Anda di halaman 1dari 3

JPS/SJK-UKD/21

SK Bukit Tampoi (A),


Jalan Dengkil-Banting,
Dengkil, Sepang,
43800 SELAN!" DA"#L E$SAN
MINIT CURAI
#ntuk %e&'atian ( u&u Be)a&, %K %enta*+i&an (Ku&ikulum), %K $al E',al
-u&i*, %K Koku&ikulum, u&u-u&u *an Kumpulan
%elak)ana.

%ega,ai /ang ( -o'*. "a'man Bin "a+ingan
-eng'a*i&i -e)0ua&at
Ja,atan ( u&u Be)a&
-e)0ua&at /ang Di'a*i&i ( Dialog %&e)ta)i %em+uga&an Kepimpinan 1n)t&uk)ional *an
-elin*ungi -a)a 1n)t&uk)ional (--1), Ke'a*i&an -u&i* *an
Di)iplin -u&i* Sekola'-Sekola' Dae&a' Sepang.

%engan2u& -e)0ua&at ( %%D Sepang
Ta&ik' ( 04 -a3 4054 (Sela)a)
Tempat ( Bilik -e)0ua&at,
S-K Ban*a& Ba&u Salak Tinggi
%enge&u)i -e)0ua&at ( Tuan $a2i -at Ja' Bin "o)lan,
%ega,ai %ela2a&an Dae&a',
%%D Sepang.
1. BUTIRAN DIALOG PRESTASI
5.5 %e&utu)an %enge&u)i
5.5.5 "i+uan te&ima ka)i' *an ta'nia' kepa*a )emua u&u Be)a& (,akil)
*an %engetua 0ang 'a*i&.
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
01 01 APRIL 2011 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2011
JPS/SJK-UKD/21
5.5.4 %%D Sepang akan mempe&ka)akan p&og&am T&an)6o&ma)i %en*i*ikan
pa*a ta'un 4054.
5.5.3 Semua Ja,atankua)a Sekola' 0ang *itu+u'kan pe&lu le+i' akti6 *an
*imantapkan )ela&a) *engan 'a)&at untuk meningkatkan p&e)ta)i
)ekola'.
5.5.4 %&og&am S%SK akan *i)emak )emula ke&ana *a)a& *alam -elin*ungi
-a)a 1n)t&uk)ional (--1)
5.4 -ene&angkan tu2uan p&og&am Dialog %&e)ta)i
5.4.5 -eningkatkan %S *an p&e)ta)i )ekola'
5.4.4 Sela&a) *engan 7al)a6a' %en*i*ikan Nega&a
5.3 A'li-a'li panel *ialog p&e)ta)i %em+uga&an Kepimpinan 1n)t&uk)ional *an
-elin*ungi -a)a 1n)t&uk)ional (--1) +agi SK Bukit Tampoi (A), SK Dengkil
*an SJK(T) La*ang Bute iala' (
5.3.5 Tn. $a2i Sailan Bin -i)&an
5.3.4 En. A8n*i Bin -o'*. Salle'
5.3.3 En. 7ai9am Bin A+* :a'a+
5.3.4 En. -o'ame* Sit'ik Bin -o'ame* Anip
5.3.; En. S'ai6ul Ba'&i Bin 'a9ali
5.3.< %n. "u9aima' Binti "a9ali
5.4 A'li-a'li panel *ialog p&e)ta)i Ke'a*i&an *an Di)iplin -u&i* +agi SK Bukit
Tampoi (A), SK Dengkil *an SJK(T) La*ang Bute iala' (
5.4.5 Tn. $a2i -utali+ Bin Tom&an
5.4.4 Tn. $a2i No&'a)nan Bin Sa&a+ani
5.4.3 En. =u'aimi Bin -o'*. Na)i&
5.4.4 En. Al,i Bin >'e Sulaiman
2. ISU-ISU PERBINCANGAN
4.5 %*% ti*ak +e&laku ke&ana gu&u tia*a *i )ekola'
(>"K, >uti Sakit, Ke3ema)an, %engi&ing Sukan, Ku&)u), -e)0ua&at *ll)
4.5.5 -ekani)me ka,alan penta*+i&an
4.5.4 Tia*a *ata ke'a*i&an gu&u pa*a 'a&i ini *an )emalam
4.4 %*% ti*ak +e&laku ke&ana mu&i* tia*a *i )ekola' (ti*ak 'a*i&, ponteng)
4.4.5 Ta'un 400? - @;.8 A
4.4.4 Ta'un 4050 - @3.4 A
4.4.3 Ta'un 4055 - @4.4 A
4.4.4 Ta'un 4054 - @0.4 A
4.4.; Ta'un 4053 - @0.4 A
4.3 %*%
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
01 01 APRIL 2011 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2011
JPS/SJK-UKD/21
4.3.5 -o*ul "ili6 ()e2au'mana te&3apai)
4.3.4 "%$ ()e2au'mana *ipatu'i)
4.3.3 BLE 7&og ()e2au'mana *iman6aatkan)
4.4 %e&an3angan %enta*+i&an
4.4.5 J%-> - Ja,atankua)a %en0ia)atan -u&i* >i3i&
4.4.5.5 Se2au'mana +e&6ung)i
4.4.5.4 Lapo&an #ntuk Tin*akan
4.4.4 %D> - %lan Do >'e3k
4.4.3 %L!> - %lanning Lea*ing !&gani9ing >oa3'ing
4.; Ka,alan %enta*+i&an
4.;.5 Bo&ang Ka,alan (S%SK)
4.;.4 ECi*en *an Sena&ai )emak
4.;.3 -ekani)me ka,alan D penilaian ken*i&i
3. PENUTUP
3.5 #3apan %enanggu'an En. =u'aimi +in -*. Na)i&, %%%D %em+angunan
Kemanu)iaan.
3.4 -engu3apkan te&ima ka)i' ke&ana *apat 'a*i& *an +eke&2a)ama men2a0akan
*ialog p&e)ta)i.
3.3 Be&'a&ap a'li me)0ua&at *apat mem+e&ikan penam+a'+aikan *an mem+e&i
tumpuan kepa*a pelanggan.
Tan*atangan %ega,ai (
...........................................................
(-!$D. "A$-AN B1N "AB1NAN)
u&u Be)a&,
SK Bukit Tampoi (A)
Ta&ik' ( 04 -A> 4054
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
01 01 APRIL 2011 00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2011