Anda di halaman 1dari 10

TEORI DASAR PENGUKURAN TANAH ( LAND SURVEYING )

1. PENDAHULUAN
A. Pengukuran tanah !"eakan #en$a! %
Pengukuran &aa "!ang atar' "!ang (ang !angga& atar aa)ah "!ang (ang
#e#&un(a! $arak ter$auh ** k# (Sut+#+ ,+ng-+.!tr+' I)#u Ukur Tanah )
Pengukuran ge+e-(' &engukuran (ang #e#&erhat!kan )engkung &er#ukaan
"u#!' karena k!ta tahu "ah/a "u#! !tu "er"entuk e))!&-+!. Untuk &erh!tungan
&engukuran &aa "!ang )engkung !n! t!ak -e#uah &erh!tungan &aa "!ang
atar. Pengukuran !n! #engunakan -(-te# k+r!nat an &r+(ek-! &eta tertentu.
0. A&)!ka-! "!ang &engukuran
Pengukuran Kaa-tra) % 0PN' P00' Tata K+ta ( DPPT DKI ).
Pengukuran untuk &e#"angunan 0a-!. Data S!-te# In1+r#a-! Ge+gra2 ( S.I.G )
Pe#"uatan &eta ru&a "u#! % 0ak+-urtana)' D!t+& AD' 0PPT ' )).
Reka(a-a an eng!neer!ng' #e)!&ut!% &eren.anaan -uatu ka/a-an' &e#"angunan
$a)an an $e#"atan' &e#"angunan geung 3geung' &e#"angunan &a"r!k 3 &a"r!k
&etr+ k!#!a' k!)ang #!n(ak atau -e.ara u#u# untuk -e#ua "!ang k+n-truk-!
Pengukuran Untuk E4&)+ra-! an E4&)+!ta-! Perta#"angan.
Pengukuran a-ar -unga!' anau' )aut an &era!ran )a!n (ang $uga !-e"ut
&engukuran S+un!ng atau 0ath(#etr!' (ang !gunakan untuk &e#"uatan
&e)a"uhan )aut' a)ur &e)a(aran ka&a)' &e#"angunan R!ge An$ungan #!n(ak )e&a-'
&anta!an $a)ur &!&a ga-5#!n(ak "a/ah )aut.
Dan a&)!ka-! &aa "!ang )a!n -e-ua! &erke#"angan tekn+)+g! an ke"utuhan
&engguna ata -ur6e( an &e#etaan.
7. K)a-!2ka-! 8a"atan $uru ukur tanah (ang "er)aku ! !n-tan-! -/a-ta.%
Pe#"antu $uru ukur atau )a"+ur' +rang (ang #e#"antu a)a# -uatu tea#
&engukuran (ang #e#&un(a! atau t!ak -a#a -eka)! &engetahuan tentang
&engukuran #!-a)n(a tenaga )+.a) ( har!an )e&a- ) (ang !rekrut !)+ka-! &r+(ek.
Petuga- &e#egang ra#"u ukur' #eteran atau target (ang !-e"ut $uga
7ha!n#an9 +rang (ang #e#"antu &engukuran (ang #engetahu! te+r( tentang
&engukuran' #ereka #!n!#a) tahu &+-!-! atau et!) 3 et!) (ang &er)u !ukur.
A-t. Sur6e(+r' +rang (ang #e#&un(a! keah)!an -e"aga! $uru ukur (ang "ertuga-
#enga#"!) ata5 )a(+ut ata !)a&angan an #a#&u #engunakan a)at:a)at ukur
tanah' #!--a) the++)!t' T+ta) -tat!+n' ,ater&a-.
8un!+r Sur6e(+r' Orang (ang -uah #a#&u untuk #e)ak-anakan -ega)a $en!-
&engukuran an #a#&u #enggunakan -e#ua a)at ukur' #eng+)ah an
#ena#&!)kan ata ukur a)a# "entuk gra2k ( ga#"ar ) -erta #engua-! #!n!#a)
-a)ah -atu &r+gra# &engga#"aran ( 7AD ). Sur6e(+r $uga haru- a&at
#engarahkan an #e#"!#"!ng A-t. Sur6e(+r.
Sur6e(+r' ke#a#&uan tekn!- an &enga)a#ann(a )e"!h ar!&aa 8un!+r Sur6e(+r
Sen!+r Sur6e(+r' ke#a#&uan tekn!- an &enga)a#ann(a )e"!h ar!&aa Sur6e(+r
$uga haru- a&at
a);eren.anakan an #engatur -uatu &eker$aan &engukuran'
");enera&kan #et+e &engukuran (ang e1ekt!1 an #enera&kan -&e-!2ka-!
