Anda di halaman 1dari 27

ALPHAVIRUS

Disusun Oleh:
Aprilia Yusriandari Sudrajat
ErikaTriasih Epsita
Wuri Oktavianti
Klasifkasi
Divisio : Protiphyta
Kelas : Mikrotatobiotes
Ordo : Virales
a!ili : "o#aviridae
$e%&s : Alphavir&s
Str&kt&r
$e%o! "o#avir&s terdiri atas R'A ra%tai t&%##al
berpolaritas positi() Kapsid%ya ber&pa sat& spesies
pto#e% ya%# ters&s&% dala! ko%f#&rasi ikosahedral)
'&kleokapsid disel&b&%#i oleh d&a lapis le!ak ya%#
didapat%ya dari !e!bra% plas!a sel pe*a!&) Pada
sel&b&%# i%i terdapat to%*ola% #likoprotei% vir&s ya%#
diseb&t +, da% +-) ba#ia% &*&%# karboksil #likoprotei%
i%i !e%e!pel pada kapsid sehi%##a sel&b&%# terletak
ketat pada kapsid da% be%t&k vir&s !e%*adi sa!a
de%#a% be%t&k kapsid) Dia!eter virio% sekitar ./ 0 .1
%!)
Protei% kapsid Alphavir&s !e!p&%yai str&kt&r ya%# !irip
sat& sa!a lai% da% !er&paka% type 2o!!o% a%ti#e%ts ata&
a%ti#e% spesifk #e%&s) $likoprotei% sel&b&%# !e%#ekspresi
deter!i%a% a%ti#e% ya%# !e!bedaka% sat& vir&s de%#a%
vir&s lai%%ya 3a%ti#e% spesifk #e%&s4) Pada sel&b&%# *&#a
terdapat deter!i%a% a%ti#e% ya%# !e%dasari pe%#elo!poka%
vir&s i%i dala! #r&p ata& ko!pleks vir&s ata& a%ti#e%i2
2o!ple5) Vir&s6vir&s dala! sat& ko!pleks deter!i%a%
!e!p&%yai deter!i%a% a%ti#e% ya%# sa!a) Seba#ai 2o%toh7
dala! ko!pleks Se!liki (orest !e%2ak&p vir&s Semliki forest,
2hik&%#&%ya7 $etah da% Mayaro)
Str&kt&r
Jenis-jenis

vir&s 8ik&%#&%ya

vir&s +%2ephalitis

vir&s Ross River

vir&s !ayaro

vir&s O%yo%#6O%yo%#
Replikasi
Replikasi alphavir&s !irip
de%#a% replikasi 9avivir&s)
Seperti 9avivir&s7 alphavir&s
!e%e!pel pada reseptor
spesifk ya%# terdapat pada
berba#ai tipe sel) Sel
pe*a!&%ya dapat ber&pa sel
vertebrata seperti !a%&sia7
kera7 k&da7 b&r&%#7 reptil da%
bi%ata%# a!fbi7 *&#a
i%vertebrata seperti %ya!&k
da% ticks. Setiap vir&s
!e!p&%yai tropis!a *ari%#a%
!asi%#6!asi%#)
Pe%yakit
ya%#
disebabka%
oleh
Alphavir&s
8hik&%#&%ya
De!a! 8hik&%#&%ya !er&paka% salah sat& pe%yakit
i%(eksi ya%# disebabka% oleh vir&s) Istilah 8hik&%#&%ya
se%diri berasal dari bahasa ;Ki!oka%de< da% ;s=ahili<
3 seb&ah s&k& di Mo>a!bik7 A(rika 4 ya%# arti%ya
?!e!be%#kok@7 da% !e!a%# pe%yakit i%i se%diri dite!&ka%
perta!a kali di 'e#ara terseb&t da% !el&as sa!pai ke
'e#ara lai% di A(rika da% seba#ia% Asia Selata%)
a. Cara Penularan
vir&s i%i hid&p dala! t&b&h %ya!&k7 sehi%##a !e%&lar
dari !a%&sia ke !a%&sia le=at #i#ita% %ya!&k de%#a%
!asa i%k&basi , 0 ,- hari) 'ya!&k ya%# !e!ba=a vir&s
i%i adalahAedes aegyptyda%Aedes albopictus.
