Anda di halaman 1dari 7

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata pelajaran : Matematik
Tingkatan : 4 Ibnu Sina
Tarikh : 03 oktober 2014
Masa : 70 minit
Bilangan pelajar : 35 orang
Topik : statistik
Subtopik : Mod, Min Dan Median

Objektif Pembelajaran : Pelajar dapat memahami dan menggunakan konsep mod untuk
menyelesaikan masalah

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran pelajar akan dapat :
1) Menentukan mod bagi:
a) Suatu set data
b) Data yang diberikan dalam jadual kekerapan
c) Menentukan mod dan kekerapannya daripada piktograf,
carta bar, graf garis dan carta pai.

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah memahami konsep kekerapan dan dapat
mewakilkan data dalam bentuk piktograf, carta bar, graf garis dan
carta pai.

Bahan bantu mengajar : Slaid powerpoint, Komputer riba, projector, papan putih, marker.

Bahan bantu belajar : Lembaran kerja, buku teks, kertas A4

EMK : Membanding beza, menjana idea, membuat keputusan.

Habits of Mind : Berfikir secara fleksibel, berusaha kea rah ketepatan, saling
bergantungan.

Nilai-nilai murni : Kerjasama, kebebasan, hormat - menghormati
2


Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pd P Catatan
Set Induksi
(5 minit)

Apakah maklumat
yang perlu anda
dapatkan ?.
(pendapatan
keluarga murid
tingkatan 5)

Bagaimana
maklumat tersebut
akan anda
perolehi?.
(Murid
dibahagikan dalam
kumpulan untuk
mendapatkan
maklumat dari
tingkatan 5. )


1. Murid diberi penerangan tentang satu
situasi. Sejumlah wang RM 10,000 yang
didermakan oleh seorang dermawan
perlu diagihkan pada murid dari
tingkatan 5.

2. Murid perlu tentukan pendapatan
minimum keluarga murid yang layak
untuk diberi bantuan.

3. Murid perlu pastikan bantuan yang
diterima itu adalah dalam amaun yang
munasabah.


BBB :
Kertas A4,
marker

Nilai murni:
Kerjasama
Yakin

Teknik:
Bersoal jawab
secara umum,
Mengenalpasti
masalah,
menjelaskan
masalah


Langkah 1
(15 minit)

Bagaimana anda
kumpulkan data
tersebut?.
(murid akan
memberikan
pelbagai jenis
jadual data
mereka)

Siapa boleh
jelaskan apa yang
perlu ada dalam
jadual kekerapan
longgokan?.
( selang-kelas,
sempadan atas
kekerapan,kekerap
an longgokan )


1. Murid mengumpul data pendapatan
ibubapa murid tingkatan 5.

2. Murid menukarkan data yang diperolehi
ke dalam jadual kekerapan longgokan.

3. Murid mengimbas kembali
pembelajaran lepas dan berupaya untuk
membuat jadual kekerapan longgokanBBB :
Kertas
mahjong,
marker

Nilai murni:
Kerjasama,
bertolak ansur

Teknik:
Bersoal jawab
secara umum,
Mengenalpasti
masalah,
menjelaskan
3

masalah
Langkah 2
(15 minit)
Menentukan mod,
min dan median
daripada data dan
jadual kekerapan1.

Definisi mod dan
min :
Mod adalah nilai
yang paling
kerap wujud di
dalam set data.
Mod digunakan
untuk
menentukan
kategori yang
kerap terjadi.
Min adalah nilai
purata bagi
sebuah data.
Min merupakan
ukuran yang
paling luas
penggunaanya
dalam statistik.

1. Pelajar ditayangkan dengan slaid
powerpoint yang mengandungi cara
menentukan mod, min dan median.
2. Guru menerangkan kepada pelajar
langkah-langkah menentukan bagi suatu
(a) Set data
(b) Data yang diberikan dalam jadual
kekerapan
3. Murid berbincang antara satu sama
lain untuk menyelesaikan masalah
yang diberi berdasarkan bahan
ransangan.
4. Setelah itu, pelajar perlu menerangkan
kaedah yang diperolehi di hadapan
kelas.
5. Guru bersoal jawab dengan murid
tentang jawapan yang diberikan
BBM:
slaid
powerpoint,
kertas
mahjong

Nilai murni :
Kerjasama,
yakin dan
keperihatian.


