Anda di halaman 1dari 32

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi

35
BAB 3
SEDIMENTASI
3.1. Teori Sedimentasi
Sedimentasi adalah pemisahan solid-liuid men!!una"an pen!endapan se#ara
!ra$itasi untu" men%isih"an suspended solid. &ada umumn%a' sedimentasi
di!una"an pada pen!olahan air minum' pen!olahan air limbah' dan pada
pen!olahan air limbah tin!"at lan(utan. &ada pen!olahan air minum' terapan
sedimentasi "hususn%a untu")
1. pen!endapan air permu"aan' "hususn%a untu" pen!olahan den!an *ilter
pasir #epat.
+. pen!endapan *lo" hasil "oa!ulasi-*lo"ulasi' "hususn%a sebelum disarin!
den!an *ilter pasir #epat.
3. pen!endapan *lo" hasil penurunan "esadahan men!!una"an soda-"apur.
,. pen!endapan lumpur pada pen%isihan besi dan man!an.
&ada pen!olahan air limbah' sedimentasi umumn%a di!una"an untu")
1. pen%isihan !rit' pasir' atau silt -lanau..
+. pen%isihan padatan tersuspensi pada #lari*ier pertama.

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
3/
3. pen%isihan *lo" 0 lumpur biolo!is hasil proses a#ti$ated slud!e pada #lari*ier
a"hir.
,. pen%isihan humus pada #lari*ier a"hir setelah tri#"lin! *ilter.
&ada pen!olahan air limbah tin!"at lan(utan' sedimentasi ditu(u"an untu"
pen%isihan lumpur setelah "oa!ulasi dan sebelum proses *iltrasi. Selain itu'
prinsip sedimentasi (u!a di!una"an dalam pen!endalian parti"el di udara.
&rinsip sedimentasi pada pen!olahan air minum dan air limbah adalah sama'
demi"ian (u!a untu" metoda dan peralatann%a.
Ba" sedimentasi umumn%a diban!un dari bahan beton bertulan! den!an bentu"
lin!"aran' bu(ur san!"ar' atau se!i empat. Ba" berbentu" lin!"aran umumn%a
berdiameter 11'2 hin!!a ,5'2 meter dan "edalaman 3 hin!!a ,'3 meter. Ba"
berbentu" bu(ur san!"ar umumn%a mempun%ai lebar 11 hin!!a 21 meter dan
"edalaman 1'3 hin!!a 5'3 meter. Ba" berbentu" se!i empat umumn%a
mempun%ai lebar 1'5 hin!!a / meter' pan(an! ba" sampai 2/ meter' dan
"edalaman lebih dari 1'3 meter.
4lasi*i"asi sedimentasi didasar"an pada "onsentrasi parti"el dan "emampuan
parti"el untu" berintera"si. 4lasi*i"asi ini dapat diba!i "e dalam empat tipe -lihat
(u!a 5ambar 3.1.' %aitu)
- Settlin! tipe I) pen!endapan parti"el dis"rit' parti"el men!endap se#ara
indi$idual dan tida" ada intera"si antar-parti"el
- Settlin! tipe II) pen!endapan parti"el *lo"ulen' ter(adi intera"si antar-parti"el
sehin!!a u"uran menin!"at dan "e#epatan pen!endapan bertambahBab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
32
- Settlin! tipe III) pen!endapan pada lumpur biolo!is' dimana !a%a antar-
parti"el salin! menahan parti"el lainn%a untu" men!endap
- Settlin! tipe I6) ter(adi pemampatan parti"el %an! telah men!endap %an!
ter(adi "arena berat parti"el
5ambar 3.1 Empat tipe sedimentasi
3.+. Sedimentasi Tipe I
Sedimentasi tipe I merupa"an pen!endapan parti"el dis"ret' %aitu parti"el %an!
dapat men!endap bebas se#ara indi$idual tanpa membutuh"an adan%a intera"si
antar parti"el. Seba!ai #ontoh sedimentasi tipe I antara lain pen!endapan
lumpur "asar pada ba" prasedimentasi untu" pen!olahan air permu"aan dan
pen!endapan pasir pada !rit #hamber.
Sesuai den!an de*inisi di atas' ma"a pen!endapan ter(adi "arena adan%a
intera"si !a%a-!a%a di se"itar parti"el' %aitu !a%a dra! dan !a%a impellin!.
Flocculant settling region
Waktu
Compression region
Hindered settling region
Discrete settling region
Clear Water Region
Kedalaman


Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
33
Massa parti"el men%ebab"an adan%a !a%a dra! dan diimban!i oleh !a%a
impellin!' sehin!!a "e#epatan pen!endapan parti"el "onstan.
5a%a impellin! di%ata"an dalam persamaan)
7 8 -
1

S
- . ! 6 -3.1.
di mana) 7 8 !a%a impellin!
1

s
8 densitas massa parti"el
8 densitas massa liuid
6 8 $olume parti"el
! 8 per#epatan !ra$itasi
5a%a dra! di%ata"an dalam persamaan)
7 8 9 A
D D #
-6 0+.
s
+
-3.+.
di mana) 7 8 !a%a dra!
D
9 8 "oe*isien dra!
D
A 8 luas poton!an melintan! parti"el
#
6 8 "e#epatan pen!endapan
s
Dalam "ondisi %an! seimban! ini' ma"a 7 8 7 ' ma"a diperoleh persamaan)
D I
-
S - . ! 6 8 9 A D #
-6 0+. s
+
-3.3.
atau
c
s
D
s
A
V
C
2g
V


