Anda di halaman 1dari 6

Praktikum Perkembangan hewan/5/2014

AbstrakIkan gatul memiliki nama ilmiah (Poecilia


reticulata), termasuk dalam kelas Pisces family Poecilidae. Ikan
gatul adalah jenis ikan yang mudah didapat. Pada praktikum
perkembangan telur dan embriop ikan gatul di lakukan di
laboratorium Zoology jurusan Biologi fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi epuluh !opember
urabaya pada tanggal "# $ktober %&"#. Praktikum ini bertujuan
untuk mengetahui tahapan perkembangan telur dan embrtio ikan
gatul. Ikan gatul mempunyai tipe pembelahan meroblastik dan
tipe telur megalechital. Megalecithal berdeutoplasma banyak
sekali, membentuk lapisan yang mengisi hampir semua telur dan
sedikit inti dan sedikit sitoplasma menempati hanya daerah
puncuk kutub animal. Meroblastik adalah pembelahan hanya
terjadi pada sebagian 'ygot yakni di daerah germinal disc. Pada
proses perkembangan dan embrio ikan gatul mempunyai
beberapa tahap yaitu morula, blastula, gastrula, neurolasi, dan
organogenesis. (ntuk mengetahui tahapan tersebut dilakukan
pembedahan pada bagian atas sirip anal, kemudian diambil telur
dari o)arium dan diletakan pada kaca objek kemudian diamati
pada mikroskop compound. Pada tahap morula ditandai dengan
bentuk telur bulat utuh, padat dan tidak terdapat noda hitam.
Pada tahap blastula ditandai dengan adanya blastocoel,
blastoderm, dan blastomer. Pada tahap gastrula ditandai dengan
adanya in)aginasi, sedangkan pada tahap organogenesis di
tandai dengan organ*organ seperti mata, kepala, ekor dan
notochord mulai terlihat jelas.
+ata +unci,mbrio, Perkembangan, Poecilia reticulata,
Telur.
I. PENDAHULUAN
kan gatul memiliki nama ilmiah Poecilia reticulata!"
#itemukan $leh %$bert &$hn Le'hmere (u))*" +e$rang
*ang berkebang+aan Inggri+" #i ,rini#a# )a#a tahun 1-50.
.e/ak +aat itu nama (u))* #igunakan +ebagai nama )$)uler
untuk ikan ini. Ikan gatul Poecilia reticulata) bukanlah ikan
a+li In#$ne+ia" melainkan ikan im)$r *ang bera+al #ari
Amerika .elatan" namun ikan ini bera#a)ta+i #engan baik #i
in#$ne+ia +ehingga kita #a)at menemuin*a #imana0mana112.
I
Ikan gatul (Poecilia reticulata), /uga #ikenal +ebagai
milli$n+3i+h" a#alah +alah +atu +)e+ie+ ikan air tawar *ang
)aling )$)uler #i #unia. 4eru)akan bagian ke'il #ari 3amili
P$e'ili#ae )an/ang ikan betina 405 'm" /antan 26786 'm!
#an +e)erti +emua angg$ta 3amili0n*a" ikan ini berkembang
biak #engan melahirkan. Ikan ini #alam baha+a #aerah
klataw122. Ikan (atul Poecilia reticulata! meru)akan +alah
+atu '$nt$h Ela+m$bran'hii *ang mu#ah #i#a)atkan. Ikan
(atul ini 'uku) berbe#a #ari ikan lainn*a karena
3ertili+a+in*a +e'ara internal. Hal ter+ebut terlihat #ari
$9arium ikan (atul *ang #i #alamn*a ter#a)at telur *ang
#ibuahi. ,elur *ang telah #ibuahi ter+ebut akan teru+
berkembang men/a#i ikan (atul mu#a #i #alam kantung
embri$ in#ukn*a. Di #alam r$ngga $9arium ter#a)at berbagai
3a+e )erkembangan telur #an embri$" bahkan 'al$n ikan gatul
Poecilia reticulata!. ,emuan ini +angat menarik" karena
)a#a umumn*a embri$ *ang #i)er$leh #i)er$leh #ari ikan
*ang melakukan 3ertili+a+i +e'ara ek+ternal. Poecilia
reticulata atau Lebistes reticulates, meru)akan ikan *ang
bera+al #ari Amerika .elatan. .iri) anal atau +iri) )el9i+ ikan
/antan berubah bentuk untuk men*alurkan mani ke tubuh
ikan betina. Lebistes betina +aat berk$)ula+i menun/ukkan
)$+i+i tertentu" ini +ebagian #i+ebabkan $leh 3akt$r03akt$r
internal #alam ikan betina #an +ebagian $leh :at0:at *ang
#i+ekre+ikan $leh ikan /antan182.
