Anda di halaman 1dari 3

SURAT KEBENARAN IBU / BAPA / PENJAGA

Kepada,
Guru Besar
SK Ampang Tinggi
71500 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Adalah saya :
No K!P : "bu ! bapa ! pen#aga murid bernama
:
yang bela#ar di se$olah ini di $elas : dengan ini
memberi $ebenaran $epada ana$ #agaan saya un%u$ %uru% ser%a dalam a$%i&i%i
:
ber%empa% di :
pada %ari$h dan hari beri$u% :
Saya 'aham baha(a piha$ se$olah a$an mengambil lang$ah)lang$ah
$eselama%an yang se(a#arnya *engan ini saya memberi penga$uan baha(a
saya %ida$ a$an membua% apa)apa %un%u%an a%au mengambil apa)apa
%inda$an undang)undang ! mah$amah %erhadap piha$ se$olah a%aupun
sesiapa yang ada $ai%an dengan program ! a$%i&i%i ini a%as apa)apa
$emalangan, $e+a+a%an, $ema%ian dan sebarang $e+ederaan %erhadap ana$
#agaan saya semasa dan sepan#ang program ini ber#alan
Saya dengan ini memberi $ebenaran $epada piha$ se$olah a%au (a$ilnya
memberi apa)apa ra(a%an a%au per%olongan +emas $epada ana$ #agaan saya
#i$a didapa%i perlu
Tanda%angan ibu ! bapa ! pen#aga
Nama:
Tari$h:
MOHD ASYRAF BIN RAHIM BAHSHA
6UM
LATIHAN PUSAT BOLA BALING MSSNS DAN KEJOHANAN BOLA
BALING MSSM 2014
LATIHAN PUSAT SSNS SMK ZABA (2 MEI 0! JUN
2014"
KEJOHANAN MSSM KOTA BAHRU# KELANTAN (0$%1!
JUN 2014"
No%a: Sila ser%a$an uba% peribadi #i$a perlu
SURAT KEBENARAN IBU / BAPA / PENJAGA
Kepada,
Guru Besar
SK Ampang Tinggi
71500 Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Adalah saya :
No K!P : "bu ! bapa ! pen#aga murid bernama
:
yang bela#ar di se$olah ini di $elas : dengan ini
memberi $ebenaran $epada ana$ #agaan saya un%u$ %uru% ser%a dalam a$%i&i%i
:
ber%empa% di :
pada %ari$h dan hari beri$u% :
Saya 'aham baha(a piha$ se$olah a$an mengambil lang$ah)lang$ah
$eselama%an yang se(a#arnya *engan ini saya memberi penga$uan baha(a
saya %ida$ a$an membua% apa)apa %un%u%an a%au mengambil apa)apa
%inda$an undang)undang ! mah$amah %erhadap piha$ se$olah a%aupun
sesiapa yang ada $ai%an dengan program ! a$%i&i%i ini a%as apa)apa
$emalangan, $e+a+a%an, $ema%ian dan sebarang $e+ederaan %erhadap ana$
#agaan saya semasa dan sepan#ang program ini ber#alan
Saya dengan ini memberi $ebenaran $epada piha$ se$olah a%au (a$ilnya
memberi apa)apa ra(a%an a%au per%olongan +emas $epada ana$ #agaan saya
#i$a didapa%i perlu
Tanda%angan ibu ! bapa ! pen#aga
NAZZAHATUL AISHAH BINTI MUHAMMAD NIZAM
6UM
LATIHAN PUSAT BOLA BALING MSSNS DAN KEJOHANAN BOLA
BALING MSSM 2014
LATIHAN PUSAT SSNS SMK ZABA (2 MEI 0! JUN
2014"
KEJOHANAN MSSM KOTA BAHRU# KELANTAN (0$%1!
Nama:
Tari$h:
No%a: Sila ser%a$an uba% peribadi #i$a perlu

Anda mungkin juga menyukai