-3.,.
bila 60A 8 -+03. d' ma"a diperoleh)
#Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
3:
d
3C
4g
V
s
D
s


-3.5.
atau
d
3C
4g
V
D
s
1 S
g
-3./.
di mana S adalah spe#i*i# !ra$it%. Besarn%a nilai 9
! D
ter!antun! pada bilan!an
;e%nold.
bila N
;e
< 1 -laminer.' 9 8 +, 0 N
D ;e
bila N
;e
8 1 - 11 -transisi.' 9 8 +, 0 N
,
D ;e
=3 0 N
;e
1'5
= 1'3,
bila N
;e
> 11 -turbulen.' 9 8 1',.
,
D
Bilan!an ;e%nold dapat dihitun! men!!una"an persamaan)
!
Re
" dV #
s
-3.2.
&ada "ondisi aliran laminer' persamaan -3./. dapat disederhana"an men(adi)
2
g s
1$d %S
1&'
g
V -3.3a.
atau
2
s s
($d %(
1&)
g
V
-3.3b.
&ersamaan -3.3a. atau -3.3b. merupa"an persamaan Sto"e?s.


Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,1
&ada "ondisi aliran turbulen' persamaan -3./. dapat disederhana"an men(adi)
d 1$ %S g 3*3 V
g s
-3.:.
&ada "ondisi aliran transisi' persamaan -3./. tida" dapat disederhana"an'
sehin!!a perhitun!an "e#epatan pen!endapann%a harus di#ari den!an #ara
#oba-#oba atau metoda iterasi.
Beri"ut ini adalah lan!"ah-lan!"ah dalam men!hitun! "e#epatan pen!endapan
bila telah di"etahui u"uran parti"el' densitas atau spe#i*i# !ra$it%' dan temperatur
air)
1. Asumsi"an bah@a pen!endapan men!i"uti pola laminer' "arena itu !una"an
persamaan Sto"e?s untu" men!hitun! "e#epatan pen!endapann%a.
+. Setelah diperoleh "e#epatan pen!endapan' hitun! bilan!an ;e%nold untu"
membu"ti"an pola aliran pen!endapann%a.
3. Bila diperoleh laminer' ma"a perhitun!an selesai. Bila diperoleh turbulen'
ma"a !una"an persamaan untu" turbulen' dan bila diperoleh transisi' ma"a
!una"an persamaan untu" transisi.
Metoda lain dalam menentu"an "e#epatan pen!endapan adalah men!!una"an
pende"atan !ra*is -5ambar 3.+.. 5ra*i" tersebut se#ara lan!sun! memberi"an
in*ormasi tentan! "e#epatan pen!endapan bila telah di"etahui spe#i*i# !ra$it%
dan diametern%a pada temperatur 11 9.
o

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,1
5ambar 3.+ 5ra*i" pen!endapan tipe I pada temperatur air 11 9
O
9ontoh Soal 3.1)
Aitun! "e#epatan pen!endapan parti"el berdiameter 1'15 #m dan spe#i*i#
!ra$it% +'/5 pada air den!an temperatur +1 9.
o
&en%elesaian)
1. Asumsi"an pola aliran laminer' !una"an persamaan -3.3a. atau -3.3b.
den!an
@
8 ::3'+ "!0m dan
3
8 1'11+ 11
-3
N.deti"0m pada temperatur air
+
+1
o
9.
m0deti" 1'++ 1'1115 B ::3'+. -+/51
1'11+C11 B 13
:'31
6
+
3 -
sBab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,+
+. 9e" bilan!an ;e%nold)
N
;e
8 ::3'+B1'1115B1'++ 0 1'11+C11
-3
8 11+ ------ transisi
3. A itun! nilai 9 )
D
9 8 +,011+=3B11+ D
-1'5
=1'3, 8 1'3,
,. Aitun! "e#epatan pen!endapan
m0deti" 1'11 1'1115
::3'+
::3'+ +/51
1'3, B 3
:'31 B ,
6
s


5. Dlan!i lan!"ah +' 3' dan , hin!!a diperoleh "e#epatan pen!endapan %an!
relati* sama den!an perhitun!an sebelumn%a -iterasi..
Aasil a"hirn%a adalah N
;e
8 55' 9 8 1'13' dan 6 8 1'11 m0deti".
D s
&erhitun!an "e#epatan pen!endapan di atas adalah perhitun!an den!an "ondisi
diameter parti"el han%a ada satu ma#am u"uran. &ada "en%ataann%a' u"uran
parti"el %an! tersuspensi dalam air itu ban%a" se"ali (umlahn%a. 4arena itu'
diperlu"an satu u"uran parti"el seba!ai a#uan' sebut sa(a d ' %an! mempun%ai
o
"e#epatan pen!andapan sebesar 6 -lihat 5ambar 3.3.. 6 disebut (u!a o$er*lo@ o o
rate. Den!an a#uan tersebut' ma"a dapat dibuat pern%ataan seba!ai beri"ut)
a. &arti"el %an! mempun%ai "e#epatan pen!endapan lebih besar dari 6 ' ma"a
o
111E a"an men!endap dalam @a"tu %an! sama.
b. &arti"el %an! mempun%ai "e#epatan pen!endapan lebih "e#il dari 6 ' ma"a
o
tida" semua a"an men!endap dalam @a"tu %an! sama.