$e*ala pe%derita
2hik&%#&%ya
$e*ala &ta!a terke%a pe%yakit 8hik&%#&%ya
adalah tiba6tiba t&b&h terasa de!a! diik&ti
de%#a% li%& di perse%dia%) Aahka%7 kare%a
salah sat& #e*ala ya%# khas adalah
ti!b&l%ya rasa pe#al6pe#al7 %#il&7 *&#a
ti!b&l rasa sakit pada t&la%#7 ada ya%#
!e%a!ai%ya seba#ai de!a! t&la%# ata& 9&
t&la%#) $e*ala6#e*ala%ya !e!a%# !irip
de%#a% i%(eksi vir&s de%#&e de%#a% sedikit
perbedaa% pada hal6hal terte%t&) Se2ara
!e%dadak pe%derita aka% !e%#ala!i
de!a! ti%##i sela!a li!a hari7 sehi%##a
dike%al p&la istilah de!a! li!a hari)
Pada anak kecil
dimulai dengan demam mendadak
kulit kemerahan! "uam-ruam merah
itu muncul setelah #-$ hari
%ata &iasan'a merah disertai tanda-
tanda seperti (u
Sering dijumpai anak kejang
demam! Pada anak 'ang le&ih &esar
demam &iasan'a diikuti rasa sakit
pada )t)t dan sendi serta terjadi
pem&esaran kelenjar getah &ening!
Pada umumn'a demam pada anak
han'a &erlangsung selama tiga hari
dengan tanpa atau sedikit sekali
dijumpai perdarahan maupun s')k
Pada )rang de*asa
gejala n'eri sendi dan )t)t sangat d)minan dan sampai
menim&ulkan kelumpuhan sementara karena rasa sakit &ila
&erjalan
+adang tim&ul rasa mual sampai muntah
8hik&%#&%ya
+%2ephalitis
Ada ti#a vir&s ter#olo%# dala!
alphavir&s ya%# dapat
!e%yebabka% e%sephalitis pada
k&da da% !a%&sia7 yait&:
,) +aster% +B&i%e +%2ephalitis 3+++4
-) Cester% +B&i%e +%2ephalitis
3C++4
D) Ve%e>&ela% +B&i%e +%2ephalitis
3V++4
Vir&s +++ !er&paka% vir&s ya%# pali%# #a%as di a%tara
keti#a alphavir&s lai%%ya) Apabila vir&s +++ !e%yera%#
ora%#7 !aka aka% !e%i!b&lka% e%2ephalitis ya%#
berakhir de%#a% ke!atia% ata& kel&!p&ha% per!a%e%
pada pasie% ya%# se!b&h)
a) 8ara Pe%&lara%
Sikl&s ala!i vir&s +++ ter*adi pada b&r&%# E
arthropoda 3%ya!&k4 8&liseto r%ela%&ra ya%# !e%#h&%i
ra=a6ra=a air paya&) Pe%&lara% ke k&da da% !a%&sia
dilak&ka% arthopoda lai%7 yait& A) solli2ita%s da%
8oB&illetidia pert&ba%s) Ke*adia% pe%yakit berkaita%
de%#a% pop&lasi vektor7 sehi%##a sa%#at dipe%#ar&hi
oleh !&si!) Pe%&lara% se2ara ko%tak dapat ter*adi
se2ara terbatas7 yak%i pada te%a#a !edis ya%#
!elak&ka% bedah ba%#kai di lapa%#a%) Pada b&r&%#7
pe%&lara% dilaporka% dapat ter*adi per i%halatio%)
+aster% +B&i%e +%2ephalitis
b) $e*ala pe%derita
Pe%yakit akibat vir&s +++ !er&paka% pe%yakit arboviral e%2ephalitis ya%#
