Anda di halaman 1dari 35

SPK2102W:

SENI DALAM PENDIDIKAN
Kuliah 1:
Pengenalan Kepada Seni Dalam
Pendidikan

Pensyarah;
Dr. Sajap Maswan
Unit Multimedia
IPG Kampus Tuanku Bainun
http://sajadstudio.info


Pengenalan Konsep SDP
Seni dalam Pendidikan (SDP) menjurus
kepada seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan.
SDP tidak merujuk kepada bidang seni lain
seperti seni teater, seni sastera, seni
fotografi, seni mempertahankan diri dll.
Kursus ini lebih memfokus kepada aspek
pemahaman, penghayatan dan kritikan.
Pengenalan
Adakah pendidikan seni (visual,muzik dan
persembahan) hanya membuang masa?

Apakah faedah seni di ajar di sekolah-sekolah di
negara ini untuk jangka masa panjang?

Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
Beberapa pandangan yang menyokong bahawa
SDP memberi manfaat dari segi jangka panjang.
SDP boleh dijadikan sebagai wadah untuk
membolehkan murid mengekspresikan idea
secara bebas dan kreatif bersesuaian
dengan teori konstuktivismeFaedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
Beberapa pandangan yang menyokong bahawa
SDP memberi manfaat dari segi jangka panjang.
SDP membantu dalam memenuhi
keperluan semua pelajar yang mempunyai
kepelbagaian kebolehan bersesuaian
dengan Teori Kecerdasan Pelbagai (1983)
oleh Howard Gardner


Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
Beberapa pandangan yang menyokong bahawa
SDP memberi manfaat dari segi jangka panjang.
Hermann (1991) di dalam Quadrant
Concept yang mengkaji perkembangan
otak kanan dan kiri menyatakan bahawa
seni membantu pemikiran rasional dan
intuitif seseorang individu.Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
Beberapa pandangan yang menyokong bahawa
SDP memberi manfaat dari segi jangka panjang.
Einstein - Gabungan dari pelbagai
kecerdasan perlu diamalkan seperti
kecerdasan muzik, intuitif, personal,
intrapersonal, praktik, estetika, holistik,
analitik, emosional, fizikal dan intelektual
dalam pendidikan kanak-kanak


Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
Beberapa pandangan yang menyokong bahawa
SDP memberi manfaat dari segi jangka panjang.

Leonardo da Vinci merupakan model
manusia dalam kajian Seni dalam
Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman,
jurutera, anatomis dan saintis.


Faedah SDP kepada Guru
Menjadikan proses pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran di sekolah
lebih seronok.
Membantu anda memahami diri sendiri.
Membantu perkembangan intelek
terutamanya dari aspek menyelesaikan
masalah.
Faedah SDP kepada Guru
Memotivasikan anda menjadi guru yang
kreatif, inovatif, peka, mempunyai
personaliti yang seimbang, berketrampilan
dan profesional.
Membantu perkembangan insan secara
seimbang dan menyeluruh.


Matlamat Seni Dalam Pendidikan
Membentuk keperibadian generasi Malaysia
yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai
estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif,
inovatif dan inventif.
Membantu murid meningkatkan rasa
kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni
dan warisan bangsa serta dapat menyumbang
ke arah pembangunan diri, keluarga,
masyarakat dan negara selaras dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Matlamat Seni Dalam Pendidikan


Inovatif


Inovatif bermaksud kebolehan
untuk membuat pembaharuan
atau mengubahsuai untuk
menjadikannya lebih baik, elok,
berkualiti dan sebagainya.
KreatifKreatif ialah keupayaan untuk menjana idea
baru, melihat masalah dari sudut yang baru
dan mengambil risiko dalam mencuba
sesuatu yang tidak pernah dicuba
sebelumnya. Kreativiti berkait rapat dengan
pengetahuan, kemahiran asas dan pemikiran
kritis dan ianya boleh difahamkan sebagai
penggunaan pengetahuan dan maklumat
dengan cara baru.


