Anda di halaman 1dari 4

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI PERGURUAN SULTAN IDRIS


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
BMK 3023: KEMAHIRAN KOMUNIKASI
PERANCANGAN PENGAJARAN
SEMESTER 4
SIDANG AKADEMIK 2012/2013
A MAKLUMAT KURSUS
Kod Kursus : BMK 3023
Tajuk Kursus : Kemahiran Komunikasi
Hari Kuliah : Sabtu
Masa : Ditentukan oleh Pusat Pengajian
Tempat : Pulau Pinang Sara!ak dan Sabah
Pens"arah : Pro#esor Mad"a Dr$ %oriah Mohamed &Pusat Sara!ak' Puan (amilah )khsan &Pusat
Pulau Pinang' Dr$ *ainudin Mohd )sa &Pusat Sabah'
+mel : jamilahhjikhsan,gmail$-om noriahm,usm$m" .ainudin,usm$m"
B OBJEKTI! KURSUS
/bjekti# kursus ini adalah untuk men"ediakan peserta dengan pengetahuan untuk:
0$ menghubungkaitkan teori dan teknik berkomunikasi antara indi1idu2
2$ mempamerkan penggunaan bahasa "ang gramatis dan sopan meliputi aspek bahasa dan bukan
bahasa2
3$ men"atakan sumbangan tokoh3tokoh terhadap perkembangan bahasa dan linguistik2 dan
4$ memimpin penggunaan bahasa komunikasi "ang betul dalam khala"ak$
C SINOPSIS KURSUS
Kursus ini mengajarkan teori teknik dan model komunikasi antara orang teknik mempengaruhi orang
teknik berunding bagi meleraikan kon#lik logik dan #alasi dalam komunikasi dan berkomunikasi dalam
organisasi$ Pelajar dibimbing menggunakan teknik berkomunikasi tradisional seperti menggunakan
peribahasa pantun s"air gurindam dan lain3lain dalam berkomunikasi$ Tekanan diberikan kepada
aspek dan peraturan sosial dalam berkomunikasi$
0
D MAKLUMAT KULIAH "1 #$%&
B'( T$)'*+ T$#,* P-./0$)$+
0 2560562002 Pengenalan komunikasi 7 de#inisi dan konsep model dan
#ungsi komunikasi
%oriah Mohamed
(amilah )khsan dan
*ainudin Mohd )sa
&Mengikut Pusat'
2 0360062002 Persepsi dalam komunikasi interpersonal 7 tujuan iklim dan
kualiti komunikasi komunikasi "ang berkesan dan etika
komunikasi
3 0360062002 Kemahiran mendengar bertan"a dan memberi maklum balas 7
#ungsi akti1iti dan halangan mendengar kepentingan jenis dan
strategi bertan"a dan jenis kesan dan teknik maklum balas
4 0860062002 Komunikasi bukan lisan dan sopan santun bahasa badan 7
#ungsi bahasa bukan lisan memba-a bahasa bukan lisan
ruang gerak3geri muka mata dan sentuhan
9 0060262002 Komunikasi tradisional 7 peribahasa pantun s"air gurindam
dan seloka sebagai unsur komunikasi
25 3 3060262002 7 P+P+:)KS;;%
E RUJUKAN
R,#,*$.
;bdullah Hassan$ &2009'$ Kemahiran Komunikasi Interpersonal untuk Guru. Kuala <umpur: PTS
Publi-ations and Distributors Sdn$ Bhd$
;inon Mohd = ;bdullah Hassan$ &2003'$ Belajar Berfikir $ Kuala <umpur: PTS Publi-ations and
Distributors Sdn$ Bhd$
>ummings <$ &2008'$ Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner. (akarta: Pustaka Pelajar$
De ?ito$ &2000'$ The Interpersonal Communication Book. 5th +dition$ %e! @ork: <ongman$
*ainal ;bidin ;hmad &*;AB;'$ &2009'$ Ilmu Mengarang Melau. Kuala <umpur: De!an Bahasa dan
Pustaka$
E M$*(,%$1 T,12)'$( "1 #$%&
B'( T$)'*+ T$#,* C$1$1$.
0 2560562002 ;gihan kumpulan persembahan dan perbin-angan
pen"ediaan esei berkumpulan
Pengenalan komunikasi 7 de#inisi dan konsep model
dan #ungsi komunikasi
;gihan kumpulan dan
perbin-angan tugasan
dan Kui. )ndi1idu
menerusi Moodle
2 0360062002 Persepsi dalam komunikasi interpersonal 7 tujuan iklim
dan kualiti komunikasi komunikasi "ang berkesan dan
etika komunikasi
Kui. indi1idu dalam talian
6 menerusi moodle
3 0360062002 Kemahiran mendengar bertan"a dan memberi maklum
balas 7 #ungsi akti1iti dan halangan mendengar
kepentingan jenis dan strategi bertan"a dan jenis kesan
dan teknik maklum balas
Kui. indi1idu dalam talian
6 menerusi moodle
4 0860062002 Komunikasi bukan lisan dan sopan santun bahasa badan 7
#ungsi bahasa bukan lisan memba-a bahasa bukan lisan
ruang gerak3geri muka mata dan sentuhan
Kui. indi1idu dalam talian
6 menerusi moodle
9 0060262002 B();% B+:TB<)S )ndi1idu
2
! P-.'($'$. K,)/,/
P-.'($'$. K-)#$ K,)/,/ " 30 4 &
M25 P-%6-)$1$. T$)'*+ / T$)'*+ S-)$+$.
1. Persembahan 7 Kui. indi1idu dalam talian 6 menerusi
moodle &Soalan -ontoh panduan di dalam <ampiran 0'
00 C Dalam talian dan tarikh
akhir ditentukan dari
masa ke masa
2. Projek 7 Tugasan Berkumpulan: Tajuk akan ditentukan
oleh pens"arah kumpulan akan dibentuk mengikut jumlah
pelajar &<ampiran 2'
40 C Sebelum atau pada
0860062002
3. Bjian Bertulis 00 C Semasa tutorial
0060262002
C$1$1$.:
0$ Tutorial diadakan selama satu jam selepas setiap kuliah &0 jam' dan bermula pada minggu pertama$
2$ Kehadiran kuliah dan tutorial adalah !ajib$ Pelajar "ang tidak hadir perlu mempun"ai alasan dan dapat
menunjukkan bukti "ang munasabah$ Pelajar "ang tidak hadir boleh dihalang daripada mengambil
peperiksaan kerana dikira tidak memenuhi s"arat "ang diperlukan$
P-7-)'*/$$. A*+') " 40 4 &
3
4