Anda di halaman 1dari 48

KEPIMPINAN INTRUKSIONAL

PENGETUA/ GURU BESAR


Oleh
Sektor Pengurusan Akademik,
Jabatan Pelajaran Negeri Johor
PENGENALAN
Pemimpin sekolah memerlukan
kemahiran memimpin untuk
menentukan wujudnya
perubahaan, penambahbaikan
dan penyesuaian dengan
keadaan serta kemahiran
pengurusan untuk menentukan
semuanya berjalan lancar

(Rahimah Hj. Ahmad, 2001)


Sekolah yang berjaya dalam
bidang akademik dan juga ko-
kurikulum adalah bergantung
kepada tonggak kepimpinan dan
kebolehan seseorang pemimpin
pengajaran

(Mohd Salleh Lebar (2000).
Seorang Penolong Kanan yang
bertanggungjawab sebagai pengagih
tugas instruksi dan pembelajaran perlu
lebih banyak menghabiskan
masa,mengelolakan aktiviti
pembelajaran, menyelia dengan
berkesan,bertindak sebagai pakar
runding, penasihat dan koordinator bagi
program pengajaran dan pembelajaran
di sekolah
Mohamad b. Yusof (2005)

Pemimpin yang berkesan dapat
dilihat bilamana bertambahnya yang
baik dan semakin berkurangnya
perkara-perkara buruk. Inilah tanda-
tanda dan kesan-kesan yang
menunjukkan sesuatu kejayaan dalam
mana-mana kepimpinan terutama
kepimpinan pengajaran.
Shuib Dirwan (2000),
St
Pemimpin pengajaran perlu membawa
ke dalam dirinya 7 tabiat orang
berkesan untuk dikongsi bersama
dalam pengurusan kurikulumnya dan
bertindak sebagai jurulatih pengajaran
dan pembelajaran.
Stephen R.Covey (1996),dalam Bestari
Koleksi Guru Johor (1999)
Peranan pemimpin sekolah yang
terpenting ialah sebagai pemimpin
pengajaran yang merupakan core
business di sekolah dan perlu
berjalan sebaik mungkin dan
sentiasa bertambah baik
Rahimah Hj. Ahmad (2000),


Kepimpinan pengajaran adalah
segala peranan dan fungsi yang
dimainkan untuk meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran
murid.
Ahmad Tajuddin Abdul Hamid (1989),

Pemimpin pengajaran ialah seorang
yang mengatur langkah dan bergerak ke
hadapan dalam tugas memajukan
pelajaran di sekolahnya.
Novetney (1979),
Kepimpinan sekolah yang profesional
faktor penting mewujudkan sekolah
berkesan.
Alimuddin Mohd Dom (1999),

kepimpinan bermaksud
memberansangkan orang-orang
bawahan bekerja dan
mempengaruhi kegiatan seseorang
atau sesuatu kumpulan untuk bekerja
keras dengan sukarela bagi
mencapai ke arah matlamat
organisasi.
Ibrahim Mamat (1993),Pemimpin profesional hendaklah
menitikberatkan mutu pelajaran dan
kualiti profesional stafnya.
Kamarudin Kachar (1989),

Pemimpin pengajaran mesti boleh
berfungsi predictably and
appropriately mengikut situasi.
Duke (1987),


Organisasi yang berjaya
mempunyai suatu ciri yang
membezakan dengan organisasi
lain yang kurang berjaya ialah
kepimpinan yang dinamik, cekap
dan berkesan.
Jaafar Muhammad (1996),

Melaksanakan pelbagai tugas
seperti pencerapan di bilik
darjah, pembangunan staf dan
pembangunan kurikulum

Smith & Andrews
1989
DEFINASI KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL
Memberi tumpuan kepada arahan dan tunjuk ajar,
membina kumuniti pembelajaran, berkongsi sama dalam
membuat keputusan, memelihara dan mempertahankan
perkara-perkara asas (basics), manfaat dan
mengoptimumkan masa, menyokong perkembangan staf
yang berterusan, merancang semula sumber-sumber
untuk menyokong program-program sekolah. Mencipta
satu iklim intergriti, inkuiri dan penambahbaikan secara
berterusan

Brewer
2001
DEFINASI KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL
5 tugas seorang pemimpin instruksional,
iaitu; sebagai pembimbing dan pembantu
secara secara langsung kepada guru;
membangunkan kelompok, menggerakkan
perkembangan staf, membangunkan
kurikulum, dan menggerakkan kajian
tindakan.

