Anda di halaman 1dari 7

Penggunaan

Perisian
lnteraktif
Dalam Pengajaran
dan
Pembelajaran
Matematik
Siti Huzaifah
Binti Mohamma
d (huzaifah@pms'edu'my)
i:;rfii[,
komputer datam bidang
pendidikan meniadi
2"mgri!.p,enting
dan tetah menuniukkan
kesan
vang
besitu mengkagumkan.
;;;;p;"t";;"put
r"^niii'iii"
xre"tiuni'dan
in-ovasidisamping
cekap mensgunakan
teknotogi dalam suasana
pembelai?lal
.y3ls ,interaitif
dan menyeronokkan'
Di samping itu' penggunaan
teknologi datam
pendiditin'i,"turitix
teiln ternumiiimierixan
manfaat
yang berguna kepada
pelaiar dalam
menguasai konsep-xons,Jp
i,ii"iutit. SaUn s,aii"pl'rijiui
irt"ruXtif
yang'biaia digunakan adal,ah Geomete(s
Sketchpad
(csP). Perisi{n 1ni';a;ngat sesuai aiguni|an untux mengala'iopik
berkaitan
geometli kerana ianya
dapat membantu
petaiar untuk meicipta, menerotra'-i*
,,"i,rgurutisis
maklimat
yang dipelaiari' Peisian GS.P ini
turut mempunyai
beberapa
kelebihan aatam
pengiiran Ain perybe,laiaran
matematik berbanding
pengalaran
yang terdapat dalam iit u-nuxu ruiukan
yurg G;"iu't statik' ta turut memainkan
peranan penting dalam
menggalakkan
pelaiar i"ig;;,"ii
xonsep
"nrut",uiii
s;ecara mendalam untuk membina
gambaran matematik'
perisian
ini boreh aigunaiai untuk mem'bina ,oi"i intiixt,r mabmatik
bermura dari asas penyiasatan tentang
bentuk dan nombor sehingga
ke tahap
vurg
i"Lin-iiiggi
i"it'
gambar-gambar animasi bagi slsfem-slsfem
kompteks.
ranap
pencapaiii
p"ttiiuiuaLtin ti[aX i"'ma iabi petaiar-yang iengikuti kaedah tradisional dan
vang
menggunakan
kaedah csE iirui, teoritelah aiieiuxaxii
oteh Pierre van-Hiete dan Dina van Hiele-Geldof
berkaitan
pembelaiaran
geometri. Mengikut x,aliai ierexa' terdapat lima aras bagaimana
pelaiar berfikir dan
belajar tentang
geometril-B;tiiu i:urut iencada-nlX";;;;;;A"';"i,pendekatan
lima aras yang waiib ditalui oleh
setiap
pelaiar aaam me,mpiltii"ri seo^etri
:""uiu
i"'p"'i6xut
iaitu.aras 1 (visualisasi)' aras 2 (analisis)' aras 3
(deduksi informar), urut'z-'oi"Jix"i_ro1mat1
auiZli"
Sirigor) Naltyn besitu, terdapat iuga
masatah vang
dihadapi berkaitan
penggunaan GSP' Antaranvl
x"ii'u'duri
pendedahan mengenai
perisian ini menyebabkan
ia tidak digunakan ,""u'i- iitrus. Tempoh ,""2
yZ'g bihad
iuga
menyebabkan
pelaiar tidak dapat menguasat
kemahiran
perisian ASi-iu'ii
,tasa yang aitentiian'.
