Anda di halaman 1dari 16

HBPE3203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


JANUARI 2014
HBPE3203
PENDIDIKAN LUAR
NO. MATRIKULASI : 720917125282001
NO. KAD PENGNEALAN : 720917125282
NO. TELEFON : 019808921
E!MEL : "#$#%&'()*(+,-)+./*0&&.1&,
PUSAT PEMBELAJARAN : OUM TA2AU

0


HBPE3203
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
P()3()*%*) 1
1.0 Definisi Pendidikan Luar
1.1 Definisi Pendidikan Luar oleh Meier dan Mitchell ( 1993 )
1.2 Definisi Pendidikan Luar oleh Abu Bakar idek ( 200!) 3
1.3 Definisi Pendidikan Luar oleh "ord (19#1 )
1.! Definisi Pendidikan Luar oleh $na% (1990 ) !
1.& Definisi Pendidikan Luar oleh Brookes ( 199! )
2.0 Perbandin'an Antara Akti(iti Pendidikan Luar Pada &
)a*an Purba den'an Akti(iti Pendidikan Luar +ra Moden
2.1 Akti(iti Pendidikan Luar Pada )a*an Purba
2.2 Akti(iti Pendidikan Luar +ra Moden ,
3.0 -ustifikasi Akti(iti Pro'ra* Pendidikan Luar 9
!.0 .entatif Pendidikan Luar 10
!.1 -adual .entatif Pendidikan Luar (Dua /ari atu Mala*) 11
P()-$-4 1!
R-5-6*)
1


HBPE3203
P()3()*%*)
Pendidikan luar ialah %endidikan 0an' *en''unakan su*ber1su*ber di luar bilik dar2ah
untuk *enca%ai "alsafah Pendidikan $eban'saan. Ala* luar di'unakan kelas
%e*bela2aran 0an' efektif untuk *enin'kat dan *en0e*%urnakan %en'a2aran dan
%e*bela2aran kurikulu* dan kokurikulu*. Akti(iti1akti(iti 0an' terkandun' dala*
%endidikan luar dirancan' untuk *en'e*ban'kan do*ain %siko*otor3 ko'nitif dan
afektif. elain dari%ada itu3 ia da%at *en0e*ai %erasaan *uhibbah dan inte'rasi nasional
dikalan'an %ela2ar khususn0a dan 'enerasi *uda *asa kini.
Pendidikan luar 2u'a da%at *enana*3 *e*u%uk dan *e*beri latihan a4al dari
as%ek ke%i*%inan3 sahsiah dan ke*as0arakatan. Pela2ar *un'kin tidak da%at
*e*%erolehi %en'ala*an 0an' *en0eluruh den'an han0a *en'ikuti %en'a2aran dan
%e*bela2aran di bilik dar2ah saha2a. Melalui %endidikan luar 0an' terancan'3 %ela2ar akan
*enda%at %en'ala*an sebenar dan da%at *e*u%uk kesedaran tentan' tan''un'2a4ab
*anusia terhada% kualiti ala* sekitar. Malahan3 ia da%at *en0e*ai se*an'at ker2a sa*a
secara ber%asukan dala* *enca%ai *atla*at %endidikan luar *enerusi %elba'ai akti(iti
di2alankan.
1.0 D(7#)#"# P()+#+#6*) L-*'
.erda%at %elba'ai definisi tentan' %endidikan luar3 berikut adalah definisi 0an' berbe5a
oleh %ara %en'ka2i 6
1.1 D(7#)#"# P()+#+#6*) L-*' &%(0 M(#(' +*) M#$10(%% 8 1993 9
Pendidikan luar 2u'a *eru%akan salah satu *ediu* 0an' *e*bekalkan %e*bela2aran
*elalui %en'ala*an. Perkara ini turut diakui oleh Meier dan Mitchell 0an' *en0atakan
baha4a %endidikan luar ter*asuklah se*ua 2enis %en'ala*an 0an' *enin'katkan
%en'etahuan3 tin'kah laku atau ke*ahiran luaran dan *e*bantu *e*buatkan kita lebih
2