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,3
-a. -b.
5ambar 3.3 Fintasan pen!endapan parti"el)
a. Bentu" ba" se!i empat -re#tan!ular.
b. Bentu" ba" lin!"aran -#ir#ular.
Gumlah dari "eseluruhan parti"el %an! men!endap disebut pen%isihan total -total
remo$al.. Besarn%a parti"el %an! men!endap dapat diperoleh dari u(i
laboratorium den!an #olumn settlin! test -5ambar 3.,.. O$er *lo@ rate dihitun!
den!an persamaan)
6 8 A0t
o
-3.11.
5ambar 3., S"etsa #olumn settlin! test tipe I
Vo Vo
H
+itik sampling

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,,
Besarn%a *ra"si pen!endapan parti"el dihitun! den!an)

+
o
7
1 o
o
6d7
6
1
7 1 ; ) ( -3.11.
di mana)
; 8 besarn%a *ra"si pen!endapan parti"el total
7 8 *ra"si parti"el tersisa pada "e#epatan 6
o o
6 8 "e#epatan pen!endapan -m0deti".
d7 8 selisih *ra"si parti"el tersisa
Berdasar"an persamaan -3.11.' besarn%a ; tersusun oleh dua "omponen' %aitu)
1. -1-7 . 8 *ra"si parti"el den!an "e#epatan > 6
o o
+.

o
7
1 o
6d7
6
1
8 *ra"si parti"el den!an "e#epatan < 6
o
Data %an! diperoleh dari per#obaan laboratorium adalah (umlah -"onsentrasi.
parti"el %an! terdapat dalam sampel %an! diambil pada inter$al @a"tu tertentu.
4onsentrasi pada berba!ai @a"tu tersebut diubah men(adi bentu" *ra"si. 7ra"si
merupa"an perbandin!an antara "onsentrasi parti"el pada @a"tu "e-t terhadap
"onsentrasi parti"el mula-mula. Selan(utn%a dihitun! "e#epatan pen!endapan
parti"el pada tiap @a"tu pen!ambilan.
&lot "e dalam !ra*i" hubun!an antara *ra"si parti"el tersisa den!an "e#epatan
pen!endapan. Ambil nilai "e#epatan pen!endapan tertentu seba!ai a#uan
-disebut (u!a @a"tu "lari*i"asi atau o$er*lo@ rate 8 6 .. Dari nilai 6
o o
tersebut
dapat diperoleh nilai 7 ' %aitu merupa"an batas *ra"si parti"el besar %an!
o
Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,5
semuan%a men!endap dan *ra"si parti"el lebih "e#il %an! men!endap seba!ian
sa(a. Besarn%a *ra"si parti"el "e#il dapat di#ari dari luasan daerah di atas "ur$a
sampai batas 7o -5ambar 3.5..
7ra"si 7o
tersisa
6o
4e#epatan pen!endapan
5ambar 3.5 5ra*i" pen!endapan parti"el dis"ret
9ontoh soal 3.+)
Suatu "olom pen!endapan setin!!i 151 #m dipa"ai untu" men!endap"an
parti"el dis"ret. &ada "edalaman 1+1 #m terdapat titi" samplin! untu"
men!ambil sampel pada @a"tu tertentu. Data tes %an! diperoleh adalah seba!ai
beri"ut)
Ha"tu -menit. 1'5 1'1 +'1 ,'1 /'1 3'1
7ra"si "onsentrasi
parti"el tersisa
1'5/ 1',3 1'32 1'1: 1'15 1'1+
Berapa"ah E total remo$al 0 pemisahan parti"el dis"ret pada o$er *lo@ rate
1.1+5 m 0deti"-m I
3 +

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,/
&en%elesaian)
1. Aitun! "e#epatan pen!endapan tiap pen!ambilan sampel den!an rumus)
t
,
V
s
h 8 "edalaman titi" samplin! -1+1 #m.
t 8 @a"tu pen!endapan -@a"tu pen!ambilan sampel.
Ha"tu -menit. 1'5 1'1 +'1 ,'1 /'1 3'1
4e#epatan
pen!endapan -m0deti".
1'1, 1'1+ 1'11 1'115 1'113 1'11+
7ra"si "onsentrasi
parti"el tersisa
1'5/ 1',3 1'32 1'1: 1'15 1'1+
+. &lot) 7ra"si tersisa 6S 4e#epatan
1
1'1
1'+
1'3
1',
1'5
1'/
1'2
1'3
1':
1
1 1'11 1'1+ 1'13 1'1, 1'15
4e#epatan pen!endapan -m0deti".
7ra"si tersisa
3. Aitun! total remo$al pada "e#epatan pen!endapan 1'1+5 m0deti" den!an
persamaan - .)