Oteh iti,
ierisiai
ini perlu didedahkan secara menyeluruh
kepada
para pendidik K;;;pri;;;y;,
p6rg-n"iit* miiut
p"ib"tui"r"n
geometri
vans
mengsunakan
GSP ini
mampu meniadi aut n",iir'i,[iiui",i Viig
eiektiif disamping
dapat mencorikkan
persekitaran
pembelaiaran
yang
berpusatkan Pelaiar'
1. PENGENALAN
Penggunaanteknologidalampengajarandanpembelajarandibilikdarjahbanyakmembantu
mempertingkatkan
kefahaman
dan
p"nguu*un
pelajar dalam sesuatu tajuk' Kebelakangan
ini para
pengkaji tetah menjj;k;;
banyak kajian tentang aplikasi teknologi dalam
pendidikan
yang mana
kebanyakan
Oapatan
menunjukkan
*"iun
pl.ltif i"i'fi"J"p kefahaman
pelajar dalam sesuatu tajuk
yang disampait<an
pensyararr. eengaJaran
,iatematik
juga tidak dapat lari dari penggunaan teknologi
untuk memudahkan
pengajarannya. salah'.utu
t"rnoio[i
yang diperkenalkan
ialah
,perisian
interaktif
Geometer,s
Sketchpad
(GSp) yang direka
"pl"
rntuf."nremr-ioafrxan
pengajaran dan
pembelajaran
matematik terutamanya
yang melibatkan
geometri'
penggunaan perisian interaktif O"i"i-t"ninO1aif91
kefahaman
pelajar tentang sesuatu
konsep serta dapat *lnrouri
gambaran visuat Oan me-mudahkan
pengiraan kompleks'
?itTllg Y
ia dapat *"rungrunf
p"f uj"i untuk belajar secara.. berkesan,
dengan bimbingan
yang mlnlmum'
peluang pembelajaran
yang sama
;ug.a
ofrai;n"iil."n
\enaia
pelajar yang me.mpunyai
pelbagai
kebolehan
Oan fecerOasanl
perislan-inteJt<iit
juga
memUintu
pelajir mendapat dan mengumpul
maklumat
yang mungkin sukar diperolehi
O"L'i teaOaan biasa' Suasana
pembelajaran
yang
seronok, mencabar
din berbentut
p"n"rltu*-juga
_dapat.diwujudkan.
sifat ingin tahu dan ingin
mencuba
dalam kalangan
pelajar
iuga
Oap; dipr'pu"t . Sutuin itu diya kreativiti, inovasi dan imaginasi
pelajar daPat dikembangkan'
2. GEOMETER'S
SKETCHPAD
Perisian
geometri interaktif telah diperkenalkan
sejak tahun 1986 lagi' Perisian Geometer's
sketchpad
(csp)
"out"h
merupakan
-;;;.i;;
ggoTl{ dinamik
yang mula diperluaskan
penggunaannyu
puOJiApril 1991. Perisian matemJtik GSP mula dipelopori
oleh Nicholas Jackiw
pada tahun lggS
yang p"J" t"tit" itu tefafr m"mpe4tembangkan
versi pertama The Geometer's
(
s
t
I
r
I
)
I
(
I
*
*
DIGES PMS BIL. 4
I
I
/ang
ekan
laan
?lam
rfer's
anya
iP ini
iaran
alam
ntik.
ftang
sfem
yang
bkan
uasai
Iuruh
)P ini
yang
yang
eldof
'dan
oleh
ras 3
)antu
para
nana
tajuk
rologi
rraktif
jaran
suatu
rg itu
mum.
bagai
rmpul
yang
ingin
Jinasi
leter s
askan
ackrw
eter's
DIGES PMS BIL.4
,
Sketchpad. Perisian ini.diberi nama sempena lvan sutherland's'1963
SKETCHPAD
program,
iaitu
satu usaha permulaan
dalam interaktif komputer grafik (Sutherland,
1963).
pada
tahun 2001, GSp
telah ditambahbaik fungsinya dalam versi ke empat yang memuatkan Geometri Dinamik untuk
pengajaran
algebra dan kalkulus.
GSP juga
merupakan suatu program perisian geometri yang interaktif yang digunakan untuk
meneroka geometri
Euclidean, aljabar, kalkulus dan l-ain-lain Uioung rvatemaiit<
iwi[ipeoia,
2009).
Perisian GSP ini turut digunakan untuk mencipta, meneroka dan menganalisis bidang matematik
yang luas' Perisian ini boleh digunakan untuk membina model interaktif matematik bermula dari asas
penyiasatan
tentang bentuk dan nombor sehingga ke tahap yang lebih tinggi iaitu gamoar-gamuar
animasi bagi sistem-sistem kompleks (The Geomlter's sketchiao, zoos). Hiiini turuj oisot<ong oteh
Rahim (2002):
"Software
such as Geometer's Sketchpad can create an environment where the
students explore geometry
and make conjectures about different geometric
properlies.