;er#a+arkan ti)e telurn*a ikan (atul Poecillia
reticulata) terma+uk #alam ti)e megale'ithal atau tel$le'ithal
ber#eut$)la+ma ban*ak +ekali" membentuk la)i+an *ang
mengi+i ham)ir +emua telur" +e#ikit inti #an +e#ikit
+it$)la+ma menem)ati han*a #aerah )un'uk kutub animal
+ehingga ti)e )embelahann*a terma+uk mer$bla+tik.
4er$bla+tik *aitu Pembelahan han*a ter/a#i )a#a +ebagian
:*g$t *akni #i #aerah germinal disc #an ter#a)at )a#a telur
megale'ithal. 4$r3$l$gi Ikan gatul /antan memiliki 'iri0'iri
tubuh ram)ing #engan ukuran *ang relati3 ke'il #an )an/ang.
,e#a)at +e#ikit warna merah. Pa#a ikan /antan ter#a)at
m$#i3ika+i +iri) anal #an +iri) )el9i+ *ang ber3ung+i untuk
men*alurkan mani ke tubuh betina. .e#angkan )a#a ikan
betina" ukuran tubuh lebih be+ar #engan ukuran relati3
)en#ek +erta warna lebih gela)142.
,u/uan #ari )raktikum ini *aitu untuk men/ela+kan
taha)an )erkembangan telur men/a#i embri$ #ari ikan (atul
Poecilia reticulata!.
II. 4E,<D<L<(I
II.1 =aktu #an ,em)at
Praktikum Perkembangan ,elur #an Embri$ Ikan (atul ini
#i lakukan #i Lab$rat$rium >$$l$gi &uru+an ;i$l$gi In+titut
,ekn$l$gi .e)uluh N$)ember .uraba*a )a#a tanggal 14
<kt$ber 2014.
II.2 Alat #an ;ahan
Alat #an bahan *ang #igunakan #alam )raktikum ini
a#alah ikan (atul Poecilia reticulata!" )i)et" gela+ arl$/i"
4ikr$+k$) compound" air" +ilet baru" )in:et" ti++ue" )a)an
Perkembangan ,elur #an Embri$ Ikan (atul
(Poecilia reticulata)
4a+lakhatun Ni+ak#i*ah" 1518100085
&uru+an ;i$l$gi" ?akulta+ 4atematika #an Ilmu Pengetahuan Alam In+titut ,ekn$l$gi .e)uluh N$)ember
&l. Arie3 %ahman Hakim" .uraba*a 50111
E0mail@ mni+ak#i*ahAgmail.'$m
Praktikum Perkembangan hewan/5/2014
be#ah +erta alat be#ah .
II.8 Bara Cer/a
Pertama #iambil ikan (atul #ari )arit" #ima+ukan ikan
ke#alam akuarium. Cemu#ian #i+e#iakan alat #an bahan
*ang beru)a +ilet baru" mikr$+k$)" gela+ arl$/i" )i)et" #an
ti++ue. Diambil ikan (atul betina *ang ke'il" #iletakan )a#a
)a)an +ek+i" #ibuka bagian )erutn*a" #iamatai $9ariumn*a
#an #i gambar. ,elur *ang belum #ibuahi #an *ang telah
#ibuahi #iban#ingkan #an #igambar. Cemu#ian #iambil ikan
(atul betina *ang lebih be+ar" #ibuka )embungku+
$9ariumn*a. Diletakan )a#a gela+ arl$/i" #itete+i #engan
+e#ikit air #an #iamati #engan mikr$+k$) coumpound #engan
)erbe+aran 40 kali. Perkembangan embri$0embri$ *ang telah
#i)er$leh #iurutkan. Ha+iln*a #ibe#akan #an #igambar.
III. HA.IL DAN PE4;AHA.AN
Pa#a )raktikum )erkembangan telur #an embri$ ikan
(atul Poecilia reticulata! bertu/uan untuk men/ela+kan
taha)an )erkembangan telur men/a#i embri$ ikan (atul
Poecilia reticulates!.
;ahan *ang #igunakan )a#a )raktikum ini a#alah ikan
(atul Poecilia reticulata!. Ikan (atul Poecilia reticulata!