+
o
7
1 o
o
6d7
6
1
7 1 ; ) (
6 8 1'1+5 m0deti"
o
Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,2
7 8 *ra"si parti"el pada 6
o o

o
F
-
VdF 8 luasan di atas "ur$a antara 1 hin!!a 7
o
a. 9ari 7 dari 6 %an! di"etahui
o o
1
1'1
1'+
1'3
1',
1'5
1'/
1'2
1'3
1':
1
1 1'11 1'1+ 1'13 1'1, 1'15
4e#epatan pen!endapan -m0deti".
7
r
a
"
s
i
t
e
r
s
is
a
6o 8 1'1+5
7o 8 1'51
b. 9ari luas daerah di atas "ur$a. 4ur$a diba!i men(adi beberapa se!men
dan dibuat dalam bentu" se!i empat.
1
1'1
1'+
1'3
1',
1'5
1'/
1'2
1'3
1':
1
1 1'11 1'1+ 1'13 1'1, 1'15
4e#epatan pen!endapan -m0deti".
7r
a
"
s
i
t
e
r
s
i s
a
6o 8 1'1+5
7o 8 1'51
#. Aitun! luas daerah di atas "ur$a seba!ai beri"ut)


Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,3
d7 6 6 d7
1'1, 1'11+ 1'11113
1'1, 1'11+5 1'1111
1'13 1'113 1'111+,
1'13 1'115 1'111,
1'13 1'1125 1'111/
1'13 1'11 1'1113
1'1/ 1'11, 1'1113,
1'15 1'11: 1'111:5
6 d7 8 6 d7 8 1'11,11
d. Gadi remo$al total adalah)
--4-1 - .
-2/ -
1
/1 - 1 R *
*
$ * % +
; 8 1'/51, J /5E
Tu(uan per#obaan laboratorium seba!aimana pada 9ontoh soal 3.+ di atas
adalah untu" mendapat"an persen pen!endapan total bila telah ditentu"an o$er
*lo@ rate-n%a. &ada dasarn%a' per#obaan laboratorium dima"sud"an untu"
mendapat"an nilai parameter tertentu %an! a"an di!una"an seba!ai dasar
disain ban!unan sedimentasi. &arameter %an! a"an di#ari adalah o$er *lo@ rate
-6 .' dan @a"tu detensi -t . bila di"ehenda"i persen pen!endapan den!an nilai
o d
tertentu. Dntu" mendapat"an nilai dari parameter-parameter ini' ma"a lan!"ah
%an! harus ditempuh adalah men!ulan!i lan!"ah 3a' 3b' 3#' dan 3d pada
pen%elesaian #ontoh soal 3.+ den!an nilai 6
o
%an! berbeda' misaln%a 1'1+
m0deti" atau 1'13 m0deti"' sehin!!a diperoleh ; %an! berbeda pula.
Selan(utn%a di#ari hubun!an antara 6
o
dan ; -dalam bentu" !ra*i". pada
berba!ai berba!ai nilai %an! berbeda tersebut. 5ra*i" ini dapat dipa"ai untu"Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
,:
men#ari nilai 6 pada ; tertentu. Ha"tu detensi dapat di#ari den!an persamaan)
o
t 8 A06 ' A adalah "edalaman ba".
d o
3.3. Sedimentasi Tipe II
Sedimentasi tipe II adalah pen!endapan parti"el *lo"ulen dalam suspensi en#er'
di mana selama pen!endapan ter(adi salin! intera"si antar parti"el. Selama
dalam operasi pen!endapan' u"uran parti"el *lo"ulen bertambah besar'
sehin!!a "e#epatann%a (u!a menin!"at. Seba!ai #ontoh sedimentasi tipe II
antara lain pen!endapan pertama pada pen!olahan air limbah atau
pen!endapan parti"el hasil proses "oa!ulasi-*lo"ulasi pada pen!olahan air
minum maupun air limbah.
4e#epatan pen!endapan parti"el tida" bisa ditentu"an den!an persamaan
Sto"e?s "arena u"uran dan "e#epatan pen!endapan tida" tetap. Besarn%a
parti"el %an! men!endap diu(i den!an #olumn settlin! test den!an multiple
@ithdra@al ports -5ambar 3./..
5ambar 3./ S"etsa "olom sedimentasi tipe II
H
Sampling point # port

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
51
Waktu
H
Den!an men!!una"an "olom pen!endapan tersebut' samplin! dila"u"an pada
setiap port pada inter$al @a"tu tertentu' dan data ;EMO6AF parti"el diplot pada
!ra*i" seperti pada 5ambar 3.2.
5ambar 3.2 5ra*i" isoremo$al
5ra*i" isoremo$al dapat di!una"an untu" men#ari besarn%a pen%isihan total
pada @a"tu tertentu. Tari" !aris $erti"al dari @a"tu %an! ditentu"an tersebut.
Tentu"an "edalaman A ' A ' A dan seterusn%a -lihat 5ambar 3.3.. 1 + 3
5ambar 3.3 &enentuan "edalaman A ' A dan seterusn%a 1 +
Waktu
H
H3
H2
H1
RA
R0
RC
RD
R1
4eteran!an !ambar)
A ) "edalaman di antara ; dan ;
1 B 9
A ) "edalaman di antara ; dan ;
+ 9 D
A ) "edalaman di antara ; dan ;
3 D E