Learning geometry
woutd then be turned into a sequence of parT-paft,
Part-to-whore interrerationships
discovery of geometric
figures"
Perisian GSP sangat sesuai digunakan untuk mengajar topik berkaitan geometri
kerana ianya
dapat membantu pelajar
untuk mencipt,a, meneroka dan m-enganalisis serta membantu mereka untuk
menguasai tiga pering.kat
awal dalam pemahaman
konsef geometri,
iaitu membuat visualisasi,
membuat penerokaan
dan penyiasatan,
membuat analisis dan riembuat deduksi secara informal. Hal
ini bertepatan dengan pandangan yang dirontarkan oreh christy (200a):
"Geometry
software is a very impoftant tool in develo[iig ana bsting individuat ideas
in the classroom. Students can make their own
"onj""irr""
and "see',
them as they
are tested, making a connection between what they were thinking and a visual for
what is really happening. For a lot of students fhi; is att that i{ needed to make
something "click"
inside their heads that tetts them "oh, yeah, now t get it,'
3. KELEBIHAN GEOMETER'S SKETCPAD
Perisian GSP adalah merupakan "Dynamic
Geometry Software" yang membolehkan pelajar
membina, melukis dan memanipulasi titik, garisan dan obje[-objek yang laii pada skrin komputer.
Setelah membina objek yang diingini pelajai b_oleh menggerat<t<an dan menarik titik, garis dan objek
tersebut untuk melihat ciri-ciri objek tersebut (Cuoco a d6toennerg, 1995). oleh kera"na terdapatnya
manipulasi objek ini dengan arahan dan mengklik pada objek menjadikan perisian
ini dinamik
berbanding perisian-perisian yang biasa.
Perisian GSP dapat membantu pengguna
mengubah atau menukar objek di atas skrin dan
perubahan
terhadap objek tersebut dapat diperhatikan J"ng"n serta merta (Glass & Deckert, 2ooj).
la turut dilengkapi dengan fungsi-fungsi untuk membina elehen asas Geometri Euklidan (titik, garis,
segmen' jejari
dan bulatan). Pengguna bukan sahaja boleh mengubah atau menggerakkan objek
dengan menggunakan peranti penunjuk (tetikus dan butang-butang khas) malah"Soleh membina
objek geometri
dengan menggabungkan
elemen-eremen asas"ini (olirie, 2ooo).
Perisian GSP juga
merupakan satu alat b_antu mengajar yang dapat memberi peluang kepada
pelajar mengimbas semula aktiviti yang telah
^dilakukan.
-lanya'dapat
memperluaskan
konsep dan
hubung kait dalam geometri yang tidak formal. oleh itu, pelaJai dapat mempelajari geometri
daripada
perspektif yang berbeza. Melalui proses
ini peneguhan
berlaku secara spontan, hubung kait dan
pengertian yang baru dapat juga
ditemui.
Perisian ini turut mempunyai beberapa kelebihan dalam pengajaran
dan pembelajaran
matem.atik berbanding pengajaran yang terdapat dalam buku-buku rrirtun yang bersifat statik.
Pengajaran dan pembe.lalaran
yang terdapat dalqm buku rujukan Matematik Kejuruteraan 1 pada
topik Geometry & Measuremenf misainya tidak mempLdihatkan
ciri-ciri p"n"rrun
dalam
pembelajaran pelajar,
di mana hasil dan kesimpulan daripada setiap aktiviti telah disertakan di akhir
setiap aktiviti. lni menyebabkan kebolehan pelajar
untuk membuat generalisasi
tidak dapat
diterapkan. Pada aktiviti seperti penjelmaan pantuian
objek, pelajar
dibJbankan o"ngun melukis
beberapa objek untuk membuat perkaitan
antara objek dan
'imej
manakala dengan menggunakan
perisian
GSP pelajar hanya perru menggerakkan bucu pada objek iahaja.
