Anda di halaman 1dari 3

0RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU ARAS SEDERHANA


TAHUN 2012
SEMESTER MINGGU TAJUK KEMAHIRAN NILAI CATATAN
1
1 Ujian Diagnostik
2 Huruf Konsonan
(abjad kecil a-z)
- Menyusun huruf engikut susunan
- Menyebut huruf
Mendengar arahan
! Huruf "okal
(abjad kecil a#e#$#o#u)
- Menyebut huruf
- Mebunyikan huruf
Mengikut arahan
4 CUTI TAHUN BARU CINA
% &uku kata K" - Mengeja suku kata K"
- Menyebut suku kata
'ersungguh-sungguh
( &uku kata K" - Melengka)kan carta suku kata K"
- Mebaca carta suku kata K"
'ekerjasaa
* &uku kata K"+K" - Menaakan benda dari)ada gabar
- Mengeja engikut suku kata
'ersungguh-sungguh
, &uku kata K"+K" - Mengeja berdasarkan gabar
- Melengka)kan suku kata
-ekun
. &uku kata K"+K" - Mebaca ayat udah
- Mengeja )erkataan
Mengikut arahan
1/ 0jaan - Mendengar dengan teliti
- Mengeja )erkataan yang di dengar
Mendengar arahan
11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12 1erkataan
K"+K"+K"
- Menyebut naa benda
- Menyebut engikut suku kata
'erdikari
1! 1erkataan
K"+K"+K"
- Mengeja suku kata
- Menulis )erkataan
Mendengar arahan
12 1erkataan
K"+K"+K"
- Mebaca ayat udah
- Menyalin ayat udah
'ekerjasaa
1% 1erkataan K"K - Menyebut naa benda
- Mengeja )erkataan
Mendengar arahan
1( - MINGGU PENDIDIKAN KHAS
1* 1erkataan K"K - Menulis )erkataan berdasarkan gabar
- Menyebut )erkataan berdasarkan gabar
'ersungguh-sungguh
1, &uku kata K"K - Mencantukan suku kata berdasarkan gabar
- Menyebut )erkataan
'ekerjasaa
1. ULANGKAJI
2/ PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
21 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN
22 3 2! CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
22 &uku kata K"K - Meadankan suku kata
- Mengisi te)at kosong
Mendengar arahan
2% &uku kata K"K - Mebaca ayat udah
- Menyalin ayat udah
'ekerjasaa
2( 1erkataan sinoni - Menyebut )erkataan
- Mengenal)asti )erkataan sinoni
'ersungguh-sungguh
2* 0jaan - Mendengar )erkataan
- Mengeja )erkataan yang telah di)elajari
Mendengar arahan
2, 1erkataan "+K"K - Menyebut naa objek
- Mengeja )erkataan
-ekun
2. 1erkataan "+K"K - Meadankan suku kata
- Meadankan gabar dengan )erkataan
'ersungguh-sungguh
!/ 1erkataan "+K"K - Mebaca ayat udah
- Mengisi te)at kosong
'ekerjasaa
!1 1erkataan antoni - Mebaca )erkataan
- Meadankan gabar
Mengikut arahan
!2 'acaan dan
)eahaan
- Mebaca ayat udah
- Menja4ab soalan
Mendengar arahan
!! 'acaan dan
)eahaan
- Mebaca ayat udah
- Mengeluarkan )erkataan dari)ada suku kata
tertentu
'ekerjasaa
!2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI HARI RAYA PUASA
!% 0jaan - Mendengar )erkataan
- Mengeja )erkataa
Mendengar arahan
!( 1erkataan K"K+K" - Menyebut )erkataan
- Mengeja )erkataan
'ekerjasaa
!* 1erkataan K"K+K" - Meadankan )erkataan
- Meadan gabar dengan )erkataan
Mendengar arahan
!, 1erkataan K"K+K" - Mengisi te)at kosong
- Mengeja )erkataan
Mengikut arahan
!. 1erkataan K"K+K" - Mebaca ayat udah
- Menyalin ayat udah
Mendengar arahan
2/ 'acaan dan
)eahaan
- Mebaca ayat udah
- 'ersoal ja4ab engenai )etikan
-ekun
21 Ulangkaji - Menulis )erkataan
- Meberi contoh
'ersungguh-sungguh
22 PENILAIAN AKHIR TAHUN
2! 1erbincangan &oalan
1enilaian
- Meahai kehendak soalan
- Mendengar#enulis
Mendengar arahan
22 1erbincangan &oalan
1enilaian
- Meahai kehendak soalan
- Mendengar#enulis
Mengikut arahan
2% 1erbincangan &oalan
1enilaian
- Meahai kehendak soalan
- Mendengar#enulis
Mendengar arahan
CUTI AKHIR TAHUN