Anda di halaman 1dari 24

PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 1

UNIT
UNIT 99

PENJUALAN BARANGAN

OBJEKTIF

Objektif Am :

Mempelajari dan memahami konsep undang-undang jualan


barang

Objektif Khusus

a. Menerangkan maksud kontrak jualan barangan dan menjelaskan


definisi barang-barang
b. Menerangkan pemindahan hak milik barangan

c. Menjelaskan terma-terma di dalam kontrak jualan barangan

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 2

9.1 TAKRIFAN KONTRAK JUALAN BARANG

9.1.1 PENGENALAN

Undang-undang jualan Barang ;_

i. Malaysia Barat ~ Akta Jualan Barangan 1957 (AJB 1957).


ii. Sabah dan Sarawak ~ penguatkuasaan Seksyen 5(2) Akta Undang-
undang Sivil 1956 yang membenarkan
penerimaan prinsip undang-undang Inggeris
yang berdasarkan kepada Akta Jualan
Barangan (Sales of Goods Act) 1893.

Peraturan dan prinsip undang-undang kontrak seperti yang terkandung dalam


Akta Kontrak, 1950 akan turut diterima pakai dan ini adalah tertakluk kepada
peruntukan Seksyen 3 AJB 1957.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 3

9.1.1 DEFINISI KONTRAK JUALAN BARANGAN

Seksyen 4(1) AJB 1957 mentakrifkannya sebagai kontrak yang mana penjual
memindah milik, atau bersetuju untuk memindah milik hak terhadap barangan itu
kepada pembeli dengan balasan yang disebut sebagai harga.

‘Harga’ pula ditakrifkan di dalam Seksyen 2 AJB 1957 sebagai balasan wang bagi
jualan barang-barang,.

Kesimpulan daripada definisi di atas, dapatlah diketahui bahawa matlamat utama


kontrak jualan barang-barang adalah untuk memindah milikan hak terhadap
sesuatu barangan itu dengan balasan wang.

Penentuan Harga

Penentuan harga yang berbentuk wang tersebut boleh ditentukan di dalam


beberapa cara. Mengikut Seksyen 9 AJB 1957, cara-cara tersebut sama ada ;-

i) ditetapkan oleh kontrak itu sendiri; atau


ii) ditentukan mengikut cara yang dipersetujui dalam kontrak;atau
iii) ditentukan melalui perjalanan urusan antara pihak-pihak yang
berkontrak.

Sekiranya harga gagal ditentukan, pembeli dikehendaki membayar pada harga


yang berpatutan bergantung kepada keadaan sesuatu kes itu.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 4

Seksyen 10 AJB 1957 pula memperuntukkan sekiranya harga itu akan ditentukan
oleh pihak ketiga, tetapi pihak ketiga itu gagal berbuat demikian, kontrak jualan
barang-barang akan menjadi tidak sah melainkan jika barangan itu telahpun
diserahkan kepada pembeli.

Dalam keadaan demikian, pembeli dikehendaki membayar pada harga yang


berpatutan. Namun, seandainya kegagalan pihak ketiga itu disebabkan halangan
oleh mana-mana penjual atau pembeli, pihak yang terkilan berhak menuntut
gantirugi daripada pihak yang telah menyebabkan halangan tersebut.

Kontrak Mutlak Atau Bersyarat

Seksyen 4(1) AJB 1957 menyatakan kontrak jualan boleh secara mutlak atau
bersyarat. Ia boleh dibuat di dalam bentuk “jualan” atau “perjanjian untuk
menjual”. Mengikut Seksyen 4(3) AJB 1957, “jualan” berlaku apabila hak milik
ke atas barangan dipindahkan daripada penjual kepada pembeli tetapi “perjanjian
untuk menjual” berlaku apabila hak milik ke atas barangan hanya akan berpindah
pada suatu masa hadapan atau setelah sesuatu syarat dipenuhi. Berdasarkan
Seksyen 4(4) AJB 1957 pula, “persetujuan untuk menjual” akan menjadi “jualan”
apabila masa yang ditentukan telahpun luput atau syarat-syarat telahpun dipatuhi.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 5

9.1.2 DEFINISI BARANG-BARANG

Seksyen 2 AJB 1957 mentakrifkannya sebagai jenis harta alih selain daripada
tuntutan boleh dakwa dan wang. Ini termasuklah stok dan saham, tanaman yang
hidup, rumput dan benda-benda yang bercantum kepada tanah atau membentuk
sebahagian daripada tanah yang dipersetujui untuk diasingkan sebelum jualan
atau di bawah kontrak jualan.