Pengajaran dan pembelajaran
menggunakan GSP boleh diqunikan untuk meneroka pelbagai
rajah baru tanpa memadam atau melukis-semula rajah berkenaJn.
pelbagai
perubahan
daripada
suatu titik atau suatu bentuk yang asal kepada titik atau bentuk yang baru mudah dilakukan dan
51
DIGES PMS BIL. 4
dapat dilihat terus melalui skrin komputer. Cara ini dapat menimbulkan
minat
para pelajar untuk
mencuba sendiri
pelbagai bentuk serta warna
yang digemari'. Secara tidak langsung' ia membantu
para pelajar memperole"h sendiri konsep-konsep
seJuatu isi pelajaran dengan lebih mudah' cepat dan
berkesan.
4. IMPLIKASI PENGGUNAAN
GEOMETER'S
SKECHPAD
DALAM PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
perisian
GSp merupakan satu alat bantu mengajar
yang dapat memberi
peluang kepada
pelajar mengimbas semula aktiviti
yang telah dilakukan' lanya dapat memperluaskan
konsep dan
hubung kait datam
g"o;"tri yani tiJat formal. Pelajar dapat mempelajari
geometri daripada
perspektif yang nerOJza. Melalli
p-roses ini peneguhan- berlaku secara spontan' hubung kait dan
pengertian yang baru dapat
juga ditemui'
. .
perisian
GSP turut m6moantu
pelajar dalam membina bentuk-bentuk
geometri' Kajian
yang
dilakukan oleh Saifutni)an QOOT)
menunlulikan bahawa
pelajar dapat menguasai konsep
yang baik
untuk menghasitkan
g";di"iuh geomeiri yang menepati kehendak soalan
yang diberikan' lanya
turut disokong oleh kajian
yang dijalankan olehkrongtnong
(2010) yang menunjukkan
perisian GSP
telah memainXan
pera'nan
Vuni
penting dalam meng*galakkan
pelajar menguasai konsep matematik
secara mendalam untuk membina
gambaran matematik'
pengajaran
0".
pltf"r"iJran oagita;uk
pembinaan geometri tidak lagi hanya menggunakan
kertas dan set geometri. Penggunaan
p"1.,"n OdR Oapat membantu
pelajar melakarkan
gambarajah
g""r"iri. Men"urut Aztina tft-ono rotnin & Lok Yian Lin (2010), pencapaian pelajar selepas
menggunakan
perisian GSP adalah lebih tinggi berbanding daripada
pencapaian. pelajar sebelum
menggunakan
perisian CSp. S"f'";. (2002) puiJ ;n"ng"takan tahap
pencapaian pelajar adalah tidak
sama bagi
pelajar yang mengikuti kaedah tradisional d-an yang menggunakan kaedah GSP'
Kajian yang oilat<ukin oleh Noraini ldris (2005) pula mendapati
pelajar bersetuju bahawa
penggunaan
perisian csP dapat meningkatkan tahap'pembelajaran
geometri' Justeru itu' dapat
disimpulkan bahawa
pencapaian pelajar yang mengguhakan
perisian geometri dinamik adalah lebih
tinggi'b;roanding
pelajar yang menggunakan
kaedah kertas dan
pensil.
5. MODEL PEMIKIRAN VAN HILIE DALAM GEOMETRI
Pierre Van Hiele dan Dina Van Hiele-Geldof kedua-duanya adalah
guru yang menetap di
Holland. Mereka berdua merasakan terdapat kekurangan tentang
pengajaran geometri yang diajar
oleh mereka di sekolah dan mereka
percaya bahawa
pLtalar mereka boleh belajar dengan lebih baik
lagi dengan kaedah
yang lain. Mengikut teori yang telah- dikemukakan oleh mereka,
pembelajaran
secara celik akal dapat membantu
pelajar dalam m6mpelajari
geometri' Teori Van Hiele memberikan
pengetahuan kepaoa
pendidik sebagai strategi dan lahgkih untuk meningkatkan kefahaman
pelajar
tentang
geometri ke;h;a
yang teiinggi. Pi6rre Van Hiele (1957) merupakan
penyumbang utama
kepada
pemahaman pelajar dalam mempelajar
geometri. tr/engikut kajian Van Hiele terdapat 5 tahap
bagaimana
pelajar berfikir dan belajar tentang
-geometri.