pali%# #a%as de%#a% 2ase (atality rate 1/F E G1F) Pada ora%# de=asa7 ta%da
kli%ik pe%yakit di!&lai de%#a% de!a! ya%# dapat berla%#s&%# sa!pai ,, hari)
Pasie% ya%# se!b&h ba%yak di a%tara%ya !asih !e%i%##alka% #e*ala sara(
ber&pa kel&!p&ha%) "a%da kli%ik lebih la%*&t ber&pa p&si%#7 ti%#kat kesadara%
!e%&r&%7 da% kekak&a% leher) Pasie% dapat !e%#ala!i ko!a disertai tre!or7
ke*&ta% otot 3!&s2&lar t=it2hi%#47 da% kehila%#a% re9ek abdo!i%al) Seba#ia%
besar pe%derita !e%*adi !aki% parah da% !ati beberapa hari setelah pera=ata%
di r&!ah sakit)
Pasie% ka%ak6ka%ak &!&!%ya !e%#ala!i #e*ala kli%ik ya%# lebih parah) Aila
!ereka se!b&h7 !aka !ereka aka% !e%#ala!i #a%##&a% !otorik7 #a%##&a%
i%telekt&al7 da% #a%##&a% e!osi ya%# 2&k&p parah p&la) Kada%#6kada%#
dite!&ka% pasie% ya%# !e%#ala!i de!a!7 tetapi tidak disertai #e*ala sara(
ata&p&% e%2ephalitis da% se!b&h se!p&r%a)
+aster% +B&i%e +%2ephalitis
Cester% +B&i%e +%2ephalitis
Vir&s C++ k&ra%# #a%as
diba%di%#ka% de%#a% vir&s +++7
kare%a ker&saka% pada s&s&%a%
sara( p&sat k&ra%# parah7 ke2&ali
pada a%ak di ba=ah &!&r ,
tah&%)
a) 8ara Pe%&lara%
S&!ber pelestari vir&s C++ di
ala! adalah b&r&%# da% %ya!&k)
Sikl&s ala!i vir&s C++ ter*adi
pada b&r&%# E 85) tarsalis)
Pe%&lara% pada k&da da%
!a%&sia dilak&ka% *&#a oleh 85)
tarsalis)
b) $e*ala pe%derita
$e*ala kli%ik sera%#a% vir&s
C++ pada &!&!%ya ri%#a%7
yak%i ber&pa de!a! da% %yeri
kepala ya%# kada%#6kada%#
disertai !&al da% !&%tah) Dala!
*&!lah ke2il dapat dite!&ka%
verti#o7 (oto(obia7 %yeri
te%##oroka%7 kesakita%
abdo!i%al7 da% !ial#ia)
Cester% +B&i%e +%2ephalitis
Ve%e>&ela% +B&i%e +%2ephalitis
Vir&s V++7 !eskip&% dapat !e%i!b&lka% e%2ephalitis pada
!a%&sia7 ke*adia% pe%yakit%ya tidak seri%# da% *&!lah kas&s%ya
relati( re%dah)
a) 8ara Pe%&lara%
s&!ber pelestari vir&s V++ adalah rode%sia ra=a7 %ya!&k7 da%
kelela=ar) Sikl&s ala!i V++ ter*adi pada rode%sia E %ya!&k 8&le5
sp) Pe%&lara% ke k&da da% !a%&sia dilak&ka% oleh vektor ya%#
sa!a7 yak%i 8&le5 sp) Di dala! t&b&h %ya!&k7 vir&s V++ dapat
dit&larka% se2ara tra%sovarial7 sehi%##a tel&r7 larva7 da% #e%erasi
%ya!&k berik&t%ya ik&t tert&lar) Se2ara terbatas7 pe%&lara%
se2ara ko%tak dapat ter*adi a%tar6k&da da% dari k&da ke !a%&sia7
ter&ta!a !ereka ya%# !elak&ka% pe!eriksaa% k&da pas2a!ati)
b) $e*ala pe%derita
Masa i%k&basi V++ bervariasi