Ini bermakna;
Harta alih ~ barang
Hak untuk mendakwa ~ bukan barang
Wang ~ bukan barang

Jenis Barang-Barang

Seksyen 6(1) AJB 1957 memperuntukkan klasifikasi barang-barang bagi tujuan


kontrak jualan iaitu;-

i) barangan sedia ada;


~ maksud: barang yang sudahpun dimiliki atau disimpan oleh penjual
~ Jenis: i. Barang tertentu; (Sek. 2 AJB 1957) atau
ii. Barang yang belum ditentukan
ii) barangan yang dimiliki oleh penjual; atau
iii) barangan masa depan
~ maksud : barang untuk dikilangkan atau dihasilkan atau diperolehi oleh
penjual selepas kontrak jualan dibuat (Sek 2 AJB 1957)

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 6

9.1.3 PERBEZAAN ANTARA KONTRAK JUALAN BARANG DAN


KONTRAK LAIN

Kontrak jualan barang barang perlu dibezakan daripada;-

i. kontrak pertukaran barang dengan barang (barter)


ii. kontrak sewaan
iii. kontrak sewa beli
iv. kontrak upah
v. cagaran

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 7

AKTIVITI
AKTIVITI9a
9a

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai

1. Kontrak jualan barang ialah kontrak yang mana penjual …………………atau


bersetuju memindahmilik …………. terhadap barangan itu kepada ……………….
dengan …………… yang disebut sebagai harga.

2. Barang-barang merupakan jenis harta .…………………. selain daripada ……………


dan ……………………

3. Barangan di bawah seksyen 6(1) AJB 1957 boleh dikelaskan kepada;


i.
ii.
iii.

4. a.

Kontrak jualan barang


boleh dibuat dalam bentuk

b.

5. Selain daripada Akta Jualan Barang 1957, kontrak jualan barang juga tertakluk
kepada ………………. .

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 8

MAKLUM
MAKLUMBALAS
BALAS9a
9a

1. memindah milik; hak; pembeli; balasan


2. alih; tuntutan boleh dakwa; wang
3. i. Barangan sedia ada
ii. Barangan yang dimiliki oleh penjual
iii. Barangan masa depan

4. a. Jualan
b. Perjanjian untuk jualan

5. Akta Kontrak 1950

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 9

9.2 PINDAH MILIKAN BARANGAN

Hak kepunyaan bagi barang-barang iaitu hak milik atau pemunyaan mestilah
dibezakan daripada pemilikan. Seseorang mungkin mendapat pemilikan barang-
barang tetapi hak miliknya masih kekal dengan tuan punya barangan tersebut.

Contoh : Di dalam kes sewa beli barangan, penyewa mempunyai pemilikan ke


atas barang yang disewa tetapi tidak mempunyai hak milik ke atas barang
tersebut.

Adalah penting untuk memastikan saat dan ketika hak milik barangan itu
berpindah daripada penjual kepada pembeli. Ini kerana risiko terhadap barangan
itu berpindah pada saat yang sama dengan pemindahan hak milik. Namun begitu,
sebelum saat pemindahan hak milik ini dapat ditentukan, adalah perlu bagi kita
mengetahui jenis barangan yang terlibat terlebih dahulu. Ini kerana saat
berlakunya pemindahan hak milik adalah berbeza bagi barangan yang belum
dikenal pasti dan barangan yang sudah dikenalpasti.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 10

Rajah 9.1 menunjukkan kesan jenis barangan akan mempengaruhi hak milik

Barangan
Belum
Dikenal
PINDAH
MILIKAN
BARANG Barangan
boleh dihantar

Barangan
Telah
Dikenal

Barangan
tidak boleh
dihantar serah
Rajah 9.1

9.2.1 Pemindahan Hak Milik Dalam Barangan Yang Belum Dikenal Pasti

Seksyen 18 AJB 1957 memperuntukkan, bagi kontrak jualan barangan yang


belum dikenal pasti, hak milik dalam barangan itu tidak akan berpindah kepada
pembeli kecuali apabila barangan itu telah dikenalpasti.