Tahap tersebut telah diringkaskan seperti
yang terdaPat dalam Rajah
'1
Van Hiele oan van Hiele-Geldof
(19g6), telah mencadangkan
penggunaan pendekatan lima
aras
yang wajib dilalui oleh setiap
pelajar dalam mempelajari serta memahami
prinsip-prinsip dalam
tajuk geometri secara berperingkai.
Menurut mereka,
geometri pada peringkat atasan memerlukan
daya
pemikirun y"ng tingdl dun" kebanyakan
pelajar tidlk mempunyai
pengalaman dalam
pemikiran
prasyarat yang lebih r"nilf'. Lima tahip ,ru" un.rt maju yang sepatutnya dilalui oleh setiap pelajar
sebagaimana
yang dinyatakan dalam Teori Van Hiele dilam Rajah
'l
haruslah dikuasai
pelajar' Teori
Van Hiele cuoa menun;utr<an hierarki formal
yang sepatutnya berlaku di mana setiap
pelajar perlu
memahami dan mengetahui aras terdahulu, sebelum berpindah ke aras seterusnya'
Model Van Hiele ini
juga merupakan satu ieori
yang menerangkan ta.hap
pemikiran'
bagaiman
geometri OiOincangkin] Oipetajaii dan dilaksanakan' Lima tahap
yang perlu dikuasai oleh
pelajar diterangkan seperti Rajah 1 berikut:
A
K
si
rn
ol
pr
dr
S(
br
A
di
S(
ta
S(
ki
dr
m
yi
A
te
di
in
m
52
I
3
tuk
ttu
lan
\N
da
an
da
an
ng
aik
tya
3P
rtik
an
ah
raS
lm
ak
NA
lat
cih
di
iar
aik
'an
,an
iar
na
ap
:rti
na
am
ian
an
liar
lori
irtu
ln,
eh
,
,
DIGES PMS BIL. 4
:]
i.] ,
.***** .,.
TeoriVan Hiele
Rajah 1: Model Van Hiele
Aras 1
-
Visualisasi
Pada tahap ini, pelajar mengenali gambar rajah dengan melihat entiti keseluruhan objek.
Konsep geometri diperhatikan sebagai entiti keseluruhan dan bukan terdiri daripada komponen atau
sifat bentuk itu. Pada tahap ini pelajar boleh mempelajari perbendaharaan kata geometri, boleh
mengecam bentuk yang ditunjukkan, melukis sesuatu bentuk dan menghasilkan semula bentuk
objek.
Aras 2
-
Analisis
Pada tahap ini, pelajar mula menganalisis konsep-konsep dalam geometri. Sebagai contoh,
pelajar mula mengenali ciri-ciri suatu bentuk geometri melalui pemerhatian dan eksperimen. Pelajar
dapat mengenali ciri-ciri dan mengecam kelas-kelas suatu bentuk. Gambar rajah dapat diperhatikan
sebagai suatu bentuk yang terdiri daripada komponen dan bahagian yang dikenali. Contoh pelajar
boleh menyatakan ciri-ciri bulatan.
Aras 3
*
Deduksi lnformal
Pada tahap ini, pelajar boleh memahami perhubungan antara bentuk-bentuk (contohnya
dalam segi empat selari, sudut yang bertentangan adalah serupa) dan dikalangan bentuk (contohnya
segi empat sama
juga
merupakan segi empat tepat kerana ia memiliki sifat segi empat tepat). Pada
tahap ini pelajar boleh membuktikan sifat-sifat bagi suatu bentuk dan mengecam kelas-kelas bagi
suatu bentuk. Pelajar juga
boleh memahami dan membina hujah yang tidak formal, dan memahami
kandungan kelas. Walau bagaimanapun, pada tahap ini pelajar tidak boleh memahami signifikan
deduksi atau peranan aksiom. Pelajar boleh membuat pembuktian formal tetapi tidak dapat
memahami bagaimana susunan logikal diubah suai dan mereka tidak dapat memahami pembuktian
yang bermula dengan dasar yang berbeza atau kenyataan yang luar biasa.