a%tara , E . hari) Pe%derita
aka% !e%#ala!i de!a! DHI8
E J/71I87 !erasa kedi%#i%a%7
!ial#ia7 %yeri kepala7 da% les&)
Seri%# p&la dite!&ka%
(oto(obia7 hiperestesia7
!&%tah7 da% kada%# 6 kada%#
diare serta %yeri te%##oroka%)
Ve%e>&ela% +B&i%e +%2ephalitis
Vir&s Ross River
Ross River vir&s RRV adalah pe%yakit vir&s ya%# disebabka%
oleh vir&s Ross River da% ber2irika% perse%dia% ya%# %yeri
ata& be%#kak ya%# bertaha% berhari6hari ata& sa!pai
berb&la%6b&la%) $e*ala biasa%ya aka% hila%# se%diri) Vir&s i%i
dite!&ka% pada %ya!&k Aedes vi#ila57 8&le5 a%%&lirostris
A) 8ara Pe%&lara%
I%(eksi RRV tidak bisa ber*a%#kit dari sat& ora%# kepada
ya%# lai%) Vir&s di*a%#kitka% kepada !a%&sia !elal&i #i#ita%
%ya!&k ya%# teri%(eksi) Aa%yak ora%#7 ter&ta!a a%ak6a%ak7
=ala&p&% di#i#it oleh %ya!&k ya%# teri%(eksi7 tidak
!e!perlihatka% #e*ala apa p&% dari pe%yakit i%i)
A) $e*ala Pe%derita
.$e*ala bervariasi dari ora%# ke ora%#
da% dapat ti!b&l dala! te!po D hari
sa!pai D !i%##& setelah di#i#it7
pali%# seri%# dala! te!po G sa!pai
,J hari
.Perse%dia% sakit 3kada%#6kada%#
be%#kak4 beserta otot da% &rat ya%#
sakit 3biasa%ya pada ba#ia% kaki7
*ari7 l&t&t da% per#ela%#a% ta%#a%4
."i!b&l bi%tik6bi%tik !erah ya%#
!e%o%*ol pada kaki7 le%#a% da%
bada%
.De!a!
Keletiha%
Sakit kepala
kele%*ar be%#kak
$e*ala lai% ya%# k&ra%#
la>i! yait& !ata da%
te%##oroka% ya%# pedih7
rasa !&al7 da% rasa
kese!&ta% di telapak ta%#a%
ata& telapak kaki
Se*&!lah ora%# ya%# terke%a
i%(eksi RRV s&dah p&lih dala!
te!po - sa!pai . !i%##&)
Setelah per!&laa%
pe%yakit%ya da% keba%yaka%
ora%# aka% se!aki% p&lih
sela!a D sa!pai . b&la%
Vir&s Ross River
vir&s !ayaro
Vir&s !ayaro adalah pe%yakit he=a% 3>oo%osis4 patho#e%
e%de!ik ya%# disebabka% oleh %ya!&k di beberapa h&ta%
le!bab di A!erika Selata%) I%(eksi vir&s !ayaro !e%yebabka%
pe%yakit de!a! berdarah ak&t sela!a D61 hari) Pe%yebab
vir&s disi%#kat MAKV7 ter!as&k (a!ili "o#aviridae7 da% #e%&s
Alphavir&s) Hal i%i berkaita% erat de%#a% Alphavir&s lai% ya%#
!e%yebabka% pe%yakit DAD ya%# disertai de%#a% arthal#ia
ya%# bertaha% la!a) Pe%yakit terseb&t beredar di daerah
tropis A!erika Selata%)
8ara pe%&lara%
Vir&s di*a%#kitka% kepada !a%&sia !el&l&i #i#ita% %ya!&k
ya%# teri%(eksi)
vir&s !ayaro
$e*ala kli%is
I%(eksi MAKV dita%dai
de%#a% de!a!
sakit kepala
Mial#ia
R&a!
%yeri !e%o%*ol dala!
