Anda di halaman 1dari 18

1.

0 PENGENALAN
Pengacaraan majlis merupakan satu kemahiran yang memerlukan persediaan
yang rapi dan penguasaan ilmu yang mantap dan penyampaian yang berkesan
serta berkeyakinan diri yang tinggi. Bahasa Melayu Kontekstual mengaplikasikan
kemahiran tatabahasa dalam konteks komunikasi semasa secara
berhemah.Selain itu, melalui teks pengacaraan majlis ini kita dapat
berkomunikasi secara teratur, tepat dan berkesan dengan menggunakan bahasa
yang santun serta menggunaakan daya fikir yang kritis dalam menangani
permasalahan.
Tambahan pula, Atur cara majlis yang berlangsung selama jam
memerlukan perancangan yang rapi serta atur cara majlis yang lengkap untuk
merealisasikan majlis rasmi yang bertemakan ! Malaysia, rakyat didahulukan,
pencapaian diutamakan selaras dengan gagasan satu Malaysia yang diasaskan
oleh "ang berhormat perdana Menteri #atuk Seri $ajib %a&ak.Selaras dengan
tema yang diberikan iaitu perpaduan antara kaum.
#alam urusan kita sehari'hari, adakalanya kita diminta untuk menjadi
pengacara majlis bagi sesuatu majlis yang akan berlangsung di tempat kerja
seperti jamuan perpisahan, Majlis Makan Malam Syarikat, Malam Amal, (ari
Kualiti, pelancaran kempen dan sebagainya. Banyak daripada kita beranggapan
baha)a tugas sebagai pengacara majlis merupakan tugas yang glamour dan
mudah.
Sebenarnya, tugas pengacara majlis bukanlah mudah seperti yang kita
jangkakan. (al ini kerana kelancaran, kejayaan, hidup dan matinya sesebuah
majlis bergantung sepenuhnya kepada pengacara majlis. Sekiranya dalam
mengendalikan majlis, pengacara majlis hilang kata'kata maka keadaan ini akan
menyebabkan kelancaran majlis terganggu.
Begitu juga, jika pengacara majlis tidak pandai menarik perhatian tetamu
yang hadir. (al ini akan menyebabkan tetamu berasa bosan dan akhirnya
meninggalkan majlis begitu sahaja. Akibatnya, tuan rumah atau penganjur akan
1
menanggung malu. *leh itu, sekiranya anda terpilih untuk menjadi pengacara
majlis, pengetahuan tentang tugas sebenar pengacara majlis menjadi keperluan
yang amat penting. #alam sesuatu majlis pasti ada pelbagai jenis tamu mengikut
pangkat dan kedudukan. *leh itu, sebagai pengacara majlis, anda harus
mengetahui penggilan hormat bagi seseorang tamu mengikut pangkat, darjat
atau gelaran ja)atan yang dija)at. Selain itu, sebagai pengacara majlis juga,
anda harus mengetahui pantang larang terutama daripada segi berpakaian agar
anda tidak menjadi isu dan memalukan pihak penganjur atau tuan rumah. *leh
sebab pentingnya panggilan hormat dan pantang larang daripada segi
berpakaian, maka dalam bab ini akan disenaraikan panggilan hormat dan sedikit
pantang larang berpakaian sebagai rujukan dan panduan para pembaca.
2
2.0 ATUR CARA MAJLIS
+., pm- pengumuman ketibaan
../0 pm- 1capan "ang Berusaha Tuan (aji Amin bin Mohd %ashid,
Pengarah 2P3M Kampus Pendidikan 2slam
4.00 pm- 1capan Perasmian oleh "ang Berbahagia, #atuk Salleh bin Ahmad,
Pengarah Bahagian Pendidikan 3uru 5BP36
!0.00 pm- Persembahan Multimedia
!0.!, pm- 7amuan Makan Malam
!0./0 pm- 8abutab Bertuah
!0.0 pm- Persembahan
' Tarian 9arna')arni ! Malaysia
' Mendeklamasikan Sajak
' Pentomin
!!.:, pm- Anugerah Tokoh Kemerdekaan Pelajar
!!./, pm- Penyampaian 8enderamata Kepada Perasmi
!!.0 pm- 1capan Penutup
!!., pm- Bersurai
3
3.0 TEKS PENGACARAAN
JAMUAN MAKAN MALAM TAHUNAN SEMPENA HARI KEMERDEKAAN
IPGM KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2010
!; S<PT<MB<% :0!0
(*T<= (2=T*$
4.00 Malam
MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ ! > P<$31M1MA$
+., pm
M8 !