#i)ilih karena meru)akan +alah +atu '$nt$h Ela+m$bran'hii
*ang mu#ah #i#a)atkan. Ikan (atul ini 'uku) berbe#a #ari
ikan lainn*a karena 3ertili+a+in*a +e'ara internal. Hal ter+ebut
terlihat #ari $9arium ikan (atul *ang #i #alamn*a ter#a)t
telur *ang #ibuahi. ,elur *ang telah #ibuahi ter+ebut akan
teru+ berkembang men/a#i ikan (atul mu#a #i #alam kantung
embri$ in#ukn*a. Di #alam r$ngga $9arium ter#a)at berbagai
3a+e )erkembangan telur #an embri$" bahkan 'al$n ikan gatul
Poecilia reticulata!. ,emuan ini +angat menarik" karena
)a#a umumn*a embri$ *ang #i)er$leh #i)er$leh #ari ikan
*ang melakukan 3ertili+a+i +e'ara ek+ternal182. .elain itu ikan
(Poecillia reticulata! meru)akan /eni+ ikan *ang mam)u
hi#u) #an bera#a)ta+i #i tem)at *ang telah ter'emar k$t$r!"
bahkan ikan ini +ering kali #i/a#ikan bi$k$ntr$l *ang e3ekti3
bagi )erkembangan n*amuk" ikan (atul meru)akan )re#at$r
bagi n*amuk0n*amuk #i tem)at k$t$r mi+aln*a +el$kan142.
Cemu#ian ikan (atul (Poecillia reticulata! #i be#ah
#engan 'ara mengiri+ +e'ara miring )a#a bagian ata+ +iri)
analn*a" hal ini bertu/uan agar telur #an 3etu+ *ang #i#a)at
ma+ih #alam kea#aan baik atau ti#ak han'ur +ehingga /ela+
+aat #iamati. Cemu#ian telur #an 3etu+ #iletakan #alam ka'a
$b/ek #an #iberi bebera)a tete+ air agar ti#ak kering.
Cemu#ian #iamati #i mikr$+k$) compound #engan
)erbe+aran 40 kali.
Dari )engamatan *ang #ilakukan #i#a)atkan bebera)a
taha) )erkembangan telur men/a#i embri$ )a#a ikan (atul
*aitu taha) m$rula" bla+tula" ga+trula" neur$la+i" $rgan$gene0
+i+" +erta 3etu+.
(ambar 1. 4$rula
Dari gambar ha+il )engamatan #iata+ terlihat telur
berbentuk bulat utuh" )a#at atau )e/al. ,elur berwarna kuning
tan)a n$#a hitam +erta ti#ak #itemukan a#an*a r$ngga. Dari
'iri0'iri *ang #i#a)atkan taha) ini #a)at #ig$l$ngkan )a#a
taha) m$rula. Ha+il *ang #i#a)atkan +e+uai #engan te$ri
*ang a#a #iliteratur. Dalam literatur #i+ebutkan bahwa )a#a
taha) m$rula bentukan telur *ang belum #ibuahi berbentuk
bulat" #engan warna kuning tua tan)a n$#a hitam #ili)uti
+ela)ut beru)a len#ir" memiliki kutub 9egetal #an animal"
bagian kuning telur men/a#i bagian 9entral tubuh embri$"
memiliki )$larita+ #an bentuk bilaterl +imetri. ?a+e m$rula
meru)akan :ig$t *ang membelah berulang kali +am)ai ter#iri
#ari ber)uluh +el ke'il" *ang #i+ebut bla+t$mere182.
(ambar 2 bla+tula
Dari gambar ha+il )engamatan #iata+ #a)at #ilihat a#an*a
bla+t$mer" bla+t$'$el #an la)i+an bla+t$#erm. Ha+il *ang
#i#a)atkan +e+uai #engan te$ri *ang a#a )a#a literatur.
Dalam literatur #i/ela+kan bahwa bla+t$'$el a#alah r$ngga
*ang a#a #i #alam +ub+tan+i kuning telur. bla+t$#ermn*a
berbentuk +e)erti mangkuk terbalik. .el *ang menem)el
kuning telur membuat )en/uluran )la+ma ke bagian #alam
+ehingga +e)erti la)i+an #i bawah mangkuk terbalik. La)i+an
itu #inamakan )eribla+t atau tr$)$bla+t *ang erat
hubungann*a #engan +ub+tan+i kuning telur" )eri+tiwa ini
ter/a#i )a#a +ta#ium antara 82054 +el152.
.ta#ium bla+tula meru)akan kelan/utan #ari m$rula.
.ta#ium bla+tula #imulai +e/ak )embelahan ke0- atau 12- +el
+am)ai )a#a mema+uki +ta#ium ga+trula 255 +el keata+ !152.