HBPE3203
*en'har'ai %e*bela2aran. Akti(iti dala* %endidikan luar akan *en'hasilkan
%en'ala*an 0an' *e*bolehkan interaksi den'an %ersekitaran ala* se*ula2adi. elain
itu3 %endidikan luar turut *e*bantu *e*%erke*ban'kan fi5ikal3 *ental3 sosial dan
se*an'at 0an' berkualiti.
1.2 D(7#)#"# P()+#+#6*) L-*' &%(0 A:- B*6*' S#+(6 8 20049
Abu Bakar idek telah *en''ariskan "alsafah Pendidikan Luar seba'ai ala* se*ula2adi
seba'ai *ak*al hidu% ka0a den'an su*ber il*u. Pendidikan luar adalah %e*bela2aran
dan %en'a2aran 0an' *elibatkan ala* se*ula2adi 0an' telah di'abun'2alinkan den'an
a*alan 0an' boleh *e*%erka0akan %en'ala*an dan *e*u%uk nilai1nilai *urni. 7ni
ber*akna ta*bahan dan %en'ka0aan kurikulu*3 *enerusi %en'ala*an di luar ba'i
*elahirkan indi(idu 0an' sihat dari se'i *ental3 rohani dan 2as*ani.
1.3 D(7#)#"# P()+#+#6*) L-*' &%(0 F&'+ 81981 9
"ord *en0atakan %endidikan luar seba'ai %ro'ra* 0an' *eli%uti %en''unaan
%ersekitaran se*ula2adi bertu2uan untuk *en'ukuhkan %en'a2aran dan %e*bela2aran
dala* kurikulu* sedia ada. 7a *elibatkan sebaran' %roses %en'a2aran dan %e*bela2aran
0an' *erentasi %elba'ai *ata%ela2aran 0an' di2alankan sa*a ada di dala* atau di luar
bilik dar2ah. 7a *elibatkan %e*bela2aran secara lan'sun' *en''unakan %ersekitaran
seba'ai *edia %en'a2aran.
Pendidikan luar *e*beri %en'ala*an %e*bela2aran 0an' ber*akna kerana
*e*beri tu*%uan ke%ada %en''unaan teknik %e*bela2aran secara 8hands1on9 untuk
*enda%at %en'etahuan. Pen'etahuan %erlu disokon' den'an %en'ala*an a'ar %ela2ar
lebih *e*aha*i to%ik %e*bela2aran. Beliau ber%enda%at %endidikan luar adalah satu
%endekatan %e*bela2aran bersifat realistik kerana *en'andun'i ele*en ko'nitif3
%siko*otor dan afektif dan ber%usat ke%ada %ela2ar. Pendidikan luar 2u'a adalah %roses
3


HBPE3203
0an' berasaskan %ada akti(iti berstruktur 0an' *en''unakan ala* se*ula2adi atau
%ersekitaran tiruan untuk *e*bina ke*ahiran intra%ersonal dan inter%ersonal %ela2ar
dala* ku*%ulan.
1.4 D(7#)#"# P()+#+#6*) L-*' &%(0 K)*4 81990 9
$na% (1990) %ula *ena*bah %endidikan luar seba'ai alat untuk *enca%ai *atla*at dan
ob2ektif sesuatu or'anisasi. 7a *eru%akan suatu akti(iti 0an' *enarik3 boleh di2alankan
den'an %elba'ai akti(iti se%erti rekreasi3 akti(iti sosial dan akti(iti ibadah selain untuk
%endidikan. Dala* as%ek %endidikan3 ia disifatkan seba'ai %e*bela2aran *erentas
kurikulu*. Beliau 2u'a ber%enda%at %endidikan luar adalah %roses %en'ala*an *elalui
%e*bela2aran den'an *elakukan %elba'ai 2enis akti(iti %endidikan dala* %ersekitaran
terbuka sa*a ada di bandar atau di %edala*an.
1.5 D(7#)#"# P()+#+#6*) L-*' &%(0 B'&&6(" 8 1994 9
Menurut Brookes3 %endidikan luar *en'hasilkan %en'ala*an 0an' *e*bolehkan
interaksi dan *en'etahui %ersekitaran ala* se*ula2adi. Beliau *endifinisikan
%endidikan luar seba'ai satu *ediu* untuk *as0arakat *endekatkan diri den'an ala*
sekitar. akti(iti 0an' terkandun' dala* %endidikan luar *en'andun'i ob2ektif untuk
*e*bantu *e*bantu indi(idu hidu% dala* keadaan har*oni den'an ala* se*ula2adi. 7a
da%at *e*%erke*ban'kan asas %e*aha*an *elalui %endekatan disi%lin ke arah
%endidikan dan %e*bela2aran *en''unakan deria dan ala* se*ula2adi. Pen''unaan
*ak*al se*ula2adi seba'ai te*%at %e*bela2aran da%at *enin'katkan *inat dan %erasaan
in'in tahu dala* kalan'an %ela2ar.
Berdasarkan definisi 0an' telah diberikan da%atlah diru*uskan baha4a
%endidikan luar adalah akti(iti fi5ikal 0an' berlaku di luar kelas serta *e*%un0ai
kurikulu* 0an' terancan' den'an ra%i serta *en'a*bil kira as%ek kesela*atan dan
!