Semua hadirin
dijemput berdiri
semasa ketibaan
tetamu kehormat
P<$31M1MA$ K<T2BAA$
Mengumumkan ketibaan,
"ang Berbahagia #atuk Salleh bin Ahmad,
Pengarah Bahagian Pendidikan 3uru 5BP36,
diiringi oleh "ang Berusaha Tuan (aji Amin bin
Mohd %ashid, Pengarah 2P3M Kampus
Pendidikan 2slam.
MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ : > P<$31M1MA$
..00 pm
M8 !
M8 :
(adirin bersiap
sedia untuk
pembukaan majlis
P%A A=1A$
Mencari timba si anak dara,
#i ba)ah sarang burung tempua,
Salam sembah pembuka bicara,
Selamat datang untuk semua.
Melati kuntum tumbuh melata,
4
Sayang merbah di pohon cemara,
Assalamualaikum mulanya kata,
Saya sembah pembuka bicara.
MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ / > P<$31M1MA$
..!0 pm
M8 !
Kedudukan
mengikut senarai
?2P
SA=1TAS2
Bismillah@
!."ang Berbahagia #atuk Salleh bin Ahmad,
Pengarah Bahagian Pendidikan 3uru 5BP36
:."ang Berusaha Tuan (aji Amin bin Mohd
%ashid, Pengarah 2P3M Kampus Pendidikan
2slam
/. "ang #ihormati #r (ussin bin A)ang, Ketua
7abatan (al <h)al Pelajar, 2P3M Kampus
Pendidikan 2slam Selangor.
.Pensyarah'Pensyarah 2pgm Kampus
Pendidikan 2slam
,.Ahli'Ahli 7a)atankuasa Per)akilan Pelajar
2P3M Kampus Pendidikan 2slam
;. Para 7emputan
Seterusnya.......
5
(adirin dan hadirat sekalian
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ > P<$31M1MA$

..!, pm
M8 :
18APA$ A=1'A=1A$ S<=AMAT #ATA$3
#alam suasana yang penuh gemerlapan,
majlis berbesar hati mengucapkan ribuan
terima kasih dan mengalu'alukan tetamu'
tetamu kehormat, tuan'tuan dan puan'puan ke
7amuan Makan Malam Tahunan Sempena (ari
Kemerdekaan 2pgm Kampus Pendidikan 2slam
Tahun :0!0 yang bertemakan A! Malaysia,
rakyat diahulukan, pencapaian diutamakanA

MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ , > P<$31M1MA$
../0 pm
M8 !
1capan alu'aluan
Pengarah 2P3M
Kampus
Pendidikan 2slam
kepada Pengarah
5BP36
18APA$ P<$3A%A( 2P3M KAMP1S
P<$#2#2KA$ 2S=AM
(adirin yang dimuliakan,
Malam yang penuh kemeriahan ini, akan
diteruskan dengan memba)a kita menyingkap
jendela malam, dengan pelbagai agenda yang
bakal mengiringi perjalanan majlis.
Apa kata kita hayati bicara pemanis kata
daripada Pengarah 2P3M Kampus Pendidikan
2slam.
6
M8 :
M8 !
M8 :
MASA>M8 81< > PA$#1A$
#engan ini, majlis dengan penuh hormat dan
sukacitanya menjemput dan mempersilakan
"ang Berusaha Tuan (aji Amin bin Mohd
%ashid, Pengarah 2P3M Kampus Pendidikan
2slam untuk menyampaikan ucapan alu'aluan.
Sudilah tuan jalan berlapan,
7alan berlapan di malam kelam,
Sudilah tuan beri ucapan,
Kata aluan pemanis kalam.
#ipersilakan
$yiur gading puncak mahligai,
Sayang ketupat berisi intiB
1capan pesanan indah bernilai
Akan sentiasa kekal di hati.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih.
A$$ ; > P<$31M1MA$
7
4.00 pm
M8 !
M8 :
M8 !