Praktikum Perkembangan hewan/5/2014
(ambar 8. (a+trula
Pa#a gambar ke tiga terlihat a#an*a 'ekungan atau
in9agina+i +erta mulai terbentuk la)i+an ek+$#erm" en#$#erm
#an me+$#erm. Dari ha+il )engamatan *ang #ilakukan +u#ah
+e+uai #engan te$ri *ang a#a )a#a literatur. Pa#a literatur
#i+ebutkan bahwa ga+trula+i a#alah )r$+e+ )embentukan tiga
la)i+an" *aitu ekt$#erm" me+$#erm #an en#$#erm. Ekt$#erm
a#alah la)i+an terluar ga+trula" en#$#erm a#alah la)i+an
ter#alam #ari ga+trula #an me+$#erm meru)akan la)i+an +el
lembaga #i tengah ekt$#erm #an en#$#erm. Pa#a )r$+e+ ini
ter/a#i )er)in#ahan #aerah ekt$#erm" me+$#erm #an
n$t$k$r# menu/u tem)at #e3initi3. Pa#a )r$+e+ ga+trula+i
ter/a#i gerakan ma++a +el0+el *aitu gerakan e)ib$li #an
emb$li152.
e)ib$li a#alah )ergerakan #i+e)an/ang +umbu anteri$r0
)$+teri$r #an melua+ ke )eri3er atau #i9ergen+i. Pergerakan
emb$li meli)uti@ in9$lu+i atau melekuk ke #alamD in9agina+i
melekuk #an meli)at ke#alamD e9agina+i a#alah kebalikan
in9agina+iD #i9ergen+i atau meman'arD k$n9ergen+i atau mem
3$ku+D )$liin9agina+i" #elamina+i *aitu gerakan memi+ahkan
#iri +ekel$m)$k +el #ari kel$m)$k a+aln*a. Emb$li men'aku)
)eman/angan #an )erlua+an +erta )en*em)itan bla+t$)$r
*aitu lubang arkhenter$n *ang #i+ebut mulut )rimiti3. E)ib$li
men'aku) )ergerakan bakal e)i#ermi+ #an bakal #aun
neural122.
Pa#a awal ga+trula+i +el0+el *ang #i#uga awal akan men/a#i
en#$#erm *ang bera#a )a#a u/ung belakang )eri+ai
embri$nik berbel$k ma+uk ke bawah bla+t$#erm ter+ebut
membentuk la)i+an en#$#erm #an hi)$bla+t. Untuk
ma+ukn*a +el0+el ter+ebut maka terbentuklah 'elah atau )intu
*ang #i+ebut bla+t$)h$re )a#a u/ung ek$r )eri+ai embri$. .el0
+el )rek$r#ial /uga bergerak ma+uk melalui bibir ata+
bla+t$)h$re *ang kemu#ian membentuk +umbu embri$. .el
bakal me+$#erm *ang ma+uk ta#i akan menem)ati ke#ua
+umbu embri$ #i bawah #i #a+ar ekt$#erm!. Pa#a mulan*a
+el0+el *ang bergerak ke #alam in9$lu+i! #i +ebut hi)$bla+t.
C$m)$nen0k$m)$nen en#$#erm #an me+$#erm hi)$bla+t
ter+ebut ter+u+un men/a#i 'ikal bakal )rim$r#ial! +i+tem
$rgan #alam1E2.
(ambar 4. Neur$la+i
(ambar ke em)at #a)at #ilihat a#an*a neural )late #an
bumbung neural. Dari #ua in#ika+i ini #a)at #i+im)ulkan
bahwa gambar #iata+ a#alah taha) neur$la+i. Hal ini +e)erti
te$ri *ang a#a literatur.
Neurula+i meru)akan kelan/utan #ari ga+trula" *aitu taha)
)embumbungan tulang +ara3 *ang #iin+truk+ikan #ari n$t$k$r
#a #an ekt$#erm. ,abung +ara3 ini +elan/utn*a ber#i3eren+ia+i
men/a#i $tak #an tulang belakang. Neurula+i a#alah )eri$#e
)erkembangan embri$ *ang #iawali #engan )embentukan
neural )late #an #iakhiri #engan )embentukan bumbung
neural. Dalam neurula+i ter/a#i 8 )r$+e+ utama *ang
berlang+ung #i #alamn*a" *aitu@ In9agina+i" E9agina+i" #an
Delamina+i. ;la+t$'$el #alam )r$+e+ ga+trula+i ti#ak hilang
+ama +ekali. Dalam ga+trula+i +u+ut namun #alam )r$+e+
tubula+i )embumbungan! kembali melua+1-2.