-tanar &engukuran ( Kete)!t!an ) -e-ua! $en!- &eker$aan an )+ka-! &eker$aan (ang
!haa&!.
.);a#&u #engata-! #a-a)ah tekn!- $!ka ter$a! #a-a)ah a)a# &engukuran.
);a#&u #engatur #a-a)ah tekn!- an n+n tekn!- !)a&angan
e)Da&at #e#"uat 1+r#at:1+r#at )a&+ran an #eng+ntr+) kua)!ta- &eker$aan
-ur6e(+r.
1);a#&u #e#"uat )a&+ran akh!r -uatu &eker$aan &engukuran.
D. Pengetahuan a)at Ukur Tanah ( In-tru#ent Sur6e(!ng )
A)at ukur 8en!- the++)!t #anua) an T+ta) Stat!+n
8en!- The++)!t ;erek Pa"r!k &e#"uat
T< ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
T<. >nr ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
T1 ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
T? ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
T@ ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
T1A ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
RDS ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
RDH ,!) ,!) S/!=er)an ;anua)
T1<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# D!g!ta)
T7 A<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
T7 B<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
T7 11<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
T7 11<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
T7 1C<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
TPS @<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
TPS C<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
TPS 11<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# T+ta) -tat!+n
TPS 1?<< Le!.a Le!.a ge+-(-te# Da&at !ga"ung engan GPS
GTS ?1< T+&.+n T+&.+n' 8a&an T+ta) -tat!+n
GTS ?1? D T+&.+n T+&.+n' 8a&an T+ta) -tat!+n
SET II0 S+kk!a S+kk!a' 8a&an T+ta) -tat!+n
SET D0 S+kk!a S+kk!a T+ta) -tat!+n
SET @7 S+kk!a S+kk!a T+ta) -tat!+n
SET *<< S+kk!a S+kk!a T+ta) -tat!+n
SET A<< S+kk!a S+kk!a T+ta) -tat!+n
SET @<< S+kk!a S+kk!a T+ta) -tat!+n
SET @1< S+kk!a S+kk!a' 8a&an T+ta) -tat!+n
8en!-:$en!- GPS
GPS ;erek Pa"r!k &e#"uat T(&e
Gar#!n@B Gar#!n Na6!ga-!
Gar#!n 1?.4 Gar#!n Na6!ga-!
Eag)e E4&)+rer Tr!#")e Na6!ga-!
;age))an GPS Tra.ker ;age))an Na6!ga-!
D<<< SSE Tr!#")e Ge+et!.
D<<< SS! Tr!#")e Ge+et!.
S(te# @<< Le!.a Ge+et!.
S(-te# *<< Le!.a Ge+et!.
E. Pengetahuan S+1t/are Peng+)ah ata an Pengga#"aran
8en!- S+1t/are ;erek Pa"r!k &e#"uat Keterangan
Pr+)!nk S+kk!a S+kk!a Untuk D+/n)+a ata TS
7+#- S+kk!a S+kk!a Untuk D+/n)+a ata TS
Le!.a OE.e Le!.a Le!.a Untuk D+/n)+a ata TS ;erk Le!.a
LGO Le!.a Le!.a Untuk D+/n)+a ata TS an GPS ;erk Le!.a
SKI Le!.a Le!.a Untuk D+/n)+a ata GPS ;erk Le!.a
0erne--e Untuk D+/n)+a ata GPS an &eng+)ahan ata GPS
D!&+& Untuk D+/n)+a ata GPS an &eng+)ahan ata GPS
Ga#!t Untuk D+/n)+a ata GPS an &eng+)ahan ata GPS
Aut+.a 5 LDD Aut+.a Aut+e-k Untuk Se#ua $en!- &engga#"aran ( S+1/are
(ang &a)!ng )ua- Penggunaan(a)
SDR ;a& S+kk!a S+kk!a Untuk D+/n)+a ata TS 'Peng+)ah ata an
&engga#"aran Se#ua &eker$aan &engukuran
1?D S+kk!a S+kk!a Untuk D+/n)+a ata TS 'Peng+)ah ata an &engga#"aran
Se#ua &eker$aan &engukuran
Ge+.+# Ge+.+# Untuk D+/n)+a ata TS 'Peng+)ah ata an &engga#"aran
Se#ua &eker$aan &engukuran
Sur&a. Peng+)ah ata &eker$aan &engukuran an Peng+)ahan ata Ge+)+g!