HBPE3203
%endidikan dala* as%ek %siko*otor3 ko'nitif serta afektif. 7a adalah ko*%onen uta*a
falsafah %endidikan 0an' berteraskan kaedah %e*bela2aran *elalui %en'ala*an dan
dilaksanakan di ala* se*ula 2adi 0an' *elibatkan %elaksanaan akti(iti lasak seba'ai
*ediu* *e*bina ke*ahiran insaniah. Pendidikan luar *eru%akan kaedah %e*bela2aran
0an' *en'abun'2alinkan antara %endidikan *oden dan tradisional dala* *e4u2udkan
suasana %e*bela2aran 0an' *enarik serta berkesan.
2.0 P(':*)+#)3*) A)$*'* A6$#;#$# P()+#+#6*) L-*' P*+* <*,*) P-':* +()3*)
A6$#;#$# P()+#+#6*) L-*' E'* M&+()
.idak terda%at doku*entasi 0an' *en0atakan tentan' bila ber*ulan0a %endidikan luar.
Mun'kin se2ak ke4u2udan *anusia telah%un berinteraksi den'an ala* se*ula :a*un
*enurut hi(ers (19#9) %endidikan luar telah %un di2alankan se2ak 5a*an kuno la'i
kerana ia ban0ak *elibatkan akti(iti ala* se*ula 2adi.
2.1 A6$#;#$# P()+#+#6*) L-*' P*+* <*,*) P-':*
e2arah sosio1buda0a *en0atakan3 %endidikan luar *e*%erlihatkan suatu
'a*baran interaksi den'an ala* se2ak *anusia berubah te*%at tin''al dari ala* luar ke
ban'unan dan ru*ah. Akti(iti %endidikan luar bukanlah sesuatu 0an' baru3 ia telah
di2alankan se2ak 5a*an %urba la'i. Pada 5a*an %urba3 keban0akan akti(iti harian 0an'
dilakukan *elibatkan ala* se*ula 2adi se%erti akti(iti *e*buru hai4an3 bercucuk tana*
untuk *enda%atkan su*ber *akanan. $ehidu%an *anusia %urba san'at ber'antun' %ada
ala* kerana *ereka *e*%erolehi *akanan dari%ada su*ber 0an' sudah disediakan oleh
ala*. $anak1kanak 5a*an %urba telah dilatih den'an corak latihan 5a*an %urba dala*
bentuk cara *e*buru3 *e*bina te*%at tin''al3 *en2a'a kesela*atan dan *e*asak
dilihat *eru%akan %er*ulaan %endidikan luar.
&


HBPE3203
Manusia %urba biasan0a hidu% ber%indah randah dan 'ua1'ua akan di2adikan
te*%at tin''al se*entara. Mereka *e*ilih daerah 0an' di sekitarn0a tersedia *akanan.
;ontohn0a tin''al berha*%iran sun'ai atau%un %antai *en0ebabkan *ereka *elakukan
akti(iti *enan'ka% ikan. Ba'i 0an' tin''al dala* hutan *ereka akan *elakukan akti(iti
*encari su*ber *akanan dari%ada tu*buhan dan berburu binatan'. Pen'ala*an hidu%
*ereka %ela2ari adalah hasil akti(iti dan interaksi den'an ala* se*ula2adi.
Manusia %urba sedan' berburu untuk *encari *akanan
Akti(iti harian *e*beri %en'ala*an %e*bela2aran 0an' boleh
di*anfaatkan dala* kehidu%an
<