(ambar 5. <rgan$gene+i+ Awal
(ambar 5. <rgan$gene+i+ Akhir
Dari gambar kelima #an keenam #a)at #ilihat a#an*a
$rgan0$rgan *ang +u#ah terbentuk #an terlihat /ela+ +erta
#a)at #ibe#akan #iantaran*a ke)ala" ek$r" n$t$'h$r#" #an
/antung *ang terlihat /ela+ #en*utn*a +aat #iamati. Ha+il
)engamatan ini +e+uai #engan te$ri *ang #i#a)atkan #ari
literatur.
Praktikum Perkembangan hewan/5/2014
<rgan$gene+i+ atau m$r3$gene+i+ a#alah embr*$ bentuk
)rimiti9e *ang berubah men/a#i bentuk *ang lebih #e3initi9e
#an memmiliki bentuk #an ru)a *ang +)e+i3ik #alam +uatu
+)e+ie+. <rgan$gen+i+i #imulai akhir minggu ke 8 #an
berakhir )a#a akhir minggu ke -. Dengan berakhirn*a
$rgan$gene+i+ maka 'iri0'iri ek+ternal #an +i+tem $rgan
utama +u#ah terbentuk *ang +elan/utn*a embr*$ #i+ebut
3etu+1F2.
<rgan$gene+i+ meru)akan )r$+e+ )embentukan alat0alat
tubuh makhluk *ang +e#ang berkembang. .i+tem $rgan tubuh
bera+al #ari ekt$#erm" me+$#erm #an en#$#erm. Dari
ekt$#erm akan terbentuk $rgan0$rgan +u+unan +i+tem +ara3
#an e)i#ermi+ kulit +i+ik!. Dari en#$#erm akan terbentuk
+aluran )en'ernaan be+erta kelen/ar )en'ernaan #an alat
)erna3a+an. Dan #ari me+$#erm akan mun'ul rangka" $t$t"
alat )ere#aran #arah" alat ek+kre+i" alat re)r$#uk+i #an
k$rium kulit152.
(ambar E. ?etu+
Pa#a gambar tu/uh a#alah gambar 3etu+ ikan (atul. Pa#a
3etu+ ikan (atul +u#ah terlihat m$r3$l$gi ikan (atul *ang
/ela+. Ce)ala" mata" ek$r #an n$t$'h$r#n*a. ?a+e 3etu+
#i'irikan #engan bentuk tubuh ikan *ang teta) #an ti#ak
mengalami )erubahan bentuk lagi +e+uai #engan bentuk
in#ukn*a. ,an#a0tan#a lar9a menghilang1102.
Ikan (atul memiliki 9aria+i wama *ang in#ah" terutama
/antann*a. Penam)akan m$r3$l$gi ikan gatul /antan +angat
berbe#a #engan betina. Ikan gatul /antan mem)un*ai wama
tubuh *ang 'emerlang #engan )$la wama *ang beragam"
+e#angkan wama tubuh betina umumn*a m$n$t$n.
.elan/utn*a wama tubuh" bentuk +iri) ek$r #an )$la warna
tubuh ikan gatul. terkait #engan /eni+ kelamin1112
Ikan gatul betina tubuhn*a membulat #an be+ar" warnan*a
kurang 'erah" #i belakang +iri) )erut ti#ak a#a g$n$)$#ium
t$n/$lan #i belakang +iri) )erut! melainkan han*a beru)a
+iri) halu+. .e#angkan )a#a ikan gatul /antan tubuhn*a lebih
ke'il #an ram)ing" warna lebih 'erah #an berwarna0warni"
+erta mem)un*ai g$n$)$#ium *ang meru)akan m$#i3ika+i
+iri) anal *ang berubah men/a#i +iri) meman/ang142. Ikan
(atul memiliki ti)e +i+ik +ikl$i#" ti)e +iri) ek$r betina
membulat" ti)e +iri) ek$r /antan membulat #engan
)eman/angan )a#a +i+i #$r+al. &umlah /ari0/ari +iri) #$r+al
)a#a ikan gatul /antan #an betina a#alah E +am)ai -. &umlah
+i+tem re)r$#uk+i /antan ter#iri #ari +e)a+ang te+ti+ *ang
berl$bulu+" +)ermat$+it berkembang #alam l$bulu+. .i+tem
re)r$#uk+i ikan betina ter#iri #ari +atu $9arium #an +atu
$9i#uk. .i+tem ini bermuara ke #alam +aluran kl$aka1122.
