susu, sapi
pun(a na!a
Ban(ak %rang, $an(ak
raga!&
Ra!$u sa!a hia!, hai
lain,lain&
Masa iu e!as&
Bua $aik $erpada,pada,
$ua "aha "angan sekali
Sehari sele!$ar $enang,
la!a,la!a !en"adi sehelai
kain&
Sediakan pa(ing se$elu!
hu"an&
Alah !e!$eli, !enang
!e!akai
Tak kenal !aka ak 'ina&
Hidup segan !ai ak !ahu&
lain hulu lain parang, lain
dahulu lain sekarang&
Hak a+a!, hak $ersa!a
Ma"ulah suka unuk negara
#ak (ang 'erdas daangn(a
dari $adan (ang siha&
Buang (ang keruh, a!$il
(ang "ernih
0pasi (ang %ri, $aru $eli1
Kalau $aik di"adikan
eladan, kalau ak $aik,
di"adikan se!padan&
Sesa di hu"ung "alan, $alik
ke pangkal "alan
Sediki,sediki, la!a "adi
$uki&
Beraki,raki ke
hulu,$erenang,renang ke
epian, $ersaki,saki
dahulu, $ersenang,senang
ke!udian&
Tegak sa!a inggi, duduk
sa!a rendah&
Tak lapuk dek hu"an, ak
lekang dek panas&
2
cinta akan tanah
air/patriotisme
hubungan kekeluargaan
kemalangan
Melenur $uluh $iarlah dari
re$ungn(a&&
Mendidik anak ke'il
u!pa!a !engukir aas
$au,se$alikn(a !endidik
anak de+asa u!pa!a
!engukir di aas air&
Anak,anak i$ara kain
puih&
Sediakan pa(ung se$elu!
hu"an
Biar la!$a asalkan
sela!a&
Bersau eguh $er'erai
r%$%h&
Air di'in'ang idak akan
puus&
Pandu 'er!a "i+a sela!a&
Berhai,hai di "alan ra(a&
Inga %rang (ang ersa(ang&
3

Anda mungkin juga menyukai