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
51
Besarn%a pen%isihan total pada @a"tu tertentu dapat dihitun! den!an
men!!una"an persamaan)
$ % $ % $ %
3 2 1
D 1 C D 0 C 0 +
R R
H
H
R R
H
H
R R
H
H
R R + + +
-3.1+.
5ra*i" isoremo$al (u!a dapat di!una"an untu" menentu"an laman%a @a"tu
pen!endapan dan sur*a#e loadin! atau o$er*lo@ rate bila diin!in"an e*isiensi
pen!endapan tertentu. Fan!"ah %an! dila"u"an adalah)
a. Aitun! pen%isihan total pada @a"tu tertentu -seperti lan!"ah di atas.' minimal
seban%a" ti!a $ariasi @a"tu. -Dlan!i lan!"ah di atas minimal dua "ali.
b. Buat !ra*i" hubun!an persen pen%isihan total -seba!ai sumbu %. den!an
@a"tu pen!endapan -seba!ai sumbu C.
#. Buat !ra*i" hubun!an persen pen%isihan total -seba!ai sumbu %. den!an
o$er*lo@ rate -seba!ai sumbu C.
4edua !ra*i" ini dapat di!una"an untu" menentu"an @a"tu pen!endapan atau
@a"tu detensi -td. dan o$er*lo@ rate -6 . %an! men!hasil"an
o
e*isiensi
pen!endapan tertentu. Aasil %an! diperoleh dari "edua !ra*i" ini adalah nilai
berdasar"an e"sperimen di laboratorium -se#ara bat#h.. Nilai ini dapat
di!una"an dalam mendisain ba" pen!endap -aliran "ontin%u. setelah dila"u"an
pen%esuaian' %aitu di"ali"an den!an *a"tor s#ale up. Dntu" @a"tu detensi' *a"tor
s#ale up %an! di!una"an pada umumn%a adalah 1'25' untu" o$er*lo@ rate' *a"tor
s#ale up %an! di!una"an pada umumn%a adalah 1'/5 -;e%nold dan ;i#hards'
1::/..Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
5+
9ontoh Soal 3.3)
Diren#ana"an sebuah ba" pen!endap untu" men!endap"an air limbah den!an
SS 351 m!0l dan debit 2511 m 0hari. D(i laboratorium dila"u"an terhadap air
3
limbah tersebut den!an "olom pen!endapan berdiameter +1 #m dan tin!!i 311
#m. &ada setiap /1 #m terdapat port -samplin! point.. Aasil tes "olom adalah
seba!ai beri"ut)
4edalaman
-#m.
Ha"tu -menit.
11 +1 31 ,5 /1 :1
/1
1+1
131
+,1
311
+,1
+21
+25
+35
>351
121
1:5
+51
+,1
>351
1+5
1/5
+15
++5
>351
111
151
1/1
1:1
>351
51
111
135
155
>351
,1
/1
:1
1+5
>351
4eteran!an) Aasil tes %an! ter#atat pada tabel tersebut adalah "adar SS
dalam m!0l.
Tentu"an )
1. Ha"tu detensi dan sur*a#e loadin! a!ar diperoleh /5 E pen!endapan
+. Diameter dan "edalaman ba"
&en%elesaian)
1. Dbah data laboratorium men(adi E remo$al)
4edalaman
-#m.
Ha"tu -menit.
11 +1 31 ,5 /1 :1
/1 31 51 /, 21 3/ 3:
1+1 +3 ,, 53 52 /: 33
131 +1 +: 3: 5, /1 2,
+,1 1: 31 3/ ,/ 5/ /,
311 J J J J J J
4eteran!an) J pada "edalaman 311 #m' ter(adi a"umulasi lumpur.


Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
53
+. &lot tabel di atas sehin!!a membentu" !ra*i" isoremo$al)
31 51 /, 21 3/ 3:
+3 ,, 53 52 /: 33
+1 +: 3: 5, /1 2,
1: 31 3/ ,/ 5/ /,
3. Ambil @a"tu tertentu dan hitun! remo$al total pada @a"tu tersebut. Misal t 8
1/ menit
$ % $ % $ % $ % $ % 2- 3-
3--
2-
/- 2-
3--
4-
4- /-
3--
/-
3- 4-
3--
&/
2- 3-
3--
2-/
2- R
+
+ + + + +
8 33'3 E
,. Den!an #ara %an! sama -no. 3.' tentu"an remo$al total pada t -@a"tu. %an!
lain' misal) +5' ,1' 55' dan 31 menit.
Aasiln%a adalah)
Ha"tu -menit. E ;
T
1/ 33'3
+5 ,3'3
,1 51'+
55 /1'1
31 /2'2
&lot hubun!an E ; 6S t
T
1
/1
1+1
131
+,1
311
1 +1 ,1 /1 31 111
Ha"tu pen!endapan -menit.
4
e
da
l
a
ma
n -
#
m.
+1E 31E
,1E 51E
/1E
21EBab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
5,
1
11
+1
31
,1
51
/1
21
31
1 +1 ,1 /1 31 111
Ha"tu -menit.
E ;
T
Dntu" mendapat"an /5E pen!endapan' diperlu"an @a"tu /, menit -lihat
!ambar di atas..
5. Aitun! sur*a#e loadin! -o$er*lo@ rate. pada @a"tu-@a"tu di atas den!an
rumus SF 8 A0t' di mana SF adalah sur*a#e loadin!' A adalah tin!!i "olom'
dan t adalah @a"tu %an! dipilih.
Ha"tu -menit.
Sur*a#e loadin!
-m 0hari-m .
3 +
E ;
T
1/ +21 33'3
+5 12+'3 ,3'3
,1 113 51'+
55 23'5 /1'1
31 5, /2'2
&lot hubun!an E ; 6S sur*a#e loadin! T
1
11
+1
31
,1
51
/1
21
31
1 51 111 151 +11 +51 311
Sur*a#e loadin! -m 0hari-m .
3
+
E ;
T