Ikan (atul +en#iri meiliki ti)e 3ertili+a+i internal *aitu
)embuahan #i #alam tubuh" )ertemuan +el +)erma #an +el
telur bertemu #i #alam tubuh. Hal ter+ebut terlihat #ari
$9arium ikan (atul *ang #i #alamn*a ter#a)at telur *ang
#ibuahi. ,elur *ang telah #ibuahi ter+ebut akan teru+
berkembang men/a#i ikan (atul mu#a #i #alam kantung
embri$ in#ukn*a. Di #alam r$ngga $9arium ter#a)at berbagai
3a+e )erkembangan telur #an embri$" bahkan 'al$n ikan gatul
Poecilia reticulata!182
Ikan gatul terma+uk #alam kela+ Pi+'e+ 3amil* P$e'ili#ae.
Pa#a ti)e Pi+'e+ mem)un*ai ti)e telur megale'ithal.
4egale'ithal atau tel$le'ithal ber#eut$)la+ma ban*ak +ekali"
membentuk la)i+an *ang mengi+i ham)ir +emua telur +e#ikit
inti #an +e#ikit +it$)la+ma menem)ati han*a #aerah )un'uk
kutub animal. ,i)e telur ini ,er#a)at )a#a )i+'e+" re)tilia"
a9e+ #an m$n$tremata" karena ikan gatul mem)un*ai ti)e
telur megale'ithal maka ti)e )embelahan*a terma+uk
mer$bla+tik. 4er$bla+tik *aitu )embelahan han*a ter/a#i
)a#a +ebagian :*g$t *akni #i #aerah germinal disc. ,i)e
)embelahan ini han*a #imiliki $leh hewan *ang berti)e
megale'ithal182.
IG. CE.I4PULAN
Dari ha+il )raktikum *ang telah #ilakukan #a)at
#i+im)ulkan bahwa ikan gatul a#alah ikan *ang
melakukan 3ertili+a+i internal. Ikan gatul mem)un*ai ti)e
)embelahan mer$bla+tik. Pa#a mer$bla+tik *ang membelah
han*a inti +el #an +it$)la+man*a karena memiliki telur ti)e
megale'hital. a#a bebera)a taha) )a#a )embelahan *aitu
taha) m$rula" bla+tula" ga+trula" neur$la+i" $rgan$gene+i+
#an 3etu+. Pa#a taha) m$rula #i tan#ai #engan telur *ang
bulat utuh #an ti#ak a#a n$#a hitamn*a. Pa#a taha)
bla+tula #itan#ai #engan a#an*a bla+t$mer" bla+t$#erm #an
bla+t$'$el. Pa#a tah) ga+trula #itan#ai #engan a#an*a
la)i+a ek+$#erm" en#$#erm" #an me+$#erm. Pa#a taha)
neur$la+i #itan#ai #engan a#an*a neural )late #an
bumbung neural" +e#angkan )a#a taha) $rgan$gene+i+
$rgan tubuh *ang mulai berkembang. Pa#a taha) 3etu+
tan#a lar9a menghilang #an ti#ak mengalami )erubahan
lagi.
DA?,A% PU.,ACA
112 %e:ni'k" Da9i# N."%$##" ? Halle an# Bar#ena+"4i'hael.1FF5Li3e0Histori
Evolution In Guppies (Poecilia reticulta).IV.Parallelism In Life History
Phenothype.De)artement <3 ;i$l$g*" Uni9er+itu $3 Bali3$rnia"
%i9er+ible"Bali3$rnia.9$l.14E"N$.85
122 .ukra" Huhara" 2000!" a!asan Ilmu Pen"etahuan Embrio # $enih
%asa &epan" Direkt$rat &en#ral De)artemen Pen#i#ikan Na+i$nal @
&akarta
182 Hatim" =il#an" 1FF4!" 'eprodu(si dan Embriolo"i" ,ar+it$ @ ;an#ung
142 4anna " ;arnali " 200-!" IGulnerabilit* $3 the 4$+Juit$ Lar9ae t$ ,he
(u))ie+P$e'ilia reti'ulata! in ,he Pre+en'e $3 Alternati9e Pre*+I "
Uni9er+it* $3 ;ur#wan @ ;ur#wan " In#ia
152 ;a9elen#er. 1F--! . &asar) &asar Histolo"i. Erlangga. &akarta.
152 B$rebima" AD. 1FFE. Geneti(a *elamin. Airlangga Uni9er+it* Pre++.
.uraba*a
1E2 ;entle*" P. &. 1F-2. +omparative vertebrate endocrinolo"y" 2
n#
E#.
Bambri#ge Uni9er+it* Pre++. Bambri#ge. P@ E00E2
1-2 Nurha*ati" A.P.D. 2004. &i(tat Per(emban"an He!an. Pr$#i ;i$l$gi
?4IPAI,.. .uraba*a.