Contoh kes Re RC Goldcorp Exchange Ltd (1994),


Fakta : Pembeli membeli sejumlah kuantiti jongkong emas daripada RC Goldcorp
Exchange Ltd (RCG) untuk diserah hantar pada masa akan datang. Telah
dipersetujui bahawa jongkong-jongkong emas itu hendaklah disimpan
dengan baik oleh RCG. Jongkong-jongkong itu disimpan bersama-sama
dengan jongkong-jongkong emas yang dibeli oleh lain-lain pembeli.
Pembeli dalam kes ini diberi hak untuk mengarahkan RCG membuat
hantar serahan pada bila-bila masa yang dikehendaki pembeli. RCG
kemudiannya diisytiharkan bankrap dan pembeli menuntut jongkong-
jongkong emas yang telah dibeli itu.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 11

Mahkamah : pembeli gagal dalam tuntutannya kerana ia masih belum


diasingkan daripada longgokan jongkong emas yang terdapat
dalam stor RCG. Justeru, hak milik ke atas jongkong emas itu
masih belum berpindah kepada pembeli.

9.2.2 Pemindahan Hak Milik Dalam Barangan Yang Telah Dikenal Pasti

Berdasarkan Seksyen 19 AJB 1957, pemindahan hak milik bagi barangan yang
telah dikenal pasti berlaku pada masa dan ketika yang dihasratkan oleh kedua-dua
pihak yang berkontrak. Hasrat pihak-pihak ini ditentukan dengan melihat kepada
terma-terma kontrak yang telah dipersetujui, kelakuan pihak-pihak dan hal
keadaan sesuatu kes itu.

Contoh : A bersetuju untuk membekalkan B 10,000 kg gandum cap Tajmurah


pada harga RM1 sekilo. Kedua-dua pihak bersetuju dalam perjanjian mereka
bahawa pemindahan hak milik hanya akan berlaku apabila keseluruhan harga
gandum itu dibayar. Maka, selagi harga gandum itu tidak habis dibayar, hak milik
tidak akan berpindah kepada B walaupun hantar serahan telah dilakukan.

Sekiranya tiada peruntukan yang menyatakan sedemikian, Seksyen 20 hingga


Seksyen 22 AJB 1957 akan terpakai.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 12

a. Barangan yang telah dikenal pasti dan berada dalam keadaan boleh hantar
serah

Seksyen 20 AJB 1957 menyatakan, jika kontrak itu adalah suatu kontrak jualan
barangan yang telah dikenalpasti dan berada dalam keadaan boleh dihantar serah,
hak milik dalam barangan itu berpindah kepada pembeli semasa kontrak dibuat,
tidak kira sama ada masa pembayaran harganya atau masa untuk
penghantarserahan atau kedua-duanya ditangguhkan.

Barangan dikatakan sebagai berada dalam keadaan boleh dihantar serah apabila
tiada apa-apa lagi perlu dilakukan ke atas barangan tersebut bagi tujuan
menyediakannya dalam keadaan terserah, dan mengikut Seksyen 2 AJB 1957,
pembeli adalah terikat untuk menerima penyerahan atau mengambil milikan di
bawah kontrak jualan berkenaan.

Contoh: X telah membeli satu set bilik tidur di Syarikat Perabot Y pada harga
RM2,800. X meminta supaya penjual berkenaan menghantar set tersebut ke
rumahnya dan berjanji akan membayar baki harga perabot berkenaan selepas
barangan dihantar. Tiada sebarang peruntukan dalam perjanjian antara mereka
yang menyatakan secara khusus mengenai saat berlakunya pemindahan hak milik
ke atas set bilik tidur itu. Set bilik tidur itu pula merupakan barangan yang telah
dikenal pasti dan berada dalam keadaan boleh hantar serah. Justeru, hak milik
berpindah kepada X semasa kontrak jualan berlaku walaupun harga masih belum
dibayar sepenuhnya dan hantar serahan masih belum dilakukan.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 13

Contoh kes Underwood Ltd lwn Burgh Castle Brick and Cement Syndicate
(1922),
Fakta : Penjual menjual jentera seberat 30 tan yang melekat secara tetap di lantai
kilangnya. Bagi tujuan penyerahan, jentera itu perlu ditanggalkan dari lantai
kilang dan dinaikkan ke atas gerabak keretapi. Jentera itu rosak sewaktu kerja-
kerja ini dilakukan. Pembeli enggan menerima penyerahan. Penjual mendakwa
atas alasan hak milik ke atas jentera tersebut telahpun berpindah dan pembeli
mestilah menjelaskan harga jentera itu.