Aras4-Deduksi Formal
Pada tahap ini, pelajar dapat memahami signifikan deduksi sebagai satu cara membentuk
teori geometri dalam suatu sistem aksiom. Perhubungan dan peranan bagi syarat yang tidak
diterangkan seperti aksiom, taakulan, definisi teorem, dan bukti yang dapat diperlihatkan. Pada tahap
ini pelajar tidak lagi menghafal tetapi mereka boleh membuat pembuktian; pelajar mungkin
menggunakan lebih daripada satu cara untuk membuat pembuktian; hubung kait di antara syarat
A?
DIGES PMS BIL. 4
perlu dan syarat penting boleh difahami;
perbezaan antara suatu penyertaan dan penyertaan yang
bertentangan boleh dibuat.
Aras 5
-
Rigor
Radi tafrap ini, pelajar boleh menyelesaikan masalah di bawah pelbagai sistem aksiom, iaitu
mereka boleh memahami Geometri bukan Euklidan dan mereka boleh membandingkan sistem
yang
berbeza. Geometri
yang abstrak
juga boleh difahami'
Van Hiele turJt mengeha-l
pasti beberapa kenyataan
yang mencirikan model ini untuk
melengkapkan
pemahamun p-"Ou setiap tahap
pemikiran geometri. Sifat-sifat ini amat bermakna
kepadi
para pendidik kerana ia boleh digunakan sebagai
garis panduan untuk merancang kaedah
penga;ai"n. Sifut"ifutVan Hiele yang diteiangkan oleh Crowly, (1987)adalah seperti berikut:
a. Turutan
Setiap manusia berkembang dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi secara teratur. Untuk
menguasai suatu tahap,
pelajar perlu meguasai beberapa tahap sebelumnya.
b. Kemajuan
Kemajuan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya bergantung kepada kandungan dan
kaedah
pengajaran, bukannya kematangan seseorang
pelajar. Tidak ada kaedah pengajaran
yang dapat membantu
pelajir melangkau satu-satu tahap. Namun demikian, terdapat kaedah
y"n6 Uoief' meningkatkan ftemajuan, dan ada
juga kaedah yang menghalang kemajuan dari
satu tahaP ke tahaP berikutnYa.
c. lntrinsik dan Ekstrinsik
Sifat-sifat semula
jadi objek yang wujud dalam suatu tahap merupakan objek
pembelajaran
pada tahap yang'berikuinyi. Senagai contoh, pada tahap pertama, pgl?jar hanya dapat
mengecam OLntJt bagi sultu objek. Sebenarnya, bentuk bagi suatu objek terdiri daripada
komfonen-korpon"ntiyu,
tetapi litatsitat ini hanya dapat difahami
pada tahap kedua di
mana bentuk gambalilan it, dianalisis dan kompenan serta sifat-sifatnya diperhatikan.
d. Linguistik
Setiap tahap mempunyai simbol, bahasa, dan sisitem
perhubungan antara simbol yang
tersendiri. Oleh itu, suitu hubungan
yang "betul" pada satu tahap mungkin diubah suai dan
dikemaskini
Pada
tahaP
Yang
lain.
e. KetidaksePadanan
Jika tahap
pemikiran pelajar berada
pada satu tahap dan kaedah pengajaran berada pada
tahap berlainan maka pembelajaran yang terancang sukar dicapai. Jika guru, bahan
pengajaran, kandungan,'dan
pembendaharaan kata, khususnya berada
pada tahap yang
ieOiti iinggi daripadi tahap yang dikuasai oleh pelajar maka pelajar tersebut tidak dapat
mengikuti
proses pembelajaran yang terancang'
6. MASALAH PENGGUNAAN PERISIAN GEOMETER'S SKETCHPAD DALAM
PENGAJARAN DAN PEM BELAJARAN
Masalah
penggunaan perisian GSP yang ketara wujud dalam kalangan
pendidik yang
mengajar matematik iiVataysia adalah kekangan masa untuk menguasai kemahiran bagi perisian
GSiterutamanya bagi penOioir yang masih lemah dalam asas kemahiran komputer. Perisian GSP
bukanlah satu perisia-n
'baru
di kalangan
para pendidik, namun kurangnya minat dan pendedahan
menyebabkan
perisian ini tidak digunakan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
oa4arr. Halimah (2005) mendapati
guru matematik
yang pernah menghadiri kursus penggunaan
perlsian GSp masih tidak yakin untukmengajar
perisian ini kepada
pelajar. Menurut beliau,
guru-guru
matematik telah menggrnikun
perisian dengan
pelbagai cara walaupun tidak secara maksimum.