se%di6se%di besar da%
h&b&%#a% de%#a% pe%yakit
re!atik)
"api ta%da6ta%da da% #e*ala6#e*ala
i%i tidak spesifk &%t&k !e!bedaka%
dari Arbovir&s lai%%ya)
I%(eksi MAKV dapat diko%fr!asi
de%#a% tes laboratori&! seperti
isolasi vir&s7 R"6P8R da% serolo#i)
Isolasi vir&s dala! k&lt&r sel selekti(
sela!a virae!ia)
R"6P8R !e!ba%t& &%t&k
!e%#ide%tifkasi vir&s) "es serolo#i
!e%deteksi a%tibody I#M da%
seperti &*i ya%# pali%# &!&! adalah
I#M 2apt&re +LISA) "es i%i biasa%ya
!e!b&t&hka% tes &la%# bert&r&t6
t&r&t &%t&k !e%#ko%fr!asi
pe%i%#kata% titer) Se!e%tara
deteksi I#$ diterapka% &%t&k st&di
epide!iolo#i)
Vir&s O<%yo%#<%yo%#
Vir&s O<%yo%# O<%yo%# adalah vir&s ya%# perta!a kali diisolasi
oleh U#a%da Vir&s Resear2h I%stit&te di +%tebbe7 U#a%da pada
tah&% ,H1H) Vir&s i%i adalah (a!ili dari "o#aviridae7 #e%&s
Alphavir&s da% berkaita% de%#a% 2hik&%#&%ya da% vir&s I#bo
Ora) 'a!a vir&s i%i berasal dari bahasa 'iloti2 dari U#a%da da%
S&da% ya%# berarti ?!ele!ah%ya se%di@) Vir&s i%i dapat
!e%#i%(eksi !a%&sia da% dapat !e%yababka% pe%yakit)
8ara pe%&lara%
Vir&s O<%yo%#<%yo%# dit&larka% !elal&i #i#ita% %ya!&k ya%#
teri%(eksi) Vir&s i%i ha%ya dit&larka% oleh ve2tor &ta!a%ya yait&
%ya!&k A%opheles 3Anopheles funestus da% Anopheles
gambiae4)
$e*ala kli%is
$e*ala &!&! dari i%(eksi
vir&s i%i adalah polyarthritis7
r&a! da% de!a!) $e*ala lai%
ter!as&k sakit !ata7 %yeri
dada7 li!(ade%itis da%
keles&a%) Seperti ya%#
diketah&i bel&! ada ya%#
!e%i%##al akibat i%(eksi
pe%yakit i%i)
Vir&s O<%yo%#<%yo%#
Dia#%osis laboratori&!
Seperti 9avivir&s7 alphavir&s dapat dibiak di sel vertebrata da% sel
%ya!&k) Sel ya%# seri%# di#&%aka% &%t&k !e!biak alphavir&s
adalah biaka% pri!er e!brio &%##as7 #i%*al bayi ha!ster 3AHK6-,4
da% #i%*al !o%yet 3Vero4) Pada biaka% sel vertebrata dapat terlihat
e(ek sitopato#e%ik) Sekalip&% ta%pa +SP *elas7 sel artropoda lebih
peka terhadap i%(eksi da% ba%yak !e%##a%tika% pera% sel6sel
terseb&t) Pada biaka% sel7 selai% de%#a% !elihat +SP ber&pa plaque
pada sel vertebrata7 vir&s dapat dideteksi de%#a% tek%ik
i!&%o9&orese%si7 ata& he!adsorbsi sel darah !erah &%##as)
U%t&k !e%dia#%osis i%(eksi akti( alphavir&s7 berba#ai tek%ik
pe!eriksaa% serolo#i dapat di#&%aka%) Ke%aika% titer a%tibodi lebih
dari e!pat kali pada ser&! !asa ak&t da% !asa pe%ye!b&ha%
!e%&%*&kka% i%(eksi bar&)
Pe%#obata%
Sa!pai saat i%i tidak
ada terapi spesifk)
Pe%a%#a%a% pe%derita
bersi(at s&porti()
Pe%2e#aha%
Pe!&t&sa% ra%tai i%(eksi !elal&i
pe%#e%dalia% vektor !asih
!er&paka% 2ara ter!&dah)
U%t&k pe%2e#aha% i%(eksi7 vaksi%
terhadap alphavir&s bel&!
di#&%aka% se2ara l&as) Vaksi% vir&s
!ati terhadap +++ da% V++ diberika%
pada ora%#6ora%# de%#a% resiko
ti%##i7 !isal%ya ora%# ya%# beker*a
de%#a% vir&s i%i) Vaksi% vir&s hid&p
terhadap vir&s V++ ha%ya di#&%aka%
&%t&k ter%ak