Mahkamah : Memutuskan, oleh kerana jentera itu telahpun rosak apabila tiba ke
tangan pembeli, jentera itu tidak berada dalam keadaan boleh hantar serah.
Justeru, hak milik tidak berpindah kepada pembeli dan masih kekal kepada
penjual.

b. Barangan yang telah dikenal pasti tetapi tidak berada dalam keadaan boleh
hantar serah

Apabila berlaku kontrak jualan barangan yang telah dikenal pasti tetapi penjual
perlu melakukan sesuatu untuk menjadikan barangan itu berada dalam keadaan
boleh dihantar serah, mengikut Seksyen 21 Akta Jualan Barangan, hak milik
dalam barangan itu tidak akan berpindah kecuali sesuatu itu dilakukan dan
pembeli mengetahui tentangnya.

Contoh : S bersetuju untuk membeli sebuah kereta Perodua Kelisa terpakai


daripada T pada harga RM36,000. Walau bagaimanapun, S telah meminta T
supaya membetulkan terlebih dahulu penyaman udara yang rosak sebelum beliau
mengambil serahan. Dalam kes ini, pemindahan hak milik hanya akan berlaku
setelah T membetulkan ekzos berkenaan dan memberitahu S mengenainya.

Contoh kes Chop Why Joo Hak Lee lwn Official Assignee (1928-41),

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 14

Fakta : Pihak apellan menjual 102 beg lada pada harga 99.25 sen sepikul. Beg-beg
lada itu telah disimpan di gudang X setelah diturunkan dari kapal apellan.
Malangnya, X telah dijatuhkan hukuman bankrap dan hartanya termasuklah beg-
beg lada apellan yang berada di gudangnya telah diambil alih oleh Official
Assignee. Apellan menuntut beg-beg lada itu diserahkan kepadanya semula atas
alasan hak milik masih kekal padanya kerana lada-lada itu belum diperiksa oleh
merinyu kerajaan bagi tujuan menentukan tahap kelembapannya sebelum satu sijil
pengesahan boleh dikeluarkan.

Mahkamah : Memandangkan pemeriksaan itu belum dilakukan, hak milik tidak


perpindah kepada pembeli. Justeru, apellan berhak mendapatkan kembali beg-beg
lada berkenaan.

c. Barangan yang telah dikenal pasti dan berada dalam keadaan boleh hantar
serah tetapi harga belum ditentukan.

Seksyen 22 AJB 1957 pula memperuntukkan, sekiranya berlaku kontrak jualan


barangan yang telah dikenal pasti dan sedia boleh dihantar serah tetapi pihak
penjual harus menimbang, menyukat, menguji atau melakukan perbuatan-
perbuatan lain bagi maksud menentukan harganya, hak milik dalam barangan itu
tidak akan berpindah kecuali perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan dan pembeli
diberitahu mengenainya.

Contoh 9.1
Jika gula dijual dengan harga RM1.40 sekilo dan pembeli mahu
membeli sebanyak 50 kg, sudah tentu gula itu perlu ditimbang dan
dikira semula untuk menentukan bayaran yang kena dibayar oleh
pembeli. Di sini, selagi penjual tidak menimbang dan mengira harga
sebenar gula berkenaan dan pembeli masih belum diberitahu
tentangnya, tiada perpindahan hak milik berlaku.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 15

Contoh Kes : Chop Why Joo Hak Lee lwn Official Assignee (1928-41),
Mahkamah : Disebabkan lada-lada tersebut tidak boleh ditimbang dan harganya
tidak dapat ditentukan selagi pemeriksaan merinyu tidak dilakukan,
maka hak milik tidak berpindah selagi semua perkara itu belum
dilakukan.