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
55
Sur*a#e loadin! %an! diperlu"an untu" men!hasil"an pen!endapan /5E
adalah /+ m 0hari-m .
3 +
/. Berdasar"an pen!olahan data dari hasil per#obaan diperoleh)
- td 8 /, menit
- 6o 8 /+ m 0hari-m
3 +
Dntu" disain' nilai dari hasil per#obaan di"ali"an den!an *a"tor s#ale up.
Gadi) td 8 /, menit C 1'25 8 11+ menit
6o 8 /+ m 0hari-m C 1'/5 8 ,1'3 m 0hari-m
3 + 3 +
2. Fuas permu"aan ba"
A 8 K06 8 -2511 m 0hari.0 ,1'3 m 0hari-m 8 13/ m
S o
3 3 + +
Bila ba" berbentu" lin!"aran' ma"a diametern%a adalah 15', m
4edalaman ba" 8 6olume ba" 0 luas permu"aan
8 td. K 0 A
8 -11+ menit C 2511 m 0hari. 0 13/ m C 1hari01,,1 menit
3 +
8 3'1, meter
3.,. Sedimentasi Tipe III dan I6
Sedimentasi tipe III adalah pen!endapan parti"el den!an "onsentrasi %an! lebih
pe"at' di mana antar parti"el se#ara bersama-sama salin! menahan
pen!endapan parti"el lain di se"itarn%a. 4arena itu pen!endapan ter(adi se#ara
bersama-sama seba!ai sebuah Lona den!an "e#epatan %an! "onstan. &ada
ba!ian atas Lona terdapat inter*a#e %an! memisah"an antara massa parti"el
%an! men!endap den!an air (ernih. Sedimentasi tipe I6 merupa"an "elan(utan
dari sedimentasi tipe III' di mana ter(adi pemampatan -"ompresi. massa parti"el
hin!!a diperoleh "onsentrasi lumpur %an! tin!!i. Seba!ai #ontoh sedimentasi


Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
5/
tipe III dan I6 ini adalah pen!endapan lumpur biomassa pada *inal #lari*ier
setelah proses lumpur a"ti* -5ambar 3.:.. Tu(uan pemampatan pada *inal
#lari*ier adalah untu" mendapat"an "onsentrasi lumpur biomassa %an! tin!!i
untu" "eperluan resir"ulasi lumpur "e dalam rea"tor lumpur a"ti*.
K = ; Air (ernih K
Tertahan -hidered.
Transisi slud!e blan"et
4ompresi
Solid
;
5ambar 3.: &en!endapan pada *inal #lari*ier untu" proses lumpur a"ti*
Sebelum mendisain sebuah ba" *inal #lari*ier' ma"a perlu dila"u"an per#obaan
laboratorium se#ara bat#h men!!una"an #olumn settlin! test. &en!amatan
dila"u"an terhadap tin!!i lumpur pada to hin!!a t. Data %an! diperoleh adalah
hubun!an antara tin!!i lumpur den!an @a"tu -5ambar 3.11..


Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
52
Mona III
Mona I6
5ambar 3.11 5ra*i" hasil per#obaan sedimentasi tipe III dan I6
&en!olahan Data -hasil dapat dilihat pada 5ambar 3.11.)
1. Tentu"an slope pada Lona III -slope8"e#epatan pen!endapan' 6 .
o
+. &erpan(an! !aris lurus dari Lona III dan Lona I6
3. Tentu"an titi" pertemuan !aris dari Lona III dan Lona I6' tentu"an titi" pusat
len!"un!an' dan buat !aris sin!!un!
,. Den!an men!etahui "onsentrasi lumpur a@al -9 .' tin!!i lumpur a@al -A .'
o o
dan "onsentrasi disain under*lo@ -9 .' tentu"an tin!!i lumpur under*lo@ A .
u u
9 A 8 9 A
o o u u
-3.13.
Dnder*lo@ adalah lumpur hasil a"hir pen!endapan %an! siap disir"ulasi"an
"e rea"tor lumpur a"ti*.
5. Buat !aris horisantal dari A
u
hin!!a memoton! !aris sin!!un!' ma"a
di"etahui t -@a"tu %an! diperlu"an untu" men#apai "onsentrasi 9 .. u u
Waktu
HBab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
53
pusat len!"un!an
A
u
t
u
!aris sin!!un!
5ambar 3.11 Aasil pen!olahan data sedimentasi tipe III dan I6
Setelah pen!olahan data tersebut' parameter %an! diperoleh dapat di!una"an
untu" mendisain ba" pen!endap lumpur biomassa' %aitu)
1. Fuas permu"aan %an! diperlu"an untu" thi#"enin!' A den!an men!!una"an
t
persamaan)
A 8 1'5 -K=K . t 0A
t ; u o
-3.1,.
+. Fuas permu"aan %an! diperlu"an untu" "lari*i"asi -sedimentasi.' A den!an
#
men!!una"an persamaan)
A 8 +'1 K06
# o
-3.15.
di mana)
K 8 debit rata-rata harian sebelum resir"ulasi' m 0deti"
3
K 8 debit resir"ulasi' m 0deti"
;
3
Waktu
H