HBPE3203
2.2 A6$#;#$# P()+#+#6*) L-*' E'* M&+()
.a*adun barat *endoku*entasikan %er*ulaan %endidikan luar secara for*al %ada a4al
tahun <0an den'an tertubuhn0a %er'erakan =ut4ard Bound di ;olorado (:eill (200!)
0an' ke*udiann0a berca*bah *elalui Pro2ect Ad(enture (19,1) dan :ational =utdoor
Leadershi% chool %ada tahun 19,!. ecara keseluruhann0a =ut4ard Bound3 Pro2ect
Ad(enture dan :=L *en2adi 3 badan uta*a dala* %endidikan luar di A*erika hin''a
kini.
Di %erin'kat a4al %ro'ra* %endidikan luar di Mala0sia lebih tertu*%u ke%ada
kekuatan fi5ikal3 ke*ahiran %erkhe*ahan dan dis%lin dala* %ersatuan serta seba'ai ahli
%ersatuan. 7a dian2urkan oleh badan1badan berunifor* contohn0a %en'aka% dan %andu
%uteri. Ber*ula dari%ada 19#0an terda%at %erubahan dala* akti(iti %endidikan luar.
Dis%lin %endidikan tidak tertu*%u ke%ada akti(iti berteraskan fi5ikal sa2a teta%i telah
di%erluaskan la'i ke%ada ele*en ko'natif dan afektif. >nsur1unsur nilai1nilai *urni serta
%e*ban'unan sahsiah *ula disera%kan dala* %endidikan luar. Pen'a2ur %endidikan luar
bukan saha2a dari%ada %ersatuan berunifo* *alah %ersatuan1%ersatuan akede*ik lain.
Di *aktab %er'uruan %endidikan luar di2alankan untuk %elatih 'uru 0an'
*en'ikuti %ro'ra* %endidikan 2as*ani. Akti(iti se%erti berka0ak3 *en2ela2ah3 *endaki
'unun' dan %erkhe*ahan di%erkenalkan ke%ada 'uru %elatih 0an' *enuntut di Maktab
Per'uruan 7l*u $has se2ak tahun <0an la'i. Den'an tertubuhn0a %ro'ra* Pen'a2ian
72a5ah Pendidikan (Pendidikan -as*ani) di >ni(ersiti Putra Mala0sia %ada tahun 19,93
%endidikan luar *en2adi satu *ata %ela2aran for*al secara ras*i. $ini han0a dua buah
institusi %en'a2ian tin''i saha2a *ana4arkan kursus for*al %endidikan luar dala*
%ro'ra* %en'a2iann0a iaitu >ni(ersiti Pendidikan ultan 7dris dan >ni(ersiti Putra
Mala0sia. Akti(iti %endidikan luar sudah %un ditera%kan ke dala* kurikulu* %endidikan
2as*ani sekolah teta%i ia han0a bercorakkan akti(iti luar ke arah rekreasi.
Berbandin' den'an 5a*an %urba3 akti(iti1akti(iti dala* %endidikan luar era
*oden adalah terancan' dan siste*atik. Akti(iti1akti(itin0a bercorak rekreasi dan
,


HBPE3203
berlandaskan kurikulu* %endidikan 2as*ani. Akti(iti %endidikan luar *en0ediakan
%e*bela2aran luar bilik dar2ah 0an' bercorak rekreasi dan riadah. 7a bertu2uan untuk
*en0ei*ban'kan as%ek 2as*ani3 e*osi3 rohani dan intelektual.
Perkhe*ahan *eru%akan salah satu dari%ada akti(iti
%endidikan luar era *oden 0an' bersifat reakreasi
Akti(iti %e*bela2aran *enarik dan *encabar as%ek fi5ikal dan *ental
#