9.2.3 Pemindahan hak milik dalam barangan yang dihantar atas


persetujuan atau “untuk dijual atau dikembalikan”

Berdasarkan Seksyen 24(a) AJB 1957, jika barangan dihantar serah kepada
pembeli atas persetujuan atau “untuk dijual atau dikembalikan” , hak milik hanya
akan berpindah kepada pembeli apabila pembeli menyatakan persetujuannya atau
penerimaannya atau melakukan apa-apa tindakan yang melambangkan
penerimaannya.
Contoh kes Kirkham lwn Attenborough (1897),
Fakta : Plaintif telah menyerahkan barangan kemas kepada X atas urusniaga
“untuk dijual atau dikembalikan.” X, walaupun tidak menyatakan
penerimaannya, telah menggadaikan barangan kemas tersebut kepada
defenden.

Mahkamah : Perbuatan menggadaikan barangan kemas itu oleh X menunjukkan


bahawa X bersetuju untuk membelinya. Justeru, hak milik berpindah
kepada X dan kemudiannya berpindah kepada defenden.

Menurut Seksyen 24(b) AJB 1957, hak milik juga akan berpindah kepada pembeli
jika dia tidak menunjukkan persetujuan atau penerimaannya tetapi menyimpan
barangan tersebut tanpa memberi sebarang notis penolakan, maka jika suatu masa
telah ditetapkan bagi pemulangan barangan itu, atas keluputan masa itu dan jika
tiada masa ditetapkan, atas luputnya masa yang munasabah.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 16

Contoh kes Poole lwn Smith’s Car Sales (Balham) Ltd (1962),
Fakta : Pada Ogos 1960, P seorang jurujual kereta, telah menjual sebuah kereta
Vauxhall terpakai kepada Smith’s Car Sales (Balham) Ltd (SCSB) atas
dasar ‘jual atau dikembalikan. SCSB tidak menyatakan penerimaannya
atau penolakannya tetapi kereta itu tidak dikembalikan sehingga Oktober
1960. P menulis surat kepada SCSB menyatakan, jika SCSB tidak
menyatakan persetujuannya untuk membeli atau mengembalikan kereta
itu sehingga 10 November, SCSB dianggap membeli kereta tersebut.
Kereta berkenaan tidak dipulangkan sehinggalah penghujung bulan
November.

Mahkamah : SCSB dianggap membeli kereta tersebut dan justeru, hak milik
kereta itu berpindah kepada SCSB disebabkan kegagalan SCSB
memulangkannya pada masa yang telah ditetapkan.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 17

AKTIVITI
AKTIVITI9b
9b

1. Apakah yang anda faham mengenai perkataan berikut


i. Hak milik
ii. Pemilikan

2. Bilakah risiko barangan berpindah daripada penjual kepada pembeli?

3. Caca membeli sebuah komputer dari kedai komputer Seng Kek dan bersetuju
membayar harganya sebaik sahaja komputer itu dihantar kepadanya. Tiada
sebarang perjanjian bertulis berkenaan penjualan tersebut. Apabila Caca
menerima komputer tersebut, beliau mendapati komputer tersebut tidak berfungsi.

i. Bilakah risiko dipindahkan kepada Caca ?


ii. Adakah Caca boleh memulangkan kembali komputer tersebut?

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 18

MAKLUM
MAKLUMBALAS
BALAS9b
9b

1. i. Hak milik merupakan pemunyaan sesuatu barangan


ii. Pemilikan adalah sesuatu yang perlu dibezakan daripada hak milik kerana
seseorang yang mempunyai pemilikan tidak semestinya mempunyai hak milik
barangan tersebut.

2. Risiko berpindah daripada penjual kepada pembeli pada saat yang sama dengan
pemindahan hak milik barangan tersebut.

3. i. Risiko berpindah daripada Kedai Komputer Seng Kek kepada Caca pada
waktu yang sama komputer itu dihantar serah kepada Caca.

ii. Caca boleh memulangkan kembali komputer tersebut kerana komputer itu
tidak berada di dalam keadaan yang boleh dihantar serah. Kes yang berkaitan
ialah Underwood Ltd. Lwn Burgh Castle Brick and Cement Syndicate (1922).

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 19

9.3 TERMA-TERMA KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG

Terma-terma yang terdapat di dalam kontrak jualan barang-barang adalah sama


dengan kontrak-kontrak yang lain, iaitu, syarat dan waranti.

Seksyen 12(2) AJB 1957 menyatakan suatu syarat adalah penentuan yang perlu
kepada maksud utama kontrak, di mana kemungkirannya akan memberikan hak
untuk menganggap kontrak itu sebagai di tolak.