Majlis dirasmikan
dengan paluan
gong oleh
Pengarah BP3
Pantun dibaca
ketika ?2P
berjalan naik ke
pentas
#ibaca selepas
ucapan Pengarah
BP3
18APA$ P<%ASM2A$ MA7=2S
Tuan'tuan dan puan'puan,
Seterusnya, marilah kita sama'sama
menyingkap apa yang ada dalam pendakian
dan penghargaan di majlis ini melalui ucapan
Perasmian Sambutan (ari Kemerdekaan
2P3M Kampus Pendidikan 2slam Selangor,
yang akan dirasmikan oleh "ang Berbahagia,
#atuk Salleh bin Ahmad, Pengarah Bahagian
Pendidikan 3uru 5BP36.
Majlis dengan segala hormatnya menjemput
dan mempersilakan "ang Berbahagia #atuk
Salleh bin Ahmad.
Kalau tuan pikat kenari,
7angan patahkan batang jeramiB
Kepada tuan sembah diberi,
Mohon rasmikan majlis kami.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih dan
setinggi'tinggi penghargaan atas perasmian
kesempurnaan ucapan sebentar tadi.
S2MB*=2K P<=A$8A%A$
8
M8 : (adirin
memberikan
tepukan yang
gemuruh ketika
acara simbolik
pelancaran ini
Majlis seterusnya menjemput dan
mempersilakan "ang Berbahagia #atuk Salleh
bin Ahmad untuk menyempurnakan atucara
Simbolik Pelancaran =ogo tema hari
kemerdekaan peringkat 2P3M Kampus
Pendidikan 2slam Selangor yang bertemakan !
Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian
diutamakan.
#emikianlah berakhirnya Simbolik Pelancaran
=ogo sebentar tadi sebagai simbol terbinanya
satu pembaharuan untuk memperjuangkan
kemerdekaan negara peringkat 2P3M
MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ + > P<$31M1MA$
!0.00 pm
M8 !
M8 :
(adirin diminta
untuk melihat
paparan
persembahan
multimedia
P<%S<MBA(A$ M1=T2M<#2A
1ntuk pengetahuan para hadirin, sempena
(ari kemerdekaan 2P3M Kampus Pendidikan
2slam telah menjalankan pelbagai aktiCiti yang
bertemakan hari kemerdekaan ! Malaysia
Menjana Transformasi. *leh itu marilah sama'
sama kita imbas kembali aktiCiti tersebut
melalui persembahan multimedia yang telah
disediakan.
Begitulah berakhirnya persembahan
multimedia yang telah disediakan. #iharapkan
9
melalui persembahan tersebut dapatlah kita
sama'sama mengambil inisiatif untuk
menjadikan kepelbagaian aktiCiti lebih pro'aktif
pada masa akan datang.
MASA>M8 81< > PA$#1A$ A$$ . > P<$31M1MA$
!0.!, pm
M8 !
M8 :
MASA>M8
(adirin diminta
untuk
mengaminkan
doa makan
81< > PA$#1A$
7AM1A$ MAKA$ MA=AM
Bulan sudah purnama, bintang pula sudah
bergemerlapan.
*leh itu, majlis menjemput para hadirin untuk
menikmati jamuan yang telah disediakan. Bagi
memberkati jamuan kita pada malam ini, majlis
menjemput 1sta& Arif 2skandar untuk
membacakan doa.
#ipersilakan..
=ebat rumbia di Sungai Sabah,
Sayang senduduk di tepi muara,
Penganan mulia terletak sudah,
Samalah duduk menjamu selera.
Majlis menjemput semua dif'dif jemputan dan
tetamu kehormat untuk menikmati juadah.
A$$ 4 > P<$31M1MA$
10
!0./0 pm
M8 !
M8 :
M8 !
MASA>M8
(adirin diharap
prihatin terhadap
cabutan bertuah
81< > PA$#1A$
8AB1TA$ B<%T1A( P<%TAMA
Bagi memeriahkan lagi suasana kita pada
malam ini, pihak penganjur telah menyediakan
hadiah bagi cabutan bertuah. *leh itu, majlis
menjemput "ang Berusaha Tuan (aji Amin bin
Mohd %ashid, Pengarah 2P3M Kampus
Pendidikan 2slam untuk melaksanakan cabutan
bertuah yang pertama.
$ombor bertuah yang akan menerima
cenderamata pada malam ini ialah-
Pertama......
5Penyampaian cenderamata6
Kedua.........
5Penyampaian cenderamata6
Ketiga.........
5Penyampaian cenderamata6
Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada
"ang Berusaha Tuan (aji Amin bin Mohd
%ashid, Pengarah 2P3M Kampus Pendidikan
2slam.
