Anda di halaman 1dari 1

Konstanta Fundamental

Konstanta Planck: h = 6,626 x 10


-34
Js
Muatan poton : e = 1,6 x 10
-1!
"
Massa d#am elekton : m
e
= !,10! x 10
-31
k$
Massa d#am poton : m
p
= 1,6%2 x 10
-2%
k$
Kela&uan caha'a dalam hampa: c = 3 x 10
(
m)s
Konstanta "oulom*: k = = ! x 10! +,m2)"2,
Ke&akan -oal .#*a/ah #n#:
1,
Fekuens# am*an$ pancaan 0otoelekt#k tem*a$a adalah 1,1 x
10
11
23, "a#lah ene$' k#net#k maks#mum 0otoelekton 4dalam
e56 *#la caha'a *e0ekuens# 1,1x10
11
23 d#aahkan pada
pemukaan tem*a$a,
2,
7entukan &aak hamp#an tedekat da# poton 1 Me5 'an$ &atuh
pada #nt# emas,
%!
8u
1!%,
3,
-e*uah muon 9
-
4m = 20%m
e
6 dapat d#tan$kap oleh poton
untuk mem*entuk atom muo##k, 7entukan &a#-&a# :oh
petama da# atom #n#,
4,
-#na-; 'an$ pan&an$ $elom*an$n'a 2,100 8 men$alam#
han#*uan "ompton dan *ekas
teham*un'a teamat#
pada sudut
60
0
elat#0 tehadap aah *ekas datan$, 7entukan
<ne$# 0oton s#na-; ham*uann'a,
+*: .#kump#lkan ha# -elasa tan$$al 14 =kto*e 2014 &am
0(,30 >?: d#
ketua kelas mas#n$-mas#n$,