Anda di halaman 1dari 4

BARAKAT CANGKAL INSYA ALLAH ADA JALAN

Bagi orang Banjar tentu sudah tahu apa arti/a!sud dari judu" #erita ini$ a!u rasa
!a"iat ini #o#o! untu!!u !arena barakat cangkal %tida! pantang en&erah$ te!un$ dan
&a!in' a!u (isa !u"iah dan endapat!an (easis)a *Bidi! +isi,-
A)a" a!u asu! +AN . Kandangan tida! pernah sedi!itpun ter"intas dipi!iran!u
untu! e"anjut!an !e perguruan tinggi naun !eti!a a!u (erada di !e"as /I entah !enapa
!einginan!u untu! !u"iah un#u" di(ena!!u- Seja! itu"ah a!u sering e(a&ang!an
(agaiana rasan&a !u"iah$ (agaiana rasan&a jadi 0NS dan a!u pi!ir !a"au se!o"ah!u
sapai ting!at S+A saja ana ung!in a!u (isa hidup "e(ih (ai! dari orang tua dan !a!a!1
!a!a!!u &ang han&a enjadi petani sete"ah se"esai se!o"ah- Hapir setiap a"a se(e"u
tidur a!u ei!ir!an ha" itu$ naun engingat !eadaan e!onoi orang tua &ang tida!
eadai e(uat seangat!u !endor-
Suatu !eti!a a!u nonton T2$ saat itu Agnes +oni#a (er!ata *a!u (isa en#apai
posisi!u se!arang ini !arena aku tidak pernah takut untuk bermimpi, endengar u#apan
Agnes +oni#a terse(ut hati!u serasa tergo&ah !e(a"i dan un#u" "agi !einginan!u- Sete"ah
itu"ah !a"iat itu enjadi o(at !eputus asaan se!a"igus utu hidup!u- Se"ain itu$ tean
se(ang!u a!u juga enjadi oti3ator !arena dia sering e(uat!u per#a&a diri (ah)a a!u
pasti (isa e"anjut!an se!o"ah- A!u tida! pedu"i "agi !eadaan e!onoi orang tua seperti apa
&ang je"as )a!tu itu a!u (erte!at tida! au endapat rang!ing di(a)ah 4 (esar dan terus
(erdoa agar ni"ai!u (ai!$ dan (isa !u"iah- 5h tern&ata a!u #ua rang!ing 6 dan rang!ing 7
)a!tu !e"as /I- +ung!in usaha (e"ajar!u asih !urang atau ota!!u eang segitu aja
sanggupn&a !a"i &a hahaha - 8a"a"u a!u sadar ota!!u ini pas1pas1an$ uang pas1pas1an tapi
setida!n&a a!u tida! au jadi orang &ang pesiis dan tetap per#a&a A""ah a!an sa&ang
pada!u se"agi a!u rajin (eri(adah dan a!u &a!in A""ah pasti e(eri ja"an &ang ter(ai!
nantin&a-
0ada saat !e"as /II a!u endapat in9orasi (ah)a sis)a1sis)i (erprestasi &ang
!urang apu (isa enda9tar!an diri untu! endapat!an beasiswa Bidik Misi dan ada
&ang (i"ang (ah)a (easis)a itu (isa didapat!an o"eh sis)a1sis)i &ang rang!ing :; (esar-
A!u sangat (ahagia endengar ha" itu$ naun di(a"i! !a(ar (ahagia itu a!u (an&a! e"a"ui
ha(atan untu! endapat!ann&a-
Se(e"u a!u enda9tar untu! endapat!an (easis)a Bidi! +isi a!u harus
e(erani!an diri e(eritahu i(u dan a&ah (ah)a a!u sangat ingin !u"iah "a"u dengan
)ajah sedih$ )ajah ter!erut i(u!u enja)a( *&a A""ah dah<i(u tida! (isa<i(u tida! pun&a
(an&a! uang$ !au!an sudah tahu !eadaan e!onoi !ita seperti apa$ )a"au hasi" panen padi
!ita terjua" ha(is tetap tida! a!an #u!up untu! (ia&a !au !u"iah$ !a"au tanah sa)ah !ita
dijua" "a"u (agaiana !ita a!an--!au ini jangan e(uat i(u ta(ah pusing, a!u sangat
sedih endengar ja)a(an dari i(u dan tida! (isa enja)a( apa1apa a!u han&a enangis
dihadapan (e"iau$ !eudian (e"iau (er!ata "agi *(uat apa !au enangis$ )a"au !au
enangis darahpun tetap tida! a!an eru(ah !eadaan,- Tida! han&a i(u &ang tida!