Glickman
1985
DEFINiSI KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL
Pemimpin Pengurus Pertengahan
(Middle Managers)
membantu pengetua dalam kepimpinan,
pengurusan dan pentadbiran
sesebuah sekolah
PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN / AKADEMIK
1. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
2. Pengurusan Kurikulum
3. Pengurusan Kurikulum Daerah
4. Pengurusan Sumber Sekolah
5. Pengurusan Personel
6. Pengurusan Kewangan Sekolah/Asrama
7. Pengurusan Am
8. Pengurusan Fizikal, Keselamatan dan Keceriaan
9.Perhubungan Awam
Bidang Tugas
Penolong Kanan
membantu Pengetua dalam :
MODEL KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
mengikut
HALLINGER & MURPHY (1985)
DOMAIN ELEMEN
A. Mendefinisikan
Matlamat Sekolah
1. Merangka Matlamat Sekolah
2. Menyampaikan Matlamat Sekolah
B. Mengurus Program
Instruksional
3. Penyeliaan dan Penilaian instruksi
4. Menyelaras Kurikulum
5. Memantau Kemajuan Pelajar
C. Mewujudkan Iklim
Pembelajaran Positif
6. Melindungi Waktu P&P
7. Membudayakan Perkembangan
Professional
8. Mengekalkan Ketampakan (Visibility)
9. Menyediakan Ganjaran Kepada Guru
10. Penguatkuasaan standard akademik
11. Menyediakan Insentif Kepada Pelajar
1. Merangka
Matlamat Sekolah
A
Domain : Mendefinisikan
Matlamat Sekolah
1. Merangka Matlamat Sekolah
Membantu mewujudkan visi dan misi
sekolah
Membantu menyediakan perancangan
strategik sekolah
2. Menyampai dan
merealisasikan
Matlamat Sekolah
A
Domain : Mendefinisikan
Matlamat Sekolah
2. Menyampai dan
merealisasikan Matlamat Sekolah
Menjelaskan visi dan misi sekolah kepada
warga dan komuniti sekolah
Menyebar visi dan misi sekolah kepada
warga dan komuniti sekolah
Merealisasikan perancangan strategik
sekolah

3. Penyeliaan dan
penilaian instruksi
B
Domain : Mengurus
Program
Instruksional
3. Penyeliaan dan penilaian instruksi
Melakukan pemantauan dan penyeliaan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran
(P &P) berfokus kepada kurikulum operasi
Melakukan penyeliaan dan pemantauan
P & P dalam bilik darjah
Melaksanakan tugas penyeliaan klinikal
dengan berkesan
Membantu menyelia kerja-kerja guru
Membantu merancang dan menyelia
program budaya sekolah


4. Menyelaras
Kurikulum
B
Domain : Mengurus
Program
Instruksional
4. Menyelaras kurikulum
Memastikan perjalanan panitia mata
pelajaran mengikut pekeliling ikhtisas
Membantu penyediaan peralatan teknologi
pendidikan, pusat sumber , makmal dan
bengkel
Menentukan penggunaan dan
penyelenggaraan bahan-bahan sumber
pendidikan


4. Menyelaras kurikulum
Menyelaras pengurusan dan perjalanan
kegiatan-kegiatan bimbingan dan
pemulihan
Menyelaras segala program kurikulum
yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat
Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
Negeri dan Kementerian Pelajaran


4. Menyelaras kurikulum
Menyusun jadual waktu kelas dan guru
serta menyediakan jadual waktu ganti
Membantu merancang takwim sekolah
Membantu menentukan beban tugas guru
dan staf sokongan sekolah

5. Memantau Kemajuan
Pelajar
B
Domain : Mengurus
Program
Instruksional
5. Memantau Kemajuan Pelajar
Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran
pelajar
Menentukan jenis-jenis instrumen / rekod /
maklumat pencapaian pelajar dalam melihat
perkembangan pelajar
Memastikan modus operandi pemantauan
kemajuan pelajar dilaksanakan dengan
berkesan
Memastikan pemantauan kerja murid
dilaksanakan dengan berkesan dalam melihat
proses pencapaian akademik
6. Melindungi
Waktu P&P
C
Domain : Mewujudkan
Iklim
Pembelajaran Positif
6. Melindungi Waktu P&P
Mengurangkan serta mengatasi gangguan
waktu intruksi
Menyediakan program guru ganti bagi
melindungi waktu intruksi
Memastikan kaedah strategik yang
disediakan dijalankan dengan berkesan
bagi melindungi waktu intruksi