Seksyen 12(3) AJB 1957 pula menyatakan suatu waranti adalah suatu janji kolateral
(penentuan sandaran) kepada maksud utama kontrak, di mana kemungkirannya
membolehkan tuntutan untuk mendapatkan gantirugi tetapi bukan hak untuk
menolak barangan dan memperlakukan kontrak itu sebagai ditolak.

Merujuk kepada penerangan seksyen-seksyen di atas, secara dasarnya kemungkiran


syarat itu memberi hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menolak kontrak dan
seterusnya menuntut gantirugi tetapi ada ketikanya ini tidak berlaku. Ini
diperuntukkan oleh seksyen 13(1) AJB 1957, pihak yang terkilan boleh memilih
untuk menanggap kemungkiran syarat sebagai suatu kemungkiran waranti. Di dalam
situasi itu, kontrak akan terus berkuatkuasa dan pihak yang terkilan hanya berhak
menuntut gantirugi sahaja.

Contoh kes Tham Cheow Toh lwn Associated Metal Smelter (1971)

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 20

Fakta kes: Defendan (AMS) gagal menyediakan relau pelebur logam mengikut
spesifikasi yang ditetapkan. Ini merupakan satu perlanggaran syarat
perjanjian dan ia boleh memberi hak kepada plaintif untuk menamatkan
kontrak .
Mahkamah: memutuskan bahawa plaintif boleh menganggap pelanggaran syarat
tersebut sebagai pelanggaran waranti sahaja. Oleh itu kontrak perlu
diteruskan dan hanya gantirugi sahaja yang boleh dituntut.

Kalau nak lebih jelas


lagi, sila tengok Rajah
9.2 di bawah

TERMA-TERMA KONTRAK
TERMA-TERMA KONTRAK

SYARAT WARANTI
SYARAT WARANTI

TERSIRAT** NYATA* TERSIRAT** NYATA*


TERSIRAT** NYATA* TERSIRAT** NYATA*

Rajah 9.2

**Nyata bermaksud terma yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak yang berkontrak
* Tersirat bermaksud satu bahagian integral kontrak yang tidak secara nyata disediakan
atau dipersetujui oleh pihak-pihak yang berkontrak

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 21

AKTIVITI
AKTIVITI9c
9c

Sila isikan tempat-tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. TERMA-TERMA
i. KONTRAK ii.

2. Pelanggaran syarat memberi hak kepada ______________ untuk


membatalkan ______________ tersebut.

3. Pelanggaran waranti hanya membolehkan pihak yang terkilan untuk


menuntut _______________ sahaja.

4. Pelanggaran syarat boleh dianggap sebagai pelanggaran waranti


sahaja dan ini membolehkan ______________________________
___________________ sahaja.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 22

MAKLUM
MAKLUMBALAS
BALAS9c
9c

1. i. Syarat
ii. Waranti
2. pihak yang terkilan ; kontrak
3. gantirugi
4. pihak yang terkilan menuntut gantirugi

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 23

PENILAIAN KENDIRI

1. Adakah item –item berikut merupakan “barang” di bawah definisi Akta Jualan
Barangan 1957? Sila jawab YA atau TIDAK.
i) stok dan saham ______
ii) tanah ______
iii) kenderaan ______
iv) cek ______
v) bahan makanan ______

2. Adakah situasi ini merupakan kontrak jualan barang?


Nyatakan YA atau TIDAK dan ALASAN.

i) Ami memberi Ani sekilo gula dan sebagai balasan Ani memberi Ami
sekilo beras.

ii) Baba menyerahkan seguni mangga kepada Bibi dan Bibi membayar
RM10 kepada Baba.

iii) Aman membeli sebuah motosikal Jaguh daripada Amin dan


penghantaran hanya dibuat oleh Amin pada bulan hadapan.

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PENJUALAN BARANG P2114 / UNIT 9 / 24

MAKLUM BALAS
PENILAIAN KENDIRI

1. i. YA
ii TIDAK
iii. YA
iv. TIDAK
v. YA

2. i. TIDAK ~ kerana ini merupakan kontrak pertukaran barang.


ii. YA ~ kerana mangga merupakan barang di bawah AJB 1957
dan adanya balasan wang
iii. YA ~ kerana ini merupakan perjanjian untuk menjual

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Anda mungkin juga menyukai