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
5:
Selain den!an pende"atan @a"tu ter#apain%a "onsentrasi under*lo@' disain *inal
#lari*ier dapat (u!a men!!una"an pende"atan "onsep solid *luC. Solid *luC
adalah "e#epatan thi#"enin! solid per satuan luas' din%ata"an dalam "!0(am-m .
+
3.5. Sedimentasi pada &en!olahan Air Minum
Apli"asi teori sedimentasi pada pen!olahan air minum adalah pada
peran#an!an ban!unan prasedimentasi dan sedimentasi II.
a. &rasedimentasi
Ba" prasedimentasi merupa"an ba!ian dari ban!unan pen!olahan air minum
%an! ber*un!si untu" men!endap"an parti"el dis"ret %an! relati* mudah
men!endap -diper"ira"an dalam @a"tu 1 hin!!a 3 (am.. Teori sedimentasi
%an! diper!una"an dalam apli"asi pada ba" prasedimentasi adalah teori
sedimentasi tipe I "arena teori ini men!emu"a"an bah@a pen!endapan
parti"el berlan!sun! se#ara indi$idu -masin!-masin! parti"el' dis"ret. dan
tida" ter(adi intera"si antar parti"el.
b. Sedimentasi II
Ba" sedimentasi II merupa"an ba!ian dari ban!unan pen!olahan air minum
%an! ber*un!si untu" men!endap"an parti"el hasil proses "oa!ulasi-*lo"ulasi
%an! relati* mudah men!endap -"arena telah men!!abun! men(adi parti"el
beru"uran besar.. Tetapi parti"el ini mudah pe#ah dan "embali men(adi
parti"el "oloid. Teori sedimentasi %an! diper!una"an dalam apli"asi pada
ba" sedimentasi II adalah teori sedimentasi tipe II "arena teori ini

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
/1
men!emu"a"an bah@a pen!endapan parti"el berlan!sun! a"ibat adan%a
intera"si antar parti"el.
3./. Sedimentasi pada &en!olahan Air Fimbah
Apli"asi teori sedimentasi pada pen!olahan air limbah)
a. 5rit #hamber
5rit #hamber merupa"an ba!ian dari ban!unan pen!olahan air limbah %an!
ber*un!si untu" men!endap"an parti"el "asar0!rit bersi*at dis"ret %an! relati*
san!at mudah men!endap. Teori sedimentasi %an! diper!una"an dalam
apli"asi pada !rit #hamber adalah teori sedimentasi tipe I "arena teori ini
men!emu"a"an bah@a pen!endapan parti"el berlan!sun! se#ara indi$idu
-masin!-masin! parti"el' dis"ret. dan tida" ter(adi intera"si antar parti"el.
b. &rasedimentasi
Ba" prasedimentasi merupa"an ba!ian dari ban!unan pen!olahan air limbah
%an! ber*un!si untu" men!endap"an lumpur sebelum air limbah diolah
se#ara biolo!is. Mes"ipun belum ter(adi proses "imia -misal "oa!uasi-
*lo"ulasi atau presipitasi.' namun pen!endapan di ba" ini men!i"uti
pen!endapan tipe II "arena lumpur %an! terdapat dalam air limbah tida" la!i
bersi*at dis"ret -men!in!at "andun!an "omponen lain dalam air limbah'
sehin!!a telah ter(adi proses presipitasi..Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
/1
#. 7inal #lari*ier
Ba" sedimentasi II -*inal #lari*ier. merupa"an ba!ian dari ban!unan
pen!olahan air limbah %an! ber*un!si untu" men!endap"an parti"el lumpur
hasil proses biolo!is -disebut (u!a lumpur biomassa.. Fumpur ini relati* sulit
men!endap "arena seba!ian besar tersusun oleh bahan-bahan or!ani"
$olatil. Teori sedimentasi %an! diper!una"an dalam apli"asi pada ba"
sedimentasi II adalah teori sedimentasi tipe III dan I6 "arena pen!endapan
biomassa dalam (an!"a @a"tu %an! lama a"an men%ebab"an ter(adin%a
pemampatan -"ompresi..
3.2. Sedimentasi &arti"el di Ddara
&ada dasrn%a teori sedimentasi di air berla"u pula untu" sedimentasi parti"el di
udara' den!an men!!anti si*at *isi" air men(adi si*at *isi" udara' misaln%a
densitas dan $is"ositas. &ada tabel 3.1 disa(i"an si*at *isi" udara.
Tabel 3.1 Si*at 7isi" Ddara
Temperatur
o
9
$is"ositas'
!r0#m-deti"
densitas'
"!0m
3
1
+1
+5
1'11112+
1'11113+
1'111135
1'+:+
1'+1,
1'13,
Sumber) Ne$ers -1::5.

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
/+
3.3. ;an!"uman
1. Sedimentasi di"lasi*i"asi"an "e dalam empat tipe' %aitu) pen!endapan
parti"el dis"rit -tipe I.' pen!endapan parti"el *lo"ulen -tipe II.' pen!endapan
Lona -tipe III.' dan pemampatan parti"el terendap"an -tipe I6..
+. 4e#epatan pen!endapan parti"el dis"ret ter!antun! pada pola aliran
pen!endapan -din%ata"an den!an bilan!an ;e%nold) laminer' transisi' atau
turbulen.
3. D(i laboratorium den!an #olumn settlin! test bertu(uan untu" mendapat"an
besarn%a pen%isihan -pen!endapan. se#ara bat#h. D(i ini dapat di!una"an
untu" parti"el dis"ret maupun parti"el *lo"ulen. Berdasar"an hasil per#obaan
ini' dapat ditentu"an o$er*lo@ rate dan @a"tu detensi untu" peran#an!an ba"
pen!endap.
,. D(i laboratorium untu" pen!endapan tipe III dan I6 di!una"an untu" dasar
peran#an!an ba" pen!endap "edua dari proses lumpur a"ti* dan thi#"ener.
5. &rinsip dasar sedimentasi dapat diterap"an pada pen!endapan parti"el untu"
proses pen!olahan air bersih' pen!olahan air limbah' dan untu" pen!olahan
buan!an !as.