1F2 ,en:er" A #kk. 2000!. Petun,u( Pra(ti(um Per(emban"an He!an.&IBA
U4 4alang @ 4alang
1102 4$$re"Ceith L. 1F--.-he &evelopin" Human. Bana#a@ =.;
.aun#er+B$m)an*
Praktikum Perkembangan hewan/5/2014
1112 4. >airin &r." A. Hunianti" %.%...P... Dewi" #an C. .umanta#inata.2002.
Pen"aruh Lama a(tu Pery..daman Indu( &i &alam Larutan Hormon
/0)%etiltestosteron -erhadap .isbah *elamin 1na( I(an Gapi,
Poecilia reticulata Peters./uru+an ;u#i#a*a Perairan" ?akulta+ Perikanan
#an Ilniu Celautan" In+titut Pertanian ;$g$r./urnal akuakultur In#$ne+ia
11!@ 810852002!
1122 Pu+)arini"D*ah.200F.Ikan Gatul seba"ai *andidat he!an %odel#
Identifi(asi %orfolo"i dan -a(sonomi I(an Gatul di Lin"(un"an 2%IP1
3niversitas .e"ri %alan"
LA4PI%AN
I. ?<,< PEN(A4A,AN
N
<
HA.IL
PEN(E4A,AN
CE,E%AN(AN LI,E%A,U%
4$rula
Pa#at tak
ber$ngga
;la+tula
bla+t$#erm
bla+t$'$el+
bla+t$mer
(a+trula
in9agina+i
4 Neur$la+i
Neural )late
;umbung neural
5 <rgan$gene+i+
tingkat awal
Bal$n mata
H$lk
<rgan$+ene+i+
tingkat akhir
Bal$n n$t$'$r#
5 ?etu+
<rgan0$rgan
+e)erti ke)la"mata"
ek$r #an n$t$0
'h$r# terlihat /ela+
#an bia+ #ibe#a0
kan
II. .CE4A CE%&A
0 #iambil #ari )arit
0 #ima+ukkan )a#a akuarium untuk
#i)elihara bebera)a hari #i lab$rat$rium
0 #iambil ikan betina *ang ke'il"
#iletakkan )a#a )a)an +ek+i
0 #ibuka bagian )erutn*a #an #iamati
$9ariumn*a
0 #igambarkan
0 #iambil $9arium" #iletakkan )a#a gela+
arl$/i"#itete+i #engan +e#ikit air
0 #iamati #engan lu)
0 #igambarkan
0 #ibuka )embungku+ $9arium" +etelah
terbuka #itete+i #engan +e#ikit air
0 #iambil +atu )er +atu telur" #iletakkan
)a#a gela+ arl$/i" #itete+i #engan +e#ikit
air
0 #iamati #engan lu)
0 #ibe#akan telur *ang belum #ibuahi #an
telur *ang +u#ah #ibuahi
0 #igambarkan
0 #iambil ikan betina *ang lebih be+ar"
#iletakkan )a#a gela+ arl$/i" #iamati #i
bawah mikr$+k$) +tere$
0 #iulangi kegiatan +e)erti ikan gatul
betina
0 #iurutkan )erkembangan embri$0embri$
*agn telah #i)er$leh
0 #ibe#akan
0 #igambarkan
III. DI.CU.I
1. Biri0'iri 3a+e m$rula @ 4$rula a#alah +uatu bentukan
+el +)erti b$la bulat! akibat )embelahan +el teru+
meneru+. Cebera#aan antara +atu #engan +el *ang
lain a#alah ra)at. 4$rula+i *aitu )r$+e+ terbentukn*a
m$rula.
Biri0'iri 3a+e ;la+tula a#alah bentukan lan/utan #ari
m$rula *ang teru+ mengalami )embelahan.;entuk
bla+tula #itan#ai #engan mulai a#an*a )erubahan +el
#engan menga#akan )elekukan *ang ti#ak
beraturan.Di #alam bla+tula ter#a)at 'airan +el *ang
#i+ebut #engan ;la+t$+$el.
Ha+il
Ikan gatul Poecilia reticulatus
!
K
K
K.
.
Praktikum Perkembangan hewan/5/2014
Biri0'iri (a+trula a#alah bentukan lan/utan #ari
bla+tula *ang )elekukan tubuhn*a +u#ah +emakin
n*ata #an mem)un*ai la)i+an #in#ing tubuh embri$
+erta r$ngga tubuh.