A$$ !0 > P<$31M1MA$
11
!0.0 pm
M8 !
M8 :
M8 !
MASA>M8
Para peserta
diminta
mengambil
tempat masing'
masing
81< > PA$#1A$
P<%S<MBA(A$ TA%2A$ 9A%$A ' 9A%$2 !
MA=A"S2A
(adirin yang dimuliakan,
Sambil menjamu selara, apa kata kita teruskan
majlis ini dengan persembahan tarian )arna'
)arni ! Malaysia daripada pelajar 2P3M
Kampus Pendidikan 2slam dan 2P3M Kampus
Bahasa Melayu. Persembahan ini
menggabungkan pelbagai kaum yang terdiri
daripada kaum Melayu, 8ina dan 2ndia.
Persembahan ini khas untuk meraikan semua
jemputan yang sudi hadir memeriahkan majlis
pada malam ini.

1ntuk itu, dipersilakan para peserta ntuk
mempersembahkan persembahan mereka.
Tinggi'tinggi si burung tempua,
Tinggilah lagi harapan di hatiB
Selamat menonton buat semua,
(iburan dipersembah kita hayati.
5Persembahan6
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di
atas persembahan yang memikat hati sebentar
tadi.
A$$ !! > P<$31M1MA$
12
!0.,0 pm
MASA>M8
(adirin diharap
segera untuk
mengambil
hadiah di
hadapan
81< > PA$#1A$
8AB1TA$ B<%T1A( K<#1A
(adirin yang dihormati,
Kita teruskan majlis dengan cabutan bertuah
yang kedua. *leh itu, Pihak majlis menjemput
"ang #ihormati #r (ussin bin A)ang Ketua
7abatan (al <h)al Pelajar, 2P3M Kampus
Pendidikan 2slam Selangor untuk
melaksanakan cabutan ini.
$ombor bertuah yang akan menerima
cenderamata pada malam ini ialah-
Pertama......
5Penyampaian cenderamata6
Kedua.........
5Penyampaian cenderamata6
Ketiga.........
5Penyampaian cenderamata6
Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas
"ang #ihormati #r (ussin bin A)ang kesudian
menyampaikan cenderamata kepada hadirin
yang bertuah pada malam ini.
A$$ !: > P<$31M1MA$
13
!!.00 pm
M8 !
M8 :
(adirin diminta
menghayati sajak
yang
dideklamasikan
P<%S<MBA(A$ M<$#<K=AMAS2KA$
SA7AK
Kini, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada
malam ini, marilah kita saksikan pula
persembahan seterusnya daripada pelajar
kesenian yang dijemput khas dari 1niCersiti
Malaya yang menggabungkan pelbagai kaum.
#ipersilakan.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di
atas persembahan yang sungguh
mengasyikkan sebentar tadi.
MASA>M8
!!.!0 pm
M8 !
81< > PA$#1A$
(adirin d2harap
terhibur dengan
persembahan
tersebut
A$$ !/ > P<$31M1MA$
P<%S<MBA(A$ P<$T*M2$ S<MP<$A
SAMB1TA$ K<M<%#<KAA$
(adirin yang dimuliakan,
Menjamu selera sudah, mencari yang bertuah
pun sudah, kini majlis berganjak pula ke
14
MASA>M8
!!.:, pm
M8 :
MASA>M8
81< > PA$#1A$
(adirin diminta
bertepuk tangan
apabila nama
tokoh dibacakan
81< > PA$#1A$
agenda yang seterusnya iaitu menonton
persembahan pentomin dari kumpulan
Kebudayaan 2P3M Kampus Pendidikan 2slam.
Buat pengetahuan hadirin, kumpulan ini
pernah memenangi pelbagai pertandingan
yang dianjurkan pada peringkat kebangsaan.
Tepukan yang gemuruh oleh para hadirin
sekalian
A$$ ! > P<$31M1MA$
A$13<%A( T*K*( K<M<%#<KAA$
P<=A7A%
(adirin sekalian,
Anugerah ini dinilai berdasarkan ciri'ciri
kepimpinan serta ketokohan yang ditunjukkan
oleh pelajar 2P3M kampus pendidikan 2slam
*leh itu bagi meyampaikan anugerah kepada
pemenang yang telah dipilih, majlis menjemput
"ang Berbahagia #atuk Salleh bin Ahmad,
Pengarah Bahagian Pendidikan 3uru 5BP36
dan diiringi oleh "ang Berusaha Tuan (aji
Amin bin Mohd %ashid, Pengarah 2P3M
Kampus Pendidikan 2slam
A$$ !, > P<$31M1MA$
15
!!./, pm
M8 !