Kekurangan
-p*endedahan
mengenai
perisian ini menyebabkan ia tidak digunakan dengan
meluas walaupun
perisian ini telah diperkenalkan kepada
para guru di sekolah semasa kursus
berkaitan GSP diadakan. Kekurangan
pendedahan mengenai
perisian GSP
juga menimbul masalah
penggunaan perisian GSp dalam kaiangan pendidik. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang
oijati"nt<an oleh Farm Choon Moy (2006)yJng menyatakan
guru-guru matematik sekolah rendah tidak
pernan didedahkan tentang
penggunaan perisian GSP. Masalah yang sama
juga dihadapi oleh guru
matematik sekolah meneniah. SiunOers, (1992)juga bersetuju bahawa
guru perlu mengambil lebih
masa dalam menguasai kemahiran
perisian GSP.
Selain ittl, masalah
yang sering kali berlaku semasa
pengajaran dan pembelajaran
berbantukan
perisian GSP dijalankan ialah tempoh masa pengajaran terhad. Tempoh masa yang
S
-
DIGES PMS BIL.4 :
,.
r)
:
I
-^,
terhad menyebabk?n pelajar
tidak dapat menguasai kemahiran perisian
GSp dalam masa yang
ditentukan selain itu, bilangan komputer dalaim makmal juga
tidak dapat menimpung bitangan
pelajar
dalam satu kelas. Pelajar terpaksa berkongsi tomputeisemasa pengajaran
dan pembelajaran
menggunakan perisian
GSP dryalankan. Pelajar tidak dapat menjalankan aitrlti dengan menyeluruh
menyebabkan pelajar.dala.m
tahap pengetahuan
dan kemahiran komputer y"nj ,"no"h tercicir dalam
pengajaran
dan pembelaiaran.
Masalih juga
dihadapai apabila pelajar'tioJr<
mlmahami arahan
bahasa lnggeris yang terdapat dalam perisia-n
GSP. Gangguan ini menyeoaotan peta1ar
takut untuk
meneroka perisian
GSP dan mereka hanya menunggu arahan dari pensyarar'
sar.rala.
7. KESIMPULAN
Penghasilan modul pembelajaran
geometri yang
menggunakan
GSp mampu mencorakkan
persekitaran pembelajaran
yang berpusatkan pelajai.
eiroasaitln penulisan
v"ng
d1"r"nkan, suatu
kajian berkaitan keberkesanan penggunaan
perisiin
GSP dalam pengajaran
dan pembelajaran
akan
dilaksanakan' Adalah diharapkan
-hasil
kajian yang at<an oilat<sanakan
dapat menyumbangkan
kepada penggunaan perisian
sumber terbuk-a se[erti-perisian geometri
dinamik GSp secara meluas
di seluruh politeknik
Malaysia untuk meningkaikan
'keberkeianan
pengajaran
dan pembelajaran
dalam subjek matematik. Hal ini kerana penggunaan perisian
dinamik ini akan membekalkan
sokongan-sokongan
kog.nitif untuk mengurangkJn-
beban
'kognitif
pelajar
oan
lula-sokongan afektif
serta memotivasikan pelajar
untuk terui belajar. PersekitarJn pembelalaran
be"rasaskan komputer
interaktif merupakan alat bantuan mengajar pensyarah pada
masa kini dan masa hadapan. la tidak
mampu menggantikan pensyarah
tetapi sesuai diguna sebagai salah satu alat baniu mengajar
berteknolog i moden u ntu k men i n gkatkan
keberkesan"an p"n
j"1"ru
n ny".
RUJUKAN
Azlina Mohd Kosnin & Lok Yian Lin (2010).
Keberkesanan perisian
Geometer's sketchpad untuk tajuk
pembinaan ge.gme.tri
dalam pengaiaran
dan pembetajaran
Matemat* oiperoie h Jun 25, 2012
d a ri p ad a h tt p : //e p ri n ts . utm. my I 1 0239 I 2 I Lok_y ia n_L i n . pd f .
Christy, K (2004). Teaching Symmeiry ln the Elem?ntatCuir;utum.
rhe Montana Math Enthusiast.
