Anda di halaman 1dari 2

FAQ ( PENGGUNAAN BAHAN SOKONGAN KURIKULUM)

1) Adakah guru mesti menggunakanbukuteks (BT)semasaPembelajarandanPengajaran


(PdP)?
- Penggunaan BT oleh guru semasaPdPamatlahdigalakkan,walaubagaimanapun
guru masihdapatmelaksanakanPdPberpandukan DSK semasaketiadaan BT.

2) MampukahmuridmenggunakanBT BA tahun 4secarakendiri ?
- DalamsetiapPdP guru bertindaksebagaifasilitator. Guru
jugaperlumenggalakkanpembelajarankendiriolehpelajar. Penulisan BT BA Tahun
4
sedayaupayatelahmengambilkiraaspekpembelajarankendiripelajarsebagaicontoh
setiaparahanberpusatkanmurid.

3) Adakah guru perlumengikuturutanmukasuratdalambukuteksketikaPdP?
- Guru tidakterikatdenganurutanmukasuratbukuteks. Dalamsatu-satu unit, guru
bolehmenyusunbahanmengikutkesesuainkemahiranatauaktiviti yang dijalankan.

4) DalamtempohsetahunpersekolahanberapaperatuskahpenggunaanbukuteksdalamPd
Panda ? (lebihkurang).
- BT BA Tahun4hanyamengandungi 8 unit
danmampudihabiskandalamtempohsetahunpersekolahan.

5) Adakah BT BA Tahun4mestidigunakansecaraberterusansepanjangwaktupengajaran
?
- BT merupakanbahansokonganpembelajaran. Olehitu, guru bolehmenggunakan
BT tetapitidakdigalakkanbergantungsepenuhnyakepada BT semasaPdP. Guru
disaranmempelbagaikanpenggunaanbahansokonganpembelajaran yang lain
berpandukan DSK.

6) Adakah BT BA Tahun 4 mengambilkirapeningkatanpenguasaaanbahasaArab murid?
- BT BA Tahun 4 telahmengambilkirapeningkatanpenguasaanbahasa Arab murid.
Contohnya, penggunaanjumlahmuwasaahdanpengenalanaspekqawaid

7) Bagaimanakah BT BA
Tahun4mampumempertingkatkanpenguasaankemahiranberbahasa di
kalanganmurid?
- BT BA Tahun 4 masihmemberitumpuankepadakemahiranberbahasa yang utama.
Di sampingitutumpuanjugadiberikankepadasenibahasa yang lain sepertinasyid,
kalamjamaie, permainandan lain-lain,
dengantujuanmemvariasikanpenguasaankemahiranberbahasa.

8) Adakahandamembenarkanmuridandamenulismaknabagiperkataan-
perkataandalambukuteks ?
- Padadasarnya BT adalahdiberikankepadapelajarmelaui Skim
PinjamanBukuTeks. Olehitu, guru perlumengingatkanpelajarsupayamenjaga
BTdengansebaikmungkindengantidakmerosakdanmengotorkannya.
Untuktujuanmenulismaknadiharap guru mengambilalternatiflain yang
lebihefisyen.

9) Adakah BT BA Tahun 4 sekarangadalah yang terbaik?
- Penulisan BT telahmengambilkirapelbagaiaspekyang terdapatdalam
DSKdanGarisPanduan BBT. Penulis-
penulisnyajugadipilihdengankaedahtertentudanmempunyaikepakaran. Proses
penulisannyajugadinilaioleh JKM yang
dilantikberdasarkanpengalamandanpenglibatan, di samping proses
pengeditannyasangatrapi. Semuaperkara di
atasdiharapdapatmembantumenghasilkanbukuteks yang terbaik.