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
/3
3.:. Soal-soal
1. Gelas"an lan!"ah-lan!"ah penentuan @a"tu detensi dan o$er *lo@ rate 0
sur*a#e loadin! bila di"ehenda"i remo$al parti"el sebesar N E )
a. pada sedimentasi parti"el dis"ret
b. pada sedimentasi parti"el *lo"ulen
Fen!"api den!an persamaan-persamaan %an! di!una"an.
+. Aitun!lah "e#epatan pen!endapan parti"el beri"ut )
- diameter parti"el ) 1'1: #m
- densitas parti"el ) +,11 "!0m
3
- densitas air ) ::/ "!0m
3
- $is"ositas air absolut -. ) 1'311,. 11
-+
!r0#m. det.
- $is"ositas air "inemati" -. ) 1'313: 11
-+
#m 0det.
+
-per#epatan !ra$itasi ) :31 #m0det
+
3. Aitun! "e#epatan pen!endapan parti"el di air beri"ut)
a. diameter parti"el 1'1,5 #m' spe#i*i# !ra$it% +'/' temperatur air +5 9.
o
b. diameter parti"el 1'1,5 #m' spe#i*i# !ra$it% 1':' temperatur air +5 9.
o
#. diameter parti"el 1'1: #m' spe#i*i# !ra$it% +'/' temperatur air +5 9.
o

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
/,
,. Aitun! "e#epatan pen!endapan parti"el di udara beri"ut)
a. diameter parti"el 1'11, #m' spe#i*i# !ra$it% 1'/' temperatur udara 3+ 9.
o
b. diameter parti"el 1'11, #m' spe#i*i# !ra$it% 1'/' temperatur udara 31 9.
o
#. diameter parti"el 1'11: #m' spe#i*i# !ra$it% 1'/' temperatur udara 31 9.
o
5. &en!endapan tipe I %an! dila"u"an di laboratorium den!an men!!una"an
"olom pen!endapan berdiameter 11 #m diperoleh data seba!ai beri"ut)
4e#epatan
pen!endapan
-m0menit.
7ra"si parti"el
terendap"an
3'31
1'/5
1'/1
1.31
1'++
1'15
1',5
1'5,
1'/5
1'2:
1'3:
1':2
Aitun!lah o$er*lo@ rate bila diin!in"an pen%isihan 0 remo$al sebesar /5E
/. Analisis pen!endapan parti"el dis"ret dalam "olom pen!endapan den!an
pen!ambilan sampel dari "edalaman + meter men!hasil"an data "andun!an
parti"el seba!ai beri"ut)
Ha"tu
samplin!
-menit.
4andun!an
parti"el -m!0l.
1
5
11
15
+1
+5
31
311
5+5
,+5
3+5
+51
125
1+5
-T8 +: 9' S!8 +'/5.
O
Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
/5
a. Tentu"an E remo$al total parti"el pada o$er*lo@ rate sama den!an
"e#epatan pen!endapan parti"el berdiameter 1'115 #m
b. Tentu"an E remo$al parti"el %an! berdiameter > 1'115 #m
#. Tentu"an E remo$al parti"el %an! berdiameter < 1'115 #m
2. &ada analisis tes "olom pen!endapan' di!una"an sampel den!an "adar SS
8 1+11 m!0l. 4edalaman titi" samplin! masin!-masin! 1'5 O 1'1 O 1'5 O dan
+'1 meter. 4adar SS -m!0l. dari tiap titi" samplin! pada inter$al @a"tu
tertentu adalah seba!ai beri"ut )
4edalaman
-meter.
Ha"tu -menit.
11 +1 31 ,5 /1 :1
1'5
1'1
1'5
+'1
2:1
:+1
11+1
1311
211
311
3/1
1:11
,35
/25
251
+111
3/1
5:1
/,1
+121
+:5
,31
/11
+111
++1
331
551
+151
Berapa E total remo$al pada o$er *lo@ rate 1'/2 l0det.m . Aitun! pula @a"tu
+
pen!endapann%a P

Bab 3 Satuan Operasi Sedimentasi
//
3.11. B ahan Ba#aan
1. ;e%nolds' Ton D. dan ;i#hards' &aul A.' Dnit Operations and &ro#esses in
En$ironmental En!ineerin!' +
nd
edition' &HS &ublishin! 9ompan%' Boston'
1::/.
+. T#hobano!lous' 5eor!e' Haste@ater En!ineerin!' Treatment' Disposal' and
;euse' 3
rd
edition' Met#al* Q Edd%' In#. M#5ra@-Aill' In#. Ne@ Ror"' 1::1.
3. &ea$%' Ao@ard S.' Donald ;. ;o@e' dan 5eor!e T.' En$ironmental
En!ineerin!' M#5ra@-Aill &ublishin! 9ompan%' 1:35
,. Sin#ero' Ar#adio &. dan 5re!orio A. Sin#ero' En$ironmental En!ineerin!'
&renti#e Aall' 1::/
5. Ne$ers' Noel De' Air &ollution 9ontrol En!ineerin!' M#5ra@ Aill' In#. Ne@
Ror"' 1::5.