Anda di halaman 1dari 1

Teori

Pembelajaran
Teori
Kecergasan
Pelbagai.
Teori otak
kiri dan
kanan
Teori
konstruktivisme
Teori
Pemprosesa
n Maklumat
Mengikut kajian Edward
Gardner (19!"# $oger %perr&
(19'(" dan )erman (1991"#otak
mempun&ai *ungsi &ang berbagai
dan perlukan pen&uburan untuk
membentuk insan kamil.
Pemupukan kecerdasan otak bole+
dilakukan melalui pembelajaran
dan penguasaan mata murid dan
disekola+
Pembelajaran berlaku sekiran&a terdapat
peruba+an dalam pemikiran.
,,,murid men&esuaikan pengeta+uan &ang
diterima dengan pengeta+uan &ang sedia ada
untuk membina pengeta+uan baru.
-.erbal / linguistik
Murid memberi interpretasi baru
mengenai sesuatu cerpen atau +asil
kesusasteraan.
- 0ogik / Matematik
Murid menjalankan eksperimen &g
keputusann&a di luar jangkaan murid.
- .isual / ruang
Murid melukis sesuatu menggunakan
stail# media atau ba+an baru.
- Kinestetik
Murid menggunakan pergerakan atau
stail baru dalam tarian dan drama.
- Mu1ik
Murid meng+asilkan mu1ik &g kuar biasa
tetapi masi+ seronok dan gemar
didengar.
- 2nterpersonal
Murid menginterpretasi moti* watak
seseorang dalam cerita atau drama.
- 2ntrapersonal
Murid mema+ami diri secara lebi+
mendalam dgn mengaitkan apa &g
dipelajari dgn sendiri.
- 3aturalis
Murid mencari cara menggunakan ba+an
alam semulajadi sbg ba+an sumber
peng+asilan sesuatu &g baru dan luar
biasa.
Pembelajaran manusia berlaku dengan cara memer+atikan orang
lain melakukan sesuatu.
(i" Peniruan secara langsung. 4engan mengambil ba+an maujud#
murid meniru dan meminda+kan +al subjek ke satu gambar atau
kepada model baru &ang ditirun&a
(ii" Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.
%ekatlakuan merupakan sekatan tingka+ laku &ang sesuai dalam
situasi tetapi tidak sesuai pada situasi &ang lain.
(iii" Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan
kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip
dan tidak mempun&ai jati diri dalam ruang lingkup ke+idupann&a.
Mengikut Gagne#
pengalaman &ang
disimpan dalam stor
ingatan jangka
panjang adala+
penting bagi
manusia untuk
mengaitkann&a
dengan pengalaman
baru#
- lapan *asa biasa
&ang dialami ole+
manusia dalam
proses
pembelajaran iaitu
*asa motivasi# *asa
ke*a+aman# *asa
pen&impanan# *asa
pema+aman# *asa
ingatan kembali#
*asa generalisasi#
*asa prestasi dan
*asa maklum balas.
Melalui teori ini
murid dapat 5
- 6erinteraksi
dengan ba+an#
subjek dan +asil.
- 6erinteraksi
dengan orang lain
dalam proses
peng+asilan atau
pen&ampaian.
- Mendapat maklum
balas dari orang
lain.
- 6ekerjasama
dengan orang lain
dalam proses
peng+asilan kar&a.
- Mengelak
perlakuan &ang tidak
diingini.
- Mengekalkan
perlakuan &ang
diingini.
Teori
Pembelajaran
%osial