( Ge+)+g! ;+e)!ng
Terra#+e) Terra#+e) S&e.tra Untuk D+/n)+a ata TS 'Peng+)ah ata an
&engga#"aran Se#ua &eker$aan &engukuran
Sur1er 'Peng+)ah ata an &engga#"aran Se#ua &eker$aan &engukuran
;!.r+#!ne Peng+)ah ata an &engga#"aran Se#ua &eker$aan &engukuran
( Perta#"angan )
;!ne-.a&e ;!n.+# Peng+)ah ata &eker$aan &engukuran an Peng+)ahan ata
Ge+)+g! ( Ge+)+g! ;+e)!ng )
Vu)6.an Peng+)ah ata &eker$aan &engukuran an Peng+)ahan ata Ge+)+g!
( Ge+)+g! ;+e)!ng
;a&!n1+ E-r! Peng+)ah ata &eker$aan &engukuran an S+t1/are S!-t! !n1+r#a-!
Ge+gra2-
Ar. In1+ E-r! Peng+)ah ata &eker$aan &engukuran an S+t1/are S!-t! !n1+r#a-!
Ge+gra2-
Er#a&&er Peng+)ah ata 7!tra Sate)!t an S+1t/are S!-t! !n1+r#a-! Ge+gra2-
Dan )a!n 3 )a!n
>. ;ate#at!ka a-ar untuk Pengukuran
1. Ph(tag+ra-
.?F a? G"? -!n ?G .+- ? F 1
-!n F .5a .+-e. F 15-!n
.+- F .5" -e. F 15.+-
Tan F a5" .+t F 15tan
?. TEORI PENGUKURAN TERESTRIS ( PLAN SURVEYING )
a. ;et+e &engukuran
;et+e Tr!)atera-! % Kata !n! "erart! &engukuran t!ga -!-!
0!)a &r!n-!& Tr!)atera-! !tera&kan &aa ga#"ar !ata- #aka (ang haru- !)akukan
aa)ah -e"aga! "er!kut %
Ukur &an$ang A0' 07' 0A 9 untuk &engga#"aran &+-!-! t!ang )!-tr!k ( 0 ) k!ta
#enggunakan $angka ( "!-a $uga engan &r+gra# aut+.a ) -e-ua! -ka)a (ang
!&aka!' &er&+t+ngan ar! )!ngkaran (ang ter"entuk ar! &utaran ! A an ! 0 !tu)ah
&+-!-! t!t!k 0.
8a! &engukuran Tr!)atera-! han(a #engukur ( #engunakan ) ata $arak )!near -a$a.
;et+e Tr!angu)a-! % #et+e !n! $uga !-e"ut &eng!katan ke#uka.
Untuk #enentukan &+-!-! t!t!k 0 engan .ara tr!angu)a-! (ang "eraa !-e"rang
-unga! #aka9 Gar!- 0a-!- A0 !ukur $arakn(a' a)at ukur -uut ( te++)!t ) !!r!kan !
t!t!k A "a.k-!ght ke t!t!k 7 engan "a.aan <<H<<I<<J )a)u arah kan ket!t!k 0 "a.a
-uut' !n! aa)ah -uut a.( "!-a $uga "a.k-!ght ke 0' )a)u arahkan ke 7'ta&! (ang
!a&at -uut )uar ).-ete)ah !tu &!nahkan a)at ke t!t!k 0' "a.k-!ght ke t!t!k A )a)u
"!!k t!t!k 7' "a.a -uut (ang !a&at ' #aka !n! aa)ah -uut ".
;et+e P+)ar % ;et+e !n! $uga !-e"ut #et+e &+)(g+n
7ara !n! #engukur ua gar!- an -uut (ang #enga&!tn(a.
D! )a&angan A0'A7 an -uut 7A0 !ukur.
7ara &engukuran !ata- #eru&akan .ara k+n6en-!+na) (ang -er!ng !gunakan'
untuk -aat !n! "an(ak .ara:.ara (ang )e"!h #+ern !gunakan -e!r!ng engan
ke#a$uan I)#u Ge+e-! ( !te#ukan a)at:a)at ukur (ang .angg!h #!-a)
#enggunakan Re.e!6er GPS ) an I)#u .+#&uter (&r+gra# &eng+)ah ata an
&engga#"aran ).
PEGUKURAN TOPOGRA>I
1. Pengukuran P+)!g+n
a. Peren.anaan Per-+n!) an &era)atan
8u#)ah &er-+n!) untuk &engukuran &+)!g+n !-e-ua!kan engan k+n!-! #ean (ang
aka !&etakan. Untuk #ean (ang "erat #!-a) hutan atau -e#ak "e)ukar'
!&er)ukan $u#)ah &er-+n!) C +rang' engan &+-!-! -"" %
K Satu +rang -ur6e(+r "eraa ! &+-!-! a)at ukur !"antu A-t.Sur6e(+r
K Satu +rang &e#"antu untuk &+-!-! "e)akang 5 "a.k-!ght
K Dua +rang &e#"antu !tengah untuk #er!nt!- $a)ur
K Satu +rang &e#"antu untuk #e#"a/a &er"eka)an an antar &er)engka&an ke
e&an
K Satu +rang !e&an untuk #en(entr!ng 5 &a-ang target !&at+k e&an.