7. Mengekalkan
Ketampakan (Visibility)
C
Domain : Mewujudkan
Iklim
Pembelajaran Positif
7. Mengekalkan Ketampakan (Visibility)
Hadir dapat dilihat dan didekati serta
didampingi
Kehadirannya dapat menyelesaikan
masalah yang ada
Kehadiran dirasai walaupun ia tiada

8. Membudayakan
Perkembangan
Professional
C
Domain: Mewujudkan Iklim
Pembelajaran Positif
8. Membudayakan Perkembangan
Professional
Mengenalpasti trait guru yang berkesan
Melaksanakan program perkembangan
profesional
Membantu serta membimbing dalam
latihan mengajar bagi guru baru dan guru
ganti dalam menjalankan tugas mereka
Membantu menyelaras hal ehwal
peperiksaan, kursus dan latihan untuk
guru dan staf sokongan


8. Membudayakan Perkembangan
Professional
Mengadakan kursus / latihan untuk personel
Mewujudkan hubungan dua hala untuk sekolah
dengan ibu bapa / masyarakat
Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang
pendidikan kepada yang memerlukan
Melibatkan secara aktif dalam persatuan yang
berkaitan dengan profesional perguruan
8. Membudayakan Perkembangan
Professional
Menjalankan kajian bagi kecemerlangan
pengurusan sekolah (R&D)
Mempertingkatkan Budaya Membaca dan
Budaya Ilmu
Menghadiri kursus , seminar dan bengkel
Menghasilkan artikel bidang ikhtisas dan
pengurusan9. Menyediakan Ganjaran
Kepada Guru
C
Domain: Mewujudkan Iklim
Pembelajaran Positif
9. Menyediakan Ganjaran Kepada Guru
Membantu pengetua dalam pemberian
ganjaran dengan tepat dan berkesan
Membantu mengenalpasti bentuk ganjaran
kepada guru10. Penguatkuasaan
standard akademik
C
Domain: Mewujudkan Iklim
Pembelajaran Positif
10. Penguatkuasaan standard akademik
Memastikan peruntukan bilangan waktu
setiap mata pelajaran mematuhi Akta
Pendidikan 1996
Memastikan guru mematuhi sukatan mata
pelajaran yang diajar dan disempurnakan
Memastikan guru mematuhi masa P&P
Memastikan head count dibuat dengan
telus mengikut proses yang betul
10. Penguatkuasaan standard akademik
Memastikan proses yang dirancang
dilaksanakan untuk mencapai ETR
sebagaimana yang diwar-warkan
Memastikan setiap guru mempunyai
standard pengajaran yang tinggi
Memastikan kutipan data / maklumat
pencapaian pelajar
Membantu dalam pemilihan buku teks,
bahan Pusat Sumber dan buku bacaan


10. Penguatkuasaan standard akademik
Membantu merancang dan menyelaras
hal-hal yang berkaitan dengan penilaian
dan peperiksaan serta mencadangkan
tindakan susulan
Mengkaji segala jenis laporan yang
berkaitan dengan kurikulum serta
mencadangkan tindakan susulan


11. Menyediakan Insentif
Kepada Pelajar
C
Domain: Mewujudkan Iklim
Pembelajaran Positif
11. Menyediakan Insentif Kepada Pelajar
Mengenalpasti dan menyediakan insentif
dan ganjaran mengikut keperluan asas
pelajar
Mengenalpasti pelajar-pelajar yang perlu
diberi insentif dan ganjaran


PENUTUP
Andainya seseorang pengurus kilang gagal
menghasilkan barangan yang memenuhi piawai
yang ditetapkan,barangan tersebut boleh
dibuang, diproses atau dibuat
semula.Seandainya pengurusan pendidikan
gagal, anak didik yang terbentuk itu tidak mudah
dirungkai atau diolah semula (Tan Sri Wan
Zahid,1993)

Kita perlu membentuk sekolah yang ada nama dan
jenama (Dr.Rahim Selamat dalam Seminar
Pengurusan Strategik Negeri Perak 2000 di Taiping)

Anda mungkin juga menyukai