Biri0'iri Neurula+i a#alah )eri$#e )erkembangan
embri$ *ang #iawali #engan )embentukan neural
)late #an #iakhiri #engan )embentukan bumbung
neural. Dalam neurula+i ter/a#i 8 )r$+e+ utama *ang
berlang+ung #i #alamn*a" *aitu In9agina+i"
E9agina+i" +erta Delamina+i. ;la+t$'$el #alam )r$+e+
ga+trula+i ti#ak hilang +ama +ekali. Dalam ga+trula+i
+u+ut namun #alam )r$+e+ tubula+i )embumbungan!
kembali melua+. Ikut ambil bagian #alam
melan'arkan )r$+e+ tubula+i itu" karena a#an*a 'elah
atau r$ngga untuk bergerak
<rgan$gene+i+ *aitu )r$+e+ )embentukan $rgan0$rgan
tubuh )a#a makhluk hi#u) hewan #an manu+ia!.
<rgan *ang #ibentuk ini bera+al #ari ma+ing0ma+ing
la)i+an #in#ing tubuh embri$ )a#a 3a+e ga+trula.
2. ,aha)an @
1 4<%ULA
2 ;LA.,ULA
8 (A.%,ULA
4 NEU%<LA.I
5 <%(AN<(ENE.I.
8. ,able )erkembangan embri$
N< ,AHAPAN BI%I0BI%I
1 Pembentukan
neural" kri+ta
neural #an
n$t$'h$r#
;entuk meman/ang anter$0
)$+ter$i#" )a#a akhir
neurula+i ke#ua te)i kiri
#an kanan tem)at
ekt$#ermal neural
berin9$lu+i men*atu
2 Pembengk$kan
+umbu tubuh
,er/a#i #ua )embengk$kan
*aitu ke)ala #an #a#a
+ehingga tubuh embri$
terbagi men/a#i tiga bagian
*aitu ke)ala" leher #an ek$r
atau ke)ala" ba#an #an
leher
8 Pembentukan
+ela)ut ek+tra
embri$nik
,erbentuk kant$ng amni$n
+ebagi tem)at embri$
tumbuh #an berkembang
+ehingga embri$ membe+ar
#an hi#u) #alam
lingkungan akuatik
4. ;ebera)a #i+ku+i #ari ha+il temuan )erkembangan telur
antara lain @3a+e a)a +a/a *ang ter#a)at )a#a
)erkembangan embri$" 'iri khu+u+ #ari tia) 3a+e
)erkembangan embri$" a)a +a/a )eri+tiwa )erkembangan
embri$ ini ter/a#i
5.;ebera)a #i+ku+i #ari ha+il temuan )erkembangan
embri$ @ 3a+e a)a +a/a *ang ter#a)at )a#a )erkembangan
embri$" a)a inti #ari )erkembangan embri$ ini ter/a#i"
k$n#i+i a)a +a/akah *ang #i)er+ia)kan untuk men/aga
ke+elamatan embri$ )e#a +aat mulai berkembang
+am)ai melahirkan.
5. Pa#a )erkembangan telur #a)at #ibuat +im)ulan *aitu
+etelah terbentuk :ig$t maka telur mengalami
bebera)a )erkembangan antara lain. 3a+e m$rula @ telur
teru+ membelah +e'ara berulang0ulang #an melalui
berbagai bi#ang )embelahan +ehingga terbentuk +uatu
b$la )a#at *ang )e/al. 3a+e bla+tula @ telur teru+
membelah #an +el0+el #i bagian #alam r$nt$k
membentuk bla+t$'$el +ehingga terbentuk b$la )a#at
ber$ngga. 3a+e ga+trula @ telur mengalami berbagai
)er)in#ahan +el menu/u tem)atn*a ma+ing0ma+ing
+e+uai bakal alat *ang #ibawan*a membentuk 8 la)i+
benih +erta ter/a#i )elekukan akibat akti9ita+ )a#a 3a+e
ga+trula ini. 3a+e neurula+i @ telur berbentuk agak
meman/ang #engan )en$n/$lan )a#a #aerah #$r+al
akibat lem)eng0lem)eng neural
E. Pa#a )erkembangan embri$ #a)at #i+im)ulkan bahwa @
Perkembangan embri$ meru)akan kelan/utan #ari
)erkembangan telur #engan ter/a#in*a )erkembangan
bakalalat )a#a 3a+e gL+trula #engan )embentukan alat0
alat tubuh. Perkembangan embri$ )a#a akhir /uga
mem)er+ia)kan bebera)a k$n#i+i untuk men/aga
keamanan #an ken*amanan embri$ #alam berkembang
#an mem)er+ia)kan kelahiran 3etu+ *ang terbentuk #ar
i)erkembangan embri$.