HBPE3203
3.0 J-"$#7#6*"# A6$#;#$# P'&3'*, P()+#+#6*) L-*'
Akti(iti1akti(iti 0an' dirancan' dala* %ro'ra* %endidikan luar ini telah *en'a*bil kira
kesesuaiann0a den'an taha% u*ur dan taha% kebolehan %ela2ar. e*ua akti(iti %ro'ra*
bertu2uan a'ar %ela2ar da%at *enca%ai *atla*at dala* as%ek1as%ek berikut sesuai den'an
*atla*at %ro'ra* %endidikan luar oleh Priest dan ?ass (199,) 6
a. @ekreasi
Akti(iti 0an' dirancan' bertu2uan untuk *en'ubah cara %ela2ar *erasai nik*at
kesen''an'an3 keseronokkan dan bersuka ria.
b. Pendidikan
Akti(iti bertu2uan a'ar %ela2ar da%at *e*%ela2ari ke*ahiran dan %en'etahuan
0an' boleh *en'ubah cara *ereka berfikir dan *erasai nik*at.
c. Pertu*buhan
Akti(iti 0an' *a*%u *e*bina ob2ektif kendiri3 disi%lin dan *en'hasilkan Aself
estee*B. a'ar %ela2ar da%at *erasai nik*at %e*bela2aran3 berfikir dan bertindak
rasional.
Me*andan'kan %erubahan buda0a rekreasi ke%ada bersifat %e*bela2aran dan
riadah san'at ditekankan *asa kini3 *aka akti(iti %ro'ra* 0an' dirancan' *enekankan
kesei*ban'an as%ek 2as*ani3 e*osi3 rohani dan intelektual (-+@7) dala* kalan'an
%ela2ar. Akti(iti %ro'ra* bukan saha2a *encabar teta%i *e*buda0akan %e*bela2aran
dina*ik dan *e*u%uk akti(iti sosialisasi. Akti(iti %ro'ra'ra* 0an' dirancan'
*eran'ku*i dua as%ek berkaitan den'an akti(iti air dan akti(iti darat. Diantara akti(iti1
akti(iti 0an' dirancan' adalah se%erti berikut 6
*. A6$#;#$# A#' :
C norkelin'
C $esela*atan air
9


HBPE3203
:. A6$#;#$# D*'*$ :
C Perke*ahan
C =rienteerin' D $a2ian ala* sekitar
4.0 T()$*$#7 P()+#+#6*) L-*'
Pro'ra* %endidikan luar 0an' berkesan telah diran'ka den'an teliti dan *e*%un0ai
*atla*at 0an' 2elas. .entatif %ro'ra* %endidikan luar 0an' dirancan' adalah
berdasarkan *atla*at dan ob2ektif 0an' in'in dica%ai. Diantara ob2ektif 0an' in'in
dica%ai adalah se%erti berikut 6
a. Pela2ar da%at *en'uasai ke*ahiranEke*ahiran asas ke'iatan luar *en'ikut
ke*a*%uan diri.
b.. Pela2ar da%at *enin'katkan %e*bela2aran *enerusi %en'ala*anE%en'ala*an
0an' *en0eronokkan dan sela*at dala* %ersekitaran 0an' berbe5aEbe5a.
c. Pela2ar da%at *erancan'3 *en'urus dan *en'elolakan akti(iti 1 akti(iti
%endidikan luar.
d. Pela2ar da%at *e*bina ketahanan3 disi%lin dan ke0akinan diri dala* *en'hada%i
cabaran1cabaran se*asa.
e. Pela2ar da%at *en'e*ban'kan sifatEsifat kreatif dan ino(atif serta *e*buat
ke%utusan 0an' bi2ak teruta*a dala* keadaan se'era atau ce*as.
10


HBPE3203
4.1 J*+-*% T()$*$#7 P()+#+#6*) L-*' 8D-* H*'# S*$- M*%*,9

.arikh 6 22 Mac 201! 1 23 Mac 201! (Dua /ari atu Mala*)
/ari 6 abtu 1 Ahad
.e*%at 6 Pantai arina $unak
asaran 6 Murid .ahun & dan < (!0 oran' )
T*'#60 =
H*'#
M*"* A6$#;#$# J-"$#7#6*"#
22
MA>
2014
S
A
B
T
U
#.00 %a'i
1
#.30 Pa'i
FPendaftaran %eserta
FPen'a'ihan %eserta *en'ikut
ku*%ulan dan 'uru
%e*bi*bin' (# ku*%ulan3
& oran' setia% ku*%ulan)
FMelantik ketua ku*%ulan
ba'i setia% khe*ah
FMe*bentuk buda0a ke%i*%inan
berku*%ulan..
FMe*bentuk buda0a beker2asa*a dan
salin' *en'hor*ati dala* satu
ku*%ulan.
FMe*beri %eluan' *en2adi %e*i*%in.
#.30 Pa'i
1
9.30 Pa'i
Fara%an %a'i
Fesi %erhi*%unan dan
takli*at ($etua ko*anden)
1La'u :e'araku
1abah .anah Airku
FMenden'ar dan *e*atuhi arahan
FMe*u%uk se*an'at cintakan ne'ara
dan rasa bers0ukur.
FBeker2asa*a dan bela2ar berdikari
9.30 Pa'i
1
11.00 Pa'i
FMendirikan khe*ah
FDe*ontrasi *e*buat 'a2et
FMen'hasilkan 'a2et untuk
khe*ah *asin'1*asin'.
FPertandin'an *e*buat 'a2et
FMe*beri %eluan' ke%ada %ela2ar
*e*%erolehi %en'etahuan3 *e*%ela2ari
ke*ahiran1ke*ahiran baru dan berdikari3
FMen''unakan su*ber ala* se*ula2adi
den'an sebaikn0a.
FMe*bentuk sika% tabah dan berani
*en0ahut cabaran.
11.00 Pa'i FMen0ediakan *akan ten'ahari FMen''unakan su*ber ala* untuk
11