InventifInventif Mahir dan pentas menghasilkan
sesuatu

Imagenatif Mempunyai
imagenasi/bayangan dan kreativiti yang
sangat tinggi


Objektif Seni Dalam Pendidikan
Menghargai keindahan ciptaan Tuhan.
Memupuk budaya pengamatan, persepsi
dan ekspresi dalam proses penghasilan.
Meningkatkan pengetahuan, daya
kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam
bidang seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan yang diamalkan dalam
pengajaran dan pembelajaran.


Objektif Seni Dalam Pendidikan
Menggunakan pelbagai kemahiran, media,
teknik dan teknologi untuk
mengekspresikan hasil kerja.
Membuat deskripsi, analisis, interpretasi
dan penilaian terhadap karya seni yang
dibuat.
Mendapat nilai tambah dalam disiplin
sains, teknologi dan mata pelajaran lain.


Objektif Seni Dalam Pendidikan

Menyedari dan menghargai suasana seni
dalam persekitaran dan kaitannya dengan
keselesaan hidup.
Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan
mata pelajaran lain melalui aktiviti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan
hasrat kurikulum kebangsaan.
Membina dan mengamal nilai-nilai murni
melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni
muzik dan seni pergerakan.Objektif Seni Dalam Pendidikan

Menyedari dan menghargai suasana seni
dalam persekitaran dan kaitannya dengan
keselesaan hidup.
Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan
mata pelajaran lain melalui aktiviti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan
hasrat kurikulum kebangsaan.
Membina dan mengamal nilai-nilai murni
melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni
muzik dan seni pergerakan.Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran
Behaviorism
Pembelajaran berlaku sekiranya terdapat
perubahan tingkah laku yang boleh
diperhatikan.

Kognitivisme
Pembelajaran berlaku sekiranya terdapat
perubahan dalam pemikiran
Teori Pembelajaran
Konstuktivisme
Mereka membentuk peraturan melalui
refleksi tentang interaksi mereka dengan
objek dan idea.
Pembelajaran konstruktivisme
menggalakkan murid mencari idea,
membuat kajian, yakin diri dan dapat
berinteraksi.


Teori Pembelajaran
Konstuktivisme
Murid membina sendiri pengetahuan atau
konsep secara aktif berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman yang sedia
ada.
Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan
pengetahuan yang diterima dengan
pengetahuan yang sedia ada untuk
membina pengetahuan baru.

Ciri-Ciri Pembelajaran Konstuktivisme

Menggalakkan murid bertanya sesama
sendiri dan guru.
Menganggap pembelajaran sebagai satu
proses yang sama penting dengan hasil
pembelajaran.
Menyokong pembelajaran secara koperatif.
Menggalakkan dan menerima daya usaha
dan autonomi murid.
Ciri-Ciri Pembelajaran Konstuktivisme

Memberi peluang kepada murid untuk
membina pengetahuan baru dengan
memahami melalui penglibatan murid
dengan situasi dunia sebenar.
Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan
oleh murid dan menggunakannya sebagai
panduan merancang Pembelajaran.
Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang
dibawa oleh murid.
Mengambil kira dapatan kajian tentang
bagaimana murid mempelajari sesuatu
idea.
Menggalakkan proses inkuiri murid melalui
kajian dan eksperimen.

Ciri-Ciri Pembelajaran Konstuktivisme

Aktiviti SDP

Teori kecerdasan pelbagai telah
diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983).
Dengan tajuk seven ways of knowing,
perceiving and understanding life

Tujuh cara mengetahui, menyedari dan
memahami kehidupan
p/s - 1 lagi kecerdasan telah di tambah
dalam teori ini kemudiannya.

Teori Kecerdasan Pelbagai

1. Verbal-linguistik
2. Logik-matematik
3. Visual-ruang
4. Kinestetik
5. Muzik
6. Interpersonal
7. Intrapersonal
8. Naturalis

8 Jenis Kecerdasan

8 Jenis Kecerdasan

8 Jenis Kecerdasan

8 Jenis Kecerdasan
having, using, or showing imagination; having
great creative powers
Terima Kasih