Per-+n!) untuk #ean (ang r!ngan' #!-a) !&erk+taan .uku& engan D atau
#ak-!#a) * &er-+n!)' engan &+-!-! -""%
K Satu +rang -ur6e(+r "eraa ! &+-!-! a)at ukur !"antu A-t.Sur6e(+r
K Satu +rang &e#"antu untuk &+-!-! "e)akang 5 "a.k-!ght
K Satu +rang &e#"antu untuk #e#"a/a &er"eka)an an antar &er)engka&an ke
e&an
K Satu +rang !e&an untuk #en(entr!ng 5 &a-ang target !&at+k e&an.
Untuk &era)atan &engukuran &+)(g+n #!-a)n(a #enggunakan T+ta) Stat!+n%
NA;A ALAT 8U;LAH KETERANGAN
T+ta) Stat!+n 1 un!t K+n!-! "a!k
Tr!&+ @ un!t
ReLekt+r ? un!t
St!.k 1 un!t
A)at Tu)!-
;eteran ke.!) ? "uah
>+r# ata &+)!g+n -e.uku&n(a
Ra!+ HT @ "uah
Da1tar K+r!nat 0; 8!ka aa
Pa(ung 1 "uah
Peta5ga#"ar )+ka-! 8!ka aa
". Sett!ng &era)atan -ur6e(
Se"e)u# a)at ukur -!a& !gunakan ter)e"!h ahu)u -e#ua &era)atan -ur6e( !.ek
k+n!-!n(a ' a&a #a-!h )a!k &aka! atau t!ak aa keru-akan !a)at ter-e"ut' $angan
-a#&a! -uah !)a&angan "aru !ketahu! a)at t!ak a&at !gunakan.
Yang &er)u !.ek aa)ah%
0a.aan -uut H=' a&akah "a.aan -uutn(a #a-!h #a-uk t+reran-!' #!-a) a)at
!arahkan ketarget (ang agak $auh an -uut !-et <<M<<I<<J )a)u ter+&+ng !"a)!k
&aa keaaan &e#"a.aan )uar "!a-a' #!-a) ter"a.a 1B<M<<I<*J "a.aan !n! #a-!h
#a-uk t+)eran-! $!ka #e#ang a)at #e#&un(a! kete)!t!an N*J.
K+n-tanta Pr!-#a' a&akah -uah -e-ua! engan -&e-!2ka-!n(a'#!-a) P7 :@< untuk
TS S+kk!a' P7 < untuk TS #erek )e!.a. 7ek $arak te#"akan TS engan #eteran 0a$a
a&akah -e)!-!hn(a $auhO
7ek k+n!-! Tr!&+' a&akah t!ak aa .)a# (ang ken+r atau )e&a-.
.. Peren.anaan $a)ur &+)(g+n
Sete)ah k!ta !)a&angan #aka k!ta haru- +r!enta-! #ean untuk )!nta-an $a)ur
&+)(g+n' k!ta &!)!h $a)ur (ang &a)!ng "agu- #!-a)n(a ;eng!kut! $a)ur $a)an (ang -uah
aa atau ka)au t!aka aa $a)n k!ta &!)!h $a)ur (ang t!ak ter)a)u "an(ak r!ntangan.
. Pengukuran 8a)ur &+)(g+n
Pengukuran &+)(g+n #!n!#a) k!ta #enggunakan &engukuran -atu -er!e -eh!ngga
ata (ang !a&at aa)ah ? -uut an D $arak.
Langkah &engukuran -uut -atu -er!e%
0er!r! ! P+-!-! O "a.k-!ght engan "a.aan <<M<<I<< &utar ter+&+ng arahkan ke
target e&an "a.aan @*M@<I1<J' ter+&+ng !"a)!k ( &+-!-! L" ) arahkan )ag! ke target
e&an ter"a.a ?1*M@<I*J' &utar ter+&+ng ( #a-!h a)a# &+-!-! L" ) ke arah
0a.k-!ght ter"a.a 1CPM*PI*BJ.
Perh!tungan -uut -e"aga! "er!kut %
@*M@<J1<J : <<M<<I<< F @*M@<J1<J
?1*M@<I*J : 1CPM*PI*B F @*M@<J<CJ
rata 3 rata -uut F @*M@<J<B.*J
e. Perh!tungan &+)(g+n tertutu&