HBPE3203
22
MA>
2014
S
A
B
T
U
1
12.00
.en'ahari
*en'ikut *enu dan 2adual
ku*%ulan bertu'as.
(Men0ediakan *akan dan
%eralatan ter*asuk ka0u a%i)
Me*asak (rantin' ka0u )
FMe*u%uk rasa bers0ukur dan
*en'ahar'ai su*ber ala*.
12.00
.en'ahari
1
2.00 Petan'
M*6*) T()3*0*'#
?
S&%*$ <&0&'
FPenera%an unsur1unsur rohani

2.00 Petan'
1
&.00 Petan'
F=rienteerin' D $a2ian ala*
ekitar ($a2ian flora dan
fauna)
F7khtiar hidu% dan *encari arah
FAkti(iti *encabar den'an *en2ela2ah
%ersisiran %antai dan hutan %a0a
bakau.
FBela2ar *encari arah *en''unakan
ko*%as.
FMe*%ela2ari dan *en'enali flora dan
fauna dan cara %e*eliharaan dan
%e*uliharaan ala* sekitar.
FMenin'katkan rasa cintakan ala* sekitar.
&.00 Petan'
1
<.00 Petan'
Men0ediakan *akan ten'ahari
*en'ikut *enu dan 2adual
ku*%ulan bertu'as.
(Men0ediakan *akan dan
%eralatan ter*asuk ka0u a%i)
FMe*beri %eluan' %e*bela2aran dala*
*en0ediakan *enu *akanan.
FMenera%kan nilai beker2asa*a
<.00 Petan'
1
#.00 Mala*
M*6*) M*%*,@ P()3-'-"*)
D#'#@ S&%*$ ? K-%#*0@
M*6*) M*%*,
FMenin'katkan kesedaran as%ek kerohanian
dan %en'urusan diri dan kebersihan.
#.00 Mala*
1
F@efleksi3 la%oran A-$ dan
ketua ku*%ulan.
FMen'u2i *aklu*at dan %en'ala*an 0an'
di%erolehi.
12


HBPE3203
10.00 Mala* F.akli*at FMenden'ar dan *e*atuhi %eraturan.
10.00 Mala*
1
!.30 Pa'i
M#)-, M*%*, ? S()$'# FMe*aha*i baha0a dan resiko
kesela*atan.
23
MA>
2014
A
H
A
D
23
!.30 Pa'i
E
<.00 Pa'i
S&%*$ S-:-0@ P()3-'-"*) D#'#@
M()3(,*" K0(,*0 ?
P()/(+#**) S*'*4*) P*3#
Fara%an %a'i disediakan oleh ku*%ulan
bertu'as dan *enu 0an' diteta%kan.
<.00 Pa'i
1
,.30 Pa'i
Fara%an %a'i
F.akli*at snorkelin' dan
kesela*atan air
FMenden'ar dan *e*atuhi %eraturan.
FPeluan' %e*bela2aran kesela*atan
air.
,.30 Pa'i
1
11.00 Pa'i
FDe*onstrasi %ertolon'an
ce*as.
FDe*onstrasi %en'endalian
%eralatan snorkelin'.
Fnorkelin'.
FA%likasi %e*bela2aran kesela*atan air dan
%en''unaan %eralatan snorkelin'.
FMe*%ela2ari kehidu%an 0an' terda%at
dala* laut se%erti flora dan fauna.
FMenin'katkan kesedaran %entin'n0a
%e*eliharaan dan %e*uliharaan dala*
*en'ekalkan keindahan ala* se*ula2adi.
11.00 Pa'i
1
12.00
.en'ahari
FMen0ediakan *akan ten'ahari
*en'ikut *enu dan 2adual
ku*%ulan bertu'as.
(Men0ediakan *akan dan
%eralatan ter*asuk ka0u a%i)
FPeluan' %e*bela2aran ke*ahiran
*en0ediakan *enu *akanan.
FBeker2asa*a.
12.00
.en'ahari
1
2.00 Petan'
M*6*) T()3*0*'#
?
S&%*$ <&0&'
FPenera%an unsur1unsur rohani