endu!ung a!u untu! !u"iah tapi a&ah dan !edua !a!a!!u juga tida! endu!ung-
Keadaan di se!o"ah sangat (er(eda dengan di ruah !arena guru1guru dan tean1
tean di se!o"ah (an&a! &ang enganjur!an untu! !u"iah$ dengan du!ungan ere!a
seangat!u asih (er!i(ar jadi tanpa endapat i=in dari orang tua a!u enda9tar!an diri
untu! endapat!an (easis)a Bidi! +isi se#ara on"ine$ A"hadu"i""ah ada guru &ang
e(eri tahu !ai (agaiana #ara enda9tarn&a sehingga !ai tida! !esu"itan- Sete"ahn&a$
a!u sangat (enar stres ei!ir!an (agaiana #aran&a endapat!an du!ungan dari orang tua
dita(ah "agi ei!ir!an ujian nasiona" &ang tida! "aa "agi a!an di"a!sana!an-
Sepu"ang dari se!o"ah a!u (er#erita !epada orang tua!u (ah)a a!u sudah enda9tar
(easis)a Bidi! +isi dan a!u (i"ang "agi (ah)a nanti a!u au enda9tar asu! !u"iah di
>ni3ersitas "a(ung +ang!urat Banjarasin ja"ur SN+0TN- +endengar ha" itu orang tua!u
"angsung arah1arah$ arahn&a !a"i ini (u!an seperti (iasa$ !ata1!ata ere!a sangat
en&a!it!an hati!u padaha" sudah a!u (eritahu (ah)a ji!a a!u endapat!an (easis)a Bidi!
+isi itu dan ji!a "u"us ja"ur SN+0TN %enda9tar !u"iah tanpa tes' a!a a!u (isa !u"iah
tanpa (ia&a tapi sepertin&a ere!a tida! ada !e&a!inan sedi!itpun (ah)a a!u (isa "u"us
endapat!ann&a- I(u!u terus earahi!u dan sa(i" (er"inang air ata a!u terus (erusaha
enje"as!an dan e&a!in!an !edua orang tua!u$ sea!in "aa endengar!an aarah i(u
&ang panjang "e(ar$ eosi!u tida! ter!ontro" "agi rasan&a gendang te"inga!u ini au pe#ah
sa!ing a!u !esa"n&a hingga teru#ap *he& i(u dan a&ah ini pei!iran orang =aan du"u tida!
ngerti (etapa pentingn&a se!o"ah, "a"u a!u nga(e! dan pergi !e ruah tean$ a!u tida!
au pu"ang !e ruah sapai eosi!u sta(i"$ dan a!hirn&a a!u eutus!an pu"ang !e ruah
saat hari sudah senja-
Saat a!an a"a dengan suasana sun&i ti(a1ti(a aa!u (er!ata *!a"au !au
sungguh1sungguh au se!o"ah i(u dan a&ah engi=in!an saja tapi saat !au disana !au
jangan pernah enge#e)a!an i(u dan a&ah, sa(i" enundu! a!u han&a enja)a(
*eehh, !arena a!u tida! (erani eandangi )ajah ere!a dengan ata panda!u a!i(at
enangis (er"e(ihan- Sete"ah endapat i=in dan du!ungan dari !edua orang tua!u saatn&a
tugas!u untu! e(u!ti!an (ah)a a!u pasti (isa L>L>S >JIAN$ L>L>S SN+0TN$
L>L>S B5ASIS8A BIDIK +ISI$ ini"ah tantangan (erat (agi!u- Setiap hari a!u tida! (osan1
(osann&a inta doa!an i(u dan a&ah agar a!u "u"us- Tahap dei tahap sudah a!u penuhi
s&arat1s&arat untu! endapat!an (easis)a (idi! isi$ seua ini (er!at (antuan dan arahan
i(u dan (apa! guru !ai di +AN . Kandangan- +ere!a tu"us e(antu$ e(i(ing dan
endidi! !ai (ah!an ada guru &ang au einja!an !ai uang untu! !epentingan a)a"
!ai easu!i perguruan tinggi nantin&a- Kara!ter guru &ang seperti ini"ah &ang patut !ai
#ontoh !e"a!-
>ntu! Lu"us SN+0TN tida!"ah udah !arena persaingann&a dengan se!o"ah1se!o"ah
"ain$ untu! itu a!u harus (erpi!ir atang1atang jurusan apa &ang !u pi"ih agar a!u "u"us
ja"ur ini- Dua a"a !u erenungi ini$ sa(i" (er!ata da"a hati *a!u au jadi guru$ tapi