1(1) 3-13
Crowly, M'L (1987) The van Hiete Modet.of the Development of Geometric Thought. Learning and
^
Teaching Geometry, K-12. Nationat Councit of Te'achers of Mathemaflcs;
yearbook
1
gg7.
cuoco, A' A'' & Goldenberg, E. P. (1995). Dynamic g"oi"t,i
i" a bridge from Euctiean geometry
to
- -analysis.
Diperoleh Jun 26, 2012 daripada: www.ed ctorgtLTTtdGlorioge
htmi.-
Farm choon Moy (2006).
Penggunaan Perisian Geometer's- sketchpad Satam
pengajaran
dan
Pembelajaran
Matematik di Sekolah Rendah. Seminar
penyetidikan
Tindakan 2006.
g-g
Ogos. Kertas 19.
Glass, B', dan Deckert, W. (2001)
Making Better tJse of Computer Tools in Geometry, Mathematics
Teacher;jilid
94, no. 3, 2001
Halimah Badioze Zaman (2005). Pedagogicat tJsability
of the Geomefer's skefc hpad. Digital Module
in the Mathematics.
Krongthong, K' (2010)
A study of constructivist in Mathematics in virtuat ctass with Moodte and the
Geometer's
sketchpad.
Diperoreh
Jurai 03, 2012 daripada
http://atcm.mathandtech.orgtEp2}t
l/invited_pa perst32720t1_19339.
pdf .
Noraini ldris (2005). Pedagogi dalim Pendidikan Alatematik. ruata lumprr Utrsan
publications
&
Distributors
Sdn Bhd.
olive, J (2000). lmplicatrons.of
Using Dynamic Geometry Technology for Teaching and Learning.
conference on Teaching ana Learning Probtemi in Geometry. Diperoleh Julai 03, 2012
d_aripada http:/imath coe. uga. ed u/orive/portu gar/portuga
r_paper. him r.
Rahim, M' H (2002).
A Classroom Use of Geometert sketctriad in a Mathematics
pre-Service
Teacher Education program
[Electronic
version]. Diperoleh Jun 26, 2012 daripada
http://math. u n ipa. iV-g rim/J ra haim.
Saifulnizan Che lsmail (2007). Pembinaan modut pembetajarn
matematik menggunakan perisian
geometri
interaktif.
Diperoreh
Jun 26, 2oi daripada:
h ttp : //e p ri n ts. u t m . m y/6 5 2 0 r 1 r saif urniza n m p 0 5'1 1 2 5 d 0 7ttt. pd f .
55
DIGES
PMS BIL. 4
Saunders,
W.
(1ee2)' rhe
1o-1st1u"11fjJ"Slf
o'r';i]r1l'"ation
and teaching
stratesie-s
":':'
,':
3;il1"1#;;";';;Jmainematic",.n7(t)'^t2u:11'^:,
,",,".
j"a6:'?^;i"7;ly;t5,ffill3';'i'il,:"'3?o,i"i"'s
sketchpad
New
york:
Kev curricurum
)ress.
Geometer's
sketchpad
.
(209?I^,^^?lf::?1,^"#"!n*"|3;*
n,fllln
daripada
'l
Press.
rhe.?,?:fr?:"'.n'il''fi"'i:XXf:i#',f
yi:Z;:{iniffi
#'15?l}l?ii*il:
"".
*,"[To;1'il:il"?'.il3'1,:t[:i;/,Tffiffif';";z"o7i'iiilL,tln"iui""
Education
New York:
Academic
Press'
wikipedia
(2009).
.''ih"
Geometer's
sketchpad'.
Diperoleh
Mac
10' 2009
daripada
http ://en'wrrrpeOia'
orglwiki/the-geometer's-sketch
pad
Ab
Ka.
Pa
pe,
Jat
Ko
Ha
ole
re:
70
Be
un
da
1.
m(
Pe
ya
pe
be
pe
Ol,
bic
m(
Ba
ko
m(
ut:
Sir
2.
sik
m(
un
yat
ne
m
Ba
lne
m
dit
,,The
only
person who is educated
,,is
the one who has leorned
how to leorn ond ch{"tz:i,