M8 :
(adirin diminta
menepuk tangan
ketika
penyampaian
cenderamata
P<$"AMPA2A$ 8<$#<%AMATA K<PA#A
P<%ASM2
Sebagai tanda penghargaan dan atas
kesudian hadir menyempurnakan majlis kami
pada malam ini, majlis dengan segala
sukacitanya menjemput dan mempersilakan,
"ang Berusaha Tuan (aji Amin bin Mohd
%ashid, Pengarah 2P3M Kampus Pendidikan
2slam untuk menyampaikan cenderamata
tanda ingatan kepada "ang Berbahagia #atuk
Salleh bin Ahmad.
Adat melayu budaya dijulang,
Tetamu bertandang diberikan bingkisan,
Sebelum pulang ditinggalkan balasan,
1ntuk mengeratkan hubungan persaudaran.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih.
MASA>M8
!!.0 pm
81< > PA$#1A$ A$$ !; > P<$31M1MA$
18APA$ P<$1T1P
Majlis merakamkan setinggi'tinggi ucapan
terima kasih kepada semua ja)atankuasa
yang telah menjayakan jamuan makan malam
tahunan sempena hari kemerdekaan serta
para jemputan yang turut menyerikan majlis
16
pada malam ini.
Pihak Majlis juga ingin mengambil kesempatan
mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi
kepada #atuk Salleh bin Ahmad
yang sudi merasmikan majlis kita pada malam
ini.
#an kami me)akili ja)atankuasa penganjur
jamuan makan malam tahunan sempena hari
kemerdekaan :0!0, ingin mengucapkan
setinggi'tinggi penghargaan kepada semua
yang terlibat secara langsung mahupun tidak
langsung bagi menjayakan majlis ini.
Akhir kata daripada kami,
Bunga dedap di atas para,
Anak dusun pasang pelitaB
Kalau tersilap tutur bicara,
7emari disusun maaf dipinta.
#i atas dahan burung tempua,
Melihat rusa tepi perigiB
Salam perpisahan untuk semua,
#ilain masa bersua lagi.
Salam 8eria, Salam (ormat daripada kami.
Sekian, terima kasih.
4.0 PENUTUP
17
Pengacaraan majlis merupakan satu kemahiran komunikasi yang memerlukan
persiapan yang rapi, pengua saan ilmu yang mantap dan penyampaian yang
berkesan serta keyakinan diri yang tinggi. Selepas menyiapkan tugasan ini,
dapat disimpulkan baha)a kami dapat mengaplikasikan kemahiran tatabahasa
dalam konteks komunikasi secara berhemah. Konteks komunikasi ini bermaksud
menguasai dan mempraktikan kemahiran komunikasi dengan khalayak secara
lisan dengan betul dan tepat untuk mejadikan sesuatu majlis tersebut lebih
menarik.
#alam urusan seharian, adakalanya kita diminta untuk menjadi pengacara
majlis bagi sesuatu majlis yang akan berlangsung di tempat kerja seperti jamuan
perpisahan, pelancaran kempen dan sebagainya. Banyak daripada kita
beranggapan baha)a tugas sebagai pengacara majlis merupakan tugas yang
dan mudah. Sebenarnya, tugas pengacara majlis bukanlah mudah seperti yang
jangkakan. (al ini kerana kelancaran, kejayaan sesebuah majlis bergantung
sepenuhnya kepada pengacara majlis. 7adi teks pengacaraan majlis adalah
amat penting.
Tambahan pula, tugasan ini menggunakan tema yang menarik iaitu D!
Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakanA. ! Malaysia memba)a
aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia
dapat menjalinkan perpaduan yang lebih erat. Perkara asas yang perlu
di)ujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan saling menghormati,
keikhlasan dan sikap saling mepercayai antara kaum.
#i samping itu, tugasan ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang
pengacaraan majlis dan mengembangkan bakat dan pengetahuan dalam bidang
pengacaraan dengan melaksanakan pengacaraan majlis dengan menggunakan
bahasa yang gramatis. Malah, ia dapat menggunakan daya fikir yang kritis untuk
menghasilkan teks pengacaraan yang baik dan dapat menjadikan sesuatu majlis
itu menarik.
18