Teknik:
Perbincangan
Langkah 3
(20 minit)

Apakah skala
yang sesuai untuk
melukis ogif?.
( murid akan rujuk
pada sempadan
atas , kekerapan
longgokan)1. Pelajar ditayangkan dengan slaid
powerpoint yang mengandungi suatu
rajah pictogram dan ogif.
2. Pelajar diberikan penerangan oleh
guru langkah-langkah menentukan
mod bagi suatu graf
3. Murid menggunakan kertas graf untuk
melukis ogif dari jadual kekerapan
longgokan tadi.BBM:
slaid
powerpoint,
lembaran
kerja.

Nilai murni:
Kerjasama
Yakin
Berani
Perihatin
4


4. Murid menganalisa dari ogif yang
dilukis, berapakah berpendapatan
minimum yang layak mendapat
sumbangan itu dan berapakah amaun
yang munasabah itu.
5. Guru bersoal jawab dengan pelajar
tentang jawapan yang diberikan.


Kaedah :
Berbincang
antara ahli
kumpulan
secara kreatif
dan kritisLangkah 4:
(15 minit)
penilaian

Lembaran kerja
1. Pelajar diberikan tugasan untuk
diselesaikan secara bekerjasama
dalam kumpulan.
2. Guru meminta pelajar membentuk
kumpulan yang terdiri daripada lima
orang
3. Guru memberikan lembaran kerja
kepada setiap kumpulan
4. Setiap kumpulan diberikan masa
selama 10 minit untuk menyelesaikan
masalah yang diberi
5. Setiap kumpulan akan menghantar
seorang wakil untuk membentangkan
hasil kerja kumpulan.
6. Guru akan menilai jawapan dan
membuat pembetulan secara terus
sekiranya terdapat kesilapan.
7. Guru akan memberi pujian kepada
kumpulan pelajar yang berjaya
menjawab dengan betul dan
menggalakkan pelajar yang membuat
kesilapan supaya tidak.BBM:
lembaran
kerja, kertas
kajang

Nilai murni:
Kerjasama,
Yakin, Berani,
Perihatin

Kaedah :
Berbincang
antara ahli
kumpulan
secara kreatif
dan kritis
5


Penutup
(5 minit)

Contoh soalan:
1) Bagaimana
untuk
menentukan mod
bagi suatu set
data?
2) Bagaimana
untuk
menentukan mod
daripada jadual
kekerapan?
3) Bagaimana
kah menentukan
mod daripada
piktograf, carta
bar, graf garis
dan carta pai?1. Guru meminta pelajar untuk
merumuskan apa yang telah dipelajari
2. Guru bersoal jawab dengan pelajar
tentang topik yang telah dipelajari.
3. Menggalakkan para pelajar memberi
contoh perkaitan subtopik ini dengan
kehidupan seharian.
4. Guru akan memberi peta konsep
kepada pelajar untuk memudahkan
mereka membuat ulangkaji pelajaran.
5. Pelajar diminta oleh guru untuk
meyelesaikan latihan dalam buku teks.
6. Guru mengucapkan terima kasih
kepada pelajar di atas kerjasama yang
telah diberikan.


Kaedah:
Perbincanga,
Soal dan
jawab

BBM:
Papan putih,
pen, marker,
peta konsep

KBKK:
Mengimbas
kembali
dan membuat
rumusan

Nilai:
Kerjasama,
bersedia
untuk
mencuba
Jadual Kekerapan Longgokan
6

Pendapatan Ibubapa
(RM )
Sempadan Atas Kekerapan Kekerapan Longgokan
100 - 199 0 0
200 299 15 15
300 399 24 39
400 499 33 72
500 599 63 135
600- 699 66 201
700 799 30 231
800 899 9 240
900 999 10 250Lembaran Kerja 1
7

1 Data dalam Rajah 13 menunjukkan jumlah jam yang digunakan oleh 40 orang murid bagi
melayari internet dalam satu bulan.

62
58 47 78 63 65 46 37
55 68 78 58 80 67 59 41
58 95 43 86 80 52 64 54
79 87 73 88 45 51 72 32
60 61 63 69 72 78 73 75
Diagram 13
Rajah 13

(a) Berdasarkan data dalam Rajah 13 dan dengan menggunakan selang kelas 10 jam,
lengkapkan Jadual 2 dalam ruangan jawapan.

(b) Nyatakan kelas mod, median dan min

(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 jam pada paksi mengufuk dan 2 cm
kepada 5 orang murid pada paksi mencancang, lukis satu ogif untuk data tersebut.

(d) Daripada ogif anda di (c),
(i) Cari kuartil ketiga
(ii) Seterusnya, terangkan maksud kuartil ketiga.