2.00 Petan'
1
3.00 Petan'
Fesi refleksi ku*%ulan.
FPen'ala*an dan cabaran
*elakukan akti(iti %ro'ra* 6
F@efleksi tentan' %en'ala*an %e*bela2aran
0an' di%erolehi.
FMen0atakan nilai dan %erubahan sika%
13


HBPE3203
MA>
2014
A
H
A
D
1norkelin'
1$esela*atan air
1=rienteerin' D $a2ia* ala*
1norkelin'
sele%as *en2alankan %ro'ra*.
3.00 Petan'
1
&.00 Petan'
FMen'e*as %eralatan3 khe*ah
dan *e*bersihkan ta%ak
%erkhe*ahan.
FBeker2asa*a dan bertan''un'2a4ab.
FMenin'katkan a*alan %en2a'aan ala*
sekitar.
P()-$-4
Akti(iti 0an' dirancan' dala* %endidikan luar da%at *e*%erke*ban'kan ke*ahiran diri
dan keu%a0aan indi(idu dala* *en'hada%i cabaran hidu% *oden. elain dari%ada itu3 ia
*e*beri %eluan' ke%ada %ara %eserta *e*%ela2ari ke*ahiran1ke*ahiran ala* sektiar
dan Aad(entureB dan *en'ala*i %e*bela2aran secara realiti *elalui *edia ala*
se*ula2adi.
elain dari%ada itu3 %endidikan luar berfun'si seba'ai suatu %roses %endidikan
*odal insan 0an' da%at *e*bina sika% 2ati diri dala* kalan'an 'enerasi *uda. 7a
*eru%akan *ediu* %e*bela2aran alternatif 0an' *en0okon' %roses %e*bela2aran bilik
dar2ah. $esi*%ulan0a3 %endidikan luar adalah %e*bela2aran se%an2an' ha0at dan kaedah
%en'a2aran dan %e*bela2aran 0an' *e*bantu ke arah %enca%aian "alsafah Pendidikan
$eban'saan.
R-5-6*)
1!


HBPE3203
Abu Bakar idek3 M. 7. (200!) ino%sis kursus Pendidikan Luar >n%ublished s0no%sis3
>ni(ersiti Pendidikan ultan 7dris
A5ita A*rin. 200#. Penilaian %ela2ar terhada% ko*%etensi %e*i*%in %ro'ra* %endidikan
luar di 7nstitut Pendidikan ?uru Mala0sia. .esis 72a5ah Doktor "alsafah 0an'
tidak diterbitkan6 >ni(ersiti Putra Mala0sia3 erdan'.

Baha'ian Pendidikan ?uru. 200&. Panduan dan *odul %ro'ra* Bina 7nsan ?uru (B7?).
>n%ublished *anuscri%t3 $uala Lu*%ur.
"akulti ains ukan. 200,. $ertas ker2a Perkhe*ahan A*ali Akhir Pro'ra* Pendidikan
Luar >ni(ersiti Pendidikan ultan 7dris ($erta $er2a 0an' tidak diterbitkan).
.an2un' Mali*6 >ni(ersiti Pendidikan ultan 7dris.
$e*enterian Pendidikan Mala0sia. 1999. Panduan %en'urusan Pusat $o$urikulu*.
$uala Lu*%ur6 $e*enterian Pendidikan Mala0sia.
Ma5uki3 M. G. 200&. $esan %ro'ra* %erkhe*ahan %endidikan luar terhada% kese%aduan
ku*%ulan. .esis 72a5ah ar2ana*uda 0an' tidak diterbitkan. >ni(ersiti
Pendidikan ultan 7dris3 .an2un' Mali*.
1&