guru apa &a--seua ata pe"ajaran tida! !u su!ai ahhhhhh (agaiana ini,- La"u a!u einta
pendapat saha(at!u$ inta pendapat !a!a!!u naun a!u tetap (ingung jadi a!u sho"at
isti!horah dan a!hirn&a pi"ihan!u jatuh pada jurusan pendidi!an p!n$ asa"ah "u"us tida!n&a
urusan (e"a!angan- Yang enjadi (e(an pi!iran!u se"anjutn&a &a!ni ujian nasiona"-
Sete"ah !etigan&a !uja"ani sisan&a ada"ah !e!ha)atiran$ i(u dan a&ah!u (ah!an "e(ih
!ha)atir di(anding!an diri!u sendiri padaha" du"un&a ere!a tida! e(eri!u du!ungan
naun se!arang a"ah se(a"i!n&a- Kha)atir tida! "u"us &a pasti ada naun (er!at du!ungan
dan doa seuan&a terasa "e(ih ringan- Sete"ah enunggu "aa A"hadu"i""ah a!u "u"us ujian
nasiona"$ dan "u"us snptn a!u sangat (ahagia )a!tu itu- Sepu"ang !e ruah i(u!u (ertan&a
*!apan penguuan !e"u"usan (easis)a Bidi! +isi ?, !a"au !au tida! endapat (easis)a
&a per#ua saja !au "u"us snptn !ata i(u!u- I&a nanti a!u tan&a pada (apa! dan i(u guru
asa"ah penguuan (easis)a itu ja)a(!u- Sete"ah a!u (ertan&a tern&ata untu! (easis)a
Bidi! +isi tida! ada penguuann&a dan ha" ini"ah &ang e(uat orang tua!u ragu
!e(a"i- Sete"ah a!u en#ari tahu "e(ih jauh "agi tern&ata seperi penga"aan !a!a!1!a!a!
!e"as &ang dahu"u (easis)a itu a!an !ita !etahui dapat tida!n&a sete"ah sudah enja"ani
!u"iah di uni3ersitas terse(ut$ dan ada &ang (i"ang (ah)a ji!a "u"us snptn ins&a a""ah "u"us
juga (easis)a (idi! isi$ !eudian a!u je"as!an !e(a"i !epada orang tua!u seperti &ang
in9orasi !u dapat tadi$ a" hasi" orang tua!u tetap tida! &a!in- Kata a&ah!u per#ua )a!tu
dan uang ter(uang ha(is !a"au pada a!hirn&a tida! endapat (easis)a dan terpa!sa !au
(erhenti !u"iah$ a&ah ta!ut !au a!an !e#e)a !eti!a sudah ter"anjur enja"ani !u"iah
dipa!sa untu! (erhenti-
Suatu hari i(u )a"i !e"as!u datang !e ruah untu! e&a!in!an orang tua!u (ah)a
(easis)a itu ins&a a""ah pasti dapat dan a!an e(ia&ai sapai a!u "u"us !u"iah- Dengan
"e(utn&a penje"asan i(u guru!u tadi a!hirn&a a&ah dan i(u!u setuju dan e(eri!u i=in
!e(a"i- Hati!u sangat "ega dan ge(ira endengarn&a- Kini a!u sudah !u"iah seester .
dan a!an enja"ani !u"iah seester 4$ sudah (an&a! uang Negara &ang a!u rasa!an se"aa
!urang "e(ih : tahun ini$ tanpa (antuan (easis)a dan orang1orang dise!e"i"ing!u a!u ta!!an
ung!in (isa sapai disini- A!u a!an e(u!ti!an (ah)a a!u (isa sarjana dengan ni"ai
&ang (ai! se(agai rasa teria !asih!u !epada orang tua!u$ guru1guru!u dan juga untu!
Negara- Tida! ada &ang tida! ung!in di dunia ini se"aa !au &a!in dan per#a&a a!an
ipiu o"eh !arena itu jangan"ah ta!ut untu! (eripi-
@ppss$ aa9 !epanjangan #urhatn&a udah sapai disini du"u &a<hahahaha- Seoga
#erita!u ini dapat enjadi oti3asi dan pen&eangat untu! !a"ian da"a en#apai ipi$
uang (u!an"ah pengha(at en#apai #ita1#ita tapi tida! adan&a !eauan"ah &ang enjadi
pengha(at- Jangan hidup tanpa ipian !arena a!an jadi oong !osong nanti&a-
8assa"a<--
Sa"a Kangen
8ardatu" JannahAI0A :