Anda di halaman 1dari 9

Pendidikan seni

visual
Pengalaman Estetik
Kefahaman tentang aspek
pengalaman intelektual dan
pengalaman langsung sebagai
penyumbang kepada
pengalaman estetik dapat
membina kepekaan dan
pertimbangan dalam diri
individu,masyarakat dan
persekitaran .
A.PENGALAMAN LANGSUNG
pengalaman langsung
diperoleh melalui
pembelajaran ,apresiasi dan
aktiviti penghasilan produk
seni yang melibatkan deria
PROSES KREATIF DAN ARTISTIK.
KEBAIKAN PENGALAMAN
LANGSUNG
Dapat membina kepekaan terhadap
individu.
Melalui pengalama langsung
menjadikan individu
Lebih peka terhadap persekitaran
seperti masyarakat,budaya,dan alam
sekitar.Malah menjadikan individu
peka terhadap sesuatu perkara
terutama berkenaan isu atau
peristiwa semasaREAKSI DAN PENGALAMAN
Pengalaman yang diperoleh ketika
menghasilkan karya pada masa lalu
boleh dijadikan panduan .Menjadikan
individu lebih berhati-hati ketika
berkarya .Kesilapan lalu tidak akan
berulang lagi kerana individu akan
mencuba memperkukuhkan
idea,memilih badan dan gaya yang
terbaik ketika proses penghasilan
karya.
LEBIH BERKEMAHIRAN
Pengalaman menghasilkan karya
menjadikan individu lebih cekap dan
berkemahiran.Malah individu
berkenaan dapat mengaplikasikan
terus kemahiran ketika
berkarya.Kualiti karya baru yang
dihasilkan menjadikan bertambah
baik.
B.PENGALAMAN INTELEKTUAL
Diperluaskan lagi melalui
pembacaan,kajian penerokaan,dan
eksperimentasi supaya dapat membina
konsep ,falsafah dan nilai dalam karya
seni visual yang dihasilkan.
B.PENGALAMAN INTELEKTUAL
KEBAIKAN PENGALAMAN INTELEKTUAL
MENINGKATKAN KEFAHAMAN
Pengalaman intelektual yang dipelolehi
ketika membuat penyelidikan
menjadikan individu lebih memahami
kaedah atau cara yang terbaik
bagaimana dapat mengukuhkan tema,hal
benda,konsep,dan falsafah melalui karya
yang akan dihasilkan.
BERUPAYA MENTERJEMAH
Pengalaman intelektual berjaya
memberi pengalaman berharga
kepada individu bagaimanakah
menyampaikan ban menterjemah
makna tersurat dan makna tersirat
dengan memggunakan lambang-
lambang tertentu melalui karya yang
akan dihasilkan